Stichting Proloog Fonteinland CZ Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520"

Transcriptie

1 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG Stichting Proloog Fonteinland CZ Leeuwarden Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling, aan het realiseren van een opbrengstgerichte schoolorganisatie, aan open leer- en ontwikkelcentra, en aan professioneel handelen binnen leergemeenschappen, waarbij ICT als vanzelfsprekend een cruciale bouwsteen is. Namens de ICT werkgroep, Alle Dijk

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemeen Inleiding Het Vier in Balans model Enkele cruciale menselijke factoren: Ontwikkelingen in de ICT... 8 Hoofdstuk 2. Stichting Proloog Visie en doelen Stichting Proloog in Balans (de bouwstenen) Visie ICT- infrastructuur Deskundigheid Digitaal leermateriaal Profielen Coördinerend ICT-er en ICT verantwoordelijke De pilaren Hardware Website Software Planvorming en bewaking Algemene directie Scholen Leerkrachten Leerlingen Ouders Overige zaken Hoofdstuk 3. De school Algemeen Hardware Website Software Planvorming en bewaking Algemene directie Scholen Leerkrachten Leerlingen Ouders Overige zaken

3 3.2 Taakverdeling op schoolniveau Systeembeeer Administratie Bijhouden gebruik software taal en rekenen Deelname kenniskringen Wachtwoordbeheer Bijlage 1. Planning bovenschools (door coördinerend ICT-er) Bijlage 2. Concrete actiepunten korte termijn

4 Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Inleiding Op 22 februari 2012 heeft Stichting Proloog een thema ochtend georganiseerd rondom ict in het onderwijs. Deze ochtend werd ondersteund door Stichting Kennisnet. Als inspiratiebron diende het manifest in tien jaar naar de top van de Denvergroep. Verderop in dit plan meer hierover. De op deze ochtend besproken onderwerpen en opbrengsten hebben we (de ict werkgroep) zo goed mogelijk proberen te verwoorden in dit ict beleidsplan. Leerlingen die instromen in onze basisscholen hebben te maken met allerlei technische ontwikkelingen. Al jong raken ze vertrouwt met moderne hulpmiddelen, zoals computers, spelcomputers, mobiele telefonie (SMS, MMS). Leerlingen communiceren steeds meer en vaker d.m.v. communities op internet (Facebook, Twitter, MSN, Hyves, enz.). De informatiemaatschappij vereist dat leerlingen steeds zelfstandiger met informatie omgaan. Voor kinderen is ICT vanzelfsprekend. Proloogscholen zijn maximaal toegerust op het functioneren in de 21 e eeuw. Dit heeft consequenties voor het onderwijs op onze scholen. Proloogscholen gaan in op deze ontwikkeling. Voor veel leerkrachten en voor veel scholen heeft dat de afgelopen jaren een omslag betekend van klassikaal frontaal gericht werken naar meer op de leerlingen afgestemd werken. Computers spelen daarbij een steeds grotere rol, zeker nu computers niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks bestaan. Het is onze ambitie om er voor te zorgen dat iedereen die een Proloogschool in 2020 verlaat meer dan ooit klaar is voor een succesvol leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving. Voor onze leerling betekent dit: hij/zij is enthousiast en gemotiveerd en wil het beste uit zichzelf halen; hij/zij is communicatief vaardig met taal en getallen; hij/zij staat open voor nieuwe ideeën en denkwijzen; hij/zij is sociaal en maatschappelijk betrokken; hij/zij wil van betekenis zijn voor de ander; hij/zij past media en ICT toe. Onze scholen richten zich daarom nadrukkelijk op: het creëren van brede talentontwikkeling; het worden van een opbrengstgerichte organisatie; het worden van een open leer- en ontwikkelcentrum voor 0-14 jarigen en hun ouders; het professioneel handelen in teams van medewerkers met verschillende expertises; het gebruik van ICT als vanzelfsprekendheid. Doel van dit plan is om de plaats, inhoud en ontwikkeling van ICT in dit kader te beschrijven. Het ICT plan dat voor u ligt is gebaseerd op het model van vier in balans van Kennisnet en de rammelende Griekse tempel. Vanuit de visie van de school (dak van de tempel) zijn er verschillende pilaren beschreven die te maken hebben met ICT. De opzet van dit plan is dat de pilaren los gelezen kunnen worden. Dit model is dus flexibel en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. 4

5 Leiderschap 1.2 Het Vier in Balans model Het Vier in Balans-model is erop gebaseerd dat invoering van ict in het onderwijs meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur (Ict op School, 2004). Deze bouwstenen zijn complementair en wederzijds afhankelijk. Een korte toelichting op de vier bouwstenen: Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en hoe de school dat wil realiseren. De visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren, leerlingen en management, de inhoud van het onderwijs en de leermiddelen die worden ingezet. Deskundigheid: de kennis en vaardigheden van leraren om onderwijsdoelstellingen met behulp van het hulpmiddel ict te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om kennis van didactiek en vakinhoud en om een zinvol verband tussen deze drie. Digitaal leermateriaal: alle formele en informele digitale educatieve content. Formeel leermateriaal is materiaal dat speciaal voor het onderwijs gemaakt is. Ict-infrastructuur: beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en internetverbindingen. Ook elektronische leeromgevingen en het beheer en onderhoud van ictvoorzieningen valt hieronder. Het onderwijs moet deze vier bouwstenen zorgvuldig op elkaar afstemmen wanneer het leerprocessen ontwerpt, faciliteert en uitvoert. Leraren spelen daarin een cruciale rol, maar daarnaast is er leiderschap nodig om het proces aan te sturen en condities voor samenwerking met andere professionals te scheppen. Samenwerking en ondersteuning Visie Deskundigheid Digitaal leermateriaal Ictinfrastructuur Didactisch gebruik van Ict voor leren Kwaliteitsverbetering van onderwijs 5

6 Wat verstaan we onder balans? Vier in Balans is niet bedoeld om ervoor te zorgen dat scholen ict gebruiken, het is bedoeld om scholen die ict willen gaan gebruiken, te helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de verhoging van de opbrengsten van het onderwijs. Het komt vaak voor dat scholen er niet in slagen de opbrengsten die hun met ict voor ogen staan in de praktijk te realiseren. Dan strandt een project bijvoorbeeld omdat leraren niet toegerust zijn om de techniek te gebruiken, of omdat de gekozen infrastructuur onvoldoende blijkt te passen bij het type onderwijs dat leraren geven. Het blijft dan beperkt tot een eenmalig experiment (Van der Neut, 2010; Van Eck, 2009; 2010). Een bekend voorbeeld hiervan is het onderzoek van Zucker in Science naar investeringen in laptops op scholen in de Verenigde staten (Zucker, 2009). Ondanks de grote investeringen in laptops en andere technische randapparatuur veranderen leraren hun lessen nauwelijks en blijven veel mogelijkheden onbenut. De verwachte impact op de manier van denken en leren van studenten blijft uit. Vergelijkbare bevindingen komen naar voren uit studies over de impact van digitale schoolborden (DiGregorio, 2010; Bannister, 2010) Vier in Balans behoedt scholen voor deze valkuilen door ze te helpen van tevoren na te denken over de inrichting van het beoogde onderwijs en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Uit onderzoek weten we steeds meer over de manier waarop de vier bouwstenen het best op elkaar afgestemd kunnen worden. Een belangrijk onderzoeksresultaat is: start met de menselijke factoren (visie en deskundigheid, daarna de materiële factoren (leermateriaal en infrastructuur). In eerdere publicaties van Kennisnet werd deze route ook wel onderwijsgedreven innovatie genoemd (Law, 2008; De Koster, 2009). De omgekeerde route, die begint bij de techniek of het digitaal leermateriaal, wordt ook wel techniekgedreven of materieel gedreven innovatie genoemd. Onderwijsgedreven Visie Deskundigheid Digitaal leermateriaal Ictinfrastructuur Techniekgedreven Zo n aanpak waarbij de techniek vooruitloopt op de didactiek heeft een beperkte kans van slagen (Fullan, 2011; Kozma, 2003; Ten Brummelhuis, 2008). 6

7 1.3 Enkele cruciale menselijke factoren: ICT sluit aan bij de opvattingen die een leraar over onderwijs heeft. Is dat het geval, dan is hij best bereid ict in zijn lessen in te zetten (OECD, 2010b; Van Gennip, 2008; Versluijs, 2011). Maar als een ict-toepassing tegen zijn onderwijsprincipes indruist, zal hij ict liever niet gebruiken. Die principes behoren immers tot zijn professionele identiteit, waardoor hij ze niet snel zal loslaten (Ertmer, 2005; 2009). De leraar voelt zich vertrouwd met ICT en kan ermee omgaan Zo niet, dan gaat dat ten koste van de effectiviteit. Dit is een van de sleutelfactoren (Knezek, 2008; Van Buuren, 2010). Als de leraar eenmaal vertrouwd is met de techniek, kan hij die integreren in zijn vakinhoudelijke- en didactische aanpak. De leraar is ervan overtuigd dat ICT meerwaarde heeft Zo niet, dan zal hij sterk geneigd zijn om vast te houden aan zijn vertrouwde routine (Tondeur, 2008; Voogt, 2010a). Kennis over welke didactische strategieën met behulp van ict tot betere leerling-prestaties leiden, is ook nodig voor de professionalisering van leraren (Erstad, 2009; Hattie, 2009; Timperly, 2007). Er is leiderschap Goed leiderschap betrekt de leraren bij de vernieuwing, motiveert ze en laat ze een gezamenlijke visie ontwikkelen (Dexter, 2008; Vanderlinde, 2011; Waslander 2011); niet alleen de voorlopers, maar juist ook de afwachtende meerderheid (Fullan, 2011; Schut, 2010). 7

8 1.4 Ontwikkelingen in de ICT Een verbonden samenleving Elke dag bezoeken 1,6 miljoen leerlingen het primair onderwijs. Zij gaan ervan uit dat ze het allerbeste onderwijs krijgen. En terecht. Elk kind is een belofte dat recht heeft op onderwijs gebaseerd op het eigen talent, aanleg en de situatie waarin het zich bevindt. Onderwijs dat het potentieel van het kind benut en hem of haar optimaal voorbereidt op het leven en werken in de 21 e -eeuwse kennissamenleving. In de afgelopen jaren is de verbinding/relatie tussen landen, economieën en culturen hechter geworden. Snel groeiende economieën in Azië laten zien dat de vanzelfsprekende dominantie van het westen afneemt. Tegelijkertijd laten vraagstukken als de economische crisis, klimaatverandering en internationaal terrorisme zien hoe afhankelijk de wereld van elkaar is geworden. We hebben te maken met grensoverschrijdende vraagstukken die een gezamenlijke aanpak vereisen. Ook organisaties beconcurreren elkaar vanuit alle hoeken van de wereld of werken juist intensief met elkaar samen. In plaats van strakke hiërarchie, verbinden organisaties zich in netwerken met wisselende samenstellingen, al naar gelang het onderwerp of de opdracht. Het denken vanuit beheersbaarheid, procedures en controles past niet langer. Reputatie, vertrouwen en een open blik naar de toekomst vormen het nieuwe fundament. Eenzelfde verbondenheid zien we bij de mens. Sociale digitale gereedschappen en de opkomst van rfid (het volgen van mensen/dieren/dingen door een chip), sensoren en augmented reality faciliteren een wereld waarbij alles en iedereen met elkaar verbonden is. Wereldwijd staan er op dit moment (2011) bijna twee miljard mensen en vijfendertig miljard apparaten met elkaar in contact via het internet. Zij kunnen elkaar plaats- en tijdsonafhankelijk ontmoeten, informatie uitwisselen, samenwerken en ideeën uitwisselen. Maar het is vrijheid binnen een groter geheel. Naast individualisering is er een homogenisering in opvattingen en gedrag zichtbaar. Het samen zijn, je kunnen uiten en het gevoel hebben er toe te doen, blijven de mate van ervaren geluk bepalen. Hoe plat, snel en complex de wereld ook is, ze blijft altijd bestaan uit gemeenschappen die samen kwaliteit van leven nastreven. Andere vaardigheden gevraagd Dit alles heeft consequenties voor de manier waarop we werken en leven, en dus heeft het consequenties voor de manier waarop we onszelf ontwikkelen en hoe we dit organiseren. We zullen met z n allen langer en harder moeten werken om in de internationale kennissamenleving mee te blijven doen. Maar het betekent ook slimmer werken, talenten eerder herkennen en excelleren in andere vaardigheden dan we in de industrieel georiënteerde samenleving gewend waren. In de huidige kennissamenleving die internationaal opereert, die omgeven is door ICT en media en waarin mensen in flexibele en dynamische netwerken opereren, zijn specifieke 21 e -eeuwse vaardigheden nodig. Naast kennis van taal en rekenen zijn bijvoorbeeld creativiteit, het kunnen 8

9 omgaan met grote hoeveelheden informatie, mediawijsheid, flexibiliteit en het kunnen communiceren en samenwerken minstens zo belangrijk om succesvol te zijn. ICT speelt hierbij een dominante rol. Er zijn maar weinig aspecten in de samenleving die niet op de een of andere manier verweven zijn met ICT. Het gaat hierbij veel verder dan het simpelweg automatiseren van activiteiten. In toenemende mate grijpt ICT in op de context waarin mensen leven en werken. Het is een extra instrument bij het tot stand komen van relaties, het doorbreekt natuurlijke barrières en is een motor onder vernieuwing. Het is belangrijk dat iedereen ICT en nieuwe media op zijn waarde kan inschatten en in staat is de beschikbare toepassingen op een verantwoorde manier te gebruiken. Het gaat om het vergaren van voldoende kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen. Niet alleen om zo alle mogelijkheden te benutten, ook om te leren omgaan met de exponentieel groeiende hoeveelheid beschikbare informatie die elke dag op ons afkomt. Doorbreken van barrières Kinderen hebben hierbij een voordeel. Al van kleins af aan komen ze met nieuwe toepassingen in aanraking. Het zit in speelgoed en komt via gaming en het internet rijkelijk op ze af. Ze kennen in die zin geen nieuwe media. Dit betekent echter niet dat ze altijd even mediawijs en verstandig met de beschikbare toepassingen omgaan. Het is aan scholen om kinderen wegwijs te maken en ze bij hun ontwikkeling te steunen. Scholen lopen echter tegen barrières aan die het didactisch inzetten van ICT bemoeilijken. Het is zaak deze barrières te doorbreken en het onderwijsaanbod, de organisatie en vormgeving van het onderwijs, de ontwikkelvraag van de leerling en de maatschappelijke behoefte meer op elkaar te laten aansluiten dan nu het geval is. We moeten op zoek naar nieuwe combinaties tussen ICT, vakinhoud en didactiek. Om deze combinaties te vinden, moet elke school de flexibiliteit en het lerend vermogen vergroten om zo in te kunnen spelen op elke werkelijkheid, hoe die zich ook voordoet. Van scholen wordt verwacht dat ze tegemoet kunnen komen aan een grote verscheidenheid aan ontwikkelbehoeften. Dit lukt alleen als de school werkt vanuit een door het hele team gedragen onderwijsvisie en de benodigde ruimte en verantwoordelijkheid geeft aan de vakmensen die het onderwijs moeten realiseren. We moeten een rijke voedingsbodem voor onderwijs genereren waarin leergierigheid behouden blijft en intrinsieke nieuwsgierigheid en de motivatie zich een leven lang te willen blijven ontwikkelen wordt gestimuleerd. Samen zorgen we er zo voor dat scholen in elke situatie en op elk niveau maatwerk kan aanbieden van de allerhoogste kwaliteit. Naar ICT als vanzelfsprekendheid De pijlers onder het primair onderwijs zijn sfeer, didactiek en leiderschap. ICT is hierin een cruciale bouwsteen, zowel uit onderwijskundig- als bedrijfsmatig oogpunt. ICT maakt het onderwijs boeiend, inspirerend en aantrekkelijk voor elke leerling in elke situatie. Daarnaast is ICT noodzakelijk om de 9

10 organisatie van het onderwijs zodanig vorm te geven dat ze recht doet aan individuele talentontwikkeling en effectief en efficiënt omgaat met de beschikbare middelen. Om de volle potentie van ICT te benutten is het belangrijk dat scholen een inrichting kiezen die aansluit op het eigen profiel, de onderwijsvisie en aanwezige karakteristieken in en om de school. Hoewel elke aanpak per definitie uniek is, is de afgelopen jaren gebleken dat zinvolle en duurzame inzet van ICT voor onderwijsdoeleinden alleen mogelijk is als de bouwstenen visie, deskundigheid, ICT-infrastructuur en digitaal leermateriaal evenwichtig worden ingezet. Hoewel leerkrachten een cruciale rol spelen, is het voor hen individueel niet mogelijk om deze samenhang te realiseren. Daarvoor is ook leiderschap nodig. Het is aan de schoolleider om te initiëren, stimuleren in inspireren zodat de ruimte en condities voor ondersteuning en samenwerking in de school worden gecreëerd. 10

11 Hoofdstuk 2. Stichting Proloog. 2.1 Visie en doelen Sinds januari 2009 werken de 17 openbare scholen van de gemeente Leeuwarden samen onder de naam Stichting Proloog. De algemene directie heeft de dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid en zorgt samen met het bestuursbureau voor ondersteuning en aansturing van de scholen op het gebied van beleid, beheer en administratie. De centrale uitgangspunten van de Denvergroep hebben wij (de ict werkgroep) vertaald naar 7 uitgangspunten voor ons ICT-beleid. 1. Een verbonden samenleving We hebben te maken met grensoverschrijdende vraagstukken die een gezamenlijke aanpak vereisen. Het denken vanuit beheersbaarheid, procedures en controles past niet langer. Reputatie, vertrouwen en een open blik naar de toekomst vormen het nieuwe fundament. 2. De menselijke maat Eenzelfde verbondenheid zien we bij de mens. Het samen zijn, je kunnen uiten en het gevoel hebben er toe te doen, blijven de mate van ervaren geluk bepalen. Hoe plat, snel en complex de wereld ook is, ze blijft altijd bestaan uit gemeenschappen die samen kwaliteit van leven nastreven. 3. Andere vaardigheden gevraagd Dit alles heeft consequenties voor de manier waarop we werken en leven, en dus heeft het consequenties voor de manier waarop we onszelf ontwikkelen en hoe we dit organiseren. Naast kennis van taal en rekenen zijn bijvoorbeeld creativiteit, het kunnen omgaan met grote hoeveelheden informatie, mediawijsheid, flexibiliteit en het kunnen communiceren en samenwerken minstens zo belangrijk om succesvol te zijn. 4. ICT is doorslaggevend ICT speelt hierbij een dominante rol. Het is een extra instrument bij het tot stand komen van relaties, het doorbreekt natuurlijke barrières en is een motor onder vernieuwing. Het is belangrijk dat iedereen ICT en nieuwe media op zijn waarde kan schatten en in staat is de beschikbare toepassingen op een verantwoorde manier te gebruiken. 11

12 5. Doorbreken van barrières Kinderen hebben hierbij een voordeel. Al van kleins af aan komen ze met nieuwe toepassingen in aanraking. Het zit in speelgoed en komt via gaming en het internet rijkelijk op ze af. Ze kennen in die zin geen nieuwe media. Dit betekent echter niet dat ze altijd even mediawijs en verstandig met de beschikbare toepassingen omgaan. Het is aan scholen om kinderen wegwijs te maken en ze bij hun ontwikkeling te ondersteunen. We moeten op zoek naar nieuwe combinaties tussen ICT, vakinhoud en didactiek. 6. Duurzame onderwijskwaliteit Om deze combinaties te vinden, moet elke school de flexibiliteit en het lerend vermogen vergroten om zo in te kunnen spelen op elke werkelijkheid, hoe die zich ook voordoet. We moeten een rijke voedingsbodem voor onderwijs genereren waarin leergierigheid behouden blijft en intrinsieke nieuwsgierigheid en de motivatie zich een leven lang te willen blijven ontwikkelen wordt gestimuleerd. 7. Samen werken aan vernieuwing Dit alles vraagt om een gezamenlijke aanpak. We moeten alle beschikbare informatie en mogelijkheden omzetten in voor de school relevante kennis en dit vervolgens combineren met de aanwezige creativiteit, expertise en het vakmanschap van de leerkracht, leerling en zijn ouders. Zo creëren we de condities waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. 12

13 2.2 Stichting Proloog in Balans (de bouwstenen) Het Vier in Balans-model zegt dat invoering van ICT in het onderwijs meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur (Ict op School, 2004). Deze bouwstenen zijn complementair en wederzijds afhankelijk Visie In het komend decennium zorgen we dat er voldoende ruimte aanwezig is om onderwijs plaats te laten vinden in dynamische, open en vernieuwende omgevingen. Hierbij gebruiken we alle fysieke en virtuele mogelijkheden in de school en in haar omgeving. Het gaat om het ontwikkelen gebaseerd op zelf verantwoordelijkheid nemen, op elkaar vertrouwen, verbinden en stimuleren. Kernactiviteiten hierbij zijn dat de website van Proloog verder ingericht wordt als informatiebron en dat het voltallige personeel toegang heeft tot relevante Proloog -informatie. Taakverdeling: Visie/beleid Algemene directie Is eindverantwoordelijke voor ICT-beleid Stichting Proloog. Coördinerend ICT-er Heeft een onderwijskundige en technische visie over hoe het ICTonderwijs op de scholen georganiseerd kan worden. Heeft kennis van nieuwe ontwikkelingen en toetst deze op bruikbaarheid (ICT-kerndoelen). Schrijft het bovenschools ICT-plan en het format voor het ICT-plan per school. Bewaakt samen met directeur en ICT verantwoordelijke de doorgaande lijn op scholen. Directie Is verantwoordelijk voor ICT-beleid op school. Schrijft ICT-plan voor de school evt. m.b.v. ict verantwoordelijke Realisatie

14 2.2.2 ICT- infrastructuur In het komend decennium zorgen we dat de infrastructuur geïntegreerd en toereikend is om de ontwikkeling van de leerling in een ononderbroken leerlijn te faciliteren. We zorgen voor een geïntegreerde ICT-infrastructuur die 24/7 toegang geeft tot een gepersonaliseerde leer- en ontwikkelomgeving en tot alle relevante informatie bij de ontwikkeling van het kind. Concreet: Alle scholen hebben een snelle (min. 50/50), betaalbare en stabiele internetverbinding Alle scholen hebben een goed en stabiel draaiend (draadloos) netwerk Methodegebonden software draait waar mogelijk webbased 24/7 toegang voor ouders tot onderwijsresultaten eigen kind(eren) Alle leerlingen hebben een digitaal portfolio Aandachtspunten: Verbindingen; Isp stabiel, snel, betaalbaar; draadloos/bedraad; webbased applicaties; Anytime anywhere learning; virtuele omgeving ICT-infrastructuur/financiën Algemene directie Coördinerend ICT-er Directie Is eindverantwoordelijk voor ICT-infrastructuur en financiën Stichting Proloog. Kan in een ICT-bijeenkomst de gang van zaken rond de bovenschoolse ICT-infrastructuur helder maken. Is de tussenpersoon voor de scholen en de gezamenlijke leveranciers/ beheerders. Heeft regelmatig contact met de algemeen directeur en kan het gevoerde beleid verantwoorden in de verschillende geledingen. Denkt probleemoplossend mee met de ICT verantwoordelijke en directeuren. Is de contactpersoon van de netwerkbeheerders. Schrijft een financieel overzichtsplan, bestedingsplan en begrotingsplan (per schooljaar en voor de middellange termijn). Interpreteert jaarcijfers in verband met vervanging en vernieuwing van hard- en software. Sluit waar mogelijk bovenschoolse licenties af. Haalt financieel voordeel waar dat mogelijk is. Stelt per schooljaar een begroting op voor ICT. Overlegt met de coördinerend ICT-er over de aanschaf/vervanging van hard- en software. Evalueert per schooljaar in overleg met ICT verantwoordelijke en coördinerend ICT-er het gebruik van software. Controleert het gebruik van de software. ICT verantwoordelijke Herstelt kleine mankementen aan hardware. Zorgt voor een continue reservevoorraad van koptelefoons, muizen, etc. Realisatie

15 2.2.3 Deskundigheid In het komend decennium zorgen we dat leerkrachten actief aan de slag gaan met de inrichting van de uitdagende leer- en ontwikkelomgeving en scheppen schoolleiders de juiste condities door onderwijskundig leiderschap te tonen. Het gaat om de leerkracht als eigenaar en ontwerper van het onderwijs ondersteund door een schoolleider die zich richt op de lange termijn en die de ruimte en het vertrouwen schept voor iedereen om bij te dragen. Concreet: Leerkrachten zijn actief in (ICT-)kennisverwerving Leerkrachten weten hoe aan informatie te komen Leerkrachten weten nieuwe media in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk Directeuren hebben een leidende rol Aandachtspunten: ICT inzet in de klas; Leerkracht is actief in Wat is er aan leerstof en Wat doe/kan ik ermee ; differentiatie; passend onderwijs Rol directeur - Rol leerkracht Ruimte in handelen; betrokkenheid; eigenaarschap Scholing Algemene directie Coördinerend ICT-er Directie Is eindverantwoordelijk voor ICT-beleid Stichting Proloog. Inventariseert scholingsbehoeftes en weet relevante cursussen te kiezen. Heeft de kennis om ICT verantwoordelijke te ondersteunen bij het verwerven en doorgeven van kennis en nieuwe ontwikkelingen. Weet ICT- verantwoordelijken en schoolteams te enthousiasmeren. Organiseert regelmatig overlegmomenten (bijvoorbeeld voor scholing of voor het geven van informatie) voor groepen zoals: - directeuren, - ICT verantwoordelijke, - IB er, - leerkrachten. Overlegt met de coördinerend ICT-er en ICT verantwoordelijke over na- en bijscholing van het schoolteam, individuele leerkrachten, directeur en ICT verantwoordelijke. Realisatie

16 2.2.4 Digitaal leermateriaal In het komend decennium zorgen we dat de omgeving partner en bondgenoot van het primair onderwijs is. Iedere betrokkene heeft inzicht in de voortgang van het kind en kan moeiteloos voortbouwen op het al behaalde ontwikkelresultaat. Het gaat om een breed stelsel van samenhangende activiteiten, data en informatie rondom het kind en zijn omgeving. In het komend decennium zorgen we dat een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is. Centraal staat het vertrouwen in het professioneel handelen en het doorontwikkelen van medewerkers en schoolorganisaties. Concreet: 24/7 toegang voor ouders tot onderwijsresultaten eigen kind(eren) Alle leerlingen hebben een digitaal portfolio Aandachtspunten: Inrichten ELO (toegang ouders); Digitaal portfolio; Ouderbetrokkenheid. POP!; Benutten van kwaliteiten; Ruimte geven voor / om. Digitaal leermateriaal Algemene directie Is eindverantwoordelijke voor ICT-beleid Stichting Proloog. Coördinerend ICT-er Is op de hoogte van ICT-ontwikkelingen en is initiërend. Weet van ICT-ontwikkelingen m.b.t. hardware en software op schoolniveau en is initiërend. Organiseert scholingsmomenten voor leerkrachten. Directie Eindverantwoordelijk voor aanschaf en het functioneren van het digitaal leermateriaal. ICT verantwoordelijke Zorgt voor scholing aan collega s op het gebied van digitaal leermateriaal op de eigen school. Ondersteunt collega s bij het implementeren van digitaal leermateriaal in de dagelijkse lessituatie. Realisatie

17 2.2.5 Profielen coördinerend ICT-er en ICT verantwoordelijke De coördinerend ICT-er beschikt over de volgende kwaliteiten: Hij/zij is voor 0,5 Fte bovenschools aangesteld voor coördinerende en initiërende taken Hij/zij beschikt over uitgebreide kennis van ICT netwerken en van de ICT infrastructuur Hij/zij beschikt over uitgebreide kennis van de beheerssystematiek van het netwerk (de u.i. rondom de server, bijv. deklas.nu) Hij/zij heeft een HBO werk- en denkniveau Hij/zij is de contactpersoon tussen de scholen en derden Hij/zij heeft een duidelijke visie t.o.v. ICT in het onderwijs Hij/zij volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet Hij/zij kan nieuwe ontwikkelingen op waarde schatten en waar nodig onder de aandacht brengen Hij/zij is initiërend op het gebied van scholing Hij/zij is initiërend op het gebied van nieuwe ontwikkelingen De ICT verantwoordelijke beschikt over de volgende kwaliteiten: Hij/zij beschikt over voldoende basiskennis van ICT-netwerken en van de ICT-infrastructuur (inclusief terminologie als utp, switch, server, rdp ed.). Hij/zij beschikt over voldoende basiskennis van de beheerssystematiek van het netwerk (de u.i. rondom de server, bijv. deklas.nu). Hij/zij heeft een HBO werk- en denkniveau. Hij/zij is volledig onderwijs bevoegd Hij/zij is eerste aanspreekpunt voor kleine storingen. Hij/zij werkt oplossingsgericht. Hij/zij deelt kennis en informatie. Hij/zij is contactpersoon tussen leerkrachten enerzijds en netwerkbeheer en proloog anderzijds. Hij/zij heeft op termijn een LB functie De directeur is en blijft verantwoordelijk voor het ICT-beleid op schoolniveau. 17

18 Overige zaken Ouders Leerlingen Leerkrachten Scholen Algemene directie Planvorming en -bewaking Software Websites Hardware 2.3. De pilaren Elke pilaar wordt uitgezet in de tijd: dit jaar, volgend jaar en de toekomst. De aspecten/pilaren moeten daarom elk jaar geüpdatet worden. Indien nodig kunnen er extra aspecten worden toegevoegd of verwijderd indien niet meer actueel (een voorbeeld, de IB er kan de pilaar schrijven voor Zorg en ICT). De visie van de school (het dak van de tempel) wordt gestut door de verschillende pilaren (ICT-indicatoren). Elke pilaar staat op zichzelf, samen vormen ze het ICT-beleid. Visie op ICT Met betrekking tot de pilaren hebben we de volgende doelen: - Hardware Proloog maakt gebruik van een goed netwerk, met goede en snelle verbindingen, dat stabiel, snel en betrouwbaar is. Leerlingen en leerkrachten kunnen gebruik maken van meerdere soorten computers op school. Het voorzieningenniveau in digitale schoolborden, pc s en tablets is op peil. Er is sprake van een geïntegreerde en toereikende infrastructuur. - Websites De website van Proloog fungeert als informatiebron voor zowel het personeel als de ouders. De website is toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor alle betrokkenen. Iedere school beschikt daarnaast ook over een website die aan dezelfde eisen voldoet. 18

19 - Software In 2016 hebben alle teamleden binnen de onderwijsopvatting van de school de juiste balans gevonden tussen kennisoverdracht en kennisconstructie en het gebruik van ICT daarbij. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt om te zorgen dat goede en juiste software ook makkelijk beschikbaar is voor de gebruikers. De juiste software draagt bij aan het creëren van een gepersonaliseerde leer- en ontwikkelomgeving. Ook wordt er gebruik gemaakt van geschikte webbased applicaties. - Planvorming en bewaking Zowel op bestuursniveau als op de scholen zijn de plannen en doelen op het terrein van ICT beschreven en vastgelegd. - Algemene directie De algemene directie en het bestuursbureau zijn eindverantwoordelijk voor invulling, uitvoering en bewaking van het ICT-beleid van Proloog en alle bijbehorende scholen. - Scholen Alle scholen hebben voor hun eigen situatie een maatwerkplan ICT opgesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van een gezamenlijk vastgesteld format. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk. De uitvoering is in handen van de ICT verantwoordelijke. De ICT verantwoordelijke neemt tevens deel aan de kenniskring. De school draagt er tevens zorg voor dat de leerkrachten gebruik kunnen maken van de informatie uit het volgsysteem van de school. - Leerkrachten Leerkrachten zijn actief in ICT-kennisverwerving. Leerkrachten weten hoe zij aan informatie moeten komen. Leerkrachten weten nieuwe media in te zetten in het onderwijsleerproces. Leerkrachten zijn hierbij in staat om te differentiëren. - Leerlingen Leerlingen kunnen optimaal gebruik maken van alle ICT-mogelijkheden op school om daarmee hun talenten ten volle te ontplooien. Zij kunnen hierbij gebruik maken van een Elektronische LeerOmgeving (ELO). - Ouders Via de website van school of andere nieuwe media worden ouders betrokken bij wat er op school gebeurt. Ouders hebben altijd toegang tot de onderwijsresultaten van hun eigen kinderen - Overige zaken, voorbeelden - mediawijsheid en ict, - taal en rekenen en ict, - kunstzinnige oriëntatie en ict, - wereldoriëntatie en Ict, - inzet en beheer van ict, - de doorlopende ontwikkeling en het volgen van de leerling. 19

20 2.3.1 Hardware Doel Proloog maakt gebruik van een goed netwerk, met goede en snelle verbindingen, dat stabiel, snel en betrouwbaar is. Leerlingen en leerkrachten kunnen gebruik maken van meerdere soorten computers op school. Het voorzieningenniveau in digitale schoolborden, pc s en tablets is op peil. Er is sprake van een geïntegreerde en toereikende infrastructuur. Acties Onderzoek naar nieuwe aanbieder netwerkbeheer. Glasvezelverbinding op elke school. Infrastructuur aanpassen zodat in de scholen overal draadloos gewerkt kan worden. Centrale aanschaf van nieuwe werkplekken (pc s, tablets, laptops). Opruimen alle oude werkplekken Wanneer zijn we tevreden? De infrastructuur op elke school is zodanig dat: alle leerlingen tijdens het leren gebruik kunnen maken van relevante ICT, alle leerkrachten leerlingen de gelegenheid en de opdracht geven om de ICT te gebruiken, en alle leerlingen gebruik maken van verschillende hulpmiddelen en uit kunnen leggen waarom ze voor een taak het ene hulpmiddel gebruiken en niet het andere. Wie is verantwoordelijk? Algemene directie, coördinerend ICT-er, directeuren, ICT verantwoordelijken en teams. Het initiatief voor de acties ligt bij de coördinerend ICT-er. Wat is het concrete resultaat? De hardware binnen Proloog is zodanig dat: er voor elke leerling een digitaal hulpmiddel beschikbaar is, tijdens de les de leerlingen regelmatig een computer, laptop of een ander apparaat gebruiken dat toegang verschaft tot bronmateriaal, leerlingen het gebruik in apparaten af wisselen; dan weer kiezen ze voor de computer, laptop, dan het digibord en dan de smartphone (of andere hulpmiddelen), leerkrachten weten hoe de verschillende apparaten werken en geven regelmatig opdrachten waarbij één van de apparaten nodig is. Wanneer is wat gerealiseerd? Juli 2012: onderzoek aanbieder netwerkbeheer December 2012: Glasvezelverbinding op elke school December 2012: Infrastructuur is draadloos 2013: aanschaf werkplekken 2013: oude werkplekken zijn opgeruimd 20

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011 Colofon Artikelnummer: EP47810003 Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie