Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Opdrachtnemer: Informatica en Communicatie Academie Gert Goossens Nijmegen, 23 september 2010

2 Inhoud Inhoud Inleiding Leeswijzer Achtergronden De organisatie Afdeling Communicatie Uitgangssituatie Probleemstelling en Projectopdracht Probleemstelling Doelstelling Onderzoeksvraag Deelvragen Opdracht Projectorganisatie Producten Activiteiten Projectgrenzen en randvoorwaarden Projectgrenzen Randvoorwaarden Kwaliteit Risico's Planning en fasering Fasering Planning Kosten en baten Kosten Baten Bijlagen: 1. Taken die buiten de afstudeeropdracht vallen 2. Directies gemeente Nijmegen 3. Confrontatiematrix en snijpuntenanalyse 4. Indicatoren bij de eindcompetenties 2

3 1. Inleiding Vanaf september 2007 volg ik de deeltijdopleiding Digitale Communicatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), faculteit Informatica en Communicatie Academie (ICA). Inmiddels heb ik het theoretische deel van de opleiding afgesloten en sta ik nu aan het begin van mijn afstudeeropdracht. Medio juli 2010 heb ik contact gezocht met de gemeente Nijmegen, met de vraag of ik een social mediagerelateerde afstudeeropdracht voor hen kon doen. De gemeente was daarover positief en na een persoonlijk gesprek hebben we afgesproken dat ik mijn afstudeeropdracht mocht doen. Naast de afstudeeropdracht zal ik voor de gemeente nog extra werkzaamheden verrichten die niet binnen de opdracht vallen. Deze taken zijn dan ook separaat vastgelegd, zie daarvoor bijlage 1; ʻTaken die buiten de afstudeeropdracht vallenʼ. De gemeente Nijmegen zet social media in bij zijn in- en externe communicatie. Gezien de afnemende burgerparticipatie die zorgt voor vermindering van politiek draagvlak onder de bevolking, vindt de organisatie deze inzet ook belangrijk. Op dit moment wordt social media vooral ingezet door enthousiaste ambtenaren. De gemeente wil dus wel meer burgerparticipatie en zeker ook met behulp van social media. Maar er moet vanuit een beleid gewerkt worden, zodat de inzet verantwoord en volgens een plan verloopt. Op het moment is er te weinig kennis over deze middelen en de inzet ervan. Om een goed beeld te vormen over hoe de organisatie social media effectief kan inzetten, moeten vragen als ʻwelke middelen gebruikt de doelgroep?ʼ, ʻwelk middel zet je bij welk gemeentelijk programma in?ʼ en ʻwelke doelen wil gemeente Nijmegen met de inzet van social media behalen?ʼ beantwoord worden. Tijdens het onderzoek zal ik dit soort vragen beantwoorden. Op basis van deze antwoorden schrijf ik een adviesrapport, met als doel de gemeente duidelijkheid te geven over de inzet van social media. 1.1 Leeswijzer Wat kunt u van dit Plan van aanpak verwachten? Allereerst geef ik een overzicht van de organisatie en de afdeling communicatie, waarvoor ik het onderzoek uitvoer. Vervolgens schets ik de uitgangssituatie, waaruit ik belangrijke aandachtspunten voor het onderzoek naar de oppervlakte haal. Uit de probleem- en doelstelling destilleer ik de onderzoeksvraag en een aantal deelvragen, die vervolgens het uitgangspunt vormen voor de opdracht. Bij het onderdeel ʻProjectorganisatieʼ beschrijf ik exact welke producten en deelproducten ik tijdens het project oplever. Om het project beheersbaar te houden heb ik onder ʻProjectgrenzen en randvoorwaardenʼ vastgelegd hoever mijn acties reiken, kort gezegd wat ik wel en wat ik niet ga doen. In de randvoorwaarden staat waaraan de organisatie moet voldoen om mij mijn werk goed te kunnen laten doen. Verder besteedt ik aandacht aan de kwaliteitsborging van het adviesrapport dat aan het einde van het project opgeleverd wordt. Ook heb ik een aantal risicoʼs in kaart gebracht, gewogen en zo nodig voorzien van een noodoplossing. Onder de kop ʻPlanningʼ heb ik alle werkzaamheden, onderverdeeld in vier fasen, vastgelegd. De werkzaamheden zijn terug te vinden in een overzichtelijke grafische planning. Tot slot breng ik de kosten en baten voor het project stap-voor-stap in kaart. 3

4 2. Achtergronden 2.1 De organisatie Een organisatie als gemeente Nijmegen is complex. Om de context van het project goed te kunnen duiden geef ik hieronder een korte inleidende uitleg over de hiërarchische organisatiestructuur. De gemeente Nijmegen is qua inwonersaantal de tiende gemeente van Nederland. De gemeentelijke organisatie is met meer dan 2000 medewerkers een omvangrijke organisatie. De medewerkers zijn ondergebracht in zes afzonderlijke directies. Afbeelding 2.1: Organogram gemeente Nijmegen De gezamenlijke missie van de gemeente Nijmegen is: 'Wij werken in opdracht van het bestuur samen met bestuur, burgers en hun organisaties aan het beheer en de ontwikkeling van de stad. Wij doen dit professioneel, integer en servicegericht aan burger en bestuurʼ. In bovenstaand organogram ziet u hoe de directies in de organisatie ʻhangenʼ. Deze deelorganisaties werken als zelfstandige businessunit. Zie bijlage 2. ʻDirecties gemeente Nijmegenʼ voor een korte omschrijving van de afzonderlijke deelorganisaties. Buiten de ʻnormaleʼ hiërarchische structuur kent de gemeente Nijmegen ook een zogenaamde programmasturing. Deze programmasturing gaat uit van de maatschappelijke doelen en effecten die door het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Het gemeentebestuur stelt vast welke maatschappelijke effecten gewenst zijn en wat ze het komend jaar wil bereiken in de stad. Vervolgens wordt gekeken wat nodig is om dit te realiseren. De stadsbegroting wordt zo een optelsom van de door het bestuur vastgestelde doelen, ingedeeld in 22 groepen. Deze groepen worden programmaʼs genoemd, voorbeelden van programmaʼs zijn: Dienstverlening en Burgerzaken, Ruimte en Bouwen, Werk en Inkomen, Onderwijs en Cultuur. Elk programma wordt bestuurlijk geleid door een portefeuillehouder en ambtelijk door een programmadirecteur en een programmamanager. 4

5 2.2 Afdeling Communicatie De afzonderlijke deelorganisaties en programmaverantwoordelijken zijn zelf eindverantwoordelijk voor hun communicatie. De afdeling communicatie speelt daarbij primair een adviserende rol. De afdeling communicatie valt hiërarchisch onder de directie Stadsbedrijven. Het personeelsbestand van de afdeling bestaat uit 24 Fteʼs. De afdeling communicatie is opgedeeld in drie teams: Afbeelding 2.2: Afdeling communicatie Elk team draagt zorg voor de communicatie-uitingen van een aantal onderdelen van de gemeente Nijmegen. Zo houdt het Team Marij Delissen zich onder andere bezig met: Management, Crisiscommunicatie, Beleid persvoorlichting, Interne communicatie, Woordvoering en Persvoorlichting. Miranda Kiesling heeft tijdelijk twee teams onder haar hoede. Haar vaste team is actief op onder andere de volgende deelgebieden: Management, Bedrijfsvoering, Huisstijl, Klimaat, Cultuur, Waalfront en Persvoorlichting. Haar tijdelijke team, Corporate media werkt onder andere ook aan de social media-uitingen en de ontwikkeling ervan voor de gemeente Nijmegen. 2.3 Uitgangssituatie Mensen raken steeds meer vertrouwd met digitale media en de mogelijkheden ervan. Het gebruik van internet en social media groeit snel. Ook veel commerciële organisaties zijn klaar om social media toe te voegen aan hun bestaande mediamix om zo hun doelgroep beter te bereiken. Op het moment zien we dat ook overheidsbedrijven, zoals gemeenten, steeds meer de voordelen van social media inzet ontdekken en gebruiken. Voor de gemeente Nijmegen is het belangrijk dat burgers meepraten over het beheer en de ontwikkeling van de stad. Participatie draagt bij aan de kwaliteit en de effectiviteit van de organisatie en levert draagvlak en waardering op voor het gemeentebeleid en de uitvoering ervan. Naast de wettelijk verplichte participatie, zoals bij inspraakprocedures en verkiezingen, zorgt Nijmegen voor interactieve communicatie met de burgers, zoals bij: interactieve beleids- en vergunningsprocessen (gebeurt in geringe mate); interactieve projecten (gebeurde bij meerdere grote bouwprojecten); interactie op initiatief van burgers (vragen, opmerkingen, klachten; gebeurde in geringe mate door een klein aantal actieve burgers). In de praktijk blijkt burgerparticipatie nog niet structureel uitgevoerd te worden. De meeste communicatie van de gemeente met de burgers verloopt momenteel vooral op initiatief van de gemeente. Burgers worden via de website en nieuwsbrieven geïnformeerd over de activiteiten van de gemeente. Social media hebben de eigenschap dat er individueel en in twee richtingen mee gecommuniceerd kan worden. De sociale media bieden een kans om burgerparticipatie structureler en tegelijk eigentijdser uit te voeren. 5

6 De uitgangssituatie levert de volgende SWOT-analyse op ( ): Sterktes - Specifieke kennis in huis (Social media team). - Er wordt her en der in de organisatie al social media ingezet, daaruit blijkt een stuk acceptatie. - Communicatie met doelgroepen leunt veelal op bewezen methoden die ook waardevol zijn bij het ontwikkelen van social media. - De missie biedt ruimte voor andere, betere vormen van participatie. Zwaktes - Logge organisatie. - Sociale media wordt door Hoger management niet op waarde geschat omdat er te weinig kennis is. Dat uit zich in geen Fteʼs voor beleidsvorming en uitvoer social media. - Communicatie met doelgroepen leunt veelal op bewezen methoden, kans op foute inzet communicatie - Onbekendheid met waar op social media de doelgroepen te vinden zijn. Kansen - Populariteit van de mediavorm. - Vergt beperkte investering ten opzichte van traditionele media. Bedreigingen - Social media word vaak ook niet succesvol ingezet. - Mensen vaak niet geïnteresseerd in (regionale) politiek, daarom mogelijk ook weinig draagvlak om via social media gemeente te volgen. Om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen met elkaar in relatie te brengen heb ik een confrontatiematrix gemaakt. Op de snijvlakken van punten uit de SWOT-analyse ken ik een waarde toe die varieert van -3 (zeer negatief) tot +3 (zeer positief). De waarde heeft betrekking op de invloed waarmee twee krachten op elkaar inwerken. Zo wordt inzichtelijk hoe een sterkte gebruikt kan worden om op een kans in te spelen of hoe een sterkte gebruikt worden om een bedreiging af te weren. Ook is te zien hoe een zwakte zodanig versterkt kan worden om op een kans in te kunnen spelen en hoe een zwakte zodanig versterkt kan worden om een bedreiging het hoofd te bieden. Zie bijlage 3. ʻConfrontatiematrix en snijpuntenanalyseʼ. Door de meest positieve (+3) en de meest negatieve (-3) snijvlakken uit te lichten, kunnen een aantal aandachtspunten worden geformuleerd die van groot belang zijn bij de te kiezen richting van het onderzoek. Deze aandachtspunten zijn: Positief Het feit dat er al communicatie met de doelgroepen is, zorgt ervoor dat er geen gewenning nodig is bij de doelgroep. Ze zijn gewend aan het feit dat gemeente Nijmegen voorlichting geeft. Zij hoeven er alleen aan te wennen dat deze informatie ook via een van hun sociale media tot hen komt. Gemeente Nijmegen kan dus ook luisteren en reageren! De populariteit van de mediavorm sluit prima aan op de algemene wens van de organisatie tot betere burgerparticipatie. Dit wordt versterkt omdat social media de tweerichtingsverkeereigenschap heeft. Opgedane ervaring met gangbare communicatiemethoden en middelen zijn mogelijk te gebruiken bij het inrichten van de communicatie met social media. Ten opzichte van de ʻoudeʼ middelen is de productie van social media goedkoop. Mits social media succesvol ingezet wordt, kan er mogelijk substantieel bespaard worden op de uitgaven voor communicatiemiddelen. 6

7 Negatief De kans is groot dat projecten/afdelingen waar social media nu al ingezet wordt, onvoldoende rekening houden met factoren waardoor inzet van social media niet slaagt in zijn opzet. Het is daarom belangrijk om vanuit een centrale methodiek te gaan ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met deze factoren. Om social media succesvol in te kunnen zetten moet duidelijk zijn welke doelgroepen op welk middel te vinden is. Die middelen moeten dus bekend zijn, maar ook wie van welk middel gebruik maakt. 7

8 8

9 3. Probleemstelling en Projectopdracht 3.1 Probleemstelling Burgerparticipatie dreigt door tijdgebrek van burgers verder af te nemen, en daarmee het draagvlak en waardering voor de gemeente Nijmegen. Het communicatieprobleem daarbij is dat de gemeente door haar beperkte aanwezigheid op de sociale media een slechter imago krijgt, waardoor de burgers minder vertrouwen in de gemeente krijgen. Juist in deze crisistijd met grote bezuinigingen en toenemende werkloosheid is het belangrijk om een krachtig en krachtdadig imago te hebben. Het inzetten van sociale media kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Echter de gemeente heeft onvoldoende kennis van deze manier van communiceren. 3.2 Doelstelling De doelstelling van de opdracht is verbetering van de doelgroepparticipatie van de gemeente. Om aan het eind van het project te kunnen bepalen of er verbetering van de doelgroepparticipatie plaatsvindt moet ik vaststellen hoe het nu met de participatie gesteld is. Door een korte enquete onder een relevante groep medewerkers van de gekozen programmaʼs te houden kan, door aan het einde van het project nogmaals zoʼn enquete te houden, bepaald worden of aan de doelstelling voldaan is. Zodra bekend is welke programma s als voorbeeldcase in het project komen, wordt deze enquête zo snel mogelijk uitgevoerd. 3.3 Onderzoeksvraag Onderzoek naar de mogelijkheden van inzet van social media voor de gemeente Nijmegen is in beginsel erg breed en onoverzichtelijk. Om die reden is samen met de opdrachtgever de volgende onderzoeksvraag gedefinieerd. De onderstaande hoofdvraag zal leidend zijn bij het onderzoek. Hoe kunnen social media optimaal ingezet worden bij grote actuele projecten op grond van de doelgroepen en doelen? 3.4 Deelvragen Algemeen: Welk actuele projecten zijn geschikt voor het inzetten van sociale media? Welke sociale media zijn geschikt voor die projecten met het oog op de doelgroepen en op voorwaarden als effectief en efficiënt communiceren? Welke communicatiemiddelen worden nu al ingezet bij het communiceren naar de burgers? Wat zijn de relevante communicatiedoelen van de gemeente Nijmegen? Welke doelen streeft gemeente Nijmegen na bij de inzet van social media? Wat zijn de doelgroepen van de gemeente? 9

10 Specifiek: Hoe kan een optimale afstemming tussen bestaande communicatiemiddelen en sociale media bereikt worden? Wat doen andere overheden met sociale media en wat zijn hun ervaringen/resultaten met social media? Als deze deelvragen beantwoord zijn kan ook de onderzoeksvraag beantwoord worden. 3.5 Opdracht De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Om tot een concreet onderzoeksresultaat te kunnen komen is een aantal opdrachten geformuleerd: Bepaal wat de doelgroepen van de gemeente zijn en welke social media zij gebruiken. Zoek uit welke relevante communicatiedoelen de gemeente nastreeft en hoe social media binnen die doelen ingezet moeten worden. Kader het onderzoek af door een drietal projecten voor het onderzoek te selecteren. Bepaal hoe social media bij die projecten optimaal ingezet kan worden. 10

11 4. Projectorganisatie Hoofdopdrachtgever Naam: Jan Bouwkamp Organisatie: Gemeente Nijmegen Afdeling: Communicatie Functie: Communicatieadviseur en webcoördinator Adres: Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Mede opdrachtgever Naam: Miranda Kiesling Organisatie: Gemeente Nijmegen Afdeling: Communicatie Functie: Bureauhoofd Communicatie Adres: Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Opdrachtnemer Naam: Gert Goossens Organisatie: : Informatica Communicatie Academie M: Externe Partij Naam: Guus Rameckers Organisatie: Informatica Communicatie Academie Functie: Hoofddocent 11

12 4.1 Producten De producten die tijdens het project opgeleverd worden zijn: Fase 1; Een plan van aanpak. Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep. ʻLonglistʼ van cases (voorbeeldprogrammaʼs). ʻShortlistʼ van cases (voorbeeldprogrammaʼs). Inventarisatie van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten. Drie uitgewerkte cases waarin bestaande media-uitingen van gemeentelijke programmaʼs aangevuld worden door een social media. Fase 3; Adviesrapport 'Toepassingsmogelijkheden van social media door de gemeente Nijmegen'. Fase 4; Een afstudeerverslag. Een reflectieverslag. Mogelijk worden de inventarisaties en cases verwerkt in het adviesrapport. 4.2 Activiteiten Onderstaand vindt u een opsomming van de activiteiten op basis van de geformuleerde deel- en eindproducten. Fase 1; Productie plan van aanpak Voorbereiden plan van aanpak, gegevens verzamelen, gesprek(ken) met opdrachtgever. Terugkoppeling met afstudeerbegeleider. Schrijven van het plan. Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep Zoeken naar geschikte informatie over het gebruik van social media door externe doelgroepen. Samenvatten van informatie om te gebruiken in adviesrapport. Samenstellen ʻlonglistʼ en vervolgens een ʻshortlistʼ van voorbeeld-cases In overleg met opdrachtgever geschikte projecten kiezen. Geschikte projecten uitwerken in lijst, met uitleg. ʻLonglistʼ trechteren en drie meest geschikte projecten bepalen. Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten Gesprekken voeren met communicatieadviseurs van betreffende projecten. Formuleren van vragen aan adviseurs om aan juiste informatie te komen. Uitwerken inventarisatie voor gebruik in adviesrapport. Cases uitwerken waarin bestaande media-uitingen van de gemeente aangevuld worden door een social mediamiddel. Samenbrengen doelgroepinformatie, communicatiedoelen gemeente en mogelijkheden social media voor de afzonderlijke projecten. Schrijven cases. 12

13 Fase 3; Adviesrapport Scheiden van alle informatie die tijdens het project verzameld is. Samenbrengen van alle relevante informatie tot een eerste opzet van het rapport. Schrijven rapport met intensieve terugkoppeling begeleiders. Fase 4; Afstudeerverslag Zakelijk verslaglegging van het afstudeerproject. Voorbereiden, uitwerken en presenteren van afstudeerpresentatie. Reflectieverslag Terugblik op competentieontwikkeling, uitwerken in verslag en als bijlage aan het afstudeerverslag toevoegen. 13

14 5. Projectgrenzen en randvoorwaarden 5.1 Projectgrenzen Om een betrouwbare planning te kunnen maken, zijn goed afgebakende projectgrenzen noodzakelijk. De startdatum van het project is 7 september 2010 De opleverdeadline van het project is 7 februari 2011 De einddatum van het afstudeertraject ligt tussen januari In een afspraak met de gemeente Nijmegen is vastgelegd dat ik tot 7 februari 2011 beschikbaar ben voor de afdeling. Om de reikwijdte van de projectactiviteiten helder te krijgen zijn deze per projectactiviteit en in overleg met de opdrachtgever vastgelegd: Fase 1; Productie plan van aanpak Schrijven van een plan van aanpak met betrekking tot het doen van onderzoek en schrijven van een adviesrapport. Het plan beperkt zich tot het onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van sociale media. Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep. De analyse van het social media gebruik van de doelgroep beperkt zich tot de relevante beschikbare onderzoeksresultaten. Er zal door opdrachtnemer dus geen zelf opgezet extern doelgroeponderzoek gedaan worden. Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten. In overleg met opdrachtgever geschikte projecten kiezen. Inventariseren wordt gedaan op basis van voorkennis opdrachtgever aangaande mogelijkheden van het toepassen en de wenselijkheid van social media bij betreffende projecten. Mits gaandeweg het procestraject blijkt dat het waardevoller is om twee in plaats van drie cases uit te werken, of dat er te weinig tijd is om drie cases uit te werken kan dit aangepast worden. Gesprekken voeren met communicatieadviseurs van betreffende projecten. Deze gesprekken zullen op basis van vooraf gedefinieerde vraaggebieden plaatsvinden. Binnen deze gesprekken is geen ruimte voor het uitwerken van andere communicatieoplossingen dan die betrekking hebben op social media. Maximaal drie cases uitwerken waarin bestaande media-uitingen van de gemeente aangevuld worden door een social media-middel. Deze cases beperken zich tot het behandelen van een bepaalde case binnen een programma. Er worden dus geen uitwerkingen gedaan die betrekking heeft tot een andere afdeling onder dezelfde directieve paraplu. Samenbrengen en overzichtelijk maken van doelgroepinformatie, communicatiedoelen gemeente en mogelijkheden social media voor de afzonderlijke projecten. Deze activiteit wordt niet afgesloten met een officieel product. Het is meer een werkdocument waarin alle bevindingen hapklaar gemaakt worden voor verwerking in het adviesrapport. 14

15 Fase 3; Adviesrapport De inhoud van het adviesrapport beperkt zich in essentie tot de onderzoeksvraag. Fase 4; Het afstudeer- en reflectieverslag wordt geschreven voor de opleiding en ter onderbouwing van het afstuderen. De opdrachtgever zal daarom geen dwingende invloed hebben op de inhoud ervan. 5.2 Randvoorwaarden Om het project binnen het gestelde tijdspad uit te kunnen voeren dient er aan een aantal randvoorwaarden voldaan te worden. Zo moeten er mensen beschikbaar zijn die mij wegwijs maken binnen de afdeling Communicatie en de gemeentelijke organisatie. Als ik een afspraak wil maken met mensen moet daarvoor de gelegenheid zijn in de zin van tijd vrijmaken door de persoon die ik wil spreken. Gezien het relatief korte tijdsbestek waarin het project plaatsvindt, moeten afspraken binnen de termijn van 10 werkdagen te plannen zijn. Voor het uitwerken van mijn documenten en om inzicht in de webuitingen van de organisatie te krijgen dient er een computer aanwezig te zijn waarop ik kan werken. Vanzelfsprekend moet daarop minimaal een internetaansluiting, tekstverwerkingsprogramma, browser en programma te gebruiken zijn. Gebruik van een printer is niet strikt noodzakelijk, maar het zorgt wel voor een efficiëntere werkomgeving. 15

16 6. Kwaliteit Om ervoor te zorgen dat het op te leveren adviesrapport voldoet aan de eisen van de opdrachtgever is het belangrijk om de kwaliteit ervan zo goed mogelijk te borgen. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal bepalingen overeengekomen: Wekelijkse terugkoppeling met de opdrachtgever middels een bilateraal werkoverleg; Het schrijven van een tweewekelijkse voortgangsrapportage voor de afstudeerbegeleider van de ICA; Na de voltooiing van elk tussenproduct feedback vragen aan opdrachtgever en afstudeerbegeleider. Werkoverleg Wekelijks houden mijn begeleider vanuit de gemeente (Jan Bouwkamp) en ik een voortgangsoverleg. Tijdens dit overleg kijken we naar de door mij opgestelde planning voor de komende week en hoe de actiepunten van de afgelopen week opgevolgd zijn. Daarnaast kijken we ook inhoudelijk naar de producten die gereed zijn. Voortgangsverslag De verslaglegging van dit werkoverleg zal ik gebruiken als leidraad bij het schrijven van de tweewekelijkse voortgangsverslagen die ik naar mijn stagebegeleider van de ICA (Guus Rameckers) stuur. Op deze manier blijft het projectproces overzichtelijk. Feedback tussenproducten Bij het opleveren van een deelproduct zal ik feedback vragen aan beide afstudeerbegeleiders. De begeleider van de ICA zal ik deze documenten mailen. Bij de gemeente zal ik dit doen door middel van ʻwalkthrough reviewsʼ. Dit betekent dat ik een meeting organiseer waarbij opdrachtgever en ik samen document stap voor stap doorlopen. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever zich goed kan inlezen, zal ik minimaal een dag van tevoren het document aan hem mailen. Belangrijk is ook dat als de begeleider en ik het eens zijn dat een document voldoet aan de gestelde eisen dit het predicaat definitief krijgt. Normaal gesproken wordt het document daarna niet meer aangepast. 16

17 7. Risico's Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste risicofactoren voor de voortgang en het handhaven van de kwaliteit met betrekking tot het inhoudelijke deel van het project. Tijdens het project zal daar waar nodig aandacht besteedt worden aan deze ʻvalkuilenʼ. De eerste stap is echter het inventariseren van de risicoʼs. De risicoʼs worden op een schaal van 0 tot en met 10 geïndiceerd, waarbij 0 een heel gering en 10 een extreem groot risico vertegenwoordigt. Interne risicoʼs Gebrek aan ervaring Nooit eerder heb ik in mijn eentje een project van deze omvang gedaan. Daarbij komt dat de gemeente Nijmegen een grote, complexe organisatie is. Natuurlijk heb ik in de afgelopen vier jaar wel veel geleerd en is de theoretische kennis aanwezig. Maar vooral bij het opdiepen van informatie zal ik moeten waken voor wachttijden als ik met iemand een gesprek wil. Ook moet ik daarbij van te voren goed informeren welk persoon ik voor welke informatie moet spreken. Daarbij moet ik natuurlijk ook goed gebruik maken van mijn collegaʼs binnen de afdeling Communicatie. Zij zijn bijna allemaal erg ervaren en goed thuis binnen de organisatie. Risicofactor 3 De omvang van het project Hoewel ik mede aan de hand van dit Plan van aanpak een duidelijke afbakening van de werkzaamheden die binnen de scope van het project vallen gemaakt heb moet ik dat toch goed bewaken. Naar mijn idee is het lastig om strikt binnen deze grenzen te blijven. Misschien is het van de andere kant ook wel eens nodig om eens over de grenzen heen te kijken. Zonder iets over het umfeld van bepaalde onderwerpen te weten is het waarschijnlijk ook lastig een compleet beeld van een onderwerp te vormen. Ik zal me tijdens het project zeer bewust moeten zijn van deze problematiek om onnodige uitloop of te ver uitgewerkte onderdelen te voorkomen. Om te voorkomen dat ik te veel uitloop op de planning, zet ik de planningsvoortgang vast op de agenda van het wekelijkse werkoverleg. Risicofactor 8 Dit risico is zeer groot. Mocht de planning gaandeweg het project absoluut niet haalbaar blijken, dan zal ik bij mijn onderzoek als noodoplossing van drie naar twee of een case terugschakelen. Weinig kennis binnen afdeling over project De kennis van mensen binnen de communicatieafdeling van mijn project is minimaal. Om ervoor te zorgen dat ik geen belangrijke informatie uit dit circuit misloop, moet ik regelmatig laten weten waar ik mee bezig ben en wat de status ervan is. Als preventieve actie heb ik mijn project als vast onderdeel in het 3-wekelijkse Social media-overleg opgenomen. De tijd die ik tijdens het overleg krijg, zal ik benutten om collegaʼs op de hoogte te brengen over waar ik mee bezig ben. Zo houd ik hen op de hoogte en verwacht ik ook waardevolle respons te krijgen. Risicofactor 4 De beschikbare tijd De stageperiode beslaat zoʼn 20 weken. Om ervoor te zorgen dat alle projectonderdelen compleet afgewerkt worden dien ik de planning nauwgezet te volgen. Per fase kan ik in de Gantt-grafiek zien wat er nog gedaan moet worden. Als de planning onverhoopt niet gehaald wordt, kan ik in veel gevallen als noodoplossing nog meer tijd buiten de werkuren bij de gemeente om besteden. Risicofactor 6 Dit is een belangrijk risico. Als noodoplossing zal ik daarom wekelijks 10 extra vrije uren aan het project besteden. 17

18 Externe risicoʼs Verkrijgbaarheid externe kennis Voor een goed advies te kunnen doen, moet ik onder andere weten welke middelen de doelgroep gebruikt en in welke mate. Omdat zelf onderzoek doen duur en tijdrovend is, ben ik genoodzaakt deskresearch te doen. Daarbij vraag ik andere gemeentes in Nederland, bedrijven en universiteiten of zij actuele onderzoeksresultaten hebben die ik mag gebruiken. Het niet loskrijgen van deze gegevens is een substantieel risico bij het uitvoeren van mijn opdracht. Als partijen geen of weinig gegevens vrij geven ondermijnt dat de betrouwbaarheid van de middelenkeuze. De verwachting is dat bedrijven als marketingkantoren en dergelijke niet erg scheutig zullen zijn met het weggeven van hun onderzoeksresultaten, omdat dat hun bron van inkomsten is. Om te voorkomen dat ik overal bot vang zal ik me vooral richten tot andere gemeentes in Nederland, het liefst gemeentes die al bezig zijn met het ontwikkelen van social media beleid. Risicofactor 4 18

19 8. Planning en fasering 8.1 Fasering Omdat het project sterk tijdgebonden is kies ik voor een horizontale fasering. Deze manier van faseren brengt het project bij elk afgerond deelproduct een stap verder. Gezien de ʻdoorlopendeʼ aard van enkele deelproducten (zoals het externe doelgroeponderzoek) kies ik voor een parallelle fasering. Daarbij kan ik ook als het vorige product nog niet helemaal gereed is, starten met het volgende. De fases heb ik als volgt gedefinieerd: Fase 1; Productie plan van aanpak Fase 2; Analyse social mediagebruik externe doelgroep Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten Cases uitwerken waarin bestaande media-uitingen van de gemeente aangevuld worden door social media. Fase 3; Adviesrapport Fase 4; Afstudeerverslag en Reflectieverslag 8.2 Planning Om de planning voor mijn begeleiders en mijzelf duidelijk weer te geven heb ik deze uitgezet in een zogenaamde Gantt-grafiek. Een Gantt-grafiek bestaat uit een aantal rijen die ieder een taak binnen het project vertegenwoordigen. De taken die het eerst uitgevoerd moeten worden staan bovenaan. Op de horizontale as staat de tijd die nodig is voor het totale project. Deze methode van projectvisualisatie is uitermate geschikt om meerdere gelijklopende projectonderdelen overzichtelijk weer te geven. 19

20 Afbeelding 8.1: Planning (De gele punten in de grafiek stellen mijlpaalproducten voor.) 20

21 9. Kosten en baten 9.1 Kosten De kosten van het project zijn redelijk inzichtelijk. Deze bestaan uit: Werkuren projectmedewerkers De meeste uren van mensen binnen de organisatie worden geïnvesteerd door Jan Bouwkamp. Hij is mijn begeleider en besteedt minimaal 1 uur in de week aan een bilateraal werkoverleg. De duur van het project is 22 weken. Samen 22 uur dus. Daarnaast moet Jan tijd vrijmaken voor bijvoorbeeld het lezen van mijn producten en communicatie met afdeling en ICA over het project. Daarvoor schatten we nog eens 1 uur per week nodig te hebben. Het totale aantal uren dat Jan in touw is met mijn begeleiding is 44. Er zal ook tijd van mensen binnen de organisatie die ik bij het project betrek voor een interview of gesprek nodig zijn. Daarmee bedoel ik dus mensen die niet in het projectteam zitten. Op basis van de productactiviteiten - eerder genoemd in dit plan - maak ik een schatting van de kosten. Inventariseren van externe communicatie bij drie actuele gemeentelijke projecten Gesprekken voeren met communicatieadviseurs van betreffende projecten. Ik ga voor drie projecten informatie inwinnen bij communicatieadviseurs. Voor elk project denk ik zoʼn twee overleguren nodig te hebben. Samen dus 6 uur. Mijn reiskostenvergoeding Voor het op en neer reizen naar het Nijmeegse stadhuis ontvang ik een reiskostenvergoeding. Deze vergoeding bedraagt 56,40 per week. 22 x 56,40 = 1240,80 Kosten van arbeidsmiddelen De afschrijving aan computer en kopieerapparaat kan ik niet inschatten, maar ik neem aan dat deze kosten marginaal zijn. Wekelijks denk ik ongeveer 10 a4-tjes te printen. Het printen van een a4 kost maximaal 0,03. Opgeteld 0,03 x 10 x 20 = 6,- Eventuele beheer- of ontwikkelkosten laat ik hier buiten beschouwing, omdat deze buiten de projectgrenzen vallen. Samengevat: Aantal benodigde uren: Jan Bouwkamp 44 Medewerkers buiten project 6 Totaal aantal bestede uren 50 Directe kosten: Mijn reiskostenvergoeding totaal 1240,80 Arbeidsmiddelen - 6,--- Totale directe kosten 1246,80 21

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Twitterrichtlijnen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Doordat er geen richtlijnen zijn dreigt

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Structuurvoorstel voor een adviesproject

PLAN VAN AANPAK. Structuurvoorstel voor een adviesproject PLAN VAN AANPAK Structuurvoorstel voor een adviesproject Noodzakelijke basis voor het adviesproject. Geeft structuur en bespaart tijd. Verschaft duidelijkheid aan alle partijen. Stroomlijnt verwachtingen.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Het verkenningsrapport beoordeelt de haalbaarheid van het project en geeft aan wat de slaagkans is. De indeling van het verkenningsrapport is: 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Webrealisatie. Bedrijf: Inholland

Plan van aanpak. Project: Webrealisatie. Bedrijf: Inholland Plan van Aanpak project Webrealisatie pagina 1 Plan van aanpak Project: Webrealisatie Bedrijf: Inholland Plaats, datum: Amsterdam 01-10- 2012 Naam: Fatin Oulad moussa (Opdrachtnemer) Studentnummer:528753

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Roel Konieczny Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMGEBIED EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Projectplan EV -thousiast

Projectplan EV -thousiast Provincie Zuid-holland Directie Groen Water en Milieu Afdeling Bijzondere bedrijven en Opsporing Projectplan EV -thousiast Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Het stimuleren van bedrijven

Nadere informatie

2. De brief aan de Raad vast te stellen.

2. De brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Doorontwikkelen organisatie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Analyse van de organisatie heeft duidelijk gemaakt

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Made, 01-04-14 Reg.nr. 14int01525 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 08-05-14 Agendapunt: 7 Onderwerp: Behoeftenonderzoek voor het

Nadere informatie

Basisboek Interne Communicatie

Basisboek Interne Communicatie Basisboek Interne Communicatie Bijlage 2 Bijlage 2 Voorbeeld van een communicatie-audit 14 Hieronder treft u een voorbeeld aan van een communicatie-audit die vier aspecten van interne communicatie meet:

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Evaluatiemodel Brede School

Voorbeeldrapportage Evaluatiemodel Brede School Voorbeeldrapportage Evaluatiemodel Brede School Utrecht, 2004 Oberon Inhoud voorbeeldrapportage Het evaluatiemodel is breed in opzet. Dit betekent dat er bij het presenteren van de uitkomsten keuzes gemaakt

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project Individueel project Plan van aanpak v1 Sjoerd Hoeks 2076367 Individueel project INLEIDING In dit document beschrijf ik het plan van aanpak voor het ontwerptraject dat ik doorloop tijdens de verdieping

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie