DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016"

Transcriptie

1 DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE

2 HET BELANG VAN ICT OP DE UNIVERSITEIT ICT is verweven met alle activiteiten van een universiteit. Het generen en overbrengen van kennis en informatie staat centraal bij onderzoek en onderwijs. Studenten en jonge medewerkers hebben hoge verwachtingen van de ICT-infrastructuur, online bereikbaarheid en service van onderwijsinstellingen. Gebruik van e-science heeft ingrijpende invloed op onderzoeksmethoden. I-STRATEGIE 2012

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Samenvatting 6 DEEL 1: DOELSTELLINGEN 9 Doelstellingen VU 11 ICT in het instellingsplan 14 De afgeleide ICT-doelstellingen 16 DEEL 2: DE STRATEGISCHE UITSPRAKEN 19 Kies je eigen device 21 Inzicht voor iedereen 22 Van zenden naar interactie 23 Van administratief naar ondernemersgerichte projectondersteuning 24 Van gesloten naar samenwerkingsgericht 25 De schat aan data 26 Eén digitale werkomgeving in het portaal 27 Een geïntegreerde aanpak voor bedrijfsvoeringsystemen 29 Van tekst naar multimedia 30 DEEL 3: RANDVOORWAARDEN 31 Besluitvorming over ICT 33 Competenties en sourcing 35 - Landelijke samenwerking 36 - Cloud computing 36 Mechanismes voor beheersing 38 Implementatie 39 BIJLAGE: TOTSTANDKOMING 43 Bijlage: Leden i-strategiegroep 46 Bijlage: Deelnemers workshops 47 Bijlage: Programma i-strategie seminar, 13 oktober Vormgeving en fotografie StudioVU 22230/1 mei 2010 I-STRATEGIE

4 DE VU VERDER MET ICT VU is verder kijken. Excellent onderzoek en onderwijs vragen om een vooruitkijkende blik. Zeker als het gaat om ICT, want ICT verandert maatschappijen, sociale relaties, werk en bijna alles wat we kennen. ICT is een noodzakelijke voorwaarde om onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. Vandaar de ondertitel De VU verder met ICT. Anderzijds impliceert de titel dat de VU duidelijkheid schept over welke ICT-dienstverlening komende jaren ontwikkeld gaat worden en hoe deze geleverd gaat worden. Met plezier bieden wij u de i-strategie aan. De i-strategie die voorligt is richtinggevend voor de inrichtingskeuzes van de komende jaren. Via een negental strategische uitspraken geeft de i-strategie aan via welke weg de VU haar ICT-doelstellingen realiseert. Universiteiten zijn steeds gevoeliger voor grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toenemende internationale concurrentie, een veranderende arbeidsmarkt en ICT-ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om een enorm aanpassend vermogen van onze instelling. Dit zijn aanpassingen die echter vaak jaren duren om te realiseren en eigenlijk altijd ICT als randvoorwaarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan innovatie van onderwijs, digitale laboratoria, betere dienstverlening aan studenten en kostenbesparing in de bedrijfsvoering door het inzetten van ICT. In 2011 is door diverse programmacommissies een vertaalslag gemaakt van de meerjaren ambitie van de Vrije Universiteit, vastgelegd in het Instellingsplan Zij hebben de strategie voor het primaire proces en de bedrijfsvoering concreet gemaakt in meetbare doelstellingen en een realiseerbare implementatie. De i-strategie is een directe vertaling van deze VU-ambities uit het Instellingsplan en de doelstellingen van de programmacommissies, afgestemd op ontwikkelingen uit de ICTwereld en behoeftes van studenten en wetenschappers. De veranderingen die de VU ondergaat om een aantrekkelijke universiteit te blijven en ambities van excellentie in onderwijs en onderzoek te verwezenlijken, vragen om ICT-voorzieningen die de doelgroepen wetenschappers en studenten aanspreken. Anders gezegd, om informatievoorziening die ICT in het hart van het onderwijsproces brengt. Studeren en doceren aan de campusuniversiteit VU doe je meer en meer hybride, op de campus en on-line. Dit gaan wij gezamenlijk met alle faculteiten en diensten VU-breed organiseren en in de komende periode verwezenlijken. Onderzoek is gebaat bij creativiteit en eigen speelruimte, dus ook in de wijze waarop ICT wordt toegepast en ondersteund. Voor de VU is van belang dat onderzoek zowel in een open als vertrouwelijke digitale context plaats kan vinden. Zaken als projectadministratie, data-opslag en -management zullen eenduidig gezamenlijk worden ingericht en VU-breed worden aangeboden. Informatietechnologie is een randvoorwaarde voor vernieuwing en efficiëntie in de bedrijfsvoering. De VU is het afgelopen decennium verdubbeld in omvang, maar de processen van de bedrijfsvoering zijn hierop onvoldoende aangepast. Voor een efficiënte bedrijfsvoering die op een operationeel excellente wijze ondersteuning biedt, is op diverse terreinen een inhaalslag nodig. Een belangrijke succesfactor is de wijze waarop digitalisering van de diverse processen, met oog voor de gebruiker en diens werkzaamheden, efficiënt wordt vormgegeven. Excellentie in onderwijs en onderzoek vraagt om een i- Strategie die richtinggevend inspeelt op de veranderende belevingswereld van wetenschappers en studenten, de veranderende omgeving van het internationale hoger onderwijs en wetenschap en technologische ontwikkelingen. Bij de ontwikkeling van de i-strategie zijn veel studenten en medewerkers, als expert en/of directe gebruiker betrokken geweest. Het is dan ook met recht onze i-strategie. De VU is verder kijken. Bernadette Langius College van Bestuur 4 I-STRATEGIE 2012

5 DE INHAALSLAG De Vrije Universiteit heeft de afgelopen jaren ingezet op verwezenlijking van de vorige i- Strategie , zoals: beslissers krijgen de informatie die zij nodig hebben door de inrichting van Management Informatie VU (MIVU), digitale communicatie met doelgroepen en mogelijkheden voor online self services via VUnet, basisregistraties zoals Nieuw SIS op orde, toegang tot diensten met het VU-net-ID, generieke ICT-voorzieningen worden als services aangeboden vanuit één Universitair Centrum IT, vernieuwingen worden uitgevoerd op basis van een samenhangende informatie architectuur en beslissingen op het gebied van ICT worden genomen op basis van de bijdrage aan universitaire doelstellingen en de alignment met de i-strategie. De startsituatie in 2007 was een inrichting van ICT-voorzieningen die per faculteit en soms ook per ondersteunende dienst was ingericht. Een beperkt aantal voorzieningen zoals concernsystemen en het lokale netwerk waren universiteitsbreed gezamenlijk ingericht. Een periode van vijf jaar bleek noodzakelijk om uitgangspunten te verwezenlijken. De vorming van het UC-IT (startdatum 1 januari 2010) bleek een complex proces van lange adem, waardoor gebruikers nu halverwege de migraties nog regelmatig te maken hebben met incomplete dienstverlening en onduidelijkheden. Het presenteren van nieuwe ambities kan op het eerste gezicht voorbarig lijken als de oude ambities nog niet volledig zijn afgerond. Het presenteren van een nieuwe strategie betekent niet dat er morgen meteen gestart kan worden met de uitvoering. Hiervoor is voorbereidend werk nodig. De ontwikkeling van het Universitair Centrum IT, zoals het afronden van de migraties, blijft prioriteit houden totdat het afgesproken niveau van dienstverlening is bereikt. Daarbij is Operational Excellence het uitgangspunt voor klantgerichte ICT-dienstverlening op de VU. Deze dient voorspelbaar, snel en betrouwbaar te zijn en wordt continu verbeterd door te sturen op basis van prestatie-indicatoren zoals gebruikerstevredenheid voor zowel generieke diensten als voor gedigitaliseerde bedrijfsprocessen. Het vergroten van inlevingsvermogen in eindgebruikers is een niet te onderschatten randvoorwaarde. Studenten en medewerkers willen snelle, voorspelbare services, zoals snelle verwerking van aanvragen en meer zelfservices. En waarom ook niet een apparaat naar keuze of bring your own device? De enorme toename aan mobile devices vraagt om investeringen in huidige basisvoorzieningen en een visie op de toekomst. Een inhaalslag voor basisvoorzieningen en informatiebeveiliging is ook relevant voor het onderzoek waar enorme ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van datamanagement en digitale samenwerkingsvormen. Het onderwijs zoekt flexibelere mogelijkheden voor de digitale leeromgeving en ondersteuning bij de integrale toepassing van ICTvoorzieningen binnen het onderwijs. De afgelopen jaren is met enorme inzet van iedereen ook veel bereikt, soms meer dan verwacht. Na een grote inzet op het terrein van ICT-vernieuwing ter ondersteuning van de onderwijslogistiek en studentinformatie met Nieuw SIS waarvoor de VU externe onderscheidingen ontving, ligt het accent in de bedrijfsvoering nu op het terrein van HRM en financiën. Een integrale visie op de herinrichting van procesketens en strategisch informatiemanagement is daarbij van belang. Er is een volle projectagenda om de organisatie en bedrijfsprocessen te herdefiniëren en deze te digitaliseren, gericht op een efficiënte en klantvriendelijke bedrijfsvoering. De ambitie van de VU vraagt om een grote realisatiekracht, juist op het terrein van ICT. De strategische uitspraken zijn daarom voorzien van een toelichting, een antwoord op de vraag waarom en een synopsis van wat de uitspraak betekent voor ons handelen op de VU. Verwezenlijking van de VU-ambities uit het Instellingsplan en de doelstellingen van de programmacommissies betekent een majeure inspanning. Dit vraagt inzet op de wijze van samenwerken -de ICT governance-, op beleidsvernieuwing van gesloten naar open en samenwerken, op co-design en co-creatie met doelgroepen en op een gedegen gefaseerde planning van het projectportfolio. De aanvullende hoofdstukken geven hier concreet invulling aan. De VU is verder kijken. Richard Oerlemans Directeur UC-IT en CIO I-STRATEGIE

6 SAMENVATTING ICT is verweven met alle activiteiten van een universiteit. Het generen en overbrengen van kennis en informatie staat centraal bij onderzoek en onderwijs. Studenten en jonge medewerkers hebben hoge verwachtingen van de ICT-infrastructuur, online bereikbaarheid en service van onderwijsinstellingen. Gebruik van e-science heeft ingrijpende invloed op onderzoeksmethoden. Vanwege enerzijds de noodzakelijkheid en afhankelijkheid van ICT en anderzijds de complexiteit van een organisatie zoals de VU zijn gezamenlijke focus, standaarden, richting aan innovatie en eenduidige afspraken rondom ICT nodig. Deze i-strategie geeft hier richting aan. Deze i-strategie draagt hiermee bij aan betere investeringen, het verwezenlijken van de belangrijkste prioriteiten die afhankelijk zijn van ICT en biedt handvatten voor een globale meerjarenplanning en governance. Deze i-strategie bouwt voort op de i-strategie Beleid uit de oude i-strategie blijft geldig tenzij overruled door deze nieuwe i-strategie. DE AFGELEIDE ICT-DOELSTELLINGEN De focus van de i-strategie ligt op de uitvoering van het instellingsplan. In het eerste hoofdstuk worden ICT-doelstellingen afgeleid uit het Instellingsplan en uit de plannen van de programmacommissies die het instellingsplan uitvoeren. De volgende ICT-doelstellingen zijn geformuleerd: Onderwijs Breng basisdiensten op orde Breng ondersteunende processen op orde Versterk met ICT het curriculum Geef pro-actief inzicht in prestaties Maak communicatie breder en interactief Maak samenwerking met andere instellingen mogelijk Onderzoek Maak basisvoorzieningen geschikt voor wetenschappelijk gebruik Maak (internationale) samenwerking mogelijk Geef ondersteuning voor data Ondersteun projectbeheersing van wetenschappelijke projecten Versterk vindbaarheid van onderzoekers en onderzoek Bedrijfsvoering en huisvesting Breng ondersteunende processen op orde Geef actueel inzicht Streef naar meer virtuele dienstverlening en communicatie op maat Ondersteun nieuwe werkconcepten DE STRATEGISCHE UITSPRAKEN Om de ICT-doelstellingen te halen moeten basale keuzes worden gemaakt. Deze keuzes worden weergegeven door de strategische uitspraken. De strategische uitspraken geven aan via welke weg de VU de ICT-doelstellingen realiseert. De volgende uitspraken zijn geformuleerd: Kies je eigen device De VU-werkplek is gebaseerd op een bring-your-own-device principe en maakt flexibel werken op en buiten de campus mogelijk. Nieuwe werkplekconcepten sluiten aan bij de filosofie van de campusontwikkeling. Inzicht voor iedereen De VU stelt medewerkers en studenten in staat om verantwoordelijkheid te nemen door het geven van inzicht in de eigen voortgang en de mogelijkheid om te vergelijken met anderen. Van zenden naar interactie Een basale strategie voor social media wordt ingezet om kennishebbers te verbinden zodat ze kennisdelen, kennismanagement en samenwerking centraal kunnen zetten. Van administratief naar ondernemersgerichte projectondersteuning De VU brengt de twee werelden van de wetenschappelijk projectmanager en de formele administratie bij elkaar. Wetenschappelijk projectmanagement wordt ondersteund met een voor de wetenschapper effectieve set aan applicaties die in verbinding staan met de achterliggende formele administraties. Van gesloten naar samenwerkingsgericht Inter-persoonlijke samenwerking wordt ondersteund via een open architectuur. Een beperkt aantal varianten van institutionele samenwerking worden optimaal en kostenefficiënt ondersteund. De schat aan data Gegevens van de VU zijn waardevol. De VU koestert deze daarom actief in het complexe speelveld van privacy, eigendom, integriteit en openbaarheid. 6 I-STRATEGIE 2012

7 Eén digitale werkomgeving in het portaal Docenten, onderzoekers en studenten worden ondersteund met een samenstel van digitale diensten die direct benaderbaar zijn vanuit het portaal. De digitale diensten ondersteunen verschillende vormen van onderwijs. De digitale diensten worden niet van meet af aan zelf gebouwd, maar geassembleerd en zijn op een voor de gebruiker logische wijze met elkaar verbonden. Van tekst naar multimedia Alle activiteiten en processen die video en multimedia nodig hebben worden ondersteund met één open architectuur. Een geïntegreerde aanpak voor bedrijfsvoeringsystemen Via een geïntegreerde bedrijfsvoeringstrategie leveren systemen een hogere kwaliteit in dienstverlening en efficiëntie in de ondersteunende processen en leggen een basis voor de realisatie van strategische doelstellingen. Kies je eigen device Inzicht voor iedereen Van zenden naar interactie Van administratief naar ondernemersgerichte projectondersteuning Van gesloten naar samenwerkingsgericht De schat aan data Eén digitale werkomgeving in het portaal Een geïntegreerde aanpak voor bedrijfsvoeringsystemen Van tekst naar multimedia I-STRATEGIE ICT-DOELEN ONDERWIJS ONDERZOEK BEDRIJFSVOERING Breng basisdiensten op orde Breng ondersteunende processen op orde Versterk met ICT het curriculum Geef pro-actief inzicht in prestaties Maak communicatie breder en interactief Maak samenwerking met andere instellingen mogelijk Maak basisvoorzieningen geschikt voor wetenschappelijk gebruik Maak (internationale) samenwerking mogelijk Geef ondersteuning voor data Ondersteun projectbeheersing van wetenschappelijke projecten Versterk vindbaarheid van onderzoekers en onderzoek Breng ondersteunende processen op orde Geef actueel inzicht Streef naar meer virtuele dienstverlening en communicatie op maat Ondersteun nieuwe werkconcepten I-STRATEGIE

8 DE NIEUWE SERVICES Uiteindelijk gaat het natuurlijk om welke dienstverlening komende jaren beschikbaar gesteld gaat worden aan de diverse doelgroepen. Na het realiseren van de i-strategie zullen studenten, docenten en onderzoekers over onderstaande services beschikken. STUDENTEN DOCENTEN ONDERZOEKERS KIES JE EIGEN DEVICE Toegang met een eigen device Zelf software installeren uit VU-aanbod Toegang met een eigen device Zelf software installeren uit VU-aanbod Uitgebreid aanbod van devices Toegang met een eigen device Zelf software installeren uit VU-aanbod Uitgebreid aanbod van devices INZICHT VOOR IEDEREEN Inzicht in studievoortgang en vergelijken met anderen Inzicht in voortgang studenten en vakken Inzicht in projectvoortgang VAN ZENDEN NAAR INTERACTIE Samenwerkingsruimte Tools voor kennisdelen Interactieve communicatie Samenwerkingsruimte Tools voor kennisdelen Interactieve communicatie Samenwerkingsruimte Zoeken van wetenschappers VAN ADMINISTRATIEF NAAR ONDERNEMERSGERICHTE PROJECTONDERSTEUNING Projectmanagement VAN GESLOTEN NAAR SAMENWERKINGSGERICHT VU-overstijgend studeren Toevoegen van gastdocenten en gaststudenten Toevoegen van samenwerkingspartners DE SCHAT AAN DATA Delen en hergebruik van leercontent Voorziening voor dataopslag Dienstverlening rondom data Open access EÉN DIGITALE WERKOMGEVING IN HET PORTAAL Digitale werkplek, studeeromgeving en onderzoekshulpmiddelen vanuit één omgeving Digitale werkplek, studeeromgeving en onderzoekshulpmiddelen vanuit één omgeving Digitale werkplek, studeeromgeving en onderzoekshulpmiddelen vanuit één omgeving EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VOOR BEDRIJFSVOERINGSYSTEMEN Zelfservices Zelfservices Zelfservices VAN TEKST NAAR MULTIMEDIA Videoconferentie Weblectures Verbeterd draadloos netwerk Videoconferentie Weblectures Verbeterd draadloos netwerk Videoconferentie Verbeterd draadloos netwerk 8 I-STRATEGIE 2012

9 DEEL 1 DOELSTELLINGEN

10 DEEL 1 DOELSTELLINGEN De doelstellingen van de VU staan verwoord in het Instellingsplan De doelstellingen uit het instellingsplan worden handen en voeten gegeven door verschillende programmacommissies. In dit deel van de i-strategie wordt een kort overzicht gegeven van de doelstellingen uit het instellingsplan en de wijze waarop de programmacommissies deze hebben geconcretiseerd. Vanuit de doelstellingen van het instellingsplan en de plannen van de programmacommissies zijn doelstellingen voor het ICT-domein afgeleid. I-STRATEGIE 2012

11 DOELSTELLINGEN VU ONDERZOEK De hoofddoelstelling op het gebied van onderzoek is het verhogen van het prestatieniveau van de VU. Door de toenemende internationale concurrentie verhevigt de strijd om onderzoeksmiddelen en toptalent. Om in deze context haar maatschappelijke en wetenschappelijke doelen te kunnen realiseren, moet de VU haar prestatieniveau verhogen. Alleen door de kwaliteit, de output en de impact van haar onderzoek te vergroten, blijft de VU als samenwerkingspartner aantrekkelijk voor andere kennisinstellingen, bedrijven en nonprofit organisaties en aantrekkelijk voor wetenschappelijk talent om bij de VU te werken en studeren. Omdat de eerste geldstroombijdrage van de rijksoverheid daalt, moet de VU meer externe onderzoeksfinanciering binnen halen. De implementatie van het Instellingsplan zal plaats vinden in een context van forse bezuinigingen binnen de VU. Ook het onderzoeksdomein moet daarom bijdragen aan kostenefficiëntie. Uit bovenstaande kernredenatie uit het Instellingsplan, leidt de Programmacommissie Onderzoek vier beleidsdoelen af voor de periode : Versterken Focus & massa; Versterken van Talentbeleid; Vergroten externe inkomsten; Vergroten zichtbaarheid en maatschappelijke impact van het VU-onderzoek. Bron: Programmaplan PC Onderzoek ONDERWIJS De hoofddoelstellingen van het instellingsplan op het gebied van onderwijs zijn groei en profilering, kostenefficiëntie, kwaliteit van het onderwijs en rendement. Het instellingsplan maakt onderscheid in undergraduate en graduate onderwijs. Bij undergraduate onderwijs ligt de nadruk op het verhogen van kwaliteit, rendement en kostenefficiëntie. De programmacommissie undergraduate wil deze doelstellingen bereiken door flexibilisering, rationalisering en intensivering van onderwijs. Flexibilisering is gericht op leerwegen van individuele studenten en zal worden bereikt door het bieden van meer structuur in de opleidingen met heldere keuzemomenten. Hiervoor zijn heldere eisen, duidelijke kaders en goede studiebegeleiding nodig. Rationalisering houdt in dat er komende jaren gestreefd wordt naar minder vakken, minder opleidingen en minder herkansingen. Intensivering zal worden bereikt door activerend onderwijs en door het vergroten van de betrokkenheid van studenten. Activerend onderwijs is een combinatie van intensieve werkvormen, extensieve werkvormen en studiebegeleiding FLEXIBILISERING Leerwegen van individuele studenten door meer structuur in de opleidingen met heldere keuzemomenten beter accommoderen; Heldere eisen, duidelijke kaders en goede studiebegeleiding. RATIONALISERING Minder vakken; Minder opleidingen; Minder herkansingen. INTENSIVERING Activerend onderwijs; Combinatie van intensieve en extensieve werkvormen en studiebegeleiding; Vergroten van betrokkenheid van studenten. Bron: Programmaplan PC Undergraduate Bij graduate onderwijs is de doelstelling dat de VU, ondanks bezuinigingen, een aantrekkelijke universiteit blijft voor (inter)nationale masterstudenten. De VU streeft naar groei van de masterinstroom vanuit andere universiteiten en wil het marktaandeel instroom vanuit het HBO handhaven. Studenten moeten vaker nominaal studeren. Daarnaast moet het graduate onderwijs een substantiële bijdrage leveren aan de bezuiniging op bedrijfsvoering. De VU en de UvA hebben in 2025 al hun masteronderwijs in gezamenlijke Graduate Schools ondergebracht, waarin ook het cursorisch onderwijs voor PhD s grotendeels plaatsvindt. Daarnaast zijn het opschalen van postinitieel onderwijs en de binding met alumni doelstellingen op het gebied van graduate onderwijs. De Programmacommissie Graduate wil dit bereiken door: STRUCTUREREN VAN ONDERWIJS Cohortbenadering: Invoeren harde knip tussen bachelor en master; ook voor VU studenten. Versterken selectieve karakter van de masteropleidingen; Voor researchmasters: betere aansluiting op PhD-trajecten; Standaardiseren van instroom en doorstroom; I-STRATEGIE

12 Eén instroommoment per jaar (1 september); Transparante selectieprocessen; Gemeenschappelijk begindeel gevolgd door specialisatie en een individueel afstudeertraject. EISEN STELLEN AAN STUDENTEN Selectie op kwaliteit is regel; Bij de toelating zijn deficiënties weggewerkt; Studenten zijn voltijds beschikbaar voor de opleiding; Studenten studeren nominaal (inschrijven is meedoen is slagen). Het resultaat van deze maatregelen is: De VU is klaar voor de toekomst en heeft een efficiente en kwalitatief goede bedrijfsvoering. Op structurele basis geeft de VU M 27 minder uit aan bedrijfsvoering in Een betere bedrijfsvoering is een voorwaarde voor een hogere studenttevredenheid - af te lezen uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. Een betere bedrijfsvoering is een voorwaarde voor een hogere medewerkertevredenheid. De Programmacommissie bedrijfsvoering wil dit bereiken door: EISEN STELLEN AAN DOCENTEN Docenten zijn ingespeeld op de diversiteit in de doelgroep; Docenten beheersen de instructietaal (Engels op C-1 niveau). VERHOGING EFFICIENCY Kleine opleidingen integreren of beëindigen; Minimale groepsgroottes per vak; Tenminste kostendekkend faciliteren van studenten om deficiënties weg te werken. Bron: Programmaplan PC Graduate BEDRIJFSVOERING Goede en efficiënt georganiseerde bedrijfsvoering en ondersteuning zijn cruciaal om de doelstellingen in het onderwijs en onderzoek te kunnen realiseren. Kwalitatief goede dienstverlening gaat steeds meer over organisatorische grenzen van faculteiten en diensten heen. Dat vereist een herontwerp van processen, ketenintegratie en meer standaardisatie. In de context van teruglopende overheidsfinanciering en een sterk gegroeide universiteit, met een nagenoeg ongewijzigde organisatiestructuur en procesvoering, moet de VU haar zaken volgens de Programmacommissie Bedrijfsvoering écht anders organiseren. Het motto van de Programmacommissie Bedrijfsvoering is: Wat je moet doen, doe je goed en tegen de laagste prijs. In vakjargon wordt deze benadering wel operational excellence genoemd. Dit motto is leidend voor de doelen van het programma bedrijfsvoering en de invulling daarvan. Door de bedrijfsvoering efficiënter te organiseren, maakt de VU ruimte om in onderzoek en onderwijs te investeren. De nieuwe bedrijfsvoering is duurzaam, financieel haalbaar, verbonden met de strategie van de VU en moet snel kunnen worden gerealiseerd. EFFICIENCY VERGROTEN Voorwaarde voor het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering is dat ook onderwijs en onderzoek efficiënter worden ingericht. Een consequentie van het veranderproces zal zijn dat we minder arbeidsplaatsen in de bedrijfsvoering hebben dan nu het geval is. KWALITEIT VERBETEREN Het aanbod van diensten en services zal kleiner worden; tegelijkertijd zal de kwaliteit ervan goed moeten zijn. Met studenten en het wetenschappelijk personeel definiëren we standaarden voor kwaliteit en kosten. Hiermee ontstaat een standaardaanbod in dienstverlening dat door de nieuwe bedrijfsvoering wordt gerealiseerd. Door verregaand te standaardiseren kunnen kwaliteit en kostenniveau gegarandeerd worden. FOCUS AANBRENGEN Het beperken van de niet-kerntaken van de VU. Zo zal er minder geld beschikbaar zijn voor cultuur, sport en ontwikkelingssamenwerking en investeren we 50% minder in VU Connected. INKOOP PROFESSIONALISEREN Door gezamenlijk inkoopvoordelen te realiseren kan de VU geld besparen: webwinkel. Bron: Programmaplan PC Bedrijfsvoering CAMPUSONTWIKKELING De VU wil een aantrekkelijke studie- en werkomgeving bieden die inspeelt op de moderne eisen die studenten en medewerkers stellen. In de periode wordt daarom in samenwerking met het VUmc gestart met de bouw van de nieuwe campus. Twee gebouwen die eerst worden opgeleverd zijn gericht op bacheloronderwijs (NU.VU) en het doen van experimenteel onderzoek (Labtoren O 2). Doelstelling in de plannen van NU.VU is dat het zogenaamde nieuwe stu- 12 I-STRATEGIE 2012

13 deren wordt ingevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste mediatechnieken en een digitale bibliotheek. Daarnaast wordt het Hoofdgebouw weer geschikt gemaakt voor een periode van 15 jaar. In deze instellingsplanperiode worden eveneens plannen en projecten voorbereid voor de gebouwen W&N, MF en Transitorium. De verwachte studentengroei, gekoppeld aan teruglopende middelen van de overheid, vereist dat doelmatig en doeltreffend gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Hiervoor zullen de volgende maatregelen worden uitgewerkt: Invoeren van flexibele werkplekconcepten, zoals persoonsonafhankelijke werkplekken en activiteitgerelateerde werkplekconcepten. Sturen van het ruimtegebruik voor werkplekken, onderwijsvoorzieningen en parkeervoorzieningen, onder andere door het invoeren van een prijsprikkel. Verlengen van openings-, onderwijs- en werktijden (avond, weekend). Mogelijk digitaliseren van onderwijsvormen als colleges en tentaminering. De VU bundelt al haar centrale internationaliseringsactiviteiten in één organisatie. Daarnaast worden de werving en toelating van, inschrijving door en dienstverlening aan buitenlandse studenten en Nederlandse masterstudenten gestroomlijnd. Vanuit de Programmacommissie Internationalisering is het de doelstelling om administratieve dienstverlening te verbeteren en tweetaligheid verdergaand in te voeren. De Campus is een ontmoetingsplek, een knooppunt in een netwerk. Overal op de Campus is het mogelijk internetconnectiviteit te hebben. De flexibele werkplekconcepten en de behoefte aan connectiviteit maken een adequate IT ondersteuning noodzakelijk. ALLIANTIES Om de in de stad aanwezige hoogwaardige kennis economisch beter te benutten, organiseren de gemeente, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zich in strategische samenwerkingsverbanden. De samenwerking tussen de VU en de Universiteit van Amsterdam (UvA) die de laatste jaren vorm heeft gekregen, wordt hierdoor intensiever. Ook de samenwerking met de Open Universiteit zal komende jaren sterker worden. De Faculteit der Godgeleerdheid gaat intensief samenwerken in het onderwijs en onderzoek met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), die voor een groot deel op de VU-campus wordt gehuisvest. INTERNATIONALISERING De VU wil een forse stap maken om haar onderwijs te internationaliseren en actiever te worden in internationale onderzoeksconsortia. Internationale samenwerking is een voorwaarde om de ambities in het onderwijs en onderzoek waar te kunnen maken. De VU sluit naast de bestaande samenwerkingsverbanden ook partnerships met universiteiten uit landen met opkomende economieen zoals China en India. I-STRATEGIE

14 ICT IN HET INSTELLINGSPLAN De sterke ontwikkeling van ICT-voorzieningen biedt nieuwe mogelijkheden voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening en schept grote verwachtingen bij nieuwe generaties. ICT wordt diverse keren genoemd in het instellingsplan. De nadruk ligt vooral op het aanpassen van onderwijsconcepten, betere informatievoorziening en het slimmer organiseren van ondersteunende processen. Onderstaande citaten komen uit het instellingsplan: 14 I-STRATEGIE 2012

15 ICT VERRUIMT MOGELIJKHEDEN ICT-voorzieningen ontkoppelen steeds meer de plaats waar en de tijd waarop mensen gebruikmaken van diensten en het moment dat het aanbod wordt gecreëerd. In het onderwijs wordt op afstand leren veel gebruikelijker. ICT beïnvloedt bovendien de manier van leren van jongeren. Door het enorme open aanbod van kennis wordt de validiteit van gegevens een aandachtspunt. Studenten en jonge medewerkers hebben hoge verwachtingen van de ICT-infrastructuur, online bereikbaarheid en service van onderwijsinstellingen. Tegelijk kunnen onderwijsinstellingen gebruikmaken van het ICT-gebruik van jongere generaties. Virtuele sociale netwerken kunnen onder andere studentenwerving en binding met alumni ondersteunen. ICTmiddelen bieden onderzoekers nieuwe mogelijkheden om in internationale netwerken samen te werken. Gebruik van e-science heeft ingrijpende invloed op onderzoeksmethoden. (p.11) ICT INZETTEN IN HET ONDERWIJS Gebruik van ICT is een essentieel onderdeel van modern academisch onderwijs. Het biedt de mogelijkheid om het onderwijs te innoveren, de onderwijskwaliteit te verbeteren, de studenttevredenheid te verhogen en kan bijdragen aan kostenbesparingen. De VU richt zich op ICT-toepassingen die een duidelijke bijdrage leveren aan de strategische onderwijsdoelen van de universiteit. Omdat hiervoor forse investeringen nodig zijn, richt de VU zich op het goed toepasbaar maken van ICT-toepassingen die zich eerder bewezen hebben. Bij elke toepassing worden aparte businesscases uitgewerkt, op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. (p.31) In 2025 biedt de VU haar graduate onderwijs aan in verschillende vormen die inspelen op de mogelijkheden en behoeften van studenten: flexibel in tijd en plaats. De VU heeft ICT-voorzieningen die dit mogelijk maken. (p.17) De inhoud van premastertrajecten voor hbo-doorstromers wordt opnieuw bezien en waar mogelijk ingekort tot de voor die master noodzakelijke vakken. De VU onderzoekt efficiëntere onderwijsvormen om deficiënties weg te werken (intensieve summercourses, ICT-gestuurd onderwijs). (p.37) Door toepassing van ICT-voorzieningen zijn masteropleidingen veel flexibeler in plaats en tijd. (p.36) Naast de herinrichting van het bacheloronderwijs door de faculteiten is een aantal VU-brede beleidsmaatregelen nodig. Deze moeten elkaar versterken en in samenhang bijdragen aan het realiseren van de drie hoofddoelstellingen. Eén van deze beleidsmaatregelen is het (breder) inzetten van ICT. (p.31) GEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN In de periode wil de VU daarom een goed beheerde alumnidatabase realiseren, gekoppeld aan relevante open social networks. (p.38) DIGITALISERING VAN DIENSTVERLENING Onder regie van de programmacommissie bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 9) wordt op basis van uitgewerkte businesscases, een aantal VU-brede projecten gestart waarin bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Doel is het realiseren van een efficiencywinst van M 10 1 door per kolom naar verbetermogelijkheden te kijken in de gehele keten van werkprocessen bij diensten én faculteiten. Om efficiënt te kunnen inspelen op de vraag van grote groepen medewerkers en studenten wordt dienstverlening gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. (p.40) COMMUNICATIE OP MAAT VIA HET PORTAAL Studenten zijn ICT-vaardig, vaak online en bereikbaar en hebben privé de beschikking over de modernste digitale middelen. Dat verhoogt de verwachtingen bij studenten over de dienstverlening van de VU. De VU wil studenten daarom meer virtuele en snellere dienstverlening en communicatie op maat leveren. De VU communiceert met haar relaties langs digitale kanalen, waarbij verschillende doelgroepen worden bediend via een eigen informatiekanaal. Studenten en medewerkers krijgen via een eigen webportal op overzichtelijke wijze de informatiebronnen en applicaties aangeboden die op dat moment passen bij hun studie en werk. Ook voor de communicatie met externe doelgroepen (aankomende studenten, bedrijven, potentiële subsidieverstrekkers, alumni) worden webportals ingezet. (p.41) ICT-voorzieningen implementeren om executive onderwijs modulair en (deels) flexibel in tijd en plaats aan te bieden. (p.37) 1 Deze bezuiniging van M 10 is in opdracht aan de Programmacommissie Bedrijfsvoering verhoogd naar een bezuiniging van M 33 I-STRATEGIE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting Project Regie in de cloud Managementsamenvatting 10 oktober 2012 Omschrijving van het project In het project Regie in de Cloud gaan de hogescholen, universiteiten en SURF een gemeenschappelijke I-strategie

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort. 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding

Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort. 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding Wat gaan we doen? De aanleiding? Wat zijn Keuzedelen Korte schets van het project. Wat waren onze doelstellingen?

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE BROCHURE ICT in de zorgsector VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN Deze whitepaper is gebaseerd op diepte-interviews met ICT

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie