Werkt u al aan mantelzorg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkt u al aan mantelzorg?"

Transcriptie

1 Werkt u al aan mantelzorg? Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen participeren in de maatschappij. Eén van de manieren om dit te doen is door arbeid te verrichten. Tegelijkertijd is een andere trend gaande: er wordt meer en meer een beroep op mensen zelf gedaan om eerst voor zichzelf en de sociale omgeving te zorgen, om zo de druk op de professionele zorg te verlagen (zie figuur 1). Wanneer iemand zorgt voor iemand uit de sociale omgeving, zoals een partner, familie, vrienden of buren, dan wordt dit mantelzorg genoemd. Het is zorg waaraan iemand zich uit liefde, vriendschap, verbondenheid, betrokkenheid en plichtsgevoel niet wil of kan onttrekken. Mantelzorg gaat verder dan gebruikelijke zorg, zoals het opvoeden van een kind of het verzorgen van een partner met griep. Mantelzorg kan zwaar op iemand drukken. Zeker als de mantelzorger ook een betaalde baan heeft. Naast het zorgen voor de ander willen mantelzorgers ook blijven participeren in de maatschappij. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en zelf zorgvragers worden, is het nodig hen te ondersteunen in hun zorgtaken. Wat kunt u verwachten in deze handreiking? Deze handreiking gaat over de ondersteuning aan mantelzorgers in Drenthe. Specifiek gaat het over wat werkgevers kunnen doen om mantelzorgers te ondersteunen. Veel mantelzorgers hebben naast hun zorgtaken een betaalde baan. Eén op de acht werknemers combineert mantelzorgtaken met arbeid. Bijna de helft van deze werkende mantelzorgers voelt zich overbelast en ervaart problemen met het combineren van zorg en arbeid. Werkende mantelzorgers kunnen verschillende hulpbronnen aanboren: hun eigen omgeving, hun werkgever, de gemeente en vrijwilligersorganisaties. Op landelijk niveau is er wet- en regelgeving die raakt aan al deze bronnen. Daarom behandelt deze handreiking eerst de wet- en regelgeving. Daarna gaan we kort in op wat een mantelzorger zelf kan doen om overbelasting te voorkomen. Tot slot geven we in deze handreiking tips aan werkgevers met betrekking tot de vragen: wat kunnen ze doen voor werk nemers die mantelzorger zijn en waarom zouden ze dat moeten doen? 1

2 Welke vragen zijn er? Werkt u al aan mantelzorg?...1 Wat kunt u verwachten in deze handleiding?...1 Mantelzorg, wat houdt dat in?...3 Wat is mantelzorg?...3 Wat speelt er in Nederland?...3 Wat speelt er in Drenthe?...4 Wat speelt er nu in Drenthe?...4 Wat speelt er in de toekomst?...5 Welke wet- en regelgeving is er rondom mantelzorg?...6 Wat kunnen mantelzorgers zelf doen?...7 Wat is respijtzorg?...7 Welke andere hulpmiddelen zijn er?...7 Hoe kunnen werkgevers mantelzorgers ondersteunen?...8 Wat kunnen werkgevers op de werkvloer doen?...9 Wat kunnen werkgevers buiten de werkvloer doen?...9 Wat wil de Drentse werknemer?

3 Mantelzorg, wat houdt dat in? Wat is mantelzorg? Als het over mantelzorgers gaat, worden verschillende definities gehanteerd. In elk geval gaat het om: Niet-gebruikelijke zorg Niet-professionele zorg Zorg aan naasten, zoals familie, vrienden en buren Daarnaast is een veelgebruikte afbakening dat de zorg voor meer dan acht uur per week en/of minimaal drie maanden verleend wordt. In de rest van deze handreiking wordt ook uitgegaan van die afbakening. Gaat het specifiek over werkende mantelzorgers, dan wordt vaak het gegeven gebruikt dat één op de acht werknemers mantelzorger is. Dit betreft mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar oud, die minimaal acht uur per week en/of minimaal drie maanden lang mantelzorg verlenen. Het is bekend dat een aantal mantelzorgers minder gaan werken om zo hun mantelzorgtaken te kunnen blijven uitvoeren. Daarom wordt ook wel uitgegaan van het gegeven dat 71 procent van de mantelzorgers minimaal één uur in de week werkt. Beide definities leiden uiteraard tot verschi llende inschattingen van het aantal werkende mantelzorgers. In deze handreiking gaan we uit van beide gegevens, zodat een genuanceerd beeld naar voren komt. Precieze aantallen zijn niet te geven. Zelfs met een voorzichtige schatting is duidelijk dat er sprake is van grote aantallen werkende mantelzorgers. Wat speelt er in Nederland? Van alle mantelzorgers tussen 18 en 65 jaar in Nederland heeft 71 procent een betaalde baan (van minstens één uur per week). Gemiddeld besteden zij 17 uur per week aan mantelzorgtaken. Bijna de helft van deze werkende mantelzorgers voelt zich overbelast en ervaart problemen in het combineren van werk en zorg. Iets meer dan de helft (55 procent) maakt mantelzorgtaken bespreekbaar op het werk. In 2007 zijn tussen de en werkende mantelzorgers geminderd of tijdelijk of definitief gestopt met werken. Organisaties waar veel vrouwen of ouderen werken hebben het meest te maken met mantelzorgers. Dit komt omdat vrouwen vaker dan mannen mantelzorger zijn (61 procent van de gevallen). Hetzelfde geldt voor ouderen. Bijna de helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. Deze leeftijdscategorie verricht naast de zorg voor het gezin en het werk vaak mantelzorgtaken voor de ouders (de zogenaamde sandwich-generatie). Om zorg en arbeid te combineren leveren werkende mantelzorgers vooral vrije dagen in (30 procent). Daarnaast maakt 26 procent gebruik van kortdurend zorgverlof. Onbetaald langdurig verlof wordt nauwelijks gebruikt. Gaan we uit van het gegeven dat één op de acht werknemers mantelzorger is, dan spreken we over ongeveer een miljoen werkende mantelzorgers in heel Nederland. 3

4 Highlights Tussen de 1 miljoen en 1.8 miljoen werkende mantelzorgers Tussen de en mantelzorgers gestopt met werken door hun mantelzorgtaken Iets meer dan de helft van de werkende mantelzorgers voelt zich overbelast Bijna de helft van de werkende mantelzorgers bespreekt hun mantelzorgrol niet op werk Wat speelt er in Drenthe? Om een indruk te geven van de Drentse situatie zijn de landelijke gegeve ns vertaald naar de Drentse gemeenten. Wat speelt er nu in Drenthe? Uitgaande van het gegeven dat één op de acht werknemers mantelzorger is, wordt in tabel 1 per gemeente uitgerekend hoeveel werkende mantelzorgers er zijn. Tabel 1: aantal werkende mantelzorgers per gemeente (1 op 8) 2010 Werkzame beroepsbevolking* Aantal werkende mantelzorgers** Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden * Bron: Statline CBS. Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week. **Afgerond op 100-tallen. 4

5 In tabel 2 zijn de resultaten berekend uitgaande van het gegeven dat 71 procent van de mantelzorgers één uur of meer per week werkt 1. Tabel 2: aantal werkende mantelzorgers per gemeente (71 procent) 2011 Inwoners (18 65 jaar) Mantelzorgers* Aantal werkende mantelzorgers* Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld De Wolden *Afgerond op 100-tallen. Zoals gezegd zijn dit twee uiterste schattingen. Hoe dan ook, het gaat steeds om duizenden mensen! Wat speelt er in de toekomst? In de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen. De dubbele vergrijzing (én meer ouderen én een langere levensverwachting) zorgt ervoor dat er een steeds groter beroep op zorg gedaan zal worden. Gecombineerd met de tendens dat we steeds langer thuis willen wonen en we een minder groot beroep op de professionele zorg kunnen doen, is de schatting dat in 2030 de behoefte aan mantelzorg met 8 procent is gestegen. Daarbij komt ook dat we langer moeten doorwerken. Door dit alles stijgt het aantal werkende mantelzorgers van 1 op de 8 naar 1 op de 4 werknemers! Highlights Gemeente Westerveld heeft het minst aantal werkende mantelzorgers: tussen de en Gemeente Emmen heeft de meeste werkende mantelzorgers: tussen de en In de toekomst wordt waarschijnlijk 1 op de 4 werknemers mantelzorger 1 In Drenthe zijn in mantelzorgers van 18 tot 65 jaar die minimaal acht uur per week en/of minimaal drie maanden lang zorgen. Op een totale bevolking van (2008) van 18 jaar en ouder is dit 19.4 procent. In tabel 2 is per gemeente deze 19.4 procent van de totale bevolking van 18 jaar tot 65 jaar genomen. Zo is per gemeente een schatting gemaakt van hoeveel mantelzorgers er zijn. Gemiddeld w erkt 71 procent van de mantelzorgers minimaal één uur per w eek. Zo is per gemeente het aantal werkende mantelzorgers uitgerekend. 5

6 Welke wet- en regelgeving is er rondom mantelzorg? In Nederland is er geen specifiek beleid voor werkende mantelzorgers. Sinds erkent de overheid wel het recht op maatschappelijke participatie van de mantelzorger (VWS 2001 en 2005) en beschouwt ze mantelzorgers als taakcombineerders. Hierdoor kunnen ze gebruik maken van de regelingen die vallen onder de Wet Zorg en Arbeid Via indicatiestelling van de zorgvrager zijn er verschillende mogelijkheden voor mantelzorgers: Indicatiestellers kunnen werkwensen van mantelzorgers in hun overwegingen betrekken. Respijtzorg (de zorg aan een zorgbehoevende met als doel om diens mantelz orger(s) te ontlasten en vrijaf te geven) is bij de indicatiestelling AWBZ indiceerbaar onder de functie Begeleiding. Flexibiliteit is belangrijk om arbeid en zorg te combineren. Er zijn verschillende mogelijkheden: De Wet Arbeid en Zorg 2001 bepaalt dat werknemers die langer dan een jaar in dienst zijn een flexibel werkarrangement kunnen vragen passende bij hun persoonlijke omstandigheden. Een werkgever is verplicht een verzoek in dit kader op redelijke wijze te behandelen, maar ze hebben het recht te weigeren wanneer dit in het belang van de organisatie is. Mantelzorgers kunnen gebruik maken van het recht op deeltijd werken. Er zijn verschillende verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en Zorg 2001: o o o Calamiteitenverlof; Kortdurend zorgverlof; Langdurig zorgverlof. Andere verlofmogelijkheden kunnen uit de Levensloopregeling gefinancierd worden. De mogelijkheden tot financiële compensatie zijn door maatregelen van het kabinet beperkt: Het persoonsgebonden budget (via AWBZ), wanneer er een verblijfsindicatie is. De Wet Werk en Bijstand biedt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht te bieden aan werkloze en gedeeltelijk arbeidsgeschikte mantelzorgers. Mij is onduidelijk hoe dit zal zijn bij de Wet Werk naar Vermogen. Voor mensen met een WIA- of WW-uitkering is een mantelzorgforfait ingesteld. Het kalenderjaar waarin mantelzorg is verleend telt mee als een half jaar arbeidsverleden. Naast bovengenoemde wet- en regelgeving is er de Wet Poortwachter 2003, die werkgevers aanzet om strenger toe te zien op de aanpak van ziekte en re-integratie. Highlights Geen specifieke wetgeving voor mantelzorgers. Wetten waar mantelzorgers wel onder vallen zijn: Wet Zorg en Arbeid AWBZ Wet Werk en Bijstand WIA en WW Wet Poortwachter Wet Werk naar Vermogen 6

7 Wat kunnen mantelzorgers zelf doen? Mantelzorgers die merken dat zij overbelast raken, kunnen zelf verschillende stappen ondernemen om dit te voorkomen. Hiervoor is belangrijk dat zij weten dát ze mantelzorger zijn en dat er hulpmiddelen zijn waar zij aanspraak op kunnen maken! Helaas beseffen veel mantelzorgers niet dat ze mantelzorger zijn en doen zij onvoldoende beroep op mogelijkheden ter ontlasting van de zorg. Mantelzorg zien zij als 'iets dat je gewoon doet'. Bewustwording op gang brengen bij mantelzorgers is daarom een belangrijke eerste stap in het voorkomen van overbelasting. Wat is respijtzorg? Mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen overbelast te raken, kunnen allereerst hun eigen omgeving, zoals familie, vrienden en buren aanspreken. Bijvoorbeeld: een broer van de mantelzorger neemt even de zorgtaken over, zodat de mantelzorger even een kopje thee kan drinken bij haar vriendin. Wanneer de eigen omgeving niet (voldoende) kan bijdragen, dan komen andere partijen in beeld. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties, professionele hulporganisaties en de gemeentelijke voorzieningen. Om de zorg tijdelijk over te laten nemen, kunnen mantelzorgers respijtzorg vragen. Dit is zorg die door professionals of vrijwilligers wordt geboden aan de zorgvrager en tevens de mantelzorger ontlast. Respijtzorg is te regelen via: Vrijwilligerszorg aanvragen kan via een Contactpunt mantelzorg of Steunpunt mantelzorg bij mantelzorgers in de buurt. De hulp wordt door vrijwilligers geboden. AWBZ-zorg aanvragen kan via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Huishoudelijke zorg aanvragen kan via de gemeente. Voor vrijwilligerszorg is geen indicatiestelling nodig, voor de andere vormen wel. Welke andere hulpmiddelen zijn er? Naast vervangende zorg hebben mantelzorgers soms ook extra vergoedingen, hulpmiddelen en vervoer nodig. De extra kosten kunnen (deels) worden gedekt door: Het mantelzorgcompliment Een Persoonsgebonden Budget Aftrek via de belasting Bijzondere bijstand Tegemoetkoming gehandicapt kind (TOG) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Zorgverzekering Hulpmiddelen kunnen worden aangevraagd via de thuiszorgwinkel. Vervoer met bijvoorbeeld een regiotaxi verloopt via de gemeente. 7

8 Highlights Mantelzorgers kunnen zelf ondersteuning vragen bij hun directe omgeving, de gemeente en (vrijwilligersorganisaties) voor: Respijtzorg Financiële hulp Hulpmiddelen Vervoer Hoe kunnen werkgevers mantelzorgers ondersteunen? Wat kunnen werkgevers op de werkvloer doen? Werkende mantelzorgers ervaren verschillende problemen in het combineren van arbeid en zorg. Ze ervaren vaak een tekort aan tijd, wat kan resulteren in overbelasting. Zorgtaken kunnen er ook voor zorgen dat mensen hun werk niet meer kunnen do en zoals eerder. Minder werken, stoppen met werken en inkomensderving zijn daarvan de mogelijke gevolgen. Ook komt het voor dat mantelzorgers wel willen werken, maar niet kunnen vanwege te intensieve mantelzorgtaken thuis. Werkende mantelzorgers hebben allereerst een betrouwbare en dekkende opvang voor de zorgvrager nodig gedurende de tijden dat zij werken. Daarnaast hebben zij behoefte aan flexibiliteit op het werk. Soms is financiële compensatie ook belangrijk om de extra gemaakte zorgkosten te dekken of hulp te regelen. Zowel werkgevers als werknemers spelen een rol in het realiseren van verlof. Een probleem rondom mantelzorg op de werkvloer laat zich goed verwoorden in de uitspraak: De werkgever ziet het niet en de mantelzorger zegt het niet. Werkgevers zijn vaak niet bekend met (bovenstaande) wet- en regelgeving voor mantelzorgers. Een aantal voorbeelden van maatregelen die werkgevers kunnen nemen om mantelzorgers te helpen zorg en arbeid te combineren zijn: Flexibele begin- en eindtijden Thuis- en telewerken Deeltijd werken Zelfroosteren Gemaksdiensten/persoonlijke dienstverlening Levensfasegericht personeelsbeleid Duobanen Gecomprimeerde werkweek CAO á la carte Thermometer Trainen in het bespreekbaar maken van mantelzorg Voor wat hoort wat (vrijgenomen uren later inhalen) Op 20 mei 2010 sloten de vakcentrales FNV, CNV en MHP een convenant waardoor mantelzorg een gesprekspunt wordt bij CAO-onderhandelingen. 8

9 Wat kunnen werkgevers buiten de werkvloer doen? Naast direct werk-gerelateerde ondersteuning, kunnen werkgevers mantelzorgers ook op andere wijze ondersteunen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld helpen bij de zoektocht van mantelzorgers naar hulp, ondersteuning, hulpmiddelen, respijtzorg en financiële compensaties. Mantelzorgers ervaren het zoeken naar hulp vaak als tijdrovend en belastend. Werkgevers die hierbij hulp bieden, helpen niet alleen de mantelzorger maar ook zichzelf. Een ontlaste mantelzorger presteert beter op het werk. Uit een onderzoek onder ongeveer 500 werknemers in Drenthe blijkt dat oplossingen in het combineren van zorg en arbeid met name worden gezocht in flexibele arbeidsvoorwaarden. Wat wil de Drentse werknemer? Van de Drentse werkgevers stelt 86 procent flexibele arbeidsvoorwaarden ter beschikking voor werknemers met zorgtaken. Zij bieden oplossingen waaraan werknemers het meest behoefte hebben, zoals: Tijdsordening (indelen eigen tijd); Flexibele begin- en eindtijden; Werken in deeltijd; Zelfroosteren; Thuis- en telewerken. Een belangrijk aandachtspunt is dat de ondersteuning thuis goed geregeld moet zijn als de mantelzorger aan het werk is. Flexibele werktijden kunnen hierbij helpen: mantelzorgers kunnen dan beter afstemmen met bijvoorbeeld familie of vrienden. Als werkgever kunt u mantelzorgers er ook op wijzen dat de gemeente bij kan springen, bijvoorbeeld door respijtzorg aan te bieden. Zowel werkgevers als mantelzorgers hebben baat bij goed mantelzorgbeleid op de werkvloer. Mantelzorgers raken minder snel overbelast en zullen meer plezier beleven aan hun werk. Werkgevers krijgen in ruil voor goed mantelzorgbeleid meer tevreden, gemotiveerde en energieke werknemers terug. Een win-win situatie! Highlights Als werkgever kunt u op verschillende manieren werkende mantelzorgers ondersteunen. Belangrijke aandachtspunten zijn: Weet wie een mantelzorger is Weet wat mogelijk is binnen de wet- en regelgeving Ondersteun mantelzorgers niet alleen op het werk, maar ook in de thuissituatie 9

10 Gebruikte bronnen Oudijk, D. et al. (2010). Mantelzorg uit de doeken. SCP, Den Haag. Visser, G. en Morée, M. (2007). Mantelzorg en arbeid. Facts en trends. Expertisecentrum Informele Zorg, Utrecht. Visser, de S., Engelen, M. en Janssens, M. (2009). Werken en zorgen in Drenthe. Taakcombinatie en tijdbeleid in het Drentse bedrijfsleven. Research voor Beleid, Zoetermeer. Geraadpleegde internetsites (zomer 2011 geraadpleegd): Colofon 2010 STAMM CMO STAMM CMO is het kenniscentrum en adviesbureau voor de sociale sector in en buiten Drenthe. Voor meer informatie of advies over mantelzorg, mantelzorg en arbeid of wet- en regelgeving rondom mantelzorg kunt u terecht op Tekst: Erwin Matijsen Redactie: Marja Janssens STAMM CMO Eemland 5b Postbus AZ Assen T: E: 10

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager Werk&Mantelzorg is een initiatief

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof)

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) GL Nr. 2 Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Maak Werk van Mantelzorg!

Maak Werk van Mantelzorg! Maak Werk van Mantelzorg! Bron: Stichtng Werk en Mantelzorg Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Zorg & Welzijn Mantelzorgquiz Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg? Vraag

Nadere informatie

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden hebben de volgende organisaties - op verzoek of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega mantelzorger is. Je leidinggevende,

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGER? ANESTHESIEMEDEWERKER! Herman is anesthesiemedewerker in een ziekenhuis. Thuiswerken is geen optie. Goede afspraken met

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

29 oktober 2015. Lenette van Tienhoven projectleider

29 oktober 2015. Lenette van Tienhoven projectleider 29 oktober 2015 Lenette van Tienhoven projectleider Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Programma Stichting Werk & Mantelzorg

Nadere informatie

Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl

Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl powered by Mezzo & Qidos Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl Kijk op www.werkenmantelzorg.nl voor instrumenten en praktische

Nadere informatie

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Aanleiding Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, in de zorg zelfs 1 op de 4. Gemiddeld besteden zij 14 uur per

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving MANTELZORG: NOG NOOIT VAN GEHOORD? Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het

Nadere informatie

Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij

Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij. Dit kan leiden tot vervelende gezondheidsklachten, waar vaak weinig aandacht aan besteed wordt. Zo blijkt uit een onderzoek van

Nadere informatie

Mantelzorg: nog nooit van gehoord?

Mantelzorg: nog nooit van gehoord? Mantelzorg: nog nooit van gehoord? Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega mantelzorger is. Je leidinggevende, misschien. Of de

Nadere informatie

De toekomst is NU! Welkom! Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS.

De toekomst is NU! Welkom! Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS. De toekomst is NU! Welkom! 1 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS. Bavaria Dhr. Peter Schoofs 2 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos.

Nadere informatie

Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers Werkende mantelzorgers Mantelzorgbewust personeelsbeleid en de mantelzorgmakelaar bieden soelaas De schattingen lopen uiteen, maar het aantal mensen dat in Nederland informele zorg - ofwel mantelzorg -

Nadere informatie

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS Voor de mantelzorger in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2 Mantelzorg: nog nooit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof

Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Programma

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

participatiesamenleving

participatiesamenleving Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving De feiten en fabels over informele zorg Prof. dr. Kim Putters Mezzo, 14 mei 2014 Inhoud 1. SCP en Mezzo 2. De Sociale Staatt van Nederland d 2013 3. De

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Werken en zorgen in Drenthe

Werken en zorgen in Drenthe Werken en zorgen in Drenthe Taakcombinatie en tijdenbeleid in het Drentse bedrijfsleven Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Provincie Drenthe Suzanne de Visser, Mirjam Engelen en Marja Janssens B3473

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Ruim baan voor informele zorg

Ruim baan voor informele zorg Ruim baan voor informele zorg Henk Nies Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg, Utrecht - Zonnehuis Leerstoel Organisatie en beleid van zorg Vrije Universiteit Amsterdam 17 e Regionale Zorgconferentie

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten. Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp

Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten. Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, 2009 In kranten en beleidsstukken is met enige regelmaat te lezen dat mannen

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd December 2010 Auteur: Jan Hiemstra 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 H. 1. Actuele ontwikkelingen Blz. 4 H. 2. Afstemming mantelzorg en formele zorg Blz. 7 H. 3. Visie

Nadere informatie

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie pggm.nl/enquete Voorwoord Bart Blanken 3 Samenvatting, onderzoeksopzet, conclusie 4 Mantelzorg

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de SER Mevrouw drs. M.l. Hamer Postbus 90405 2509 LK 's-gravenhage Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Gezond blijven werken, ook met mantelzorg

Gezond blijven werken, ook met mantelzorg Onderzoeken De gegevens in dit leaflet zijn afkomstig uit verschillende onderzoeken: 1. Tussen 2011 en 2013 voerden de Vrije Universiteit in samenwerking met het Expertisecentrum Mantelzorg onderzoek uit

Nadere informatie

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen:

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen: gemeente nieuwkoop gemeenteraad IIIIIIIIII G10.0709 nieuwkoop raadsbesluit onderwerp Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013 Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Literatuuronderzoek 3 3. Interviews met medewerkers (steun)punten mantelzorg 5 4. Focusgroep bijeenkomst met professionals en (ex)mantelzorgers 8 5. Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Wat heeft de werkgever eraan? Een literatuurstudie naar de kosten en baten van mantelzorgvriendelijk beleid in arbeidsorganisaties

Wat heeft de werkgever eraan? Een literatuurstudie naar de kosten en baten van mantelzorgvriendelijk beleid in arbeidsorganisaties Wat heeft de werkgever eraan? Een literatuurstudie naar de kosten en baten van mantelzorgvriendelijk beleid in arbeidsorganisaties In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

De economische betekenis van mantelzorg

De economische betekenis van mantelzorg De economische betekenis van mantelzorg Guus Schrijvers, opvolger van prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure en auteur van het boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel Beschrijving van het begrip mantelzorg

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Mantelzorg en arbeid. Facts en trends. Aantal werkende mantelzorgers. Eén op de acht werknemers heeft mantelzorgtaken. Thema s van deze factsheet

Mantelzorg en arbeid. Facts en trends. Aantal werkende mantelzorgers. Eén op de acht werknemers heeft mantelzorgtaken. Thema s van deze factsheet Mantelzorg en arbeid Facts en trends Steeds meer mensen combineren mantelzorg met een werkend bestaan. In Nederland zijn er ongeveer 750.000 mensen die naast hun werk meer dan drie maanden achtereen en

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Mantelzorg: de juiste ondersteuning maakt het verschil

Mantelzorg: de juiste ondersteuning maakt het verschil Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Mantelzorg: de juiste ondersteuning maakt het verschil Whitepaper April 2016 Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoudsopgave Inleiding...1 1 Mantelzorg...2

Nadere informatie

Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015

Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015 Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015 In 2015 gelden er uitgebreidere regelingen voor verlof en arbeids tijden. De overheid hoopt dat je daardoor meer regie krijgt over je inkomen.

Nadere informatie

WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen CIZ-AWBZ = indicaties AWBZ CAK-AWBZ: Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf RIO = Regionaal inkomensonderzoek WTCG = Wet tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

'Gratis' mantelzorg (m/v)

'Gratis' mantelzorg (m/v) 'Gratis' mantelzorg (m/v) Presentatie Eelco Wierda bij NVR-expertmeeting 'Gendersensitief beleid bij gemeenten' 11 juni 2015 Vorig jaar ben ik mij vanuit Atria als Kenniscentrum voor Emancipatie verder

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

ZORGKRACHT IN OOST-DRENTHE

ZORGKRACHT IN OOST-DRENTHE 17 DORPEN IN GESPREK OVER DE ZORG MINISTERIE VAN VWS VERKENNING ZORGVRAAG EN ZORGKRACHT IN HET VEENKOLONIAAL GEBIED VAN DE GEMEENTEN AA EN HUNZE EN BORGER-ODOORN EINDRAPPORTAGE // JULI 2012 1 COLOFON Rapportage:

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie