PR - en Communicatieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PR - en Communicatieplan 2011-2012"

Transcriptie

1 PR - en Communicatieplan

2 Pr - en communicatieplan Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie Auteur: Evert Ruiter Concept 1: Februari

3 Inleiding Goed doordachte pr en communicatie zorgt voor herkenbaarheid, bekendheid en vertrouwen en draagt bij aan een goede reputatie. Een goede reputatie is voor de NVL één van de voorwaarden voor een succesvolle vereniging, de projecten die zij uitvoert en de relaties die ze onderhoudt. En niet te vergeten voor het generen van financiële middelen. Een goede reputatie bereiken we niet alleen door consistentie in de toepassing van de huisstijl en een consequent mediabeleid, maar met name door professioneel gedrag. Van belang daarin is dat wij als vereniging weten wie we zijn en wat we doen, waar we voor staan, wat we willen uitstralen en waar we naartoe willen. Dat is vastgelegd in de meerjarenplannen die we sinds 2003 maken. Wanneer we dit plan plaatsen in deze snel veranderende tijd, dan kunnen de social media niet worden vergeten. Veel bestuursleden en leden zijn actief op LinkedIn, Hyves, Twitter of andere sociale netwerken. Hoe verhoudt zich dit tot onze vereniging en wanneer zet je social media in voor het bereiken van een brede doelgroep. Waarom een communicatie- en pr-plan? Een dergelijk plan geeft antwoord op de volgende basisvragen: Welke doelgroep willen we bereiken? Welke boodschap willen we communiceren? Welke doelstellingen willen we bereiken? Een dergelijk plan maakt ideeën bespreekbaar: je kunt dus makkelijker anderen betrekken in de ideevorming. Daardoor wordt je aanpak beter en creëer je draagvlak en betrokkenheid. Een plan maakt je volgbaar, voorspelbaar, controleerbaar en beoordeelbaar. Collega instellingen, medebestuurders en leden weten wat ze kunnen verwachten. Af en toe even terughalen wat je van plan was, is soms heel verhelderend. Een plan helpt om prioriteiten te leggen. Een goed communicatieplan beschrijft niet alleen wat je gaat doen maar ook waarom je dat gaat doen. Welke keuzes liggen daaraan ten grondslag? Als we dat goed op een rijtje hebben, kunnen we gemakkelijker tijd, geld en capaciteit van de betrokken personen verdelen. 2

4 Inhoudsopgave Pag: 1. Doelstellingen en taken NVL Oprichting NVL, doelstellingen en samenwerking Taken Identiteit en imago 4 2 Communicatie binnen de NVL Communicatiestrategie SWOT Analyse Communicatiedoelgroepen Logo en huisstijl Logo Huisstijl Huisstijlmiddelen Vormgeving/Stijl Wanneer gebruik je huisstijl en wanneer niet? Taken bestuurslid PR en Communicatie 8 3 Interne communicatie Interne communicatiemiddelen Overleggen Internet Jaarlijkse studiedag Overige middelen Overige ideeën 9 4 Externe communicatie Externe communicatiemiddelen Website Digitale nieuwsbrieven Folder Direct mail Brieven en enveloppen Jaarverslag Beleidsplan Pers Folders/flyers/uitnodigingen Presentatie Digitale media Stand Evaluatie/afnemertevredenheid 12 5 Budget 13 Bijlagen: Handleiding persbericht schrijven 14 Briefpapier 16 Expomateriaal 17 3

5 1. Doelstellingen en taken NVL 1.1 Oprichting van de NVL, Doelstelling en samenwerking. Op 1 maart 1997 werd de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) opgericht. Het doel van de vereniging is het stimuleren van de studie naar en de bescherming van libellen van soorten die in Nederland voorkomen. Hierbij werkt de NVL samen met een aantal andere natuurbeschermingsorganisaties, zoals De Vlinderstichting en EIS-Nederland. De vereniging heeft meer dan 450 leden. Ook kent de NVL een aantal provinciale- en regionale Libellenwerkgroepen in Nederland. 1.2 Taken De belangrijkste taken van de NVL zijn: Het verbreiden van de kennis omtrent libellen (verspreiding, voorkomen, bescherming) in Nederland. Het geven van advies ten aanzien van bescherming, educatie, enzovoorts. Het verschaffen van Informatie Ondersteuning bij de uitvoer van projecten, educatie, e.d. Deskundigheidsbevordering d.m.v. lezingen, workshops, coaching van vrijwilligers 1.3 Identiteit en imago De identiteit en het imago van de NVL kunnen worden gekenschetst als: jong, actief, sterk gespecialiseerd, een grote kennis van het specifieke vakgebied in relatie tot andere vakgebieden, betrokken bij natuuronderzoek en natuurbescherming. 4

6 2. Communicatie binnen de NVL Bestuursvergaderingen Algemene ledenvergadering Nieuwsbrieven (papier en digitaal) Brachytron Flyer Stand 2.1 Communicatiestrategie - NVL als expertise vereniging voor alle organisaties en personen die zich bezig houden met libellenstudie - Deskundigheid (de aanwezige kennis) Daar waar we kunnen tonen we onze specialistische kennis. - Onze successen en die van onze doelgroepen In al onze nieuwsbrieven, maar ook op nieuwe manieren (specials) - Grote projecten met veel bereik bij onze doelgroepen - De resultaten van ons advieswerk toevoeging? - Unique Selling Points toevoeging? 5

7 2.2 SWOT-analyse Voor wat betreft communicatie zijn er een aantal sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen te noemen. Intern Positief Sterkten Specialistische kennis Positief imago Goed en slagvaardig bestuur Sterk eigen kwartaalblad Imago en identiteit komen overeen Herkenbare communicatiemiddelen (logo, nieuwsbrief, brachytron) Landelijke studiedag Aanbod excursies en andere activiteiten Contributie leden is niet te hoog Negatief Zwakten Onvoldoende kennisdeling Weinig profiel Te weinig contact met leden en Kwetsbaarheid bestuur Onregelmatig verschijnen van brachytron Onderlinge afstemming is niet in orde Onderlinge afstemming is niet in orde Ledental (kan groter) Financiële armslag is daardoor klein Extern Kansen Dwarsverbanden en samenwerking met verwante organisaties Projectmatig werken Social media Investeren in relaties (persoonlijke communicatie) Verwerven van opdrachten (inventarisatie, educatie, voorlichting) Bedreigingen Teruglopend ledental (negatief scenario) Afhankelijkheid geldschieters Overexposure Verlies van eigen identiteit Concurrentiebeding 2.3 Communicatie doelgroepen Leden van de vereniging Leden van regionale werkgroepen Leden van Jeugdbonden voor Natuurstudie Collega verenigingen Landelijke natuurbeschermingsorganisaties Zusterorganisaties in het buitenland Landelijke en provinciale overheden 6

8 2.4 Logo en Huisstijl Logo Een logo geeft in één oogopslag weer met welke organisatie of welk merk men van doen heeft. De NVL heeft een eigen logo (zie fig.). Dat logo is ontleend aan een cartoon die ooit is gemaakt voor de NJN. Het is een sterk en speels logo en als zodanig direct herkenbaar. Het wordt echter normaal en gespiegeld gebruikt. Het logo is geïncorporeerd in de naam van de vereniging, maar wordt niet consequent doorgevoerd en benut in alle uitingen (nieuwsbrief, site). Eenheid met gebruik van logo daarbij is wenselijk Huisstijl Een huisstijl is bedoelt voor bekendheid, herkenbaarheid en vertrouwen. Uniformiteit van de uitstraling van communicaitemiddelen is daarom van belang. Daarvoor is onder andere nodig: eenzelfde opmaak en gebruik van brieven, en digitale handtekeningen, nieuwsbrieven, verslagen, projectplannen, presentaties, etc. Het ontbreekt bij de NVL aan een eenduidige en consequent doorgevoerde huisstijl. Alle uitgaven hebben een eigen stijl en opmaak. De enige constante factor is het logo. Het is van belang om één duidelijk herkenbare huisstijl te ontwikkelen en die in alle uitingen door te voeren. Tips voor een te ontwikkelen NVL huisstijl. Ten aanzien van een huisstijl is kleur een belangrijke factor van belang. Het huidige kleurgebruik (site, brachytron) is gebaseerd op een geel-bruine tint, maar deze spreekt niet door in het geheel. Voor de huisstijl van NVL zou de kleur (licht) geel een uitstekende basis kunnen zijn. Volgens de kleurenleer van Leonardo da Vinci associeert geel met: tijd, zon, maan en sterren, zomer, rijpe oogst, goud, gewin en verstand. Volgens de hedendaagse kleurenleer associeert geel met: energie, vreugde, geestkracht, luchtigheid en lichtheid van het bestaan. In de te ontwikkelen huisstijl zouden de volgende thema s duidelijk naar voren kunnen komen: Geel, Zon, Zomer, Energie, Luchtigheid. Geel: Als basiskleur of steunkleur. Zon, Zomer en Energie: als uitstraling van het geheel. Luchtigheid: In bij voorkeur lettertype. (Het huidige lettertype is nogal fors en stevig) NB: De luchtigheid is nu al in de website en de achtergrond van brachytron en het briefpapier (zie bijlage) verwerkt door middel van een vleugeladering. Deze achtergrond werkt sterk, maar kan lichter worden aangezet. 7

9 Huisstijlmiddelen Omdat het de NVL ontbreekt aan een duidelijke huisstijl, zijn er momenteel dus ook geen duidelijk herkenbare huisstijlmiddelen voor handen. Er is briefpapier, maar dat wordt nauwelijks gebruikt. Te ontwikkelen (of opnieuw te ontwikkelen c.q. te herziene) huisstijlmiddelen: Briefpapier Enveloppen Visitekaartjes With compliments cards Stickers Website Nieuwsbrieven Banieren Presentatiemappen Powerpointpresentaties Vormgeving/stijl Dit zijn twee essentiële elementen waarmee je je onderscheidt van anderen (andere verenigingen voor natuurstudie e.d.). Een effectief middel daarbij zijn huisstijlbeelden (bijvoorbeeld het gebruik van terugkerende en pakkende/prikkelende foto s) Wanneer gebruik je de huisstijl en wanneer niet? Corporate communicatie Corporate communicatiemiddelen worden altijd opgemaakt in 100% NVL huisstijl, bijvoorbeeld briefpapier, website, folder, jaarverslag, beleidsplan, nieuwsbrief en brachytron. Projectcommunicatie Projecten waarbij de NVL de organisator is krijgen de NVL huisstijl. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het project gericht is op een doelgroep die geen directe NVL-doelgroep is en waarbij een eventueel aangepaste stijl beter het doel bereikt. Projecten die de NVL samen met anderen doet Als een project tot stand komt door een samenwerkingsverband waarin alle partners een gelijkwaardige rol hebben, dan wordt de uitstraling in overleg met de partners en de communicatieafdeling vastgesteld. De minimale vermelding is de (juiste) plaatsing van het logo van de NVL. Het logo moet vis de site in een zip bestand verkrijgbaar zijn, zowel voor web als voor drukwerk Taken van het bestuurslid PR en Communicatie De taken van het bestuurslid pr en communicatie zijn veelzijdig. Hij/zij: Draagt zorg voor ontwikkeling van de huisstijl en een correcte toepassing daarvan; Heeft regelmatig contactoverleg met de webbeheerder; Woont (indien wenselijk) redactievergaderingen bij; Draagt zorg voor een goede standuitrusting; Verzorgt persberichten. 8

10 3. Interne communicatie 3.1 Interne communicatiemiddelen De meest directe vorm van interne communicatie is uiteraard het persoonlijk contact, door middel vergaderingen, telefoon en . In een relatief kleine vereniging als de NVL is dit een zeer waardevolle manier om informatie te verkrijgen of over te brengen. De lijst met (officieel) in te zetten interne communicatiemiddelen is onuitputtelijk. Hieronder staan de meeste relevante middelen vermeld Overleggen Bestuursvergaderingen Algemene ledenvergadering Redactievergaderingen Internet Een belangrijke bron van directe communicatie en de plek waar à la minute informatie op geplaatst kan worden. In eerste instantie is dat de eigen website, maar ook andere mogelijkheden (forum waarneming.nl, twitter, LinkedIn, etc) zijn belangrijk Jaarlijkse studiedag De jaarlijkse studiedag in maart is een belangrijk moment om veel informatie direct te communiceren met de leden Overige middelen Nieuwsbrief Overige ideeën (?) 9

11 4. Externe communicatie De externe communicatie van de NVL is de laatste jaren gekenmerkt door wisselvalligheid. We waren te vaak niet in beeld waardoor onze doelgroep ons niet wist te vinden. Terwijl daarnaast bijvoorbeeld de Vlinderstichting zich juist wel sterk naar buiten toe profileerde als club voor libellenstudie en daarnaast ook regionale werkgroepen dat sterk deden. De NVL moet daarom in de toekomst haar toegevoegde waarde laten zien en sterk uitdragen en zich sterk profileren met de deskundigheid op het gebied van libellenstudie, -educatie en -onderzoek. Zie daarvoor ook paragraaf 2.1 over de communicatiestrategie. 4.1 Externe communicatiemiddelen Website De website wordt ingezet met als doel: - Leden en doelgroepen te informeren over nieuws op activiteitenniveau, maar ook op verenigingsniveau - Leden en doelgroepen te informeren over de werkzaamheden van de NVL en wat de NVL voor hen kan betekenen - De bekendheid van de NVL te vergroten Sinds november 2006 werd de website bezocht door bezoekers. Het grootste aantal bezoekers ligt op 90 (het hoogste aantal bezoekers wordt jaarlijks gehaald vlak voor de studiedag) en het maandelijks gemiddelde ligt rond 750 bezoekers. Het doel voor de komende jaren zal moeten zijn: meer bezoekers naar de website te trekken. Het streven daarbij is meer dan 1000 bezoekers per maand. Dit kunnen we bereiken door: Herstructurering van de website zodat deze meer doelgroepgericht is. De site heeft de laatste jaren al een sterke wijziging ten goede ondergaan, maar kan nog sterk verbeterd c.q. efficiënter worden en worden gerestyled op basis van de te ontwikkelen huisstijl (webomgeving!) Op ieder communicatiemiddel de url weer te geven; De website interactiever te maken d.m.v. polls, forum, prikkelende dilemma s, evaluaties, etc. Sociale media meer inzetten Persoonlijke communicatie van leden en bestuurleden in digitale sociale media (Hyves, Facebook, LinkedIn, etc.) met links naar de website van de NVL Digitale nieuwsbrieven De nieuwsbrieven worden ingezet met als doel: Informeren over actuele items (nieuws); Bieden van praktische informatie en inspiratie; Verstevigen bekendheid NVL en laten zien wat we doen Folder. Het gezicht van NVL De NVL heeft in 2002 een eigen folder gemaakt. Deze is inmiddels verouderd en voldoet niet aan de huisstijl. Naast alle andere NVL uitingen zal ook deze folder (indien een folder nog noodzakelijk wordt geacht) moeten worden vervangen. 10

12 4.1.4 Direct mail Direct Mail wordt ingezet met als doel: Informeren van doelgroepen over projecten en activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen; Doelgroepen aan te zetten tot gedrag, bijvoorbeeld deelname aan een workshop, excursie, etc; Verstevigen relatie geadresseerde. Middels een fysieke of digitale direct mail actie wordt een grote groep bereikt voor bijvoorbeeld uitnodiging voor een symposium, studiedag, etc. Om relaties te verstevigen streven we ernaar altijd een aan de persoon gerichte direct mailing te doen. Een goed geselecteerd en actueel adressenbestand is hierbij noodzakelijk. Dit moet nog worden ontwikkeld Brieven en enveloppen De NVL beschikt over eigen briefpapier. Zie bijlage. Dit briefpapier is digitaal beschikbaar, maar beter is het om het te laten drukken. Daartoe is het van belang eerst de huisstijl te ontwikkelen en daarna stap voor stap de huisstijlmiddelen toe te passen. Voor enveloppen geldt hetzelfde. Een goedkope oplossing is een NVL sticker voor op blanco enveloppen wordt veel ingezet en heeft dus ook een groot aandeel in de uitstraling van de NVL. Om deze uitstraling te waarborgen gelden een aantal regels voor het gebruik van Geef een duidelijke omschrijving in het veld onderwerp. Wees voorzichtig met zware bijlagen, deze worden soms geweigerd door de ontvanger. Bij mail aan een grote groep: verberg de namen van de geadresseerden. Voorzie je bericht van een aanhef (begroet de lezer). Zorg voor een duidelijke handtekening met NVL logo Jaarverslag De NVL legt jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de leden in een jaarverslag. Het verslag wordt vormgegeven in NVL huisstijl en verschijnt in downloadbaar pdf op de site Beleidsplan Een meerjaren beleidsplan is een effectief communicatiemiddel met als doelgroep het bestuur, de leden en zusterorganisaties van de NVL. Het geeft in heldere termen weer wat de missie en visie is van de NVL en wat men in die periode van de NVL mag verwachten. Het doel van de NVL met het beleidsplan is dat het een bijdrage levert aan haar bekendheid en zichtbaar maakt wat de NVL doet en gedaan heeft. Sinds 2003 zijn er twee meerjaren beleidsplannen geschreven. Te weten voor de periode en de periode Pers De pers is een belangrijke intermediair voor de NVL. Persberichten worden in concept aangeleverd bij het bestuurslid pr en communicatie. Hiervoor is een handleiding ontwikkeld (zie Bijlage). Het bestuurslid pr en communicatie redigeert en verstuurt vervolgens de persberichten. De pers wordt uitgenodigd bij bijzondere activiteiten als boekpresentaties, bijzondere excursies, bijzondere vondsten, e.d.. Indien nodig wordt een geselecteerd bestand nagebeld om extra aandacht te vragen voor een bericht. Soms is het wenselijk om direct contact te leggen met een medium voor een diepte interview alvorens of in plaats van een persbericht te sturen en wordt er een persmap gemaakt. 11

13 Folders/flyers/uitnodigingen Het bestuurslid pr en communicatie draagt zorg voor een goede kwaliteit van de uitgaven en de zichtbaarheid van de NVL. Meestal worden folders gemaakt met als hoofddoel het informeren en enthousiast maken van betreffende doelgroepen. Flyers ook, maar de nadruk ligt dan meer op het houdingsaspect en aanzetten tot bezoek website voor meer informatie (er kan nu eenmaal minder informatie op). In folders en flyers wordt altijd de website van de NVL opgenomen. Samen zorgen zij dan voor een synergetisch effect. Zie ook Presentaties Presentaties kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden, maar over het algemeen zijn zij informerend en inspirerend. De NVL organiseert diverse en uiteenlopende presentaties/workshops/studiebijeenkomsten. De rol van de gastvrouw/heer is daarbij erg belangrijk. Deze persoon (of personen) vervult een representatieve rol en moet dus herkenbaar zijn (bijv. door naambadge). Middelen om een presentatie te ondersteunen zijn o.a.: naambadges (voor medewerkers van de NVL en voor bezoekers), naambordjes (voor deelnemers), presentatiemappen, algemene folders van de NVL, Powerpoint-presentatie, banier van de NVL, etc Digitale media (sociale netwerken) Het is aan te bevelen voor de NVL een LinkedIn groep in het leven te roepen en eventueel ook een twitteraccount aan te maken. Al onze activiteiten kunnen we zodoende plaatsen op LinkedIn en Twitter. Overige netwerken, zoals Hyves, Facebook, etc. zijn persoonlijk. De NVL heeft daar geen account. Iedereen is vrij om op persoonlijke titel een account aan te maken en online actief te zijn (graag zelfs!). Daarbij mogen NVL activiteiten best door bestuursleden of leden persoonlijk gepromoot worden Stand De NVL is jaarlijks met een stand aanwezig op de vlinderdag in Wageningen en soms ook op de SOVON/VOFF dag in Nijmegen. Er is echter geen duidelijk herkenbare en adequate standinrichting. Voor een goede en professionele uitstraling is het van belang deze te ontwikkelen. De kleuren van de NVL en de huisstijl moeten daarin worden doorgevoerd. Te denken valt aan een tweetal uitrolbare staande banieren voor aan weerszijden van de stand, een banier voor aan de tafel en een of meerder kleine staande informatiebanieren op de tafel. 4.2 Evaluatie/afnemertevredenheid Om op termijn te kunnen toetsen of de doelstellingen van de NVL zijn behaald, kunnen de resultaten worden gemeten. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, maar voorop staat dat ieder plan meetbare doelstellingen moet hebben (SMART; specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch) die vermeld zijn in het onderliggende (beleids)plan. Een goede vorm daarvoor is een enquete. Tegenwoordig zijn enquêtes eenvoudig uit te voeren via internet. Bijvoorbeeld via 12

14 5. Budget Voor de bestuursfunctie pr en communicatie wordt jaarlijks een vast bedrag begroot. Dit budget is bedoeld voor ontwikkeling huisstijl, website, intranet, en middelen zoals beleidsplan, brochure en promotiemateriaal. Voor de ontwikkeling van een goede standuitrusting is een subsidieaanvraag noodzakelijk. Het belangrijkste uitgangspunt bij een dergelijke aanvraag is: natuureducatie. De banners en informatiepanelen zullen dan ook een belangrijke educatieve component moeten bevatten. 13

15 BIJLAGE Handleiding Persbericht schrijven Persberichten zijn bij de NVL het minst ingezette middel waarmee geprobeerd wordt om publiciteit te krijgen. Dat kan beter benut worden. Persberichten worden gestuurd naar journalisten en media. Het doel van een persbericht is dat je er gratis publiciteit mee probeert te genereren. Persberichten in concept geschreven door bijvoorbeeld de voorzitter of hoofdredacteur. Daarna redigeert het bestuurslid pr en communicatie het persbericht. Bij inhoudelijke vragen of aanpassingen wordt altijd eerst teruggekoppeld met de opsteller. Daarna verstuurt het bestuurlid (altijd verzenden vanuit dezelfde bron!) het persbericht naar een geselecteerd adressenbestand (in overleg met de opsteller). Een aantal opmerkingen: Schrijfstijl * Op de redactie van de meeste media komen dagelijks honderden persberichten binnen. Ze moeten snel beoordelen of iets nieuws is. Houd de tekst daarom kort en krachtig. Blijf zoveel mogelijk objectief, doch subtiel wervend. Haal desnoods een quote aan van een bekend persoon of de directeur. * Schrijf in de derde persoon, dus niet Wij organiseren maar De Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) organiseert. * Houd de zinnen actief, vermijd lijdende vormen zoals worden, kunnen en zullen. * Voorkom vaktermen en jargon (tenzij het persbericht bestemd is voor vakbladen). Doelgroepgericht Bedenk van tevoren voor wie je schrijft. Lezers van regionale media hebben andere interesses dan lezers van vakbladen of landelijke dagbladen. Welke voorkennis heeft de doelgroep? Men vindt het doorgaans vooral interessant als het hen persoonlijk aangaat of in hun directe omgeving afspeelt. Nieuwswaarde Zorg dat je bericht nieuwswaarde heeft. Zo niet, dan weet je zeker dat de media het niet plaatsen. De basisregels van een persbericht: 1. Direct plaatsbaar Een persbericht is effectief als het direct de aandacht trekt, helder en duidelijk is. Een bericht kortom dat de media direct kunnen plaatsen. Voor foto s geldt dat deze goed en duidelijk moeten zijn, passen bij het onderwerp van het bericht en van hoge kwaliteit (maar max. 1 MB). 2. Opbouw De standaardopbouw is als volgt: 14

16 Logo NVL (of briefpapier) PERSBERICHT Plaats, datum (eventueel bovenkop=chapeau) KOP Lead (eerste alinea) Tekst Einde persbericht Noot voor de redactie Contactgegevens, vermelding bijlagen en overige informatie die niet gepubliceerd moet worden 3. Pakkende kop Verzin een korte, pakkende kop die de lading dekt. De kop moet de aandacht trekken van de journalist en de lezer en hen nieuwsgierig maken. Formuleer de kop actief en zonder lidwoorden, bijvoorbeeld: Nieuwe libellensoort voor Nederland ontdekt in plaats van Er is een nieuwe libellensoort voor Nederland ontdekt door de NVL. 4. de 5 W s In de lead (het intro) vermeld je altijd de 5 W s: Wie, Wat, Waar, Wanneer (en soms Waarom). Deze verpak je in twee of drie kernachtige zinnen. In de rest van de tekst volgt de uitleg. Begin de lead nooit met een tijdsbepaling (zoals volgende week of op 18 november ) maar het liefst met het onderwerp (wat) of de persoon/organisatie (wie). 5. Oprolbaar Een goed persbericht is oprolbaar. Dat wil zeggen: de belangrijkste informatie staat bovenaan. Haal je de laatste alinea s weg, dan is het bericht nog steeds te begrijpen. Media korten berichten vaak in, op deze manier kan dat eenvoudig zonder verlies van essentiële informatie. 6. Informatie voor de redactie Een persbericht bestaat naast plaatsbare informatie uit informatie specifiek voor de redactie. Maak duidelijk (d.m.v. een streep en de woorden Einde persbericht ) waar de tekst ophoudt. Vermeld vervolgens onder een kopje Noot voor de redactie je contactgegevens, dagen waarop je bereikbaar bent en eventueel bijlagen. Vergeet niet expliciet de redactie (of een fotograaf) uit te nodigen voor bijvoorbeeld een bijeenkomst of excursie. 15

17 Bijlage. NVL briefpapier 16

18 Bijlage: Expomateriaal 69,-- Roll-Up Quickstand 17

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014)

PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014) PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014) Doelstelling IVN is een educatieve vereniging: Alle activiteiten, die we organiseren, zijn bedoeld voor educatie aan het publiek. Dat publiek zal op de hoogte gesteld

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Congres organisatie Checklist

Congres organisatie Checklist Congres organisatie Checklist Checklist pagina 1. Binnen budget blijven 2 2. Perfecte congresdatum 3 3. Vakantieplanning 4 4. Congres Marketing 5 5. Uitnodiging 9 6. Kengetallen catering en locatie 10

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Schrijven voor Kluwer

Schrijven voor Kluwer Schrijven voor Kluwer Over Kluwer Kluwer levert vakgerichte informatie aan kritische professionals op uiteenlopende gebieden. Onze klanten behoren tot de top op hun vakgebied: van juristen, fiscalisten,

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Handboek Opvoedingsondersteuning aan specifieke groepen ouders

Handboek Opvoedingsondersteuning aan specifieke groepen ouders Handboek Opvoedingsondersteuning aan specifieke groepen ouders Met praktische informatie over succesvolle activiteiten met en voor nog niet bereikte Marokkaanse ouders, alleenstaande moeders en ouders

Nadere informatie

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI Gelderse Masters I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI HBO Communicatie, Module Communicatieplanning Docent: Mevrouw De Kroon Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan in

Nadere informatie