Brochure Vernieuwingsimpuls

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Vernieuwingsimpuls"

Transcriptie

1 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Brochure Subsidieronde 2002 VENI VIDI VICI 1

2 Inhoudsopgave 1 nieuwe stijl Inleiding Doel Doelgroep Drie subsidievormen: VENI, VIDI, VICI Indiening van voorstellen Positie vrouwelijke onderzoekers Instellingen Financiering Selectie Verslaglegging Meldpunt procedures en bezwaar/beroep Nadere informatie 6 2 VENI-subsidievorm Doelgroep Aanvragen Indiening Criteria Afstemming Financiering Tijdpad 8 3 VIDI-subsidievorm Doelgroep Aanvragen Indiening Criteria Afstemming Financiering Tijdpad 10 4 VICI-subsidievorm Doelgroep Vooraanmeldingen/Aanvragen Indiening Criteria Afstemming Financiering Tijdpad 12 5 Contactadressen universiteiten 14 2

3 1 nieuwe stijl Veni, vidi, vici betekent ik kwam, ik zag, ik overwon. Het is een bericht van de beroemde Romeinse veldheer Julius Caesar aan de Senaat om zijn snelle overwinning (47 v. Chr.) op Pontus te melden. 1.1 Inleiding De primaire onderzoeksmissie van de universiteiten is het verrichten van fundamenteel en strategisch onderzoek. Fundamenteel onderzoek is baanbrekend onderzoek. Het legt nieuwe domeinen van onderzoek open, het beproeft nieuwe wegen die ogenschijnlijk bekend terrein in een verrassend nieuw perspectief plaatsen, het creëert nieuwe kennis door inzichten uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden. KNAW, VSNU en NWO delen de opvatting van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wetenschapsbudget 2000) dat vernieuwend onderzoek een extra impuls behoeft. NWO heeft daarom samen met de KNAW en de universiteiten het programma opgezet en twee subsidierondes georganiseerd. Na deze rondes is besloten met ingang van 2002 het subsidieprogramma aanzienlijk uit te breiden. De -nieuwe stijl richt zich op persoonsgerichte stimulering in verschillende fasen van de carrière van onderzoekers 1. Op deze wijze wordt beoogd onderzoekers een aantrekkelijk perspectief te bieden op een wetenschappelijke carrière. De in- en doorstroom van talentvolle onderzoekers is eveneens van vitaal belang voor de universiteiten, omdat er door de vergrijzing op korte termijn een groot aantal vacatures zal ontstaan. Het scheppen van creatieve ruimte voor avontuurlijke, baanbrekende onderzoekers om vrijelijk onderzoek naar hun keuze te doen én het behouden van deze onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staan daarom centraal in de. Volgens de huidige afspraken loopt de in ieder geval door tot 2007 en is het een programma dat jaarlijks per subsidievorm één of meer rondes behelst. In 2008 en 2009 zal de slechts één subsidievorm bevatten (VENI). Van jaar tot jaar worden er mogelijk aanpassingen in de procedures doorgevoerd, mede naar aanleiding van tussentijdse evaluaties. In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen geschetst wat de behelst. Meer specifieke informatie over de drie verschillende subsidievormen (doelgroepen, procedures en richtlijnen) is te vinden in de volgende hoofdstukken. Deze brochure is geldig van 1 november 2001 tot en met 31 december Doel Het doel van de is vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek. Voor het programma staat centraal dat talentvolle, creatieve onderzoekers de gelegenheid krijgen hun onderzoek uit te voeren en op deze wijze in of door te stromen bij de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. 1.3 Doelgroep Doelgroep voor de zijn excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. Ideeën mogen onorthodox en dwars zijn. Kenmerkend is het risicovolle karakter: succes kan daarom niet verzekerd zijn. Gezien het doel van het programma is het evident dat kandidaten in staat moeten zijn zelfstandig een onderzoek te formuleren en uit te voeren. Dat betekent dat de kandidaten hun kunde op dit gebied al op een of andere wijze hebben bewezen. De richt zich op de allerbeste onderzoekers; gehonoreerde kandidaten zullen behoren tot de beste 10-20% van hun populatie. Van de onderzoekers wordt verwacht dat zij ook anderen van de oorspronkelijkheid en de potentie van hun ideeën weten te overtuigen. Aanvragen kunnen worden ingediend door kandidaten met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij één van de ontvangende onderzoeksinstellingen (zie onder 1.7). Er gelden geen leeftijdscriteria. 1 In deze brochure worden met onderzoekers zowel vrouwen als mannen aangeduid. 3

4 1.4 Drie subsidievormen: VENI, VIDI, VICI De richt zich met drie subsidievormen op drie verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers. VENI-subsidie Deze subsidievorm biedt de pas gepromoveerde onderzoeker de mogelijkheid om gedurende drie jaar in Nederland of deels ook in het buitenland haar/zijn ideeën verder te ontwikkelen. De subsidie bedraagt maximaal C (± Kƒ 450) voor een periode van drie jaar. Er kunnen in de subsidieronde van 2002 in totaal ca. 120 aanvragen voor de VENI-subsidievorm worden gehonoreerd. VIDI-subsidie Deze subsidievorm is gericht op de onderzoeker die, al dan niet in Nederland, na haar/zijn promotie al een aantal jaren onderzoek op post-doc niveau heeft verricht en daarbij heeft aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen. Onderzoekers worden in staat gesteld een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. De subsidie bedraagt maximaal C (± Kƒ 1.300) voor een periode van vijf jaar. Er kunnen in de subsidieronde van 2002 ca. 75 aanvragen voor de VIDI-subsidievorm worden gehonoreerd. VICI-subsidie Deze subsidievorm is gericht op de senior-onderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Het programma biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn krijgt structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling. De subsidie bedraagt maximaal C (± Kƒ 2.750) voor een periode van vijf jaar. Er kunnen in de subsidieronde van 2002 ca. 25 aanvragen voor de VICI-subsidievorm worden gehonoreerd. 1.5 Indiening van voorstellen Kandidaten mogen niet in hetzelfde jaar voor twee verschillende subsidievormen aanvragen indienen. Laureaten (d.w.z. degenen van wie de aanvragen zijn gehonoreerd) mogen pas in het voorlaatste jaar van een lopende subsidie uit de deelnemen aan de competitie voor een volgende subsidievorm. Een onderzoeker kan per subsidievorm maximaal drie keer meedingen. Een onderzoeker kan per subsidievorm hoogstens éénmaal gehonoreerd worden. De deadlines voor het indienen van voorstellen zijn: VENI-subsidievorm: 15 februari 2002 en 1 september 2002; VIDI-subsidievorm: 15 februari 2002; VICI-subsidievorm: 1 april De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kan men vanaf 1 december 2001 via de NWO-website (http://www.nwo.nl/ ) downloaden. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De kandidaten dienen hun voorstellen rechtstreeks in bij NWO. Er is dus geen sprake van een procedure op basis van voordrachten door universiteiten of instituten. Per subsidievorm verschillen wel de voorwaarden die gesteld worden aan de afstemming voorafgaand aan de indiening van een aanvraag en aan de mate van bestuurlijk commitment van de instelling. Deze voorwaarden worden voor iedere subsidievorm afzonderlijk beschreven in de volgende hoofdstukken. 1.6 Positie vrouwelijke onderzoekers Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen. De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt achter bij die van mannen. NWO, KNAW en de universiteiten willen zich inspannen om dit te doorbreken. De ontvangende instellingen zullen zich beijveren te bevorderen dat vrouwen aanvragen indienen zodat het percentage vrouwelijke indieners tenminste gelijk is aan het percentage vrouwelijke onderzoekers in de doelgroep. NWO garandeert dat de honoreringspercentages voor vrouwelijke kandidaten gemiddeld en in meerjarig perspectief tenminste even hoog zijn als die van mannelijke kandidaten. 4

5 1.7 Instellingen Als ontvangende instelling kunnen fungeren de 13 Nederlandse universiteiten met een onderzoekstaakstelling (Erasmus Universiteit Rotterdam, Katholieke Universiteit Brabant, Katholieke Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Universiteit Twente, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam), de KNAW- en NWOinstituten, het Nederlands Kanker Instituut, de Theologische Faculteit Tilburg, de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, de Theologische Universiteit Kampen, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Universiteit voor Humanistiek. 1.8 Financiering De subsidies worden gezamenlijk door OCenW, NWO en de ontvangende instellingen gefinancierd. De bijdrage van de ontvangende instellingen bedraagt 32,4% van de toegekende begroting van de projecten. Deze middelen worden door de instelling toegevoegd aan het door NWO toegekende bedrag (67,6%) na acceptatie van het project. 1.9 Selectie De kandidaten worden in een landelijke competitie beoordeeld. De procedure wordt ingericht en uitgevoerd door NWO. Het NWO-bureau beoordeelt de ontvankelijkheid (d.w.z. of de aanvragen aan de formeel gestelde vereisten voldoen) en de passendheid van de aanvraag binnen de subsidievorm. De behandeling en de selectie van de aanvragen vallen grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de NWO-gebiedsbesturen. Voorstellen die gebiedsoverschrijdend zijn worden centraal behandeld. De selectie van kandidaten vindt plaats op basis van de volgende informatie: De aanvraag; het commentaar van de adviseurs en de reactie van de kandidaat (zgn. hoor-wederhoor). Bij zeer grote aanvraagdruk kan er door de commissies een voorselectie worden gemaakt op basis van de aanvragen, zonder hoor-wederhoor procedure; een interview. Er wordt bij grote aanvraagdruk niet noodzakelijkerwijs met alle kandidaten een interview gehouden. De is een persoonsgericht instrument en de nadruk bij de beoordeling van de aanvragen zal dan ook liggen op een beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteiten van de onderzoeker en haar/zijn wetenschappelijke potentie. Dat betekent dat, zeker in het laatste stadium van de selectie, gesprekken met kandidaten een belangrijk onderdeel van de procedure zullen vormen. De selectierondes leiden, indien aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan, in de subsidieronde van 2002 tot de selectie van in totaal ca. 120 kandidaten voor de VENI-subsidievorm, ca. 75 kandidaten voor de VIDI-subsidievorm, en ca. 25 kandidaten voor de VICI-subsidievorm. Er kunnen overigens op grond van de aanvraagdruk en op voorstel van de gebiedsbesturen nog verschuivingen tussen de te honoreren aantallen per subsidievorm plaatsvinden Verslaglegging Als een subsidie wordt toegekend, treedt de laureaat in dienst bij de onderzoeksinstelling van haar/zijn keuze en worden er afspraken gemaakt over de voortgangs- en eindverslaglegging. Voor de beoordeling van de voortgang van het onderzoek van VICI-laureaten kan gebruik gemaakt worden van externe deskundigen, die een site visit afleggen Meldpunt procedures en bezwaar/beroep NWO richt een meldpunt in voor opmerkingen of klachten van kandidaten over het verloop van de procedures van de. Het commentaar kan zowel NWO als de universiteiten of instituten betreffen en moet schriftelijk worden ingediend, bij voorkeur per De reacties worden behandeld door een medewerker die niet bij de procedures betrokken is. Het meldpunt heeft geen formele bevoegdheden om in te grijpen in de procedures, maar het kan op verzoek van kandidaten wel een bemiddelende rol spelen. Het fungeert daarnaast als verzamelpunt van informatie over de uitvoering van de ten behoeve van de evaluatie van het programma. 5

6 Voor het indienen van formele bezwaren of het instellen van beroep tegen beslissingen in het kader van de staan vanzelfsprekend, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open Nadere informatie Vragen over de verschillende subsidievormen van de kan men richten aan de centrale coördinator van dit subsidieprogramma bij NWO, Wilma van Donselaar. Zij behandelt geen opmerkingen of klachten over het verloop van de procedures, deze moeten schriftelijk bij het meldpunt (zie 1.11) worden ingediend. NWO - Mw. dr. W.A. van Donselaar Postbus 93138, 2509 AC Den Haag Telefoon / Telefax

7 2 VENI-subsidievorm 2.1 Doelgroep Deze subsidievorm richt zich op de pas gepromoveerde excellente onderzoeker, die aan het begin van haar/zijn wetenschappelijke carrière staat, maar toch reeds heeft aangetoond een opvallend talent te bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De subsidievorm biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om deels ook in het buitenland ideeën te ontwikkelen. Hierbij kan als indicatie van de doelgroep gedacht worden aan junior postdocs met of zonder vast dienstverband bij de universiteit of onderzoeksinstelling in de eerste jaren na de promotie en behorend tot de beste 10-20% van hun populatie. 2.2 Aanvragen De aanvragen dienen in het Engels te worden geschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel (maximaal 2000 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. 2.3 Indiening De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kunnen vanaf 1 december 2001 via de NWO-website (http://www.nwo.nl/ ) worden gedownload. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De reprints dienen per post naar NWO te worden gestuurd: NWO/, t.a.v. mw. dr. W.A. van Donselaar, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. 2.4 Criteria De kandidaten en de voorgestelde onderzoeksplannen zullen worden beoordeeld op de volgende criteria: Kwaliteit van de onderzoeker Wetenschappelijke vaardigheden blijkend onder meer uit proefschrift, publicaties en/of andere wetenschappelijke verworvenheden; duidelijke indicatie dat de onderzoeker een opvallend talent bezit voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en tot de beste 10-20% van haar/zijn populatie behoort; aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie; overtuigingskracht. Innovatieve karakter van het voorgestelde onderzoek Originaliteit van de vraagstelling; wetenschappelijk vernieuwende elementen; potentie tot belangrijke bijdragen aan wetenschap of technologie. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel Uitdagend qua inhoud; doeltreffend qua voorgestelde methode. 7

8 2.5 Afstemming Afstemming tussen de kandidaat en de beoogde ontvangende instelling voorafgaand aan indiening is niet verplicht, evenmin als toezeggingen vooraf van de beoogde ontvangende instelling ten aanzien van de continuering van de aanstelling na afloop van de subsidieperiode. Wanneer de kandidaat in de aanvraag uitspreekt bij welke instelling hij het voorgestelde onderzoek wenst uit te voeren, dan dient de kandidaat eveneens een kopie van de aanvraag naar het (college van) bestuur van de genoemde instelling te sturen. De kandidaat is vrij om de instelling te kiezen waar zij/hij het onderzoek gaat uitvoeren, maar de inbedding binnen de instelling dient wel geregeld te zijn vóór de toegekende subsidie door NWO ook daadwerkelijk kan worden uitgekeerd. Plannen van de kandidaat om een goede inbedding te realiseren kunnen in de selectie-interviews aan de orde worden gesteld. 2.6 Financiering De toe te kennen lump sum 2 VENI-subsidies bedragen maximaal C (± Kƒ 450) uitgaande van een periode van 3 jaar. Kosten die ten laste van de gebracht kunnen worden zijn: Bruto salaris van de geselecteerde kandidaten en een opslag van 70% op het bruto salaris van de geselecteerde kandidaat ten behoeve van werkgeverslasten en algemene kosten; de kosten voor aanschaf van materialen en apparatuur c.q. databestanden; kosten voor reizen en bezoeken aan conferenties en onderzoeksinstellingen; kosten voor verblijf aan buitenlandse onderzoeksinstellingen; bruto salaris van additioneel aan te stellen hulppersoneel en een opslag van 35% op het bruto salaris van het additionele personeel. 2.7 Tijdpad Er wordt twee maal per jaar een VENI-subsidieronde georganiseerd. Het tijdpad voor de twee rondes ziet er als volgt uit: Voorjaarsronde VENI-subsidievorm 15 februari 2002 Deadline indiening VENI-aanvragen bij NWO. tot 1 mei 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten op adviezen. tot 1 juli 2002 Interviews en selectie kandidaten onder verantwoordelijkheid van gebiedsbesturen. voor 15 juli 2002 Besluitvorming Algemeen Bestuur NWO en toekennen subsidies. Najaarsronde VENI-subsidievorm 1 september 2002 Deadline indiening VENI-aanvragen bij NWO. tot 15 november 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten op adviezen. tot 15 januari 2003 Interviews en selectie kandidaten onder verantwoordelijkheid van gebiedsbesturen. voor 1 februari 2003 Besluitvorming Algemeen Bestuur NWO en toekennen subsidies. 2 De subsidies van de vallen niet onder de Regeling Overlaten Werkgeverschap. Dat betekent dat er bij NWO geen aanspraak gemaakt kan worden op, bijvoorbeeld, additionele benchfees of einde-project uitkeringen. Voor aan te stellen medewerkers kan dit geen invloed hebben op de eventuele wachtgeldaanspraak bij de ontvangende instellingen. 8

9 3 VIDI-subsidievorm 3.1 Doelgroep Deze subsidievorm is gericht op de excellente onderzoeker die na haar/zijn promotie al een aantal jaren onderzoek heeft verricht en daarbij heeft aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen. Onderzoekers moeten in staat geacht worden een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meerdere onderzoekers aan te stellen. Hierbij kan als indicatie van de doelgroep gedacht worden aan meer ervaren gepromoveerde onderzoekers met of zonder een vast dienstverband bij universiteiten en onderzoeksinstituten en behorend tot de beste 10-20% van hun populatie. 3.2 Aanvragen De aanvragen dienen in het Engels te worden geschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel (maximaal 4000 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. 3.3 Indiening De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kunnen vanaf 1 december 2001 via de NWO-website (http://www.nwo.nl/ ) worden gedownload. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De reprints dienen per post naar NWO te worden gestuurd: NWO/, t.a.v. mw. dr. W.A. van Donselaar, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. 3.4 Criteria De kandidaten en de voorgestelde onderzoeksplannen zullen worden beoordeeld op de volgende criteria: Kwaliteit van de onderzoeker Wetenschappelijke vaardigheden blijkend onder meer uit proefschrift, publicaties tijdens en na de promotie en/of andere wetenschappelijke verworvenheden; aantoonbaar in staat vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen en behorend tot de beste 10-20% van haar/zijn populatie; goede nationale en internationale positie; aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie; overtuigingskracht; in staat om (bege)leiding te geven aan andere onderzoekers en medewerkers. Innovatieve karakter van het voorgestelde onderzoek Originaliteit van de vraagstelling; wetenschappelijk vernieuwende elementen; potentie tot belangrijke bijdragen aan wetenschap of technologie. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel Uitdagend qua inhoud; doeltreffend qua voorgestelde methode. 9

10 3.5 Afstemming Bij de aanvraag wordt als regel een inbeddingsgarantie verlangd van het (college van) bestuur van de beoogde ontvangende instelling, die ingaat op de wetenschappelijke inbedding van het beoogde onderzoek. Daarnaast staat het kandidaat en instelling vrij om al in de inbeddingsgarantie afspraken te maken over het loopbaanperspectief voor de kandidaat na afloop van de subsidieperiode, maar dit is niet verplicht. Bij honorering van het voorstel van een kandidaat is de door de instelling afgegeven inbeddingsgarantie bindend bij het maken van definitieve afspraken tussen kandidaat en ontvangende instelling. De inbeddingsgarantie is niet bedoeld als selectieinstrument van de beoogde ontvangende instelling. In deze subsidievorm is het echter ook mogelijk beargumenteerd af te zien van afstemming vooraf, bijvoorbeeld wanneer nog geen beoogde ontvangende instelling kon worden geïdentificeerd of om andere redenen vooraf geen garantie kan worden verkregen. De inbedding binnen de instelling dient ook in deze gevallen geregeld te zijn vóór de toegekende subsidie door NWO daadwerkelijk kan worden uitgekeerd De inbedding kan in de selectie-interviews aan de orde worden gesteld. 3.6 Financiering De toe te kennen lump sum (zie voetnoot 2 op p. 8) VIDI-subsidies bedragen maximaal C (± Kƒ 1.300) uitgaande van een periode van 5 jaar. Kosten die ten laste van de gebracht kunnen worden zijn: bruto salaris van de geselecteerde kandidaten en een opslag van 70% op het bruto salaris van de geselecteerde kandidaat ten behoeve van werkgeverslasten en algemene kosten; de kosten voor aanschaf van materialen en apparatuur c.q. databestanden; kosten voor reizen en bezoeken aan conferenties en onderzoeksinstellingen; bruto salaris van additioneel aan te stellen personeel (promovendi, postdocs, technici) en een opslag van 35% op het bruto salaris van het additionele personeel. 3.7 Tijdpad Er wordt éénmaal per jaar een VIDI-subsidieronde georganiseerd. Het tijdpad ziet er als volgt uit: 15 februari 2002 Deadline indiening VIDI-aanvragen bij NWO. tot 1 mei 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten. tot 1 juli 2002 Interviews en selectie van kandidaten onder verantwoordelijkheid van de gebiedsbesturen. voor 15 juli 2002 Besluitvorming Algemeen Bestuur en toekenning subsidies. 10

11 4 VICI-subsidievorm 4.1 Doelgroep Deze subsidievorm is gericht op de excellente onderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Het programma biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn krijgt een structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling. Hierbij kan als indicatie van de doelgroep gedacht worden aan professorabel geachte onderzoekers of recent benoemde hoogleraren en behorend tot de beste 10% van hun populatie. 4.2 Vooraanmeldingen/Aanvragen In de procedure voor de VICI-subsidievorm wordt gewerkt met vooraanmeldingen. De vooraanmeldingen dienen in het Engels te worden geschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel, incl. het wetenschappelijk belang en de internationale positionering van het onderwerp (maximaal 800 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. Een aantal vooraanmeldingen wordt geselecteerd voor nadere uitwerking. De uitgewerkte aanvragen dienen in het Engels te worden beschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel (maximaal 8000 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. 4.3 Indiening De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kunnen vanaf 1 december 2001 via de NWO-website (http://www.nwo.nl/ ) worden gedownload. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De reprints dienen per post naar NWO te worden gestuurd: NWO/, t.a.v. mw. dr. W.A. van Donselaar, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. 4.4 Criteria De kandidaten en de voorgestelde onderzoeksplannen zullen worden beoordeeld op de volgende criteria: Kwaliteit van de onderzoeker Wetenschappelijke vaardigheden blijkend onder meer uit proefschrift, talrijke publicaties van internationale statuur en/of andere wetenschappelijke verworvenheden; aantoonbaar in staat met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te brengen en behorend tot de beste 10% van haar/zijn populatie; heeft zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande positie; aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie; overtuigingskracht; aantoonbare leidinggevende en coachende vaardigheden. 11

12 Innovatieve karakter van het voorgestelde onderzoek Originaliteit van de vraagstelling; wetenschappelijk vernieuwende elementen; gericht op de opbouw van een nieuwe onderzoekslijn; potentie tot internationaal baanbrekende bijdragen aan wetenschap of technologie. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel Uitdagend qua inhoud; doeltreffend qua voorgestelde methode; stevige verankering in het universitaire onderzoeksbeleid; internationaal belang van het voorgestelde onderzoeksgebied. 4.5 Afstemming Kandidaten maken hun belangstelling bekend bij de instelling waar hun voorkeur naar uitgaat. In alle gevallen en voorafgaand aan de indiening van de vooraanmelding is afstemming tussen kandidaat en de ontvangende instelling ten aanzien van de inbedding van het voorgestelde onder-zoek verplicht. De door het (college van) bestuur afgegeven inbeddingsgarantie is bindend bij het maken van definitieve afspraken tussen kandidaat en ontvangende instelling. De inbeddingsgarantie voor deze subsidievorm gaat over de inhoudelijke mogelijkheden voor aansluiting. Ook geeft de ontvangende instelling aan welke perspectieven voor onderzoekslijn en kandidaat zij, bij succes van het onderzoek, garandeert na afloop van de subsidieperiode. De inhoud van de garanties kan meebepalend zijn voor het succes van de aanvraag, blijvende impact van de subsidie kan immers slechts gewaarborgd zijn wanneer vooraf duidelijk is dat ook na afloop van de subsidieperiode prioriteit aan het voorgestelde onderzoek gegeven zal blijven worden. 4.6 Financiering De toe te kennen lump sum (zie voetnoot 2 op p. 8) VICI-subsidies bedragen maximaal C (± Kƒ 2.750) uitgaande van een periode van 5 jaar. Kosten die ten laste van de gebracht kunnen worden zijn: bruto salaris van de geselecteerde kandidaten en een opslag van 70% op het bruto salaris van de geselecteerde kandidaat ten behoeve van werkgeverslasten en algemene kosten; de kosten voor aanschaf van materialen en apparatuur c.q. databestanden; kosten voor reizen en bezoeken aan conferenties en onderzoeksinstellingen; kosten voor het uitnodigen van buitenlandse collega s; kosten voor het organiseren van workshops/symposia; bruto salaris van additioneel aan te stellen personeel (promovendi, postdocs, technici) en een opslag van 35% op het bruto salaris van het additionele personeel. 4.7 Tijdpad Er wordt éénmaal per jaar een VICI-subsidieronde georganiseerd. Het tijdpad voor de procedure ziet er als volgt uit: 1 april 2002 Deadline indiening VICI-vooraanmeldingen bij NWO. tot 1 juni 2002 Selectie vooraanmeldingen door gebiedsbesturen. juni 2002 Bekendmaking uitslag ronde vooraanmeldingen. 1 september 2002 Deadline indiening uitgewerkte VICI-aanvragen. 12

13 tot 1 november 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten op adviezen. tot 1 december 2002 Interviews en selectie van kandidaten door gebiedsbesturen. december 2002 Besluitvorming Algemeen Bestuur en toekenning subsidies. 13

14 5 Contactadressen universiteiten Erasmus Universiteit Rotterdam Mw. drs. M. Kret Postbus DR ROTTERDAM Katholieke Universiteit Brabant Mw. dr. T. van den Heuvel Postbus LE TILBURG Katholieke Universiteit Nijmegen Drs. R.A. Timmer Postbus HC NIJMEGEN Rijksuniversiteit Groningen Mw. dr. C. Streefland Postbus AB GRONINGEN Technische Universiteit Delft Ir. J.W. Smeets Postbus AA DELFT Technische Universiteit Eindhoven Ir. E.W. Gerritsen Postbus MB EINDHOVEN Universiteit Leiden Drs. J.G. Frankfort Postbus RA LEIDEN Universiteit Maastricht Dr. E.H.S. Drenthe Postbus MD MAASTRICHT Universiteit Twente Drs. P.P. Hoetink Postbus AE ENSCHEDE Universiteit Utrecht Mw. drs. E.S. Bringmann Postbus TC UTRECHT Universiteit van Amsterdam Drs. N.R.J. Deen Postbus GG AMSTERDAM Vrije Universiteit Amsterdam Dr. R.D. van der Gaag De Boelelaan HV AMSTERDAM Wageningen Universiteit en Researchcentrum Dr. H.N.M. van der Lans Postbus HB WAGENINGEN 14

Evaluatie Vernieuwingsimpuls Bijlagen

Evaluatie Vernieuwingsimpuls Bijlagen Evaluatie Vernieuwingsimpuls 2002 Bijlagen BIJLAGE I Overzicht interviews partners Universiteiten Dhr. Gerritsen Dhr. E. Drenthe Dhr. van der Lans Dhr. R. Timmer Mw. van den Heuvel Mw. J. de Ranitz Mw.

Nadere informatie

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015

Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015 Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015 1. Is er een leeftijdsgrens of andere grens voor Veni, Vidi, Vici aanvragers? 2. Mogen buitenlandse onderzoekers indienen? 3. Is het mogelijk vanuit het buitenland

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

Vernieuwingsimpuls - Vici

Vernieuwingsimpuls - Vici Call for proposals Vernieuwingsimpuls - Vici 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Reglement selectie nieuwe leden van De Jonge Akademie

Reglement selectie nieuwe leden van De Jonge Akademie Zoals besproken in de ledenvergadering van 28 januari 2016 en via elektronische stemming door de leden vastgesteld op 17 maart 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie

Nadere informatie

Vernieuwingsimpuls. Subsidieronde Veni Vidi Vici. Uitgave: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Vernieuwingsimpuls. Subsidieronde Veni Vidi Vici. Uitgave: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Uitgave: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost Indië 300 Den Haag Postadres: Postbus 93138, 2509 AC Den Haag Telefoon 070 344 09 40 Fax 070 344 06 20

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de Vernieuwingsimpuls

Veelgestelde vragen over de Vernieuwingsimpuls Veelgestelde vragen over de Vernieuwingsimpuls November 2017 1. Is er een leeftijdsgrens of andere grens voor Veni, Vidi, Vici aanvragers? 2. Mogen buitenlandse onderzoekers indienen? 3. Is het mogelijk

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

Call for proposals MEERVOUD. Aard- en Levenswetenschappen. Meer Vrouwelijke Onderzoekers als UD

Call for proposals MEERVOUD. Aard- en Levenswetenschappen. Meer Vrouwelijke Onderzoekers als UD Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals MEERVOUD Meer Vrouwelijke Onderzoekers als UD 2013 Den Haag, maart 2013 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's)

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Bijlage F.3 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Inleiding Plannings- en evaluatiegesprekken (minimaal één keer per jaar) helpen begeleider en oio

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 1 Samenwerking Taiwan (MOST) Call for proposals Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten

Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten Definitief rapport 29-11-2012 Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten Rens van de Schoot 1 Hans Sonneveld 2 Anja Kroon 3 1. Methode&Statistiek, Universiteit Utrecht 2. Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Investeringen NWO-groot

Investeringen NWO-groot Call for proposals Investeringen NWO-groot 2015/2016 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Valorisation Grant Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Versie: augustus 2012 Pagina 1 / 7 Inhoud Indienen van projectvoorstellen... 2 Doel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de Vernieuwingsimpuls

Veelgestelde vragen over de Vernieuwingsimpuls Veelgestelde vragen over de Vernieuwingsimpuls juli 2016 1. Is er een leeftijdsgrens of andere grens voor Veni, Vidi, Vici aanvragers? 2. Mogen buitenlandse onderzoekers indienen? 3. Is het mogelijk vanuit

Nadere informatie

BEURSREGLEMENT - OVN stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland versie 2007

BEURSREGLEMENT - OVN stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland versie 2007 BEURSREGLEMENT - OVN stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland versie 2007 Artikel 1: doel beurs 1 De stichting heeft ten doel: het

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde

Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde Lees de brochure Promotiebeurs voor leraren zorgvuldig voordat u werkgever moet via het elektronisch aanvraagsysteem Iris bij dit formulier

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen:

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen: Procedureregeling instelling leerstoelen en Het college van bestuur, gehoord de decanen, besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Inhoud. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. 0

Inhoud. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. 0 Inhoud 1 Algemene informatie dr. E. Dekkerprogramma... 1 2 Studentenbeurs... 1 2.1 Doelgroep... 1 2.2 Doelstelling... 1 2.3 Beschikbaar budget... 1 2.4 Omvang beurs... 1 3 Voorwaarden... 2 3.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS)

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 1 Call for proposals Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een overeenkomst

Nadere informatie

Call for proposals. Vernieuwingsimpuls. Den Haag, oktober 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Vernieuwingsimpuls. Den Haag, oktober 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Call for proposals Vernieuwingsimpuls 2012 Den Haag, oktober 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 2 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten

Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten Vertrouwelijk Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten Rens van de Schoot 1 Hans Sonneveld 2 Anja Kroon 3 1. Methode&Statistiek, Universiteit Utrecht 2. Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit

Nadere informatie

Persoonlijke subsidie junior onderzoekers

Persoonlijke subsidie junior onderzoekers Persoonlijke subsidie junior onderzoekers Achtergrond en doel In de toekomst wil het Longfonds op het gebied van wetenschappelijk onderzoek het volgende bereiken: voorkómen van longziekten, vroege opsporing

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Wiskundeleraar in onderzoek

Wiskundeleraar in onderzoek Exacte Wetenschappen Call for proposals Wiskundeleraar in onderzoek Ronde 2015 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2017 Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Den Haag, maart 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

Astronomie, Informatica en Wiskunde TOP- Subsidies voor vrij onderzoek

Astronomie, Informatica en Wiskunde TOP- Subsidies voor vrij onderzoek Call for proposals Astronomie, Informatica en Wiskunde TOP- Subsidies voor vrij onderzoek 2017-2018 Den Haag, oktober 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

CONCEPT Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren (gebaseerd op de najaarsronde 2016)

CONCEPT Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren (gebaseerd op de najaarsronde 2016) CONCEPT Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren (gebaseerd op de najaarsronde 2016) Uiterlijk 2 maanden voor de eerstvolgende deadline wordt het aanvraagformulier behorende bij de betreffende ronde

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2016 Den Haag, oktober 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST)

Samenwerking Taiwan (MOST) 1 Call for proposals 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ministry of Science and Technology

Nadere informatie

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord

Nadere informatie

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen 2012-2015 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking Programma: bewegen en cognitie Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en positie van het programma

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren Call for proposals Promotiebeurs voor leraren 2015 2de ronde Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk ' * ^ ļ t.. ' ' - v. - '.. - e Call for p r o p o s a l s I n v e s t e r i n g e n N W O - m i d d e l g r o o t 2015/2016 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek I

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62606 3 november 2017 Call for proposals, Astronomie, Informatica en Wiskunde TOP-Subsidies voor vrij onderzoek, Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING 2017-2018 INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES INHOUD 1) WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?... 1 2) SUBSIDIE VOOR MATERIËLE KOSTEN...

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Stichting Van Moorsel en Rijnierse

Stichting Van Moorsel en Rijnierse 1 Geesteswetenschappen Call for proposals 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het doel van de is het stimuleren van onderzoek naar het

Nadere informatie

Postdocs in de onderwijswetenschappen Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO)

Postdocs in de onderwijswetenschappen Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Postdocs in de onderwijswetenschappen Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) 2016 Den Haag, januari 2016 Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 2015 Den Haag, februari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2008, nr. HO&S/BL/2008/22798, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor projecten in het kader van het programma

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT ARTIKEL 1 "Het steunkrediet voor humaan voedingsonderzoek" heeft als doel, in de schoot van Belgische Instellingen van universitair niveau, wetenschappelijke

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er een

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO)

Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) 2014 1ste ronde Den

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend na vooroverleg met de pijlercoördinator Levendige en Gastvrije Stad.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend na vooroverleg met de pijlercoördinator Levendige en Gastvrije Stad. BELEIDSREGEL LEVENDIGE EN GASTVRIJE BINNENSTAD Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs, het snelloket en gebiedsgerichte

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten

Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor promovendi die onderzoek willen doen en scholars

Nadere informatie

NWO-Spinozapremie. Den Haag, juli 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWO-Spinozapremie. Den Haag, juli 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO-Spinozapremie 1 NWO-Spinozapremie 2017 Den Haag, juli 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel De NWO-Spinozapremie is een persoonsgerichte onderzoeksfinanciering

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2015 Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 1 Samenwerking Japan (JSPS) Call for proposals Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Promo. voor. 2016 1ste ronde

Promo. voor. 2016 1ste ronde Call for proposalss Promo otiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde Den Haag, november 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University vastgesteld door het CvB met instemming van het Lokaal Overleg op 20 april 2006 Het College van Bestuur van Tilburg University, overwegende dat: betaalde

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

analyse rapport huisstijl 2014

analyse rapport huisstijl 2014 analyse rapport huisstijl 2014 analyse rapport huisstijl 2014 16 februari 2014 Nita Hannele Virtala & Joes Janmaat UniPartners Werkwijze De analyse is uitgevoerd door Nita Hannele Virtala en Joes Janmaat,

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie