in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers"

Transcriptie

1 106581/106582/ Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden; VSO in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers en Stichting H, gevestigd te I, verweerder gemachtigde: de heer mr. J. Schutter 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Verzoekers hebben bij verzoekschrift van respectievelijk 14, 13 en 15 december 2014 bij de Commissie elk een geschil aanhangig gemaakt over het door K opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP) voor hun kinderen. De geschillen zijn gevoegd behandeld. Bij van 14, 15 en 16 januari 2015 hebben verzoekers aanvullende informatie gestuurd. Het bevoegd gezag heeft op 9 januari 2015 een verweerschrift met bijlagen ingediend. De mondelinge behandeling vond plaats op 20 januari 2015 te Utrecht. Verzoekers A en D waren bij de zitting aanwezig. Verzoekster F was zonder kennisgeving afwezig. Namens verweerder waren bij de zitting aanwezig mevrouw L, directeur K, mevrouw M, docent/mentor K, de heer N, sectordirecteur, daartoe bijgestaan door de gemachtigde. Op uitnodiging van de Commissie was de heer O, directeur, namens het samenwerkingsverband P, aanwezig. 2. DE FEITEN 1. Verzoekers zijn de ouders van X A, geboren op 26 juni 1998, Z D, geboren op 15 januari 1999, en Y, geboren op 21 januari Verweerder is het bevoegd gezag van K, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso), cluster 4. Het bevoegd gezag is aangesloten bij het Samenwerkingsverband P (SWV). 2. De zonen van verzoekers (hierna: de zonen of de leerlingen) hebben een autisme spectrum stoornis. In het schooljaar namen de leerlingen deel aan een studieklas, voor leerlingen met cluster 4 beperkingen met vmbo-tl/havo niveau. Deze studieklas is tot de zomervakantie van 2013 in stand gehouden door een ander bevoegd gezag. De studieklas bevond zich in Q. Vanaf het schooljaar heeft verweerder de studieklas voor een periode van één jaar voortgezet en werden de leerlingen ingeschreven bij K. Pagina 1 van 7

2 3. K heeft de hoofdvestiging in R, een vestiging in S en een vestiging per 1 augustus 2014 in T. Tot 1 augustus 2014 was er een vestiging in Q. 4. Blijkens het ondersteuningsplan (d.d. maart 2014) is er binnen het samenwerkingsverband nog een andere vso school voor cluster 4 leerlingen: U. Deze school valt onder een ander bevoegd gezag. U is voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en K voor leerlingen met leer- en gedragsproblematiek. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat K onderwijs verzorgt aan leerlingen met een IQ van 55 tot 80, aan leerlingen met een IQ boven de 80 met uitstroomperspectief dagbesteding, en aan leerlingen die een hoger IQ hebben dan 80 maar niet in staat zijn het reguliere voortgezet onderwijs te doorlopen. De andere leerlingen gaan naar U. 5. K biedt drie leerroutes aan, te weten arbeid, vervolgonderwijs en arbeidsmatige dagbesteding. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP), d.d. 30 mei 2013, is het profiel van K uitgewerkt. In het SOP is opgenomen dat K gespecialiseerd is in leerlingen met een met licht verstandelijke beperking, leerachterstanden en leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het onderwijs is met name arbeidsgericht. Voor leerlingen met autisme heeft K zich aangesloten bij het Passer Platform: een platform waarbij scholen samenwerken aan een uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden voor leerlingen met autisme. 6. K heeft voor ieder van de drie leerlingen een OPP opgesteld. De looptijd van het OPP is van april 2014 oktober Uit het OPP van X A blijkt onder meer dat in september 2013 de prognose en de realisatie van de uitstroombestemming vervolgonderwijs betrof. In januari 2014 was de prognose van de uitstroombestemming nog vervolgonderwijs maar is de realisatie bijgesteld naar dagbesteding. De conclusie in het OPP is: het uitstroomprofiel en de uitstroombestemming op didactisch gebied: vervolgonderwijs, op sociaal-emotioneel gebied: combinatie arbeid en vervolgonderwijs, op gebied werknemersvaardigheden: dagbesteding, het theoretisch uitstroomprofiel: vervolgonderwijs en de reële uitstroombestemming: dagbesteding. Het advies luidt om X in schooljaar naar K in T te laten gaan. Uit het OPP van Z D blijkt onder meer dat in september 2013 de prognose van de uitstroombestemming vervolgonderwijs betrof en de realisatie dagbesteding. In januari 2014 betrof zowel de prognose als de realisatie van de uitstroombestemming dagbesteding. De conclusie in het OPP is: het uitstroomprofiel en de uitstroombestemming is op didactisch gebied: vervolgonderwijs, op sociaal-emotioneel gebied: arbeid, op gebied werknemersvaardigheden: een combinatie van arbeid en vervolgonderwijs, het theoretisch uitstroomprofiel: vervolgonderwijs, en de reële uitstroombestemming: dagbesteding. Het advies luidt om Z in schooljaar naar K in T te laten gaan. Uit het OPP van Y blijkt onder meer dat in september 2013 en januari 2014 zowel de prognose als de realisatie van de uitstroombestemming vervolgonderwijs betrof, maar dat beide in mei 2014 zijn bijgesteld naar dagbesteding. De conclusie in het OPP is: het uitstroomprofiel en de uitstroombestemming is op didactisch gebied: vervolgonderwijs, op sociaal-emotioneel gebied: een combinatie van dagbesteding en arbeid, op gebied werknemersvaardigheden: een combinatie van dagbesteding en arbeid, het theoretisch Pagina 2 van 7

3 uitstroomprofiel: vervolgonderwijs, en de reële uitstroombestemming: dagbesteding. Het advies luidt om Y in schooljaar naar K in T te laten gaan. 7. Het OPP van de leerlingen is in juni 2014 tussentijds geëvalueerd en vervolgens aangepast. De uitstroombestemming is bijgesteld van vervolgonderwijs naar dagbesteding. De bijstelling van het OPP is op 2 juli 2014 met verzoekers besproken. Ook is gesproken over hoe K, gelet op het stoppen van de studieklas, met ingang van 1 augustus 2014 het onderwijsaanbod vorm kan geven. Verzoekers waren het niet eens met het OPP en hebben het niet ondertekend. 8. Daarna hebben verzoekers een onderwijsconsulent ingeschakeld. 9. De studieklas is aan het einde van schooljaar stopgezet. De zonen van verzoekers konden kiezen of ze met ingang van schooljaar naar het regulier voortgezet onderwijs, of K (vso) dan wel U (vso) wilden. 10. Verzoekers hebben geen keuze gemaakt waardoor de leerlingen bleven ingeschreven bij K en zouden meegaan naar de vestiging in T. De leerlingen zijn bij aanvang van het schooljaar, 18 augustus 2014, niet naar school gegaan. Bij brief van 20 augustus 2014 heeft de directeur van K, mede namens de directie van het SWV, aan verzoekers onder meer het volgende meegedeeld: Uw zoon staat ingeschreven bij K, locatie T. Zonder ander bericht verwachten wij uw zoon uiterlijk maandag 25 augustus 2014 op school. Mocht u hier geen gehoor aan geven zal de school vanuit de zorgplicht naast een melding bij de leerplichtambtenaar een AMK melding doen omdat u uw zoon de mogelijkheid op onderwijs ontzegt. De leerlingen zijn vervolgens niet naar school gegaan. Verzoekers geven hen thuis onderwijs dat onder meer wordt gegeven door een door verzoekers ingehuurde docent. 11. In oktober 2014 zijn verzoekers in contact gekomen met de heer V van Gedragswerk. Gedragswerk is een door het Ministerie van OCW mogelijk gemaakt project dat tot doel heeft de samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. 12. Op initiatief van Gedragswerk hebben de leerlingen medio oktober 2014 een beroepskeuzeonderzoek gedaan bij het Bureau Arbeidsparticipatie (BAP). Dit bureau is een onderdeel van U. 13. De onderwijsconsulent heeft op 3 november 2014 zijn eindverslag aan verzoekers gestuurd en geconcludeerd geen oplossing voor de situatie te hebben gevonden. 14. Op 20 november 2014 heeft er een actietafelbijeenkomst plaatsgevonden waarbij aanwezig waren de directeuren van het samenwerkingsverband, een vertegenwoordiger van Bureau Arbeidsparticipatie, Gedragswerk en de directeuren/vertegenwoordigers van de scholen, zowel regulier als vso, die mogelijk iets voor de drie leerlingen zouden kunnen betekenen. Het verslag van deze bijeenkomst vermeldt: Het regulier onderwijs kan voor deze jongeren op dit moment geen passend arrangement realiseren. Alle drie jongens zijn welkom op K in T. U geeft aan voor elke jongere een passend arrangement te kunnen bieden. Voor elk van de drie leerlingen is een voorstel gedaan voor een individueel arrangement, waarbij zij starten met vmbo tl op U. Pagina 3 van 7

4 15. In de bijeenkomst van 20 november 2014 is afgesproken dat de heer V van Gedragswerk de voorstellen met verzoekers bespreekt en aanbiedt om met verzoekers te gaan kijken op U. Verzoeker D heeft nadien U bezocht. 16. Ten tijde van de zitting gaan de leerlingen nog niet naar school, maar krijgen zij thuis onderwijs. 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Standpunt verzoekers Verzoekers kunnen niet instemmen met het OPP zoals door K is bijgesteld. Daarom hebben verzoekers het OPP niet ondertekend. Dagbesteding is geen passende uitstroombestemming. Evenmin is duidelijk waarom de uitstroombestemming in zo n kort tijdsbestek zodanig is veranderd. Verzoekers menen dat het OPP niet is opgesteld op basis van de mogelijkheden van de leerlingen, maar dat is toe geredeneerd naar het profiel van K. De grenzen van het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden van K zijn bepalend geweest voor de uitstroombestemming dagbesteding. De leerlingen moeten zich op sociaal-emotioneel gebied en in bepaalde vaardigheden nog verder ontwikkelen, maar dit neemt niet weg dat de uitstroombestemming niet vervolgonderwijs zou kunnen zijn. In de studieklas en ook in de onderwijssituatie nu thuis, wordt aan het ontwikkelen van deze vaardigheden gewerkt. Er zijn verschillende alternatieven de revue gepasseerd, zoals afstandsonderwijs (IVIO), een aantal dagdelen in de klas van Bureau Arbeidsparticipatie in het gebouw van het OPDC of dagbesteding op een zorgboerderij op Texel gecombineerd met afstandsonderwijs. Deze alternatieven zijn niet passend, vanwege onvoldoende niveau. Bovendien zijn de leerlingen niet in staat om zelfstandig te reizen en sommige vormen van leerlingenvervoer zijn voor hen zelfs te belastend. Ook het assessment bij het BAP heeft uiteindelijk niet tot een oplossing geleid. Het is duidelijk dat de leerlingen niet naar het regulier onderwijs kunnen maar een - en ondersteuningsaanbod binnen het SWV ontbreekt. Daarom lieten verzoekers hun zonen met ingang van schooljaar niet naar K gaan. Het profiel van K locatie T (op dat moment een nieuwe vestiging), was onbekend. Verzoekers hebben om een toelichting op het profiel verzocht, maar deze niet gekregen. Het SOP van K is in het algemeen niet passend, niet alleen wat betreft het beperkt aantal vakken op vmbo tl niveau maar ook omdat geen vakken als techniek of natuurkunde aangeboden worden. Na de actietafelbijeenkomst van 20 november 2014 heeft verzoeker D U bezocht als mogelijk alternatief. Maar anders dan verweerder en het SWV stellen, kan deze school ook geen passend aanbod doen. Er is weliswaar een volledig aanbod van vmbo tl vakken maar met het profiel zorg en welzijn en niet bijvoorbeeld techniek of natuurkunde. Daarnaast bleek de aanpak van gedrag door U niet aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de zoon van verzoeker D. Standpunt verweerder Verweerder heeft voor de leerlingen een OPP opgesteld, na advies van de commissie voor de begeleiding. In de drie OPP s valt op dat er sprake is van een disharmonisch profiel. Op onderdelen wordt als uitstroombestemming vervolgonderwijs geconstateerd maar ook de uitstroombestemming arbeid, of een combinatie van deze twee al dan niet met dagbesteding. Als gevolg van beperkingen in het werktempo en sociale vaardigheden is er een zodanige ondersteuningsnoodzaak, dat de uitstroombestemming dagbesteding is geworden. Verweerder wijst erop dat de uitstroombestemming niet altijd dagbesteding hoeft te blijven. Het OPP kan op dit onderdeel weer worden bijgesteld. Ook wat betreft het aanbod op didactisch gebied zal er geen wijziging plaatsvinden. Er zal alleen meer focus komen te liggen op de sociaal-emotionele en werknemersvaardigheden. Deze vaardigheden moeten ook voor uitstromen naar het mbo verder worden ontwikkeld. Pagina 4 van 7

5 Het OPP is in juni 2014 geëvalueerd, bijgesteld en hierover is op 2 juli 2014 met verzoekers gesproken. Ook is gesproken over hoe het onderwijsaanbod binnen K vorm zou kunnen krijgen. Verweerder erkent dat het profiel van K, zoals beschreven in het SOP, uitgaat van een ander IQ van de leerlingen. Echter, doordat K de studieklas heeft overgenomen, is er ook een andere populatie leerlingen bij K gekomen. Het aanbod van K is daar op aangepast. Verweerder kan dan ook een aanbod bieden aan de leerlingen. Dit aanbod is minstens even passend als het aanbod dat de kinderen in de studieklas kregen. K kan weliswaar niet een volledig vmbo-tl pakket bieden, maar verweerder acht dit voor de leerlingen op dit moment ook niet haalbaar. Het aanbod is zodanig dat de leerlingen verschillende vakken op vmbo-tl niveau kunnen volgen en staatsexamen kunnen doen via U. Verweerder kan hen de mogelijkheden bieden om uit te stromen naar het mboniveau dat aansluit bij hun wensen. Ter zitting heeft verweerder verklaard dat individuele arrangementen geboden kunnen worden waarmee aan de wensen en behoeften van de leerlingen tegemoet kan worden gekomen. Ook U heeft een passend aanbod. Verzoekers houden echter vast aan de studieklas en zijn nu ook tevreden over het thuisonderwijs waardoor zij onvoldoende open staan voor het passende onderwijs- en ondersteuningsaanbod van K, aldus verweerder. 4. VERKLARING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND De vertegenwoordiger van het SWV heeft ter zitting verklaard dat er voor de leerlingen binnen het SWV een passend aanbod is. Tijdens de actietafelbijeenkomst op 20 november 2014 zijn er drie individuele trajecten voorgesteld die passend zijn. Verzoekers zijn niet tevreden met dit aanbod. Ook is het mogelijk dat de leerlingen of bij K of bij U een individueel arrangement krijgen. Het is afhankelijk van het individuele schoolbestuur in hoeverre dit gerealiseerd kan worden. 5. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De bevoegdheid van de Commissie De Commissie is op grond van artikel 44 lid 2 Wet op de expertisecentra (WEC) bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen ouders en bevoegd gezag van een school die ontstaan bij de toepassing van onder meer artikel 41a lid 1 en 4 WEC, betreffende het vast- en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief. Nu verzoekers drie geschillen hebben voorgelegd over het door K vastgestelde OPP voor hun kinderen, is de Commissie bevoegd om van het geschil kennis te nemen. De ontvankelijkheid van het verzoek In artikel 4 lid 1 van het reglement van de Commissie is bepaald dat de termijn voor het indienen van een verzoek zes weken bedraagt. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop in dit geval - het ontwikkelingsperspectief is bekendgemaakt. De OPP s die verweerder heeft opgesteld, hebben betrekking op de periode april 2014 oktober Op 2 juli 2014 heeft verweerder met verzoekers gesproken over de bijgestelde OPP s. Verzoekers zijn niet akkoord gegaan met deze bijgestelde OPP s en hebben deze niet ondertekend. Dit was verweerder duidelijk. Verweerder heeft geen nieuw contact gezocht om het gesprek met verzoekers voort te zetten. De ouders hebben vervolgens hun hoop gevestigd op anderen, zoals de onderwijsconsulent en de medewerker van Gedragswerk die zich - met medeweten van verweerder - ervoor inspanden dat binnen het SWV een onderwijsaanbod voor de leerlingen tot stand zou komen, waarmee ook verzoekers zouden kunnen instemmen. Verzoekers mochten vertrouwen dat het OPP van alle drie de leerlingen mogelijk nog niet zijn Pagina 5 van 7

6 definitieve vorm had gekregen. De facto is deze zoektocht beëindigd nadat de actietafelbijeenkomst van 20 november 2014 onvoldoende succes bleek te hebben. Kort daarna hebben verzoekers van de uitkomsten van deze bijeenkomst gehoord en besloten zij het geschil over het OPP aan de Commissie voor te leggen. Onder deze omstandigheden is het redelijk dit als datum te nemen waarop de termijn van zes weken voor het indienen van een geschil bij de Commissie is gaan lopen, dus op of kort na 20 november Verzoekers hebben op 13, 14 en 15 december 2014 ieder een geschil aan de Commissie voorgelegd. De termijn van zes weken is hiermee dus niet overschreden. Daarom oordeelt de Commissie verzoekers ontvankelijk in hun verzoek. De beoordeling van het verzoek: het ontwikkelingsperspectief Op grond van artikel 41a lid 1 WEC stelt het bevoegd gezag voor een leerling voor wie voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, een OPP vast. Een OPP wordt vast- dan wel bijgesteld (artikel 41a lid 4 WEC), na advies van de commissie voor de begeleiding en nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders. Het OPP moet informatie bevatten over het uitstroomprofiel (welk soort vervolgonderwijs, welk soort arbeid, welke vorm van dagbesteding) en dit moet worden onderbouwd. Voorts moet het OPP een weergave bevatten van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling (zie Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, Stb. 2013, 387, p. 4). Daarnaast moet het OPP ten minste één keer per schooljaar met de ouders worden geëvalueerd (artikel 41a lid 3 WEC). Verweerder heeft voor de drie zonen van verzoekers een OPP opgesteld dat ziet op de periode april oktober De OPP s zijn op- en bijgesteld na advies van de commissie voor de begeleiding. Op 2 juli 2014 heeft verweerder over de bijstelling van de OPP s gesproken met verzoekers. In de OPP s zijn de uitstroombestemmingen en de onderbouwing daarvan terug te vinden. Ook de bevorderende en belemmerende factoren komen in de OPP s naar voren. In het OPP is moeilijker terug te vinden hoe de leerdoelen op didactisch gebied (de vakken waarin de leerlingen goed zijn) en de aandachtsgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling en werknemersvaardigheden zich tot elkaar verhouden wat betreft ondersteunings- en onderwijsaanbod. De Commissie heeft ter zitting vastgesteld dat bij verzoekers onder meer de indruk is ontstaan dat hun zonen niet meer het onderwijsaanbod op hun didactisch niveau zouden krijgen. Voor de vast- of bijstelling van het OPP is de instemming van ouders niet vereist. Het is aan het professionele oordeel van de school om de uitstroombestemming van een leerling te definiëren op basis van onderwijskundige gegevens. Maar er moet wel voldoende op overeenstemming gericht overleg aan vooraf gegaan zijn. (Zie Kamerstukken I 2011/12, , nr. G, p. 43). In de bestreden OPP s is de uitstroombestemming bijgesteld van vervolgonderwijs naar dagbesteding. Dit is voor verzoekers en de leerlingen een grote verandering met mogelijk verstrekkende gevolgen. Aan de waarborg waarmee de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief is bekleed dient, zeker in een situatie als deze, nauwkeurig invulling te worden gegeven. Dit betekent dat het op overeenstemming gericht overleg open en reëel gevoerd dient te worden. Nog afgezien van de onduidelijkheid of voorafgaand aan de bijstelling van het OPP op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden, heeft de Commissie uit de stukken en de verklaringen ter zitting niet kunnen afleiden dat van voldoende op overeenstemming gericht overleg sprake is geweest. Weliswaar hebben partijen elkaar op 2 juli 2014 gesproken, maar dit overleg leidde slechts tot het inzicht dat verzoekers en verweerder het met elkaar oneens waren over de bijgestelde OPP's. Niet gebleken is dat verweerder daarna met andere instrumenten, inzichten, of uitnodigingen voor nader overleg Pagina 6 van 7

7 verzoekers heeft benaderd. De brief van 20 augustus 2014, waarin de directeur van K verzoekers erop wijst dat de leerlingen naar school moeten komen, omdat er anders bij de leerplichtambtenaar en het AMK een melding wordt gedaan, wijst ook niet op een inspanning om het op overeenstemming gericht overleg voort te zetten. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat mede onder invloed van persoonlijke omstandigheden door de directeur geen verdere inspanningen zijn ondernomen om opnieuw met verzoekers in gesprek te gaan. Verweerder heeft voorts ter zitting verklaard dat er voor de leerlingen individuele arrangementen mogelijk zijn. Niet gebleken is dat verweerder dit in het overleg met verzoekers heeft besproken. De Commissie is dan ook van oordeel dat er onvoldoende sprake is geweest van op overeenstemming gericht overleg. Dat verweerder op 20 november 2014 heeft deelgenomen aan de door Gedragswerk belegde actietafelbijeenkomst, maakt dit niet anders. 6. OORDEEL Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Commissie het verzoek gegrond en adviseert het bevoegd gezag om een nieuw ontwikkelingsperspectief voor X, Z en Y op te stellen en daarbij de verplichting van het voeren van op overeenstemming gericht overleg met verzoekers in acht te nemen. Aldus gedaan te Utrecht op 20 februari 2015 door mr. drs. P.H.A. van Geel, voorzitter, drs. A.H.T. Gieling, drs. R.H.A.M. Kraakman, leden, in aanwezigheid van mr. O.A.B. Luiken, secretaris. mr. drs. P.H.A. van Geel voorzitter mr. O.A.B. Luiken secretaris Pagina 7 van 7

ADVIES. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

ADVIES. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107447 ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. I. Mercanoglu en C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs E, verweerder

Nadere informatie

Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering.

Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering. 107678 - Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering. in het geding tussen: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende te B,

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5.

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5. 107219 - Verwijdering van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte kan pas als onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. in

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder 107347 - Ook bij overstap van een leerling moet de school van aanmelding bij de weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte zorgdragen voor een andere school. in het geding tussen:

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder 106841 in het geding tussen: ADVIES A en B, wonende te C, verzoekers gemachtigde: de heer mr. drs. R.F. Bakker en het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder 1. VERLOOP

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder 107072 - Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster

Nadere informatie

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven.

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. 107426 - School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, verzoekers,

Nadere informatie

ADVIES. 1. Verzoekster is de moeder van F. F heeft vanaf zijn vierde jaar tot en met groep 5 onderwijs gevolgd op basisschool J, te K.

ADVIES. 1. Verzoekster is de moeder van F. F heeft vanaf zijn vierde jaar tot en met groep 5 onderwijs gevolgd op basisschool J, te K. 107017 ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. M.R. de Kok, en het College van Bestuur van C, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs,

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest.

Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest. 106632 - Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, wonende te

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder 107235 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, en de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Op 29 april 2016 heeft

Nadere informatie

ADVIES. De C voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs voor B en omstreken, gevestigd te B, het bevoegd gezag van het D te B, verweerder

ADVIES. De C voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs voor B en omstreken, gevestigd te B, het bevoegd gezag van het D te B, verweerder 107792 - Na beëindiging OPDC traject moet de school van inschrijving een besluit nemen over het wel of niet vervolgen van het onderwijs van de leerling op school. in het geding tussen: mevrouw A, wonende

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: mevrouw mr. A.M.T. Wigger

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: mevrouw mr. A.M.T. Wigger 107137 - School mag besluiten tot verwijdering van chronisch zieke leerling wegens de verstoorde verhouding met de moeder mits een andere school bereid gevonden is de leerling aan te nemen. De LOI is niet

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te L, het bevoegd gezag van de D te H, verweerder

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te L, het bevoegd gezag van de D te H, verweerder 107180 in het geding tussen: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende te K, verzoekers, en de Stichting C, gevestigd te L, het bevoegd gezag van de D te H, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Op 1 maart

Nadere informatie

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen Landelijke Commissie voor Geschillen Wms 107855 - Het bevoegd gezag heeft ten onrechte besluiten tot vaststelling van de lessentabel en invoering van een mavo/havo brugklas niet ter instemming aan de DMR

Nadere informatie

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium; VO

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium; VO SAMENVATTING 106465 - Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium; VO Een leerling heeft van de basisschool het advies vwo gegeven. De leerling heeft het Syndroom van Asperger en bij hem is

Nadere informatie

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering.

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering. 107865 - Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde:

Nadere informatie

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs.

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs. 106669 - Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, het bevoegd gezag, verder te noemen verweerder

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, het bevoegd gezag, verder te noemen verweerder SAMENVATTING 106528 - Geschil toelating leerling tot de basisschool; PO Het schoolbestuur van een reguliere basisschool heeft op 10 juli 2014 aan de ouders meegedeeld dat hun zoon, een leerling met een

Nadere informatie

Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten.

Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten. 106822 - Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, verzoeker en ADVIES het

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E te F, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E te F, verweerder 107082 - Een verwijderingsbeslissing moet gebaseerd zijn op recente en relevante informatie over de gezondheid en ondersteuningsbehoefte van de leerling. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B,

Nadere informatie

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht. ADVIES

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht. ADVIES 106607- Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, wonende te C, verzoekers en het College van Bestuur van de D, gevestigd

Nadere informatie

de Stichting C, gevestigd te Q, het bevoegd gezag van D, locatie E te P, verweerder

de Stichting C, gevestigd te Q, het bevoegd gezag van D, locatie E te P, verweerder 107839 ADVIES in het geding tussen: de heer A, vader van B, wonende te P, verzoeker, gemachtigde: mevrouw N.P.J. van Uffelen en de Stichting C, gevestigd te Q, het bevoegd gezag van D, locatie E te P,

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag SAMENVATTING 106487 - Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief; VO Een opdc heeft besloten om een leerling met de diagnose selectief mutisme niet meer toe te laten tot het regulier onderwijsprogramma.

Nadere informatie

AD V I ES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, hierna te noemen verzoekster

AD V I ES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, hierna te noemen verzoekster 106816 - De school van aanmelding kan een leerling niet weigeren vanwege de vereiste intensieve begeleiding als onvoldoende is onderzocht wat zijn ondersteuningsbehoefte is, ook al ligt er een aanbod van

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

Geschil over toelating leerling tot mavo; VO

Geschil over toelating leerling tot mavo; VO 106504 - Geschil over toelating leerling tot mavo; VO SAMENVATTING Een leerling, met autisme (PDD-NOS), heeft van de basisschool het advies havo/vwo gekregen. Hij heeft regulier basisonderwijs gevolgd

Nadere informatie

ADVIES. Stichting C, gevestigd te K, het bevoegd gezag van D te K (de school), verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen

ADVIES. Stichting C, gevestigd te K, het bevoegd gezag van D te K (de school), verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen 107362 - De voorgenomen verwijdering van de leerling en haar plaatsing op een bovenschoolse voorziening is redelijk omdat de leerling onveilige situaties veroorzaakte en de school geen onderzoek mocht

Nadere informatie

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot mavo; VO

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot mavo; VO SAMENVATTING 106544 - Geschil over toelating leerling tot mavo; VO Een leerling heeft twee jaar thuisonderwijs ontvangen. Als de inspectie die situatie beëindigt, meldt verzoekster haar zoon aan bij een

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor E te D, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor E te D, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen 107529 - De voorgenomen verwijdering van school en plaatsing op de bovenschoolse voorziening is redelijk omdat nader onderzoek nodig is naar de ondersteuningsbehoefte en het niveau van de leerling, voordat

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs (so) E te C, verweerder

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs (so) E te C, verweerder 107499 - De school voor zeer moeilijk lerende kinderen is op dit moment passend omdat de leerling daar de voor hem noodzakelijke begeleidingsstructuur wordt geboden met veel meer zorgondersteuning dan

Nadere informatie

ADVIES. Stichting D, gevestigd te O, het bevoegd gezag van de school, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. B.T. Brouwer

ADVIES. Stichting D, gevestigd te O, het bevoegd gezag van de school, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. B.T. Brouwer 107372 - De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school handelingsverlegen is, geen nader onderzoek mag uitvoeren en een anders school heeft aangeboden die passend is voor de leerling.

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te X, het bevoegd gezag van C te X, verweerder gemachtigde: de heer mr. W. Lindeboom

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te X, het bevoegd gezag van C te X, verweerder gemachtigde: de heer mr. W. Lindeboom 107412 - De school mag de leerling verwijderen omdat zij niet de benodigde ondersteuning kan bieden en een andere school heeft gevonden die passend is voor de leerling. in het geding tussen: ADVIES mevrouw

Nadere informatie

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES 107148 Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief inzake de klacht van ADVIES mevrouw A en de heer B te C, ouders van D, klagers tegen - de heer E, directeur

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van school E, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J. Verhaart

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van school E, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J. Verhaart 107636 - Een school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ongeacht zijn leeftijd, niet verwijderen als geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld. in het geding tussen: ADVIES de heer

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B, wonende te D, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. W. Brussee, voor deze mevrouw mr. M. Scholtes

ADVIES. de heer A en mevrouw B, wonende te D, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. W. Brussee, voor deze mevrouw mr. M. Scholtes 107365 - De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat zijn resultaten onvoldoende waren en een derde maal de brugklas doen niet in zijn belang is. Geschillencommissie in het geding tussen:

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, het bevoegd gezag van D, gevestigd te E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. R.D. Harteman

ADVIES. het College van Bestuur van C, het bevoegd gezag van D, gevestigd te E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. R.D. Harteman 107032 - Als de reguliere basisschool handelingsverlegen is en voldoende is aangetoond dat zij niet langer in in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, is de beslissing de leerling te verwijderen redelijk.

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster,

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, 107515 - Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Informatie voor scholen/schoolbesturen/schoolleiders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag De MR en heeft over een voorgenomen nieuwbouw op lokatie K. positief advies afgegeven. Nadat het advies was uitgebracht, is het bevoegd gezag teruggekomen op dit voorgenomen besluit. Het terugkomen op

Nadere informatie

ADVIES. Stichting C gevestigd te D, het bevoegd gezag van christelijke basisschool E te B, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J.

ADVIES. Stichting C gevestigd te D, het bevoegd gezag van christelijke basisschool E te B, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J. 107359 - De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk vanwege de ontstane onrust en onveiligheid als gevolg van gebeurtenissen waar de leerling bij betrokken was. Het aanbod van twee andere

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag 106912 UITSPRAAK in het geding tussen: het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag en de deelmedezeggenschapsraad van C te B, verweerder, hierna te noemen de DMR 1.

Nadere informatie

ADVIES. Stichting D, gevestigd te P, het bevoegd gezag van basisschool C te O, verweerder

ADVIES. Stichting D, gevestigd te P, het bevoegd gezag van basisschool C te O, verweerder 107621 - De school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet verwijderen als niet op tijd een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel is opgesteld. in het geding tussen: ADVIES de

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen 107270 - Als een school extra begeleiding inzet en dit in een plan beschrijft is het goed het plan met ouders te bespreken en door de ouders voor gezien te laten tekenen. inzake de klacht van: ADVIES de

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het E, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het E, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105464 - Beroep tegen beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; De werknemer heeft bij de werkgever vier tijdelijke dienstverbanden gehad. Tussen het tweede en derde dienstverband zat

Nadere informatie

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad vana te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad vana te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR 107152 - De lessentabel van deze school is onderdeel van het schoolplan waarvoor de MR instemmingsrecht heeft; partijen hebben voldoende concreet belang bij het verzoek tot uitspraak in dit interpretatiegeschil.

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van C, gevestigd te P, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. C.J.

SAMENVATTING. het bestuur van C, gevestigd te P, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. C.J. 106295 - Geschil over verwijderingsbeslissing; PO SAMENVATTING Het bevoegd gezag besloot tot verwijdering van een 10-jarige leerling met het syndroom van Down wegens, als gevolg van zijn fysiek gedrag

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105309 - Geschil met betrekking tot de toepassing van artikel F-5 CAO BVE De werkgever kent een uitvoeringsregeling voor de werkverdeling 2011-2012 en heeft conform de daarin opgenomen procedure

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 Z-14 11 september 2015 Leerling heeft niet de nodige begeleiding gekregen. De school heeft zich zelfs schuldig gemaakt

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/077 Klacht over passend onderwijs. Klaagster is van mening dat haar dochter verweren moet worden naar speciaal onderwijs. Klacht

Nadere informatie

Bedreigen van een docent voldoende reden om leerling van school te verwijderen ADVIES

Bedreigen van een docent voldoende reden om leerling van school te verwijderen ADVIES 107569 - Bedreigen van een docent voldoende reden om leerling van school te verwijderen in het geding tussen: de heer A, wonende te B, verzoeker, en ADVIES de Stichting C, gevestigd te gemeente D, het

Nadere informatie

De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten. 107468 - De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde:

Nadere informatie

informatie over OPP gezamenlijk in dialoog: inzoomen op een voorbeeld vanuit ouder perspectief samenvatten / opbrengsten

informatie over OPP gezamenlijk in dialoog: inzoomen op een voorbeeld vanuit ouder perspectief samenvatten / opbrengsten informatie over OPP gezamenlijk in dialoog: inzoomen op een voorbeeld vanuit ouder perspectief samenvatten / opbrengsten Kan ik hier wat mee? Wat betekent dit voor mijn positie? Waar wil ik invloed op

Nadere informatie

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud:

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud: 106580/106587/106588/106602/106604 - Een bestuurder moet met ouders transparant communiceren over het vertrek van de directeur en de wijziging van hoogbegaafdenonderwijs als gevolg van Passend ; PO inzake

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M.

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M. S AMENV ATTING 08.023 / 104010 Interpretatiegeschil VO - artikel 4 lid 3, artikel 21 lid 2 en artikel 2 jo 11 onder h WMS m.b.t. de medezeggenschapsstructuur, de procedure van vaststelling van medezeggenschapsdocumenten,

Nadere informatie

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107336 UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder,

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Onderwijsgeschillen Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Leon t Hart Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2014/072 24 september 2014 Er is onvoldoende begeleiding geboden door school en te weinig aandacht besteed aan de faalangst en sociaal emotionele

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel

Nadere informatie

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO 106770-15.06 Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van de rooms-katholieke basisschool A te

Nadere informatie

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106953 - Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond omdat het samenwerkingsverband de bezwaarprocedure onjuist heeft gevoerd en de ondersteuningsbehoefte onvoldoende in beeld is gebracht.

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. 107524 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van psychodiagnostisch assistent is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen de toegekende functie en de kenmerkscores

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

106793 - School mocht leerling verwijderen omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden.

106793 - School mocht leerling verwijderen omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden. 106793 - School mocht leerling verwijderen omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster gemachtigde: de heer mr.

Nadere informatie

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR.

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. 106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad en de

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekers. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E, verweerder gemachtigde: mr. L.

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekers. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E, verweerder gemachtigde: mr. L. 107059 - Een voornemen tot verwijdering moet de juiste gronden voor verwijdering vermelden; dat is hier niet het geval omdat de handelingsverlegenheid van de school niet is genoemd. in het geding tussen:

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster 106042 - Klacht over begeleiding en over veiligheid op school; PO Landelijke SAMENVATTING Een ouder klaagt erover dat de school haar zoon niet de begeleiding geeft die hij nodig heeft en niet optreedt

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers SAMENVATTING 106199 - klacht over ontbreken probleemomschrijving en ondersteuning bij dyslexie, over gebrekkige communicatie en over onveilige schoolomgeving; PO Als (gedrags)problemen de ontwikkeling

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/188 Klacht over schooladvies. Naar het oordeel van de Commissie heeft de school gelet op de resultaten van L1, het ontbreken van

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 School stelt zich ten opzichte van gescheiden vader partijdig op. Moeder krijgt informatie die de vader

Nadere informatie

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur. 107566 - Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde:

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen. Wat te doen als er sprake is van een klacht of een geschil?

Regeling klachten en geschillen. Wat te doen als er sprake is van een klacht of een geschil? Regeling klachten en geschillen Wat te doen als er sprake is van een klacht of een geschil? Bestuurlijk vastgesteld 17 november 201417 november 2014 Inleiding Het SWV VO Delflanden draagt zorg voor zo

Nadere informatie