Gebaseerd op artikel 41 van Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebaseerd op artikel 41 van Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing."

Transcriptie

1 SUBSIDIEVERORDENING STADS- EN DORPSVERNIEUWING Gebaseerd op artikel 41 van Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 1984, nummer 84/156, in werking getreden op 1 januari e wijziging: Bij Raadsbesluit van 28 april 1987, nummer 87/48. 2e wijziging: Bij Raadsbesluit van 4 september 1986, nummer 86/101. 3e wijziging: Bij Raadsbesluit van 17 december 1992, nummer 92/137, in werking getreden op 18 december e wijziging: Bij Raadsbesluit van 21 juli 1994, nummer 94/57, in werking getreden op 5 augustus HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN DEEL Artikel 1.1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder stads- en dorpsvernieuwing, verder te noemen stadsvernieuwing, de stelselmatige inspanning, zowel op stedenbouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel of milieuhygiënisch gebied, gericht op behoud, herstel, verbetering, herindeling of sanering van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied. Artikel 1.2 De gemeenteraad neemt jaarlijks binnen 2 maanden na de bekendmaking van de uitkering aan de gemeente door de provincie een besluit en/of meerdere besluiten waarin wordt aangegeven welk bedrag voor een bepaald jaar beschikbaar wordt gesteld in het belang van de stadsvernieuwing aan natuurlijke of rechtspersonen voor de verschillende sectoren van de samenleving, waaronder in elk geval de bewoners van huur- en eigen woningen, en in het bijzonder ten behoeve van de versterking van de positie van de bewoners, het bedrijfsleven en sociale en culturele instellingen. De bedragen voor deze sectoren worden bekend gemaakt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze. Artikel De gemeenteraad is bevoegd een door een bepaalde sector van de samenleving bestemd bedrag, als bedoeld in artikel 1.2 te verhogen. 2. De gemeenteraad is bevoegd een voor een bepaalde sector van de samenleving bestemd bedrag te verlagen, wanneer, mede gelet op het totaal van de voor het betreffende jaar voor die bepaalde sector reeds ingediende aanvragen, redelijkerwijze kan worden aangenomen dat voor die bepaalde sector van de samenleving aan het eind van het desbetreffende jaar gelden zullen resteren. 3. Bekendmaking geschiedt op dezelfde wijze als voorgeschreven in artikel 1.2. Artikel 1.4 De gemeenteraad kan de werkingssfeer van deze verordening of onderdelen daarvan naar tijd en plaats beperken. Een daartoe strekkend besluit wordt bekendgemaakt als voorgeschreven in artikel 1.2.

2 Artikel Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in het belang van de stadsvernieuwing en met inachtneming van het bepaalde in deze verordening steun toe te kennen. 2. Burgemeester en wethouders houden bij hun beslissing op grond van het eerste lid rekening met steun die op grond van deze verordening of enige andere regeling is of kan worden toegekend. 3. Burgemeester en wethouders kunnen aan het toekennen van steun voorwaarden verbinden, ter behartiging van de belangen, die met de steunverlening worden gediend. Artikel 1.6 Burgemeester en wethouders kennen slechts steun toe voor zover de op grond van artikel 1.2 begrote financiële middelen voor de desbetreffende sector van de samenleving toereikend zijn. Artikel In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders in het belang van de stadsvernieuwing afwijken van de bepalingen van deze verordening. 2. Burgemeester en wethouders zullen hiertoe niet overgaan dan nadat de desbetreffende functionele commissies gehoord zijn. 3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, horen Burgemeester en Wethouders de Monumentencommissie indien het betreft panden die op de gemeentelijke Monumentenlijst staan. HOOFDSTUK II - VERBETERING VAN DOOR DE EIGENAAR BEWOONDE WONIN GEN Artikel 2.1 In deze verordening wordt onder eigenaar mede verstaan: a. degene die het recht van erfpacht heeft; b. de houder van een recht van opstal; c. de toekomstige eigenaar, erfpachter of houder van een recht van opstal. Artikel 2.2 Aan de eigenaar-bewoner kan een bijdrage ineens worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van: a. het treffen van voorzieningen voor zoveel niet reeds aanwezig tot verbetering van de indeling of het woongerief van een woning; b. het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken van een woning. Artikel Burgemeester en wethouders kennen slechts steun toe voor zover de op grond van artikel 1.2 begrote financiële middelen voor de desbetreffende sector van de samenleving toereikend zijn. 2. Gedurende de eerste drie maanden van elk jaar wordt de gelegenheid geboden om aanvragen om steun op voet van deze verordening in te dienen bij burgemeester en wethouders. 3. Burgemeester en wethouders beslissen op de ingekomen aanvragen binnen 1 maand na afloop van de in lid 2 genoemde termijn. Zij kunnen hun beslissing eenmaal voor ten hoogste 1 maand verdagen. Een afschrift van hun besluit tot verdaging zenden zij aan de aanvrager.

3 Artikel Toekenning van de bijdrage ineens geschiedt overeenkomstig het prioriteitenschema als bedoeld in artikel 2.11 aan de aanvragers, die gedurende ten minste vijf achtereenvolgende jaren onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van indiening van de aanvrage eigenaar-bewoner was van de woning waarvoor de bijdrage wordt gevraagd, in dier voege, dat eerst de aanvragen om een bijdrage ineens voor een voorziening van categorie A worden toegekend, vervolgens die voor categorie B en zo verder. 2. Indien de aanvragen om een bijdrage ineens voor een voorziening in enige categorie niet geheel kunnen worden toegekend in verband met het bepaalde in artikel 1.6 worden deze aanvragen in evenredigheid tot de beschikbare middelen toegekend, en voor het overige afgewezen. Artikel Voor zoveel de beschikbare middelen zulks toelaten nadat artikel 2.4 toepassing heeft gevonden, worden de aanvragen om bijdrage ineens, ingediend buiten de in artikel 2.3 genoemde termijn, en ingediend door hen, die niet ten minste vijf achtereenvolgende jaren onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van indiening eigenaar-bewoner was van de woning waarvoor de bijdrage wordt gevraagd, toegekend in de volgorde van binnenkomst der aanvragen, onafhankelijk van het prioriteitenschema. 2. Op de aanvragen als bedoeld in lid 1 wordt zo spoedig mogelijk beslist. Artikel Aanvragen om steun, die in verband met het bepaalde in artikel 1.6 niet kunnen worden toegekend, worden reeds om deze reden afgewezen. 2. Hij wiens aanvrage op grond van het vorige lid dan wel op grond van artikel 2.4, lid 2, geheel of gedeeltelijk is afgewezen, is bevoegd om in een volgend jaar opnieuw een aanvrage in te dienen. Artikel De bijdrage-ineens wordt slechts toegekend, indien: a de woning waaraan de voorzieningen, bedoeld in artikel 2, worden getroffen, niet later dan 35 jaar voor het tijdstip van indiening van de aanvrage om geldelijke steun voor bewoning is gereedgekomen en niet later dan tien jaren voor laatstbedoeld tijdstip met geldelijke steun van overheidswege ingrijpend is verbeterd; b de netto-oppervlakten van alle in de woning gelegen ruimten waaraan voorzieningen worden getroffen, na voltooiing van de voorzieningen gezamenlijk ten hoogste 125 m² bedragen, waarbij onder netto-oppervlakte hetzelfde wordt verstaan als in de norm NEN 2320, zoals in 1962 uitgegeven en in 1975 aangevuld door het Nederlands Normalisatie- Instituut; c de woning, na het treffen van de voorzieningen is voorzien van een closet met waterspoeling en een douche; d de woning, indien van ingrijpende verbetering sprake is, na het treffen van de voorzieningen, in haar geheel beschouwd zal voldoen aan de eisen van bewoonbaarheid die redelijkerwijs aan een woning moeten worden gesteld; e de kosten van de voorzieningen niet meer bedragen dan f , In zoverre in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder d, kunnen burgemeester en wethouders toestaan, dat de voorzieningen in fasen, doch uiterlijk binnen twee jaren, worden getroffen, mits in de eerste fase voor zover niet aanwezig een closet met waterspoeling en een douche in de woning worden aangebracht. 3. Indien meer dan de helft van de werkzaamheden, verbonden aan het treffen van de voorzieningen, wordt verricht door de eigenaar-bewoner, anders dan in de uitoefening van zijn bedrijf, al dan niet met behulp van anderen, zonder dat bij de hulp sprake is van uitoefening van een bedrijf, wordt het in het eerste lid onder e genoemde bedrag met 55% verminderd.

4 4. De vermindering, bedoeld in het derde lid, vindt slechts plaats indien van de kosten van het geheel van de werkzaamheden, berekend alsof geen van de werkzaamheden overeenkomstig het in dat lid bepaalde wordt verricht door de eigenaar-bewoner, meer dan de helft moet worden toegerekend aan de werkzaamheden die worden verricht door de eigenaar-bewoner. 5. Voor het zelf aanleggen van een elektrische installatie conform het bepaalde in artikel 2.11 wordt uitsluitend overeenkomstig het bepaalde in het 3e lid, subsidie verstrekt, indien bij de aanvraag tevens een vergunning of machtiging van het PEN is overgelegd, waaruit blijkt, dat het is toegestaan om zelf de installatie aan te leggen. 6. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 afwijking toestaan van het bepaalde in het eerste en tweede lid. Artikel De bijdrage ineens wordt toegekend onder de voorwaarden dat: a binnen drie maanden na een bij de toekenning te bepalen tijdstip met het treffen van de voorzieningen een aanvang wordt gemaakt; b de voorzieningen zijn getroffen binnen 1 jaar na de toekenning dan wel, indien het bepaalde in artikel 2.7, tweede lid, toepassing heeft gevonden, binnen de ingevolge dat artikellid gestelde termijn; c de in b genoemde termijnen kunnen op gemotiveerd verzoek van aanvrager door burgemeester en wethouders met 1 jaar worden verlengd; d aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen: - toegang wordt verleend tot het gebouwde onroerend goed; - inzage wordt verleend van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen; - de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt; - gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens; e de bescheiden en gegevens die nodig zijn voor de juiste toepassing van deze verordening worden verstrekt; f bij het treffen van de voorzieningen niet wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3 van het Vestigingsbesluit bouwnijverheidsbedrijven Burgemeester en wethouders kunnen onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 afwijking van de in het eerste lid onder a, b en c, genoemde termijnen toestaan. Artikel De bijdrage ineens wordt niet toegekend, indien: a met het treffen van de voorzieningen het belang van de volkshuisvesting niet of in onvoldoende mate wordt gediend; b de kosten van de voorzieningen niet geacht kunnen worden te staan in een redelijke verhouding tot het verkrijgen resultaat; c met het treffen van de voorzieningen is begonnen, voordat de eigenaar-bewoner bij de gemeente een aanvraag om subsidie heeft ingediend en door de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar ter plaatse de woning in ogenschouw is genomen; d de kosten van de voorziening minder bedragen dan f 1.500,--; e de woning waaraan de voorzieningen worden getroffen naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet geschikt of bestemd is om het gehele jaar door te worden bewoond; f de woning waaraan de voorzieningen worden getroffen bestemd is om binnen de periode van 10 jaar te worden afgebroken.

5 2. Het bepaalde in het eerste lid, onder d, is niet van toepassing indien uitsluitend één of meer van de in artikel 2.11, eerste lid, onder a en b genoemde voorzieningen kunnen worden getroffen. 3. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 afwijken van het bepaalde in het eerste lid, onder c. Artikel 2.10 Onder de in dit hoofdstuk bedoelde kosten van de voorzieningen worden in elk geval begrepen de geraamde en door of namens de burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van: a. de aanneemsom; b. eventueel noodzakelijk meerwerk; c. de risicoverzekering van loon- en materiaalprijsstijgingen; d. het honorarium van de architect en de constructeur, de kosten van het dagelijks toezicht en de bestedingskosten; e. de leges voor de bouwvergunning; f. de verschuldigde omzetbelasting. Artikel De bijdrage-ineens, zoals in artikel 2.2 aangeduid, bedraagt maximaal voor: a. het aanbrengen van een closet met waterspoeling met f 1.650,00 bijkomende voorzieningen b. 1. het maken van een doucheruimte met inrichting f 1.650,00 2. het aanbrengen van een douche-inrichting in een bestaande f 1.150,00 ruimte c. het vernieuwen of aanpassen van de elektrische installatie als gevolg van het noodzakelijk vervangen van de installatie in een woning: - met één of twee kamers f 500,00 - met meer dan twee kamers f 800,00 d. 1. het maken van een ruimte om te koken en het aanbrengen van f 3.500,00 een keukeninrichting 2.het vervangen van een primitieve keukeninrichting f 1.650,00 e. het verbeteren van bestaande of, indien de woning minder dan f 825,00 drie slaapkamers bevat, het maken van nieuwe slaapkamers, per slaapkamer (in totaal voor niet meer dan vier slaapkamers) f. het vergroten van een woonkamer, kleiner dan 18 m² door middel f 800,00 van het bewoonbaar maken van een inpandige ruimte g. het aanbrengen van centrale verwarming f 2.500,00 h. het maken van een berging f 1.650,00 i. het opheffen van bouwtechnische gebreken, te weten: 1. verbetering van fundering op staal waaronder wordt verstaan: - het ontgraven tot aan de fundering - het slopen van een verzakt gedeelte - het opmetselen en het aanhelen: op palen waaronder wordt verstaan: per eenheid f 200,00 f 550,00 tot ten hoogste een bedrag van: f 2.000,00 per m1 f 5.500,00 per paal

6 - het ontgraven tot paalkop - het slaan op het pulsen van nieuwe palen; 2. herstel van gevels en dragende muren waaronder wordt verstaan: - het vervangen van steens of halfsteens metselwerk of spouwmuur, - het vervangen van buitenkozijnen met vulling, - het vervangen van lateien; 3. herstel van vloerenconstructies waaronder wordt verstaan: - het slopen van plinten en verrotte vloerdelen, - het slopen van verrotte balken of het waterpas stellen van bestaande balken, - het aanpassen van de oplegging en de nis voor balken, - het aanbrengen van (nieuwe) balken en/of vloeren of vloerdelen, - het aanbrengen van nieuwe plinten, - het vervangen van balkons, - het vervangen van trappen (per m² trede); 4. herstel van kapconstructie waaronder wordt verstaan: - het repareren en/of het vernieuwen van de kapconstructie, gordingen, muurplaat en spant(en), en in samenhang hiermee; - het afhalen en het aanbrengen van pannen of bitumineuze dakbedekking, - het afhalen en aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van panlatten, tengels en dakbeschot, - het vernieuwen van goten, - het vernieuwen van schoorsteen per m1 kanaal. f 67,00 f 40,00 f 59,00 f 2.000,00 per m² f 1.000,00 per m² f 3.500,00 per m² 2. Ten aanzien van voorzieningen als bedoeld in het tweede lid, onder i, kan in totaal bij een woning de bijdrage ineens niet meer bedragen dan f ,00, indien de woning een fundering op staal heeft, en f ,00, indien de woning een fundering op palen heeft. 3. Indien gelijktijdig: a. vier of meer voorzieningen ter verhoging van het woongerief als vermeld in het tweede lid, onder a tot en met h, worden getroffen dan wel b. drie of meer voorzieningen ter verhoging van het woongerief of

7 ter opheffing van bouwtechnische gebreken, als vermeld in het tweede lid, onder a tot en met i, waaronder ten minste één als vermeld onder i, worden getroffen, kan een extra bijdrage ineens worden toegekend gelijk aan tien ten honderd van de som van de voor de getroffen voorzieningen geldende bijdragen-ineens, met inachtneming van, indien van toepassing, van de in het derde lid aangegeven beperking bij de opstelling van de bijdragen-ineens. 4. De bijdrage-ineens voor het treffen van de voorziening, bedoeld in het eerste lid, onder g, wordt slechts toegekend, indien de voorziening tegelijk met tenminste drie andere in het eerste lid, onder a tot en met f, genoemde voorzieningen wordt getroffen. 5. Het bepaalde in artikel 2.7, leden 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing op de in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde bedragen. 6. In daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komende bijzondere gevallen kan onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 de bijdrage-ineens, bedoeld in het eerste lid, op een hoger bedrag worden bepaald dan voortvloeit uit de toepassing van dit artikel. Artikel Indien een of meer voorzieningen ter verbetering van gemeenschappelijke zaken worden getroffen ten behoeve van twee of meer door de eigenaar te bewonen woningen, kan daarvoor een bijdrage-ineens worden toegekend. 2. De bijdrage-ineens, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts toegekend indien ten minste de helft of meer van de woningen ten behoeve waarvan de voorzieningen na het treffen van de voorzieningen in haar geheel beschouwd, doch ten minste ten aanzien van haar bouwtechnische staat, zal voldoen aan de eisen van bewoonbaarheid die redelijkerwijs aan een woning moeten worden gesteld. 3. De bijdrage-ineens is gelijk aan een bedrag van 50% van de kosten van de voorzieningen, doch ten hoogste f 1.000,-- per woning ten behoeve waarvan de voorzieningen worden getroffen. 4. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 afwijken van het bepaalde in de leden 2 en 3. Artikel Indien aan een aantal min of meer bijeengelegen woningen projectgewijs voorzieningen als bedoeld in artikel 2.2 worden getroffen en daarbij artikel 2.11, derde lid, toepassing vindt, kunnen in daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komende gevallen, waarin ten behoeve van die voorzieningen bijzondere maatregelen worden getroffen, bijdragen worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van die maatregelen. 2. De bijdrage-ineens, bedoeld in het eerste lid, bedraagt een bedrag, gelijk aan de kosten van de bijzondere maatregelen, doch ten hoogste f 1.000,-- per woning, waaraan voorzieningen als bedoeld in artikel 2.2 worden getroffen. Artikel In daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komende gevallen, waarin aan woningen voorzieningen worden getroffen met het oog op de tijdelijke instandhouding van die woningen, kunnen bijdragen-ineens worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van het treffen van één of meer van de voorzieningen, bedoeld in artikel 2.11, lid 3, en artikel 2.12, lid 1.

8 2. De bijdrage-ineens wordt slechts toegekend, indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de woning is bestemd voor afbraak binnen een periode van tien jaren, doch niet binnen een periode van vier jaren. 3. De bijdrage-ineens is voor iedere te treffen voorziening gelijk aan het daarvoor ingevolge artikel 2.11, lid 1, dan wel artikel 2.12, lid 3, geldende bedrag, doch bedraagt ten hoogste f 7.000, Indien uitsluitend of mede voorzieningen als bedoeld in artikel 2.11, lid 1, onder i, worden getroffen, wordt het ingevolge het derde lid berekende bedrag van de bijdrage verhoogd met 50 ten honderd. 5. Het bepaalde in artikel 2.8, artikel 2.9, lid 1, onder a tot en met e, artikel 2.10 en artikel 2.11, leden 4 en 6, is van overeenkomstige toepassing. 6. Het bepaalde in artikel 2.7, leden 3 en 4, is op de ingevolge het derde en vierde lid geldende bedragen van toepassing. Artikel De aanvraag om toekenning van een bijdrage-ineens wordt op een door burgemeester en wethouders beschikbaar te stellen formulier bij burgemeester en wethouders ingediend. 2. Naast het in lid 1 bedoelde aanvraagformulier dient de aanvraag te bevatten: a een gespecificeerde begroting van de kosten; b c d e een werkomschrijving; tekeningen, voor zover voor een goede beoordeling van de aanvraag noodzakelijk, aangevende zowel de bestaande als de te maken toestand van de woning (schaal 1:100); de naam en het adres van de aannemers; indien de aanvraag mede betreft het treffen van de voorziening, genoemd in artikel 2.11, lid 1, onder c, een door het energiebedrijf afgegeven verklaring, waaruit blijkt, dat de desbetreffende installatie is afgekeurd. 3. Burgemeester en wethouders verklaren de eigenaar-bewoner die een aanvraag indient die niet aan de in de leden 1 en 2 gestelde voorwaarden voldoet in zijn verzoek nietontvankelijk. Artikel Uitbetaling van een op grond van dit hoofdstuk toegekende bijdrage vindt plaats, nadat: a de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk zijn gereedgemeld onder indiening van de daarop betrekking hebbende gegevens; b de onder a bedoelde werkzaamheden door of vanwege burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden; c de rekeningen en betaalbewijzen inzake de uitgevoerde werkzaamheden alsmede de totale kostenopstelling waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de in artikel 2.15 bedoelde begroting door burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. 2. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op een bij de gereedmelding door de eigenaar/bewoner op te geven giro- of bankrekening. Artikel 2.17 In daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders in aanmerking komende gevallen kan op verzoek van de aanvrager, indien 50% of meer van de in de aanvraag vermelde werkzaamheden zijn verricht en akkoord bevonden, een voorschot op de bijdrageineens wordt verstrekt van maximaal 50% van de toegekende bijdrage.

9 HOOFDSTUK 3 VERBETERING VAN BEELDBEPALENDE PANDEN Artikel 3.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a Beeldbepalende pand: een pand, dat is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst, zoals vastgesteld door de Gemeenteraad, met uitzondering van die panden, die tevens zijn opgenomen op hetzij de rijksmonumentenlijst hetzij een provinciale monumentenlijst. Beeldbepalende panden kunnen woningen dan wel nietwoningen zijn. b Eigenaar: de zakelijk gerechtigde krachtens recht van eigendom, erfpacht of opstal; Onder eigenaar wordt mede begrepen de toekomstige eigenaar. Artikel De Gemeenteraad reserveert jaarlijks een budget ten behoeve van de in dat jaar te ondernemen voorzieningen. 2. Het budget als bedoeld in lid 1 bestaat in ieder geval uit de bijdrage, die door de Provincie in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing beschikbaar wordt gesteld, en kan mede bestaan uit een door de gemeente voor de monumentenzorg beschikbaar gestelde bijdrage. 3. Het budget, voor zoveel door de Gemeente beschikbaar is gesteld, en voor zoveel in enig jaar niet of niet geheel is benut, wordt gevoegd bij het budget van het daaropvolgende jaar. Artikel Aan de eigenaar van een beeldbepalend pand kan een bijdrage ineens worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van de voorzieningen, als genoemd in artikel De bijdrage bedraagt nooit meer dan 50% van de werkelijk gemaakte kosten en kent een maximum per voorziening als nader genoemd in artikel In afwijking van het onder lid 2 bepaald bedraagt de bijdrage per beeldbepalend pand per jaar niet meer dan f , De bijdrage wordt slechts toegekend voor zoveel de op grond van artikel 2 begrote financiële middelen van dit hoofdstuk toereikend zijn, met dien verstande, dat voor beeldbepalende panden, die tevens woningen zijn, in eerste instantie wordt geput uit het deel van het budget dat door de Provincie in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing beschikbaar is gesteld, en dat voor de overige beeldbepalende panden slechts wordt geput uit dat deel van het budget dat door de Gemeente in het kader van de monumentenzorg beschikbaar is gesteld. Artikel Gedurende de eerste drie maanden van elk jaar wordt de eigenaren de gelegenheid geboden om een aanvrage om een bijdrage op voet van dit hoofdstuk in te dienen bij burgemeester en wethouders. 2. Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om een bijdrage binnen een maand na de in lid 1 genoemde termijn. 3. Zij kunnen hun beslissing eenmaal voor ten hoogste een maand verdagen. Artikel Toekenning van de bijdrage geschiedt overeenkomstig het prioriteitschema van de gemeentelijke monumentenlijst aan de eigenaar van het pand, in dier voege, dat eerst de aanvragen voor panden onder categorie A worden toegekend en daarna die voor categorie B.

10 2. Indien de aanvragen om een bijdrage in enige categorie niet of niet geheel kunnen worden toegekend in verband met het bepaalde in artikel 1.6 worden deze aanvragen afgewezen of in evenredigheid tot de beschikbare middelen toegekend en voor het overige afgewezen. 3. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden een bijdrage toekennen in afwijking van het in lid 1 en 2 bepaalde. 4. Hij wiens aanvrage op grond van het vorige lid geheel of gedeeltelijk is afgewezen, kan in een volgend jaar opnieuw een aanvrage indienen. Artikel De bijdrage wordt niet toegekend indien: a de kosten van de voorzieningen niet geacht kunnen worden in een redelijke verhouding te staan tot het verkrijgen van het resultaat; b met het treffen van de voorzieningen is begonnen voordat bij de gemeente een aanvraag om subsidie is ingediend en de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar het monument ter plaatse in ogenschouw is genomen; c de kosten van de voorzieningen minder bedragen dan f 500,--. Artikel De bijdrage wordt toegekend onder de voorwaarden, dat: a uiterlijk binnen drie maanden na een bij de toekenning te bepalen tijdstip met het treffen van de voorzieningen een aanvang wordt gemaakt; b de voorzieningen zijn getroffen binnen twee jaar na de toekenning; c aan de door Burgemeester en wethouders met controle belaste personen: - toegang wordt verleend tot het gebouwde onroerend goed inzage wordt verleend in de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen; - de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt; - gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens; d de bescheiden en gegevens, die benodigd zijn voor de juiste toepassing van deze verordening worden verstrekt; Artikel 3.8 Bij hun beslissing om een bijdrage houden Burgemeester en wethouders in ieder geval rekening met: a de waarde van het pand als beeldbepalende panden; b de bouwtechnische en uiterlijke staat van het pand mede in relatie tot zijn omgeving; c het huidige en toekomstige gebruik en de wijze van exploitatie van het pand; Artikel Onder de in artikel 3.3 genoemde kosten worden in ieder geval begrepen de geraamde en door burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van: a de aanneemsom; b de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen; c het honorarium van de architect en de constructeur, de kosten van het dagelijks toezicht en de aanbestedingskosten; d de leges voor de bouwvergunning en andere vergunningen, die nodig zijn voor het treffen van de voorzieningen; e de verschuldigde omzetbelasting.

11 Artikel 3.10 Het toekennen van een bijdrage op grond van dit hoofdstuk sluit het toekennen van een bijdrage op grond van een ander hoofdstuk van deze verordening voor eenzelfde voorzieningen niet uit, met dien verstande, dat voor enige voorziening nimmer een grotere bijdrage kan worden verkregen dan het maximum, dat voor deze voorziening in enig hoofdstuk van deze verordening is opgenomen. Artikel De bijdrage als bedoeld in artikel 3.3 bedraagt maximaal per voorziening als hieronder aangegeven. a fundering 1 verbeteren c.q. vernieuwen fundering op staal f 250,00 per meter 2 verbeteren c.q. vernieuwen fundering op palen f 550,00 per meter b herstel gevels (excl. ramen en kozijnen) 1 herstel eenvoudige gemetselde gevels f 62,50 per m2 halfsteensmetselwerk voor gebouwen zonder woonfunctie 2 halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie f 62,50 per m2 2 x halfsteensmetselwerk f 125,00 per m2 steenmetselwerk f 125,00 per m2 3 herstel gevels met arbeidsintensief metselwerk (o.a. siermetselwerk) a halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie f 100,00 per m2 b 2 x halfsteenmetselwerk f 200,00 per m2 c steenmetselwerk f 200,00 per m2 c. herstel kozijnen herstellen c.q. vernieuwen van houten kozijnen inclusief glas d. herstel kapconstructies 1 rieten dak f 125,00 per m2 a herstellen c.q. vernieuwen dakbedekking f 54,00 per m2 b. herstellen rieten kapconstructie met bedekking, te f 125,00 per m2 weten balkenlaag, rietlatten en dakdekking 2 pannenbak a herstellen c.q. vernieuwen van pannendakbedekking, f 40,00 per m2 te weten dakbedekking en panlatten b herstellen kapconstructie met bedekking te weten f 125,00 per m2 balken, dakbeschot, panlatten en dakbedekking 3 herstel c.q. vernieuwen goten, indien dit gepaard gaat met herstel van de kapconstructie a herstel c.q. vernieuwen van mastgoten f 15,00 per m2 b herstel c.q. vernieuwen van bakgoten met gootklossen en betimmering c herstel c.q. vernieuwen van siergoten met betimmering f 60,00 per m2 etc. welke zeer arbeidsintensief zijn e. herstel goten met constructie 1 herstel c.q. vernieuwen van mastgoten f 40,00 per m2 2 herstel c.q. vernieuwen bakgoten met gootklossen en f 80,00 per m2 betimmering 3 herstel c.q. vernieuwen van siergoten met betimmering f 120,00 per m2 etc. welke zeer arbeidsintensief zijn f. herstel voegwerk a herstel c.q. vernieuwen eenvoudig voegwerk, indien dit geen deel uitmaakt van een gesubsidieerd herstel van f 25,-- per m2

12 de gevels b herstel c,q, vernieuwen van snij- of geknipt voegwerk, indien dit op historische gronden van het betreffend gebouw deel uitmaakt; g. herstel hoofddraagconstructie In de kosten van het herstel van de hoofddraagconstructie is een tegemoetkoming mogelijk indien het herstel van essentieel belang is voor het behoud van het pand. De bijdrage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van f ,-- h. aanpassing elektrische installatie van dat deel van een beeldbepalend pand dat niet voor woondoeleinden wordt gebruikt Er dient een PEN-bewijs te worden overlegd waaruit blijkt welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de installatie goedgekeurd te krijgen door het PEN. De bijdrage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van f 2.000,-- (voor de elektrische installatie in het woongedeelte of voor een woning kan een beroep worden gedaan op de regeling verbetering particuliere woningen) i. beeldbepalende elementen Voor het aanbrengen, herstellen c.q. vernieuwen van beeldbepalende panden (zoals hekwerken, schoorstenen, windveren, makelaars etc.) is een tegemoetkoming in de door Burgemeester en wethouders als subsidiabel aangemerkte kosten, dan wel meerkosten mogelijk. Deze bedragen maximaal 30% van deze (meer)kosten per element 2. In daarvoor naar het oordeel van Burgemeester en wethouders in aanmerking komende bijzondere gevallen kan de bijdrage als bedoeld in lid 1, op een hoger bedrag worden bepaald dan voortvloeit uit de toepassing van dit artikel. f 40,-- per m2 Artikel 3.12 Indien de werkzaamheden, verbonden aan het treffen van de voorzieningen, voor een deel of in het geheel door de eigenaar, anders dan in de uitoefening van het bedrijf, worden verricht, al dan niet met behulp van anderen, zonder dat daarbij sprake is van de uitoefening van een bedrijf, worden de in artikel 3.11 genoemde bedragen met 45% verminderd. HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALING Artikel 4.1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing gemeente Uitgeest" en treedt in werking op 1 januari 1985.

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemeen deel

HOOFDSTUK 1 Algemeen deel De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 1994; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

E E R H U G O W A A R D. 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard

E E R H U G O W A A R D. 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard Raadsvergadering* F.eo!i!it: Voorsto-lniim.TiV: E E R H U G O W A A R D -latir 7008 i> Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 6 2008-034 wijziging subsidieverordening monumenten Heerhugowaard Heerhugowaard,

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012 De raad van de gemeente Hof van Twente, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie Aanvraagformulier restauratiesubsidie op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden s-hertogenbosch 2010' Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Verordening stimuleringsregelingen volkshuisvesting

Verordening stimuleringsregelingen volkshuisvesting CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR66954_1 1 maart 2016 Verordening stimuleringsregelingen volkshuisvesting Verordening stimuleringsleningen volkshuisvesting HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxtel 2003 Inhoud Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Boxtel 2003. Paragraaf 1: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemene bepalingen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen = Subsidieverordening erfgoed gemeente Oldebroek Nr. 240784 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2016; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde 2015

Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde 2015 De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 3 november 2015; gelet op Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de navolgende Subsidieverordening

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Toelichting Dit formulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van kosten voor uw gemeentelijk monument. Aanvragen kunnen vanaf

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0

DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0 Formulier Aanvraag subsidie dorpsvernieuwing (DVN2.0, woningvoorraad) Aanvrager Voorletters, achternaam Adres, postcode, plaats vul de lege vakken in en streep door wat niet van toepassing is man / vrouw

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Lijst agendapunten nummer: 12b Kenmerk: 13331 Afdeling: Omgeving en Economie VERORDENING Datum: 28 juni 2011 Onderwerp: Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Terneuzen

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ;

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ; De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Monumentenverordening 2005 BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening monumentenzorg

Subsidieverordening monumentenzorg Subsidieverordening monumentenzorg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Laatst vastgesteld: 23 april 2015 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 1 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015 VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering De raad van de gemeente Vlagtwedde, gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, B E S L U I T: vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan t.a.v. de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen Eenheid Leefomgeving

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 Vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 juli 2007 Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 De raad van de gemeente Culemborg, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6 Vergadering: 8 november 2012 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; b e s l u i t

Nadere informatie

Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam

Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam Gewijzigde Nadere regels subsidie voor de uitvoering van de eerste fase MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) Rotterdam Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Art. 1.1 In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Deze regeling is in werking getreden op 20-12-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998 1 Reikwijdte en toepassing 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen om een lening te verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. 80814 31 december 2014 Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTENZORG 2010 GEMEENTE NIEUWKOOP. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nieuwkoop;

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTENZORG 2010 GEMEENTE NIEUWKOOP. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nieuwkoop; G10.0712 * ^ nieuwkoop SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTENZORG 2010 GEMEENTE NIEUWKOOP De raad van de gemeente Nieuwkoop; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2010; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid)

Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid) CONCEPT Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid) Nr.: s13.01037/13.15117 Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 6 juni 2013 van de heer M.A. Brandsen, Cabauwsekade 22

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

VERORDENING 2: Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Borsele 2012 tot en met 2015.

VERORDENING 2: Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Borsele 2012 tot en met 2015. De raad van de gemeente Borsele, op voorstel van het college van de gemeente Borsele 2012. gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, B E S L U I T: vast te stellen de navolgende VERORDENING

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015 Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Castricum. Nr. 78794 31 december 2014 Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 Het college van burgemeester en wethouders maakt

Nadere informatie

. Nieuwsblad voor Huizen met het verzoek deze bekendmaking te plaatsen in de editie van 24 novemþer 2011 en bewijsmail te zenden;

. Nieuwsblad voor Huizen met het verzoek deze bekendmaking te plaatsen in de editie van 24 novemþer 2011 en bewijsmail te zenden; /L ú-ê{ d OPENBARE BEKENDMAKING Vaststellen subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 2011 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 november

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Print dit formulier uit, vul

Nadere informatie

Verordening Maatwerklening Funderingsherstel

Verordening Maatwerklening Funderingsherstel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 90994 1 oktober 2015 Verordening Maatwerklening Funderingsherstel De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders,

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie