Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ondernemingsplan van Deventer Energie"

Transcriptie

1 Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: ,

2

3 Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie Wat vooraf ging... Mei 2012: ruim 200 inwoners en ondernemers uit Deventer en omgeving reageren enthousiast op plannen van een initiatiefgroep, onder aanvoering van Dick Glaser. Hun droom is een lokale energiecoöperatie op te richten. Tijdens een startbijeenkomst in Hogeschool Saxion geven zo n zestig vrijwilligers zich op om daadwerkelijk mee te helpen aan de voorbereiding ervan. Zij gaan gedreven aan de slag, verdeeld over een zestal werkgroepen; drie met een algemene taak ( samenwerking, organisatie en marketing ), en drie voor de verschillende werkgebieden die al meteen aan de coöperatie worden toegedacht: besparing en optimalisatie, opwekking van duurzame energie en in- en verkoop van duurzame energie. Er is steun van de gemeente Deventer, die de aanloopkosten afdekt en twee verkennende onderzoeken laat uitvoeren. In juni wordt de Stichting Deventer Energie opgericht, als formeel vehikel in deze voorbereidingsfase. Hans van der Zalm treedt aan als directeur, en voorziet de werkgroepen continu van impulsen. Een aantal rondes volgt van ideeën opperen, uitwerken en soms weer verwerpen; inspiratie opdoen bij andere coöperaties; en pittige onderlinge discussies. En met resultaat! Op 24 oktober is het zover: de oprichtingsakte wordt ondertekend. De Deventer Energie Coöperatie UA roepnaam Deventer Energie is een feit! Er is een eerste bestuur zeven personen sterk gekozen uit en door de kring van actieve vrijwilligers. De werkgroepen gaan in principe door in de nieuwe setting, net als de directeur die een tijdje eerder door de Stichting was aangetrokken. De Stichting zelf heeft zijn taak voltooid en wordt eind 2012 opgeheven, met dank aan Dick Glaser en zijn bestuursleden voor hun grote inzet. Leden werven en activiteiten in gang zetten zijn de twee grote uitdagingen waar het bestuur en de vrijwilligers van Deventer Energie vanaf oktober voor staan. Plus het opstellen van een ondernemingsplan dat hierbij in de eerstkomende jaren als leidraad kan dienen. Met dit laatste gaat een tijdelijke projectgroep aan de slag, waarin enkele bestuursleden Willem Poterman, Titus Swartjes, Jan de Vries (tevens penvoerder) en onze directeur, Hans van der Zalm. Externe versterking komt er in de persoon van Gert-Jan Kuiper (student commerciële economie-saxion). Deze groep schrijft enkele conceptversies; die zijn besproken in het bestuur (februari-april 2013) en vervolgens verbeterd. De definitieve versie die nu voor je ligt, is besproken en vastgesteld door de eerste ledenvergadering van Deventer Energie, d.d. 30 mei Deventer, 31 mei 2013 Het bestuur van Deventer Energie 3

4 Inhoudsopgave Wat vooraf ging Inleiding en leeswijzer 5 2 Deventer Energie: waar staan we voor? Missie, doelstelling en werkvelden 2.2 Autonoom, maar niet alleen 2.3 Onze kernwaarden 3 Deventer Energie als coöperatie Vereniging en onderneming in één 3.2 Wat gaan we doen? 3.3 Hoe pakken we het aan? 3.4 Financiële uitgangspunten 3.5 Ons huishoudboekje: op weg naar break even 4 Deventer Energie:onze strategische uitdagingen Sterkten en zwakten 4.2 Kansen en bedreigingen 4.3 Strategische uitdagingen 5 Van ambitie naar uitvoering Leveren van duurzame energie 5.2 Het project Energie in Deventer 5.3 Energiebesparing: nieuwe producten van Deventer Energie 5.4 Duurzame energie produceren: de windturbines in Kloosterlanden. 5.5 De kweekvijver: nog meer kansen en ideeën 5.6 De organisatie van Deventer energie versterken 5.7 Het financiële perspectief ingekleurd 5.8 Onze strategische uitdagingen oppakken 6 Marketing, communicatie en PR Communicatieanalyse 6.2 Doelgroepen duurzame energie (NL) 6.3 Doelgroepen Communicatie Deventer Energie 6.4 Communicatiedoelstellingen 6.5 Implementatie 6.6 Communicatiekalender/planning 4

5 1. Inleiding en leeswijzer Onze ambitie is Deventer Energie te laten uitgroeien tot een coöperatie die op eigen benen staat: een bloeiende vereniging en gezond bedrijf ineen, met een expliciete missie: samen duurzaam. Dit (concept-)ondernemingsplan beschrijft hoe we deze droom denken te realiseren. Waar staat Deventer Energie voor? Dit lees je in hoofdstuk 2: haar missie, doelstellingen en waarden. Hoofdstuk 3 sluit hierbij aan: hier vind je in hoofdlijnen de organisatievorm, de verschillende werkvelden en de financiële uitgangspunten beschreven. Dit mondt uit in een prognose van de ledengroei en andere inkomstenbronnen, die samen het financiële draagvlak van Deventer Energie vormen. Een pas opgerichte coöperatieve vereniging zoals de onze heeft haar sterke, maar ook zwakke kanten; en ziet kansen, maar zal ook stuiten op bedreigingen. In hoofdstuk 4 brengen we deze in kaart, in de vorm van een zogenaamde SWOT analyse. Sterkten en kansen aan de ene kant, zwakten en bedreigingen aan de andere, vormen het vertrekpunt voor de meer concrete hoofdstukken 5 en 6. Hier vindt u welke activiteiten we op korte en wat langere termijn voorzien, hoe we de organisatie van Deventer Energie willen inrichten en uitbouwen, de werving van leden en hun deelname aan activiteiten willen stimuleren, en niet in de laatste plaats: hoe het financiële plaatje er dan uit gaat zien. Kortom: hoe we onze ambitie willen vertalen in uitvoering. Dit ondernemingsplan dient als leidraad voor wat Deventer Energie in de komende drie à vier jaar gaat doen. Het plan is zodoende interessant voor iedereen die voor de coöperatie aan de slag gaat, en ook voor externe partijen met wie we gaan samenwerken. Een leidraad is geen wet van Meden en Perzen; het is ook geen uitvoeringscontract: het kan zijn dat we de uitvoering moeten faseren of kunnen versnellen. Of dat we al doende betere ideeën krijgen over mogelijke activiteiten, over de wijze van uitvoering, et cetera. Dan kunnen we het plan natuurlijk aanpassen, na ampele overweging. Slotopmerking: Vanwege leesgemak gebruiken we de termen we en Deventer Energie in afwisseling; doorgaans betekenen ze hetzelfde. Met de term Deventer bedoelen we de gemeente Deventer stad, dorpen en buitengebied. Je mag het ook lezen als Deventer e.o., want Deventer Energie houdt de grenzen graag open. 5

6 2. Deventer Energie: waar staan we voor? Deventer Energie wil als lokale energiecoöperatie de problemen van onze energievoorziening aanpakken. Die problemen zijn immens en divers: de energielasten voor burgers en bedrijven stijgen, en zullen dat waarschijnlijk blijven doen; de gangbare energiebronnen en het gebruik ervan zijn verre van duurzaam; de meeste energieleveranciers zijn molochs die moeilijk van koers veranderen. Natuurlijk zijn dit stuk voor stuk problemen die niet speciaal in Deventer spelen, of hier veroorzaakt worden. Ze oplossen op het lokale niveau zal dan ook niet lukken. Maar we kunnen er wel heel wat aan doen. Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken, door op duurzame energiebronnen over te stappen, door onze energievoorziening zoveel mogelijk in eigen hand te nemen, etc. Veel inwoners en bedrijven zijn hier individueel al mee bezig. Deventer Energie heeft de overtuiging dat we gezamenlijk, in coöperatief verband, méér kunnen bereiken: samen staan we sterker! 2.1 Missie, doelstelling en werkvelden De mensen die betrokken waren bij de oprichting van Deventer Energie hebben bovenstaande ambitie hun drijfveren compact verwoord in de vorm van een missie. Deze is opgenomen als preambule in de oprichtingsakte van Deventer Energie: De oprichters hebben verklaard dat zij, en met hen sympathiserende Deventenaren (huizenbezitters, huurders, organisaties en bedrijven die energie consumeren), streven naar een duurzame toekomst voor Deventer. Een toekomst waarin zij zelfstandig, sociaal en welvarend kunnen leven en werken in een mooie, waardevolle omgeving, zonder dat dit ten laste gaat van anderen. Energieconsumptie en -productie spelen daar een belangrijke rol in. Door zich te verenigen in de Deventer Energie Coöperatie (DEC) vormen zij een verbond waardoor zij grip willen krijgen op het realiseren van hun toekomstdroom. Waar Deventer Energie voor staat, wordt een slag concreter als we kijken naar de doelstelling waarin deze missie is vertaald. We ontlenen deze aan de statuten (art. 2.1): De coöperatie heeft ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door de bevordering van: a. een doelmatig energiegebruik; b. een efficiënt energiegebruik; c. het gebruik van duurzame energie; d. het verrichten van al hetgeen met het in dit lid bepaalde doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Binnen deze doelstelling passen allerlei activiteiten. In dit ondernemingsplan verdelen we deze in drie werkvelden: (1) besparing en optimalisatie; (2) productie van duurzame energie; (3) inkoop en levering van duurzame energie. 2.2 Autonoom, maar niet alleen Deventer Energie is zelfstandig en onafhankelijk, maar staat er niet alleen voor. Overal in Nederland (en daarbuiten) komen vergelijkbare initiatieven op, of zijn al op stoom. Samen vormen zij een elkaar inspirerende beweging van lokale duurzame energiebedrijven (LDEB s). Als Deventer coöperatie ontlenen wij bovendien steun aan het feit dat zowel ons gemeentebestuur als het provinciebestuur van Overijssel ambitieuze doelen heeft gesteld met betrekking tot de energievoorziening van onze stad resp. provincie. Hun motto s Deventer klimaatneutraal in 2030 en 20% energie uit duurzame bronnen in 2020 spreken voor zich. Nu ligt het niet op onze weg om zulke kwantitatieve doelstellingen over te nemen. Die kunnen we als coöperatie immers onmogelijk realiseren. Maar onze activiteiten dragen er wel aan bij, en zullen zodoende verwachten wij een positief onthaal vinden bij gemeente en provincie. 6

7 2.3 Onze kernwaarden Deventer Energie wil zijn doelstelling realiseren op een coöperatieve, en maatschappelijk verantwoorde wijze. Dit uitgangspunt is voor ons vanzelfsprekend, gegeven de aard van het beestje: wij zijn een coöperatie. En gegeven onze brede interpretatie van het begrip duurzaam (zie de missie). We hebben dit uitgangspunt verwoord in de volgende zes kernwaarden: coöperatief Deventer Energie is ván de leden en is er vóór de leden. De ledenvergadering bepaalt het beleid, kiest het bestuur, beslist over de bestemming van eventuele winst, etc. Actieve leden zijn één van de pijlers waar Deventer Energie op bouwt. duurzaam De kern van duurzaam (samen-)leven is voor ons dat wij latere generaties onze kinderen en kleinkinderen niet belemmeren in hún kansen op levenskwaliteit. Milieuaantasting en uitputting van de aarde vermijden horen daarbij. Het alternatief is zuinig gebruik van schoon geproduceerde energie uit duurzame bronnen: wij voorzien onze leden van energie zonder de volgende generaties in die mogelijkheid te beperken. lokaal betrokken Wij staan met beide voeten in de lokale gemeenschap de burgers, bedrijven en instellingen in Deventer; hun betrokkenheid bij elkaar en bij hun (leef-)omgeving vindt via Deventer Energie een weg naar duurzaam resultaat. verbindend en complementair Deventer Energie is geen alternatief voor de eigen inzet tijd, geld, kennis van inwoners, bedrijven en instellingen in Deventer, maar versterkt deze; legt verbindingen; vult aan waar nodig. Door samenwerking verbeteren we het gemeenschappelijke resultaat. transparant en betrouwbaar We maken inzichtelijk waarom we onze activiteiten kiezen en hoe we die uitvoeren. We zijn eerlijk in wat we onze leden en partners kunnen bieden en maken ons aanbod waar. kwaliteit en continuïteit Ons doen en laten is gericht op de lange termijn. Deventer Energie is een blijvertje! Onze leden kunnen op ons rekenen: we leveren kwaliteit en zullen dat blijven doen. Onze leveranciers kiezen we (mede) op kwaliteit; met hen streven we naar langdurige relaties. 7

8 3. Deventer Energie als coöperatie: opzet, kernactiviteiten, financiering 3.1 Vereniging en onderneming in één Deventer Energie is opgezet als een coöperatie u.a. naar Nederlands recht. We hebben deze ondernemingsvorm gekozen omdat de principes ervan het beste aansluiten bij onze missie en doelstelling. De wet schrijft voor dat een coöperatie is ingericht als vereniging, met statuten en reglementen die bepalen dat de leden het voor het zeggen hebben. En tegelijkertijd alweer volgens de wet fungeert een coöperatie als onderneming die voorziet in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden. De term stoffelijk mag je ruim opvatten; het gaat erom dat een coöperatie niet alleen puur ideële doelen nastreeft, maar producten (goederen of diensten) levert aan haar leden en/of niet-leden. Onze activiteiten zijn een invulling hiervan: Deventer Energie gaat goederen en (vooral) diensten leveren, moet net als iedere onderneming haar exploitatie op orde houden, kan winst boeken, is belastingplichtig, denkt commercieel etc. Een eventuele winst komt ten goede aan de leden: zij beslissen over de bestemming ervan. Tenslotte: de letters u.a. staan voor uitgesloten aansprakelijkheid. Dit beschermt de leden: zij zijn niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie, mocht die over de kop gaan. 3.2 Wat gaan we doen? Deventer Energie richt zich hoofdzakelijk op drie werkvelden: (1) besparing en optimalisatie; (2) productie van duurzame energie; (3) inkoop en levering van duurzame energie. Binnen deze werkvelden ontwikkelen we producten goederen of diensten van diverse aard: advisering over mogelijkheden voor energiebesparing, gezamenlijke inkoop, financieringvormen, duurzame energie uit eigen installaties, etc. Karakteristiek voor deze producten van Deventer Energie is dat ze bestemd zijn voor onze leden; zij kunnen er gebruik van maken tegen een in de regel kostendekkende prijs (inclusief kosten van de coöperatie zelf). De volgorde waarin we deze drie werkvelden vermelden, is geen toevallige. Besparing en optimalisatie staat voorop, want minder energie gebruiken is een essentiële stap op weg naar een meer duurzame energievoorziening. Vaak is het ook de makkelijkste en meest betaalbare (of zelfs voordelige) stap die onze leden bewoners en bedrijven/instellingen kunnen zetten. Lokale productie van duurzame energie zien we als tweede prioriteit. Steun verlenen aan leden die met eigen installaties duurzame energie willen opwekken, valt onder dit werkveld. Evenals opwek in grotere installaties door de coöperatie zelf, gefinancierd door leden gezamenlijk. Duurzame energie elders inkopen en leveren aan onze leden is onze derde prioriteit. Niettemin is dit werkveld c.q. product voor Deventer Energie van groot belang, vanwege het tijdpad en de schaal ervan: we kunnen er snel mee beginnen. Op deze manier kunnen we van meet af aan voorzien in de behoefte aan duurzame energie van elk geïnteresseerd lid. Deventer Energie doet meer dan het ontwikkelen en aan de man brengen van producten binnen genoemde drie werkvelden. De coöperatie ziet het ook als haar taak c.q. functie om samenwerking te bevorderen tussen leden onderling en/of marktpartijen; en om voorlichting te geven, zowel aan leden als niet-leden. Dit zijn als het ware onze werkvelden 4-6. Hierbinnen passen diverse activiteiten. Zo organiseert Deventer Energie ongeveer tien keer per jaar een energiecafé voor leden en introducés, gaan we in opdracht van de gemeente Deventer publieksvoorlichting en -advisering verzorgen over energiebesparing en duurzame energie, en realiseren we partnerships met Deventer bedrijven en instellingen. Vanzelfsprekend zijn er allerlei raakpunten tussen (de activiteiten binnen) deze werkvelden en de drie eerder genoemde; figuur 1 brengt dit in beeld. Maar dat is niet het hele verhaal: samenwerking bevorderen en voorlichtingsactiviteiten hebben in het licht van onze missie en doelstelling ook een waarde op zich. Dit impliceert o.m. dat de kosten ervan in principe gedekt zullen worden uit algemene 8

9 inkomsten van de coöperatie en/of externe financiering. In figuur 1 is nog een zevende werkveld onderscheiden: het werven van leden voor de coöperatie. Ook voor dit werkveld geldt dat er veel raakpunten zijn, zowel met (activiteiten binnen) de werkvelden 1 3 als met de werkvelden 4 6, maar dat het er niet mee samenvalt. Groei in ledental is voor Deventer Energie een doel op zich; groei is nodig om een levensvatbare, stabiele coöperatie te vormen. En tegelijkertijd ontstaat er met een groeiend ledental een grotere markt voor onze producten, en dus meer gelegenheid om onze doelstelling te realiseren. Ledenwerving is zodoende een prioriteit voor in elk geval de eerstkomende jaren. De kosten ervan zullen worden gedekt uit algemene inkomsten van de coöperatie. Figuur 1 De zeven werkvelden van Deventer Energie 3.3 Hoe pakken we het aan? Als toekomstbeeld staat ons voor ogen dat Deventer Energie de beschikking heeft over een klein bureau met enkele professionele, betaalde medewerkers, vooral gericht op uitvoering; daaromheen een flinke groep enthousiaste vrijwilligers met gevarieerde talenten en kundigheden, deels georganiseerd in diverse werk- en projectgroepen; en een bestuur dat zich vooral bezighoudt met (voorbereiden van) het beleid van de coöperatie, niet met de uitvoering ervan; dit alles onder regime van de algemene ledenvergadering (ALV), die vooraf goedkeuring beleidsplannen en achteraf verantwoording bestuur het laatste woord heeft. Ideeën voor nieuwe activiteiten of producten kunnen in dit model overal opborrelen: in de ALV, onder vrijwilligers, binnen het bestuur of het bureau: Deventer Energie is een levende organisatie. Ideeën die levensvatbaar lijken, worden vervolgens uitgewerkt door een (permanente) werkgroep of (speciaal gevormde) projectgroep: het idee concretiseren, de financiële haalbaarheid toetsen, de uitvoerbaarheid nagaan door de coöperatie zelf of door bedrijven, bedrijven vinden die als leverancier willen optreden, potentiële belangstelling verkennen, hoort allemaal hierbij. Als alle seinen op groen staan, kan het bestuur of de ALV haar fiat geven. En dan volgt waar het eigenlijk om gaat: de uitvoeringsfase. Ook hieraan kunnen (mensen uit) alle geledingen van de coöperatie bijdragen. De statuten van Deventer Energie zijn op dit werk- en organisatiemodel afgestemd. Daarin staan de gebruikelijke regels omtrent wijze van besluitvorming, rechten en verplichtingen. Bovendien zijn een aantal specifieke keuzen genoemd waarover het bestuur niet mag beslissen zonder expliciete ALVuitspraak; bijvoorbeeld: de contributiehoogte, aankoop van onroerend goed, oprichten van een bureau. De ALV kan ook een ledenraad instellen, en daaraan bepaalde bevoegdheden delegeren. 9

10 Op dit moment, begin 2013, zijn de meeste elementen van dit toekomstbeeld aanwezig, maar met twee beperkingen: het huidige bestuur is niet benoemd door een ALV en evenmin op weg geholpen met een beleidsplan. Dit eerste bestuur is door de oprichters op pad gestuurd met een even helder als open mandaat: zet Deventer Energie op de rails! Onderdeel van dit mandaat is zelf een beleidsplan uit te werken (namelijk dit ondernemingsplan), de uitvoering ervan in gang te zetten, en achteraf verantwoording af te leggen. Bijgevolg neemt het bestuur in deze eerste periode soms besluiten die volgens de statuten aan de ALV voorbehouden zijn. Zulke beslissingen hebben dan een voorlopig karakter, in afwachting van een fiat door de eerstkomende ALV. Deventer Energie zit in haar opbouwfase: - er is een bureau, maar met zeer beperkte bezetting; - het bestuur bereidt activiteiten voor en zet een koers uit, maar verricht ook nogal wat uitvoerende taken; - de indeling van werkgroepen stamt uit de voorbereidingsperiode, sommige ervan hebben hun taken afgerond of hun functie verloren, andere worden overbelast; - nu sommige producten kunnen worden uitgerold, is er behoefte aan vrijwilligers met andere talenten dan in de voorbereidingperiode; Wij voorzien dat Deventer Energie al in 2013 forse stappen kan zetten richting het geschetste toekomstbeeld. Dit werken we verder uit in hoofdstuk Financiële uitgangspunten Deventer Energie verwerft inkomsten uit diverse bronnen. Allereerst zijn er de leden die een jaarlijkse contributie betalen. Naast deze structurele bron vormen donaties, sponsorbijdragen, giften en dergelijke een zeer welkome aanvulling van in principe incidentele aard. De coöperatie ontvangt in dit oprichtingsjaar bovendien een startsubsidie ( ) van de gemeente Deventer, evenals de resterende middelen uit de voorbereidingsperiode (dit is het eindsaldo van de opgeheven Stichting Deventer Energie). Samengenomen zorgen deze algemene inkomsten voor (een deel van de) dekking van algemene uitgaven, zoals bestuurs- en bureaukosten, de kosten van energiecafés en andere ledenbijeenkomsten, ledenwerving, publiciteit e.d. De producten die Deventer Energie levert aan haar leden zorgen eveneens voor inkomsten, net zoals projecten die we uitvoeren met externe financiering. Deze inkomsten zijn geoormerkt: er staan uitgaven tegenover, inclusief de aan producten en projecten toe te rekenen bureaukosten e.d. Ons financiële uitgangspunt bij producten van de coöperatie is een kostendekkende opzet. Ons uitgangspunt voor projecten is dat inkomsten en uitgaven worden verantwoord aan de opdrachtgever/subsidiegever. De coöperatie kan haar financiële middelen aanvullen met leningen, verschaft door de leden, dan wel door derden. Ledenleningen zijn in de statuten omschreven als ledenparticipaties: leningen voor onbepaalde tijd, waarmee de coöperatie werkkapitaal genereert. Dit werkkapitaal kan in principe twee functies vervullen: behoefte aan extra liquiditeit, bijvoorbeeld om een periode met aanloopverliezen te overbruggen; en behoefte aan investeringsmiddelen, waarmee Deventer Energie bijvoorbeeld eigen opwekvermogen kan realiseren. Dit ondernemingsplan voorziet dat uitgifte van participaties niet nodig is met het oog op de eerstgenoemde functie (liquiditeitsbehoefte). De tweede functie wordt naar onze verwachting al snel actueel: we hebben enkele investeringsprojecten in (prille) voorbereiding. De belangrijkste ervan is onze deelname in de geplande windturbines langs de A1 (zie hoofdstuk 5). In dit ondernemingsplan werken we de financiële aspecten hiervan nog niet uit. Deventer Energie zet in op ledenaanwas, levert vanaf voorjaar 2013 het product deventer energie aan haar leden, en voert eveneens vanaf voorjaar 2013 een vrij omvangrijk voorlichting- en adviesproject uit, gericht op het bredere publiek. Deze elementen samen maken (verdere) professionalisering van de coöperatie mogelijk en noodzakelijk. We komen zo dichter bij het in par. 3.3 geschetste toekomstbeeld. 10

11 Het financiële uitgangspunt hierbij is voorzichtigheid. Voor projecten zullen we in de regel tijdelijke arbeidskracht inhuren. Voor vaste taken maken we in principe gebruik van arbeidsovereenkomsten, zo mogelijk voor onbepaalde tijd. We zullen arbeidsvoorwaarden bieden zoals gangbaar in vergelijkbare stichtingen en coöperaties. Ons laatste uitgangspunt betreft een eventueel batig saldo, oftewel de winst die aan het einde van een boekjaar mogelijk overblijft. Statutair is vastgelegd dat de ALV beslist over de bestemming hiervan: toevoegen aan het eigen vermogen van de coöperatie, uitkeren aan de leden, dan wel een andere bestemming in lijn met de doelstelling van Deventer Energie. 3.5 Ons huishoudboekje: op weg naar break even De financiële prognose voor de eerste drie jaren (zie tabel) is opgesteld met de genoemde financiële uitgangspunten in gedachten. We geven hier alleen de hoofdlijn weer; in 5.7 werken we deze uit tot de meerjarenbegroting. Een prognose als deze is een baken uitzetten in de mist. Deventer Energie kan te maken krijgen met meevallers, maar zeker ook met tegenvallers. Hoe daarmee om te gaan, bespreken we in 5.7. Inkomsten De prognose houdt rekening met de opbrengst van contributies, met inkomsten uit de levering van duurzame elektriciteit en gas aan onze leden, en inkomsten uit het project Energie in Deventer ; ook de startsubsidie van gemeente Deventer aan Deventer Energie is opgenomen. Andere inkomstenbronnen zijn p.m. vermeld. De drie belangrijkste inkomstenbronnen lichten we hier kort toe. contributieopbrengst Deventer telt ongeveer huishoudens + enkele duizenden bedrijven en instellingen. Voorspellen welk deel van dit potentieel zich zal aanmelden als lid van Deventer Energie is een hachelijke zaak: onzekerheid is hier niet te vermijden. We hebben deze onzekerheid beperkt door te letten op ervaringen van andere coöperaties in den lande. Het blijkt dat hun ledental veelal vrij snel en gemakkelijk oploopt tot enkele honderden; al zijn er ook genoeg die blijven steken in tientallen. Doorgroei naar enkele duizenden leden resp. tot >10% van het potentieel kost meer tijd en inspanning, en is tot dusver nog maar enkele coöperaties gelukt. Tegen deze achtergrond hebben wij ons een redelijk ambitieus, maar niet té hoog gegrepen doel gesteld: zo n 500 leden per eind 2013; resp. enkele duizenden leden binnen 3 à 4 jaar. De contributieopbrengst hangt hiermee samen; gerekend is met de gemiddelde ledenstand in een jaar en met een jaarcontributie van 36,- ( 25,- in het eerste jaar, voor aanmeldingen tot 1/7/13). het product duurzame energie Vanaf april 2013 kunnen wij onze leden duurzame elektriciteit en (niet-duurzaam) gas aanbieden, tegen een scherp tarief. We werken voor dit product samen met energieleverancier Qwint (zie 5.1). Deventer Energie deelt mee in de financiële opbrengst; een gedeelte hiervan gebruiken we om de klimaatgevolgen (CO 2 -emissie) van het gasverbruik te compenseren (vergroenen gasverbruik). Onze prognose is dat in % van de leden gebruik gaat maken van dit aanbod, en dat dit percentage stapsgewijs toeneemt met 10 % per jaar. Per lid verwachten we een financiële opbrengst van ca. 43,- per jaar (bij gemiddeld energiegebruik); daarvan zetten we 10,- opzij voor de kosten van vergroening van het aardgasgebruik. het project Energie in Deventer Vanaf maart 2013 verzorgt Deventer Energie het servicepunt Energie in Deventer, in nauwe samenwerking met een aantal bedrijven en organisaties (zie 5.2). Inwoners van Deventer, net zoals Deventer bedrijven en instellingen (als energiegebruiker), kunnen hier terecht voor informatie en advies over energiebesparing en duurzame energiebronnen. Gemeente en provincie stellen voor drie jaar financiële middelen ter beschikking voor zowel de fysieke locatie als een website. Deze projectsubsidie is in het eerste jaar kostendekkend, in het tweede en derde jaar niet; dan worden ook bijdragen verwacht van participerende bedrijven. In de prognose is de optelsom van projectsubsidie en deze bijdragen gelijk gehouden. 11

12 Uitgaven De bedragen voor algemene uitgaven in 2013 zijn grotendeels ontleend aan een eerder door het bestuur opgestelde begroting voor dit jaar; wel zijn de kosten van huisvesting bureau afgestemd op onze nieuwe locatie aan de Nieuwe Markt, en de kosten van organisatie en administratie zijn verlaagd. Deze uitgaven en die voor ledenwerving en contact in latere jaren zijn iets opgevoerd, in lijn met de voorziene groei van de coöperatie. De uitgaven voor het project Energie in Deventer worden gespecificeerd in 5.7. Hier is het totaal ervan opgenomen, minus de post voor overheadkosten (coördinatie en aansturing) van de coöperatie. Deze laatste draagt zodoende bij aan dekking van de algemene uitgaven van Deventer Energie. Tenslotte de post compensatie CO 2 -emissie gasgebruik. Deze correspondeert met het aantal leden dat via de coöperatie gas afneemt ( 10,- per klant). Resultaat Inkomsten en uitgaven volgens deze prognose tellen op tot een vrijwel neutraal resultaat in het eerste en derde jaar. Het resultaat in het vierde jaar is positief. Het break even point is dan gepasseerd, mits natuurlijk inkomsten en uitgaven zich ontwikkelen conform deze prognose. Dit is geen lichte eis! Tussendoor is er nog het kritieke tweede jaar, waarin de startsubsidie niet meer beschikbaar is en het financiële draagvlak van de coöperatie nog te dun is voor het geschetste uitgavenniveau. Het ongewenste resultaat in dit jaar roept twee vragen op: - kunnen we uitgaven beperken, zonder de beoogde ledengroei in gevaar te brengen? - zijn additionele inkomsten mogelijk? Denk bijvoorbeeld aan de pm-posten of snellere ledengroei. We komen op deze vragen terug in 5.7. Meerjaren prognose aantal leden (ultimo) aantal leden (gemiddeld) aantal klanten energielevering Inkomsten - contributie opbrengst inkomst energielevering startsubsidie (+ saldo Stg. DE) Energie in Deventer sponsoring/donaties p.m. p.m. p.m. p.m. - overige producten/projecten p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal inkomsten Uitgaven - personele lasten bureau ledenwerving en contact huisvesting bureau organisatie en administratie Energie in Deventer compensatie CO 2 emissie Totaal uitgaven Resultaat voor belasting -/ / /

13 4. Deventer Energie: onze strategische uitdagingen Deventer Energie is ambitieus, maar wil niet de realiteit uit het oog verliezen. We hebben daarom een zogenaamde sterkte-zwakte analyse 1 uitgevoerd, toegespitst op de coöperatie als geheel. Doel ervan is de belangrijkste strategische uitdagingen te identificeren waar Deventer Energie in de komende periode voor staat. Als eerste stap hebben we ons afgevraagd waar de (potentiële) kracht zit, en waar de (potentiële) achilleshiel van een organisatie als Deventer Energie. Om voldoende focus te houden, dus niet te verdwalen in een lange reeks sterkten en zwakten, hebben we onszelf gedwongen om de drie belangrijkste items in beide categorieën te benoemen. Op dezelfde manier hebben we gekeken naar onze omgeving: Wat is daar aan de hand? Welke ontwikkelingen bieden ons kansen? Welke bedreigingen voorzien we voor het succes van Deventer Energie? Ook hier geldt: je kunt een hele waslijst maken, maar we beperken ons tot de drie belangrijkste in elke categorie. In een tweede stap hebben we de zes organisatie items (sterkten en zwakten) geconfronteerd met de zes omgeving items (kansen en bedreigingen). Dit levert een 6x6 matrix op: 36 combinaties van zwakte met kans, sterkte met bedreiging, etc. Binnen deze confrontatiematrix hebben we de meest relevante combinaties geïdentificeerd d.i. relevant voor de strategie van Deventer Energie. Deze selectie, een handvol combinaties, hebben we meegenomen naar de volgende ronde de derde en laatste stap. Elk ervan is vertaald in een strategische uitdaging, geformuleerd in de vorm van een vraag. Zo ronden we deze sterkte-zwakte analyse af, en slaan meteen een brug naar hoofdstuk 5: daarin willen we de geformuleerde vragen beantwoorden. 4.1 Sterkten en zwakten De drie, ons inziens belangrijkste sterkten resp. zwakten van Deventer Energie zijn de volgende: Sterkten: 1. ons coöperatieve karakter Veel mensen voelen zich hierdoor aangesproken. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die deze coöperatieve opzet betrekkelijk koud laat. Maar wie erdoor wordt getriggerd, voelt zich betrokken en zal dat vaak jarenlang blijven. Hierdoor kan de coöperatie ook een appèl doen op hun inzet, en dus profiteren van hun expertise. 2. onze lokale oriëntatie Ook deze karakteristiek spreekt veel mensen aan. En ook vele bedrijven en instellingen, die onderkennen dat samenwerken met Deventer Energie wederzijds voordelen biedt. 3. onze brede doelstelling Duurzame energie inkopen/leveren én zelf opwekken én energiebesparing stimuleren geeft een goede balans tussen focus alle activiteiten zijn energie-gerelateerd en variatie: Deventer Energie kan een palet aan producten (goederen en diensten) ontwikkelen en aan haar leden aanbieden. Zwakten: 1. onze onvolwassenheid Deventer Energie is amper de kinderwagen ontgroeid. De interne rolverdeling (bestuur, bureau, vrijwilligers, werkgroepen) en allerlei werkroutines zijn nog niet uitgekristalliseerd. Tegelijkertijd is de behoefte evident aan een competente, professionele werkwijze, met het oog op de snelle verbreding en beoogde groei van onze activiteiten. 2. onze geringe naamsbekendheid en ons beperkte budget Steeds weer is de respons op onze nog kleinschalige activiteiten verrassend positief. Maar dat neemt niet weg dat onze naamsbekendheid onder het bredere publiek nog heel gering is. Veel inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Deventer weten niet waar wij voor staan en wat Deventer Energie hen te bieden heeft. Hierbij komt dat onze financiële armslag om dit te veranderen, beperkt is. 1 ) Bedrijfsadviseurs bieden allerlei methodieken voor zo n sterkte-zwakte analyse, of in minder goed Nederlands: SWOT-analyse een afkorting die staat voor strengths, weaknesses, opportunities, threats. Wij volgen het recept van adviseur Frank van Ormondt (zie www. frankvanormondt.nl) 13

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie