Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Opdrachtnemer: Informatica en Communicatie Academie Gert Goossens Nijmegen, 23 september 2010

2 Inhoud Inhoud Inleiding Leeswijzer Achtergronden De organisatie Afdeling Communicatie Uitgangssituatie Probleemstelling en Projectopdracht Probleemstelling Doelstelling Onderzoeksvraag Deelvragen Opdracht Projectorganisatie Producten Activiteiten Projectgrenzen en randvoorwaarden Projectgrenzen Randvoorwaarden Kwaliteit Risico's Planning en fasering Fasering Planning Kosten en baten Kosten Baten Bijlagen: 1. Taken die buiten de afstudeeropdracht vallen 2. Directies gemeente Nijmegen 3. Confrontatiematrix en snijpuntenanalyse 4. Indicatoren bij de eindcompetenties 2

3 1. Inleiding Vanaf september 2007 volg ik de deeltijdopleiding Digitale Communicatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), faculteit Informatica en Communicatie Academie (ICA). Inmiddels heb ik het theoretische deel van de opleiding afgesloten en sta ik nu aan het begin van mijn afstudeeropdracht. Medio juli 2010 heb ik contact gezocht met de gemeente Nijmegen, met de vraag of ik een social mediagerelateerde afstudeeropdracht voor hen kon doen. De gemeente was daarover positief en na een persoonlijk gesprek hebben we afgesproken dat ik mijn afstudeeropdracht mocht doen. Naast de afstudeeropdracht zal ik voor de gemeente nog extra werkzaamheden verrichten die niet binnen de opdracht vallen. Deze taken zijn dan ook separaat vastgelegd, zie daarvoor bijlage 1; ʻTaken die buiten de afstudeeropdracht vallenʼ. De gemeente Nijmegen zet social media in bij zijn in- en externe communicatie. Gezien de afnemende burgerparticipatie die zorgt voor vermindering van politiek draagvlak onder de bevolking, vindt de organisatie deze inzet ook belangrijk. Op dit moment wordt social media vooral ingezet door enthousiaste ambtenaren. De gemeente wil dus wel meer burgerparticipatie en zeker ook met behulp van social media. Maar er moet vanuit een beleid gewerkt worden, zodat de inzet verantwoord en volgens een plan verloopt. Op het moment is er te weinig kennis over deze middelen en de inzet ervan. Om een goed beeld te vormen over hoe de organisatie social media effectief kan inzetten, moeten vragen als ʻwelke middelen gebruikt de doelgroep?ʼ, ʻwelk middel zet je bij welk gemeentelijk programma in?ʼ en ʻwelke doelen wil gemeente Nijmegen met de inzet van social media behalen?ʼ beantwoord worden. Tijdens het onderzoek zal ik dit soort vragen beantwoorden. Op basis van deze antwoorden schrijf ik een adviesrapport, met als doel de gemeente duidelijkheid te geven over de inzet van social media. 1.1 Leeswijzer Wat kunt u van dit Plan van aanpak verwachten? Allereerst geef ik een overzicht van de organisatie en de afdeling communicatie, waarvoor ik het onderzoek uitvoer. Vervolgens schets ik de uitgangssituatie, waaruit ik belangrijke aandachtspunten voor het onderzoek naar de oppervlakte haal. Uit de probleem- en doelstelling destilleer ik de onderzoeksvraag en een aantal deelvragen, die vervolgens het uitgangspunt vormen voor de opdracht. Bij het onderdeel ʻProjectorganisatieʼ beschrijf ik exact welke producten en deelproducten ik tijdens het project oplever. Om het project beheersbaar te houden heb ik onder ʻProjectgrenzen en randvoorwaardenʼ vastgelegd hoever mijn acties reiken, kort gezegd wat ik wel en wat ik niet ga doen. In de randvoorwaarden staat waaraan de organisatie moet voldoen om mij mijn werk goed te kunnen laten doen. Verder besteedt ik aandacht aan de kwaliteitsborging van het adviesrapport dat aan het einde van het project opgeleverd wordt. Ook heb ik een aantal risicoʼs in kaart gebracht, gewogen en zo nodig voorzien van een noodoplossing. Onder de kop ʻPlanningʼ heb ik alle werkzaamheden, onderverdeeld in vier fasen, vastgelegd. De werkzaamheden zijn terug te vinden in een overzichtelijke grafische planning. Tot slot breng ik de kosten en baten voor het project stap-voor-stap in kaart. 3

4 2. Achtergronden 2.1 De organisatie Een organisatie als gemeente Nijmegen is complex. Om de context van het project goed te kunnen duiden geef ik hieronder een korte inleidende uitleg over de hiërarchische organisatiestructuur. De gemeente Nijmegen is qua inwonersaantal de tiende gemeente van Nederland. De gemeentelijke organisatie is met meer dan 2000 medewerkers een omvangrijke organisatie. De medewerkers zijn ondergebracht in zes afzonderlijke directies. Afbeelding 2.1: Organogram gemeente Nijmegen De gezamenlijke missie van de gemeente Nijmegen is: 'Wij werken in opdracht van het bestuur samen met bestuur, burgers en hun organisaties aan het beheer en de ontwikkeling van de stad. Wij doen dit professioneel, integer en servicegericht aan burger en bestuurʼ. In bovenstaand organogram ziet u hoe de directies in de organisatie ʻhangenʼ. Deze deelorganisaties werken als zelfstandige businessunit. Zie bijlage 2. ʻDirecties gemeente Nijmegenʼ voor een korte omschrijving van de afzonderlijke deelorganisaties. Buiten de ʻnormaleʼ hiërarchische structuur kent de gemeente Nijmegen ook een zogenaamde programmasturing. Deze programmasturing gaat uit van de maatschappelijke doelen en effecten die door het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Het gemeentebestuur stelt vast welke maatschappelijke effecten gewenst zijn en wat ze het komend jaar wil bereiken in de stad. Vervolgens wordt gekeken wat nodig is om dit te realiseren. De stadsbegroting wordt zo een optelsom van de door het bestuur vastgestelde doelen, ingedeeld in 22 groepen. Deze groepen worden programmaʼs genoemd, voorbeelden van programmaʼs zijn: Dienstverlening en Burgerzaken, Ruimte en Bouwen, Werk en Inkomen, Onderwijs en Cultuur. Elk programma wordt bestuurlijk geleid door een portefeuillehouder en ambtelijk door een programmadirecteur en een programmamanager. 4

5 2.2 Afdeling Communicatie De afzonderlijke deelorganisaties en programmaverantwoordelijken zijn zelf eindverantwoordelijk voor hun communicatie. De afdeling communicatie speelt daarbij primair een adviserende rol. De afdeling communicatie valt hiërarchisch onder de directie Stadsbedrijven. Het personeelsbestand van de afdeling bestaat uit 24 Fteʼs. De afdeling communicatie is opgedeeld in drie teams: Afbeelding 2.2: Afdeling communicatie Elk team draagt zorg voor de communicatie-uitingen van een aantal onderdelen van de gemeente Nijmegen. Zo houdt het Team Marij Delissen zich onder andere bezig met: Management, Crisiscommunicatie, Beleid persvoorlichting, Interne communicatie, Woordvoering en Persvoorlichting. Miranda Kiesling heeft tijdelijk twee teams onder haar hoede. Haar vaste team is actief op onder andere de volgende deelgebieden: Management, Bedrijfsvoering, Huisstijl, Klimaat, Cultuur, Waalfront en Persvoorlichting. Haar tijdelijke team, Corporate media werkt onder andere ook aan de social media-uitingen en de ontwikkeling ervan voor de gemeente Nijmegen. 2.3 Uitgangssituatie Mensen raken steeds meer vertrouwd met digitale media en de mogelijkheden ervan. Het gebruik van internet en social media groeit snel. Ook veel commerciële organisaties zijn klaar om social media toe te voegen aan hun bestaande mediamix om zo hun doelgroep beter te bereiken. Op het moment zien we dat ook overheidsbedrijven, zoals gemeenten, steeds meer de voordelen van social media inzet ontdekken en gebruiken. Voor de gemeente Nijmegen is het belangrijk dat burgers meepraten over het beheer en de ontwikkeling van de stad. Participatie draagt bij aan de kwaliteit en de effectiviteit van de organisatie en levert draagvlak en waardering op voor het gemeentebeleid en de uitvoering ervan. Naast de wettelijk verplichte participatie, zoals bij inspraakprocedures en verkiezingen, zorgt Nijmegen voor interactieve communicatie met de burgers, zoals bij: interactieve beleids- en vergunningsprocessen (gebeurt in geringe mate); interactieve projecten (gebeurde bij meerdere grote bouwprojecten); interactie op initiatief van burgers (vragen, opmerkingen, klachten; gebeurde in geringe mate door een klein aantal actieve burgers). In de praktijk blijkt burgerparticipatie nog niet structureel uitgevoerd te worden. De meeste communicatie van de gemeente met de burgers verloopt momenteel vooral op initiatief van de gemeente. Burgers worden via de website en nieuwsbrieven geïnformeerd over de activiteiten van de gemeente. Social media hebben de eigenschap dat er individueel en in twee richtingen mee gecommuniceerd kan worden. De sociale media bieden een kans om burgerparticipatie structureler en tegelijk eigentijdser uit te voeren. 5

6 De uitgangssituatie levert de volgende SWOT-analyse op ( ): Sterktes - Specifieke kennis in huis (Social media team). - Er wordt her en der in de organisatie al social media ingezet, daaruit blijkt een stuk acceptatie. - Communicatie met doelgroepen leunt veelal op bewezen methoden die ook waardevol zijn bij het ontwikkelen van social media. - De missie biedt ruimte voor andere, betere vormen van participatie. Zwaktes - Logge organisatie. - Sociale media wordt door Hoger management niet op waarde geschat omdat er te weinig kennis is. Dat uit zich in geen Fteʼs voor beleidsvorming en uitvoer social media. - Communicatie met doelgroepen leunt veelal op bewezen methoden, kans op foute inzet communicatie - Onbekendheid met waar op social media de doelgroepen te vinden zijn. Kansen - Populariteit van de mediavorm. - Vergt beperkte investering ten opzichte van traditionele media. Bedreigingen - Social media word vaak ook niet succesvol ingezet. - Mensen vaak niet geïnteresseerd in (regionale) politiek, daarom mogelijk ook weinig draagvlak om via social media gemeente te volgen. Om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen met elkaar in relatie te brengen heb ik een confrontatiematrix gemaakt. Op de snijvlakken van punten uit de SWOT-analyse ken ik een waarde toe die varieert van -3 (zeer negatief) tot +3 (zeer positief). De waarde heeft betrekking op de invloed waarmee twee krachten op elkaar inwerken. Zo wordt inzichtelijk hoe een sterkte gebruikt kan worden om op een kans in te spelen of hoe een sterkte gebruikt worden om een bedreiging af te weren. Ook is te zien hoe een zwakte zodanig versterkt kan worden om op een kans in te kunnen spelen en hoe een zwakte zodanig versterkt kan worden om een bedreiging het hoofd te bieden. Zie bijlage 3. ʻConfrontatiematrix en snijpuntenanalyseʼ. Door de meest positieve (+3) en de meest negatieve (-3) snijvlakken uit te lichten, kunnen een aantal aandachtspunten worden geformuleerd die van groot belang zijn bij de te kiezen richting van het onderzoek. Deze aandachtspunten zijn: Positief Het feit dat er al communicatie met de doelgroepen is, zorgt ervoor dat er geen gewenning nodig is bij de doelgroep. Ze zijn gewend aan het feit dat gemeente Nijmegen voorlichting geeft. Zij hoeven er alleen aan te wennen dat deze informatie ook via een van hun sociale media tot hen komt. Gemeente Nijmegen kan dus ook luisteren en reageren! De populariteit van de mediavorm sluit prima aan op de algemene wens van de organisatie tot betere burgerparticipatie. Dit wordt versterkt omdat social media de tweerichtingsverkeereigenschap heeft. Opgedane ervaring met gangbare communicatiemethoden en middelen zijn mogelijk te gebruiken bij het inrichten van de communicatie met social media. Ten opzichte van de ʻoudeʼ middelen is de productie van social media goedkoop. Mits social media succesvol ingezet wordt, kan er mogelijk substantieel bespaard worden op de uitgaven voor communicatiemiddelen. 6

7 Negatief De kans is groot dat projecten/afdelingen waar social media nu al ingezet wordt, onvoldoende rekening houden met factoren waardoor inzet van social media niet slaagt in zijn opzet. Het is daarom belangrijk om vanuit een centrale methodiek te gaan ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met deze factoren. Om social media succesvol in te kunnen zetten moet duidelijk zijn welke doelgroepen op welk middel te vinden is. Die middelen moeten dus bekend zijn, maar ook wie van welk middel gebruik maakt. 7

8 8

9 3. Probleemstelling en Projectopdracht 3.1 Probleemstelling Burgerparticipatie dreigt door tijdgebrek van burgers verder af te nemen, en daarmee het draagvlak en waardering voor de gemeente Nijmegen. Het communicatieprobleem daarbij is dat de gemeente door haar beperkte aanwezigheid op de sociale media een slechter imago krijgt, waardoor de burgers minder vertrouwen in de gemeente krijgen. Juist in deze crisistijd met grote bezuinigingen en toenemende werkloosheid is het belangrijk om een krachtig en krachtdadig imago te hebben. Het inzetten van sociale media kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Echter de gemeente heeft onvoldoende kennis van deze manier van communiceren. 3.2 Doelstelling De doelstelling van de opdracht is verbetering van de doelgroepparticipatie van de gemeente. Om aan het eind van het project te kunnen bepalen of er verbetering van de doelgroepparticipatie plaatsvindt moet ik vaststellen hoe het nu met de participatie gesteld is. Door een korte enquete onder een relevante groep medewerkers van de gekozen programmaʼs te houden kan, door aan het einde van het project nogmaals zoʼn enquete te houden, bepaald worden of aan de doelstelling voldaan is. Zodra bekend is welke programma s als voorbeeldcase in het project komen, wordt deze enquête zo snel mogelijk uitgevoerd. 3.3 Onderzoeksvraag Onderzoek naar de mogelijkheden van inzet van social media voor de gemeente Nijmegen is in beginsel erg breed en onoverzichtelijk. Om die reden is samen met de opdrachtgever de volgende onderzoeksvraag gedefinieerd. De onderstaande hoofdvraag zal leidend zijn bij het onderzoek. Hoe kunnen social media optimaal ingezet worden bij grote actuele projecten op grond van de doelgroepen en doelen? 3.4 Deelvragen Algemeen: Welk actuele projecten zijn geschikt voor het inzetten van sociale media? Welke sociale media zijn geschikt voor die projecten met het oog op de doelgroepen en op voorwaarden als effectief en efficiënt communiceren? Welke communicatiemiddelen worden nu al ingezet bij het communiceren naar de burgers? Wat zijn de relevante communicatiedoelen van de gemeente Nijmegen? Welke doelen streeft gemeente Nijmegen na bij de inzet van social media? Wat zijn de doelgroepen van de gemeente? 9

10 Specifiek: Hoe kan een optimale afstemming tussen bestaande communicatiemiddelen en sociale media bereikt worden? Wat doen andere overheden met sociale media en wat zijn hun ervaringen/resultaten met social media? Als deze deelvragen beantwoord zijn kan ook de onderzoeksvraag beantwoord worden. 3.5 Opdracht De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Om tot een concreet onderzoeksresultaat te kunnen komen is een aantal opdrachten geformuleerd: Bepaal wat de doelgroepen van de gemeente zijn en welke social media zij gebruiken. Zoek uit welke relevante communicatiedoelen de gemeente nastreeft en hoe social media binnen die doelen ingezet moeten worden. Kader het onderzoek af door een drietal projecten voor het onderzoek te selecteren. Bepaal hoe social media bij die projecten optimaal ingezet kan worden. 10

11 4. Projectorganisatie Hoofdopdrachtgever Naam: Jan Bouwkamp Organisatie: Gemeente Nijmegen Afdeling: Communicatie Functie: Communicatieadviseur en webcoördinator Adres: Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Mede opdrachtgever Naam: Miranda Kiesling Organisatie: Gemeente Nijmegen Afdeling: Communicatie Functie: Bureauhoofd Communicatie Adres: Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Opdrachtnemer Naam: Gert Goossens Organisatie: : Informatica Communicatie Academie M: Externe Partij Naam: Guus Rameckers Organisatie: Informatica Communicatie Academie Functie: Hoofddocent 11

12 4.1 Producten De producten die tijdens het project opgeleverd worden zijn: Fase 1; Een plan van aanpak. Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep. ʻLonglistʼ van cases (voorbeeldprogrammaʼs). ʻShortlistʼ van cases (voorbeeldprogrammaʼs). Inventarisatie van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten. Drie uitgewerkte cases waarin bestaande media-uitingen van gemeentelijke programmaʼs aangevuld worden door een social media. Fase 3; Adviesrapport 'Toepassingsmogelijkheden van social media door de gemeente Nijmegen'. Fase 4; Een afstudeerverslag. Een reflectieverslag. Mogelijk worden de inventarisaties en cases verwerkt in het adviesrapport. 4.2 Activiteiten Onderstaand vindt u een opsomming van de activiteiten op basis van de geformuleerde deel- en eindproducten. Fase 1; Productie plan van aanpak Voorbereiden plan van aanpak, gegevens verzamelen, gesprek(ken) met opdrachtgever. Terugkoppeling met afstudeerbegeleider. Schrijven van het plan. Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep Zoeken naar geschikte informatie over het gebruik van social media door externe doelgroepen. Samenvatten van informatie om te gebruiken in adviesrapport. Samenstellen ʻlonglistʼ en vervolgens een ʻshortlistʼ van voorbeeld-cases In overleg met opdrachtgever geschikte projecten kiezen. Geschikte projecten uitwerken in lijst, met uitleg. ʻLonglistʼ trechteren en drie meest geschikte projecten bepalen. Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten Gesprekken voeren met communicatieadviseurs van betreffende projecten. Formuleren van vragen aan adviseurs om aan juiste informatie te komen. Uitwerken inventarisatie voor gebruik in adviesrapport. Cases uitwerken waarin bestaande media-uitingen van de gemeente aangevuld worden door een social mediamiddel. Samenbrengen doelgroepinformatie, communicatiedoelen gemeente en mogelijkheden social media voor de afzonderlijke projecten. Schrijven cases. 12

13 Fase 3; Adviesrapport Scheiden van alle informatie die tijdens het project verzameld is. Samenbrengen van alle relevante informatie tot een eerste opzet van het rapport. Schrijven rapport met intensieve terugkoppeling begeleiders. Fase 4; Afstudeerverslag Zakelijk verslaglegging van het afstudeerproject. Voorbereiden, uitwerken en presenteren van afstudeerpresentatie. Reflectieverslag Terugblik op competentieontwikkeling, uitwerken in verslag en als bijlage aan het afstudeerverslag toevoegen. 13

14 5. Projectgrenzen en randvoorwaarden 5.1 Projectgrenzen Om een betrouwbare planning te kunnen maken, zijn goed afgebakende projectgrenzen noodzakelijk. De startdatum van het project is 7 september 2010 De opleverdeadline van het project is 7 februari 2011 De einddatum van het afstudeertraject ligt tussen januari In een afspraak met de gemeente Nijmegen is vastgelegd dat ik tot 7 februari 2011 beschikbaar ben voor de afdeling. Om de reikwijdte van de projectactiviteiten helder te krijgen zijn deze per projectactiviteit en in overleg met de opdrachtgever vastgelegd: Fase 1; Productie plan van aanpak Schrijven van een plan van aanpak met betrekking tot het doen van onderzoek en schrijven van een adviesrapport. Het plan beperkt zich tot het onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van sociale media. Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep. De analyse van het social media gebruik van de doelgroep beperkt zich tot de relevante beschikbare onderzoeksresultaten. Er zal door opdrachtnemer dus geen zelf opgezet extern doelgroeponderzoek gedaan worden. Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten. In overleg met opdrachtgever geschikte projecten kiezen. Inventariseren wordt gedaan op basis van voorkennis opdrachtgever aangaande mogelijkheden van het toepassen en de wenselijkheid van social media bij betreffende projecten. Mits gaandeweg het procestraject blijkt dat het waardevoller is om twee in plaats van drie cases uit te werken, of dat er te weinig tijd is om drie cases uit te werken kan dit aangepast worden. Gesprekken voeren met communicatieadviseurs van betreffende projecten. Deze gesprekken zullen op basis van vooraf gedefinieerde vraaggebieden plaatsvinden. Binnen deze gesprekken is geen ruimte voor het uitwerken van andere communicatieoplossingen dan die betrekking hebben op social media. Maximaal drie cases uitwerken waarin bestaande media-uitingen van de gemeente aangevuld worden door een social media-middel. Deze cases beperken zich tot het behandelen van een bepaalde case binnen een programma. Er worden dus geen uitwerkingen gedaan die betrekking heeft tot een andere afdeling onder dezelfde directieve paraplu. Samenbrengen en overzichtelijk maken van doelgroepinformatie, communicatiedoelen gemeente en mogelijkheden social media voor de afzonderlijke projecten. Deze activiteit wordt niet afgesloten met een officieel product. Het is meer een werkdocument waarin alle bevindingen hapklaar gemaakt worden voor verwerking in het adviesrapport. 14

15 Fase 3; Adviesrapport De inhoud van het adviesrapport beperkt zich in essentie tot de onderzoeksvraag. Fase 4; Het afstudeer- en reflectieverslag wordt geschreven voor de opleiding en ter onderbouwing van het afstuderen. De opdrachtgever zal daarom geen dwingende invloed hebben op de inhoud ervan. 5.2 Randvoorwaarden Om het project binnen het gestelde tijdspad uit te kunnen voeren dient er aan een aantal randvoorwaarden voldaan te worden. Zo moeten er mensen beschikbaar zijn die mij wegwijs maken binnen de afdeling Communicatie en de gemeentelijke organisatie. Als ik een afspraak wil maken met mensen moet daarvoor de gelegenheid zijn in de zin van tijd vrijmaken door de persoon die ik wil spreken. Gezien het relatief korte tijdsbestek waarin het project plaatsvindt, moeten afspraken binnen de termijn van 10 werkdagen te plannen zijn. Voor het uitwerken van mijn documenten en om inzicht in de webuitingen van de organisatie te krijgen dient er een computer aanwezig te zijn waarop ik kan werken. Vanzelfsprekend moet daarop minimaal een internetaansluiting, tekstverwerkingsprogramma, browser en programma te gebruiken zijn. Gebruik van een printer is niet strikt noodzakelijk, maar het zorgt wel voor een efficiëntere werkomgeving. 15

16 6. Kwaliteit Om ervoor te zorgen dat het op te leveren adviesrapport voldoet aan de eisen van de opdrachtgever is het belangrijk om de kwaliteit ervan zo goed mogelijk te borgen. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal bepalingen overeengekomen: Wekelijkse terugkoppeling met de opdrachtgever middels een bilateraal werkoverleg; Het schrijven van een tweewekelijkse voortgangsrapportage voor de afstudeerbegeleider van de ICA; Na de voltooiing van elk tussenproduct feedback vragen aan opdrachtgever en afstudeerbegeleider. Werkoverleg Wekelijks houden mijn begeleider vanuit de gemeente (Jan Bouwkamp) en ik een voortgangsoverleg. Tijdens dit overleg kijken we naar de door mij opgestelde planning voor de komende week en hoe de actiepunten van de afgelopen week opgevolgd zijn. Daarnaast kijken we ook inhoudelijk naar de producten die gereed zijn. Voortgangsverslag De verslaglegging van dit werkoverleg zal ik gebruiken als leidraad bij het schrijven van de tweewekelijkse voortgangsverslagen die ik naar mijn stagebegeleider van de ICA (Guus Rameckers) stuur. Op deze manier blijft het projectproces overzichtelijk. Feedback tussenproducten Bij het opleveren van een deelproduct zal ik feedback vragen aan beide afstudeerbegeleiders. De begeleider van de ICA zal ik deze documenten mailen. Bij de gemeente zal ik dit doen door middel van ʻwalkthrough reviewsʼ. Dit betekent dat ik een meeting organiseer waarbij opdrachtgever en ik samen document stap voor stap doorlopen. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever zich goed kan inlezen, zal ik minimaal een dag van tevoren het document aan hem mailen. Belangrijk is ook dat als de begeleider en ik het eens zijn dat een document voldoet aan de gestelde eisen dit het predicaat definitief krijgt. Normaal gesproken wordt het document daarna niet meer aangepast. 16

17 7. Risico's Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste risicofactoren voor de voortgang en het handhaven van de kwaliteit met betrekking tot het inhoudelijke deel van het project. Tijdens het project zal daar waar nodig aandacht besteedt worden aan deze ʻvalkuilenʼ. De eerste stap is echter het inventariseren van de risicoʼs. De risicoʼs worden op een schaal van 0 tot en met 10 geïndiceerd, waarbij 0 een heel gering en 10 een extreem groot risico vertegenwoordigt. Interne risicoʼs Gebrek aan ervaring Nooit eerder heb ik in mijn eentje een project van deze omvang gedaan. Daarbij komt dat de gemeente Nijmegen een grote, complexe organisatie is. Natuurlijk heb ik in de afgelopen vier jaar wel veel geleerd en is de theoretische kennis aanwezig. Maar vooral bij het opdiepen van informatie zal ik moeten waken voor wachttijden als ik met iemand een gesprek wil. Ook moet ik daarbij van te voren goed informeren welk persoon ik voor welke informatie moet spreken. Daarbij moet ik natuurlijk ook goed gebruik maken van mijn collegaʼs binnen de afdeling Communicatie. Zij zijn bijna allemaal erg ervaren en goed thuis binnen de organisatie. Risicofactor 3 De omvang van het project Hoewel ik mede aan de hand van dit Plan van aanpak een duidelijke afbakening van de werkzaamheden die binnen de scope van het project vallen gemaakt heb moet ik dat toch goed bewaken. Naar mijn idee is het lastig om strikt binnen deze grenzen te blijven. Misschien is het van de andere kant ook wel eens nodig om eens over de grenzen heen te kijken. Zonder iets over het umfeld van bepaalde onderwerpen te weten is het waarschijnlijk ook lastig een compleet beeld van een onderwerp te vormen. Ik zal me tijdens het project zeer bewust moeten zijn van deze problematiek om onnodige uitloop of te ver uitgewerkte onderdelen te voorkomen. Om te voorkomen dat ik te veel uitloop op de planning, zet ik de planningsvoortgang vast op de agenda van het wekelijkse werkoverleg. Risicofactor 8 Dit risico is zeer groot. Mocht de planning gaandeweg het project absoluut niet haalbaar blijken, dan zal ik bij mijn onderzoek als noodoplossing van drie naar twee of een case terugschakelen. Weinig kennis binnen afdeling over project De kennis van mensen binnen de communicatieafdeling van mijn project is minimaal. Om ervoor te zorgen dat ik geen belangrijke informatie uit dit circuit misloop, moet ik regelmatig laten weten waar ik mee bezig ben en wat de status ervan is. Als preventieve actie heb ik mijn project als vast onderdeel in het 3-wekelijkse Social media-overleg opgenomen. De tijd die ik tijdens het overleg krijg, zal ik benutten om collegaʼs op de hoogte te brengen over waar ik mee bezig ben. Zo houd ik hen op de hoogte en verwacht ik ook waardevolle respons te krijgen. Risicofactor 4 De beschikbare tijd De stageperiode beslaat zoʼn 20 weken. Om ervoor te zorgen dat alle projectonderdelen compleet afgewerkt worden dien ik de planning nauwgezet te volgen. Per fase kan ik in de Gantt-grafiek zien wat er nog gedaan moet worden. Als de planning onverhoopt niet gehaald wordt, kan ik in veel gevallen als noodoplossing nog meer tijd buiten de werkuren bij de gemeente om besteden. Risicofactor 6 Dit is een belangrijk risico. Als noodoplossing zal ik daarom wekelijks 10 extra vrije uren aan het project besteden. 17

18 Externe risicoʼs Verkrijgbaarheid externe kennis Voor een goed advies te kunnen doen, moet ik onder andere weten welke middelen de doelgroep gebruikt en in welke mate. Omdat zelf onderzoek doen duur en tijdrovend is, ben ik genoodzaakt deskresearch te doen. Daarbij vraag ik andere gemeentes in Nederland, bedrijven en universiteiten of zij actuele onderzoeksresultaten hebben die ik mag gebruiken. Het niet loskrijgen van deze gegevens is een substantieel risico bij het uitvoeren van mijn opdracht. Als partijen geen of weinig gegevens vrij geven ondermijnt dat de betrouwbaarheid van de middelenkeuze. De verwachting is dat bedrijven als marketingkantoren en dergelijke niet erg scheutig zullen zijn met het weggeven van hun onderzoeksresultaten, omdat dat hun bron van inkomsten is. Om te voorkomen dat ik overal bot vang zal ik me vooral richten tot andere gemeentes in Nederland, het liefst gemeentes die al bezig zijn met het ontwikkelen van social media beleid. Risicofactor 4 18

19 8. Planning en fasering 8.1 Fasering Omdat het project sterk tijdgebonden is kies ik voor een horizontale fasering. Deze manier van faseren brengt het project bij elk afgerond deelproduct een stap verder. Gezien de ʻdoorlopendeʼ aard van enkele deelproducten (zoals het externe doelgroeponderzoek) kies ik voor een parallelle fasering. Daarbij kan ik ook als het vorige product nog niet helemaal gereed is, starten met het volgende. De fases heb ik als volgt gedefinieerd: Fase 1; Productie plan van aanpak Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten Cases uitwerken waarin bestaande media-uitingen van de gemeente aangevuld worden door social media. Fase 3; Adviesrapport Fase 4; Afstudeerverslag en Reflectieverslag 8.2 Planning Om de planning voor mijn begeleiders en mijzelf duidelijk weer te geven heb ik deze uitgezet in een zogenaamde Gantt-grafiek. Een Gantt-grafiek bestaat uit een aantal rijen die ieder een taak binnen het project vertegenwoordigen. De taken die het eerst uitgevoerd moeten worden staan bovenaan. Op de horizontale as staat de tijd die nodig is voor het totale project. Deze methode van projectvisualisatie is uitermate geschikt om meerdere gelijklopende projectonderdelen overzichtelijk weer te geven. 19

20 Afbeelding 8.1: Planning (De gele punten in de grafiek stellen mijlpaalproducten voor.) 20

21 9. Kosten en baten 9.1 Kosten De kosten van het project zijn redelijk inzichtelijk. Deze bestaan uit: Werkuren projectmedewerkers De meeste uren van mensen binnen de organisatie worden geïnvesteerd door Jan Bouwkamp. Hij is mijn begeleider en besteedt minimaal 1 uur in de week aan een bilateraal werkoverleg. De duur van het project is 22 weken. Samen 22 uur dus. Daarnaast moet Jan tijd vrijmaken voor bijvoorbeeld het lezen van mijn producten en communicatie met afdeling en ICA over het project. Daarvoor schatten we nog eens 1 uur per week nodig te hebben. Het totale aantal uren dat Jan in touw is met mijn begeleiding is 44. Er zal ook tijd van mensen binnen de organisatie die ik bij het project betrek voor een interview of gesprek nodig zijn. Daarmee bedoel ik dus mensen die niet in het projectteam zitten. Op basis van de productactiviteiten - eerder genoemd in dit plan - maak ik een schatting van de kosten. Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten Gesprekken voeren met communicatieadviseurs van betreffende projecten. Ik ga voor drie projecten informatie inwinnen bij communicatieadviseurs. Voor elk project denk ik zoʼn twee overleguren nodig te hebben. Samen dus 6 uur. Mijn reiskostenvergoeding Voor het op en neer reizen naar het Nijmeegse stadhuis ontvang ik een reiskostenvergoeding. Deze vergoeding bedraagt 56,40 per week. 22 x 56,40 = 1240,80 Kosten van arbeidsmiddelen De afschrijving aan computer en kopieerapparaat kan ik niet inschatten, maar ik neem aan dat deze kosten marginaal zijn. Wekelijks denk ik ongeveer 10 a4-tjes te printen. Het printen van een a4 kost maximaal 0,03. Opgeteld 0,03 x 10 x 20 = 6,- Eventuele beheer- of ontwikkelkosten laat ik hier buiten beschouwing, omdat deze buiten de projectgrenzen vallen. Samengevat: Aantal benodigde uren: Jan Bouwkamp 44 Medewerkers buiten project 6 Totaal aantal bestede uren 50 Directe kosten: Mijn reiskostenvergoeding totaal 1240,80 Arbeidsmiddelen - 6,--- Totale directe kosten 1246,80 21

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie