Brochure Vernieuwingsimpuls

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Vernieuwingsimpuls"

Transcriptie

1 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Brochure Subsidieronde 2002 VENI VIDI VICI 1

2 Inhoudsopgave 1 nieuwe stijl Inleiding Doel Doelgroep Drie subsidievormen: VENI, VIDI, VICI Indiening van voorstellen Positie vrouwelijke onderzoekers Instellingen Financiering Selectie Verslaglegging Meldpunt procedures en bezwaar/beroep Nadere informatie 6 2 VENI-subsidievorm Doelgroep Aanvragen Indiening Criteria Afstemming Financiering Tijdpad 8 3 VIDI-subsidievorm Doelgroep Aanvragen Indiening Criteria Afstemming Financiering Tijdpad 10 4 VICI-subsidievorm Doelgroep Vooraanmeldingen/Aanvragen Indiening Criteria Afstemming Financiering Tijdpad 12 5 Contactadressen universiteiten 14 2

3 1 nieuwe stijl Veni, vidi, vici betekent ik kwam, ik zag, ik overwon. Het is een bericht van de beroemde Romeinse veldheer Julius Caesar aan de Senaat om zijn snelle overwinning (47 v. Chr.) op Pontus te melden. 1.1 Inleiding De primaire onderzoeksmissie van de universiteiten is het verrichten van fundamenteel en strategisch onderzoek. Fundamenteel onderzoek is baanbrekend onderzoek. Het legt nieuwe domeinen van onderzoek open, het beproeft nieuwe wegen die ogenschijnlijk bekend terrein in een verrassend nieuw perspectief plaatsen, het creëert nieuwe kennis door inzichten uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden. KNAW, VSNU en NWO delen de opvatting van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wetenschapsbudget 2000) dat vernieuwend onderzoek een extra impuls behoeft. NWO heeft daarom samen met de KNAW en de universiteiten het programma opgezet en twee subsidierondes georganiseerd. Na deze rondes is besloten met ingang van 2002 het subsidieprogramma aanzienlijk uit te breiden. De -nieuwe stijl richt zich op persoonsgerichte stimulering in verschillende fasen van de carrière van onderzoekers 1. Op deze wijze wordt beoogd onderzoekers een aantrekkelijk perspectief te bieden op een wetenschappelijke carrière. De in- en doorstroom van talentvolle onderzoekers is eveneens van vitaal belang voor de universiteiten, omdat er door de vergrijzing op korte termijn een groot aantal vacatures zal ontstaan. Het scheppen van creatieve ruimte voor avontuurlijke, baanbrekende onderzoekers om vrijelijk onderzoek naar hun keuze te doen én het behouden van deze onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staan daarom centraal in de. Volgens de huidige afspraken loopt de in ieder geval door tot 2007 en is het een programma dat jaarlijks per subsidievorm één of meer rondes behelst. In 2008 en 2009 zal de slechts één subsidievorm bevatten (VENI). Van jaar tot jaar worden er mogelijk aanpassingen in de procedures doorgevoerd, mede naar aanleiding van tussentijdse evaluaties. In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen geschetst wat de behelst. Meer specifieke informatie over de drie verschillende subsidievormen (doelgroepen, procedures en richtlijnen) is te vinden in de volgende hoofdstukken. Deze brochure is geldig van 1 november 2001 tot en met 31 december Doel Het doel van de is vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek. Voor het programma staat centraal dat talentvolle, creatieve onderzoekers de gelegenheid krijgen hun onderzoek uit te voeren en op deze wijze in of door te stromen bij de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. 1.3 Doelgroep Doelgroep voor de zijn excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. Ideeën mogen onorthodox en dwars zijn. Kenmerkend is het risicovolle karakter: succes kan daarom niet verzekerd zijn. Gezien het doel van het programma is het evident dat kandidaten in staat moeten zijn zelfstandig een onderzoek te formuleren en uit te voeren. Dat betekent dat de kandidaten hun kunde op dit gebied al op een of andere wijze hebben bewezen. De richt zich op de allerbeste onderzoekers; gehonoreerde kandidaten zullen behoren tot de beste 10-20% van hun populatie. Van de onderzoekers wordt verwacht dat zij ook anderen van de oorspronkelijkheid en de potentie van hun ideeën weten te overtuigen. Aanvragen kunnen worden ingediend door kandidaten met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij één van de ontvangende onderzoeksinstellingen (zie onder 1.7). Er gelden geen leeftijdscriteria. 1 In deze brochure worden met onderzoekers zowel vrouwen als mannen aangeduid. 3

4 1.4 Drie subsidievormen: VENI, VIDI, VICI De richt zich met drie subsidievormen op drie verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers. VENI-subsidie Deze subsidievorm biedt de pas gepromoveerde onderzoeker de mogelijkheid om gedurende drie jaar in Nederland of deels ook in het buitenland haar/zijn ideeën verder te ontwikkelen. De subsidie bedraagt maximaal C (± Kƒ 450) voor een periode van drie jaar. Er kunnen in de subsidieronde van 2002 in totaal ca. 120 aanvragen voor de VENI-subsidievorm worden gehonoreerd. VIDI-subsidie Deze subsidievorm is gericht op de onderzoeker die, al dan niet in Nederland, na haar/zijn promotie al een aantal jaren onderzoek op post-doc niveau heeft verricht en daarbij heeft aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen. Onderzoekers worden in staat gesteld een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. De subsidie bedraagt maximaal C (± Kƒ 1.300) voor een periode van vijf jaar. Er kunnen in de subsidieronde van 2002 ca. 75 aanvragen voor de VIDI-subsidievorm worden gehonoreerd. VICI-subsidie Deze subsidievorm is gericht op de senior-onderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Het programma biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn krijgt structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling. De subsidie bedraagt maximaal C (± Kƒ 2.750) voor een periode van vijf jaar. Er kunnen in de subsidieronde van 2002 ca. 25 aanvragen voor de VICI-subsidievorm worden gehonoreerd. 1.5 Indiening van voorstellen Kandidaten mogen niet in hetzelfde jaar voor twee verschillende subsidievormen aanvragen indienen. Laureaten (d.w.z. degenen van wie de aanvragen zijn gehonoreerd) mogen pas in het voorlaatste jaar van een lopende subsidie uit de deelnemen aan de competitie voor een volgende subsidievorm. Een onderzoeker kan per subsidievorm maximaal drie keer meedingen. Een onderzoeker kan per subsidievorm hoogstens éénmaal gehonoreerd worden. De deadlines voor het indienen van voorstellen zijn: VENI-subsidievorm: 15 februari 2002 en 1 september 2002; VIDI-subsidievorm: 15 februari 2002; VICI-subsidievorm: 1 april De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kan men vanaf 1 december 2001 via de NWO-website ( ) downloaden. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De kandidaten dienen hun voorstellen rechtstreeks in bij NWO. Er is dus geen sprake van een procedure op basis van voordrachten door universiteiten of instituten. Per subsidievorm verschillen wel de voorwaarden die gesteld worden aan de afstemming voorafgaand aan de indiening van een aanvraag en aan de mate van bestuurlijk commitment van de instelling. Deze voorwaarden worden voor iedere subsidievorm afzonderlijk beschreven in de volgende hoofdstukken. 1.6 Positie vrouwelijke onderzoekers Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen. De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt achter bij die van mannen. NWO, KNAW en de universiteiten willen zich inspannen om dit te doorbreken. De ontvangende instellingen zullen zich beijveren te bevorderen dat vrouwen aanvragen indienen zodat het percentage vrouwelijke indieners tenminste gelijk is aan het percentage vrouwelijke onderzoekers in de doelgroep. NWO garandeert dat de honoreringspercentages voor vrouwelijke kandidaten gemiddeld en in meerjarig perspectief tenminste even hoog zijn als die van mannelijke kandidaten. 4

5 1.7 Instellingen Als ontvangende instelling kunnen fungeren de 13 Nederlandse universiteiten met een onderzoekstaakstelling (Erasmus Universiteit Rotterdam, Katholieke Universiteit Brabant, Katholieke Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Universiteit Twente, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam), de KNAW- en NWOinstituten, het Nederlands Kanker Instituut, de Theologische Faculteit Tilburg, de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, de Theologische Universiteit Kampen, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Universiteit voor Humanistiek. 1.8 Financiering De subsidies worden gezamenlijk door OCenW, NWO en de ontvangende instellingen gefinancierd. De bijdrage van de ontvangende instellingen bedraagt 32,4% van de toegekende begroting van de projecten. Deze middelen worden door de instelling toegevoegd aan het door NWO toegekende bedrag (67,6%) na acceptatie van het project. 1.9 Selectie De kandidaten worden in een landelijke competitie beoordeeld. De procedure wordt ingericht en uitgevoerd door NWO. Het NWO-bureau beoordeelt de ontvankelijkheid (d.w.z. of de aanvragen aan de formeel gestelde vereisten voldoen) en de passendheid van de aanvraag binnen de subsidievorm. De behandeling en de selectie van de aanvragen vallen grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de NWO-gebiedsbesturen. Voorstellen die gebiedsoverschrijdend zijn worden centraal behandeld. De selectie van kandidaten vindt plaats op basis van de volgende informatie: De aanvraag; het commentaar van de adviseurs en de reactie van de kandidaat (zgn. hoor-wederhoor). Bij zeer grote aanvraagdruk kan er door de commissies een voorselectie worden gemaakt op basis van de aanvragen, zonder hoor-wederhoor procedure; een interview. Er wordt bij grote aanvraagdruk niet noodzakelijkerwijs met alle kandidaten een interview gehouden. De is een persoonsgericht instrument en de nadruk bij de beoordeling van de aanvragen zal dan ook liggen op een beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteiten van de onderzoeker en haar/zijn wetenschappelijke potentie. Dat betekent dat, zeker in het laatste stadium van de selectie, gesprekken met kandidaten een belangrijk onderdeel van de procedure zullen vormen. De selectierondes leiden, indien aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan, in de subsidieronde van 2002 tot de selectie van in totaal ca. 120 kandidaten voor de VENI-subsidievorm, ca. 75 kandidaten voor de VIDI-subsidievorm, en ca. 25 kandidaten voor de VICI-subsidievorm. Er kunnen overigens op grond van de aanvraagdruk en op voorstel van de gebiedsbesturen nog verschuivingen tussen de te honoreren aantallen per subsidievorm plaatsvinden Verslaglegging Als een subsidie wordt toegekend, treedt de laureaat in dienst bij de onderzoeksinstelling van haar/zijn keuze en worden er afspraken gemaakt over de voortgangs- en eindverslaglegging. Voor de beoordeling van de voortgang van het onderzoek van VICI-laureaten kan gebruik gemaakt worden van externe deskundigen, die een site visit afleggen Meldpunt procedures en bezwaar/beroep NWO richt een meldpunt in voor opmerkingen of klachten van kandidaten over het verloop van de procedures van de. Het commentaar kan zowel NWO als de universiteiten of instituten betreffen en moet schriftelijk worden ingediend, bij voorkeur per De reacties worden behandeld door een medewerker die niet bij de procedures betrokken is. Het meldpunt heeft geen formele bevoegdheden om in te grijpen in de procedures, maar het kan op verzoek van kandidaten wel een bemiddelende rol spelen. Het fungeert daarnaast als verzamelpunt van informatie over de uitvoering van de ten behoeve van de evaluatie van het programma. 5

6 Voor het indienen van formele bezwaren of het instellen van beroep tegen beslissingen in het kader van de staan vanzelfsprekend, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open Nadere informatie Vragen over de verschillende subsidievormen van de kan men richten aan de centrale coördinator van dit subsidieprogramma bij NWO, Wilma van Donselaar. Zij behandelt geen opmerkingen of klachten over het verloop van de procedures, deze moeten schriftelijk bij het meldpunt (zie 1.11) worden ingediend. NWO - Mw. dr. W.A. van Donselaar Postbus 93138, 2509 AC Den Haag Telefoon / Telefax

7 2 VENI-subsidievorm 2.1 Doelgroep Deze subsidievorm richt zich op de pas gepromoveerde excellente onderzoeker, die aan het begin van haar/zijn wetenschappelijke carrière staat, maar toch reeds heeft aangetoond een opvallend talent te bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De subsidievorm biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om deels ook in het buitenland ideeën te ontwikkelen. Hierbij kan als indicatie van de doelgroep gedacht worden aan junior postdocs met of zonder vast dienstverband bij de universiteit of onderzoeksinstelling in de eerste jaren na de promotie en behorend tot de beste 10-20% van hun populatie. 2.2 Aanvragen De aanvragen dienen in het Engels te worden geschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel (maximaal 2000 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. 2.3 Indiening De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kunnen vanaf 1 december 2001 via de NWO-website ( ) worden gedownload. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De reprints dienen per post naar NWO te worden gestuurd: NWO/, t.a.v. mw. dr. W.A. van Donselaar, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. 2.4 Criteria De kandidaten en de voorgestelde onderzoeksplannen zullen worden beoordeeld op de volgende criteria: Kwaliteit van de onderzoeker Wetenschappelijke vaardigheden blijkend onder meer uit proefschrift, publicaties en/of andere wetenschappelijke verworvenheden; duidelijke indicatie dat de onderzoeker een opvallend talent bezit voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en tot de beste 10-20% van haar/zijn populatie behoort; aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie; overtuigingskracht. Innovatieve karakter van het voorgestelde onderzoek Originaliteit van de vraagstelling; wetenschappelijk vernieuwende elementen; potentie tot belangrijke bijdragen aan wetenschap of technologie. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel Uitdagend qua inhoud; doeltreffend qua voorgestelde methode. 7

8 2.5 Afstemming Afstemming tussen de kandidaat en de beoogde ontvangende instelling voorafgaand aan indiening is niet verplicht, evenmin als toezeggingen vooraf van de beoogde ontvangende instelling ten aanzien van de continuering van de aanstelling na afloop van de subsidieperiode. Wanneer de kandidaat in de aanvraag uitspreekt bij welke instelling hij het voorgestelde onderzoek wenst uit te voeren, dan dient de kandidaat eveneens een kopie van de aanvraag naar het (college van) bestuur van de genoemde instelling te sturen. De kandidaat is vrij om de instelling te kiezen waar zij/hij het onderzoek gaat uitvoeren, maar de inbedding binnen de instelling dient wel geregeld te zijn vóór de toegekende subsidie door NWO ook daadwerkelijk kan worden uitgekeerd. Plannen van de kandidaat om een goede inbedding te realiseren kunnen in de selectie-interviews aan de orde worden gesteld. 2.6 Financiering De toe te kennen lump sum 2 VENI-subsidies bedragen maximaal C (± Kƒ 450) uitgaande van een periode van 3 jaar. Kosten die ten laste van de gebracht kunnen worden zijn: Bruto salaris van de geselecteerde kandidaten en een opslag van 70% op het bruto salaris van de geselecteerde kandidaat ten behoeve van werkgeverslasten en algemene kosten; de kosten voor aanschaf van materialen en apparatuur c.q. databestanden; kosten voor reizen en bezoeken aan conferenties en onderzoeksinstellingen; kosten voor verblijf aan buitenlandse onderzoeksinstellingen; bruto salaris van additioneel aan te stellen hulppersoneel en een opslag van 35% op het bruto salaris van het additionele personeel. 2.7 Tijdpad Er wordt twee maal per jaar een VENI-subsidieronde georganiseerd. Het tijdpad voor de twee rondes ziet er als volgt uit: Voorjaarsronde VENI-subsidievorm 15 februari 2002 Deadline indiening VENI-aanvragen bij NWO. tot 1 mei 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten op adviezen. tot 1 juli 2002 Interviews en selectie kandidaten onder verantwoordelijkheid van gebiedsbesturen. voor 15 juli 2002 Besluitvorming Algemeen Bestuur NWO en toekennen subsidies. Najaarsronde VENI-subsidievorm 1 september 2002 Deadline indiening VENI-aanvragen bij NWO. tot 15 november 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten op adviezen. tot 15 januari 2003 Interviews en selectie kandidaten onder verantwoordelijkheid van gebiedsbesturen. voor 1 februari 2003 Besluitvorming Algemeen Bestuur NWO en toekennen subsidies. 2 De subsidies van de vallen niet onder de Regeling Overlaten Werkgeverschap. Dat betekent dat er bij NWO geen aanspraak gemaakt kan worden op, bijvoorbeeld, additionele benchfees of einde-project uitkeringen. Voor aan te stellen medewerkers kan dit geen invloed hebben op de eventuele wachtgeldaanspraak bij de ontvangende instellingen. 8

9 3 VIDI-subsidievorm 3.1 Doelgroep Deze subsidievorm is gericht op de excellente onderzoeker die na haar/zijn promotie al een aantal jaren onderzoek heeft verricht en daarbij heeft aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen. Onderzoekers moeten in staat geacht worden een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meerdere onderzoekers aan te stellen. Hierbij kan als indicatie van de doelgroep gedacht worden aan meer ervaren gepromoveerde onderzoekers met of zonder een vast dienstverband bij universiteiten en onderzoeksinstituten en behorend tot de beste 10-20% van hun populatie. 3.2 Aanvragen De aanvragen dienen in het Engels te worden geschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel (maximaal 4000 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. 3.3 Indiening De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kunnen vanaf 1 december 2001 via de NWO-website ( ) worden gedownload. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De reprints dienen per post naar NWO te worden gestuurd: NWO/, t.a.v. mw. dr. W.A. van Donselaar, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. 3.4 Criteria De kandidaten en de voorgestelde onderzoeksplannen zullen worden beoordeeld op de volgende criteria: Kwaliteit van de onderzoeker Wetenschappelijke vaardigheden blijkend onder meer uit proefschrift, publicaties tijdens en na de promotie en/of andere wetenschappelijke verworvenheden; aantoonbaar in staat vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen en behorend tot de beste 10-20% van haar/zijn populatie; goede nationale en internationale positie; aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie; overtuigingskracht; in staat om (bege)leiding te geven aan andere onderzoekers en medewerkers. Innovatieve karakter van het voorgestelde onderzoek Originaliteit van de vraagstelling; wetenschappelijk vernieuwende elementen; potentie tot belangrijke bijdragen aan wetenschap of technologie. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel Uitdagend qua inhoud; doeltreffend qua voorgestelde methode. 9

10 3.5 Afstemming Bij de aanvraag wordt als regel een inbeddingsgarantie verlangd van het (college van) bestuur van de beoogde ontvangende instelling, die ingaat op de wetenschappelijke inbedding van het beoogde onderzoek. Daarnaast staat het kandidaat en instelling vrij om al in de inbeddingsgarantie afspraken te maken over het loopbaanperspectief voor de kandidaat na afloop van de subsidieperiode, maar dit is niet verplicht. Bij honorering van het voorstel van een kandidaat is de door de instelling afgegeven inbeddingsgarantie bindend bij het maken van definitieve afspraken tussen kandidaat en ontvangende instelling. De inbeddingsgarantie is niet bedoeld als selectieinstrument van de beoogde ontvangende instelling. In deze subsidievorm is het echter ook mogelijk beargumenteerd af te zien van afstemming vooraf, bijvoorbeeld wanneer nog geen beoogde ontvangende instelling kon worden geïdentificeerd of om andere redenen vooraf geen garantie kan worden verkregen. De inbedding binnen de instelling dient ook in deze gevallen geregeld te zijn vóór de toegekende subsidie door NWO daadwerkelijk kan worden uitgekeerd De inbedding kan in de selectie-interviews aan de orde worden gesteld. 3.6 Financiering De toe te kennen lump sum (zie voetnoot 2 op p. 8) VIDI-subsidies bedragen maximaal C (± Kƒ 1.300) uitgaande van een periode van 5 jaar. Kosten die ten laste van de gebracht kunnen worden zijn: bruto salaris van de geselecteerde kandidaten en een opslag van 70% op het bruto salaris van de geselecteerde kandidaat ten behoeve van werkgeverslasten en algemene kosten; de kosten voor aanschaf van materialen en apparatuur c.q. databestanden; kosten voor reizen en bezoeken aan conferenties en onderzoeksinstellingen; bruto salaris van additioneel aan te stellen personeel (promovendi, postdocs, technici) en een opslag van 35% op het bruto salaris van het additionele personeel. 3.7 Tijdpad Er wordt éénmaal per jaar een VIDI-subsidieronde georganiseerd. Het tijdpad ziet er als volgt uit: 15 februari 2002 Deadline indiening VIDI-aanvragen bij NWO. tot 1 mei 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten. tot 1 juli 2002 Interviews en selectie van kandidaten onder verantwoordelijkheid van de gebiedsbesturen. voor 15 juli 2002 Besluitvorming Algemeen Bestuur en toekenning subsidies. 10

11 4 VICI-subsidievorm 4.1 Doelgroep Deze subsidievorm is gericht op de excellente onderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Het programma biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn krijgt een structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling. Hierbij kan als indicatie van de doelgroep gedacht worden aan professorabel geachte onderzoekers of recent benoemde hoogleraren en behorend tot de beste 10% van hun populatie. 4.2 Vooraanmeldingen/Aanvragen In de procedure voor de VICI-subsidievorm wordt gewerkt met vooraanmeldingen. De vooraanmeldingen dienen in het Engels te worden geschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel, incl. het wetenschappelijk belang en de internationale positionering van het onderwerp (maximaal 800 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. Een aantal vooraanmeldingen wordt geselecteerd voor nadere uitwerking. De uitgewerkte aanvragen dienen in het Engels te worden beschreven en bevatten: Curriculum vitae van de kandidaat en publicatielijst; beschrijving van het onderzoeksvoorstel (maximaal 8000 woorden); kostenbegroting; reprints van de belangrijkste twee publicaties. 4.3 Indiening De voorstellen moeten conform de richtlijnen (zoals in deze brochure vermeld) en het gestelde format elektronisch bij NWO worden ingediend. De formulieren voor de kunnen vanaf 1 december 2001 via de NWO-website ( ) worden gedownload. Voor de elektronische indiening van de aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het systeem IRIS dat via de NWO-website toegankelijk is. De reprints dienen per post naar NWO te worden gestuurd: NWO/, t.a.v. mw. dr. W.A. van Donselaar, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. 4.4 Criteria De kandidaten en de voorgestelde onderzoeksplannen zullen worden beoordeeld op de volgende criteria: Kwaliteit van de onderzoeker Wetenschappelijke vaardigheden blijkend onder meer uit proefschrift, talrijke publicaties van internationale statuur en/of andere wetenschappelijke verworvenheden; aantoonbaar in staat met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te brengen en behorend tot de beste 10% van haar/zijn populatie; heeft zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande positie; aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie; overtuigingskracht; aantoonbare leidinggevende en coachende vaardigheden. 11

12 Innovatieve karakter van het voorgestelde onderzoek Originaliteit van de vraagstelling; wetenschappelijk vernieuwende elementen; gericht op de opbouw van een nieuwe onderzoekslijn; potentie tot internationaal baanbrekende bijdragen aan wetenschap of technologie. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel Uitdagend qua inhoud; doeltreffend qua voorgestelde methode; stevige verankering in het universitaire onderzoeksbeleid; internationaal belang van het voorgestelde onderzoeksgebied. 4.5 Afstemming Kandidaten maken hun belangstelling bekend bij de instelling waar hun voorkeur naar uitgaat. In alle gevallen en voorafgaand aan de indiening van de vooraanmelding is afstemming tussen kandidaat en de ontvangende instelling ten aanzien van de inbedding van het voorgestelde onder-zoek verplicht. De door het (college van) bestuur afgegeven inbeddingsgarantie is bindend bij het maken van definitieve afspraken tussen kandidaat en ontvangende instelling. De inbeddingsgarantie voor deze subsidievorm gaat over de inhoudelijke mogelijkheden voor aansluiting. Ook geeft de ontvangende instelling aan welke perspectieven voor onderzoekslijn en kandidaat zij, bij succes van het onderzoek, garandeert na afloop van de subsidieperiode. De inhoud van de garanties kan meebepalend zijn voor het succes van de aanvraag, blijvende impact van de subsidie kan immers slechts gewaarborgd zijn wanneer vooraf duidelijk is dat ook na afloop van de subsidieperiode prioriteit aan het voorgestelde onderzoek gegeven zal blijven worden. 4.6 Financiering De toe te kennen lump sum (zie voetnoot 2 op p. 8) VICI-subsidies bedragen maximaal C (± Kƒ 2.750) uitgaande van een periode van 5 jaar. Kosten die ten laste van de gebracht kunnen worden zijn: bruto salaris van de geselecteerde kandidaten en een opslag van 70% op het bruto salaris van de geselecteerde kandidaat ten behoeve van werkgeverslasten en algemene kosten; de kosten voor aanschaf van materialen en apparatuur c.q. databestanden; kosten voor reizen en bezoeken aan conferenties en onderzoeksinstellingen; kosten voor het uitnodigen van buitenlandse collega s; kosten voor het organiseren van workshops/symposia; bruto salaris van additioneel aan te stellen personeel (promovendi, postdocs, technici) en een opslag van 35% op het bruto salaris van het additionele personeel. 4.7 Tijdpad Er wordt éénmaal per jaar een VICI-subsidieronde georganiseerd. Het tijdpad voor de procedure ziet er als volgt uit: 1 april 2002 Deadline indiening VICI-vooraanmeldingen bij NWO. tot 1 juni 2002 Selectie vooraanmeldingen door gebiedsbesturen. juni 2002 Bekendmaking uitslag ronde vooraanmeldingen. 1 september 2002 Deadline indiening uitgewerkte VICI-aanvragen. 12

13 tot 1 november 2002 Raadplegen adviseurs en reacties kandidaten op adviezen. tot 1 december 2002 Interviews en selectie van kandidaten door gebiedsbesturen. december 2002 Besluitvorming Algemeen Bestuur en toekenning subsidies. 13

14 5 Contactadressen universiteiten Erasmus Universiteit Rotterdam Mw. drs. M. Kret Postbus DR ROTTERDAM Katholieke Universiteit Brabant Mw. dr. T. van den Heuvel Postbus LE TILBURG Katholieke Universiteit Nijmegen Drs. R.A. Timmer Postbus HC NIJMEGEN Rijksuniversiteit Groningen Mw. dr. C. Streefland Postbus AB GRONINGEN Technische Universiteit Delft Ir. J.W. Smeets Postbus AA DELFT Technische Universiteit Eindhoven Ir. E.W. Gerritsen Postbus MB EINDHOVEN Universiteit Leiden Drs. J.G. Frankfort Postbus RA LEIDEN Universiteit Maastricht Dr. E.H.S. Drenthe Postbus MD MAASTRICHT Universiteit Twente Drs. P.P. Hoetink Postbus AE ENSCHEDE Universiteit Utrecht Mw. drs. E.S. Bringmann Postbus TC UTRECHT Universiteit van Amsterdam Drs. N.R.J. Deen Postbus GG AMSTERDAM Vrije Universiteit Amsterdam Dr. R.D. van der Gaag De Boelelaan HV AMSTERDAM Wageningen Universiteit en Researchcentrum Dr. H.N.M. van der Lans Postbus HB WAGENINGEN 14

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015

Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015 Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015 1. Is er een leeftijdsgrens of andere grens voor Veni, Vidi, Vici aanvragers? 2. Mogen buitenlandse onderzoekers indienen? 3. Is het mogelijk vanuit het buitenland

Nadere informatie

Vernieuwingsimpuls - Vici

Vernieuwingsimpuls - Vici Call for proposals Vernieuwingsimpuls - Vici 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Reglement selectie nieuwe leden van De Jonge Akademie

Reglement selectie nieuwe leden van De Jonge Akademie Zoals besproken in de ledenvergadering van 28 januari 2016 en via elektronische stemming door de leden vastgesteld op 17 maart 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Investeringen NWO-groot

Investeringen NWO-groot Call for proposals Investeringen NWO-groot 2015/2016 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 1 Samenwerking Taiwan (MOST) Call for proposals Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

Wiskundeleraar in onderzoek

Wiskundeleraar in onderzoek Exacte Wetenschappen Call for proposals Wiskundeleraar in onderzoek Ronde 2015 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS)

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 1 Call for proposals Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een overeenkomst

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde

Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde Lees de brochure Promotiebeurs voor leraren zorgvuldig voordat u werkgever moet via het elektronisch aanvraagsysteem Iris bij dit formulier

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

BEURSREGLEMENT - OVN stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland versie 2007

BEURSREGLEMENT - OVN stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland versie 2007 BEURSREGLEMENT - OVN stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland versie 2007 Artikel 1: doel beurs 1 De stichting heeft ten doel: het

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord

Nadere informatie

Inhoud. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. 0

Inhoud. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. 0 Inhoud 1 Algemene informatie dr. E. Dekkerprogramma... 1 2 Studentenbeurs... 1 2.1 Doelgroep... 1 2.2 Doelstelling... 1 2.3 Beschikbaar budget... 1 2.4 Omvang beurs... 1 3 Voorwaarden... 2 3.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen 2012-2015 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk ' * ^ ļ t.. ' ' - v. - '.. - e Call for p r o p o s a l s I n v e s t e r i n g e n N W O - m i d d e l g r o o t 2015/2016 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek I

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Den Haag, maart 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren Call for proposals Promotiebeurs voor leraren 2015 2de ronde Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST)

Samenwerking Taiwan (MOST) 1 Call for proposals 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ministry of Science and Technology

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 2015 Den Haag, februari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Stichting Van Moorsel en Rijnierse

Stichting Van Moorsel en Rijnierse 1 Geesteswetenschappen Call for proposals 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het doel van de is het stimuleren van onderzoek naar het

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University vastgesteld door het CvB met instemming van het Lokaal Overleg op 20 april 2006 Het College van Bestuur van Tilburg University, overwegende dat: betaalde

Nadere informatie

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT ARTIKEL 1 "Het steunkrediet voor humaan voedingsonderzoek" heeft als doel, in de schoot van Belgische Instellingen van universitair niveau, wetenschappelijke

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO)

Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) 2014 1ste ronde Den

Nadere informatie

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen:

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen: De Universitair Hoofddocent (UHD) 1. Algemeen a. Doelstelling van de functie b. Niveaubeschrijving functie c. Het UFO profiel van de Universitair Hoofddocent 2. De Universitair Hoofddocent bij FNWI a.

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 1 Samenwerking Japan (JSPS) Call for proposals Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Promo. voor. 2016 1ste ronde

Promo. voor. 2016 1ste ronde Call for proposalss Promo otiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde Den Haag, november 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

Reglement Nederlandse L Oréal UNESCO. For Women in Science Beurzen

Reglement Nederlandse L Oréal UNESCO. For Women in Science Beurzen Reglement Nederlandse L Oréal UNESCO For Women in Science Beurzen L Oréal Nederland, de Nationale UNESCO Commissie in Nederland, het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten

Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor promovendi die onderzoek willen doen en scholars

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde

Promotiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde Het ingevulde aanvraagformulier met de verklaring van de werkgever moet via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC bij NWO ingediend worden.

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2015 Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

Handleiding voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten

Handleiding voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Handleiding voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor promovendi die onderzoek willen doen en wetenschappers die onderwijs

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Procedure ZonMw Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Inhoud presentatie ZonMw in vogelvlucht Standaardprocedure Verbeterprogramma Palliatieve Zorg Missie ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en

Nadere informatie

De driejarige begeleiding van startende leraren

De driejarige begeleiding van startende leraren De driejarige begeleiding van startende leraren Informatie over deelname aan een project in uw regio April 2014 Voorwoord M De driejarige begeleiding van startende leraren Met behulp van inwerkprogramma

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS)

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemeen 1. ODAS behoudt zich het recht voor een toekenning tot subsidiëring te wijzigen, op te schorten, dan wel in te trekken indien: a. De algemene

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Flevolandse Zorginnovatiewedstrijd 2014/2015 De prijsvraag Inzending

Wedstrijdreglement Flevolandse Zorginnovatiewedstrijd 2014/2015 De prijsvraag Inzending Wedstrijdreglement Flevolandse Zorginnovatiewedstrijd 2014/2015 Op de wedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee! is een wedstrijdreglement van toepassing. Door het inzenden van een idee verklaart de deelnemer zich

Nadere informatie

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002 OC enw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie

ECHO- en TOP-subsidies

ECHO- en TOP-subsidies Chemische Wetenschappen Call for proposals ECHO- en TOP-subsidies 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Take-off: een introductie

Take-off: een introductie Take-off: een introductie Valorisation Grant vs Take-off Voorheen: VG fase I max. 25.000,- euro subsidie haalbaarheidsstudie/marktverkenning aanvrager universiteit VG fase II max. 200.000,- euro subsidie

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie