Stichting Proloog Fonteinland CZ Leeuwarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520"

Transcriptie

1 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG Stichting Proloog Fonteinland CZ Leeuwarden Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling, aan het realiseren van een opbrengstgerichte schoolorganisatie, aan open leer- en ontwikkelcentra, en aan professioneel handelen binnen leergemeenschappen, waarbij ICT als vanzelfsprekend een cruciale bouwsteen is. Namens de ICT werkgroep, Alle Dijk

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemeen Inleiding Het Vier in Balans model Enkele cruciale menselijke factoren: Ontwikkelingen in de ICT... 8 Hoofdstuk 2. Stichting Proloog Visie en doelen Stichting Proloog in Balans (de bouwstenen) Visie ICT- infrastructuur Deskundigheid Digitaal leermateriaal Profielen Coördinerend ICT-er en ICT verantwoordelijke De pilaren Hardware Website Software Planvorming en bewaking Algemene directie Scholen Leerkrachten Leerlingen Ouders Overige zaken Hoofdstuk 3. De school Algemeen Hardware Website Software Planvorming en bewaking Algemene directie Scholen Leerkrachten Leerlingen Ouders Overige zaken

3 3.2 Taakverdeling op schoolniveau Systeembeeer Administratie Bijhouden gebruik software taal en rekenen Deelname kenniskringen Wachtwoordbeheer Bijlage 1. Planning bovenschools (door coördinerend ICT-er) Bijlage 2. Concrete actiepunten korte termijn

4 Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Inleiding Op 22 februari 2012 heeft Stichting Proloog een thema ochtend georganiseerd rondom ict in het onderwijs. Deze ochtend werd ondersteund door Stichting Kennisnet. Als inspiratiebron diende het manifest in tien jaar naar de top van de Denvergroep. Verderop in dit plan meer hierover. De op deze ochtend besproken onderwerpen en opbrengsten hebben we (de ict werkgroep) zo goed mogelijk proberen te verwoorden in dit ict beleidsplan. Leerlingen die instromen in onze basisscholen hebben te maken met allerlei technische ontwikkelingen. Al jong raken ze vertrouwt met moderne hulpmiddelen, zoals computers, spelcomputers, mobiele telefonie (SMS, MMS). Leerlingen communiceren steeds meer en vaker d.m.v. communities op internet (Facebook, Twitter, MSN, Hyves, enz.). De informatiemaatschappij vereist dat leerlingen steeds zelfstandiger met informatie omgaan. Voor kinderen is ICT vanzelfsprekend. Proloogscholen zijn maximaal toegerust op het functioneren in de 21 e eeuw. Dit heeft consequenties voor het onderwijs op onze scholen. Proloogscholen gaan in op deze ontwikkeling. Voor veel leerkrachten en voor veel scholen heeft dat de afgelopen jaren een omslag betekend van klassikaal frontaal gericht werken naar meer op de leerlingen afgestemd werken. Computers spelen daarbij een steeds grotere rol, zeker nu computers niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks bestaan. Het is onze ambitie om er voor te zorgen dat iedereen die een Proloogschool in 2020 verlaat meer dan ooit klaar is voor een succesvol leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving. Voor onze leerling betekent dit: hij/zij is enthousiast en gemotiveerd en wil het beste uit zichzelf halen; hij/zij is communicatief vaardig met taal en getallen; hij/zij staat open voor nieuwe ideeën en denkwijzen; hij/zij is sociaal en maatschappelijk betrokken; hij/zij wil van betekenis zijn voor de ander; hij/zij past media en ICT toe. Onze scholen richten zich daarom nadrukkelijk op: het creëren van brede talentontwikkeling; het worden van een opbrengstgerichte organisatie; het worden van een open leer- en ontwikkelcentrum voor 0-14 jarigen en hun ouders; het professioneel handelen in teams van medewerkers met verschillende expertises; het gebruik van ICT als vanzelfsprekendheid. Doel van dit plan is om de plaats, inhoud en ontwikkeling van ICT in dit kader te beschrijven. Het ICT plan dat voor u ligt is gebaseerd op het model van vier in balans van Kennisnet en de rammelende Griekse tempel. Vanuit de visie van de school (dak van de tempel) zijn er verschillende pilaren beschreven die te maken hebben met ICT. De opzet van dit plan is dat de pilaren los gelezen kunnen worden. Dit model is dus flexibel en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. 4

5 Leiderschap 1.2 Het Vier in Balans model Het Vier in Balans-model is erop gebaseerd dat invoering van ict in het onderwijs meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur (Ict op School, 2004). Deze bouwstenen zijn complementair en wederzijds afhankelijk. Een korte toelichting op de vier bouwstenen: Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en hoe de school dat wil realiseren. De visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren, leerlingen en management, de inhoud van het onderwijs en de leermiddelen die worden ingezet. Deskundigheid: de kennis en vaardigheden van leraren om onderwijsdoelstellingen met behulp van het hulpmiddel ict te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om kennis van didactiek en vakinhoud en om een zinvol verband tussen deze drie. Digitaal leermateriaal: alle formele en informele digitale educatieve content. Formeel leermateriaal is materiaal dat speciaal voor het onderwijs gemaakt is. Ict-infrastructuur: beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en internetverbindingen. Ook elektronische leeromgevingen en het beheer en onderhoud van ictvoorzieningen valt hieronder. Het onderwijs moet deze vier bouwstenen zorgvuldig op elkaar afstemmen wanneer het leerprocessen ontwerpt, faciliteert en uitvoert. Leraren spelen daarin een cruciale rol, maar daarnaast is er leiderschap nodig om het proces aan te sturen en condities voor samenwerking met andere professionals te scheppen. Samenwerking en ondersteuning Visie Deskundigheid Digitaal leermateriaal Ictinfrastructuur Didactisch gebruik van Ict voor leren Kwaliteitsverbetering van onderwijs 5

6 Wat verstaan we onder balans? Vier in Balans is niet bedoeld om ervoor te zorgen dat scholen ict gebruiken, het is bedoeld om scholen die ict willen gaan gebruiken, te helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de verhoging van de opbrengsten van het onderwijs. Het komt vaak voor dat scholen er niet in slagen de opbrengsten die hun met ict voor ogen staan in de praktijk te realiseren. Dan strandt een project bijvoorbeeld omdat leraren niet toegerust zijn om de techniek te gebruiken, of omdat de gekozen infrastructuur onvoldoende blijkt te passen bij het type onderwijs dat leraren geven. Het blijft dan beperkt tot een eenmalig experiment (Van der Neut, 2010; Van Eck, 2009; 2010). Een bekend voorbeeld hiervan is het onderzoek van Zucker in Science naar investeringen in laptops op scholen in de Verenigde staten (Zucker, 2009). Ondanks de grote investeringen in laptops en andere technische randapparatuur veranderen leraren hun lessen nauwelijks en blijven veel mogelijkheden onbenut. De verwachte impact op de manier van denken en leren van studenten blijft uit. Vergelijkbare bevindingen komen naar voren uit studies over de impact van digitale schoolborden (DiGregorio, 2010; Bannister, 2010) Vier in Balans behoedt scholen voor deze valkuilen door ze te helpen van tevoren na te denken over de inrichting van het beoogde onderwijs en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Uit onderzoek weten we steeds meer over de manier waarop de vier bouwstenen het best op elkaar afgestemd kunnen worden. Een belangrijk onderzoeksresultaat is: start met de menselijke factoren (visie en deskundigheid, daarna de materiële factoren (leermateriaal en infrastructuur). In eerdere publicaties van Kennisnet werd deze route ook wel onderwijsgedreven innovatie genoemd (Law, 2008; De Koster, 2009). De omgekeerde route, die begint bij de techniek of het digitaal leermateriaal, wordt ook wel techniekgedreven of materieel gedreven innovatie genoemd. Onderwijsgedreven Visie Deskundigheid Digitaal leermateriaal Ictinfrastructuur Techniekgedreven Zo n aanpak waarbij de techniek vooruitloopt op de didactiek heeft een beperkte kans van slagen (Fullan, 2011; Kozma, 2003; Ten Brummelhuis, 2008). 6

7 1.3 Enkele cruciale menselijke factoren: ICT sluit aan bij de opvattingen die een leraar over onderwijs heeft. Is dat het geval, dan is hij best bereid ict in zijn lessen in te zetten (OECD, 2010b; Van Gennip, 2008; Versluijs, 2011). Maar als een ict-toepassing tegen zijn onderwijsprincipes indruist, zal hij ict liever niet gebruiken. Die principes behoren immers tot zijn professionele identiteit, waardoor hij ze niet snel zal loslaten (Ertmer, 2005; 2009). De leraar voelt zich vertrouwd met ICT en kan ermee omgaan Zo niet, dan gaat dat ten koste van de effectiviteit. Dit is een van de sleutelfactoren (Knezek, 2008; Van Buuren, 2010). Als de leraar eenmaal vertrouwd is met de techniek, kan hij die integreren in zijn vakinhoudelijke- en didactische aanpak. De leraar is ervan overtuigd dat ICT meerwaarde heeft Zo niet, dan zal hij sterk geneigd zijn om vast te houden aan zijn vertrouwde routine (Tondeur, 2008; Voogt, 2010a). Kennis over welke didactische strategieën met behulp van ict tot betere leerling-prestaties leiden, is ook nodig voor de professionalisering van leraren (Erstad, 2009; Hattie, 2009; Timperly, 2007). Er is leiderschap Goed leiderschap betrekt de leraren bij de vernieuwing, motiveert ze en laat ze een gezamenlijke visie ontwikkelen (Dexter, 2008; Vanderlinde, 2011; Waslander 2011); niet alleen de voorlopers, maar juist ook de afwachtende meerderheid (Fullan, 2011; Schut, 2010). 7

8 1.4 Ontwikkelingen in de ICT Een verbonden samenleving Elke dag bezoeken 1,6 miljoen leerlingen het primair onderwijs. Zij gaan ervan uit dat ze het allerbeste onderwijs krijgen. En terecht. Elk kind is een belofte dat recht heeft op onderwijs gebaseerd op het eigen talent, aanleg en de situatie waarin het zich bevindt. Onderwijs dat het potentieel van het kind benut en hem of haar optimaal voorbereidt op het leven en werken in de 21 e -eeuwse kennissamenleving. In de afgelopen jaren is de verbinding/relatie tussen landen, economieën en culturen hechter geworden. Snel groeiende economieën in Azië laten zien dat de vanzelfsprekende dominantie van het westen afneemt. Tegelijkertijd laten vraagstukken als de economische crisis, klimaatverandering en internationaal terrorisme zien hoe afhankelijk de wereld van elkaar is geworden. We hebben te maken met grensoverschrijdende vraagstukken die een gezamenlijke aanpak vereisen. Ook organisaties beconcurreren elkaar vanuit alle hoeken van de wereld of werken juist intensief met elkaar samen. In plaats van strakke hiërarchie, verbinden organisaties zich in netwerken met wisselende samenstellingen, al naar gelang het onderwerp of de opdracht. Het denken vanuit beheersbaarheid, procedures en controles past niet langer. Reputatie, vertrouwen en een open blik naar de toekomst vormen het nieuwe fundament. Eenzelfde verbondenheid zien we bij de mens. Sociale digitale gereedschappen en de opkomst van rfid (het volgen van mensen/dieren/dingen door een chip), sensoren en augmented reality faciliteren een wereld waarbij alles en iedereen met elkaar verbonden is. Wereldwijd staan er op dit moment (2011) bijna twee miljard mensen en vijfendertig miljard apparaten met elkaar in contact via het internet. Zij kunnen elkaar plaats- en tijdsonafhankelijk ontmoeten, informatie uitwisselen, samenwerken en ideeën uitwisselen. Maar het is vrijheid binnen een groter geheel. Naast individualisering is er een homogenisering in opvattingen en gedrag zichtbaar. Het samen zijn, je kunnen uiten en het gevoel hebben er toe te doen, blijven de mate van ervaren geluk bepalen. Hoe plat, snel en complex de wereld ook is, ze blijft altijd bestaan uit gemeenschappen die samen kwaliteit van leven nastreven. Andere vaardigheden gevraagd Dit alles heeft consequenties voor de manier waarop we werken en leven, en dus heeft het consequenties voor de manier waarop we onszelf ontwikkelen en hoe we dit organiseren. We zullen met z n allen langer en harder moeten werken om in de internationale kennissamenleving mee te blijven doen. Maar het betekent ook slimmer werken, talenten eerder herkennen en excelleren in andere vaardigheden dan we in de industrieel georiënteerde samenleving gewend waren. In de huidige kennissamenleving die internationaal opereert, die omgeven is door ICT en media en waarin mensen in flexibele en dynamische netwerken opereren, zijn specifieke 21 e -eeuwse vaardigheden nodig. Naast kennis van taal en rekenen zijn bijvoorbeeld creativiteit, het kunnen 8

9 omgaan met grote hoeveelheden informatie, mediawijsheid, flexibiliteit en het kunnen communiceren en samenwerken minstens zo belangrijk om succesvol te zijn. ICT speelt hierbij een dominante rol. Er zijn maar weinig aspecten in de samenleving die niet op de een of andere manier verweven zijn met ICT. Het gaat hierbij veel verder dan het simpelweg automatiseren van activiteiten. In toenemende mate grijpt ICT in op de context waarin mensen leven en werken. Het is een extra instrument bij het tot stand komen van relaties, het doorbreekt natuurlijke barrières en is een motor onder vernieuwing. Het is belangrijk dat iedereen ICT en nieuwe media op zijn waarde kan inschatten en in staat is de beschikbare toepassingen op een verantwoorde manier te gebruiken. Het gaat om het vergaren van voldoende kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen. Niet alleen om zo alle mogelijkheden te benutten, ook om te leren omgaan met de exponentieel groeiende hoeveelheid beschikbare informatie die elke dag op ons afkomt. Doorbreken van barrières Kinderen hebben hierbij een voordeel. Al van kleins af aan komen ze met nieuwe toepassingen in aanraking. Het zit in speelgoed en komt via gaming en het internet rijkelijk op ze af. Ze kennen in die zin geen nieuwe media. Dit betekent echter niet dat ze altijd even mediawijs en verstandig met de beschikbare toepassingen omgaan. Het is aan scholen om kinderen wegwijs te maken en ze bij hun ontwikkeling te steunen. Scholen lopen echter tegen barrières aan die het didactisch inzetten van ICT bemoeilijken. Het is zaak deze barrières te doorbreken en het onderwijsaanbod, de organisatie en vormgeving van het onderwijs, de ontwikkelvraag van de leerling en de maatschappelijke behoefte meer op elkaar te laten aansluiten dan nu het geval is. We moeten op zoek naar nieuwe combinaties tussen ICT, vakinhoud en didactiek. Om deze combinaties te vinden, moet elke school de flexibiliteit en het lerend vermogen vergroten om zo in te kunnen spelen op elke werkelijkheid, hoe die zich ook voordoet. Van scholen wordt verwacht dat ze tegemoet kunnen komen aan een grote verscheidenheid aan ontwikkelbehoeften. Dit lukt alleen als de school werkt vanuit een door het hele team gedragen onderwijsvisie en de benodigde ruimte en verantwoordelijkheid geeft aan de vakmensen die het onderwijs moeten realiseren. We moeten een rijke voedingsbodem voor onderwijs genereren waarin leergierigheid behouden blijft en intrinsieke nieuwsgierigheid en de motivatie zich een leven lang te willen blijven ontwikkelen wordt gestimuleerd. Samen zorgen we er zo voor dat scholen in elke situatie en op elk niveau maatwerk kan aanbieden van de allerhoogste kwaliteit. Naar ICT als vanzelfsprekendheid De pijlers onder het primair onderwijs zijn sfeer, didactiek en leiderschap. ICT is hierin een cruciale bouwsteen, zowel uit onderwijskundig- als bedrijfsmatig oogpunt. ICT maakt het onderwijs boeiend, inspirerend en aantrekkelijk voor elke leerling in elke situatie. Daarnaast is ICT noodzakelijk om de 9

10 organisatie van het onderwijs zodanig vorm te geven dat ze recht doet aan individuele talentontwikkeling en effectief en efficiënt omgaat met de beschikbare middelen. Om de volle potentie van ICT te benutten is het belangrijk dat scholen een inrichting kiezen die aansluit op het eigen profiel, de onderwijsvisie en aanwezige karakteristieken in en om de school. Hoewel elke aanpak per definitie uniek is, is de afgelopen jaren gebleken dat zinvolle en duurzame inzet van ICT voor onderwijsdoeleinden alleen mogelijk is als de bouwstenen visie, deskundigheid, ICT-infrastructuur en digitaal leermateriaal evenwichtig worden ingezet. Hoewel leerkrachten een cruciale rol spelen, is het voor hen individueel niet mogelijk om deze samenhang te realiseren. Daarvoor is ook leiderschap nodig. Het is aan de schoolleider om te initiëren, stimuleren in inspireren zodat de ruimte en condities voor ondersteuning en samenwerking in de school worden gecreëerd. 10

11 Hoofdstuk 2. Stichting Proloog. 2.1 Visie en doelen Sinds januari 2009 werken de 17 openbare scholen van de gemeente Leeuwarden samen onder de naam Stichting Proloog. De algemene directie heeft de dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid en zorgt samen met het bestuursbureau voor ondersteuning en aansturing van de scholen op het gebied van beleid, beheer en administratie. De centrale uitgangspunten van de Denvergroep hebben wij (de ict werkgroep) vertaald naar 7 uitgangspunten voor ons ICT-beleid. 1. Een verbonden samenleving We hebben te maken met grensoverschrijdende vraagstukken die een gezamenlijke aanpak vereisen. Het denken vanuit beheersbaarheid, procedures en controles past niet langer. Reputatie, vertrouwen en een open blik naar de toekomst vormen het nieuwe fundament. 2. De menselijke maat Eenzelfde verbondenheid zien we bij de mens. Het samen zijn, je kunnen uiten en het gevoel hebben er toe te doen, blijven de mate van ervaren geluk bepalen. Hoe plat, snel en complex de wereld ook is, ze blijft altijd bestaan uit gemeenschappen die samen kwaliteit van leven nastreven. 3. Andere vaardigheden gevraagd Dit alles heeft consequenties voor de manier waarop we werken en leven, en dus heeft het consequenties voor de manier waarop we onszelf ontwikkelen en hoe we dit organiseren. Naast kennis van taal en rekenen zijn bijvoorbeeld creativiteit, het kunnen omgaan met grote hoeveelheden informatie, mediawijsheid, flexibiliteit en het kunnen communiceren en samenwerken minstens zo belangrijk om succesvol te zijn. 4. ICT is doorslaggevend ICT speelt hierbij een dominante rol. Het is een extra instrument bij het tot stand komen van relaties, het doorbreekt natuurlijke barrières en is een motor onder vernieuwing. Het is belangrijk dat iedereen ICT en nieuwe media op zijn waarde kan schatten en in staat is de beschikbare toepassingen op een verantwoorde manier te gebruiken. 11

12 5. Doorbreken van barrières Kinderen hebben hierbij een voordeel. Al van kleins af aan komen ze met nieuwe toepassingen in aanraking. Het zit in speelgoed en komt via gaming en het internet rijkelijk op ze af. Ze kennen in die zin geen nieuwe media. Dit betekent echter niet dat ze altijd even mediawijs en verstandig met de beschikbare toepassingen omgaan. Het is aan scholen om kinderen wegwijs te maken en ze bij hun ontwikkeling te ondersteunen. We moeten op zoek naar nieuwe combinaties tussen ICT, vakinhoud en didactiek. 6. Duurzame onderwijskwaliteit Om deze combinaties te vinden, moet elke school de flexibiliteit en het lerend vermogen vergroten om zo in te kunnen spelen op elke werkelijkheid, hoe die zich ook voordoet. We moeten een rijke voedingsbodem voor onderwijs genereren waarin leergierigheid behouden blijft en intrinsieke nieuwsgierigheid en de motivatie zich een leven lang te willen blijven ontwikkelen wordt gestimuleerd. 7. Samen werken aan vernieuwing Dit alles vraagt om een gezamenlijke aanpak. We moeten alle beschikbare informatie en mogelijkheden omzetten in voor de school relevante kennis en dit vervolgens combineren met de aanwezige creativiteit, expertise en het vakmanschap van de leerkracht, leerling en zijn ouders. Zo creëren we de condities waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. 12

13 2.2 Stichting Proloog in Balans (de bouwstenen) Het Vier in Balans-model zegt dat invoering van ICT in het onderwijs meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur (Ict op School, 2004). Deze bouwstenen zijn complementair en wederzijds afhankelijk Visie In het komend decennium zorgen we dat er voldoende ruimte aanwezig is om onderwijs plaats te laten vinden in dynamische, open en vernieuwende omgevingen. Hierbij gebruiken we alle fysieke en virtuele mogelijkheden in de school en in haar omgeving. Het gaat om het ontwikkelen gebaseerd op zelf verantwoordelijkheid nemen, op elkaar vertrouwen, verbinden en stimuleren. Kernactiviteiten hierbij zijn dat de website van Proloog verder ingericht wordt als informatiebron en dat het voltallige personeel toegang heeft tot relevante Proloog -informatie. Taakverdeling: Visie/beleid Algemene directie Is eindverantwoordelijke voor ICT-beleid Stichting Proloog. Coördinerend ICT-er Heeft een onderwijskundige en technische visie over hoe het ICTonderwijs op de scholen georganiseerd kan worden. Heeft kennis van nieuwe ontwikkelingen en toetst deze op bruikbaarheid (ICT-kerndoelen). Schrijft het bovenschools ICT-plan en het format voor het ICT-plan per school. Bewaakt samen met directeur en ICT verantwoordelijke de doorgaande lijn op scholen. Directie Is verantwoordelijk voor ICT-beleid op school. Schrijft ICT-plan voor de school evt. m.b.v. ict verantwoordelijke Realisatie

14 2.2.2 ICT- infrastructuur In het komend decennium zorgen we dat de infrastructuur geïntegreerd en toereikend is om de ontwikkeling van de leerling in een ononderbroken leerlijn te faciliteren. We zorgen voor een geïntegreerde ICT-infrastructuur die 24/7 toegang geeft tot een gepersonaliseerde leer- en ontwikkelomgeving en tot alle relevante informatie bij de ontwikkeling van het kind. Concreet: Alle scholen hebben een snelle (min. 50/50), betaalbare en stabiele internetverbinding Alle scholen hebben een goed en stabiel draaiend (draadloos) netwerk Methodegebonden software draait waar mogelijk webbased 24/7 toegang voor ouders tot onderwijsresultaten eigen kind(eren) Alle leerlingen hebben een digitaal portfolio Aandachtspunten: Verbindingen; Isp stabiel, snel, betaalbaar; draadloos/bedraad; webbased applicaties; Anytime anywhere learning; virtuele omgeving ICT-infrastructuur/financiën Algemene directie Coördinerend ICT-er Directie Is eindverantwoordelijk voor ICT-infrastructuur en financiën Stichting Proloog. Kan in een ICT-bijeenkomst de gang van zaken rond de bovenschoolse ICT-infrastructuur helder maken. Is de tussenpersoon voor de scholen en de gezamenlijke leveranciers/ beheerders. Heeft regelmatig contact met de algemeen directeur en kan het gevoerde beleid verantwoorden in de verschillende geledingen. Denkt probleemoplossend mee met de ICT verantwoordelijke en directeuren. Is de contactpersoon van de netwerkbeheerders. Schrijft een financieel overzichtsplan, bestedingsplan en begrotingsplan (per schooljaar en voor de middellange termijn). Interpreteert jaarcijfers in verband met vervanging en vernieuwing van hard- en software. Sluit waar mogelijk bovenschoolse licenties af. Haalt financieel voordeel waar dat mogelijk is. Stelt per schooljaar een begroting op voor ICT. Overlegt met de coördinerend ICT-er over de aanschaf/vervanging van hard- en software. Evalueert per schooljaar in overleg met ICT verantwoordelijke en coördinerend ICT-er het gebruik van software. Controleert het gebruik van de software. ICT verantwoordelijke Herstelt kleine mankementen aan hardware. Zorgt voor een continue reservevoorraad van koptelefoons, muizen, etc. Realisatie

15 2.2.3 Deskundigheid In het komend decennium zorgen we dat leerkrachten actief aan de slag gaan met de inrichting van de uitdagende leer- en ontwikkelomgeving en scheppen schoolleiders de juiste condities door onderwijskundig leiderschap te tonen. Het gaat om de leerkracht als eigenaar en ontwerper van het onderwijs ondersteund door een schoolleider die zich richt op de lange termijn en die de ruimte en het vertrouwen schept voor iedereen om bij te dragen. Concreet: Leerkrachten zijn actief in (ICT-)kennisverwerving Leerkrachten weten hoe aan informatie te komen Leerkrachten weten nieuwe media in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk Directeuren hebben een leidende rol Aandachtspunten: ICT inzet in de klas; Leerkracht is actief in Wat is er aan leerstof en Wat doe/kan ik ermee ; differentiatie; passend onderwijs Rol directeur - Rol leerkracht Ruimte in handelen; betrokkenheid; eigenaarschap Scholing Algemene directie Coördinerend ICT-er Directie Is eindverantwoordelijk voor ICT-beleid Stichting Proloog. Inventariseert scholingsbehoeftes en weet relevante cursussen te kiezen. Heeft de kennis om ICT verantwoordelijke te ondersteunen bij het verwerven en doorgeven van kennis en nieuwe ontwikkelingen. Weet ICT- verantwoordelijken en schoolteams te enthousiasmeren. Organiseert regelmatig overlegmomenten (bijvoorbeeld voor scholing of voor het geven van informatie) voor groepen zoals: - directeuren, - ICT verantwoordelijke, - IB er, - leerkrachten. Overlegt met de coördinerend ICT-er en ICT verantwoordelijke over na- en bijscholing van het schoolteam, individuele leerkrachten, directeur en ICT verantwoordelijke. Realisatie

16 2.2.4 Digitaal leermateriaal In het komend decennium zorgen we dat de omgeving partner en bondgenoot van het primair onderwijs is. Iedere betrokkene heeft inzicht in de voortgang van het kind en kan moeiteloos voortbouwen op het al behaalde ontwikkelresultaat. Het gaat om een breed stelsel van samenhangende activiteiten, data en informatie rondom het kind en zijn omgeving. In het komend decennium zorgen we dat een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is. Centraal staat het vertrouwen in het professioneel handelen en het doorontwikkelen van medewerkers en schoolorganisaties. Concreet: 24/7 toegang voor ouders tot onderwijsresultaten eigen kind(eren) Alle leerlingen hebben een digitaal portfolio Aandachtspunten: Inrichten ELO (toegang ouders); Digitaal portfolio; Ouderbetrokkenheid. POP!; Benutten van kwaliteiten; Ruimte geven voor / om. Digitaal leermateriaal Algemene directie Is eindverantwoordelijke voor ICT-beleid Stichting Proloog. Coördinerend ICT-er Is op de hoogte van ICT-ontwikkelingen en is initiërend. Weet van ICT-ontwikkelingen m.b.t. hardware en software op schoolniveau en is initiërend. Organiseert scholingsmomenten voor leerkrachten. Directie Eindverantwoordelijk voor aanschaf en het functioneren van het digitaal leermateriaal. ICT verantwoordelijke Zorgt voor scholing aan collega s op het gebied van digitaal leermateriaal op de eigen school. Ondersteunt collega s bij het implementeren van digitaal leermateriaal in de dagelijkse lessituatie. Realisatie

17 2.2.5 Profielen coördinerend ICT-er en ICT verantwoordelijke De coördinerend ICT-er beschikt over de volgende kwaliteiten: Hij/zij is voor 0,5 Fte bovenschools aangesteld voor coördinerende en initiërende taken Hij/zij beschikt over uitgebreide kennis van ICT netwerken en van de ICT infrastructuur Hij/zij beschikt over uitgebreide kennis van de beheerssystematiek van het netwerk (de u.i. rondom de server, bijv. deklas.nu) Hij/zij heeft een HBO werk- en denkniveau Hij/zij is de contactpersoon tussen de scholen en derden Hij/zij heeft een duidelijke visie t.o.v. ICT in het onderwijs Hij/zij volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet Hij/zij kan nieuwe ontwikkelingen op waarde schatten en waar nodig onder de aandacht brengen Hij/zij is initiërend op het gebied van scholing Hij/zij is initiërend op het gebied van nieuwe ontwikkelingen De ICT verantwoordelijke beschikt over de volgende kwaliteiten: Hij/zij beschikt over voldoende basiskennis van ICT-netwerken en van de ICT-infrastructuur (inclusief terminologie als utp, switch, server, rdp ed.). Hij/zij beschikt over voldoende basiskennis van de beheerssystematiek van het netwerk (de u.i. rondom de server, bijv. deklas.nu). Hij/zij heeft een HBO werk- en denkniveau. Hij/zij is volledig onderwijs bevoegd Hij/zij is eerste aanspreekpunt voor kleine storingen. Hij/zij werkt oplossingsgericht. Hij/zij deelt kennis en informatie. Hij/zij is contactpersoon tussen leerkrachten enerzijds en netwerkbeheer en proloog anderzijds. Hij/zij heeft op termijn een LB functie De directeur is en blijft verantwoordelijk voor het ICT-beleid op schoolniveau. 17

18 Overige zaken Ouders Leerlingen Leerkrachten Scholen Algemene directie Planvorming en -bewaking Software Websites Hardware 2.3. De pilaren Elke pilaar wordt uitgezet in de tijd: dit jaar, volgend jaar en de toekomst. De aspecten/pilaren moeten daarom elk jaar geüpdatet worden. Indien nodig kunnen er extra aspecten worden toegevoegd of verwijderd indien niet meer actueel (een voorbeeld, de IB er kan de pilaar schrijven voor Zorg en ICT). De visie van de school (het dak van de tempel) wordt gestut door de verschillende pilaren (ICT-indicatoren). Elke pilaar staat op zichzelf, samen vormen ze het ICT-beleid. Visie op ICT Met betrekking tot de pilaren hebben we de volgende doelen: - Hardware Proloog maakt gebruik van een goed netwerk, met goede en snelle verbindingen, dat stabiel, snel en betrouwbaar is. Leerlingen en leerkrachten kunnen gebruik maken van meerdere soorten computers op school. Het voorzieningenniveau in digitale schoolborden, pc s en tablets is op peil. Er is sprake van een geïntegreerde en toereikende infrastructuur. - Websites De website van Proloog fungeert als informatiebron voor zowel het personeel als de ouders. De website is toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor alle betrokkenen. Iedere school beschikt daarnaast ook over een website die aan dezelfde eisen voldoet. 18

19 - Software In 2016 hebben alle teamleden binnen de onderwijsopvatting van de school de juiste balans gevonden tussen kennisoverdracht en kennisconstructie en het gebruik van ICT daarbij. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt om te zorgen dat goede en juiste software ook makkelijk beschikbaar is voor de gebruikers. De juiste software draagt bij aan het creëren van een gepersonaliseerde leer- en ontwikkelomgeving. Ook wordt er gebruik gemaakt van geschikte webbased applicaties. - Planvorming en bewaking Zowel op bestuursniveau als op de scholen zijn de plannen en doelen op het terrein van ICT beschreven en vastgelegd. - Algemene directie De algemene directie en het bestuursbureau zijn eindverantwoordelijk voor invulling, uitvoering en bewaking van het ICT-beleid van Proloog en alle bijbehorende scholen. - Scholen Alle scholen hebben voor hun eigen situatie een maatwerkplan ICT opgesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van een gezamenlijk vastgesteld format. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk. De uitvoering is in handen van de ICT verantwoordelijke. De ICT verantwoordelijke neemt tevens deel aan de kenniskring. De school draagt er tevens zorg voor dat de leerkrachten gebruik kunnen maken van de informatie uit het volgsysteem van de school. - Leerkrachten Leerkrachten zijn actief in ICT-kennisverwerving. Leerkrachten weten hoe zij aan informatie moeten komen. Leerkrachten weten nieuwe media in te zetten in het onderwijsleerproces. Leerkrachten zijn hierbij in staat om te differentiëren. - Leerlingen Leerlingen kunnen optimaal gebruik maken van alle ICT-mogelijkheden op school om daarmee hun talenten ten volle te ontplooien. Zij kunnen hierbij gebruik maken van een Elektronische LeerOmgeving (ELO). - Ouders Via de website van school of andere nieuwe media worden ouders betrokken bij wat er op school gebeurt. Ouders hebben altijd toegang tot de onderwijsresultaten van hun eigen kinderen - Overige zaken, voorbeelden - mediawijsheid en ict, - taal en rekenen en ict, - kunstzinnige oriëntatie en ict, - wereldoriëntatie en Ict, - inzet en beheer van ict, - de doorlopende ontwikkeling en het volgen van de leerling. 19

20 2.3.1 Hardware Doel Proloog maakt gebruik van een goed netwerk, met goede en snelle verbindingen, dat stabiel, snel en betrouwbaar is. Leerlingen en leerkrachten kunnen gebruik maken van meerdere soorten computers op school. Het voorzieningenniveau in digitale schoolborden, pc s en tablets is op peil. Er is sprake van een geïntegreerde en toereikende infrastructuur. Acties Onderzoek naar nieuwe aanbieder netwerkbeheer. Glasvezelverbinding op elke school. Infrastructuur aanpassen zodat in de scholen overal draadloos gewerkt kan worden. Centrale aanschaf van nieuwe werkplekken (pc s, tablets, laptops). Opruimen alle oude werkplekken Wanneer zijn we tevreden? De infrastructuur op elke school is zodanig dat: alle leerlingen tijdens het leren gebruik kunnen maken van relevante ICT, alle leerkrachten leerlingen de gelegenheid en de opdracht geven om de ICT te gebruiken, en alle leerlingen gebruik maken van verschillende hulpmiddelen en uit kunnen leggen waarom ze voor een taak het ene hulpmiddel gebruiken en niet het andere. Wie is verantwoordelijk? Algemene directie, coördinerend ICT-er, directeuren, ICT verantwoordelijken en teams. Het initiatief voor de acties ligt bij de coördinerend ICT-er. Wat is het concrete resultaat? De hardware binnen Proloog is zodanig dat: er voor elke leerling een digitaal hulpmiddel beschikbaar is, tijdens de les de leerlingen regelmatig een computer, laptop of een ander apparaat gebruiken dat toegang verschaft tot bronmateriaal, leerlingen het gebruik in apparaten af wisselen; dan weer kiezen ze voor de computer, laptop, dan het digibord en dan de smartphone (of andere hulpmiddelen), leerkrachten weten hoe de verschillende apparaten werken en geven regelmatig opdrachten waarbij één van de apparaten nodig is. Wanneer is wat gerealiseerd? Juli 2012: onderzoek aanbieder netwerkbeheer December 2012: Glasvezelverbinding op elke school December 2012: Infrastructuur is draadloos 2013: aanschaf werkplekken 2013: oude werkplekken zijn opgeruimd 20

Kennisdomeinen kunstzinnige oriëntatie & beweging en sport

Kennisdomeinen kunstzinnige oriëntatie & beweging en sport Informatiekaart 07 leren vernieuwen Kennisdomeinen kunstzinnige oriëntatie & beweging en sport Kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs bieden veel meer mogelijkheden voor het gebruik van ict dan

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen Informatiekaart 08 leren vernieuwen Mediawijsheid Mediawijsheid is actueel in het onderwijs. Kinderen worden geconfronteerd met steeds meer verschillende media; naast de krant en de televisie worden kinderen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Kennisdomeinen taal & rekenen

Kennisdomeinen taal & rekenen Informatiekaart 05 leren vernieuwen Kennisdomeinen taal & rekenen Taal en rekenen worden in Nederland gezien als kernvakken voor het onderwijs. En hoewel de meningen verschillen over de wijze waarop deze

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelplan

Persoonlijk ontwikkelplan Persoonlijk ontwikkelplan Naam : Anouk Vos Datum : 6 oktober 2014 Studiebegeleider :Bart Lauret Huidig functioneren Ik vind de volgende zaken boeiend/aantrekkelijk in mijn huidige functie: boeiend/aantrekkelijk:

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

LeidRaad Molenveld > werkformat LeidRaad & kubus Molenveld. Het Molenveld, de school waar elk kind telt!

LeidRaad Molenveld > werkformat LeidRaad & kubus Molenveld. Het Molenveld, de school waar elk kind telt! LeidRaad Molenveld 2016 2020 > werkformat LeidRaad & kubus Molenveld We verbinden met de LeidRaad onze leidende principes. De LeidRaad geeft richting en bepaalt de route voor 2016 2020. Dat betekent voor

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Surface PROject Verslaglegging

Surface PROject Verslaglegging Surface PROject Verslaglegging Gegevens van de school Naam van de school: Waldheim-mavo Adres school: Torenlaan 81 Postcode school: 3742CS Plaats school: Baarn Telefoonnummer: 0355429743 Naam contactpersoon:

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement:

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Post hbo opleiding ICT coach Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Martijn van der Pal 01 02 2015 1 Inleiding In het eerste kwartaal van 2015 heb ik de invoering

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Media. Enquête mediagebruik op Sigo

Media. Enquête mediagebruik op Sigo Media Enquête mediagebruik op Sigo Deze enquête wordt anoniem afgenomen en bevat drie luiken. Het eerste luik behandelt mediagebruik tijdens de lessen, luik twee handelt over sociale media en het laatste

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier De school is mijn tuin Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT 2015-2019 Dit document beschrijft de parasolvisie van onderwijsteam DHKT. Het vormt een beschrijving van de gezamenlijke visie van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Het investerings-enimplementatieplanende ondersteuningsaanpak van de Breedtestrategie Mirjam Brand Agenda Planvorming binnen uw bestuur: welke plaats heeft het

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Inzet & beheer van ict

Inzet & beheer van ict Informatiekaart 02 leren vernieuwen Inzet & beheer van ict Ict is niet meer weg te denken uit het hedendaags Informatiekaart richt zich meer op het beheer en onderwijs. Daarbij is de infrastructuur 1 (een

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind AANLEIDING - Discrepantie groep 1-2 t.o.v. 3-8 - Leren zichtbaar maken,

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013,

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, Projectcontext & voorstelling De sneltrein van technologische evolutie, 21 STE EEUW! Een totaalaanpak

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5 ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 2.1 ICT-VISIE...3 2.2 AMBITIE VAN DE RSG...3 3. DOELEN...4 3.1 LEREN OVER COMPUTER...4 3.2 WERKEN MET COMPUTER...4 3.3 LEREN DOOR MIDDEL VAN COMPUTER...4

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Na een jaar samenwerken binnen het excellentieprogramma volgt nu een beschrijving van de behaalde resultaten en voornemens voor

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

Schoolbeleid: Zo doen wij dat! Marianne Espeldoorn

Schoolbeleid: Zo doen wij dat! Marianne Espeldoorn Schoolbeleid: Zo doen wij dat! 11-12-2013 Marianne Espeldoorn Deze presentatie Doel: - Verschillende mogelijkheden verkennen om het rekenbeleid in de school op een compacte en aansprekende manier vorm

Nadere informatie