Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit"

Transcriptie

1 Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6

2 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting Meetnummer Meetlocatie Netbeheerder Stedelijkheid Spanningsniveau Meetperiode Voldoet aan kwaliteitscriteria LS , Utrecht Stedin Zeer sterk stedelijk 0 V t/m Nee Voldoen de meetresultaten aan de kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit? Verschijnsel Langzame spanningsvariatie Snelle spanningsvariatie (Plt) Spanningsasymmetrie Totale harmonische vervorming (THD) Individuele harmonischen ( t/m 5) Netcode 1, Maximale grenswaarden LS Relatieve positie t.o.v. grenswaarden 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 0,0 THD_99,9% H15_99,9% H7_99,9% H5_99,9% Asym_100,0% Plt_100,0% Umin_100,0% Umax_100,0% Relatieve positie t.o.v. grenswaarden 1,4 1, 1,0 0,8 0,6 0,4 0, 95% grenswaarden LS 0,0 THD_95% H15_95% H7_95% H5_95% Asym_95,0% Plt_95% Umin_95% Umax_95%

3 Toelichting meetresultaten spanningskwaliteit LS en MS 1 Gegevens meting Dit veld bevat een kort overzicht met de belangrijkste gegevens van de meting. De opzet van de rapportage en dit veld is identiek voor LS en MS. Hierna volgt een korte toelichting op verschillende gegevens: Meetnummer: Dit is het nummer dat tijdens de steekproeftrekking aan een meting is toegekend. Er worden 500 weekmetingen per jaar gepland, 50 in het LSnetvlak en 50 in het MS-netvlak. Sinds 008 wordt de steekproef getrokken uit EAN-codes. De steekproefselectie moet representatief zijn en het is van belang dat deze niet-selectief wordt uitgevoerd. Wanneer iedere klantaansluiting eenzelfde kans heeft om getrokken te worden, is de steekproef aselect. Meetlocatie: Dit betreft de locatie waar de meting is uitgevoerd. De locatie is aangeduid doormiddel van de eerste vier cijfers van de postcode en de bijbehorende plaatsnaam. In verband met de vertrouwelijkheid van aangeslotenen worden de letters van de postcode niet vrijgegeven. De in de steekproef getrokken EAN-codes worden gekoppeld aan een postcode. Binnen of zoveel mogelijk in de buurt van deze postcode voert de netbeheerder een meting uit. Netbeheerder: Hier wordt aangegeven welke netbeheerder verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnet waarbinnen de meting is uitgevoerd. Stedelijkheid: Aan de hand van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad) wordt bepaald wat de mate van stedelijkheid is ter plaatse van de meetlocatie. Conform het CBS worden er voor de mate van stedelijkheid vijf categorieën onderscheiden: - zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 500 of meer adressen per km ; - sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 500 adressen per km ; - matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km ; - weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km ; - niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km. Opgemerkt wordt dat de mate van stedelijkheid bepaald wordt door een circkel van een vierkante kilometer rondom een locatie. Het is hierdoor mogelijk dat een meetlocatie die zich in een stad als Rotterdam bevindt de categorie weinig stedelijk of niet stedelijk krijgt toebedeeld. Dit is het geval als de meetlocatie zich in een uitloper of aan de rand van de stad bevindt. Spanningsniveau: Dit betreft de te verwachten spanning op uw aansluitpunt. In het LS-snetvlak bedraagt het spanningsniveau 0 V, in het MS-netvlak bedraagt de spanning tussen de > 1 kv en < 5 kv. Meetperiode: Hier wordt aangegeven in welke periode is gemeten. In de LS- en MS-netten bedraagt de meting altijd 1 week (1008 meetintervallen van 10 minuten, altijd één volledige week). De steekproefsgewijs getrokken meetlocaties worden gekoppeld aan een aselect gekozen kalendermaand. Metingen moeten in de aangegeven maand gestart worden. Door de metingen op deze manier over de kalendermaanden te spreiden, wordt de invloed van eventuele seizoenseffecten op de totale meetresultaten zoveel mogelijk voorkomen.

4 Voldoet aan kwaliteitscriteria: Als er niet wordt voldaan aan de geldende kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit en waar van toepassing NEN-EN staat hier Nee. Als er geen overschrijdingen hebben plaatsgevonden staat hier Ja. Verschijnsel In dit overzicht is te zien of er voor elk getoetst verschijnsel aan de kwaliteitscriteria van de Netcode Elektriciteit en waar van toepassing de norm NEN-EN is voldaan. In dit fictieve voorbeeld is te zien dat er niet aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. Bij de andere verschijnselen heeft geen overschrijding plaatsgevonden en liggen de meetresultaten ruimschoots onder de grenswaarden. Voor meer informatie over de bewaakte verschijnselen wordt verwezen naar de pagina Verdieping van de website. Figuren: grenswaarden Deze figuren laten per verschijnsel zien wat de relatieve positie is ten opzichte van de maximale kwaliteitscriteria, ook wel grenswaarden genoemd. Afhankelijk van het spanningsverschijnsel zijn de grenswaarden gekoppeld aan verschillende percentages van de meetperiode, waaronder 95% en 99,9%. In de figuren is waar te nemen dat de 95% waarde en de 99,9% waarde van de 15 e harmonische is overschreden voor meerdere fasen. Bij de andere verschijnselen heeft geen overschrijding plaatsgevonden en liggen de meetresultaten ruimschoots onder de grenswaarden. Langzame spanningsvariatie: In de Netcode Elektriciteit zijn de volgende kwaliteitscriteria opgenomen met betrekking tot dit verschijnsel. Ze gelden voor zowel het LS- als MS-netvlak. Un +/- 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende één week. Un +10 / -15% voor alle over 10 minuten gemiddelde waarden. Snelle spanningsvariatie: In de Netcode Elektriciteit zijn de volgende kwaliteitscriteria opgenomen met betrekking tot het verschijnsel snelle spanningsvariatie (Plt). Ze gelden voor zowel het LS- als MS-netvlak. Plt 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. Plt 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. Spanningsasymmetrie: In de Netcode Elektriciteit zijn de volgende kwaliteitscriteria opgenomen met betrekking tot het verschijnsel spanningsasymmetrie. Ze gelden voor zowel het LS- als MS-netvlak. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en % van de normale component gedurende 95% van de 10 minuten meetperioden per week. De inverse component van de spanning ligt tussen de 0 en % van de normale component voor alle meetperioden. 4

5 Harmonische vervorming: In de Netcode Elektriciteit zijn de volgende kwaliteitscriteria opgenomen met betrekking tot individuele harmonischen en de totale harmonische vervorming (THD). Ze gelden voor zowel het LS- als MS-netvlak. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan het in de NEN-EN genoemde percentage voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden. Voor harmonischen die niet vermeld zijn, geldt de kleinst vermelde waarde uit de norm NEN-EN THD 8% voor alle harmonischen tot en met de 40 e, gedurende 95% van de tijd. De relatieve spanning per harmonischen is kleiner dan 1½ x het in de norm genoemde percentage voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden. THD 1% voor alle harmonischen tot en met de 40 e, gedurende 99,9% van de tijd. 5

6 Meetresultaten spanningskwaliteit HS 1 Gegevens meting Meetnummer Meetlocatie Netbeheerder Stedelijkheid Spanningsniveau Meetperiode Voldoet aan kwaliteitscriteria HS , Rotterdam TenneT n.v.t. 150 kv t/m Ja Voldoen de meetresultaten aan de kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit? Verschijnsel Langzame spanningsvariatie Snelle spanningsvariatie (Plt) Spanningsasymmetrie Totale harmonische vervorming (THD) Individuele harmonischen ( t/m 5) Spanningsdips Netcode Diptabel* Restspanning u [%] Duur t [ms] 10 t < t < t < t > u > u > u > u > u * Spanningsdips worden per kwartaal gerapporteerd over vier aaneengesloten kwartalen. In dit geval betreft het de periode t/m De beschikbaarheid van het meetinstrument gedurende deze periode bedraagt 100% 6

7 4 Langzame spanningsvariatie HS Positie t.o.v. grenswaarden ,9% 99,9% grens L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L Weeknummer / Fase -1 5 Snelle spanningsvariatie (Plt) HS 6 5 Positie t.o.v. grenswaarden 4 MAX 95% Max grens 95% grens 1 0 L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L Weeknummer / Fase 7

8 6 Spanningsasymmetrie HS 1, 1,0 Positie t.o.v. grenswaarden 0,8 0,6 0,4 99,9% 99,9% grens 0, 0, Weeknummer 7 Totale harmonische vervorming (THD) HS Positie t.o.v. grenswaarden ,9% 95% 99,9% grens 95% grens 1 0 L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L L1 L L Weeknummer / Fase 8

9 Toelichting meetresultaten spanningskwaliteit HS en EHS Gegevens meting Dit veld bevat een kort overzicht met de belangrijkste gegevens van de meting. Hierna volgt een korte toelichting op verschillende gegevens: Meetnummer: Dit is het nummer dat aan een meting is toegekend. Op dit moment wordt op 0 vaste locaties in het HS-netvlak de spanningskwaliteit continu gemeten. Deze locaties zijn door middel van een aselecte steekproef uit alle hoogspanningsaansluitingen bepaald. In het EHS-netvlak wordt vanaf 009 gemeten en in de loop der jaren is het meetsysteem uitgebreid naar het meten van de spanningskwaliteit bij alle aangeslotenen. Op dit moment telt het systeem 17 meetlocaties; hierop is dus geen steekproeftrekking van toepassing geweest. Meetlocatie: Dit betreft de locatie waar de permanente meetapparatuur is geplaatst (en dus is gemeten). De locatie is aangeduid doormiddel van de eerste vier cijfers van de postcode en de bijbehorende plaatsnaam. In verband met de vertrouwelijkheid van aangeslotenen worden de letters van de postcode niet vrijgegeven. Netbeheerder: Hier wordt aangegeven welke netbeheerder verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnet waarbinnen de meting is uitgevoerd. Stedelijkheid: De mate van stedelijkheid wordt niet voor het (E)HS-netvlak bepaald. Spanningsniveau: Dit betreft de te verwachten spanning op het aansluitpunt. In het HS-netvlak bedraagt het spanningsniveau tussen 5 kv en 150 kv. De meetlocaties in het PQM-project zijn verspreid over netten met een spanningsniveau van 50 kv, 110 kv en 150 kv. In het EHS-netvlak bedraagt het spanningsniveau tussen > 150 kv en 80 kv. De meetlocaties in het PQM-project zijn verspreid over netten met een spanningsniveau van 0 kv en 80 kv. Meetperiode: Hier wordt aangegeven over welke periode is gerapporteerd. Omdat er op de (E)HS-locaties continu wordt gemeten, wordt ieder kwartaal gerapporteerd over de resultaten hiervan. Een uitzondering hierop vormt de rapportage over spanningsdips (zie ook toelichting verderop). Voldoet aan kwaliteitscriteria: Als er niet wordt voldaan aan de geldende kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit en waar van toepassing NEN-EN staat hier Nee. Als er geen overschrijdingen hebben plaatsgevonden staat hier Ja. Verschijnsel In dit overzicht is te zien of er voor elk getoetst verschijnsel aan de kwaliteitscriteria van de Netcode Elektriciteit en waar van toepassing de norm NEN-EN is voldaan. In dit fictieve voorbeeld is te zien dat er aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. Er heeft dus geen overschrijding plaatsgevonden en de meetresultaten liggen onder de kwaliteitscriteria, ook wel grenswaarden genoemd. 9

10 Voor meer informatie over de bewaakte verschijnselen wordt verwezen naar de pagina Verdieping van de website. Diptabel Dit betreft de diptabel zoals vastgelegd in de Netcode Elektriciteit. In deze tabel worden de geregistreerde dips weergegeven. De dips worden geclassificeerd op basis van de duur van de dip en de diepte van de dip. De dikgedrukte lijn in de tabel geeft de scheiding aan tussen hinderlijke dips en niet hinderlijke dips. Alle geregistreerde dips onder de dikgedrukte lijn worden gedefinieerd als zijnde hinderlijk. Voor (E)HS-netten geldt in de normale bedrijfstoestand, dat het aantal opgetreden spanningsdips per categorie per aansluiting per jaar in de regel kleiner is dan of gelijk aan de in onderstaande tabel vermelde waarden. Wanneer deze aantallen worden overschreden, wordt in het rapportageblad een overschrijding gerapporteerd. Restspanning U [%] Duur t [ms] 10 < t < t < t < t > U > U > U > U > U Omdat de dipaantallen worden getoetst op basis van jaaraantallen worden de dips altijd gerapporteerd over vier aaneengesloten kwartalen. Onder de diptabel is aangegeven over welke periode gerapporteerd wordt. Tevens staat hier de beschikbaarheid van het meetinstrument in de betreffende periode. Door bijvoorbeeld werkzaamheden op locatie of kalibratie kan het zijn dat de meter niet 100% beschikbaar is. 4 Figuur: Langzame spanningsvariatie Dit figuur laat voor het verschijnsel langzame spanningsvariatie zien wat de relatieve positie is ten opzichte van de grenswaarden. In de Netcode Elektriciteit is het volgende kwaliteitscriterium opgenomen met betrekking tot het verschijnsel langzame spanningsvariatie. Ze gelden voor zowel het HS- als EHS-netvlak. Uc +/- 10% voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 5 Figuur: Snelle spanningsvariatie (Plt) Dit figuur laat voor het verschijnsel snelle spanningsvariatie zien wat de relatieve positie is ten opzichte van de 95% grenswaarde en de maximale grenswaarde. In de Netcode zijn de volgende kwaliteitscriteria opgenomen met betrekking tot het verschijnsel snelle spanningsvariatie (Plt). Ze gelden voor zowel het HS- als EHS-netvlak. Plt 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van één week Plt 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van één week. 10

11 6 Figuur: Asymmetrie Dit figuur laat voor het verschijnsel asymmetrie zien wat de relatieve positie is ten opzichte van de maximale kwaliteitscriteria, ook wel grenswaarden genoemd. In de Netcode is het volgende kwaliteitscriterium opgenomen met betrekking tot het verschijnsel snelle spanningsvariatie (Plt). Ze gelden voor zowel het HS- als EHS-netvlak. Inverse component 1% van de normale component gedurende 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 7 Figuur: Totale harmonische vervorming (THD) Dit figuur laat voor het verschijnsel totale harmonische vervorming zien wat de relatieve positie is ten opzichte van de 95% grenswaarde en de maximale grenswaarde (99,9%). In de Netcode zijn de volgende kwaliteitscriteria opgenomen met betrekking tot individuele harmonischen en de totale harmonische vervorming (THD). Zoals hieronder weergegeven, is er een verschil in criteria voor het HS- en EHS-netvlak. Voor het HS-netvlak geldt: THD 6% voor alle harmonischen tot en met de 40 e, gedurende 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. THD 7% voor alle harmonischen tot en met de 40 e, gedurende 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. Voor het EHS-netvlak geldt: THD 5% voor alle harmonischen tot en met de 40 e, gedurende 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. THD 6% voor alle harmonischen tot en met de 40 e, gedurende 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 11

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2013

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2013 Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2013 Opdrachtgever Netbeheer Nederland Opdrachtnemer Movares Nederland B.V. Movares Energy Kenmerk RM-ME-RM131261-01 / Versie 1.0 Datum Utrecht, 24 april 2014

Nadere informatie

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2015

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2015 Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2015 Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2015 Kenmerk : ME-LD-160002555 / Versie 1.0 Datum : 15 april 2016 Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders

Nadere informatie

Movares: Kwaliteit op het aansluitpunt Energy and Automation

Movares: Kwaliteit op het aansluitpunt Energy and Automation Kwaliteit op het aansluitpunt Inhoudsopgave Introductie Kwaliteit Gevolgschade Regelgeving Laatste ontwikkelingen Stellingen / discussie 2 1 Introductie Movares Movares is actief in de volgende markten:

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2012

Factsheet Kwaliteit 2012 Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan de

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit gskwaliteit spanningskwaliteit spa Netbeheer Nederland Inleiding Deze brochure is bedoeld voor de consument en geeft een toelichting op het begrip spanningskwaliteit. Er wordt antwoord gegeven op vragen

Nadere informatie

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2012

Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2012 Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2012 Opdrachtgever Netbeheer Nederland Opdrachtnemer Movares Nederland B.V. Movares Energy Kenmerk RM-ME-130208-01 / Versie 1.0 Datum Utrecht, 26 april 2013

Nadere informatie

Het belang van Netkwaliteit...ZX-ronde 10 mei 2015

Het belang van Netkwaliteit...ZX-ronde 10 mei 2015 Het belang van Netkwaliteit...ZX-ronde 10 mei 2015 De laatste tijd wordt ik nogal eens geconfronteerd met apparatuur die defect raakt waarvan men de oorzaak toedicht aan een slechte netkwaliteit. Door

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Memo (conceptversie) Met oplevering van dit memo gaan de netbeheerders graag in op dit verzoek.

Memo (conceptversie) Met oplevering van dit memo gaan de netbeheerders graag in op dit verzoek. Memo (conceptversie) Aan Edin Ibrovic & Yvonne Beyer, ACM Van Contactgroep Spanningskwaliteit Netbeheer Nederland Opgesteld Patrick Groenewoud & Rik Luiten & Jeroen van Waes, Movares Energy Kenmerk ME-PG-13L10450012

Nadere informatie

Welkom Copyr y igh t HyT Hy EP E S P S B.V. B.V

Welkom Copyr y igh t HyT Hy EP E S P S B.V. B.V Welkom 1 Inhoud Introductie van Hyteps Introductie in Power Quality Verantwoordelijkheden Normen Harmonische vervormingen Waardoor ontstaan harmonische vervormingen Wat zijn harmonische vervormingen Gevolgen

Nadere informatie

Plan van aanpak monitoring spanningskwaliteit

Plan van aanpak monitoring spanningskwaliteit Plan van aanpak monitoring spanningskwaliteit Kenmerk : R-13-33, versie 1.0 Datum : 18 december 2013 Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders in Nederland De vereniging Netbeheer Nederland

Nadere informatie

Energiekamer NMa - Eindrapport Advies over spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten

Energiekamer NMa - Eindrapport Advies over spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten Energiekamer NMa - Eindrapport Advies over spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten Uitgegeven op 9/11/2012 Dit document is het eigendom van Laborelec, het kan het niet doorgegeven worden aan derden,

Nadere informatie

Pagina 1/37 BESLUIT. Ons kenmerk: /21 Zaaknummer: Datum: 12 december 2013

Pagina 1/37 BESLUIT. Ons kenmerk: /21 Zaaknummer: Datum: 12 december 2013 Ons kenmerk: 103556/21 Zaaknummer: 103556 Datum: 12 december 2013 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Vergroot de beschikbaarheid door Power Quality Management. Arjan Pit

Vergroot de beschikbaarheid door Power Quality Management. Arjan Pit Vergroot de beschikbaarheid door Power Quality Management Arjan Pit Inhoud Waarom loont permanent meten? Welke meetinstrumenten zijn nodig? Hoe vertalen we meetdata naar managementinformatie? Wat is Power

Nadere informatie

Slimme woningen & power quality SmartgridNL 4 juni 2013 Hoofddorp

Slimme woningen & power quality SmartgridNL 4 juni 2013 Hoofddorp Slimme woningen & power quality SmartgridNL 4 juni 2013 Hoofddorp Ron Visser Movares Energy Contactgegevens: Ron.Visser@movares.nl, 030-2654576, www.movares.nl/energy Slimme woningen & power quality Kenmerken

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2013

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2013 Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2013 Kenmerk : RM-ME-14L11044-1103-01, versie 1.0 (definitief) Datum : 29 april 2014 Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

the shop lighting company Onderhoudsprotocol HIT KVG augustus 2013 1

the shop lighting company Onderhoudsprotocol HIT KVG augustus 2013 1 Onderhoudsprotocol HIT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit the shop lighting company Onderhoudsprotocol HIT KVG augustus 2013 1 Naast het schoonmaken van reflectoren en beschermingsglazen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Stedin Netbeheer B.V.

Stedin Netbeheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Netbeheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

CAPACITEITSPLAN 2001-2007

CAPACITEITSPLAN 2001-2007 CAPACITEITSPLAN 2001-2007 Maastricht, 30 november 2000 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Het primaire net 1 3. De historische wijzigingen in het primaire net 2 4. De toekomstige wijzigingen in het

Nadere informatie

CA8335 Haal meer uit uw Power Quality Analyzer

CA8335 Haal meer uit uw Power Quality Analyzer Smart solutions Cursus Power Quality! CA8335 Haal meer uit uw Power Quality Analyzer CAT IV 600V Haal (nog) meer uit uw Qualistar Power Quality Analyzer! Het monitoren van het gedrag van elektrische installaties

Nadere informatie

Lichthinder rapport. Bestemmingsplan Permanent wonen Dousberg. Juni 2007

Lichthinder rapport. Bestemmingsplan Permanent wonen Dousberg. Juni 2007 Lichthinder rapport Bestemmingsplan Permanent wonen Dousberg Juni 2007 Lichthinder rapport Opdrachtverlener Arcadis Bouw en Vastgoed B.V. L.G.H.M. Cartigny Postbus 1632 6201 BP Maastricht Opdracht De opdracht

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2014

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2014 Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2014 Kenmerk : RMI-ME-150002575, versie 1.0 (definitief) Datum : 22 april 2015 Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

VeriteQ. Power Quality. Inhoud van de presentatie:

VeriteQ. Power Quality. Inhoud van de presentatie: Inhoud van de presentatie: - de normen; - veiligheid bij het meten; - gevolgen door Power Quality problemen; - meten van (inter)harmonischen - meten van momentele gebeurtenissen - dataverwerking en rapportage

Nadere informatie

Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen

Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen -1- FE 01-0007 Netvervuiling: Soorten, normen en reducerende maatregelen G. Blom 1. INLEIDING De mate waarin de spanning van een elektriciteitsnet vervormd is, dus de mate waarin netvervuiling optreedt,

Nadere informatie

Cogas Infra & Beheer B.V.

Cogas Infra & Beheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Energiekamer Infra & Beheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

Nulmeting. ten behoeven van de impactanalyse. Autoriteit Consument en Markt Frans van Erp AM-GDS-GDV. Definitief OPDRACHTGEVER AUTEUR AFDELING

Nulmeting. ten behoeven van de impactanalyse. Autoriteit Consument en Markt Frans van Erp AM-GDS-GDV. Definitief OPDRACHTGEVER AUTEUR AFDELING OPDRACHTGEVER AUTEUR AFDELING Autoriteit Consument en Markt Frans van Erp AM-GDS-GDV VERSIE 0.0 STATUS Definitief PAGINA 1 van 43 Nulmeting ten behoeven van de impactanalyse PAGINA 2 van 43 Voorwoord Dit

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Netflicker pmo. 15 september 2005

Netflicker pmo. 15 september 2005 Netflicker 05-097 pmo 15 september 2005 Phase to Phase BV Utrechtseweg 10 Postbus 100 6800 AC Arnhem T: 026 52 7 00 F: 026 52 7 09 www.phasetophase.nl 2 05-097 pmo Phase to Phase BV, Arnhem, Nederland.

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013

Notitie. Centrale Gelderland laagfrequent geluid. GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO. d a t u m : 20 december 2013 Notitie b e t r e f t : Centrale Gelderland laagfrequent geluid d a t u m : 20 december 2013 r e f e r e n t i e : GvL/ EB/ / FF 4845-1-NO 1 I n l e i d i n g In opdracht van GDF SUEZ Energie Nederland

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Enbin T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 102771/ Onderwerp Opdracht tot wijziging van voorstel

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl MEETRAPPORT

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Kwaliteit dienstverlening en transport gas

Kwaliteit dienstverlening en transport gas Kwaliteit dienstverlening en transport gas Energiekamer - 1 / 5 - Inhoudsopgave 1 DOEL VAN HET INFORMATIEVERZOEK... 3 2 INVULINSTRUCTIE KWALITEIT DIENSTVERLENING EN TRANSPORT GAS... 4 2.1 Tabblad 1: Adresgegevens...

Nadere informatie

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek

Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Bijlage beschrijving huidige tarievensystematiek Als voorbeeld voor de beschrijving van de tarievensystematiek wordt de systematiek voor elektriciteit genomen. Tussen de systematiek voor elektriciteit

Nadere informatie

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Project : A4 Steenbergen Opdrachtgever : Combinatie A4 Steenbergen

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

ISO 9612-2009. Een nieuwe norm voor het meten van geluid op de arbeidsplaats NVVA 2009

ISO 9612-2009. Een nieuwe norm voor het meten van geluid op de arbeidsplaats NVVA 2009 ISO 9612-2009 Een nieuwe norm voor het meten van geluid op de arbeidsplaats Overzicht Vervanging NEN 3418 Inhoud van 9612: Overeenkomsten en verschillen met 3418 3 methoden: selectie en inhoud Meetonzekerheid

Nadere informatie

Praktijk studie Kop van Noord-Holland Martijn Bongaerts, Jos Poot, 10 april 2008

Praktijk studie Kop van Noord-Holland Martijn Bongaerts, Jos Poot, 10 april 2008 Praktijk studie Kop van Noord-Holland Martijn Bongaerts, Jos Poot, 10 april 2008 Disclaimer Continuon Aan de hand van concrete praktijksituatie wordt bestudeerd wat de mogelijke consequenties zijn van

Nadere informatie

Capaciteitsplan EWR Netbeheer B.V

Capaciteitsplan EWR Netbeheer B.V Capaciteitsplan EWR Netbeheer B.V Inhoudsopgaaf Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Prognose behoefte capaciteit transportnetten 1.2 Algemeen 1.3 Belastingen in knooppunten 1.4 Productie-invoeding in knooppunten

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2016

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2016 Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2016 Kenmerk : ME-TB-170002055, versie 1.0 (definitief) Datum : 29 maart 2017 Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders in

Nadere informatie

contactpersoon /telefoon

contactpersoon  /telefoon datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk verwerkt door 1 december 2016 Den Haag project betreft M.2013.1022.02.N002 WI JLI/BRA versie contactpersoon e-mail/telefoon Gemeente Midden-Delfland/geluidsmetingen

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term.

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term. EXPLOITATIEJAAR 2005 opmerking : PERIODE : 01-07-2005-30-09-2005 INTERMOSANE Hoogspanning Laagspanning (2) (3) (4) (5) TransHS 26-1kV TransLS LS II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Sinds de invoering van de Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet bestaat er een onderscheid tussen

Nadere informatie

Standaard elementen per aansluitcapaciteit

Standaard elementen per aansluitcapaciteit Bijlage 1 Standaard elementen per aansluitcapaciteit Het betreft een nadere omschrijving van de drie wettelijke elementen van de aansluiting per type aansluiting zoals gedefinieerd in tabel 2.3.3.C van

Nadere informatie

SDWT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit

SDWT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit Onderhoudsprotocol SDWT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit the shop lighting company Onderhoudsprotocol SDWT KVG juni 2013 1 Naast het schoonmaken van reflectoren en beschermingsglazen

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Amsterdam Plaats: Amsterdam Aanleiding: Verzoek Antennebureau Datum Meting: 29 augustus 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2015

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2015 Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2015 Kenmerk : ME-LD-160002735, versie 1.0 (definitief) Datum : 31 maart 2016 Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders in

Nadere informatie

Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie. Voor een heldere blik op Power Quality

Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie. Voor een heldere blik op Power Quality 1 Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie Voor een heldere blik op Power Quality Metingen & Advies Opleidingen Power Quality Efficiëntie Continuïteit Veiligheid Energiebesparing Energiemonitoring

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Rotterdam RET, Nautastraat Plaats: Aanleiding: Rotterdam Voorlichtingsactiviteit Antennebureau Datum meting: 18 mei 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Cursus Power Quality II!

Cursus Power Quality II! Smart solutions Cursus Power Quality II! ''Problemen en oplossingen'' Door dr. ir. J.F.G. Cobben (CO-ED) Haal nog meer uit uw Power Quality Analyzer CAT IV 600V Haal (nog) meer uit uw Power Quality Analyzer!

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2005

Aansluitingstarieven 2005 Aansluitingstarieven 2005 De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 6 december 2004 en hernieuwd door de beslissing van de CREG van

Nadere informatie

Blauwestad - Leeuwerik

Blauwestad - Leeuwerik Rapport Veldsterktemeting Blauwestad - Leeuwerik Plaats : Blauwestad anleiding : Steekproef Datum Meting : 6 december Copyright : gentschap Telecom gentschap Telecom Samenvatting Veldsterktemeting Gegevens

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Utrechtse Heuvelrug Plaats: Doorn Datum Meting: 12 september 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting Veldsterktemeting

Nadere informatie

White paper Meetnauwkeurigheid

White paper Meetnauwkeurigheid White paper Meetnauwkeurigheid fortop 2013 White paper Meetnauwkeurigheid auteur: Arjan Pit sales manager energy control fortop inhoud 1 Meetcircuit xx 2 Meetnauwkeurigheid meettransformatoren xx 3 Meetnauwkeurigheid

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Megen (NB) Maasdijk & Walstraat Plaats: Megen Aanleiding: Voorlichting Antennebureau Datum Meting: 2 november 2011 Copyright: Agentschap Telecom 2011 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Haarlem - A. Hofmanweg Plaats: Haarlem Aanleiding: Steekproef Datum Meting: 18 juni 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting Veldsterktemeting

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting. Diverse meetlocatie s West-Terschelling. West-Terschelling. 10 mei 2011

Rapport Veldsterktemeting. Diverse meetlocatie s West-Terschelling. West-Terschelling. 10 mei 2011 Rapport Veldsterktemeting Diverse meetlocatie s West-Terschelling Plaats: Aanleiding: West-Terschelling Voorlichting Antennebureau Datum Meting : 10 mei 2011 Copyright : Agentschap Telecom 2011 Onderdeel

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Leeuwarden - Ceresweg Plaats: anleiding: Leeuwarden Herhalingsmeting Datum Meting : 7 april 211 Copyright : gentschap Telecom 211 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 N.V. Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn

Nadere informatie

Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas

Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas Onderzoek uitgevoerd door DNV Kema De SDE+ -regeling staat open voor biogasinstallaties die onderdeel uitmaken van een groengashub. Kenmerkend voor zo n hub

Nadere informatie

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen:

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: M E M O intern Datum Kenmerk Onderwerp 29 februari 2008 M08-00443 OBS Meander Dronterweg In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: 1) De elektromagnetische velden

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting ambulancevoertuig

Rapport Veldsterktemeting ambulancevoertuig Rapport Veldsterktemeting ambulancevoertuig Meetlocatie: Meetveld Leusden Agentschap Telecom Plaats : Amersfoort Aanleiding : Voorlichting Datum : Meting 18 mei 2010 Copyright : Agentschap Telecom 2010

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

Tarievencode Elektriciteit

Tarievencode Elektriciteit Tarievencode Elektriciteit Gewijzigd vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt bij besluit van 13 juni 2013, nr. 103834/122 Pagina 1/42 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Heerde Plaats: Heerde Datum Meting: 19 maart 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

Energy Efficiency - Monitoring

Energy Efficiency - Monitoring Energy Efficiency - Monitoring HET JUISTE GEREEDSCHAP IS BEPALEND VOOR HET RESULTAAT, OOK BIJ POWER QUALITY METINGEN Roy Hali Product Specialist T&M Inhoud IEC61000-4-30 standaard EN50160 norm Power Quality

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Beilen De Perk Plaats: Beilen Aanleiding: Steekproefmeting Datum Meting: 25 februari 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting Veldsterktemeting

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Megen (NB) Maasdijk, Torenstraat & Walstraat Plaats: Megen Aanleiding: Voorlichting Antennebureau Datum Meting: 22 november 2011 Copyright: Agentschap Telecom 2011 Onderdeel Ministerie

Nadere informatie

Codewijzigingsvoorstel inzake een overgangsbepaling voor productie-eenheden

Codewijzigingsvoorstel inzake een overgangsbepaling voor productie-eenheden OL1> Raad van Bestuur van de NMa T.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Onderwerp

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Groningen - Martinikerkhof Plaats: anleiding: Groningen Herhalingsmeting Datum Meting: 30 maart 20 Copyright : gentschap Telecom 20 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 50

Nadere informatie

De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat XP Den Haag. Datum 19 december 2016 Betreft Afwijkende wijze examineren - dyslexie

De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat XP Den Haag. Datum 19 december 2016 Betreft Afwijkende wijze examineren - dyslexie > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht T 088 669 6000 F 088 669 6050

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014

ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Toepasselijkheid van de Tarieven- en vergoedingsregeling 2 Artikel

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

Trillingsmetingrapport Mobiele puinbreker Gerzon Eck en Wiel BV

Trillingsmetingrapport Mobiele puinbreker Gerzon Eck en Wiel BV Trillingsmetingrapport Mobiele puinbreker Gerzon Eck en Wiel BV Versie 3 Uitgevoerd door: Quattro Expertise BV Postbus 6053 4900 HB Oosterhout Dossiernummer: 14.5246 Behandeld door: de heer E. Jongeneelen

Nadere informatie

Stappenplan Veilig omgaan met gassen in zeecontainers

Stappenplan Veilig omgaan met gassen in zeecontainers BIJLAGE 1 Stappenplan Veilig omgaan met gassen in zeecontainers Inleiding Het risico Gevaarlijke gassen in zeecontainers is relevant voor alle bedrijven, die zeecontainers behandelen, zoals distributiebedrijven,

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

Rapportage van emissiemetingen

Rapportage van emissiemetingen Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

Kerkbezoek met Pasen 2004

Kerkbezoek met Pasen 2004 Kerkbezoek met Pasen 2004 Memorandum nr. 330 september 2004 drs. Joris Kregting KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld 5 6525 ED Nijmegen Postbus 6656 6503 GD Nijmegen tel.

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Den Horn - Dorpsstraat Plaats: Den Horn Aanleiding: Voorlichting Datum Meting: 24 september 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie