b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid... 6 F. Communicatiebeleid... 6 G. Vrijwilligersbeleid... 7 H. Normen en waarden... 8 I. Historie Harkemase Boys... 8 SENIORENBELEID... 9 Doelstellingen prestatiegericht voetbal... 9 Doelstellingen recreatievoetbal Selectievoetbal Teamsamenstelling Wedstrijden Trainingen Selectiecriteria Wisselbeleid Doorstroming jeugdspelers Basisafspraken selectie Technische structuur Overlegsituaties Geschillen Accommodatie en hulpmiddelen Nevenactiviteiten Jaarplanning BELEID DAMES- EN MEISJESVOETBAL Verantwoordelijkheden Training Indeling meisjesteams Indeling vrouwenteams Gewenst niveau meisjes- en vrouwenteams Aansluiting van meisjes- naar vrouwenvoetbal Faciliteiten meisjes- en vrouwenteams JEUGDBELEID SJO Jong Harkema Bestuur SJO Jong Harkema Benodigde faciliteiten Het Algemeen Bestuur De geledingen: Stichting Sponsorgroep Harkemase Boys Vrienden van Harkemase Boys Supportersvereniging Harkemase Boys

3 De commissies: Brede Technische Commissie Technisch overleg met SJO Commissie Sponsorzaken Stewards Kascommissie Evenementencommissie Commissie Lief & Leed Commissie Media en PR Webredactie Kantinecommissie De Accommodatiecommissie Materiaalcommissie MOP Overlegstructuren: Bijlagen:

4 Voor U ligt het beleidsplan van v.v. Harkemase Boys voor de jaren We hebben als vereniging hectische tijden achter de rug. Hoewel we het verleden niet kunnen veranderen, hebben we er wel van geleerd en we proberen we door middel van dit beleidsplan helderheid en duidelijkheid te scheppen voor onze leden. De huidige situatie van onze bestuursstructuur kan als volgt samengevat worden: - Een bestuur dat relatief veel uitvoerend werk verricht (en daardoor aan haar kerntaak besturen te weinig toekomt); - Verantwoordelijkheidslijnen van commissies naar bestuur zijn niet altijd even duidelijk; - Verantwoordelijkheden binnen commissies zijn niet altijd even duidelijk; - Communicatie tussen commissies onderling is niet geregeld; - Onduidelijkheid bij leden wie, waar en waarvoor verantwoordelijk is. Om bovenstaande te kunnen aanpassen is structuur aanbrengen noodzakelijk. Om te beginnen moet er een duidelijke visie aanwezig zijn. De organisatie moet duidelijk zijn en het moet voor een ieder helder zijn hoe de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Dit beleidsplan is een aanvulling op het Huishoudelijk reglement v.v. Harkemase Boys en is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging. Iedereen binnen de vereniging zal zich in dit plan moeten kunnen vinden, want dit is de voorwaarde om plannen daadwerkelijk in praktijk te brengen. Immers draagvlak is voorwaarde nummer één. Er moet daarom worden ingezet op openheid, helderheid en zorgvuldigheid. Centraal staan: - De bestuursfuncties; - De commissies; - De vrijwilligers(groepen); - De geledingen; Bij de hierna onder algemeen beschreven doelstellingen hoort een heldere organisatiestructuur. Er is een aanzet gemaakt tot het benoemen van specifieke deskundigheid c.q. commissies die volgens ons binnen de vereniging ingevuld moeten zijn. Bij het besturen van de organisatie spelen de genoemde functies en commissies een belangrijke rol. Dit beleidsplan moet een levend document zijn. Op basis van praktijkervaringen van de diverse commissies zal dit beleidsplan (jaarlijkse evaluatie) beoordeeld en bijgesteld moeten worden.. Als de praktijk realisatie van het beleidsplan of delen daarvan (nog) onmogelijk maakt, zal het plan toch als streefmodel moeten blijven gelden en waar nodig worden bijgesteld. 4

5 ALGEMEEN Doelstellingen De algemene doelstelling van de vereniging: v.v. Harkemase Boys stelt zich ten doel haar leden de gelegenheid te bieden de voetbalsport te beoefenen zowel in prestatieve als recreatieve zin. Daarnaast besteedt ze aandacht aan de normatieve aspecten binnen de sport en draagt ze zorg voor sociale waarden binnen de vereniging. Binnen deze doelstelling kent de vereniging een aantal sub-doelstellingen; De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijden en trainingen. Ook kan er op passieve wijze genoten worden van de wedstrijden. De vereniging draagt zorg voor een goede organisatie, voldoende kader zowel in de technische als de nodige medische begeleiding en zorgt voor een kwalitatief goede en veilige accommodatie (in overleg met gemeente als eigenaar van de accommodatie en de vereniging betreffende de opstallen). De vereniging streeft naar een gezonde financiële basis ( huishouden op orde )waarbij er een balans is tussen de inkomsten en de uitgaven. Vereniging waarborgt de veiligheid van leden en gasten. Hoe dit te bereiken A. Bestuurlijk beleid Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren wordt de organisatiestructuur van v.v. Harkemase Boys herzien. Een solide organisatiestructuur binnen de vereniging, gericht op verbetering van het functioneren van de vereniging als geheel en verbetering van de sportieve prestaties door: - Het verbeteren van de efficiency van de werkzaamheden van het bestuur en de verschillende commissies; - Het zoveel mogelijk voorkomen c.q. wegwerken van dubbelfuncties; Hiervoor zijn de volgende schematische overzichten opgesteld; ORGANOGRAM CLUBSTRUCTUUR. Hier zijn in schema aangegeven hoe de verschillende geledingen, commissies, bestuursmedewerkers zich onderling hiërarchisch verhouden. Zie bijlagen ORGANOGRAM FUNCTIESTRUCTUUR Hier is in schema aangegeven hoe de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurlijke functies binnen de vereniging zijn georganiseerd. Zie bijlagen In de bijlage taken & verantwoordelijkheden bestuurders, bestuursmedewerkers en technische begeleiding is`voor deze functies terug te vinden wat de betreffende taken en verantwoordelijkheden zijn. Een bestuur, dat bestuurt op hoofdlijnen Het huidige bestuur is belast met teveel taken. Het bestuur bestuurt niet alleen, maar voert ook uit. Voorgesteld is om een heldere taakverdeling aan te brengen tussen de verschillende, bestuursmedewerkers, commissies, technische begeleiding en het bestuur. Uitgangspunt is meer verantwoordelijkheden (en daarmee dus rechten en plichten) krijgen t.a.v. de inhoudelijke zaken van hun werkterrein. Het bestuur op haar beurt kan zich in de voorgestelde constructie veel meer dan voorheen richten op haar kerntaak: het besturen van de vereniging. De commissies die inhoudelijke kennis van zaken hebben, richten zich op het werkterrein waarop zij deskundig zijn. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op hun werkterrein, o.a. door de beschikbaarheid over een jaarlijks toe te kennen budget, zodra dit financieel mogelijk is. Voor zaken die de commissiebevoegdheden overstijgen (bijv.het aanstellen van een hoofdtrainer) zal de betreffende commissie (in dit geval de Benoemings Advies Commissie) een zwaarwegend advies aan het bestuur afgeven. Dat wil zeggen dat het bestuur geacht wordt het advies in principe over te nemen, maar de mogelijkheid heeft hier gemotiveerd van af te wijken. Naast deze commissie overstijgende zaken bevordert het bestuur de samenwerking 5

6 tussen de commissies en coördineert dit waar nodig. Met het verminderen van de taken van de bestuursleden zal het eenvoudiger worden om krachtige bestuursleden aan te trekken. Onderscheid tussen technische zaken en verenigingszaken Een vereniging als v.v. Harkemase Boys, is één van de bekendste amateurverenigingen in Friesland. Het besturen van zo n vereniging vergt visie en mankracht. Talloze vrijwilligers zijn dagelijks in touw voor de vereniging. Dat is enerzijds de kracht, anderzijds tevens de zwakte van de vereniging. Ook moet een nadrukkelijk onderscheid gemaakt worden in geldstromen. Contributies zijn bedoeld voor de gang van zaken in de vereniging, sponsorgelden zijn bedoeld ter verbetering van de sportieve prestaties van de vereniging. In begrotingen en bij het opstellen van de hoogte van de contributies moet hiermee rekening gehouden worden. B. Technisch beleid Het bestuur wil een herkenbaar beleid voeren waarin de overall visie breed gedragen wordt, waarbij een individuele sporter, vanuit de jeugd, zich kan ontwikkelen tot een voetballer in een voor hem/haar passende voetbalomgeving. Dit vraagt om een professionele benadering op het gebied van training, materialen, uitrusting en accommodatie (velden/kleedkamers/ behandelruimte verzorging). Het spreekt voor zich dat ook professionaliteit is vereist van trainers, begeleiders en bestuurders. Onze vereniging kent een drietal verschillende structuren waarbinnen onze voetballende leden hun sport bedrijven met elk hun verschil in organisatie en verantwoordelijkheden. Het eerste elftal Organisatie is een samenwerking van de v.v. Harkemase Boys met de Stichting Sponsorgroep Harkemase Boys De junioren en pupillen (deels) Organisatie is de SJO Jong Harkema waarin v.v. Harkemase Boys samen met buurvereniging Harkema Opeinde de eindverantwoordelijkheid draagt. Het deel van de jeugd welke niet is ondergebracht in de SJO valt direct onder organisatie en verantwoordelijkheden van v.v. Harkemase Boys. Op dit moment is een deel van de jeugd van v.v. Harkemase Boys samen met de jeugd van onze buurvereninging v.v. Harkema Opeinde ondergebracht in SJO Jong Harkema. Deze jeugdorganisatie kent een relatief zelfstandige bestuursstructuur waarin vanuit beide verenigingen leden zijn ingebracht. Deze organisatie legt verantwoording af aan de beide hoofdverenigingen waar de spelende leden lid van zijn. De verantwoordelijkheden tussen de v.v. Harkemase Boys en de SJO zijn als volgt conform bijlage notitie afspraken samenwerking jeugdafdelingen vv Harkema Opeinde en v.v. Harkemase Boys Senioren- en damesvoetbal. Organisatie en verantwoordelijkheden enkel bij v.v. Harkemase Boys. C. Accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid kent een lange termijn visie (ontwikkelingen in de toekomst, lange termijn onderhoudsplan, kunstgrasveld) en algemeen beleid (uitvoering onderhoudsplan, onderhoud velden en accommodatie, benodigde aanpassingen) E. Sponsorbeleid Een bekende club als v.v. Harkemase Boys heeft sponsoren heel wat te bieden. In het bijzonder het eerste elftal waarbij een grote rol is weggelegd voor de Stichting Sponsorgroep Harkemase Boys. Hier ontstaan op het gebied van sponsoring dubbele en conflicterende belangen. In de bijlage; notitie bestuurlijke afspraken Stichting Sponsorgroep Harkemase Boys en Bestuur Harkemase Boys zijn de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden vastgelegd. F. Communicatiebeleid Communicatie is heel belangrijk. Ook binnen v.v. Harkemase Boys is een goede, zorgvuldige en transparante communicatie noodzakelijk. In het verleden heeft het om diverse reden ontbroken aan juist voldoende transparantie en duidelijkheid. Binnen de vereniging zijn de nodige communicatiemiddelen. Hierbij kunnen we denken aan het clubblad (supporterskrant), de website, de presentatiegids, de Aftrap, Clubapp, Twitter, Facebook en de digitale Nieuwsbrief. Ieder communicatiemiddel dient een eigen doel, heeft een eigen vorm en bedient voor een deel een andere doelgroep hoewel de overlappingen talrijk zijn. Het is bovendien zaak om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie (die van nut kunnen zijn voor de vereniging) goed te volgen en wellicht, na alle voors en tegens te hebben afgewogen, te gaan gebruiken. 6

7 Binnen een vereniging als v.v. Harkemase Boys, waar allerlei mensen en commissies met van alles en nog wat bezig zijn, is het noodzakelijk dat de communicatie goed geregeld is. De coördinatie en afstemming ligt bij het bestuurlid PR & Communicatie ondersteund door een aantal bestuursmedewerkers en de commissie PR & Communicatie. G. Vrijwilligersbeleid Algemeen Vrijwilligers zijn de belangrijkste mensen van een vereniging. Wil je echter als amateurvereniging de komende tijd mee kunnen, dan moet je met vrijwilligers langs gestructureerde lijnen kunnen werken. Er zal moeten worden geïnvesteerd in betrokkenheid. De jeugdleden van nu zijn de vrijwilligers van de toekomst. Een vrijwilliger is iemand die zich op vrijwillige basis (onbezoldigd), op welk gebied ook, inzet voor de vereniging. Afhankelijk van de omvang en het tijdsbeslag van de vrijwilligerstaak, heeft de vrijwilliger recht op bepaalde privileges c.q. beloning. Dit kan variëren van een gratis consumptie tot een zogenaamde vrijwilligersvergoeding. In de bijlage Vrijwilligerslijst is vastgelegd welke vrijwilligers er zijn, wat de inzet is en op welke wijze de verschillende vrijwilligerstaken worden vergoed/beloond. Het is zaak deze lijst zoveel mogelijk up-to-date te houden. De onderverdeling vindt plaats op basis van categorieën; Categorie A: incidentele inzet; Categorie B: tweewekelijks (bv. alleen bij thuiswedstrijden eerste elftal); Categorie C: wekelijks (bv. op wedstrijddagen bij de diverse elftallen); Categorie D: regelmatig en een behoorlijk aantal uren per week. Doelstelling Een vereniging als de Voetbal Vereniging Harkemase Boys staat of valt met de inzetbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) van vrijwilligers. Vrijwilligers die de elftallen trainen,coachen,elftalleider zijn, de kantine bemensen, de vereniging managen etc. Vrijwilliger zijn is steeds minder in trek. Voor de v.v. Harkemase Boys betekent dit dat er meer aandacht besteed moet worden aan het werven en aan het behouden van de vrijwilligers. Bij seizoensaanvang blijkt meestal dat niet alle taken binnen de vereniging bemenst zijn. Hierdoor wordt er een extra beroep gedaan op de vrijwilligers die wel beschikbaar zijn en vaak al een taak uitvoeren. Vrijwilligers haken hierdoor onnodig af. Daarom is voor aanvang van elk seizoen de doelstelling dat alle taken bemenst zijn. Gezien het belang is in het Algemeen Bestuur hiervoor een bestuurlid Vrijwilligerszaken in het leven geroepen die, ondersteund door de Evenementencommissie en de Lief & Leed commissie, alle vrijwilligerszaken behartigt. Functies en aantal vrijwilligers De bijlage Vrijwilligerslijst is een overzicht van de aanwezige c.q. gewenste vrijwilligers. Activiteiten voor positief vrijwilligersbeleid Lief & Leed commissie V.V.HARKEMASE BOYS wil aandacht besteden aan bijzondere gebeurtenissen bij de vrijwilligers. Gebeurtenissen in positieve zin (een huwelijk, 10 jaar vrijwilliger bij de v.v. Harkemase Boys, etcetera) maar ook in negatieve zin zoals bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden. Kerstkaart /attentie voor de vrijwilligers; Clubkleding vrijwilligers, afhankelijk van functie; Voor eigen spelers, ouders en bezoekers is het belangrijk om te kunnen zien wie als vrijwilliger (lootverkopers, omroeper, scheidsrechterontvanger etcetera)bij de v.v. Harkemase Boys betrokken is. Hiervoor dient de v.v. Harkemase Boys bij de functie passende clubkleding te verstrekken; van eenvoudige T-shirts tot bijvoorbeeld ski-jacks. Clubspeldjes Dat je vrijwilliger bent bij de v.v. Harkemase Boys mag iedereen zien, dat je dat al heel veel jaren doet ook. De v.v. Harkemase Boys is hier trots op en schaft hiervoor speldjes aan: brons voor 5 e jaars vrijwilligers, zilver voor 10 e jaars vrijwilligers en goud voor 15 e jaars. Hiervoor speciale aandacht tijdens de algemene ledenvergadering Fotogalerij vrijwilligers De v.v. Harkemase Boys wil de herinnering aan haar vrijwilligers bewaren, door deze vast te leggen in groepsfoto s. Groepsfoto s van de leiders, de kantineploeg, de bouwgroep et cetera. Deze foto s krijgen een bijzondere plaats in het clubgebouw. Familiedag; een keer per jaar, aan het einde van het seizoen, wordt er de familiedag georganiseerd. Clubscheidsrechters; mogelijkheid bieden om vanuit de vereniging een bekostigde opleiding voor junior, pupillen of basisscheidsrechter te volgen. Vrijwillig kader, jeugdtrainer-coaches mogelijkheid bieden om vanuit de vereniging een bekostigde opleiding te kunnen volgen. 7

8 Het signaleren en communiceren van vacatures De ontwikkeling van een methode waardoor tijdig zicht ontstaat op een behoefte aan vrijwilligers (eventueel met een specifieke kwaliteit) en bekend wordt welke vrijwilligersfuncties wanneer vacant komen en wat de inhoud van die functie is. Erevoorzitter, ereleden, leden van verdienste In de geschiedenis van de vereniging zijn er een aantal leden welke het predicaat erevoorzitter, erelid of lid van verdienste hebben mogen ontvangen voor hun vrijwillige inzet. Personen kunnen op de algemene ledenvergadering door de vergadering op basis van voorwaarden conform huishoudelijk reglement dit predicaat verkrijgen. Zij moeten bepaalde privileges krijgen binnen de vereniging. En hoewel zij geen directe bestuurlijke taken meer kunnen of willen vervullen kunnen zij gevraagd worden om ondersteunende representatieve functies voor de vereniging te vervullen op basis van hun verdienste voor de vereniging. H. Normen en waarden Als vereniging dienen we ervoor zorg te dragen dat een ieder, die zich inzet voor v.v. Harkemase Boys, zowel actieve spelers, begeleiders, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, en ook niet te vergeten supporters, plezier beleeft aan de voetbalsport. Om als v.v. Harkemase Boys de positieve sfeer uit te stralen van sportiviteit en plezier in de voetbalsport, zijn er regels bepaald en vastgelegd. In de gedragsregels zijn de normen en waarden van de vereniging vastgelegd. Natuurlijk moeten we die regels ook samen nakomen. Indien iemand zich niet aan de gestelde regels en afspraken houdt, spreken we van afwijkend gedrag. Het bestuur van v.v. Harkemase Boys is bevoegd om, in dit geval op passende wijze maatregelen (statuten artikel 6 Straffen)te treffen voor diegene die de gedragsregels overtreedt. In bijlage Gedrag & Omgangsnormen voetbalvereniging Harkemase Boys zijn de gedragsregels voor v.v. Harkemase Boys vastgelegd. I. Historie Harkemase Boys Harkemase Boys is een landelijk bekende amateurvereniging met een rijke geschiedenis. Tijdens het opstellen van dit beleidsplan werd geconstateerd, als ook geluiden vanuit de leden, dat er weinig wordt gedaan met de rijke geschiedenis van de club. Het is zaak dat deze historie wordt uitgedragen binnen de vereniging. Als voorbeeld: wie van de huidige spelende generatie kent nog Boeke, een clubicoon. Deze geschiedenis dient te worden bewaakt. Hierbij valt te denken aan: - Wall of Fame - (digitaal) clubarchief (mogelijk via de website te benaderen) van beelden, krantenartikelen etc. Binnen onze vereniging zijn er leden die over een schat aan informatie beschikken en hiervoor benaderd zouden kunnen worden. Het idee van een Wall of Fame zal worden aangedragen aan betreffende commissies en geledingen om te komen tot een passende uiting van onze geschiedenis. 8

9 SENIORENBELEID Inleiding De uitwerking van dit voetbaltechnisch beleidsplan betreft alleen het gedeelte voor senioren. Belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van een vastgelegd en vastgesteld voetbaltechnisch beleid voor deze groep. Visie ten aanzien van het voetbaltechnisch beleid Uitgangspunt is om de selectiespelers in staat te stellen zo optimaal mogelijk te kunnen laten presteren, binnen de mogelijkheden van de vereniging. Het eerste selectieteam bepaalt in hoge mate de prestatieve uitstraling van de vereniging. Het tweede en derde selectieteam heeft naast de eigen prestatie, ook een belangrijke rol in de opvang van en ondersteuning aan de doorstromende jeugdspelers. De voetbalvereniging biedt de jeugdspelers binnen de SJO Jong Harkema voldoende mogelijkheden om een succesvolle doorstroming naar de seniorenselectie mogelijk te maken. In het concept jeugdvoetbalbeleidsplan staat dit opleidingstraject uitgewerkt. Visie voetbaltechnisch beleidsplan Harkemase Boys wil een herkenbaar beleid voeren waarin de overall visie breed gedragen wordt. Deze visie bestaat uit: Herkenbaar en aanvallend initiatiefrijk spel, met veel passie en inzet gespeeld. Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair. Clubbelang gaat in beginsel voor teambelang. Missie De missie van v.v. Harkemase Boys is dat het een vereniging wil zijn waarmee spelers een maximale binding hebben, zodat men van jong tot oud bij de vereniging wil voetballen. Doordat er sprake is in een splitsing in de hoofdgroepen prestatie en recreatief voetballen, zijn ook de doelstellingen op deze manier benaderd. Het hoofddoel van onze vereniging is voetballen en trainen. De voetbalsport is de hoofdactiviteit van onze vereniging. Hierbij kennen wij twee hoofdgroepen, nl; A. Prestatiegericht voetbal Voor selectie-elftallen staat prestatie op korte/lange termijn centraal. Prestatievoetbal wordt gespeeld door het 1 e,2 e en 3 e elftal. Ook wel A- en B-selectie genoemd. B. Recreatiegericht voetbal. Voor niet-selectie elftallen. Plezier in het voetbalspel staat centraal. Recreatie voetbal wordt gespeeld door alle overige seniorenelftallen. Doelstellingen prestatiegericht voetbal 1e elftal De doelstelling van het 1e elftal van de vereniging in basis is om minimaal een stabiele hoofdklasser te zijn waarbij promotie naar de topklasse altijd de uitdaging zal zijn (verplicht bij kampioenschap). Dit staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroep en heeft een directe relatie met de kansen en mogelijkheden (financieel) van de Stichting Sponsorgroep Harkemase Boys. 2e elftal De doelstelling van het 2e elftal is om binnen een aantal seizoenen in de hoofdklasse te spelen. Dit staat of valt met de betrokkenheid en de samenstelling van de A-selectie en de toestroom van talenten vanuit de eigen jeugd en het vermogen om deze aan de vereniging te binden. 3e elftal De doelstelling van het 3e elftal is om op het hoogst haalbare niveau te spelen. Dit staat of valt met de betrokkenheid en de samenstelling van de B-selectie en van de overige beschikbare spelers Dit kan dus per verschillen. Organisatorische randvoorwaarden Voor het 1 e en 2e elftal: Trainer; een vaste leider; een grensrechter, indien noodzakelijk en afhankelijk van de klasse waarin wordt gevoetbald; 9

10 een verzorger (welke werkzaamheden verricht voor de gehele club) aangesteld te worden. Een directe link met de A-junioren verdient ook de nodige aandacht voor wat betreft de opvang en ontwikkeling van jeugdspelers. Doorstroom moet een natuurlijke zaak zijn. Bij het streven naar een zo hoog mogelijk niveau mag echter de sfeer en saamhorigheid van onze vereniging nooit uit het oog verloren worden. Ieder lid moet zich los van het niveau, thuis voelen bij onze vereniging. Doelstellingen recreatievoetbal Niet-selectie elftallen Geen specifieke doelstelling maar niveau passend bij de capaciteiten van het betreffende elftal. Dit staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroepen en kan dus per seizoen verschillen. Dit kan geschieden in 1 of meerdere elftallen (4 e en volgende elftallen). Het plezier in de voetbalsport staat centraal. Teams zullen op niveau worden ingedeeld in diverse klassen. Elke speler moet op zijn niveau het voetbalspel kunnen beoefenen binnen V.V.HARKEMASE BOYS, waarbij continu plezier in het voetballen en het zich prettig voelen bij onze vereniging voorop staat. Elk lid wordt geacht minimaal 1x te trainen op de beschikbare trainingsavonden in de week. Voorwaarde is dat er van vaste en brede teams (minimaal spelers) sprake is. De leider(s) mogen spelend lid zijn. De grensrechter mag uit de wisselspelers gekozen worden. Selectievoetbal De prestaties die de A-selectie binnen v.v. Harkemase Boys levert zijn vaak medebepalend voor het gezicht van de vereniging. Het eerste elftal van de vereniging vormt daarom dan ook de belangrijkste groep m.b.t. prestatievoetbal. Daarom dient er gestreefd te worden naar een zo hoog mogelijk voetbalniveau, waarbij de prestatie centraal staat. Hiervoor dient een goede en brede selectie als fundament. Gezamenlijke inspanning, op basis van duidelijke afspraken met de Stichting Sponsorgroep Harkemase Boys. Het kwalitatief op peil houden en/of verbeteren van het prestatieniveau van de selectie is een continu aandachtspunt, dat zoveel mogelijk ondersteund dient te worden door een goede en structurele opbouw binnen v.v. Harkemase Boys. Aanwas van prestatiegetalenteerde spelers uit eigen gelederen is het doel dat nagestreefd wordt. Teamsamenstelling Situatie A- en B-selectie: De A-selectie bestaat uit: max. 24 spelers waaronder 2 keepers waarbij de basis wordt gevormd door een kern van plm. 16 (contract)spelers en 2 (contract) keepers en verder bij voorkeur aangevuld met talentvolle jeugdspelers, jonge senioren uit eigen geleding of anders uit de regio. De B-selectie bestaat uit: max. 22 spelers waaronder 2 keepers Hieruit zullen het 1 e,2e en 3 e elftal gevormd worden (de selectieteams), de resterende spelers zullen samen met spelers uit de recreatieteams de overige elftallen vormen. Het 2e elftal is een prestatiegericht opleidingselftal voor het 1e elftal. Dit team is daarom een team van jeugdige talenten die prestatie-gericht willen voetballen. Doelstelling hierbij is om, op het hoogst haalbare niveau, jonge spelers op te leiden voor het eerste team. Dit om tot een mogelijke doorstroming te komen en om het, voor jonge voetballers, aantrekkelijk te maken om bij V.V.HARKEMASE BOYS te (blijven) voetballen. Het 3e elftal bestaat uit jongens die op prestatie-niveau willen acteren maar niet altijd twee maal per week kunnen trainen. Bij de rest van de senioren is de doelstelling om op het hoogst haalbare niveau plezierig/recreatief te voetballen. Deze teams zijn vaak vriendenteams maar mogen het verenigingsbelang niet uit het oog verliezen. A-junioren die recreatief willen blijven spelen in de senioren, worden overleg met TC en betreffende speler ingedeeld in de overige seniorenelftallen. Wedstrijden Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 1e elftal uit de A-selectie 11 basisspelers + standaard 5 wisselspelers aangewezen. De niet-geselecteerde A-selectiespelers spelen in het 2e elftal. Hiervoor is er technisch en tactisch overleg tussen de hoofdtrainer en de trainer van het tweede elftal met betrekking tot het tweede elftal. Voor het te spelen spelsysteem en op te stellen spelers is de trainer van het tweede elftal eindverantwoordelijk. 10

11 Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 2e elftal 11 basisspelers en 3 wissels aangewezen. De niet geselecteerde spelers uit de A-selectie worden aangevuld met de betere prestatiegerichte spelers uit de B- selectie. De overige B-selectiespelers gaan met het 3e elftal mee. Hiervan zal de B-selectie trainer de spelers op de hoogte brengen. Het aantal wisselspelers kan afhangen van de situatie op dat moment. Blessures, ziekte, schorsingen e.d. kunnen aanleiding zijn hiervan af te wijken. In sommige gevallen zal er gebruik moeten worden gemaakt van vuile wisselspelers (op de wedstrijddag spelen, hele of halve wedstrijd, met een lager elftal en als wisselspeler bij hoger elftal). Uitgangspunt is, indien speelschema s en KNVB dit toelaten, bij een uitwedstrijd van het eerste elftal om het tweede elftal op de wedstrijddag thuis te laten spelen om 14.30uur. Indien beide elftallen thuis spelen speelt het tweede elfal voorafgaande aan de wedstrijd van het eerste elftal. Voor de overige elftallen is ook het uitgangspunt om met 11 basisspelers en minimaal 2 wissels aan de wedstrijd te beginnen. Spelers zullen door de leider en/of trainer worden samengesteld uit de B-selectie en overige spelers. De rest senioren spelen zoveel mogelijk met een vaste groep. Indien er bij de prestatieteams een tekort aan spelers zal zijn, zal er een beroep op spelers uit de recreatieteams worden gedaan. Leiders zullen dan in verenigingsbelang spelers moeten afstaan. Trainingen Alle spelers uit de A-en B-selectie zijn verplicht om de trainingen conform het door de trainers opgestelde rooster te volgen. Daar waar dit om werk of studie structureel niet mogelijk is zal met deze speler in overleg met de trainer naar een alternatief gezocht worden. De speler dient hier zelf verantwoordelijkheid en initiatief in te nemen. De trainingsavonden voor de A- en B- selectie zijn vastgesteld op maandag-, dinsdag- en donderdagavond. Er zal voor de keepers van de beide selecties een keeperstrainer worden aangesteld. Selectiecriteria Samenstelling en selectie spelers voor het eerste elftal is de verantwoordelijkheid van de Sponsorgroep. Het selecteren bij tweede team vindt plaats op basis van twee criteria: kwaliteit en motivatie. Hierbij heeft de kwaliteit betrekking op technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten evenals op trainingsintensiteit. Tevens is de samenhang en de samenstelling van het eerste en tweede elftal van belang. Belangrijk aspect hierbij is de regionale uitstraling en binding. Bij nagenoeg gelijkwaardige kwaliteit is er een voorkeur voor eigen spelers, vervolgens spelers uit de regio en daarna overige beschikbare spelers. Bij een gering kwaliteitsverschil zal ook een jeugdige (eigen) speler de voorkeur hebben boven een oudere speler (potentie). Het belang van de vereniging staat voorop. Indien een speler gedurende het seizoen voldoende progressie maakt, moet het mogelijk zijn om hem op een hoger niveau te laten trainen c.q. spelen. Dit geldt ook voor talentvolle A-junioren, die in overleg met de SJO en op voorspraak van de Technische Commissie hiervoor in aanmerking komen. Echter, als de vooruitgang van een jeugdige speler het niveau van V.V.HARKEMASE BOYS ontstijgt en de speler kan op een hoger niveau elders voetballen dan zal de vereniging daartoe geen belemmeringen opwerpen. Wisselbeleid Spelers van de selectieteams (1 e,2e en 3 e elftal) ontwikkelen zich door te spelen. Ze ontwikkelen zich niet wanneer ze op de bank zitten. Iedere speler in de selectie krijgt zoveel mogelijk speelminuten. Alleen in geval van (langdurige) blessures of disciplinaire schorsingen (bijvoorbeeld wangedrag) kan van deze regel worden afgeweken. Bij terugkomst van een langdurige blessure en/of een disciplinaire schorsing zal de eerste wedstrijd in een lager elftal gespeeld worden, om ritme op te doen. Indien A-selectie spelers zonder legitieme reden en passende afzegging niet mee willen spelen met het tweede elftal zullen zij ook de eerstvolgende wedstrijd automatisch (disciplinaire schorsing) worden toegevoegd aan het tweede elftal. Twee wedstrijden achter elkaar op de bank zitten kan niet, tenzij dit uitdrukkelijk met de speler is overlegd. De selectiespeler dient de volgende wedstrijd te spelen, eventueel in een lager elftal. Dan moet de speler ook daadwerkelijk spelen. Deze afspraken gelden voor alle selecties en de trainers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Bij het aanstellen van een trainer en leider zal dit met hen besproken worden. Doorstroming jeugdspelers Doelstelling doorstroming Jeugdspelers die zich in de jeugd zodanig ontwikkelen dat ze in hun huidige team als uitgeleerd worden beschouwd, moeten nieuwe leerkansen worden aangeboden op een hoger niveau met meer weerstand. Dit 11

12 kan gebeuren op een ander moment dan normaal gesproken plaats zou vinden bij de overgang van de voetbalseizoenen. Dit zal in de Technische Commissie besproken worden waarbij ook een lid van de SJO aanwezig zal zijn. Een talent mag niet in zijn ontwikkeling geremd worden. Het individuele belang van de speler gaat hier voor het teambelang. Doorstroming van jeugdspelers naar de seniorentak kunnen we bereiken door: A-junioren met potentie na de winterstop 1x in de week laten meetrainen met A-of B-selectie; A-junioren mee laten doen met oefenwedstrijden van de selectieteams; A-junioren mee laten doen met competitiewedstrijden van de selectieteams, daar waar het mogelijk; Elftal onder de 23 Het spelen van minimaal 6 wedstrijden voor Jong Senioren, waarbij de hoofdtrainer en/of assistent trainer een begeleidende rol speelt om te zien hoe de spelers zich ontwikkelen. De bedoeling van jong senioren is dat de talentvolle 1 e en 2e jaars A-junioren hierin meedoen met een maximum van 6 per wedstrijd. Het team zal verder worden aangevuld met spelers onder de 23 en eventueel een enkele oudere speler die terugkomt van een blessure. Naast de hoofdtrainer zal de begeleidingsstaf bestaan uit een teamleider (van eerste of tweede elftal). Organisatie/voorwaarden doorstroming In de Technische Commissie worden de selectieteams twee maal per jaar geëvalueerd (winterstop en einde seizoen). Hierbij staat de vraag centraal, welke spelers uit de B-selectie of de A1-junioren in aanmerking komen om in een hoger selectieteam te gaan spelen en welke speler in een lager selectieteam ingedeeld wordt. Het terugzetten van een speler naar een lagere selectie kan alleen voor het begin van een nieuw seizoen plaats vinden. Wanneer een jeugdspeler wordt genoemd die hogerop kan, volgt er een gesprek tussen de individuele speler (en eventueel ouders), trainer, trainer A1 en de SJO. Hier wordt gesproken over de ambitie van de speler en zijn persoonlijke doelstelling. De speler moet uiteindelijk zelf akkoord gaan met een tussentijdse overgang. De hoofdtrainer moet zich realiseren dat de doorstromende jeugdspeler extra aandacht behoeft, ongeacht de gevolgen voor de bestaande selectie. Met de speler die in een lager selectieteam ingedeeld wordt, zal een individueel gesprek worden aangegaan door de trainer, waarin de reden van deze beslissing helder en duidelijk met hem besproken zal worden. De trainer/leiders hebben een belangrijke taak bij het opvangen van teleurgestelde spelers. Overgang jeugdspelers naar senioren. Hierbij onderscheiden we 2 categorieën: Eerste categorie; Spelers die in aanmerking kunnen komen voor de seniorenselectie. Voor de winterstop moet bekend zijn welke spelers er geselecteerd zijn om na de winterstop deel te nemen aan een aantal selectietrainingen. Verantwoordelijk voor deze selectie is de Technische Commissie in overleg met de jeugdcoördinator van de SJO Jong Harkema. Belangrijkste criterium hierbij is, dat betreffende jeugdspelers geacht worden over voldoende voetbalcapaciteiten te beschikken om in het nieuwe seizoen kans te maken om in de A- of B-seniorenselectie opgenomen te worden. Om deze jeugdspelers (en desgewenst ouders) goed te informeren, wordt er in de winterstop een bijeenkomst met de betreffende spelers gehouden om de verdere procedure te bespreken. Hierbij zijn aanwezig: Bestuursmedewerker TZ; Jeugdcoördinator van de SJO Jong Harkema ; Bestuurslid voetbaltechnische zaken. De informatie betreft : Wat er verwacht wordt van de jeugdspelers (o.a. kwaliteit, sportieve prestatie, potentie, groei, hoe en waar afmelden, wat bij blessures, selectieafspraken); De organisatie (dag, tijdstip en aantal selectietrainingen) ; Voetbaltechnisch beleidsplan senioren; Ruimte voor de spelers om vragen te stellen. De bedoeling van deze aanpak is om goed en tijdig te kunnen beoordelen welke spelers er in aanmerking komen om deel te nemen aan de voorbereiding van de selectie op het nieuwe seizoen. Technische commissie 12

13 bepaalt wie dat zijn en maken dat bekend op de laatste trainingsavond van de selectie. Tijdens de voorbereidingsperiode wordt definitief bepaald wie er in de selectie opgenomen worden. Spelers die het dan niet gered hebben worden ingedeeld in een van de andere seniorenteams. Tweede categorie: Spelers die in aanmerking komen voor de overige seniorenteams. De spelers, die niet in aanmerking komen voor de selectieteams en wel overgaan naar de senioren krijgen voor 1 juni een uitnodiging voor een bijeenkomst. Hierop worden die spelers geïnformeerd over indeling, afspraken, mogelijkheden training e.d. Hierbij zijn aanwezig: Bestuursmedewerker TZ; Wedstrijdsecretaris senioren; Bestuurslid voetbaltechnische zaken. Basisafspraken selectie Wil een A-en B-selectie goed functioneren, dan zullen een aantal basisafspraken moeten worden gemaakt, die door een ieder geaccepteerd en aanvaard dienen te worden. Binnen de A-selectie heeft de kern van de spelersgroep een contract met de Sponsorgroep. Hierin zijn afspraken opgenomen welke afwijken van de basisafspraken. In deze gevallen gaan afspraken in het contract voor de onderstaande basisafspraken. De basisafspraken zijn: Afmelden voor een training doe je tijdig en alleen bij hoge uitzondering en met een goede reden bij de trainer of elftalleider. Dit gebeurt alleen dmv persoonlijk contact. (geen sms, of andere moderne media); Wees tijdig aanwezig voor de training, minimaal 15 minuten voor aanvang; Voorafgaande aan de eerste training na de wedstrijddag is er een korte nabespreking van de afgelopen wedstrijd; De A-en B-selectiespelers zijn verplicht om de vastgestelde trainingen gedurende het seizoen te volgen; Afmeldingen vanwege een blessure gaan altijd in overleg met, of na bezoek aan, de verzorger; Donderdagavond, na afloop van de training worden teams definitief vastgesteld voor de wedstrijd van zaterdag, en brengen trainers de spelers nog dezelfde avond hiervan op de hoogte en ook via de website of ander digitaal medium. Indien een speler om welke reden dan ook afvalt bij een selectie, kan hij niet zelf gaan bepalen in welk team hij gaat spelen; Keepers Keepers van de A- en B-selectie krijgen keeperstraining. Hieraan kunnen mogelijk ook juniorenkeepers meedoen. Het uitgangspunt zal blijven om dit op eenzelfde avond als de trainingsavond voor A-en B- selectie te laten plaatsvinden. De keepers kunnen zo zonder problemen instromen in de training van de A-en B-selectie, mocht dat wenselijk zijn. Wedstrijden Te laat op een wedstrijddag zonder goede reden of bericht vooraf, betekent dat je wissel staat. Spelers die op de wedstrijddag wissel staan en hierover uitleg willen, kunnen dit altijd vragen aan de trainer, echter niet op de wedstrijddag. Het initiatief hierin ligt dus niet altijd bij de trainer(s). Voor spelers uit het 1e en 2e elftal die om wat voor reden niet kunnen spelen, (blessure/schorsing), is het wenselijk om de thuiswedstrijd van hun elftal te bezoeken. Medisch De verzorger is op de trainingsavonden aanwezig. Bij de competitiewedstrijd van het 1e elftal zal de verzorger bij de wedstrijd aanwezig zijn Voor het 2 e elftal is bij thuiswedstrijden de assistent verzorger aanwezig.. Een blessure dien je direct te melden bij je trainer, ruim voor aanvang van de training of wedstrijd. In overleg met de verzorger zal worden beslist hoe verder te gaan. Als je geblesseerd bent kom je op de trainingsavond op de normale tijd op de training om je te laten behandelen dan wel een hersteltraining te volgen. Dit doe je in overleg met verzorger en trainer. Adviezen van de verzorger dienen, ook door de trainer, strikt te worden nagekomen. Materiaal Voor de A-selectie wordt door de Stichting Sponsorgroep Harkemase Boys een volledig tenue te weten sokken, trainingspak, presentatiejack, tassen en inloopshirts beschikbaar gesteld. Ook voor de 13

14 begeleiding van de A-selectie zijn een coachjas, trainingspak en shirts via de Sponsorgroep Harkemase Boys beschikbaar. Voor de B-selectie is, indien de financiële middelen dit toelaten, een volledig tenue (sokken, trainingspak, presentatiejack, tassen en inloopshirts) beschikbaar. Voor de begeleiding van de B- selectie zijn een coachjas, trainingspak en shirt beschikbaar. Voor de rest van de seniorenteams zal, indien de kleding niet gesponsord kan worden, minimaal een shirt beschikbaar zijn. Broekjes en sokken zullen dan zelf moeten worden gekocht via de vereniging. Voor de leiders zal een coachjas aanwezig zijn. De beschikbaar gestelde (gesponsorde) kleding wordt door de vereniging in bruikleen gegeven aan de spelers. Deze materialen zullen alleen gebruikt worden tijdens activiteiten van de club en een ieder zal hierin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Zaalvoetbal wordt op trainingsdagen en op de dag vóór de wedstrijddag (competitie) niet wenselijk geacht voor spelers van de prestatieteams. Heb respect en waardering voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, grensrechter en publiek. Draag de naam van V.V.HARKEMASE BOYS en die van de sponsoren correct uit en wees een voorbeeld voor alle jeugdspelers. Technische structuur Voor het kunnen bewaken van een gerichte aanpak conform dit seniorenbeleid is het belangrijk om een aantal functies te benoemen en aan te geven wat de bijbehorende taken zijn die bij een functie horen. Vanwege mutaties bij de trainers is het lastig om de uniformiteit en continuïteit van technische structuur te bewaken. Hiervoor is centrale coördinatie van de Technische Commissie van belang. De taken & verantwoordelijkheden van onderstaande functies zijn opgenomen in de bijlage taken & verantwoordelijkheden bestuurders, bestuursmedewerkers en technische begeleiding Hoofdtrainer Assistent trainer Trainer B-selectie Keeperstrainer Teamleider Medische begeleiding Bij een technische structuur behoort ook het vastleggen van overlegsituaties. Dit is van wezenlijk belang omdat anders de kans bestaat dat overlegsituaties worden uitgesteld c.q. niet doorgaan. Overlegsituaties Er zijn gedurende een seizoen diverse overlegsituaties in diverse samenstellingen. a. Overleg Technische Commissie met elftalbegeleiding Overlegsituatie voor bespreking van de gang van zaken over de seniorenselecties, trainers, leiders, grensrechters en masseurs. De vergaderfrequentie is twee maal per jaar(voor begin van het seizoen en tijdens de winterstop). De TC geeft adviezen over aanstelling van leiders, grensrechters en masseurs aan het Algemeen Bestuur. b. Leidersvergadering Overleg over de gang van zaken rond alle senioren elftallen. Bij dit overleg zijn aanwezig: Alle leiders van de seniorenteams; Bestuurslid technische zaken; Bestuursmedewerker TZ ( Technische Commissie). De vergaderfrequentie is minimaal 2x per seizoen. c. Werkbespreking hoofdtrainer, B-selectietrainer Overleg over de gang van zaken rond functioneren trainer en wisselwerking met Sponsorgroep Harkemase Boys, spelers, leiders, grensrechters en masseurs. Bij dit overleg zijn aanwezig: Hoofdtrainer, assistant-trainer, trainer B-selectie; vertegenwoordiger bestuur Sponsorgroep Harkemase Boys; bestuursmedewerker TC Harkemase Boys; vertegenwoordiger bestuur (bestuurslid Technische Zaken) Harkemase Boys; vertegenwoordiger TC Sponsor Groep Harkemase Boys. Dit overleg zal in 2 a 3 maal per seizoen plaatsvinden. 14

15 d. Overleg spelersraad A-selectie (eventueel aangevuld met elftalleider 1 e elftal) Overleg met betrekking tot diverse zaken welke spelen binnen de spelersgroep. Bij dit overleg zijn aanwezig: Spelersraad; vertegenwoordiger bestuur Sponsorgroep Harkemase Boys; bestuursmedewerker TC Harkemase Boys; vertegenwoordiger bestuur (bestuurslid Technische Zaken) Harkemase Boys; vertegenwoordiger TC Sponsorgroep Harkemase Boys. Dit overleg zal 2 maal per seizoen plaatsvinden of vaker indien daar directe aanleiding voor is. e. Overleg spelersraad B-selectie (eventueel aangevuld met elftalleider 2e en 3 e elftal ) Overleg met betrekking tot diverse zaken welke spelen binnen de spelersgroep. Bij dit overleg zijn aanwezig: Vertegenwoordiging B-selectie (aanvoerder, speler, 1ste jaars senior); bestuursmedewerker TC Harkemase Boys; vertegenwoordiger bestuur (bestuurslid Technische Zaken) Harkemase Boys; vertegenwoordiger TC Sponsorgroep Harkemase Boys. Dit overleg zal 2 maal per seizoen plaatsvinden of vaker indien daar directe aanleiding voor is. f. Overleg spelersraad overige elftallen aangevuld met elftalleiders Overleg met betrekking tot diverse zaken welke spelen binnen de verschillende teams. Bij dit overleg zijn aanwezig: Vertegenwoordiging rest senioren; aanvoerders, 2 speler per elftal Bestuurslid Technische Zaken; Bestuursmedewerker TZ ( Technische Commissie); Dit overleg zal 2 maal per seizoen plaatsvinden of vaker indien daar directe aanleiding voor is. Geschillen Onderlinge meningsverschillen tussen spelers worden bij voorkeur in samenspraak met de hoofdtrainer en leider besproken en opgelost.. Meningsverschillen tussen spelers en trainer/leider worden in de Brede Technisch Commissie besproken. Dit moeten ernstige problemen zijn zoals bv. discriminatie. Problemen over b.v. speelminuten en het opstellingsbeleid dienen met de trainer zelf besproken worden. Meningsverschillen tussen hoofdtrainer en leider(s) worden, in samenspraak met de Brede Technisch Commissie besproken. Meningsverschillen tussen trainer en Brede Technisch Commissie worden in samenspraak met het Bestuur besproken. In gevallen waarbij geen consensus wordt gekregen beslist het Bestuur Harkemase Boys. In alle gevallen geldt dat betrokkenen geen uitlatingen doen betreffende de geschillen in de media (met name social media) Accommodatie en hulpmiddelen De A-en B-selectie hebben een trainingsveld ter beschikking op de geplande trainingsavonden. Uitgangspunt is het trainen voor de selecties op een heel veld. Minimale hulpmiddelen: Per speler 1 bal, 2 verplaatsbare doelen, 2 kleuren hesjes, voldoende pionnen en 4 kleine goaltjes. Speedladder beschikbaar in overleg. Nevenactiviteiten Naast de trainingen en wedstrijden heeft V.V.HARKEMASE BOYS een aantal nevenactiviteiten. Deze zijn vooral bedoeld voor de gezelligheid en club- en teambuilding. Hiervoor is bij deze activiteiten een minimale vertegenwoordiging van de A-selectie (basisspelers eerste elftal) gewenst (binding en uitstraling regio). De activiteiten zijn o.a.; Mix zaalvoetbaltoernooi (winterperiode) Familiedag Deelname aan eigen of overige toernooien. Overige (oktoberfest, hemelvaarttoernooi) 15

16 Jaarplanning Het jaarplan voor de senioren ziet er als volgt uit: Minimaal 6 maal per jaar een wedstrijd jong senioren; Leidersvergadering op de donderdagavond na de laatste training (wedstrijdsecretaris zit voor, bij zijn afwezigheid bestuursmedewerker TZ of anders bestuurslid TZ ); Eerste oriënterend gesprek over doorgaan met trainers leiders, keeperstrainer, grensrechters, masseurs. (november,december) in Brede TC en Brede TC met betrokkenen (individueel;) Vergadering over doorschuiven of afzakken spelers t.b.v. A-en B-selectie. (december en mei); Uitnodigen talentvolle A-junioren voor deelname aan de seniorentraining. (december) ; Intake-gesprekken doorgestroomde A-junioren (april, mei); Conceptindeling selectieteams voor volgend seizoen (april, mei), eind juni na overschrijfdatum definitief ; Afscheid spelers, trainers, leiders, grensrechters, masseurs. (mei, familiedag); Bekendmaking indeling selecties. (mei, na familiedag); Bijeenkomst selecties voor evaluatie oude seizoen en doelstellingen nieuwe seizoen( juni) ; Uitdeling voorbereidingsschema. (juni); Start nieuwe seizoen (juli-augustus); 16

17 BELEID DAMES- EN MEISJESVOETBAL Aangezien het vrouwenvoetbal een steeds belangrijker positie inneemt in de voetbalsport, besteedt Harkemase Boys ook hieraan aandacht in haar beleidsplan. Visie Vrouwen en meisjes uit Harkema en omgeving worden in de gelegenheid gesteld de voetbalsport op recreatief niveau te beoefenen. Doelstellingen Harkemase Boys streeft er naar minimaal een damesteam en 1 meisjesteam in competitie te hebben. Hoe dit te bereiken De vereniging draagt zorg voor voldoende en op vrouwen gericht kader; De vereniging draagt zorg voor regelmatige wervingsacties; De vereniging draagt zorg voor de aparte kleed en douche voorzieningen voor dames/meisjes. Verantwoordelijkheden De uitvoering, bewaking en bijstelling van het beleid voor het meisjes- en vrouwenvoetbal bij v.v. Harkemase Boys is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de TC meisjes- en vrouwenvoetbal en Algemeen Bestuur. De TC meisjes- en vrouwenvoetbal zal voor aanvang van het seizoen samengesteld worden uit: trainer vrouwenteams; trainer meisjesteams; bestuursmedewerker TZ; De verantwoordelijkheden van deze TC zijn als volgt: Uitvoering geven aan het technische gedeelte van dit beleidsplan; Samenstelling meisjes- en vrouwenteams (zie ook indeling); Stelt in goed overleg met de wedstrijdsecretaris het trainingsschema voor de verschillende teams vast; Training De trainers van respectievelijk de meisjes- en vrouwenteams zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen die gericht zijn op ontwikkeling en verbetering van de voetbalvaardigheden, waarbij dit voor de meisjesteams dient aan te sluiten op het Jeugdbeleidsplan van de SJO Jong Harkema. Om het niveau van de trainingen voor de vrouwenteams op een wenselijk/aanvaardbaar niveau te brengen zijn capabele trainers nodig, bij voorkeur beschikkend over een trainersdiploma. Indeling meisjesteams In principe worden alle meisjes in de categorieën E, D en C ingedeeld in meisjesteams, waarbij er gestreefd wordt naar indeling in competities voor meisjesteams. Bij een uitdrukkelijke wens van de speelster en/of ouder/verzorger om in een jongensteam te worden geplaatst, wordt dit verzoek beoordeeld en beantwoord door de TC meisjes- en vrouwenvoetbal (in de overwegingen wordt meegnomen of er voldoende speelsters zijn om een volledig team te kunnen vormen). De TC meisjes- en vrouwenvoetbal is verantwoordelijk voor de indeling van de meisjesteams, waarbij er, indien nodig bij plaatsingswens in een jongensteam, in alle stadia van de indeling ook overleg c.q. afstemming met de SJO Jong Harkema plaats vindt. Mocht er op enig moment tussen beide genoemde geledingen verschil van mening zijn over de definitieve indeling, dan neemt het Bestuurslid Technische Zaken hierin een beslissing. Evaluatie van het indelingsbeleid zal plaats vinden in december van het betreffende jaar. Indeling vrouwenteams Het 1e elftal wordt ingedeeld op sterkte (voetbaltechnische kwaliteit) en de overige speelsters zullen worden ingedeeld bij de overige elftalen. De indeling zal gemaakt worden door de TC meisjes- en vrouwenvoetbal. Voor aanvang van de 1e competitiewedstrijd bepaalt de trainer van de selectie, indien er meerdere teams kunnen worden gevormd, welke 16 speelsters definitief tot de 1 e selectie behoren. De trainer van het 1e elftal bepaalt 17

18 voor elke wedstrijd de opstelling, waarbij er ten minste sprake is van 2 wisselspeelsters. Bij de lagere teams ligt deze taak bij de leider(s). Gewenst niveau meisjes- en vrouwenteams Het recreatieve karakter voor het vrouwenvoetbal is uitgangspunt en de indeling voor de competitie zal hierop moeten aansluiten; een passend niveau. Dit uitgangspunt zal jaarlijks opnieuw zal worden beoordeeld en zo nodig in overleg met de KNVB worden bijgesteld. Voor de meisjesteams (ME-, MD- en/of MC-) is het vooral van belang om het plezier te combineren met ontwikkeling van de voetbalvaardigheden. Dit vraagt om goede begeleiding en training (bij voorkeur is de trainer ook actief als begeleider/coach) en een gepaste indeling in de competitie. Indien er voor de ME-teams geen eigen competitie is, dan worden deze teams ingedeeld bij een jongens- en/of gemengde competitie, waarbij indeling afhankelijk is van het niveau van het team. Aansluiting van meisjes- naar vrouwenvoetbal Op dit moment is er sprake van een groot verschil tussen het meisjes- en het vrouwenvoetbal qua niveau, zeker op het gebied van de doorstroming naar het 1 e vrouwenelftal. Een belangrijke reden hiervoor is dat meisjes momenteel vanuit de MC-categorie rechtstreeks doorstromen naar de vrouwenteams, zodat de leeftijdsverschillen groot kunnen zijn. Mogelijk wordt dit gat kleiner als er in de toekomst ook een MB-team komt. Faciliteiten meisjes- en vrouwenteams Beschikt over een trainer, die minimaal 1x per week een training verzorgt en aanwezig is voor de begeleiding op wedstrijddagen Beschikt over minimaal een gecombineerde leider en of grensrechter De begeleidingsstaf van de tegenstander van de dames- en meisjesteams worden bij thuiswedstrijden ontvangen in de commissiekamer. Elk team beschikt bij voorkeur over 2 leiders Algemene faciliteiten meisjes- en vrouwenteams Alle meisjes- en vrouwenteams beschikken over een eigen kleedbox, die niet gedeeld wordt samen met een jongens- en/of gemengd team Meisjes die spelen in een jongensteam hebben de beschikking over een scheidsrechterbox die afsluitbaar is 18

19 JEUGDBELEID SJO Jong Harkema SJO Jong Harkema is een samenwerkingsverband tussen v.v. Harkemase Boys en v.v. Harkema-Opeinde. Net als vele amateurvoetbalverenigingen kampten ook beide moederverenigingen met een terugloop in het aantal jeugdleden en dan met name in de hogere leeftijdscategorieën. In maart van 2012 hebben de ledenvergaderingen van beide verenigingen ingestemd met het samengaan van de jeugdafdelingen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de taken en verantwoordelijkheden van de SJO Jong Harkema vastgelegd met betrekking tot de relatie met beide moederverenigingen. Zie bijlage Notitie afspraken samenwerking jeugdafdelingen vv Harkema Opeinde en v.v. Harkemase Boys Een jeugdafdeling met een jeugdbeleidsplan dat goed functioneert heeft pas na enkele jaren duidelijk zichtbare opbrengsten. Hiervoor is continuïteit van het grootste belang. Om de continuïteit en de uitvoering van het (technisch) beleid zoals vastgelegd in het jeugdbeleidsplan te waarborgen, zal de v.v. Harkemase Boys aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Achtergrond en doelstelling jeugdafdeling Het bestuur van de SJO Jong Harkema draagt zorg voor de operationele zaken binnen de SJO Jong Harkema. Samenstellingbestuur jeugdafdeling Voor de beschrijving van dit onderdeel wordt verwezen naar bijlage Jeugdbeleidsplan SJO Jong Harkema. Werkwijze jeugdafdeling / beleidsplan De SJO Jong Harkema kent een, door hen opgesteld, beleidsplan waarin de ambities, beleidsmatige en voetbaltechnische aspecten van de jeugdafdeling zijn beschreven. Dit beleidsplan is door de beide moederverenigingen bekrachtigd en is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide verenigingen. Zie bijlage; SJO Jong Harkema Beleidsplan Communicatie met moederverenigingen Van alle vergaderingen van de jeugdafdeling worden verslagen gemaakt. Hiervan wordt een afschrift naar de besturen van de moederverenigingen gestuurd. De vertegenwoordiging van de V.V.HARKEMASE BOYS binnen de jeugdcommissie brengt minimaal 1 keer in 3 maanden verslag uit van de activiteiten van het bestuur van de jeugdafdeling aan het Algemeen Bestuur van de v.v. Harkemase Boys. Bestuur SJO Jong Harkema Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid (gedelegeerde verantwoordelijkheid vanuit de beide moederverenigingen) voor de jeugdafdeling. Daartoe hebben ze contacten met het hoofdbestuur, andere verenigingen, KNVB en de overige commissies binnen V.V.HARKEMASE BOYS. Het jeugdbestuur heeft de dagelijkse leiding van de jeugdafdeling. Zij zorgt voor werving van leiders en trainers voor alle elftallen. Het stimuleren van zowel het prestatieve als recreatieve deel van de jeugdafdeling behoort ook tot hun taken. 1. Taakomschrijving bestuur SJO Is verantwoordelijk voor het organisatorische jeugdbeleid; Houdt toezicht op de uitvoering van het jeugdbeleidsplan; Is verantwoordelijk voor het totale jeugdbeleid; Vertegenwoordigt in jeugdzaken de moederverenigingen bij de KNVB; Agenderen en notuleren vergaderingen jeugdbestuur; Onderhoudt contacten met de KNVB betreffende jeugdzaken; Verricht de voorkomende administratieve taken t.b.v. de jeugdafdeling; Onderhouden contacten met ouders en jeugdleiders over organisatorische zaken; (mede-) organiseren en begeleiden van jeugdtoernooien en evenementen voor de jeugd; Werven van de benodigde leiders voor de elftallen binnen de SJO; Assisteren van trainers bij het samenstellen van selectieteams; Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de niet-selectieteams; 19

20 Organiseren van informatieve bijeenkomsten van leiders en/of ouders per leeftijdscategorie. 2. Technische verantwoordelijkheid De technische organisatie voor jeugdteams is in handen van de SJO Jong Harkema. Zij werven en begeleiden de trainers van de teams. Eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het jeugdbeleid is in handen van het bestuur van de SJO. Taakomschrijving jeugdafdeling Voor de beschrijving van dit onderdeel wordt verwezen naar bijlage Jeugdbeleidsplan SJO Jong Harkema. In het jeugdbeleidsplan worden onder andere de navolgende onderwerpen beschreven: Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur over het beleid en de uitvoering hiervan m.b.t. voetbaltechnische zaken jeugdafdeling. Uitvoering geven aan het voetbaltechnisch beleid van de jeugdafdeling: o aanstelling trainers en/of leiders jeugdteams ; o aanstellen en aansturen van een jeugdcoördinator; o samenstellen jeugdteams in overleg met trainers en leiders. Organiseren en uitvoeren van de operationele activiteiten van de jeugdafdeling m.b.t. de wedstrijden en trainingen: o ontvangst teams en begeleiding; o aanstellen, ontvangst scheidsrechters; o regelen drinken voor teams; o regelen kleedkamer- en veldindeling in overleg met de verenigingen; o regelen informatievoorziening; o kledingvoorziening; o informatievoorziening naar leiders en trainers. Organiseren van jeugdtoernooien: Organiseren van speciale activiteiten zoals: o Sinterklaasfeest; o kerstzaalvoetbaltoernooi; o activiteiten rondom kampioenschappen. Voeren van het secretariaat en algemene activiteiten: o notuleren en uitwerken verslagen; o verzorgen van teamlijsten en selectielijsten; o wedstrijdprogramma s; o verwerken wedstrijdwijzigingen; o regelen vriendschappelijke wedstrijden; o Wedstrijdformulieren en uitslagenformulieren; o overleg met overige commissies en bestuur van de moederverenigingen. Periodiek afstemmingsoverleg met de Technische Commissie. Het opstellen van een financiële begroting voor de werkzaamheden voor het komende begrotingsjaar, het bijhouden van de uitgaven en het afleggen van rekening en verantwoording aan de besturen van de moederverenigingen voor het gevoerde financieel beleid van het afgelopen boekjaar. Benodigde faciliteiten Om uitvoering te kunnen geven aan het voorgenomen jeugdbeleidsplan door de SJO Jong Harkema dienen de personele en materiële faciliteiten bij Harkemase Boys (in basis is de eindverantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid) in orde te zijn. Voor de volgende aandachtspunten ligt de verantwoordelijkheid bij de SJO Jong Harkema: Iedere jeugdspeler dient tijdens de training over een bal te kunnen beschikken, van het juiste gewicht en omvang, passend bij de leeftijdsgroep; In de materiaalruimte is er een aparte kast voor wedstrijdballen. Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden trainingsballen te gebruiken; Het streven is dat de trainers tijdens hun trainingsuren een half voetbalveld ter beschikking hebben; De trainers hebben de beschikking over voldoende ballen, hesjes en pionnen; De keeperstrainer heeft voor zijn training een tsjoek en minimaal een groot doel tot zijn beschikking; 20

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum Mei 2011 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Samenstelling technische commissie 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling teams 4.2 Selectiecriteria

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING IJ.V.C. 2009-2014

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING IJ.V.C. 2009-2014 SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING IJ.V.C. 2009-2014 INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling 4.2 Selectiecriteria 4.3 Wisselbeleid 4.4 Doorstroming 5. Basisafspraken

Nadere informatie

Seniorenvoetbalbeleidsplan

Seniorenvoetbalbeleidsplan INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling 4.2 Selectiecriteria 4.3 Wisselbeleid 4.4 Doorstroming 5. Basisafspraken selectie 6. Technische structuur 7.

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen 2015 2020 Document versie: final 1.0 Auteurs: Hendrik Hoogenkamp, Roel Offringa Datum: 2015-10-12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 20-11-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers vv Westerwolde

Beleidsplan Vrijwilligers vv Westerwolde Beleidsplan Vrijwilligers vv Westerwolde Doelstelling: Een vereniging als de vv Westerwolde staat of valt met de inzetbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) van vrijwilligers. Vrijwilligers die de elftallen

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Senioren Beleids Plan

Senioren Beleids Plan Senioren Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de Hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Missie en visie... 3 3. Selectievoetbal... 6 3.1 Samenstelling...

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op , bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op , bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013, bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op 02-02-2015. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door

Nadere informatie

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging!

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging! Trekvogels Op naar 100 jaar Samen zijn we de vereniging! Beste leden van voetbalvereniging Trekvogels, Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Juli Reglement Senioren

Juli Reglement Senioren Juli 2016 Reglement Senioren 2016-2017 1.Algemeen Dit document geeft de werkwijze van de TC weer. Verder taakomschrijvingen van de diverse kaderfuncties binnen de vereniging. Dit beleidsdocument wordt

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst Voorwoord Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de hand

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN

S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN September 2005 INLEIDING 3 ALGEMEEN BELEID 4 De vereniging 4 Waarden en Normen 4 Sportieve doelstelling 4 Organisatie 4 Commissies 5 Vrijwilligers 5 Niet-voetbal activiteiten

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN

BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN BELEIDSPLAN VOETBALVERENIGING DALEN 2015-2019 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Missie 1 1.3 Doelstellingen 1 1.4 Geschiedenis 1 1.5 Bestuursstructuur 2 2. Technisch beleid 2 3. Financieel

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

ONDER ANDERE IN DEZE UITGAVE:

ONDER ANDERE IN DEZE UITGAVE: VV DESK informatiefolder sessies beleid voetbalzaken DE OPDRACHT: Stel een beleidsplan voetbalzaken op dat betrekking heeft op de gehele vereniging DESK zowel senioren, jeugd als dames/meisjes voetbal,

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN V.V. Kloetinge. Beleidsplan

BELEIDSPLAN V.V. Kloetinge. Beleidsplan BELEIDSPLAN 2016-2020 V.V. Kloetinge Beleidsplan 2016-2020 1 VOORWOORD V.V. KLOETINGE OP WEG NAAR DE TOEKOMST Voor U ligt het beleidsplan van v.v. Kloetinge voor de jaren 2016 tot en met 2020. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

TGC Competitie reglement

TGC Competitie reglement TGC Competitie reglement 1. Inleiding Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen de TGC te verhogen en wil dit mede bereiken door teams in de NGF-competitie te laten spelen. Tevens biedt het de

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie