Transitie Jeugdhulp 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transitie Jeugdhulp 2015"

Transcriptie

1 Factsheet Communicatiestrategie transitie jeugdzorg en Samen DOEN in de buurt Transitie Jeugdhulp 2015 Wat erbij komt kijken! RVE OJZ - Afdeling Jeugd 1

2 colofon Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim, wethouder Jeugd Directeur DMO Michel Kanters Verantwoordelijke manager Hetty Vlug Programmamanagers Om Het Kind Marc van Gemert Rutger Hageraats Projectleider Communicatieteam Om Het Kind Aimée de Lannoy Voorlichter Wethouder Adam Cetindag Auteurs Endre Timár Aimée de Lannoy December COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

3 INHOUD PROLOOG 4 Doel van de communicatiestrategie 4 Gewenst eindresultaat 4 1. INLEIDING Kern van het nieuwe jeugdstelsel Uitgangspunten Vier zorgvormen 6 1. Online Innovatie Sociaal Domein (0e lijnszorg) 6 2.Ouder- en kindteams (0e en 1e lijnszorg) 6 3. Samen DOEN (1e en 2e lijnszorg) 7 4. Speciale functies (2e lijnszorg) Passend onderwijs Financieel kader jeugdhulp Waar staan we nu? 8 2. STRATEGISCHE COMMUNICATIE Opgave Strategische communicatie Interne en externe communicatie INTERNE COMMUNICATIE Doelgroepen Communicatieboodscap Communicatieopgave Kennisbank en jeugdhulptelefoon 11 2.Persoonsgebonden budget Pgb Speciale Functies Passend Onderwijs Q&A en een begrippenlijst voor zorgprofessionals en de kennisbank Mediamonitoring en beheer Pleio Online innovatie sociaal domein (Digitaal Platform) Relatiemanagement gecontracteerde zorginstellingen, specialistische jeugdhulp en vrijgevestigden Deelname in communicatie Ouder- en kind teams Matchpoint EXTERNE COMMUNICATIE Doelgroepen Communicatieboodschap PUBLIEKSCOMMUNICATIE Doelgroepen Communicatieboodschap Communicatieopgave MIDDELEN 17 EPILOOG 19 Bijlage 1: voorbeeld planning communicatie 20 Bijlage 2: intakeformulier communicatie 21 Bijlage 3: voorbeeld communicatiekalender 22 Bijlage 4: screenshots web portal Zorg voor de Jeugd Amsterdam 23 Bijlage 5: communicatiematrix als voorbeeld 24 COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

4 PROLOOG Geluk, vertrouwen en doorzettingsvermogen hebben ons gebracht waar we nu zijn. Het begin van een professionele, efficiënte en goedkopere jeugdhulp. Het programma Om Het Kind levert een communicatiestrategie en communicatieplanning aan voor 2015 voor het gehele jeugdstelsel. Het zijn adviezen om strategisch de juiste keuzes te maken voor de communicatie-uitingen, voor de pers- en woordvoering. In 2015 is het van belang om een goede beeldvorming te creëren bij de Amsterdammer en zorggebruiker, door vertrouwen te wekken dat we samen niet ouders kind + jeugd zoeken naar de beste oplossingen en alternatieven. Dat betekent niet dat het vanaf 1 januari allemaal heel goed geregeld is. Het betekent wel dat de gemeente in afstemming met de zorgaanbieders goede afspraken heeft gemaakt voor het hele jeugdstelsel, en de nodige nuttige wet en regelgeving geregeld is. De mijlpaal is 1 januari 2015, de datum van invoering van de jeugdhulp als verantwoordelijkheid van de gemeente, met een operationele start in Dit vraagt om een dynamische aanpak, met ruimte voor voortschrijdend inzicht, ook in de communicatie. Deze moet voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en behoeften. De omvang van de veranderopgave en de complexiteit van het krachtenveld vraagt om communicatie die inspeelt op een dynamische omgeving. In die omgeving heeft de gemeente te maken met het perspectief van uiteenlopende actoren en uiteenlopende belangen. De communicatiedoelen, kernboodschappen, kanalen en middelen zullen daar makkelijk op in moeten spelen. Doel van de communicatiestrategie Het gezin en de jeugd staan centraal en hebben een rol in de veranderingen. Zij zijn eindgebruiker en in die zin de rode draad voor alle communicatie. Tegelijkertijd wordt van hen ook een verandering verwacht, die wordt beschreven als een mind shift in het denken over zorg en de rol van de overheid. Hier gaat het over thema s als eigen kracht, sociale veerkracht, ontzorgen en normaliseren. De communicatie met, naar en tussen burgers is op zich onderdeel van alle communicatievormen, maar vraagt ook om een aparte lijn in publiekscommunicatie, die in 2015 en 2016 groeit qua bereik en intensiteit. Gewenst eindresultaat Alle ouders en jeugdigen zijn in het jaar 2015 geïnformeerd over wat wel of niet in de jeugdhulp is veranderd. In die informatievoorziening spelen niet alleen de nieuwe ouder- en kindteams een belangrijke rol, maar ook de scholen en de gemeente zelf. De ouder- en kindadviseurs (OKA) van de ouder- en kindteams zijn de professionals die kunnen zorgen dat de geboden jeugdhulp voldoende is voor de oplossingen die nodig zijn om ouders en kinderen te ondersteunen. Daarvoor kiest de gemeente Amsterdam voor een nieuwe organisatie in de vorm van een samenwerkingsverband tussen GGD en zorginstellingen. Het kiest ook voor nauwe samenwerking op regionaal niveau. Het is van groot belang om die relaties goed te onderhouden zodat Amsterdam als voorbeeld kan dienen voor heel Nederland. Mijn wens is om ouders, kinderen en jeugdigen te verlossen van moeilijke situaties en een handreiking te bieden voor constructieve oplossingen door gerichte communicatie over het onderwerp. Successen ter inspiratie De jeugdkrant is in 2014 drie keer uitgegeven. Het is een aanloop naar 1 januari 2015 om Amsterdammers gerust te stellen dat we heel wat hebben geregeld dat goed gewerkt heeft. Op de VNG fora staat de jeugdkrant vermeld, maar ook onze website Zorg voor de Jeugd en dat we een jeugdhulptelefoonnummer hebben ingezet, wordt overal meegenomen als voorbeeld. We kunnen daar trots op zijn. Vanuit de Tweede Kamer ontving de gemeente ook pluimpjes over de jeugdkrant van Amsterdam en daar ben ik enorm trots op. 4

5 Ten slotte zoeken communicatieafdeling en staatssecretaris van Ministerie VWS steeds naar goede voorbeelden die zij kunnen gebruiken in hun ronde langs de velden en in mediaoptredens. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat er een concreet voorbeeld wordt gemaakt van de ouder- en kindteams Amsterdam. Dit kan dan worden benut in de media-optredens van de staatssecretaris. Om af te ronden wil ik aangeven dat ik dit niet in mijn eentje heb gedaan. Je hebt een team gemotiveerde mensen voor nodig, die de opgave begrijpen en willen aangaan. Als projectleider heb ik de functionele aansturing ervaren alsof ik de matroos op een boot was met heel veel andere kapiteins. Hoe hou je dat bootje dan nog varende en naar de stip op de horizon? Door mee te bewegen, te inspireren, in discussie te gaan, te brainstormen en 1000 keer uit te leggen waarom we dit doen en voor wie we dit doen. Het is allemaal voor de Amsterdammer, die onze stad gedreven houdt, leuk en vol van diversiteit. Ik ben dan ook mijn eigen communicatieteam van het programma Om het kind en DMO Communicatieafdeling zeer erkentelijk hiervoor: Miriam Hulsmann, Eva Gijsbers, Ruud Sjoerdsma, Widad Habbani, Pékula Starke, Irene Kuipers, Endre Timár, Carine Versteeg, Rachida Bouhjira, Herman Nieuwenhuis, Monique de Vries, Annette van de Merwe, Linda Briganti, Emmeke van der Laan, Martin Benninck en Bella Schopenhouer. Een zeer goede samenwerking met de voorlichter van de wethouder, Adam Cetindag, zal een toegevoegde waarde hebben voor de voortgang en uitvoering van de communicatiestrategie Zijn vertrouwen in ons team heeft het mogelijk gemaakt, om ook in deze communicatiestrategie, de wensen en bestuurlijke mijlpalen van de wethouder Simone Kukenheim, goed te belichten. Gaat u daarvoor naar de epiloog. Aimée de Lannoy Projectleider Communicatieteam Om Het Kind COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

6 1. INLEIDING 1.1 Kern van het nieuwe jeugdstelsel De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugd-vb, jeugdbescherming, jeugdreclassering, en wat voorheen de AWBZ-begeleiding en verzorging voor jeugdigen was. Vóór 1 januari 2015 beperkte het gemeentelijk jeugdbeleid zich tot de jeugdgezondheidszorg, op preventie gerichte opvoed- en opgroeiondersteuning, jongerenwerk en specifieke doelgroep aanpak rond zwerfjongeren, jeugdcriminaliteit, verzuim en voortijdig schoolverlaten. Door de verantwoordelijkheid in één bestuurslaag te leggen wordt beter aangesloten bij de burger en ontstaat meer samenhang in hulptrajecten voor een gezin. De gemeente streeft ernaar om met dit stelsel de jeugdhulp efficiënter en effectiever te organiseren en de problemen van gezinnen klein te houden. Ook wil de gemeente ouders helpen om (met hulp van hun eigen netwerk) problemen beter zelf op te lossen. Maar daarnaast blijft er gewoon een aanbod van specialistische hulp en is een vangnet voor de meest kwetsbare kinderen gecreëerd. 1.2 Uitgangspunten Volgens veel betrokkenen was de oude zorg te versnipperd georganiseerd, met te veel partijen die langs elkaar heen werken, te duur en te bureaucratisch. Zorg bevond zich over het algemeen ver weg achter loketten, formulieren en instellingen. Daardoor werd vaak te weinig, te laat of juist te veel zorg verleend. In plaats van kleine problemen snel en dichtbij huis of school op te lossen, gebeurde er aanvankelijk een hele tijd niets totdat de problemen escaleerden. In dat stadium werd het probleem overgenomen door gespecialiseerde hulpverleners en instellingen met intensieve zorgtrajecten. Het moest anders, maar lange tijd deden zich te weinig kansen voor om het zorgstelsel fundamenteel te hervormen. De overheveling van zorg van het Rijk naar de gemeente gaat weliswaar gepaard met een bezuinigingsopgave, maar bood wel de kans om de hervorming door te voeren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Die hervorming is gestoeld op de volgende kernbegrippen: Eigen kracht Mobiliseren van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen en hun sociale netwerk om samen oplossingen te bedenken voor hulpvragen. Generalistisch Meer integraal en generalistisch opererende zorgverleners, die overweg kunnen met uiteenlopende zorgvragen. Zo nodig schuift tijdelijk een specialist aan om één van de problemen diepgaander aan te pakken; Eenvoudiger Minder bureaucratie en regels, met meer handelingsvrijheid voor zorgprofessionals. Preventie Houd kleine problemen klein; meer preventie, minder curatief werken. Dichtbij Zorg voor snelle, laagdrempelige, flexibele en onmiddellijke zorg die middenin de dagelijkse leefomgeving wordt geboden. Cliëntgericht Niet zozeer het vooraf ingekochte aanbod van zorginstellingen is maatgevend voor te verlenen zorg, maar de vraag van de cliënt. Duurzaam Niet meer langs elkaar heen werken, maar volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur. Daarbij moet worden gezocht naar domein overstijgende (schulden, werk, zorg, taal enzovoort) en aldus duurzame oplossingen. 1.3 Vier zorgvormen Op basis van deze uitgangspunten heeft de gemeente in de afgelopen 3 jaar aan een nieuw jeugdhulpstelsel gewerkt. Het stelsel is gebouwd op vier vormen van zorg, die we hieronder kort bespreken. 1. Online Innovatie Sociaal Domein (0 e lijnszorg) Een van de resultaten van deze innovatie is een online vraagbaak voor Amsterdammers, die antwoorden geeft op alledaagse vragen. Daardoor wordt de professionele zorg minder belast met eenvoudige hulpvragen die mensen veelal ook zelf (of samen) kunnen oplossen. De online vraagbaak wijst uiteraard ook de weg naar professionele hulp. De burger vindt zo beter zijn weg in de hulpverlening en vindt meer middelen om de eigen kracht en dat van zijn netwerk te benutten. Aan de vraagbaak wordt samen met cliëntenorganisaties en softwareontwikkelaars gewerkt. De vorm staat nog niet vast, maar er wordt gedacht aan een soort App Store voor de zorg. Daarbij kunnen we denken aan een webpagina met apps voor veelvoorkomende hulpvragen, zoals opvoedproblemen, schulden, mishandeling en huiselijk geweld, dagbesteding bij arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke hulp of verpleegartikelen. 2. Ouder- en kindteams (0 e en 1 e lijnszorg) Amsterdam is verdeeld in 22 gebieden. In wijk of buurt van een bepaald gebied kunnen kinderen en ouders bij een ouder- en kindteam (OKT) terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Een ouder- en kindteam is gericht op preventie en licht ambulante jeugdhulp. In het ouder- en kindteam speelt de ouder- en kindadviseur (OKA) een centrale rol. De OKA 6 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

7 is een breed georiënteerde jeugdprofessional, die gevoel en kennis heeft voor de verschillende problemen waarmee opgroeiende kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers te maken hebben. Elk team beschikt daarnaast over verschillende zorgdisciplines, zoals jeugdverpleegkundigen, school- en jeugdmaatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdpsychologen, opvoedadviseurs voor de ouders en jeugdconsulenten. Door dergelijke hulpverleners gemakkelijk bereikbaar te maken in de eigen wijk, verwacht Amsterdam al in een vroeg stadium mogelijke problemen op te sporen en te voorkomen. 3. Samen DOEN (1 e en 2 e lijnszorg) De jeugdpsychiaters, MaDi, budgetcoaches en woningcorporaties en de Samen DOEN teams bestaan vooral uit medewerkers van buurtteams en welzijnsorganisaties die generalisten genoemd worden. De leden van de lokale teams zijn overigens veelal afkomstig uit die schil van jeugdhulpaanbieders en door hun moederorganisatie gedetacheerd. Al die deskundigheid, in de lokale teams en in de flexibele schil, is vooraf door de gemeente ingekocht, in samenwerking met 15 omliggende regiogemeenten. Het gaat in totaal om honderden inkoopcontracten die in het najaar van 2014 werden getekend. Samen DOEN richt zich op niet-zelfredzame huishoudens die kampen met een opeenstapeling van problemen (zoals armoede, woonsituatie, werkloosheid, opvoedproblemen, huiselijk geweld en kindermishandeling) waar zij zelf niet meer uitkomen. De problemen en verslaving van deze mensen zijn vaak sterk met elkaar zijn verknoopt. De ervaring leert dat problemen bij huishoudens zo kunnen escaleren dat alleen nog intensieve zorg en/of strafmaatregelen uitkomst bieden, waardoor de maatschappelijke kosten en ellende exponentieel toenemen. Zover hoeft het echter niet te komen. Door de problemen van een huishouden in één keer multidisciplinair aan te pakken (bijvoorbeeld passende zorg, onderwijs, schuldsanering, werk) ligt een duurzame oplossing binnen handbereik. Samen DOEN staat derhalve voor een domein overstijgende aanpak en werkt samen met de ouder- en kindteams wanneer nodig. 4. Speciale functies (2 e lijnszorg) Sommige jeugdhulp kan niet door lokale teams worden geleverd, zoals Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en haar interventieteam dat dag en nacht beschikbaar is, de rol van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) met de daaraan gelieerde William Schrikker Groep, noodopvang van kinderen, pleegzorg en expertiseen behandelcentra. Over Veilig Thuis en Jeugdbescherming is de volgende informatie van belang: Veilig Thuis: de bestaande meld- en adviespunten voor huiselijk geweld (SHG) en kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 op in één organisatie (Veilig Thuis). Ook de bestaande losse crisis- en interventieteams worden samengevoegd tot één interventieteam, dat bij Veilig Thuis wordt ondergebracht. Veilig Thuis wordt opgericht door de GGD Amsterdam, in opdracht van de 6 gemeenten van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Na de oprichting krijgt Veilig Thuis een onafhankelijke status, onder politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregiogemeenten. Jeugdbescherming: bij onveilige en slechte thuissituaties wordt een beroep gedaan op Bureau Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de daaraan gelieerde William Schrikker Groep (WSG). Deze instellingen hebben verregaande bevoegdheden voor het uitvoeren van jeugdreclassering en acute interventies zoals een voorlopige uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Daarnaast fungeert JBRA als adviseur voor de lokale teams. De inzet van JBRA/ WSG is per 1 januari 2015 gedurende 3 jaar ingekocht voor ongeveer gezinnen per jaar. 1.4 Passend onderwijs Voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen is er sinds 2014 een nieuw stelsel van passend onderwijs. Deze kinderen kunnen terecht in het Speciaal Onderwijs of zij krijgen extra hulp en begeleiding binnen de muren van gewone scholen. Passend onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van de scholen zelf, maar: De gemeente heeft een directe betrokkenheid met de eerder genoemde ouder- en kindteams. Diens ouder- en kindadviseurs (OKA) lopen vaak op de scholen rond en zijn aanspreekbaar voor kinderen. De OKA s adviseren niet alleen de kinderen, maar ook ouders en schooldirecties; COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

8 1.6 Waar staan we nu? De beleidsmatige fundamenten voor de overheveling van de zorg van Rijk naar gemeente zijn in de jaren reeds gelegd. De gemeenteraad heeft in 2013 de Visie Sociaal Domein vastgesteld, gevolgd door Koersbesluiten voor respectievelijk Om Het Kind, Zorg en Participatie. Er komt dit jaar een integraal meerjarenbeleidsplan dat de afzonderlijke beleidsplannen in het sociaal domein zal vervangen. Het plan wordt samen met professionals, burgers, marktpartijen en belangengroepen gemaakt. De gemeente heeft een taak om naar burgers te communiceren over het stelsel van passend onderwijs; Het spreekt vanzelf dat deze taken van scholen en gemeente in elkaar haken en moeten worden afgestemd. Daartoe wordt regelmatig met de schoolbesturen overlegd. 1.5 Financieel kader jeugdhulp De hervorming van het jeugdstelsel gaat van rijkswege gepaard met een forse bezuiniging, die in de loop van drie jaar wordt doorgevoerd. Met andere woorden, we zullen meer zorg en betere zorg moeten leveren voor minder geld. Dat lijkt een onmogelijke opgave, maar door de lokale zorg anders in te richten verwachten we de effecten van de bezuinigingen te kunnen verzachten. Die andere inrichting van de zorg volgt financieel gezien drie sporen: 1. Grotere efficiency door een scherpe inkoop en organisatie van zorg 2. Beroep op de eigen kracht van de burger, diens omgeving en mantelzorg 3. Minder vaak inzet van (dure) specialistische en curatieve zorg, omdat (dreigende) problemen bij gezinnen al in een eerder stadium zijn onderkend en behandeld. De datum van 1 januari 2015 is voor iedereen cruciaal. Dan moet de overheveling van de belangrijkste zorgtaken geregeld zijn, zodat er nergens een gat valt in de levering van hulp en zorg. Alle tekenen wijzen erop dat de overheveling van die zorgtaken op tijd zal zijn voltooid: De hervorming van werkprocessen, verwijsroutes en organisaties verloopt naar wens. Op 1 januari 2015 zijn alle essentiële zorgtaken beschikbaar, inclusief baliefuncties, zorgloketten in stadsdelen, hulp via internet en lokale zorgteams in 22 Amsterdamse buurten. Daarnaast zijn ook de complexe en acute zorgfuncties volledig operationeel; In de loop van 2015 zal het nog wel noodzakelijk zijn om taken aan te vullen, de dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren, organisatievormen bij te stellen en het administratief beheer te vervolmaken; Op 1 januari 2015 voldoet de Gemeente Amsterdam aan alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen die het Rijk rondom zorg voor de jeugd heeft opgelegd. Er mag geen misverstand over bestaan dat er ook na 1 januari 2015 nog veel moet gebeuren. Vooral de jaren zullen we moeten gebruiken om de andere manier van denken over jeugdhulp in al zijn facetten tussen de oren te krijgen. Daarbij is het niet uitgesloten dat de opgelegde bezuinigingen voor soms problematische situaties gaan zorgen, op plekken die we niet altijd van tevoren kunnen voorspellen. Daar zullen we dan gezamenlijk nieuwe oplossingen voor moeten zoeken. Voor de jeugdhulp is een Team Backoffice ingericht waar vragen en klachten terecht komen. Die worden zorgvuldig afgehandeld in afstemming met de partners van de gemeente, waaronder vooral de ouder- en kindteams. Waar nodig zal er beroep gedaan worden voor een specialistische kijk op een situatie. De klant of zorggebruiker zal in elk geval voldoende informatie kunnen krijgen over het vervolg en eventueel in contact gebracht worden met een ouder- en kindadviseur die het kind, gezin en jeugdigen verder zal helpen om de nodige oplossingen te kunnen vinden. Een speciaal jeugdhulptelefoonnummer is geopend voor alle vragen en hulp: COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

9 2. COMMUNICATIESTRATEGIE 2.1 Opgave Het jaar 2015 is een overgangsjaar van werken in het oude jeugdstelsel naar werken in het nieuwe stelsel. Alles is veranderd: financieringsstromen, werkprocessen, verwijzingen, voorwaarden, gemeentelijke diensten, de samenwerking tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders, benamingen en locaties, toegang tot hulp en zorg. Dat brengt aanvankelijk een hoop gewenning en zoeken met zich mee, niet alleen voor Amsterdammers en cliënten, maar ook voor ambtenaren en zorgprofessionals. Sterker nog, in het begin zullen er helaas ook dingen misgaan: kleine irritante zaken, maar wellicht ook vervelender problemen. We kunnen die gewenningsproblemen als volgt karakteriseren: Deze communicatiestrategie werkt door in de drie komende hoofdstukken. Daarin worden achtereenvolgens de opgaven voor interne communicatie, externe communicatie en publiekscommunicatie benoemd Interne Communicatie Binnen een organisatie is er meestal sprake van het gemis van een goede interne communicatie. Mensen maken of kraken een organisatie waar zij voor werken. Ze zijn het gezicht van de organisatie, het hart en de ziel. De verantwoordelijkheid voor interne communicatie ligt primair in de lijn; van leiding naar medewerker en andersom en tussen collega s. Nu met de transitie van de jeugdhulp, behoren ook de partners van de gemeente, zoals die aanwezig zijn in de organisatie van ouder- en kindteams, hard te werken aan ook hun eigen interne communicatie. Informatie leemten Kennisachterstanden Procedurele inwerkproblemen Praktische zorgverleningsproblemen 2.2 Strategische communicatie De communicatiestrategie voor 2015 moet zich daarom op vier hoofdzaken richten: 1. Informatievoorziening nieuwe werkprocessen (beschikbaarheid en verspreiding) 2. Dienstverlening (met name afhandeling van vragen en klachten en toegang tot informatie) Crisiscommunicatie Interne en externe (adequaat communicatie reageren op incidenten en negatieve media-aandacht) 4. < Relatiemanagement wordt aan gewerkt > in regioverband C ommunicatiestrategie Afdeling Jeugd (concept) Externe Communicatie Maak overheidsinformatie actief openbaar. Voorlichting over niet-aanvaard beleid mag, zolang de informatie feitelijk en zakelijk is, het beleid centraal staat (en niet de bestuurder) en duidelijk wordt in welke fase het beleid zich bevindt en hoe het verder gaat. Benut traditionele én moderne communicatiemiddelen. Stel alle informatie ook digitaal ter beschikking Publiekscommunicatie Voer een pro-actief mediabeleid: speel nadrukkelijk in op de informatiebehoefte van de pers en corrigeer feitelijk onjuiste informatie direct. De communicatie is een taak op managementniveau. In onderstaande figuur staan de drie communicatievormen in beeld gebracht, met de bijbehorende doelgroepen. Interne communicatie Externe communicatie Backoffice Backoffice Jeugd Backoffice Dienstverlening Kennisbank Jeugd Zorgvragers Cliënten Cliëntenraden/platforms Publiek Amsterdammer Pers en media Afdeling Jeugd RVE OJZ Gemeente en partners B&W en gemeenteraad Regiogemeenten (inkoop) Regiogemeenten (Matchpoint) Ouder- en kindteams Samen DOEN Veilig Thuis Figuur: doelgroepen voor interne en externe communicatie Figuur: doelgroepen voor interne en externe communicatie Zorgprofessionals Jeugdhulpaanbieders Scholen Jeugd gerelateerde beroepen Overheden Jeugdbescherming Inspectie Jeugdzorg Andere overheden COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

10 2.3 Aansluiten bij landelijke campagne Bij het Rijk is het thema Jeugd slechts een klein onderdeel van een brede campagne over veranderingen in de langdurige zorg en de WMO. Het Nederlandse publiek wordt geïnformeerd via de campagne Nederland verandert, de zorg verandert mee en de Jeugdwet-spot over 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Daarnaast communiceert het Rijk over hardnekkige misverstanden bij het publiek, zoals De gemeente bepaalt welke zorg nodig is. Gemeenten moeten zelf communiceren De investering van het Rijk in communicatie over de nieuwe jeugdhulp is beperkt. Haar eigen algemene campagne eindigt reeds in januari Het Rijk maakt zelf niet of nauwelijks middelen zoals flyers, brochures of posters, en stelt evenmin financiële middelen beschikbaar voor gemeenten om over de veranderingen te communiceren. Er zijn wel een paar landelijke websites met toolkits en praktijkvoorbeelden (zie hoofdstuk 5.3.1) maar ook die vergen altijd een lokale vertaalslag. Met andere woorden, de gemeente moet het zelf doen, in nauwe samenspraak met de lokale of regionale jeugdhulppartners. 10 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

11 3. INTERNE COMMUNICATIE Interne communicatie heeft op de uitwisseling van informatie tussen personen binnen dezelfde organisatorische eenheid. 3.1 Doelgroepen Backoffice Jeugd Kennisbank Jeugd (achter het jeugdhulp telefoonnummer) Ouder- en kindteams Samen DOEN Overige RVE s gemeente 3.2 Communicatieboodschap Cliënten kunnen rekenen op zorgcontinuïteit Eén gezin, één plan, één zorgregisseur Wij gaan uit van eigen kracht en eigen plan We helpen op de manier die bij mensen past Zorgvragers hebben recht op een second opinion Teamleiders van het ouder- en kindteam staan open voor klachten 3.3 Communicatieopgave 1. Kennisbank en jeugdhulptelefoon De Kennisbank wordt tot de transitie (1 januari 2015) en daarna doorlopend bijgewerkt. Bijeenkomsten organiseren voor ouder- en kindteams, zodat ze weten hoe de callcenter van de gemeente Amsterdam werkt, wat van hen verwacht wordt en waar ze rekening mee moeten houden. De kennisbank informeert Amsterdammers over jeugdhulp. Via Amsterdam.nl/veelgevraagd, via het jeugdhulptelefoonnummer en via de stadsloketten. Burgers krijgen online, telefonisch en aan de balie van stadsloket correcte informatie over de veranderingen die het gevolg zijn van de transitie jeugdzorg. Dienstverlening handelt vragen over de veranderingen. Het project is in eerste instantie gericht op informatieverstrekking en het beantwoorden van eenvoudige en gespecialiseerde vragen. 2. Persoonsgebonden budget Pgb De gemeente heeft al een Pgb voor volwassenen binnen de huidige Wmo, maar er komt een nieuwe Amsterdamse Pgb regeling vanaf 2015 die ook voor jongeren gaat gelden. Vanaf 1 januari verandert ook de werkwijze rond Pgb s. Het communicatie doel zal bestaan uit: Tijdig informeren (en geruststellen) van bestaande PGB klanten; Helder communiceren nieuwe toegang procedure, voorwaarden, regels, mogelijkheden; Proberen om communicatie over jeugd-pbg en volwassenen-pgb zoveel mogelijk te integreren, ondanks het feit dat de regels/wetgeving erachter niet identiek zijn; Goede communicatiemix kiezen van drukwerk, digitaal, brieven, bijeenkomsten; Twee sporen communicatie: voor professionals en voor burgers. 3. Speciale Functies Communiceren van de diverse werkprocessen m.b.t. op- en afschalen tussen lokale teams, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en strafpartners. De 27 ouder- en kindteams (OKT) en de Samen DOEN buurtteams zijn straks in staat om het gros van alle jeugdhulp te leveren, al of niet met aanvullende inzet van de flexibele schil van zorgprofessionals en de incidentele inzet van een Pgb. Maar sommige hulpvragen zijn zo gespecialiseerd, zeldzaam, of duur, dat deze alleen goed regionaal kunnen worden georganiseerd. In het transitieprogramma worden die regionale voorzieningen de Speciale Functies genoemd. Het gaat om Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), noodopvang, en de twee gecertificeerde instellingen Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de William Schrikkergroep (WSG). Zorgingrepen zoals Uithuisplaatsingen en Ondertoezichtstelling zijn het exclusieve domein van de Speciale Functies. De Speciale Functies hebben dan ook een link met de strafketen van bijvoorbeeld politie, Raad voor de Kinderbescherming, OM, Bureau Halt en OOV. Tot slot valt ook de afhandeling van een calamiteit in de jeugdhulp onder het domein van de speciale functies, vooral omdat ook in dit geval wordt samengewerkt met regionale partners en met de landelijke Inspectie Jeugdzorg. De communicatieopgave van het transitiejaar 2015 heeft drie hoofddoelstellingen: 1. De betrokken zorgprofessionals zijn goed geïnformeerd over plek van de speciale functies in het nieuwe stelsel. Er is straks immers sprake van nieuwe verhoudingen, verwijsroutes en werkprocessen tussen de lokale teams, zorginstellingen, strafpartners en bijvoorbeeld Jeugdbescherming. 2. De gemeenten van de veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland weten hoe de speciale functies straks zijn georganiseerd en hoe zij te benaderen zijn. Dat geldt met name voor de functies van Veilig Thuis en Jeugdbescherming, maar ook hoe op te treden als zich een calamiteit voordoet binnen een gezin dat in een jeugdhulptraject zit. 3. Burgers en beroepsgroepen die veel met kinderen werken dienen per 1 januari 2015 de weg te vinden naar Veilig Thuis, en te weten zij daarvan kunnen verwachten. Regionale oefendag met het nieuwe Calamiteitendraaiboek Kinderen in Jeugdhulp. Ondersteunen GGD bij opzet eerste versie publiekswebsite Veilig Thuis (met sectie voor professionals). Ondersteunen GGD bij productie eerste COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

12 lichting van publiekcommunicatiemiddelen voor Veilig Thuis. 4. Passend onderwijs Informatie delen en kennis uitwisselen (tussen scholen, OKT, jeugdhulpaanbieders en gemeente) via bijvoorbeeld het online platform Pleio. De communicatie is vooral gericht op de professionals in het onderwijs omdat zij de intermediairs zijn naar ouders en kinderen/jongeren. De professionals zijn interne begeleiders, zorgcoördinatoren en ouder- en kindadviseurs. Ook zijn er bepaalde acties die nodig zijn voor de samenwerking en afstemming met de scholen: primair (PO) en voortgezet (VO) onderwijs en MBO. Communicatie-acties: Kernverhaal/boodschap voor directie, intern begeleiders en zorg coördinatoren van PO en VO. Voorlichting en informatie aan directeuren en zorgprofessionals in het onderwijs. Aansluiten bij overleggen van het onderwijs. Afspraken over Woordvoering PO. Met de voorlichter van de wethouder worden de persstrategieën besproken, zodat er duidelijkheid is, wanneer de woordvoering. Communicatie-uitingen: 1. Informatie geven over ouder- en kindadviseurs via de communicatiemiddelen van de scholen, van de ouder- en kindteams en in nieuwsbrieven Zorg voor de Jeugd. 2. Mogelijkheid bieden om Informatie te delen en kennis uitwisselen op het online platform Pleio 3. Informatiebijeenkomsten met directie/intern begeleiders verantwoordelijkheid is van de scholen of van de wethouder. 4. Communicatiebehoefte ophalen en verder vormgeven o.a. t.b.v. bijeenkomst en ondertekening convenant op bestuurlijk niveau 22 januari. 5. Q&A en een begrippenlijst voor zorgprofessionals en de kennisbank De diverse Q&A s en online begrippenlijsten bijwerken, omdat er vanaf december/januari veel meer informatie beschikbaar zal zijn, ook vanuit de ouder- en kindteams. Ouders en jeugd moeten geïnformeerd worden over wat hun te wachten staat per 1 januari Jeugdprofessionals, hun management, directies, beleid en bestuur van de gemeente moeten weten wat dit van hen vraagt. Er is sprake van een noodzakelijke cultuuromslag. Daarom moeten vragen duidelijk beantwoord zijn en gebaseerd op feitelijkheden. Tevens zullen online Q&A s met een goed georganiseerde backoffice voor vragen en antwoorden over de jeugdtransitie, het koersbesluit, de inzet van de Ouder- en Kindadviseurs. Vragen worden ook beantwoord wanneer de media erom vraagt. De begrippenlijst is uitleg van het beleidsjargon wat gebruikt wordt en de verschillende afkortingen. 6. Mediamonitoring en beheer Pleio Deze lijnwerkzaamheden vergen blijvende aandacht voor beheer en verbetering. Iedere week verschijnt een online en offline nieuwsoverzicht met nieuwsberichten die betrekking hebben op het beleidsterrein jeugd. Via het online platform Pleio delen beleidmakers en professionals kennis en documenten over Zorg voor de Jeugd (ook deels toegankelijk voor burgers). 7. Online innovatie sociaal domein (Digitaal Platform) Het project Digitaal Platform richt zich op het stimuleren van het gebruik van online voorzieningen in het sociaal domein teneinde Amsterdammer te helpen zelf hun hulp te organiseren. Amsterdammers (waaronder ambtenaren en professionals) maken meer en beter gebruik van het bestaande digitale hulpaanbod (zowel de professionele hulp, als informele hulp, als zelfhulptools) in de 3D Uitwerken van communicatieplan met focus om actielijn 1 en actielijn 3 van het stimuleringsprogramma. Actielijn 1: Campagne voorbereiden en uitvoeren om gebruik van online voorzieningen te stimuleren bij Amsterdammers, ambtenaren en zorgverleners. Actielijn 3: de projectvoortgang communiceren met de direct betrokkenen om draagvlak te creëren, hier valt ook onder; het communiceren over de coalitie beleidsgebieden jeugd- en ouderenzorg, werk en inkomen, zodat eigen kracht en zelfredzaamheid van de beter benut en gestimuleerd wordt en de hulpverlening verbetert 8. Relatiemanagement gecontracteerde zorginstellingen, specialistische jeugdhulp en vrijgevestigden. De communicatiestrategie voor de inkoop is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Afstemming op regionaal niveau en eenduidig afzenderschap naar alle doelgroepen en stakeholders. Redelijke vrijheid om per gemeente extern te communiceren/profileren. Samenwerkingsgericht in plaats van scoringsgericht, zowel binnen de regio als extern. Eerste kritische succesfactor is de persoonlijke eenop-een-communicatie met instellingen, professionals en branchevertegenwoordigers tweede kritische succesfactor is de integratie van de communicatiefunctie met het inkoopproces voortgang communiceren en successen met terughoudendheid verzilveren delen van deliverables met andere regio s. Er dient rekening gehouden te worden met de communicatiestrategie rond de inkoop voor 2015 dient uitgegaan te worden van een perfecte uitvoering van het relatiemanagement van de gecontracteerden vanuit de regiogemeenten in 2015 voor een goede basis van niet alleen de zorg continuïteit, maar ook voor de relatiemanagement van de regiogemeenten en de gecontracteerden. 12 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

13 9. Deelname in communicatie Ouder- en kind teams Belangrijke spil in het nieuwe jeugdstelsel vormen de ouder- en kindteams. Deze teams bestaan uit generalisten (de ouder- en kindadviseurs), specialisten (de jeugdartsen en de jeugdpsychologen) en assistenten. De ouder- en kindadviseurs zijn het vertrouwde gezicht voor ouders en jeugdigen. Zij helpen ouders en jeugdigen zelf oplossingen te vinden binnen hun sociale netwerk. Als het nodig is, verwijzen zij door naar gespecialiseerde zorg. Zij krijgen hiervoor het mandaat van de gemeente. De ouder- en kindteams zijn er voor alle jeugdigen en hun ouders en andere opvoeders, zoals andere familieleden of leerkrachten. De doelgroep bestaat uit jeugdigen van 0 tot 18 jaar en circa gezinnen. De ouder- en kindteams bieden nulde- en eerstelijnszorg voor alle jeugdigen en gezinnen. Ze doen dit op het brede terrein van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-vb. Oude (sectorale) schotten worden doorbroken. Verschillende expertise wordt bij elkaar gezet in één team. Communicatie acties bestaan uit het bieden van praktische informatie over de diensten van het ouder- en kindteam (OKT): - Via de toolkit voor flyers en posters te maken. De Toolkit bevat formats en teksten die OKT s aan hun wensen kunnen aanpassen. - De Toolkit wordt ingezet en bepaald door het communicatieteam van de ouder- en kindteams. - OKT Toolkit wordt door verschillende OKT s gebruikt, door zeven stadsdelen. 10. Matchpoint In de Stadsregio Amsterdam zijn verschillende professionals betrokken bij een kind of jeugdige. Zij hebben het recht om zorgen en/of risico s te noteren in de verwijsindex Matchpoint. Dit is een digitaal systeem waarin professionals noteren dat er zorgen zijn over een jongere. In het systeem wordt niet vast gelegd om welke zorgen het gaat. Het systeem maakt het mogelijk. Van belang is om de negatieve beeldvorming weg te halen, door meer te informeren over hoe Matchpoint werkt en waarvoor het is bedoeld. Door bestaande communicatiemiddelen in te zetten en in de uitingen van de ouder- en kindteams aandacht aan te besteden, zal dit een goede werking kunnen hebben en meer vertrouwen wekken. Kaart met de 22 buurtcombinaties in Amsterdam. In elke buurtcombinatie is vanaf 2015 een OKT actief. COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

14 4. EXTERNE COMMUNICATIE Externe communicatie is het geheel van communicatievormen en -processen van een organisatie naar de buitenwereld. Strikt genomen valt daaronder ook publiekscommunicatie, maar om goede redenen is ervoor gekozen om die vorm apart te behandelen. 4.1 Doelgroepen De doelgroepen voor externe communicatie omvatten zorgvragers, zorgprofessionals, overheden en publiek: Cliënten en cliëntenvertegenwoordigers Amsterdammers Pers en media Jeugdhulpaanbieders Scholen Jeugd gerelateerde beroepen Inspectie Jeugdzorg Jeugdbescherming (JBRA) Veilig Thuis Andere overheden Aan publiekscommunicatie wordt een apart hoofdstuk gewijd (hoofdstuk 5). 4.2 Communicatieboodschap Preventie: voorkomen is beter dan genezen. Makkelijker, sneller en beter. Cliënten kunnen rekenen op zorgcontinuïteit Eén gezin, één plan, één zorgregisseur Wij gaan uit van eigen kracht en samen maken we een eigen plan We helpen op de manier die bij mensen past 4.3 Communicatieopgave Zie hoofdstuk 3.3 voor een uitgebreide toelichting op de communicatieopgave (intern, extern en publiek). Voor het onderdeel externe communicatie gelden de volgende specifieke punten: Persoonsgebonden budget Informeren (en geruststellen) van bestaande Pgb klanten; Helder communiceren toegang tot Pgb voor nieuwe cliënten; Goede communicatiemix kiezen van drukwerk, digitaal, brieven, bijeenkomsten; Inwinnen communicatieadvies over pers- en woordvoering en communicatiemiddelen. Speciale functies Burgers en cliënten moeten de weg weten te vinden naar Veilig Thuis; Ondersteunen GGD bij het organiseren van de communicatie rondom Veilig Thuis; Ook zorgprofessionals en beroepsgroepen die met kinderen werken moeten de weg weten te vinden naar Veilig Thuis; Passend onderwijs Ontwikkelen boodschappen voor directies scholen, intern begeleiders en zorgcoördinatoren van PO en VO; Via meerdere kanalen informeren van onderwijsinstellingen over het passend onderwijs; Met de voorlichter van de wethouder wordt besproken wanneer woordvoering de verantwoordelijkheid is van scholen of van de wethouder; Voorlichting over passend onderwijs op de lokale TV (AT5) en in de Krant Amsterdam. Q&A s Online en offline beschikbaar maken (en up to date houden) van veelgestelde vragen en begrippenlijsten. Kennisdelen platform Pleio Externe zorgprofessionals actief betrekken bij Pleio. Online Innovatie (digitaal platform) Stimuleringscampagne voor het gebruik van online voorzieningen bij Amsterdammers, ambtenaren en zorgverleners; Relatiemanagement Actief inhoud geven aan relatiemanagement met contractpartners (zorginstellingen en regiogemeenten) via overleg, bijeenkomsten (formeel en informeel) en afspraken. Communicatie ouder- en kindteams Produceren posters, flyers en andere (ook digitale) communicatieproducten gericht op Amsterdammers, ouders en kinderen. Matchpoint Koudwatervrees over het gebruik van Matchpoint wegnemen bij zorgprofessionals, Amsterdammers en cliënten, door mensen te informeren over de werking van het systeem en waar men niet bang voor hoeft te zijn. In de communicatieuitingen is het van belang de 3 doelgroepen goed te informeren: 1. De zorgverlener, zorgprofessional of ouder- en kindadviseur. 2. De zorggebruiker met hun ouders of zonder als het jeugdigen zijn. 3. De Amsterdammer. 14 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

15 5. PUBLIEKS- EN PERSCOMMUNICATIE Publiekscommunicatie is een vorm van externe communicatie, en heeft dus heeft betrekking op de communicatie van een organisatie naar de buitenwereld. Er wordt echter een apart hoofdstuk aan gewijd omdat publiekscommunicatie een paar specifieke opgaven kent. 5.1 Doelgroepen Amsterdammer Pers en media 5.2 Communicatieboodschap U kunt rekenen op zorgcontinuïteit Snel bij de beste zorg voor uw gezin. Wij gaan uit van uw eigen kracht en eigen plan We helpen op de manier die bij u past U kunt terecht bij een vertrouwenspersoon U kunt met een klacht terecht bij de teamleider van het ouder- en kindteam 5.3 Communicatieopgave 1. Landelijke campagne Bij de rijksoverheid is het thema Jeugd slechts een klein onderdeel van de brede campagne gericht op de veranderingen in de langdurige zorg en de WMO. Het Nederlandse publiek wordt door het Rijk geïnformeerd over de veranderingen in de zorg via de publiekscampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. De Jeugdwet-spot (over 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) is inmiddels op radio en televisie te zien. Op de website van de campagne, staat algemene informatie over de Jeugdwet. Meer specifieke informatie voor cliënten staat op Ook reist binnenkort een mobiele vraagbaak door Nederland (wordt bij gemeenten en aanbieders geplaatst) waar cliënten hun vraag kunnen stellen. Tot slot zal het Rijk gericht gaan communiceren over hardnekkige misverstanden bij het publiek, zoals De gemeente bepaalt welke zorg nodig is. De campagne loopt tot eind januari Communicatiemiddelen Rijk De rijksoverheid is gestart met een informatiecampagne over de decentralisatie (en transformatie) van de jeugdhulp, maar die blijft vrij algemeen en beperkt van karakter. Het rijk gaat er dan ook vanuit dat gemeenten zelf communiceren over concrete lokale veranderingen, zoals het fenomeen van ouder- en kindteams, Veilig Thuis en dergelijke. Het Rijk stelt geen financiële middelen beschikbaar voor communicatie. Maar op landelijk niveau kunnen wel hulpmiddelen worden gevonden, zoals: Op staat een toolkit communicatie met onder meer kindportretten, een beeldbank, de kernboodschap, Q&A s, handreikingen en factsheets; De VNG site biedt ook een aantal concrete toolkits, voorbeelden, tips en trucs; Op het forum staan goede praktijkvoorbeelden van, en voor, de jeugdhulporganisaties in het land; Het ministerie van VWS brengt factsheets over de Jeugdwet uit voor eerstelijns zorgaanbieders. Naast algemene informatie over de Jeugdwet bevat elke factsheet specifieke informatie over gevolgen en veranderingen per beroepsgroep. De eindverantwoordelijke campagneleider is Jan van Zomeren (plaatsvervangend directeur Communicatie bij VWS); Ook de website van het ministerie van BZK bevatten nuttige voorbeelden uit het veld. Aan de projectleider communicatie decentralisaties (Frank Reniers) van BZK kunnen ook voorbeelden worden aangeboden; De communicatieafdeling en staatssecretaris van het ministerie van VWS is ook op zoek naar goede voorbeelden die zij kunnen gebruiken in hun ronde langs de velden; Het Rijk moedigt aan om op de lokale gemeentesites ook links te plaatsen naar bijvoorbeeld bovengenoemde bronnen. 2. Pers en mediacontacten In 2015 wordt een persagenda opgesteld, in samenspraak met de persvoorlichter van de wethouder. De pers en media zullen zelf ongetwijfeld contact zoeken met de wethouder, de voorlichters, of zelfs ambtenaren, voor uitleg, interviews, meningsuiting en reacties op de publieke opinie. Men hoeft niet te wachten op de vragen van de pers, maar kan ook zelf proactief momenten benutten om te vertellen waar we staan, hoe we omgaan met de praktijk en wat de toekomstperspectieven zijn. COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

16 Wethouder in de media De wethouder is de woordvoerder van de Gemeente Amsterdam en wordt daarin ondersteund door diens voorlichter, en door de Afdeling Jeugd van de RVE Onderwijs, Jeugd, Zorg, Samen DOEN en Diversiteit. Indien nodig worden media uitingen ook afgestemd met de voorlichters van andere wethouders in het Sociaal Domein. De wethouder kan in radio- en televisieprogramma s uitwijden over haar visie en missie als politica in dit sociaal domein. In de stadskrant van Amsterdam, die in alle stadsdelen verspreid wordt, kunnen per kwartaal interviews met de wethouder worden opgenomen. Dat geldt ook voor de lokale Amsterdamse Media (AT5, Het Parool, Oud Amsterdammer, Stadsblad Echo enzovoort). Bij belangrijke collegebesluiten worden persberichten of persverklaringen opgesteld door de Bestuursdienst die in een laagdrempelige taal aan de media, dus aan de burger, uitleg biedt over de betekenis van zo n besluit en het gevolg ervan. Deze berichten zijn zichtbaar op Amsterdam.nl. Mocht de jeugdhulp op landelijk niveau negatief in het nieuws komen (zoals de gemeenten zijn niet klaar om... ) dan is het raadzaam om in te gaan op relevante mediavragen en aanvragen, vooral om te laten zien in hoeverre het in Amsterdam er anders (en hopelijk beter) aan toe gaat. Persstrategie De belangrijkste opdracht van de woordvoering is niet de organisatie in de pers te krijgen, maar de negatieve boodschappen eruit te houden. Door beter rekening te houden met de doelstellingen en drijfveren van de journalist wordt het makkelijker om de eigen doelstellingen te realiseren. De doelstellingen van de gemeente zijn vaak duidelijk. Het wilt aandacht door vaak op een positieve manier in de pers komen of aan de aandacht ontsnappen als er iets negatiefs gebeurt. De journalist heeft echter ook eigen doelstellingen. Hij wil een bericht dat zijn publiek graag leest, want dat doet kranten verkopen en TV kijkcijfers vergroten. Maar hij wil ook scoren met primeurs en dan is het van belang om het kaf van het koren te scheiden. Een relatie met een gedegen journalist kan op zijn tijd van goede invloed zijn. De journalist geeft dan ook de kans voor feitelijke verhalen. Een primeur kun je als woordvoerder strategisch inzetten om meer aandacht te krijgen. Je kunt een krant een primeur beloven, zodat men het de moeite waard vindt om een journalist te sturen die het onderwerp bestudeert en er een groot artikel over schrijft. Een stevige Q&A, met een goede basis, kan een voorschot bieden op de voorbereidingen voor persvragen, persinterviews, pers artikelen en persberichten, dit in goede afstemming met de inhoudelijke ambtenaren. 16 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

17 6. Middelen Het jaar 2015 is een overgangsjaar van werken in het oude jeugdstelsel naar werken in het nieuwe stelsel. Het programma Om Het Kind en de drie decentralisaties (3D) hebben in 2014 al het mogelijke gedaan 6. MIDDELEN om op 1 januari 2015 klaar te zijn. Dat is tot op zekere hoogte ook gelukt, in elk geval genoeg om zorgcontinuïteit voor de meest kwetsbare groepen kinderen municeren. en hun gezinnen En tot slot te waarborgen. zullen het publiek, Maar de cliënten, Het jaar 2015 is een overgangsjaar van werken in het scholen en andere doelgroepen nog niet meteen hun er moet ook in 2015 en 2015 nog veel gebeuren. De eigenlijke transformatie het denken over zorg en oude jeugdstelsel naar werken in het nieuwe stelsel. weg kunnen vinden in het nieuwe stelsel. eigen kracht is nog maar net begonnen. Onder de motorkap van het nieuwe jeugdstelsel moet intern Het programma Om Het Kind en de drie decentralisaties (3D) hebben in 2014 al het mogelijke gedaan om Kortom, 2015 staat in het teken van losse eindjes nog veel worden gecommuniceerd over nieuwe werkprocessen, protocollen en toegang tot zorg. Daarnaast vergt de nieuwe samenwerkingsvorm tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders in de ouder- op 1 januari 2015 klaar te zijn. Dat is tot op zekere afwerken, gewenning, zoeken, de weg wijzen, klachten behandelen en missers repareren. De vergt een en kindteams en samen DOEN teams ook een andere aanpak van communiceren. En tot slot zullen het hoogte ook gelukt, in elk geval genoeg om zorgcontinuïteit voor de meest kwetsbare groepen kinderen inhoudelijke inspanning van het ambtelijk apparaat, publiek, de cliënten, scholen en andere doelgroepen nog niet meteen hun weg kunnen vinden in het nieuwe stelsel. en hun gezinnen te waarborgen. Maar er moet ook maar zeker ook een communicatieve. Daarom is het in 2015 en 2015 nog veel gebeuren. De eigenlijke absoluut noodzakelijk om in 2015 over een behoorlijke Kortom, 2015 staat in het teken van losse eindjes afwerken, gewenning, zoeken, de weg wijzen, transformatie het denken over zorg en eigen kracht hoeveelheid middelen te kunnen beschikken om de klachten behandelen en missers repareren. De vergt een inhoudelijke inspanning van het ambtelijk is nog maar net begonnen. Onder de motorkap van communicatie op een adequaat niveau voort te kunnen zetten. In paragraaf 6.1 is die hoeveelheid mid- apparaat, maar zeker ook een communicatieve. Daarom is het absoluut noodzakelijk om in 2015 over het nieuwe jeugdstelsel moet intern nog veel worden gecommuniceerd over nieuwe werkprocessen, delen financieel begroot op euro, waarbij een behoorlijke hoeveelheid middelen te kunnen beschikken om de communicatie op een adequaat niveau protocollen voort en te kunnen toegang zetten. tot zorg. In paragraaf Daarnaast 6.1 vergt is die de hoeveelheid een middelen kleine 60% financieel van die middelen begroot op bestemd zijn voor nieuwe samenwerkingsvorm euro, waarbij een kleine tussen 60% gemeente van die middelen en bestemd personele zijn voor capaciteit personele (in capaciteit de vorm van (in de ambtelijke fte s vorm jeugdhulpaanbieders van ambtelijke fte s in de of oudertijdelijke en inhuur) kindteams en ongeveer en 40% of voor tijdelijke het kunnen inhuur) bekostigen en ongeveer van 40% voor het kunnen communicatiemiddelen samen DOEN teams ook (producten). een andere aanpak van com- bekostigen van communicatiemiddelen (producten). 6.1 Communicatiebegroting 2015 Communicatiethema Capaciteit Uitvoering Subtotaal (advies) (communicatiemiddelen) Communicatiestrategie/planning Kennisbank en jeugdhulptelefoon Pgb Jeugd (zorg) en Online Innovatie Sociaal Domein Speciale Functies Passend Onderwijs Q&A/begrippenlijst Mediamonitoring en beheer Pleio Matchpoint Relatiemanagement contractpartners Ouder- en kindteams Totaal COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

18 C ommunicatiestrategie Afdeling Jeugd Communicatiemiddelen 6.2 Communicatiemiddelen Naast financiële middelen worden in 2015 de volgende Naast communicatiemiddelen financiële middelen worden ingezet in om 2015 de de doelgroe- volgende communicatiemiddelen ingezet om de doelgroepen voor interne, voor externe interne, en externe publiekscommunicatie en publiekscommunicatie mee te kunnen bedienen. mee te kunnen bedienen. Voorbeelden bruikbare middelen Intern Extern Publiek Weekbrief Intranet RvE OJZ SD+D Intranet Amsterdam Nieuwsbrief/flits Zorg voor de Jeugd Pleio Twitter jeugd 020 LinkedIn groep jeugd 020 Krant Amsterdam jeugdkrant of pagina Zorg voor de Jeugd Themabijeenkomst/workshop Mediacontacten Vakbladen Zorg jeugdhulp 8 18 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

19 EPILOOG Tekst van de wethouder (PM door Adam) Simone Kukenheim Wethouder Jeugdzaken COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

20 Bijlage 2: intakeformulier communicatie BIJLAGE 1: intakeformulier communicatie 1. Aanvrager Naam E- mailadres Telefoonnummer Datum 2. Project Onderwerp / werktitel Bedrijfsonderdeel Hoofdopdrachtgever / Budgethouder Indicatie budget Inputleveranciers/betrokkenen < wie zijn de trekkers van het project> 3. Communicatie Aanleiding communicatieproject Doelstelling <beschrijf wat het doel moet zijn van de inspanningen van het communicatieproject> Verwachting t.a.v. Communicatie < beschrijf op welke wijze de afdeling communicatie kan bijdrage aan het project> Doelgroep < beschrijf wie de doelgroep is, wat moet de doelgroep weten, vinden en kunnen aan het einde van het project> Kernboodschap <welk kernboodschap wil je uitdragen naar de doelgroep> Gewenst resultaat < beschrijf wat er gerealiseerd moet worden, opleverproducten> Toelichting <beschrijf jouw specifieke wensen en eisen> Startdatum/einddatum COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag nassaulaan 12 2514 js den haag kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten postbus 30435 2500 gk den haag t 070 373 80 17 f 070 363 56 82 info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl edgar gezien en gekend

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie