Toetsplan Docent theater. M. Lammers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers"

Transcriptie

1 Toetsplan Docent theater M. Lammers

2 Inhoudsopgave Inleiding Visie en uitgangspunten Visie op onderwijs... 4 Vaktraining en projecten... 4 Propedeuse en hoofdfase... 5 Actieve deelname... 5 Vrije studiepunten Visie op toetsing... 5 Validiteit, betrouwbaarheid en transparantie... 6 Signalerings- en beoordelingsvergadering... 6 Beoordelingsschalen en cesuur... 7 Herkansingen... 7 Examinatoren en beoordelaars Toetsing in de opleiding... 8 Tijdens het onderwijs: deelname, presentaties en tentamens... 8 Woordrapport (Arnhem) en kwadrant (Zwolle)... 8 Beoordelingsvergadering... 9 Studieadvies... 9 Wel/niet EC... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Versie 12 mei 2014 Pagina 2 van 9

3 Inleiding Dit toetsplan is een concretisering van het ArtEZ-toetsbeleid voor de Bacheloropleiding Docent Theater voor de locaties Arnhem en Zwolle. Dit toetsplan heeft twee functies: a. het is een (in- en extern) verantwoordingsinstrument; b. het is een middel voor kwaliteitszorg met betrekking tot de toetsing in de opleiding. In het toetsplan worden de visie en uitgangspunten op toetsen en beoordelen in de opleiding besproken (hoofdstuk 2) en wordt overzicht gegeven van het toetsprogramma (hoofdstuk 3). Het toetsplan vormt een opleidingsspecifieke aanvulling op het Onderwijs- en examenreglement (OER) en het Reglement Examencommissies. Waar nodig wordt in dit toetsplan naar deze documenten verwezen. Het toetsplan zal als uitgangspunt dienen bij de evaluatie en ontwikkeling van toetsen en beoordelingsformulieren. Daarnaast zal de examencommissie dit toetsplan gebruiken bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Versie 12 mei 2014 Pagina 3 van 9

4 Kritische reflectie en ontwikkeling Reflectief Groei en vernieuwing 1. Visie en uitgangspunten De Opleiding voor Docent Theater met locaties in Arnhem en Zwolle is een vierjarige opleiding tot docent theater met een eerstegraads bevoegdheid. Het curriculum sluit aan bij het landelijk opgestelde competentieprofiel docent kunstvakken (conceptversie 3.0). Binnen dit profiel zijn vijf competenties voor de beginnend docent kunstvakken gedefinieerd (zie figuur). Deze competenties zijn uitgewerkt in tien kerncompetenties. De prestatie-indicatoren bij de tien kerncompetenties zijn waar nodig verder uitgewerkt in prestatie-indicatoren voor de beginnend theaterdocent. Artistiek Creëren Ambachtelijk Pedagogisch en didactisch Pedagogisch Didactisch Interpersoonlijk Communicatief Samenwerken Omgevingsgericht Omgevingsgerichtheid Cultureel ondernemen 1.1 Visie op onderwijs Elke student is uniek en moet de ruimte krijgen om zich met zijn of haar talenten binnen kaders - te ontwikkelen tot een beginnend Docent Theater. Een afgestudeerd Docent Theater moet in meer of mindere mate aan de volgende criteria voldoen: kunstzinnigheid, veelzijdigheid, flexibiliteit. Hij moet beschikken over analytisch vermogen en moet inspirerend en stimulerend zijn. Het leerplan, waarin zowel het docentschap en het theatermaken aan bod komen, is dan ook gebaseerd op deze criteria. Vaktraining en projecten De programmaonderdelen in het curriculum zijn onder te verdelen in vier groepen: praktijkvakken, theorie, projecten en studievoortgang & beroep. In de praktijk- en theorievakken - ook wel vaktraining genoemd - wordt de voor het beroep benodigde kennis en vaardigheden aangeleerd. De projecten zijn gerelateerd aan het werkveld. Binnen de projecten krijgen de studenten opdrachten die direct voortvloeien uit realistische beroepssituaties. Die situatie kan binnen de opleiding worden gesimuleerd of binnen het concrete werkveld plaatsvinden. De inhoud van de vaktraining is zoveel mogelijk toeleverend aan de projecten. Het curriculum is opgebouwd vanuit de visie dat hoe meer vakmatige bagage je hebt, hoe beter je toegerust bent voor de toenemende zelfstandigheid binnen projecten. In de loop van de opleiding neemt het aantal uren voor de vaktraining af en neemt het aantal uren voor projecten toe. Informatie over de afzonderlijke vakken is te vinden op de Electronische Leeromgeving. De vakken binnen studievoortgang & beroep hebben betrekking op de individuele voortgang van de student in zijn studie en het leren kennen van het beroep. Versie 12 mei 2014 Pagina 4 van 9

5 Propedeuse en hoofdfase De propedeuse is een jaar van kennismaking met het vak, de opleiding en medestudenten en is opgedeeld in twee gelijkwaardige semesters en vier kwartalen. De propedeuse is selecterend, dat wil zeggen dat de school de mogelijkheid heeft aan individuele studenten met achterblijvende studieresultaten een studieadvies te geven. Mocht daar aanleiding voor zijn dat kan dit een Bindend Afwijzend Studieadvies worden. In dat geval moet de student de opleiding verlaten. Het tweede en derde jaar staat in het teken van de verdieping. De student diept de aspecten van het vak uit via lessen, projecten en (onderwijs)stages. In het eerste, tweede en derde jaar volgt de student ook onderwijs van het Interfacultair Programma (eerste jaar ook). De eerste twee jaar van de opleiding zijn te zien als basisjaren. In deze twee jaren volgen alle studenten dezelfde vakken en projecten. Na het tweede jaar gaat een student zich steeds meer profileren. In het derde jaar volgt de student zowel keuzeprojecten als verplichte projecten. Door middel van stages en keuzevakken gaat een student zich verder specialiseren in zijn/haar interesses en specifieke kwaliteiten. De student wordt geholpen met het uitstippelen van zijn studietraject middels studiebegeleidingslessen en (individuele) studieloopbaanbegeleiding. In het vierde jaar studeert een student af via een programma waarvan de student zelf de onderwerpen en stages bepaalt in zijn/haar afstudeerplan. Actieve deelname Het onderwijs is gebaseerd op samenwerking van personeel en studenten en op samenwerking van studenten onderling. Studenten zijn voor hun individuele leerproces afhankelijk van elkaars inzet en aanwezigheid. Daarom is actieve deelname van de student aan de onderwijsactiviteiten noodzakelijk. Vrije studiepunten In het programma zijn vrije studiepunten opgenomen. De student kiest zelf voor invulling van deze studiepunten. Iedere student dient per project een projectplan in waaruit blijkt dat het project een bijdrage levert aan zijn/haar brede oriëntatie op het vak van Docent Theater en dat hij/zij door het project kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen verwerft die direct verband houden met de beroepspraktijk. Daarnaast kent de opleiding een aantal commissies, zoals opleidingscommissie, de studentenraad en commissies voor de organisatie van evenementen. Ook de deelname aan deze commissies valt onder de vrije studiepunten. 1.2 Visie op toetsing In de onderwijskundige literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen formatieve en summatieve toetsing. Formatieve toetsing is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van studenten. Het hoofddoel is het geven van feedback aan de student om hem in de gewenste richting te sturen of te ondersteunen. Summatieve toetsing is voornamelijk gericht op het beoordelen van het niveau van de student. Er wordt een beslissing genomen over het vervolgtraject: de student mag door, ontvangt studiepunten en uiteindelijk het getuigschrift. De ArtEZ opleiding Docent Theater ziet toetsing als een belangrijk onderdeel van de opleiding. Door bewust te toetsen wordt informatie verzameld over het leerproces. Bij de meeste programmaonderdelen wordt tijdens de beoordelingsvergadering en in samenhang met andere toetsresultaten bepaald wat de waarde is van de toetsresultaten, met het oog op de te nemen Versie 12 mei 2014 Pagina 5 van 9

6 beslissing. Als dan sprake is van een kwalificerende beslissing, dan is er sprake van een summatief oordeel. (Sinke, 2006). Validiteit, betrouwbaarheid en transparantie Binnen de opleiding Docent Theater zijn er twee formele beslismomenten. Aan het einde van de propedeutische fase wordt vastgesteld of de student door kan naar de hoofdfase van de opleiding of de opleiding moet verlaten. Aan het einde van de hoofdfase wordt vastgesteld of de student voldoende competent is en het getuigschrift mag ontvangen. Het totaal van de toetsen moet betrouwbare en valide informatie geven om deze beslissingen te mogen nemen. De toetsen binnen de opleiding moeten daarom valide en betrouwbaar zijn. Daarnaast moet de manier van beoordelen voor de studenten inzichtelijk zijn. Hiervoor worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. 1 Het totaal van de toetsen binnen de opleiding dekt de competenties waarvoor opgeleid wordt en vormen een samenhangend geheel. 2 Toetsing vindt zo veel als mogelijk in de context van de beroepspraktijk plaats, door middel van opdrachten en binnen projecten. 3 De toetsen sluiten aan bij het gegeven onderwijs. 4 De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de te beoordelen competenties en op het beoordelingsformulier wordt indien nodig onderscheid gemaakt tussen proces en product. 5 De student wordt over de toetsing geïnformeerd in de werkplannen/vakhandleidingen, de OER en de jaarplanning. 6 Eindconclusies over het wel of niet halen van het vak worden bij een groot aantal vakken genomen in de beoordelingsvergadering (zie volgende paragraaf). Signalerings- en beoordelingsvergadering De opleiding streeft ernaar om de competenties zoveel mogelijk in samenhang, bij verschillende vakken tegelijk en door meerdere beoordelaars te laten beoordelen. De opleiding ziet daarom een belangrijke rol voor de beoordelingsvergadering. Binnen de beoordelingsvergadering wordt de ontwikkeling van elke student op de verschillende competenties gevolgd en de prestaties van de student vergeleken met een absolute norm en met de prestaties in het verleden. De resultaten van de voorgaande periode worden verklaard; als de gezamenlijke conclusie is dat de student iets onvoldoende beheerst, wordt geprobeerd te achterhalen waarom de student het onvoldoende beheerst. Eerste, tweede en derdejaars studenten worden twee keer per jaar besproken door het docententeam. Deze beoordelingsvergaderingen vinden halverwege en aan het einde van het schooljaar plaats. Elke docent neemt zijn/haar beoordeling van de studenten mee. Gezamenlijk wordt besproken: Ontwikkeling van de student Sterke punten en punten ter verbetering, aandachtspunten Herkansing bij het niet behalen van studiepunten De student wordt over de uitkomst van de beoordelingsvergadering geïnformeerd door zijn/haar mentor. Omdat het eerste jaar selecterend is, vindt in het eerste jaar minimaal één extra vergadering plaats. Deze vergadering wordt signaleringsvergadering genoemd en vindt rond de herfstvakantie plaats. Een eventuele extra vergadering vindt plaats in de maand maart. Docenten wisselen gegevens uit over de voortgang van de studenten. Deze vergadering heeft als doel om snel een indicatie te krijgen van sterke en zwakke punten van een student, zodat in de daaropvolgende periode deze punten extra aandacht kunnen krijgen. Versie 12 mei 2014 Pagina 6 van 9

7 Beoordelingsschalen en cesuur De opleiding Docent Theater maakt bij een aantal formatieve beoordelingen gebruik van de beoordelingsschaal onvoldoende, matig/zwak, voldoende, ruim voldoende en goed of een cijfermatige schaal van 1 tot 10 om de student feedback te kunnen geven. Deze beoordeling maakt onderdeel uit van het woordrapport (Arnhem) en kwadrant (Zwolle). De volgende beoordelingsschalen en cesuren worden bij de summatieve beoordelingen (en dus in Osiris) gebruikt: Beoordelingschaal Voldoende 1. Cijfer op de schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 10 5,5 of hoger (uitmuntend), voorzien van maximaal één decimaal. 2. Voldaan / niet-voldaan Voldaan 3. Voldoende / Onvoldoende Voldoende Herkansingen Ten aanzien van de herkansingen kan onderscheid gemaakt worden tussen tentamens en de beoordeling van afzonderlijke competenties en vaardigheden. Bij vakken waarbij een tentamen wordt gebruikt heeft een student binnen het studiejaar recht op één herkansing die zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de eerste gelegenheid. Als een student een onvoldoende resultaat krijgt op deze herkansing moet de student in het volgende studiejaar indien nodig het vak opnieuw volgen, maar in ieder geval de toets opnieuw afleggen. Binnen de basisvakken en projecten worden specifieke competenties en/of vaardigheden gevraagd. Als tijdens de beoordelingsvergadering blijkt dat een student een of meerdere van die vaardigheden onvoldoende beheerst, wordt tijdens de beoordelingsvergadering bepaald op welke manier de student dit kan herkansen. In de vergadering kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de student het gehele vak/project moet herkansen, of een deel van het vak of project. Het kan ook zijn dat de student in het volgende semester opnieuw op deze competentie beoordeeld wordt. Dit kan een semester zijn binnen hetzelfde studiejaar, maar ook in het volgende studiejaar. Bijvoorbeeld, als een eerstejaars student de competentie Samenwerken in het eerste jaar onvoldoende laat zien, kan hij de vakken waar samenwerken expliciet aan de orde komt niet afronden en dus zijn propedeuse niet halen. Hij kan echter wel door naar het tweede jaar. Binnen de vakken in het tweede jaar kan deze student de competentie samenwerken verder beoefenen. Als deze student dan in het tweede jaar laat zien dat hij kan samenwerken, haalt hij alsnog de vakken in het eerste jaar en dus zijn propedeuse. Als de student ook in het tweede jaar onvoldoende samenwerken laat zien volgens de in de vergadering aangewezen beoordelaars, dan haalt hij de propedeuse niet. Examinatoren en beoordelaars Alleen personen die in het examenregister opgenomen zijn zijn bevoegd om als examinator op te treden. Bij de beoordelingsvergadering (en andere beoordelingsmomenten waarbij de student door meerdere beoordelaars beoordeeld wordt) is sprake van één eindverantwoordelijke. Doorgaans is dit de jaarcoördinator van het betreffende studiejaar of een door het hoofd van de opleiding aangewezen vervanger. Deze, in het examinatorenregister opgenomen functionaris, is eindverantwoordelijk voor het beoordelingsproces en zet aan het einde van de vergadering een handtekening op het beoordelingsformulier. Versie 12 mei 2014 Pagina 7 van 9

8 2. Toetsing in de opleiding De ArtEZ opleiding Docent Theater beoordeelt per periode. Hieronder zijn een aantal voorbeelden van beoordelingsmomenten in een periode gevisualiseerd, daaronder zijn de verschillende momenten beschreven. Programmaonderdeel A Programmaonderdeel B Programmaonderdeel C Deelname Presentatie Deelname Deelname Tentamen Woordrapport/ kwadrant Woordrapport/ kwadrant Woordrapport/ kwadrant Beoordelingsvergadering Studieadvies wel/niet EC wel/niet EC wel/niet EC Tijdens het onderwijs: deelname, presentaties en tentamens De lessen hebben een verplicht karakter. Van een student wordt verwacht dat hij van alle lessen die hij volgt minstens 80% aanwezig is en dan ook actief deelneemt aan de lessen. De aanwezigheid en actieve deelname geeft de student toegang tot de beoordeling. Als de student minder dan 80% aanwezig is of niet deelneemt aan de lessen wegens ziekte of familieomstandigheden of andere vormen van overmacht kan de student toch beoordeeld worden. Dit gaat altijd in overleg met de examencommissie 1. In het studieadvies zal dan opgenomen worden op welke wijze de student de gemiste programmaonderdelen alsnog kan behalen. Woordrapport (Arnhem) en kwadrant (Zwolle) De meeste programmaonderdelen worden afgesloten met een woordrapport of kwadrant. Een woordrapport omvat de schriftelijke feedback van de docent en een (voorlopig) cijfer/beoordeling. Ook beoordeelt de student zichzelf. In een kwadrant wordt de beoordeling opgedeeld in de onderdelen kennis, vaardigheden, attitude en inzicht. De docent spreekt zich in zijn verslag uit over de ontwikkeling van de student binnen de context van het programmaonderdeel, aan de hand van de leerdoelen/beoordelingscriteria zoals die in het werkplan/de vakhandleiding beschreven staan. Het woordrapport of kwadrant vormt de beoordeling van het betreffende vak en wordt opgeslagen in het individuele studentendossier. 1 Zie artikel 5.2 van het OER. Versie 12 mei 2014 Pagina 8 van 9

9 Beoordelingsvergadering Tijdens een beoordelingsvergadering wordt per student onder voorzitterschap van de jaarcoördinator de woordrapporten en/of beoordelingskwadranten besproken. De docenten proberen gezamenlijk een antwoord te geven op de volgende vraag: Heeft de student afdoende laten zien dat hij de gewenste competenties in combinatie met elkaar voor het moment in de opleiding heeft ontwikkeld, zodat hij verder kan in de opleiding? De integrale ontwikkeling van de student zoals gezien bij de verschillende programmaonderdelen - wordt afgezet tegen de in het opleidingsprofiel beschreven competenties. De conclusie leidt tot een studieadvies. De jaarcoördinator is voorzitter van de vergadering; leidt het gesprek en borgt dat alle beoordelingen in de juiste context worden geplaatst. Studieadvies De docenten formuleren eventueel gezamenlijk een advies voor het vervolg van de studie met daarin opgenomen mogelijkheden tot herkansing, aanpassing van het programma, extra leeropdrachten. Een studieadvies dat afwijkt van het reguliere programma (zoals in de werkplannen/ vakbeschrijvingen verwoord) is altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de examencommissie. Toekenning studiepunten Als de vergadering unaniem is dat de student de leerdoelen en dus onderliggende competenties afdoende beheerst voor het moment in de opleiding, ontvangt de student de studiepunten behorende bij de betreffende vakken. In het geval van een herkansing van schrijfopdracht, mondeling of schriftelijk tentamen e.d.ontvangt de student voor het betreffende programmaonderdeel pas de studiepunten als de herkansing voldoende is gemaakt. De herkansing wordt meegenomen in het studieadvies voor de komende periode. Bij onvoldoende ontwikkeling op vaardigheden/competentieniveau die niet middels een schrijfopdracht, mondeling of schriftelijk tentamen ed. worden beoordeeld, zullen de studiepunten voor de programmaonderdelen waarin de vaardigheden/competentieniveau aan de orde komen pas worden toegekend als de aanvullende leeropdracht vanuit het studieadvies afdoende is afgerond. Het wel of niet voldoende uitvoeren van de studie conform het studieadvies is onderwerp van gesprek in de eerstvolgende beoordelingsvergadering en daar opnieuw beoordeeld conform bovenstaande procedure. Versie 12 mei 2014 Pagina 9 van 9

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 Bijlage B, Onderwijs Examen Regelement, 2014-2015 EC EC jaar 1 Zwolle Arnhem spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 theatergeschiedenis 3 3 theatertheorie 3 3 cultuurgeschiedenis

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid SKE november 2016

Toetsbekwaamheid SKE november 2016 Toetsbekwaamheid SKE november 2016 De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx Inspiratiedocument Toetsinginhetnieuwecurriculum Augustus2014 Toetsservice EKO IWOO Het inspiratiedocument Toetsing is bedoeld voor betrokkenen bij de ontwikkeling van de nieuwe bachelorcurricula Biomedische

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 27 februari 2014 Partijen : Verzoeker tegen CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : [duur] Bindend negatief

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN Praktische informatie van studenten voor studenten LGW van A tot Z Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam Rochussenstraat 198

Nadere informatie

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot Kwaliteit van Toetsen Dr C.G.Groot Er was eens. - Vragen niet correct - Toets geen afspiegeling van de stof - Procedures onduidelijk - Mondeling (in dit geval) niet objectief 2 Wettelijk kader - Wet op

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

: negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005

: negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005 Trefwoorden : negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005 Hoofdoverwegingen : Het College is van oordeel dat, mede gezien het in het studiejaar behaalde

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 studiejaar 2016-2017 Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 28 augustus 2016. 1) Begripsbepaling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Toetsregeling Klinische Vraagstukken

Toetsregeling Klinische Vraagstukken Toetsregeling Klinische Vraagstukken Bacheloropleidingen Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf september 27. Begripsbepaling De tentamens Klinische vraagstukken niveau t/m 5 bestaan

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 Toetsregeling Professionaliteit Jaar 1 Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 1 september 2017. 1 Begripsbepaling Professionaliteit Definitie:

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur.

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur. Module 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop 1. Doelstelling 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop Kerncompetentie Succescriteria Proces Resultaat De student is in staat de horoscoop op de juiste

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Preambule... 3 2. Begrippenlijst... 3 3. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 4. Deelname schriftelijke toetsen

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 2 en 3

Toetsregeling Professionaliteit Jaar 2 en 3 Toetsregeling Professionaliteit Jaar 2 en 3 Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 1 september 2017. 1 Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT TONEELACADEMIE MAASTRICHT POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT Als je al een bachelor acteren, regisseren of performen hebt, dan kan je in deze postacademische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid

Nadere informatie

TOETSING EN EXAMENCOMMISSIE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Basis voor het toetsbeleid van de ESHCC

TOETSING EN EXAMENCOMMISSIE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Basis voor het toetsbeleid van de ESHCC TOETSING EN EXAMENCOMMISSIE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Basis voor het toetsbeleid van de ESHCC Inleiding Voor elke opleiding is het van vitaal belang om via toetsing vast te stellen of een student

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen,

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT TONEELACADEMIE MAASTRICHT start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT inschrijvingen mogelijk tot 15 september 2012 Er is veel interesse voor deze opleiding. De plaatsen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 als bedoeld in artikel 7.13 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Preambule Deze regeling geldt vanaf 1 september 2016 tot de vaststelling

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2015-2016 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Toepassing van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Automotive (Deeltijd)

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Automotive (Deeltijd) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Automotive (Deeltijd) Voor de gedeeltelijk aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse bacheloropleiding Automotive van de Hogeschool van Arnhem

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie