Transitie Jeugdhulp 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transitie Jeugdhulp 2015"

Transcriptie

1 Factsheet Communicatiestrategie transitie jeugdzorg en Samen DOEN in de buurt Transitie Jeugdhulp 2015 Wat erbij komt kijken! RVE OJZ - Afdeling Jeugd 1

2 colofon Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim, wethouder Jeugd Directeur DMO Michel Kanters Verantwoordelijke manager Hetty Vlug Programmamanagers Om Het Kind Marc van Gemert Rutger Hageraats Projectleider Communicatieteam Om Het Kind Aimée de Lannoy Voorlichter Wethouder Adam Cetindag Auteurs Endre Timár Aimée de Lannoy December COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

3 INHOUD PROLOOG 4 Doel van de communicatiestrategie 4 Gewenst eindresultaat 4 1. INLEIDING Kern van het nieuwe jeugdstelsel Uitgangspunten Vier zorgvormen 6 1. Online Innovatie Sociaal Domein (0e lijnszorg) 6 2.Ouder- en kindteams (0e en 1e lijnszorg) 6 3. Samen DOEN (1e en 2e lijnszorg) 7 4. Speciale functies (2e lijnszorg) Passend onderwijs Financieel kader jeugdhulp Waar staan we nu? 8 2. STRATEGISCHE COMMUNICATIE Opgave Strategische communicatie Interne en externe communicatie INTERNE COMMUNICATIE Doelgroepen Communicatieboodscap Communicatieopgave Kennisbank en jeugdhulptelefoon 11 2.Persoonsgebonden budget Pgb Speciale Functies Passend Onderwijs Q&A en een begrippenlijst voor zorgprofessionals en de kennisbank Mediamonitoring en beheer Pleio Online innovatie sociaal domein (Digitaal Platform) Relatiemanagement gecontracteerde zorginstellingen, specialistische jeugdhulp en vrijgevestigden Deelname in communicatie Ouder- en kind teams Matchpoint EXTERNE COMMUNICATIE Doelgroepen Communicatieboodschap PUBLIEKSCOMMUNICATIE Doelgroepen Communicatieboodschap Communicatieopgave MIDDELEN 17 EPILOOG 19 Bijlage 1: voorbeeld planning communicatie 20 Bijlage 2: intakeformulier communicatie 21 Bijlage 3: voorbeeld communicatiekalender 22 Bijlage 4: screenshots web portal Zorg voor de Jeugd Amsterdam 23 Bijlage 5: communicatiematrix als voorbeeld 24 COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

4 PROLOOG Geluk, vertrouwen en doorzettingsvermogen hebben ons gebracht waar we nu zijn. Het begin van een professionele, efficiënte en goedkopere jeugdhulp. Het programma Om Het Kind levert een communicatiestrategie en communicatieplanning aan voor 2015 voor het gehele jeugdstelsel. Het zijn adviezen om strategisch de juiste keuzes te maken voor de communicatie-uitingen, voor de pers- en woordvoering. In 2015 is het van belang om een goede beeldvorming te creëren bij de Amsterdammer en zorggebruiker, door vertrouwen te wekken dat we samen niet ouders kind + jeugd zoeken naar de beste oplossingen en alternatieven. Dat betekent niet dat het vanaf 1 januari allemaal heel goed geregeld is. Het betekent wel dat de gemeente in afstemming met de zorgaanbieders goede afspraken heeft gemaakt voor het hele jeugdstelsel, en de nodige nuttige wet en regelgeving geregeld is. De mijlpaal is 1 januari 2015, de datum van invoering van de jeugdhulp als verantwoordelijkheid van de gemeente, met een operationele start in Dit vraagt om een dynamische aanpak, met ruimte voor voortschrijdend inzicht, ook in de communicatie. Deze moet voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en behoeften. De omvang van de veranderopgave en de complexiteit van het krachtenveld vraagt om communicatie die inspeelt op een dynamische omgeving. In die omgeving heeft de gemeente te maken met het perspectief van uiteenlopende actoren en uiteenlopende belangen. De communicatiedoelen, kernboodschappen, kanalen en middelen zullen daar makkelijk op in moeten spelen. Doel van de communicatiestrategie Het gezin en de jeugd staan centraal en hebben een rol in de veranderingen. Zij zijn eindgebruiker en in die zin de rode draad voor alle communicatie. Tegelijkertijd wordt van hen ook een verandering verwacht, die wordt beschreven als een mind shift in het denken over zorg en de rol van de overheid. Hier gaat het over thema s als eigen kracht, sociale veerkracht, ontzorgen en normaliseren. De communicatie met, naar en tussen burgers is op zich onderdeel van alle communicatievormen, maar vraagt ook om een aparte lijn in publiekscommunicatie, die in 2015 en 2016 groeit qua bereik en intensiteit. Gewenst eindresultaat Alle ouders en jeugdigen zijn in het jaar 2015 geïnformeerd over wat wel of niet in de jeugdhulp is veranderd. In die informatievoorziening spelen niet alleen de nieuwe ouder- en kindteams een belangrijke rol, maar ook de scholen en de gemeente zelf. De ouder- en kindadviseurs (OKA) van de ouder- en kindteams zijn de professionals die kunnen zorgen dat de geboden jeugdhulp voldoende is voor de oplossingen die nodig zijn om ouders en kinderen te ondersteunen. Daarvoor kiest de gemeente Amsterdam voor een nieuwe organisatie in de vorm van een samenwerkingsverband tussen GGD en zorginstellingen. Het kiest ook voor nauwe samenwerking op regionaal niveau. Het is van groot belang om die relaties goed te onderhouden zodat Amsterdam als voorbeeld kan dienen voor heel Nederland. Mijn wens is om ouders, kinderen en jeugdigen te verlossen van moeilijke situaties en een handreiking te bieden voor constructieve oplossingen door gerichte communicatie over het onderwerp. Successen ter inspiratie De jeugdkrant is in 2014 drie keer uitgegeven. Het is een aanloop naar 1 januari 2015 om Amsterdammers gerust te stellen dat we heel wat hebben geregeld dat goed gewerkt heeft. Op de VNG fora staat de jeugdkrant vermeld, maar ook onze website Zorg voor de Jeugd en dat we een jeugdhulptelefoonnummer hebben ingezet, wordt overal meegenomen als voorbeeld. We kunnen daar trots op zijn. Vanuit de Tweede Kamer ontving de gemeente ook pluimpjes over de jeugdkrant van Amsterdam en daar ben ik enorm trots op. 4

5 Ten slotte zoeken communicatieafdeling en staatssecretaris van Ministerie VWS steeds naar goede voorbeelden die zij kunnen gebruiken in hun ronde langs de velden en in mediaoptredens. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat er een concreet voorbeeld wordt gemaakt van de ouder- en kindteams Amsterdam. Dit kan dan worden benut in de media-optredens van de staatssecretaris. Om af te ronden wil ik aangeven dat ik dit niet in mijn eentje heb gedaan. Je hebt een team gemotiveerde mensen voor nodig, die de opgave begrijpen en willen aangaan. Als projectleider heb ik de functionele aansturing ervaren alsof ik de matroos op een boot was met heel veel andere kapiteins. Hoe hou je dat bootje dan nog varende en naar de stip op de horizon? Door mee te bewegen, te inspireren, in discussie te gaan, te brainstormen en 1000 keer uit te leggen waarom we dit doen en voor wie we dit doen. Het is allemaal voor de Amsterdammer, die onze stad gedreven houdt, leuk en vol van diversiteit. Ik ben dan ook mijn eigen communicatieteam van het programma Om het kind en DMO Communicatieafdeling zeer erkentelijk hiervoor: Miriam Hulsmann, Eva Gijsbers, Ruud Sjoerdsma, Widad Habbani, Pékula Starke, Irene Kuipers, Endre Timár, Carine Versteeg, Rachida Bouhjira, Herman Nieuwenhuis, Monique de Vries, Annette van de Merwe, Linda Briganti, Emmeke van der Laan, Martin Benninck en Bella Schopenhouer. Een zeer goede samenwerking met de voorlichter van de wethouder, Adam Cetindag, zal een toegevoegde waarde hebben voor de voortgang en uitvoering van de communicatiestrategie Zijn vertrouwen in ons team heeft het mogelijk gemaakt, om ook in deze communicatiestrategie, de wensen en bestuurlijke mijlpalen van de wethouder Simone Kukenheim, goed te belichten. Gaat u daarvoor naar de epiloog. Aimée de Lannoy Projectleider Communicatieteam Om Het Kind COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

6 1. INLEIDING 1.1 Kern van het nieuwe jeugdstelsel De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugd-vb, jeugdbescherming, jeugdreclassering, en wat voorheen de AWBZ-begeleiding en verzorging voor jeugdigen was. Vóór 1 januari 2015 beperkte het gemeentelijk jeugdbeleid zich tot de jeugdgezondheidszorg, op preventie gerichte opvoed- en opgroeiondersteuning, jongerenwerk en specifieke doelgroep aanpak rond zwerfjongeren, jeugdcriminaliteit, verzuim en voortijdig schoolverlaten. Door de verantwoordelijkheid in één bestuurslaag te leggen wordt beter aangesloten bij de burger en ontstaat meer samenhang in hulptrajecten voor een gezin. De gemeente streeft ernaar om met dit stelsel de jeugdhulp efficiënter en effectiever te organiseren en de problemen van gezinnen klein te houden. Ook wil de gemeente ouders helpen om (met hulp van hun eigen netwerk) problemen beter zelf op te lossen. Maar daarnaast blijft er gewoon een aanbod van specialistische hulp en is een vangnet voor de meest kwetsbare kinderen gecreëerd. 1.2 Uitgangspunten Volgens veel betrokkenen was de oude zorg te versnipperd georganiseerd, met te veel partijen die langs elkaar heen werken, te duur en te bureaucratisch. Zorg bevond zich over het algemeen ver weg achter loketten, formulieren en instellingen. Daardoor werd vaak te weinig, te laat of juist te veel zorg verleend. In plaats van kleine problemen snel en dichtbij huis of school op te lossen, gebeurde er aanvankelijk een hele tijd niets totdat de problemen escaleerden. In dat stadium werd het probleem overgenomen door gespecialiseerde hulpverleners en instellingen met intensieve zorgtrajecten. Het moest anders, maar lange tijd deden zich te weinig kansen voor om het zorgstelsel fundamenteel te hervormen. De overheveling van zorg van het Rijk naar de gemeente gaat weliswaar gepaard met een bezuinigingsopgave, maar bood wel de kans om de hervorming door te voeren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Die hervorming is gestoeld op de volgende kernbegrippen: Eigen kracht Mobiliseren van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen en hun sociale netwerk om samen oplossingen te bedenken voor hulpvragen. Generalistisch Meer integraal en generalistisch opererende zorgverleners, die overweg kunnen met uiteenlopende zorgvragen. Zo nodig schuift tijdelijk een specialist aan om één van de problemen diepgaander aan te pakken; Eenvoudiger Minder bureaucratie en regels, met meer handelingsvrijheid voor zorgprofessionals. Preventie Houd kleine problemen klein; meer preventie, minder curatief werken. Dichtbij Zorg voor snelle, laagdrempelige, flexibele en onmiddellijke zorg die middenin de dagelijkse leefomgeving wordt geboden. Cliëntgericht Niet zozeer het vooraf ingekochte aanbod van zorginstellingen is maatgevend voor te verlenen zorg, maar de vraag van de cliënt. Duurzaam Niet meer langs elkaar heen werken, maar volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur. Daarbij moet worden gezocht naar domein overstijgende (schulden, werk, zorg, taal enzovoort) en aldus duurzame oplossingen. 1.3 Vier zorgvormen Op basis van deze uitgangspunten heeft de gemeente in de afgelopen 3 jaar aan een nieuw jeugdhulpstelsel gewerkt. Het stelsel is gebouwd op vier vormen van zorg, die we hieronder kort bespreken. 1. Online Innovatie Sociaal Domein (0 e lijnszorg) Een van de resultaten van deze innovatie is een online vraagbaak voor Amsterdammers, die antwoorden geeft op alledaagse vragen. Daardoor wordt de professionele zorg minder belast met eenvoudige hulpvragen die mensen veelal ook zelf (of samen) kunnen oplossen. De online vraagbaak wijst uiteraard ook de weg naar professionele hulp. De burger vindt zo beter zijn weg in de hulpverlening en vindt meer middelen om de eigen kracht en dat van zijn netwerk te benutten. Aan de vraagbaak wordt samen met cliëntenorganisaties en softwareontwikkelaars gewerkt. De vorm staat nog niet vast, maar er wordt gedacht aan een soort App Store voor de zorg. Daarbij kunnen we denken aan een webpagina met apps voor veelvoorkomende hulpvragen, zoals opvoedproblemen, schulden, mishandeling en huiselijk geweld, dagbesteding bij arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke hulp of verpleegartikelen. 2. Ouder- en kindteams (0 e en 1 e lijnszorg) Amsterdam is verdeeld in 22 gebieden. In wijk of buurt van een bepaald gebied kunnen kinderen en ouders bij een ouder- en kindteam (OKT) terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Een ouder- en kindteam is gericht op preventie en licht ambulante jeugdhulp. In het ouder- en kindteam speelt de ouder- en kindadviseur (OKA) een centrale rol. De OKA 6 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

7 is een breed georiënteerde jeugdprofessional, die gevoel en kennis heeft voor de verschillende problemen waarmee opgroeiende kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers te maken hebben. Elk team beschikt daarnaast over verschillende zorgdisciplines, zoals jeugdverpleegkundigen, school- en jeugdmaatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdpsychologen, opvoedadviseurs voor de ouders en jeugdconsulenten. Door dergelijke hulpverleners gemakkelijk bereikbaar te maken in de eigen wijk, verwacht Amsterdam al in een vroeg stadium mogelijke problemen op te sporen en te voorkomen. 3. Samen DOEN (1 e en 2 e lijnszorg) De jeugdpsychiaters, MaDi, budgetcoaches en woningcorporaties en de Samen DOEN teams bestaan vooral uit medewerkers van buurtteams en welzijnsorganisaties die generalisten genoemd worden. De leden van de lokale teams zijn overigens veelal afkomstig uit die schil van jeugdhulpaanbieders en door hun moederorganisatie gedetacheerd. Al die deskundigheid, in de lokale teams en in de flexibele schil, is vooraf door de gemeente ingekocht, in samenwerking met 15 omliggende regiogemeenten. Het gaat in totaal om honderden inkoopcontracten die in het najaar van 2014 werden getekend. Samen DOEN richt zich op niet-zelfredzame huishoudens die kampen met een opeenstapeling van problemen (zoals armoede, woonsituatie, werkloosheid, opvoedproblemen, huiselijk geweld en kindermishandeling) waar zij zelf niet meer uitkomen. De problemen en verslaving van deze mensen zijn vaak sterk met elkaar zijn verknoopt. De ervaring leert dat problemen bij huishoudens zo kunnen escaleren dat alleen nog intensieve zorg en/of strafmaatregelen uitkomst bieden, waardoor de maatschappelijke kosten en ellende exponentieel toenemen. Zover hoeft het echter niet te komen. Door de problemen van een huishouden in één keer multidisciplinair aan te pakken (bijvoorbeeld passende zorg, onderwijs, schuldsanering, werk) ligt een duurzame oplossing binnen handbereik. Samen DOEN staat derhalve voor een domein overstijgende aanpak en werkt samen met de ouder- en kindteams wanneer nodig. 4. Speciale functies (2 e lijnszorg) Sommige jeugdhulp kan niet door lokale teams worden geleverd, zoals Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en haar interventieteam dat dag en nacht beschikbaar is, de rol van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) met de daaraan gelieerde William Schrikker Groep, noodopvang van kinderen, pleegzorg en expertiseen behandelcentra. Over Veilig Thuis en Jeugdbescherming is de volgende informatie van belang: Veilig Thuis: de bestaande meld- en adviespunten voor huiselijk geweld (SHG) en kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 op in één organisatie (Veilig Thuis). Ook de bestaande losse crisis- en interventieteams worden samengevoegd tot één interventieteam, dat bij Veilig Thuis wordt ondergebracht. Veilig Thuis wordt opgericht door de GGD Amsterdam, in opdracht van de 6 gemeenten van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Na de oprichting krijgt Veilig Thuis een onafhankelijke status, onder politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregiogemeenten. Jeugdbescherming: bij onveilige en slechte thuissituaties wordt een beroep gedaan op Bureau Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de daaraan gelieerde William Schrikker Groep (WSG). Deze instellingen hebben verregaande bevoegdheden voor het uitvoeren van jeugdreclassering en acute interventies zoals een voorlopige uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Daarnaast fungeert JBRA als adviseur voor de lokale teams. De inzet van JBRA/ WSG is per 1 januari 2015 gedurende 3 jaar ingekocht voor ongeveer gezinnen per jaar. 1.4 Passend onderwijs Voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen is er sinds 2014 een nieuw stelsel van passend onderwijs. Deze kinderen kunnen terecht in het Speciaal Onderwijs of zij krijgen extra hulp en begeleiding binnen de muren van gewone scholen. Passend onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van de scholen zelf, maar: De gemeente heeft een directe betrokkenheid met de eerder genoemde ouder- en kindteams. Diens ouder- en kindadviseurs (OKA) lopen vaak op de scholen rond en zijn aanspreekbaar voor kinderen. De OKA s adviseren niet alleen de kinderen, maar ook ouders en schooldirecties; COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

8 1.6 Waar staan we nu? De beleidsmatige fundamenten voor de overheveling van de zorg van Rijk naar gemeente zijn in de jaren reeds gelegd. De gemeenteraad heeft in 2013 de Visie Sociaal Domein vastgesteld, gevolgd door Koersbesluiten voor respectievelijk Om Het Kind, Zorg en Participatie. Er komt dit jaar een integraal meerjarenbeleidsplan dat de afzonderlijke beleidsplannen in het sociaal domein zal vervangen. Het plan wordt samen met professionals, burgers, marktpartijen en belangengroepen gemaakt. De gemeente heeft een taak om naar burgers te communiceren over het stelsel van passend onderwijs; Het spreekt vanzelf dat deze taken van scholen en gemeente in elkaar haken en moeten worden afgestemd. Daartoe wordt regelmatig met de schoolbesturen overlegd. 1.5 Financieel kader jeugdhulp De hervorming van het jeugdstelsel gaat van rijkswege gepaard met een forse bezuiniging, die in de loop van drie jaar wordt doorgevoerd. Met andere woorden, we zullen meer zorg en betere zorg moeten leveren voor minder geld. Dat lijkt een onmogelijke opgave, maar door de lokale zorg anders in te richten verwachten we de effecten van de bezuinigingen te kunnen verzachten. Die andere inrichting van de zorg volgt financieel gezien drie sporen: 1. Grotere efficiency door een scherpe inkoop en organisatie van zorg 2. Beroep op de eigen kracht van de burger, diens omgeving en mantelzorg 3. Minder vaak inzet van (dure) specialistische en curatieve zorg, omdat (dreigende) problemen bij gezinnen al in een eerder stadium zijn onderkend en behandeld. De datum van 1 januari 2015 is voor iedereen cruciaal. Dan moet de overheveling van de belangrijkste zorgtaken geregeld zijn, zodat er nergens een gat valt in de levering van hulp en zorg. Alle tekenen wijzen erop dat de overheveling van die zorgtaken op tijd zal zijn voltooid: De hervorming van werkprocessen, verwijsroutes en organisaties verloopt naar wens. Op 1 januari 2015 zijn alle essentiële zorgtaken beschikbaar, inclusief baliefuncties, zorgloketten in stadsdelen, hulp via internet en lokale zorgteams in 22 Amsterdamse buurten. Daarnaast zijn ook de complexe en acute zorgfuncties volledig operationeel; In de loop van 2015 zal het nog wel noodzakelijk zijn om taken aan te vullen, de dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren, organisatievormen bij te stellen en het administratief beheer te vervolmaken; Op 1 januari 2015 voldoet de Gemeente Amsterdam aan alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen die het Rijk rondom zorg voor de jeugd heeft opgelegd. Er mag geen misverstand over bestaan dat er ook na 1 januari 2015 nog veel moet gebeuren. Vooral de jaren zullen we moeten gebruiken om de andere manier van denken over jeugdhulp in al zijn facetten tussen de oren te krijgen. Daarbij is het niet uitgesloten dat de opgelegde bezuinigingen voor soms problematische situaties gaan zorgen, op plekken die we niet altijd van tevoren kunnen voorspellen. Daar zullen we dan gezamenlijk nieuwe oplossingen voor moeten zoeken. Voor de jeugdhulp is een Team Backoffice ingericht waar vragen en klachten terecht komen. Die worden zorgvuldig afgehandeld in afstemming met de partners van de gemeente, waaronder vooral de ouder- en kindteams. Waar nodig zal er beroep gedaan worden voor een specialistische kijk op een situatie. De klant of zorggebruiker zal in elk geval voldoende informatie kunnen krijgen over het vervolg en eventueel in contact gebracht worden met een ouder- en kindadviseur die het kind, gezin en jeugdigen verder zal helpen om de nodige oplossingen te kunnen vinden. Een speciaal jeugdhulptelefoonnummer is geopend voor alle vragen en hulp: COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

9 2. COMMUNICATIESTRATEGIE 2.1 Opgave Het jaar 2015 is een overgangsjaar van werken in het oude jeugdstelsel naar werken in het nieuwe stelsel. Alles is veranderd: financieringsstromen, werkprocessen, verwijzingen, voorwaarden, gemeentelijke diensten, de samenwerking tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders, benamingen en locaties, toegang tot hulp en zorg. Dat brengt aanvankelijk een hoop gewenning en zoeken met zich mee, niet alleen voor Amsterdammers en cliënten, maar ook voor ambtenaren en zorgprofessionals. Sterker nog, in het begin zullen er helaas ook dingen misgaan: kleine irritante zaken, maar wellicht ook vervelender problemen. We kunnen die gewenningsproblemen als volgt karakteriseren: Deze communicatiestrategie werkt door in de drie komende hoofdstukken. Daarin worden achtereenvolgens de opgaven voor interne communicatie, externe communicatie en publiekscommunicatie benoemd Interne Communicatie Binnen een organisatie is er meestal sprake van het gemis van een goede interne communicatie. Mensen maken of kraken een organisatie waar zij voor werken. Ze zijn het gezicht van de organisatie, het hart en de ziel. De verantwoordelijkheid voor interne communicatie ligt primair in de lijn; van leiding naar medewerker en andersom en tussen collega s. Nu met de transitie van de jeugdhulp, behoren ook de partners van de gemeente, zoals die aanwezig zijn in de organisatie van ouder- en kindteams, hard te werken aan ook hun eigen interne communicatie. Informatie leemten Kennisachterstanden Procedurele inwerkproblemen Praktische zorgverleningsproblemen 2.2 Strategische communicatie De communicatiestrategie voor 2015 moet zich daarom op vier hoofdzaken richten: 1. Informatievoorziening nieuwe werkprocessen (beschikbaarheid en verspreiding) 2. Dienstverlening (met name afhandeling van vragen en klachten en toegang tot informatie) Crisiscommunicatie Interne en externe (adequaat communicatie reageren op incidenten en negatieve media-aandacht) 4. < Relatiemanagement wordt aan gewerkt > in regioverband C ommunicatiestrategie Afdeling Jeugd (concept) Externe Communicatie Maak overheidsinformatie actief openbaar. Voorlichting over niet-aanvaard beleid mag, zolang de informatie feitelijk en zakelijk is, het beleid centraal staat (en niet de bestuurder) en duidelijk wordt in welke fase het beleid zich bevindt en hoe het verder gaat. Benut traditionele én moderne communicatiemiddelen. Stel alle informatie ook digitaal ter beschikking Publiekscommunicatie Voer een pro-actief mediabeleid: speel nadrukkelijk in op de informatiebehoefte van de pers en corrigeer feitelijk onjuiste informatie direct. De communicatie is een taak op managementniveau. In onderstaande figuur staan de drie communicatievormen in beeld gebracht, met de bijbehorende doelgroepen. Interne communicatie Externe communicatie Backoffice Backoffice Jeugd Backoffice Dienstverlening Kennisbank Jeugd Zorgvragers Cliënten Cliëntenraden/platforms Publiek Amsterdammer Pers en media Afdeling Jeugd RVE OJZ Gemeente en partners B&W en gemeenteraad Regiogemeenten (inkoop) Regiogemeenten (Matchpoint) Ouder- en kindteams Samen DOEN Veilig Thuis Figuur: doelgroepen voor interne en externe communicatie Figuur: doelgroepen voor interne en externe communicatie Zorgprofessionals Jeugdhulpaanbieders Scholen Jeugd gerelateerde beroepen Overheden Jeugdbescherming Inspectie Jeugdzorg Andere overheden COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

10 2.3 Aansluiten bij landelijke campagne Bij het Rijk is het thema Jeugd slechts een klein onderdeel van een brede campagne over veranderingen in de langdurige zorg en de WMO. Het Nederlandse publiek wordt geïnformeerd via de campagne Nederland verandert, de zorg verandert mee en de Jeugdwet-spot over 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Daarnaast communiceert het Rijk over hardnekkige misverstanden bij het publiek, zoals De gemeente bepaalt welke zorg nodig is. Gemeenten moeten zelf communiceren De investering van het Rijk in communicatie over de nieuwe jeugdhulp is beperkt. Haar eigen algemene campagne eindigt reeds in januari Het Rijk maakt zelf niet of nauwelijks middelen zoals flyers, brochures of posters, en stelt evenmin financiële middelen beschikbaar voor gemeenten om over de veranderingen te communiceren. Er zijn wel een paar landelijke websites met toolkits en praktijkvoorbeelden (zie hoofdstuk 5.3.1) maar ook die vergen altijd een lokale vertaalslag. Met andere woorden, de gemeente moet het zelf doen, in nauwe samenspraak met de lokale of regionale jeugdhulppartners. 10 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

11 3. INTERNE COMMUNICATIE Interne communicatie heeft op de uitwisseling van informatie tussen personen binnen dezelfde organisatorische eenheid. 3.1 Doelgroepen Backoffice Jeugd Kennisbank Jeugd (achter het jeugdhulp telefoonnummer) Ouder- en kindteams Samen DOEN Overige RVE s gemeente 3.2 Communicatieboodschap Cliënten kunnen rekenen op zorgcontinuïteit Eén gezin, één plan, één zorgregisseur Wij gaan uit van eigen kracht en eigen plan We helpen op de manier die bij mensen past Zorgvragers hebben recht op een second opinion Teamleiders van het ouder- en kindteam staan open voor klachten 3.3 Communicatieopgave 1. Kennisbank en jeugdhulptelefoon De Kennisbank wordt tot de transitie (1 januari 2015) en daarna doorlopend bijgewerkt. Bijeenkomsten organiseren voor ouder- en kindteams, zodat ze weten hoe de callcenter van de gemeente Amsterdam werkt, wat van hen verwacht wordt en waar ze rekening mee moeten houden. De kennisbank informeert Amsterdammers over jeugdhulp. Via Amsterdam.nl/veelgevraagd, via het jeugdhulptelefoonnummer en via de stadsloketten. Burgers krijgen online, telefonisch en aan de balie van stadsloket correcte informatie over de veranderingen die het gevolg zijn van de transitie jeugdzorg. Dienstverlening handelt vragen over de veranderingen. Het project is in eerste instantie gericht op informatieverstrekking en het beantwoorden van eenvoudige en gespecialiseerde vragen. 2. Persoonsgebonden budget Pgb De gemeente heeft al een Pgb voor volwassenen binnen de huidige Wmo, maar er komt een nieuwe Amsterdamse Pgb regeling vanaf 2015 die ook voor jongeren gaat gelden. Vanaf 1 januari verandert ook de werkwijze rond Pgb s. Het communicatie doel zal bestaan uit: Tijdig informeren (en geruststellen) van bestaande PGB klanten; Helder communiceren nieuwe toegang procedure, voorwaarden, regels, mogelijkheden; Proberen om communicatie over jeugd-pbg en volwassenen-pgb zoveel mogelijk te integreren, ondanks het feit dat de regels/wetgeving erachter niet identiek zijn; Goede communicatiemix kiezen van drukwerk, digitaal, brieven, bijeenkomsten; Twee sporen communicatie: voor professionals en voor burgers. 3. Speciale Functies Communiceren van de diverse werkprocessen m.b.t. op- en afschalen tussen lokale teams, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en strafpartners. De 27 ouder- en kindteams (OKT) en de Samen DOEN buurtteams zijn straks in staat om het gros van alle jeugdhulp te leveren, al of niet met aanvullende inzet van de flexibele schil van zorgprofessionals en de incidentele inzet van een Pgb. Maar sommige hulpvragen zijn zo gespecialiseerd, zeldzaam, of duur, dat deze alleen goed regionaal kunnen worden georganiseerd. In het transitieprogramma worden die regionale voorzieningen de Speciale Functies genoemd. Het gaat om Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), noodopvang, en de twee gecertificeerde instellingen Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de William Schrikkergroep (WSG). Zorgingrepen zoals Uithuisplaatsingen en Ondertoezichtstelling zijn het exclusieve domein van de Speciale Functies. De Speciale Functies hebben dan ook een link met de strafketen van bijvoorbeeld politie, Raad voor de Kinderbescherming, OM, Bureau Halt en OOV. Tot slot valt ook de afhandeling van een calamiteit in de jeugdhulp onder het domein van de speciale functies, vooral omdat ook in dit geval wordt samengewerkt met regionale partners en met de landelijke Inspectie Jeugdzorg. De communicatieopgave van het transitiejaar 2015 heeft drie hoofddoelstellingen: 1. De betrokken zorgprofessionals zijn goed geïnformeerd over plek van de speciale functies in het nieuwe stelsel. Er is straks immers sprake van nieuwe verhoudingen, verwijsroutes en werkprocessen tussen de lokale teams, zorginstellingen, strafpartners en bijvoorbeeld Jeugdbescherming. 2. De gemeenten van de veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland weten hoe de speciale functies straks zijn georganiseerd en hoe zij te benaderen zijn. Dat geldt met name voor de functies van Veilig Thuis en Jeugdbescherming, maar ook hoe op te treden als zich een calamiteit voordoet binnen een gezin dat in een jeugdhulptraject zit. 3. Burgers en beroepsgroepen die veel met kinderen werken dienen per 1 januari 2015 de weg te vinden naar Veilig Thuis, en te weten zij daarvan kunnen verwachten. Regionale oefendag met het nieuwe Calamiteitendraaiboek Kinderen in Jeugdhulp. Ondersteunen GGD bij opzet eerste versie publiekswebsite Veilig Thuis (met sectie voor professionals). Ondersteunen GGD bij productie eerste COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

12 lichting van publiekcommunicatiemiddelen voor Veilig Thuis. 4. Passend onderwijs Informatie delen en kennis uitwisselen (tussen scholen, OKT, jeugdhulpaanbieders en gemeente) via bijvoorbeeld het online platform Pleio. De communicatie is vooral gericht op de professionals in het onderwijs omdat zij de intermediairs zijn naar ouders en kinderen/jongeren. De professionals zijn interne begeleiders, zorgcoördinatoren en ouder- en kindadviseurs. Ook zijn er bepaalde acties die nodig zijn voor de samenwerking en afstemming met de scholen: primair (PO) en voortgezet (VO) onderwijs en MBO. Communicatie-acties: Kernverhaal/boodschap voor directie, intern begeleiders en zorg coördinatoren van PO en VO. Voorlichting en informatie aan directeuren en zorgprofessionals in het onderwijs. Aansluiten bij overleggen van het onderwijs. Afspraken over Woordvoering PO. Met de voorlichter van de wethouder worden de persstrategieën besproken, zodat er duidelijkheid is, wanneer de woordvoering. Communicatie-uitingen: 1. Informatie geven over ouder- en kindadviseurs via de communicatiemiddelen van de scholen, van de ouder- en kindteams en in nieuwsbrieven Zorg voor de Jeugd. 2. Mogelijkheid bieden om Informatie te delen en kennis uitwisselen op het online platform Pleio 3. Informatiebijeenkomsten met directie/intern begeleiders verantwoordelijkheid is van de scholen of van de wethouder. 4. Communicatiebehoefte ophalen en verder vormgeven o.a. t.b.v. bijeenkomst en ondertekening convenant op bestuurlijk niveau 22 januari. 5. Q&A en een begrippenlijst voor zorgprofessionals en de kennisbank De diverse Q&A s en online begrippenlijsten bijwerken, omdat er vanaf december/januari veel meer informatie beschikbaar zal zijn, ook vanuit de ouder- en kindteams. Ouders en jeugd moeten geïnformeerd worden over wat hun te wachten staat per 1 januari Jeugdprofessionals, hun management, directies, beleid en bestuur van de gemeente moeten weten wat dit van hen vraagt. Er is sprake van een noodzakelijke cultuuromslag. Daarom moeten vragen duidelijk beantwoord zijn en gebaseerd op feitelijkheden. Tevens zullen online Q&A s met een goed georganiseerde backoffice voor vragen en antwoorden over de jeugdtransitie, het koersbesluit, de inzet van de Ouder- en Kindadviseurs. Vragen worden ook beantwoord wanneer de media erom vraagt. De begrippenlijst is uitleg van het beleidsjargon wat gebruikt wordt en de verschillende afkortingen. 6. Mediamonitoring en beheer Pleio Deze lijnwerkzaamheden vergen blijvende aandacht voor beheer en verbetering. Iedere week verschijnt een online en offline nieuwsoverzicht met nieuwsberichten die betrekking hebben op het beleidsterrein jeugd. Via het online platform Pleio delen beleidmakers en professionals kennis en documenten over Zorg voor de Jeugd (ook deels toegankelijk voor burgers). 7. Online innovatie sociaal domein (Digitaal Platform) Het project Digitaal Platform richt zich op het stimuleren van het gebruik van online voorzieningen in het sociaal domein teneinde Amsterdammer te helpen zelf hun hulp te organiseren. Amsterdammers (waaronder ambtenaren en professionals) maken meer en beter gebruik van het bestaande digitale hulpaanbod (zowel de professionele hulp, als informele hulp, als zelfhulptools) in de 3D Uitwerken van communicatieplan met focus om actielijn 1 en actielijn 3 van het stimuleringsprogramma. Actielijn 1: Campagne voorbereiden en uitvoeren om gebruik van online voorzieningen te stimuleren bij Amsterdammers, ambtenaren en zorgverleners. Actielijn 3: de projectvoortgang communiceren met de direct betrokkenen om draagvlak te creëren, hier valt ook onder; het communiceren over de coalitie beleidsgebieden jeugd- en ouderenzorg, werk en inkomen, zodat eigen kracht en zelfredzaamheid van de beter benut en gestimuleerd wordt en de hulpverlening verbetert 8. Relatiemanagement gecontracteerde zorginstellingen, specialistische jeugdhulp en vrijgevestigden. De communicatiestrategie voor de inkoop is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Afstemming op regionaal niveau en eenduidig afzenderschap naar alle doelgroepen en stakeholders. Redelijke vrijheid om per gemeente extern te communiceren/profileren. Samenwerkingsgericht in plaats van scoringsgericht, zowel binnen de regio als extern. Eerste kritische succesfactor is de persoonlijke eenop-een-communicatie met instellingen, professionals en branchevertegenwoordigers tweede kritische succesfactor is de integratie van de communicatiefunctie met het inkoopproces voortgang communiceren en successen met terughoudendheid verzilveren delen van deliverables met andere regio s. Er dient rekening gehouden te worden met de communicatiestrategie rond de inkoop voor 2015 dient uitgegaan te worden van een perfecte uitvoering van het relatiemanagement van de gecontracteerden vanuit de regiogemeenten in 2015 voor een goede basis van niet alleen de zorg continuïteit, maar ook voor de relatiemanagement van de regiogemeenten en de gecontracteerden. 12 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

13 9. Deelname in communicatie Ouder- en kind teams Belangrijke spil in het nieuwe jeugdstelsel vormen de ouder- en kindteams. Deze teams bestaan uit generalisten (de ouder- en kindadviseurs), specialisten (de jeugdartsen en de jeugdpsychologen) en assistenten. De ouder- en kindadviseurs zijn het vertrouwde gezicht voor ouders en jeugdigen. Zij helpen ouders en jeugdigen zelf oplossingen te vinden binnen hun sociale netwerk. Als het nodig is, verwijzen zij door naar gespecialiseerde zorg. Zij krijgen hiervoor het mandaat van de gemeente. De ouder- en kindteams zijn er voor alle jeugdigen en hun ouders en andere opvoeders, zoals andere familieleden of leerkrachten. De doelgroep bestaat uit jeugdigen van 0 tot 18 jaar en circa gezinnen. De ouder- en kindteams bieden nulde- en eerstelijnszorg voor alle jeugdigen en gezinnen. Ze doen dit op het brede terrein van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-vb. Oude (sectorale) schotten worden doorbroken. Verschillende expertise wordt bij elkaar gezet in één team. Communicatie acties bestaan uit het bieden van praktische informatie over de diensten van het ouder- en kindteam (OKT): - Via de toolkit voor flyers en posters te maken. De Toolkit bevat formats en teksten die OKT s aan hun wensen kunnen aanpassen. - De Toolkit wordt ingezet en bepaald door het communicatieteam van de ouder- en kindteams. - OKT Toolkit wordt door verschillende OKT s gebruikt, door zeven stadsdelen. 10. Matchpoint In de Stadsregio Amsterdam zijn verschillende professionals betrokken bij een kind of jeugdige. Zij hebben het recht om zorgen en/of risico s te noteren in de verwijsindex Matchpoint. Dit is een digitaal systeem waarin professionals noteren dat er zorgen zijn over een jongere. In het systeem wordt niet vast gelegd om welke zorgen het gaat. Het systeem maakt het mogelijk. Van belang is om de negatieve beeldvorming weg te halen, door meer te informeren over hoe Matchpoint werkt en waarvoor het is bedoeld. Door bestaande communicatiemiddelen in te zetten en in de uitingen van de ouder- en kindteams aandacht aan te besteden, zal dit een goede werking kunnen hebben en meer vertrouwen wekken. Kaart met de 22 buurtcombinaties in Amsterdam. In elke buurtcombinatie is vanaf 2015 een OKT actief. COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

14 4. EXTERNE COMMUNICATIE Externe communicatie is het geheel van communicatievormen en -processen van een organisatie naar de buitenwereld. Strikt genomen valt daaronder ook publiekscommunicatie, maar om goede redenen is ervoor gekozen om die vorm apart te behandelen. 4.1 Doelgroepen De doelgroepen voor externe communicatie omvatten zorgvragers, zorgprofessionals, overheden en publiek: Cliënten en cliëntenvertegenwoordigers Amsterdammers Pers en media Jeugdhulpaanbieders Scholen Jeugd gerelateerde beroepen Inspectie Jeugdzorg Jeugdbescherming (JBRA) Veilig Thuis Andere overheden Aan publiekscommunicatie wordt een apart hoofdstuk gewijd (hoofdstuk 5). 4.2 Communicatieboodschap Preventie: voorkomen is beter dan genezen. Makkelijker, sneller en beter. Cliënten kunnen rekenen op zorgcontinuïteit Eén gezin, één plan, één zorgregisseur Wij gaan uit van eigen kracht en samen maken we een eigen plan We helpen op de manier die bij mensen past 4.3 Communicatieopgave Zie hoofdstuk 3.3 voor een uitgebreide toelichting op de communicatieopgave (intern, extern en publiek). Voor het onderdeel externe communicatie gelden de volgende specifieke punten: Persoonsgebonden budget Informeren (en geruststellen) van bestaande Pgb klanten; Helder communiceren toegang tot Pgb voor nieuwe cliënten; Goede communicatiemix kiezen van drukwerk, digitaal, brieven, bijeenkomsten; Inwinnen communicatieadvies over pers- en woordvoering en communicatiemiddelen. Speciale functies Burgers en cliënten moeten de weg weten te vinden naar Veilig Thuis; Ondersteunen GGD bij het organiseren van de communicatie rondom Veilig Thuis; Ook zorgprofessionals en beroepsgroepen die met kinderen werken moeten de weg weten te vinden naar Veilig Thuis; Passend onderwijs Ontwikkelen boodschappen voor directies scholen, intern begeleiders en zorgcoördinatoren van PO en VO; Via meerdere kanalen informeren van onderwijsinstellingen over het passend onderwijs; Met de voorlichter van de wethouder wordt besproken wanneer woordvoering de verantwoordelijkheid is van scholen of van de wethouder; Voorlichting over passend onderwijs op de lokale TV (AT5) en in de Krant Amsterdam. Q&A s Online en offline beschikbaar maken (en up to date houden) van veelgestelde vragen en begrippenlijsten. Kennisdelen platform Pleio Externe zorgprofessionals actief betrekken bij Pleio. Online Innovatie (digitaal platform) Stimuleringscampagne voor het gebruik van online voorzieningen bij Amsterdammers, ambtenaren en zorgverleners; Relatiemanagement Actief inhoud geven aan relatiemanagement met contractpartners (zorginstellingen en regiogemeenten) via overleg, bijeenkomsten (formeel en informeel) en afspraken. Communicatie ouder- en kindteams Produceren posters, flyers en andere (ook digitale) communicatieproducten gericht op Amsterdammers, ouders en kinderen. Matchpoint Koudwatervrees over het gebruik van Matchpoint wegnemen bij zorgprofessionals, Amsterdammers en cliënten, door mensen te informeren over de werking van het systeem en waar men niet bang voor hoeft te zijn. In de communicatieuitingen is het van belang de 3 doelgroepen goed te informeren: 1. De zorgverlener, zorgprofessional of ouder- en kindadviseur. 2. De zorggebruiker met hun ouders of zonder als het jeugdigen zijn. 3. De Amsterdammer. 14 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

15 5. PUBLIEKS- EN PERSCOMMUNICATIE Publiekscommunicatie is een vorm van externe communicatie, en heeft dus heeft betrekking op de communicatie van een organisatie naar de buitenwereld. Er wordt echter een apart hoofdstuk aan gewijd omdat publiekscommunicatie een paar specifieke opgaven kent. 5.1 Doelgroepen Amsterdammer Pers en media 5.2 Communicatieboodschap U kunt rekenen op zorgcontinuïteit Snel bij de beste zorg voor uw gezin. Wij gaan uit van uw eigen kracht en eigen plan We helpen op de manier die bij u past U kunt terecht bij een vertrouwenspersoon U kunt met een klacht terecht bij de teamleider van het ouder- en kindteam 5.3 Communicatieopgave 1. Landelijke campagne Bij de rijksoverheid is het thema Jeugd slechts een klein onderdeel van de brede campagne gericht op de veranderingen in de langdurige zorg en de WMO. Het Nederlandse publiek wordt door het Rijk geïnformeerd over de veranderingen in de zorg via de publiekscampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. De Jeugdwet-spot (over 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) is inmiddels op radio en televisie te zien. Op de website van de campagne, staat algemene informatie over de Jeugdwet. Meer specifieke informatie voor cliënten staat op Ook reist binnenkort een mobiele vraagbaak door Nederland (wordt bij gemeenten en aanbieders geplaatst) waar cliënten hun vraag kunnen stellen. Tot slot zal het Rijk gericht gaan communiceren over hardnekkige misverstanden bij het publiek, zoals De gemeente bepaalt welke zorg nodig is. De campagne loopt tot eind januari Communicatiemiddelen Rijk De rijksoverheid is gestart met een informatiecampagne over de decentralisatie (en transformatie) van de jeugdhulp, maar die blijft vrij algemeen en beperkt van karakter. Het rijk gaat er dan ook vanuit dat gemeenten zelf communiceren over concrete lokale veranderingen, zoals het fenomeen van ouder- en kindteams, Veilig Thuis en dergelijke. Het Rijk stelt geen financiële middelen beschikbaar voor communicatie. Maar op landelijk niveau kunnen wel hulpmiddelen worden gevonden, zoals: Op staat een toolkit communicatie met onder meer kindportretten, een beeldbank, de kernboodschap, Q&A s, handreikingen en factsheets; De VNG site biedt ook een aantal concrete toolkits, voorbeelden, tips en trucs; Op het forum staan goede praktijkvoorbeelden van, en voor, de jeugdhulporganisaties in het land; Het ministerie van VWS brengt factsheets over de Jeugdwet uit voor eerstelijns zorgaanbieders. Naast algemene informatie over de Jeugdwet bevat elke factsheet specifieke informatie over gevolgen en veranderingen per beroepsgroep. De eindverantwoordelijke campagneleider is Jan van Zomeren (plaatsvervangend directeur Communicatie bij VWS); Ook de website van het ministerie van BZK bevatten nuttige voorbeelden uit het veld. Aan de projectleider communicatie decentralisaties (Frank Reniers) van BZK kunnen ook voorbeelden worden aangeboden; De communicatieafdeling en staatssecretaris van het ministerie van VWS is ook op zoek naar goede voorbeelden die zij kunnen gebruiken in hun ronde langs de velden; Het Rijk moedigt aan om op de lokale gemeentesites ook links te plaatsen naar bijvoorbeeld bovengenoemde bronnen. 2. Pers en mediacontacten In 2015 wordt een persagenda opgesteld, in samenspraak met de persvoorlichter van de wethouder. De pers en media zullen zelf ongetwijfeld contact zoeken met de wethouder, de voorlichters, of zelfs ambtenaren, voor uitleg, interviews, meningsuiting en reacties op de publieke opinie. Men hoeft niet te wachten op de vragen van de pers, maar kan ook zelf proactief momenten benutten om te vertellen waar we staan, hoe we omgaan met de praktijk en wat de toekomstperspectieven zijn. COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

16 Wethouder in de media De wethouder is de woordvoerder van de Gemeente Amsterdam en wordt daarin ondersteund door diens voorlichter, en door de Afdeling Jeugd van de RVE Onderwijs, Jeugd, Zorg, Samen DOEN en Diversiteit. Indien nodig worden media uitingen ook afgestemd met de voorlichters van andere wethouders in het Sociaal Domein. De wethouder kan in radio- en televisieprogramma s uitwijden over haar visie en missie als politica in dit sociaal domein. In de stadskrant van Amsterdam, die in alle stadsdelen verspreid wordt, kunnen per kwartaal interviews met de wethouder worden opgenomen. Dat geldt ook voor de lokale Amsterdamse Media (AT5, Het Parool, Oud Amsterdammer, Stadsblad Echo enzovoort). Bij belangrijke collegebesluiten worden persberichten of persverklaringen opgesteld door de Bestuursdienst die in een laagdrempelige taal aan de media, dus aan de burger, uitleg biedt over de betekenis van zo n besluit en het gevolg ervan. Deze berichten zijn zichtbaar op Amsterdam.nl. Mocht de jeugdhulp op landelijk niveau negatief in het nieuws komen (zoals de gemeenten zijn niet klaar om... ) dan is het raadzaam om in te gaan op relevante mediavragen en aanvragen, vooral om te laten zien in hoeverre het in Amsterdam er anders (en hopelijk beter) aan toe gaat. Persstrategie De belangrijkste opdracht van de woordvoering is niet de organisatie in de pers te krijgen, maar de negatieve boodschappen eruit te houden. Door beter rekening te houden met de doelstellingen en drijfveren van de journalist wordt het makkelijker om de eigen doelstellingen te realiseren. De doelstellingen van de gemeente zijn vaak duidelijk. Het wilt aandacht door vaak op een positieve manier in de pers komen of aan de aandacht ontsnappen als er iets negatiefs gebeurt. De journalist heeft echter ook eigen doelstellingen. Hij wil een bericht dat zijn publiek graag leest, want dat doet kranten verkopen en TV kijkcijfers vergroten. Maar hij wil ook scoren met primeurs en dan is het van belang om het kaf van het koren te scheiden. Een relatie met een gedegen journalist kan op zijn tijd van goede invloed zijn. De journalist geeft dan ook de kans voor feitelijke verhalen. Een primeur kun je als woordvoerder strategisch inzetten om meer aandacht te krijgen. Je kunt een krant een primeur beloven, zodat men het de moeite waard vindt om een journalist te sturen die het onderwerp bestudeert en er een groot artikel over schrijft. Een stevige Q&A, met een goede basis, kan een voorschot bieden op de voorbereidingen voor persvragen, persinterviews, pers artikelen en persberichten, dit in goede afstemming met de inhoudelijke ambtenaren. 16 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

17 6. Middelen Het jaar 2015 is een overgangsjaar van werken in het oude jeugdstelsel naar werken in het nieuwe stelsel. Het programma Om Het Kind en de drie decentralisaties (3D) hebben in 2014 al het mogelijke gedaan 6. MIDDELEN om op 1 januari 2015 klaar te zijn. Dat is tot op zekere hoogte ook gelukt, in elk geval genoeg om zorgcontinuïteit voor de meest kwetsbare groepen kinderen municeren. en hun gezinnen En tot slot te waarborgen. zullen het publiek, Maar de cliënten, Het jaar 2015 is een overgangsjaar van werken in het scholen en andere doelgroepen nog niet meteen hun er moet ook in 2015 en 2015 nog veel gebeuren. De eigenlijke transformatie het denken over zorg en oude jeugdstelsel naar werken in het nieuwe stelsel. weg kunnen vinden in het nieuwe stelsel. eigen kracht is nog maar net begonnen. Onder de motorkap van het nieuwe jeugdstelsel moet intern Het programma Om Het Kind en de drie decentralisaties (3D) hebben in 2014 al het mogelijke gedaan om Kortom, 2015 staat in het teken van losse eindjes nog veel worden gecommuniceerd over nieuwe werkprocessen, protocollen en toegang tot zorg. Daarnaast vergt de nieuwe samenwerkingsvorm tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders in de ouder- op 1 januari 2015 klaar te zijn. Dat is tot op zekere afwerken, gewenning, zoeken, de weg wijzen, klachten behandelen en missers repareren. De vergt een en kindteams en samen DOEN teams ook een andere aanpak van communiceren. En tot slot zullen het hoogte ook gelukt, in elk geval genoeg om zorgcontinuïteit voor de meest kwetsbare groepen kinderen inhoudelijke inspanning van het ambtelijk apparaat, publiek, de cliënten, scholen en andere doelgroepen nog niet meteen hun weg kunnen vinden in het nieuwe stelsel. en hun gezinnen te waarborgen. Maar er moet ook maar zeker ook een communicatieve. Daarom is het in 2015 en 2015 nog veel gebeuren. De eigenlijke absoluut noodzakelijk om in 2015 over een behoorlijke Kortom, 2015 staat in het teken van losse eindjes afwerken, gewenning, zoeken, de weg wijzen, transformatie het denken over zorg en eigen kracht hoeveelheid middelen te kunnen beschikken om de klachten behandelen en missers repareren. De vergt een inhoudelijke inspanning van het ambtelijk is nog maar net begonnen. Onder de motorkap van communicatie op een adequaat niveau voort te kunnen zetten. In paragraaf 6.1 is die hoeveelheid mid- apparaat, maar zeker ook een communicatieve. Daarom is het absoluut noodzakelijk om in 2015 over het nieuwe jeugdstelsel moet intern nog veel worden gecommuniceerd over nieuwe werkprocessen, delen financieel begroot op euro, waarbij een behoorlijke hoeveelheid middelen te kunnen beschikken om de communicatie op een adequaat niveau protocollen voort en te kunnen toegang zetten. tot zorg. In paragraaf Daarnaast 6.1 vergt is die de hoeveelheid een middelen kleine 60% financieel van die middelen begroot op bestemd zijn voor nieuwe samenwerkingsvorm euro, waarbij een kleine tussen 60% gemeente van die middelen en bestemd personele zijn voor capaciteit personele (in capaciteit de vorm van (in de ambtelijke fte s vorm jeugdhulpaanbieders van ambtelijke fte s in de of oudertijdelijke en inhuur) kindteams en ongeveer en 40% of voor tijdelijke het kunnen inhuur) bekostigen en ongeveer van 40% voor het kunnen communicatiemiddelen samen DOEN teams ook (producten). een andere aanpak van com- bekostigen van communicatiemiddelen (producten). 6.1 Communicatiebegroting 2015 Communicatiethema Capaciteit Uitvoering Subtotaal (advies) (communicatiemiddelen) Communicatiestrategie/planning Kennisbank en jeugdhulptelefoon Pgb Jeugd (zorg) en Online Innovatie Sociaal Domein Speciale Functies Passend Onderwijs Q&A/begrippenlijst Mediamonitoring en beheer Pleio Matchpoint Relatiemanagement contractpartners Ouder- en kindteams Totaal COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

18 C ommunicatiestrategie Afdeling Jeugd Communicatiemiddelen 6.2 Communicatiemiddelen Naast financiële middelen worden in 2015 de volgende Naast communicatiemiddelen financiële middelen worden ingezet in om 2015 de de doelgroe- volgende communicatiemiddelen ingezet om de doelgroepen voor interne, voor externe interne, en externe publiekscommunicatie en publiekscommunicatie mee te kunnen bedienen. mee te kunnen bedienen. Voorbeelden bruikbare middelen Intern Extern Publiek Weekbrief Intranet RvE OJZ SD+D Intranet Amsterdam Nieuwsbrief/flits Zorg voor de Jeugd Pleio Twitter jeugd 020 LinkedIn groep jeugd 020 Krant Amsterdam jeugdkrant of pagina Zorg voor de Jeugd Themabijeenkomst/workshop Mediacontacten Vakbladen Zorg jeugdhulp 8 18 COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

19 EPILOOG Tekst van de wethouder (PM door Adam) Simone Kukenheim Wethouder Jeugdzaken COMMUNICATIESTRATEGIE TRANSITIE JEUGDHULP

20 Bijlage 2: intakeformulier communicatie BIJLAGE 1: intakeformulier communicatie 1. Aanvrager Naam E- mailadres Telefoonnummer Datum 2. Project Onderwerp / werktitel Bedrijfsonderdeel Hoofdopdrachtgever / Budgethouder Indicatie budget Inputleveranciers/betrokkenen < wie zijn de trekkers van het project> 3. Communicatie Aanleiding communicatieproject Doelstelling <beschrijf wat het doel moet zijn van de inspanningen van het communicatieproject> Verwachting t.a.v. Communicatie < beschrijf op welke wijze de afdeling communicatie kan bijdrage aan het project> Doelgroep < beschrijf wie de doelgroep is, wat moet de doelgroep weten, vinden en kunnen aan het einde van het project> Kernboodschap <welk kernboodschap wil je uitdragen naar de doelgroep> Gewenst resultaat < beschrijf wat er gerealiseerd moet worden, opleverproducten> Toelichting <beschrijf jouw specifieke wensen en eisen> Startdatum/einddatum COMMUNICATIESTRATEGIE 2015

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning

Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning gemeente Roosendaal, versie: 21-10-14 De gemeente Roosendaal zet er met communicatie op in dat alle inwoners goed op de hoogte zijn van de veranderingen

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Fase II: Communicatie met de Rotterdammer Christel de Valk Mei 2014 1. Ondersteuning, zorg, werk dichtbij 1.1. Wat verandert? Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Communicatieplan Meppel Sociaal Domein Van zorgen voor naar zorgen dat

Communicatieplan Meppel Sociaal Domein Van zorgen voor naar zorgen dat Communicatieplan Meppel Sociaal Domein Van zorgen voor naar zorgen dat Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie gemeente Meppel 3 3. Externe communicatie 4 3.1 Communicatiedoelen 4 3.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties November 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Nieuwe taken gemeente...3 1.2 Doelstellingen...3 1.3 Projectdoelstellingen...3 2. Doelgroepen...4

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 november 2014 Betreft Communicatie aan AWBZ-cliënten

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 november 2014 Betreft Communicatie aan AWBZ-cliënten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 13

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

WZS Uitgaand - 19240. Retouradres: Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. De stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam. T.a.v. mevrouw M. Fritschy, voorzitter

WZS Uitgaand - 19240. Retouradres: Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. De stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam. T.a.v. mevrouw M. Fritschy, voorzitter Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Bezoekadres Jodenbreestraat 25 WZS Uitgaand - 19240 Gemeente Amsterdam Postbus 1900 1000 BX Amsterdam Ontwikkeling & Programma's Telefoon 14 020 Fax 020 251 4266

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Aan : Projectgroep Van :, adviseur VGGM Datum : September 2016 Kopie : - De 16 gemeenten van Gelderland-Midden maakten bekend dat zij

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Samenwerken aan de beste jeugdzorg

Samenwerken aan de beste jeugdzorg Onderwijs & jeugdzorg Visie op jeugdzorg in 2015 Samenwerken aan de beste jeugdzorg Hoe ziet de Jeugdzorg eruit in 2015? En hoe kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte. Interview met wethouder Paul Blokhuis

De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte. Interview met wethouder Paul Blokhuis De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte Interview met wethouder Paul Blokhuis 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel

Bijlage - Communicatieplan. Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel Bijlage - Communicatieplan Communicatiestrategie + uitwerking Decentralisaties Krimpen aan den IJssel 7Versie 0.1 september 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Doel plan...3 3. Visie...4 4. Ambitie...4 5.

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015

Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015 Bijlage vii: Matrix n.a.v. advies Wmo raad Hilversum T.b.v: Verordening jeugdhulp gemeente Hilversum 2015 Eva Hameling (e.hameling@hilversum.nl) Han Meijerink (h.meijerink@hilversum.nl) Nr. Vraag/opmerking

Nadere informatie

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Colofon De handreiking Veilig Thuis communicatie voor gemeenten is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG Lay-out Chris

Nadere informatie

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Transitie Sociaal Domein in het kort We werken Kinderen opvoeden Naar school gaan Het gaat om onze leefwereld Zorgen voor familie Ouder worden Zelfstandig

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM Wmo-adviesraad gemeente Woudrichem secretariaat: mevrouw A. Hogenhorst Postbus 6 4285 ZG Woudrichem tel.: 0183 308158 e-mail: ahogenhorst@woudrichem.nl College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Transformatieagenda jeugdhulp in Zuid-Limburg Bouwstenen voor een gezamenlijke werkwijze voor jeugdhulp

Transformatieagenda jeugdhulp in Zuid-Limburg Bouwstenen voor een gezamenlijke werkwijze voor jeugdhulp BIJLAGE 5A Transformatieagenda jeugdhulp in Zuid-Limburg Bouwstenen voor een gezamenlijke werkwijze voor jeugdhulp Datum: 26 oktober 2016 Achtergrond In de afgelopen twee jaar lag de focus in de jeugdhulpverlening

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie