ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE"

Transcriptie

1 ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE februari 2014 nummer 1 BULLETIN INHOUD Column duo-voorzitter Terugblik arbeidsvoorwaardenoverleg 2013 AOW-gat procedure voor rechtbank Minder pensioenopbouw in 2015 Medezeggenschap in 2014 Algemeen Overleg Personeel van de Vaste Commissie Defensie Herinrichting museaal bestel Defensie GOV MHB verenigingszaken Column vice-voorzitter En verder: Cartoon GOV MHB-lid Annecarijn Flens Column Kijken naar Visie Column juridische zaken Nieuw bestuurslid Pieter Vogel De bijzondere positie van de militair Een nieuw jaar ligt voor ons. Ik hoop dat Defensie eindelijk in rustig vaarwater komt en dat zij haar diepe reorganisatiewonden kan gaan likken. Ik hoop ook dat het voorlopig is gedaan met de reorganisatiedrift en dat Defensie en haar personeel in de gelegenheid worden gesteld om hun draai te vinden in de nieuwe organisatie. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een groot aantal defensiemedewerkers nog steeds geen zekerheid hebben over hun baan. Of het bovenstaande Defensie is gegund zal mede afhangen van het doorzetten van het economisch herstel. De eerste signalen zijn in ieder geval positief. Wat het jaar u ook gaat brengen, het jaar 2014 zal in ieder geval voor het overleg met de werkgever een belangrijk jaar worden. Het Kabinet Rutte II zit niet stil en op het vlak van de sociale zekerheid en pensioenen zijn reeds de nodige (bezuinigings-) maatregelen genomen. Maatregelen die hun doorwerking hebben op de rechtspositie van het defensiepersoneel. Het is maar net welke pet je op hebt, maar vaak wordt dit de modernisering van de rechtspositie genoemd. Hoe dan ook wordt komend jaar het jaar van de waarheid op pensioengebied (inclusief het AOW-gat). Voor het jaar 2014 is een tijdelijke oplossing gevonden, maar deze volstaat niet voor Als in 2014 besloten wordt om het pensioenstelsel te wijzigen, dan zou dit een directe doorwerking kunnen hebben op bijvoorbeeld het loongebouw en de toelagen. Dit jaar zal er ook duidelijkheid komen over de ambtenarenstatus. Het is het afgelopen jaar stil geweest omtrent de normalisatiediscussie. Echter, het betreft hier niet uit het oog, uit het hart. De beleidsmedewerkers op Binnenlandse Zaken hebben niet stil gezeten. Op 23 januari jl. is in de Tweede Kamer besloten dat vanwege de bijzondere positie van de militair de defensieambtenaar (militair en burger) als één van de weinigen zijn ambtenarenstatus behoudt. Voor de meeste militairen is het de normaalste zaak van de wereld dat een aantal grondwettelijke rechten niet op hen van toepassing is. Men weet vaak niet beter en men is zich hier, net als de meeste Nederlanders, veelal niet eens van bewust. Bewustwording is echter wel essentieel voor behoud van een goede rechtspositie. In wetgevingstrajecten worden de werknemers vaak als eenheidsworst benaderd. De bijzondere (rechts)positie van de militair wordt daarbij over het hoofd gezien, met als gevolg dat Defensie of de militair het financiële haasje is. Bewustwording van deze bijzondere positie in het algemeen en in de Tweede Kamer in het bijzonder, is essentieel om de lusten en de lasten van de bijzondere positie van de militair in evenwicht te houden. Bewustwording en erkenning hiervan is dus essentieel voor een constructief overleg met de minister over de arbeidsvoorwaarden van de toekomst. door Marc de Natris ProDef bulletin, februari

2 Colofon Column duo-voorzitters Het ProDef bulletin is een uitgave van de Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV MHB). Het bulletin verschijnt 8 keer per jaar. Adres secretariaat GOV MHB en redactie ProDef bulletin: Wassenaarseweg CH Den Haag (secretariaat/administratie) (redactie ProDef bulletin) Redactie M.E.M. de Natris (hoofdredacteur), T. Kofman, M.M.H. Heijligers, R.E.W. Pieters, P.J.G. van Sprang, drs. M.A.M. Weusthuis (eindredacteur) Aan dit nummer werkten mee: H. Boomstra (cartoon), A. Flens, drs. R.W. Mannak (correcties), P. van Maurik, mr. B. Blonk Vormgeving Frank de Wit, Zwolle Drukwerk Èpos Press, Postbus 1070, 8001 BB Zwolle Advertenties ISSN ProDef bulletin Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de teksten in dit bulletin. Wijzigingen adres- en persoonsgegevens Svp doorgeven aan het secretariaat van de GOV MHB: Juridisch advies Voor arbeidsgerelateerde vragen en/of conflicten beschikt de GOV MHB over drie juridische adviseurs. De procedure loopt in aanvang via de coördinator M.E.M. de Natris (duo-voorzitter GOV MHB, of In spoedeisende gevallen kan onder goedkeuring achteraf rechtstreeks contact worden opgenomen met: mr B. Blonk Kopij Kopij voor nummer 2 van het ProDef bulletin dient uiterlijk op 3 maart 2014 per bij de redactie aanwezig te zijn. Bovendien zijn deze reorganisaties niet gedreven vanuit de gedachte van effectiever en efficiënter werken, maar door ongekende bezuinigingen die vervolgens nog voordat ze verwerkt zijn, opgevolgd werden door weer nieuwe bezuinigingen. Het zoveel mogelijk behouden van operationele capaciteiten bij al deze reorganisaties vormde het leidende beginsel voor Defensie. Essentieel, omdat wij anders ook onze relevantie, ons bestaansrecht gaan verliezen. Je komt, als je het gevraagde product niet meer kunt leveren, echt terecht in de laatste negatieve spiraal. De eerste conclusies over de laatste reorganisaties kunnen al worden getrokken. De ondersteunende processen dicteren nu volledig het primaire proces. Niet het inzet gereed maken bepaalt wat er moet gebeuren, maar de ondersteuning hiervan is leading geworden. We hoeven de kranten alleen maar te citeren, met betrekking tot de problemen met de gevechtspakken en de radio s. De reservedelenproblematiek was al bekend. Er is nu toegezegd dat er 50 miljoen extra hiervoor is vrijgemaakt. Maar dat verhaal horen wij al vier jaar. De voertuigen zijn voor een groot deel in parken samengevoegd. De procedure luidt: 5 weken voor de gewenste datum bestellen. Wanneer het primaire proces een hectiek heeft van bijna dagelijks wisselende programma s en de ondersteuning werkt met termijnen van minimaal 5 weken, dan weet je dat de ondersteuning niet in lijn is met het primaire proces. Bovendien zijn er de afgelopen jaren steeds meer taken neergelegd bij de commandant, zonder dat hij hiervoor meer stafcapaciteit kreeg. In tegendeel, het werd juist minder. Nu komt hier weer extra druk te liggen. De focus van het Commando DienstenCentra (CDC) is De dag dat de kruitdampen zijn opgetrokken De zoveelste reorganisatie is min of meer in organisatieschema s verwerkt. De stoelen zijn bezet en in opperste verwarring is iedereen opnieuw zijn aanspreekpunten aan het zoeken. Met de spreekwoordelijke (en elders ongeëvenaarde) Can Do mentaliteit worden de schouders er weer onder gezet om weer de zoveelste nieuwe werkelijkheid vorm te gaan geven. Iedereen weet dat er na een reorganisatie tijd nodig is om de organisatie opnieuw in te richten en te bezien of zaken wel of niet werken. niet meer klanttevredenheid, maar het invulling geven aan de aan hen opgelegde bezuinigingen. Het gevolg hiervan is dat op het moment dat de operationele eenheden de 5 weken van te voren aangevraagde voertuigen op komen halen, de boodschap luidt: Neen helaas, ze zijn niet inzetbaar. Daar waar, vóór de reorganisatie, de eenheid in overleg met zijn steunende eenheid prioriteiten voor dit primaire proces kon leggen, zijn nu de kosten en de bedrijfsvoering van CDC het bepalende proces. En daar speelt, zoals gezegd, maar één argument; geld. Een ander voorbeeld is dat wij te weinig instructeurs hebben, hierdoor moeten de opleidingen van onze nieuwe militairen voor een deel bij operationele eenheden worden gegeven. Het gevolg is dat zo n eenheid 9 weken niets anders doet dan opleiden en er geen werk meer is voor de parate soldaten. Ergo, het ondersteunende proces van onze primaire eenheden is volledig leidend geworden, de omgekeerde wereld. Er is dan ook maar één conclusie mogelijk: er is veel te diep gesneden, het paard is achter de wagen gespannen. Maar ook onze Can Do mentaliteit is te ver doorgeslagen. Laten wij eens beginnen met het duidelijk aangeven van onze grenzen. Laten wij eens kenbaar maken waar wij overal door het ijs zijn gezakt, waar onze pijn ligt en daar helder in zijn. Dan ben ik ervan overtuigd dat als de economie gaat aantrekken, er ook meer geld voor Defensie beschikbaar komt. Maar dan moeten wij wel het lef hebben om nu eens wel onze problemen helder op tafel te leggen. Niet zeuren maar wel duiden is het parool door Ruud Vermeulen 2 ProDef bulletin, februari 2014

3 Georganiseerd overleg door René Pieters Het Georganiseerd Overleg in 2013: Vertrouwen én afspraak is afspraak Algemeen Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een driedeling in het Georganiseerd Overleg. Het jaar begon, net als 2012, met een opgeschort overleg. Ditmaal vanwege de problematiek rondom de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) die de dag voor het kerstreces tot een uitbarsting kwam. Dit resulteerde in een ernstig bekoelde relatie tussen de CMHFsector Defensie en de andere Centrales van Overheidspersoneel en Defensie. Deze kilte heeft geduurd tot begin maart. De tweede periode betrof de implementatie van de reorganisaties uit de beleidsbrief van (voormalig) minister van Defensie Hans Hillen. Het overgrote deel van de geplande reorganisaties heeft zijn beslag gekregen vóór december. In deze periode heeft tevens het wegnemen van het wantrouwen van de Centrales jegens Defensie op de achtergrond een rol gespeeld. Dit proces heeft de rest van 2013 plaatsgevonden en is nog niet ten einde. Wel kan worden gezegd dat hierin grote stappen zijn gezet. Niet in de laatste plaats door het rapport van de Commissie De Veer. De derde periode ving medio november aan en werd gekenmerkt door een oplopende spanning tussen Defensie en de Centrales m.b.t. de uitzendbescherming van het personeel dat is ingezet in de Patriotmissie in Turkije. Nadat Defensie was teruggekomen op de voornemens om de uitzendbescherming voor deze groep militairen, tijdelijk, op te schorten, is de situatie in het Georganiseerd Overleg weer genormaliseerd. Daarmee eindigde 2013, voor het eerst in drie jaar, niet met een openstaand conflict en een opgeschort overleg. Wet Uniformering Loonbegrip Net als het voorafgaande jaar, begon ook 2013 met een opgeschort overleg. Ditmaal was de reden de grote negatieve financiële effecten voor militairen als gevolg van de invoering van de WUL per 1 januari Het dictaat van Defensie op 21 december 2012, waarin slechts een gedeeltelijke compensatie voor 2013 werd aangeboden én werd aangegeven dat een compensatie voor 2014 en verder, uit de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel zou moeten worden gefinancierd, was reden voor de Centrales al het overleg op te schorten, in afwachting van een nieuw voorstel van de zijde van Defensie. Begin maart kwam er een nieuwe voorstel van de minister dat de CMHF-sector Defensie voldoende ruimte bood om weer aan de overlegtafel plaats te nemen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de afspraak voor 2013 een gedeeltelijke compensatie te bieden, met de intentie om deze indien mogelijk te verbeteren, en dat voor 2014 en verder gekomen zou worden tot en structurele compensatie die niet uit de arbeidsvoorwaarden van het personeel moet worden betaald. Het heeft tenslotte tot het einde van het jaar moeten duren eer Defensie bereid was om te spreken over de invulling van de gemaakte afspraak. Mede ingegeven door de extra gelden die Defensie ontving als gevolg van het Herfstakkoord. Als gevolg van de resterende tijd tot 1 januari 2014 hebben de partijen besloten de compensatie van 2013 in 2014 voort te zetten en begin 2014 te spreken over de verdere compensatie. Ltgen b.d. Cees de Veer 2013 eindigde voor het eerst in drie jaar niet met een openstaand conflict Om te komen tot een volledige compensatie in 2014 en verder heeft de GOV MHB de minister van Defensie op 12 november, middels een brief, enkele voorstellen gedaan om het benodigde budget hiervoor te vinden. Commissie de Veer Als gevolg van het dieptepunt in het vertrouwen tussen de Centrales en Defensie is Ltgen b.d. Cees de Veer, (o.a.) voormalig IGK, gevraagd te bezien welke maatregelen noodzakelijk waren om dit vertrouwen weer terug te brengen. Medio april kwam Ltgen b.d. De Veer met zijn aanbevelingen. Deze betroffen o.a. een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de Hoofd Directie Personeel. Het plotselinge vertrek van Ltgen Van de Water, eind maart, bood de gelegenheid om hier direct invulling aan te geven, hetgeen leidde tot de benoeming van SBN Itzig- Heine tot HDP. Ook de benoeming van dhr. Kreeftmeijer tot Directeur Arbeidsvoorwaarden paste binnen de aanbevelingen. Gesteld kan worden dat, mede als gevolg van de adviezen van Ltgen b.d. De Veer en bovengenoemde benoemingen, het vertrouwen tussen de Centrales en Defensie beduidend beter is geworden. Dat blijkt bijv. uit het feit dat er sindsdien nagenoeg geen sprake is geweest van oplopende spanningen in het Georganiseerd Overleg. Reorganisaties 2013 stond voor het overgrote deel van het jaar in het teken van de reorganisaties als gevolg van de beleidsbrief. Waar het eind 2012 en begin 2013 de voorbereidingen betrof, ging het vanaf april 2013 om de implementatie. Van alle tienduizenden defensiemedewerkers die betrokken waren in de reorganisatietrajecten, is in de verschillende Begeleidingscommissies Personele Implementatie, individueel, de toepassing van de rechtspositie beoordeeld. In die (verhoudingsgewijs) zeer beperkte gevallen waarin sprake was van een foutieve toepassing van de rechtspositie is er met maatwerk voor gezorgd dat dit werd gecorrigeerd. Daar waar de CMHF-sector Defensie, samen met de andere Centrales van Overheidspersoneel, bij aanvang van het traject, als uitgangspunt had dat tijdens het gehele proces er een eenduidige rechtspositie zou ProDef bulletin, februari

4 Georganiseerd Overleg worden gehanteerd, moest dit uitgangspunt in 2013 worden losgelaten voor het burgerpersoneel bij Defensie. Een uitspraak van de Commissie voor de Rechten van de Mens en enkele rechterlijke uitspraken hebben ervoor gezorgd dat het bestaande artikel 116 in het BARD, de ontslagvolgorde, niet langer als zodanig kon worden gehanteerd vanwege leeftijdsdiscriminatie. Dit heeft ertoe geleid dat er in het Georganiseerd Overleg overeenstemming moest worden gevonden over een nieuwe ontslagvolgorde. Eind november zijn Defensie en de Centrales hierin geslaagd. Gesteld kan worden dat het overgrote deel van de geplande reorganisaties in 2013 zijn beslag heeft gekregen. Zoals door voormalig minister van Defensie Hans Hillen is aangegeven in zijn beleidsbrief, hebben de doorgevoerde reorganisaties ten doel om de defensieorganisatie om budgettaire redenen te verkleinen. Daarbij is steeds aangegeven dat gedwongen ontslagen niet te voorkomen zijn. Nu, bijna drie jaar later heeft de GOV MHB echter geconstateerd dat Defensie afstevent op een grote ondervulling, als gevolg van een achterblijvende werving en een groter dan gepland irregulier verloop. Middels een brief aan de minister van Defensie heeft de GOV MHB op 12 november 2013 onderbouwd aangegeven dat Defensie zich zou moeten gaan richten op het voorkomen van gedwongen ontslagen als gevolg van de reorganisaties. Uitzendbescherming Vlak voor het zomerreces zorgden de eerste geruchten over een mogelijke verlenging van de Patriotmissie in Turkije voor discussie over de uitzendbescherming. Met het schrappen van een batterij Patriotraketten heeft het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), volgens de Centrales, niet voldoende voortzettingsvermogen om de missie nog een jaar voort te zetten. Uiteindelijk werd dit in november door Defensie erkend. Defensie meende echter dat de situatie zo speciaal was, dat dit het tijdelijk afzien van de uitzendbescherming in ruil voor maatwerk, toestond. Na druk van de Centrales kwam Defensie terug op dit standpunt en gaf Defensie te kennen dat de uitzendbescherming zou worden nageleefd: Afspraak is afspraak. Vooruitblik op 2014 De verwachting is dat in 2014 belangrijke wijzigingen van de huidige arbeidsvoorwaarden van met name het militaire defensiepersoneel voorbereid gaan worden. Wetgeving op het gebied van o.a. de pensioenen maakt dit noodzakelijk. Voor de CMHF-sector Defensie staat hierbij voorop dat de militair een bijzondere positie kent waar het gaat om de rechten én plichten als werknemer. Deze bijzondere positie moet uitgangspunt blijven voor de arbeidsvoorwaarden van de militair. Daarnaast wachten nog enkele lastige dossiers op een afronding: de WUL-problematiek en de problematiek rond de buitenlandplaatsingen. Tevens betekent 2014 voor de CMHF-sector Defensie dat met de toetreding van de Onafhankelijke Defensiebond per 01 januari 2014, de collectieve belangen van een grotere groep defensiepersoneel behartigd gaan worden. cartoon 4 ProDef bulletin, februari 2014

5 Georganiseerd Overleg door René Pieters De bijzondere positie van de militair: draagkracht vereist aandacht! Regelmatig wordt de CMHF-sector Defensie in het Georganiseerd Overleg geconfronteerd met de ongewenste gevolgen van aanpassingen van wet- en regelgeving. Het betreft dan veelal algemene wet- en regelgeving, dus voor iedere Nederlander of werknemer, die voor de militair extra negatief uitpakt vanwege de bijzondere positie die de militair heeft als werknemer in Nederland. Een nadere beschouwing leert dan vaak dat de bijzondere positie van de militair volledig is genegeerd in de uitwerking van deze wet- en regelgeving. Een voorbeeld: de WUL Een goed voorbeeld hiervan is de WUL-problematiek die tot op de dag van vandaag voortduurt. Dit valt het best te omschrijven aan de hand van een brief van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher aan de Tweede Kamer van 20 december Een brief n.a.v. de evaluatie van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) waarbij de Kamer, in de motie Groot, de regering verzocht om lessen te trekken uit de gang van zaken rond de invoering van de WUL. In deze brief schrijft minister Asscher dat het kabinet een duidelijke communicatie voor staat. Tevens wordt in deze brief, mede namens staatssecretaris van Financiën Weekers, aangegeven hoe het kabinet invulling geeft aan de motie Groot. Als laatste informeert minister Asscher met deze brief de Kamer over de loonstrookjeseffecten voor Geen aandacht voor de bijzondere positie van de militair Een voorbeeld uit de brief waaruit blijkt dat de bijzondere positie van de militair volledig wordt vergeten. Minister Asscher schrijft: Bij grote vereenvoudigingsoperaties is het een belangrijke les dat het van essentieel belang is te laten zien dat verschillende maatregelen met elkaar samenhangen en niet zonder consequenties losgekoppeld kunnen worden. Het ophogen van de premiegrens voor de Zorgverzekeringswet leidde tot een lagere premie en gaf mensen met een laag en middeninkomen een voordeel. Doordat deze maatregel (het zoet) al in 2012 was ingevoerd, werd het evenwicht dat in dat wetsvoorstel door het aanvullend pakket was bewerkstelligd, verstoord. De invoering van de wet per 2013 ging hierdoor gepaard met meer zuur dan was voorzien bij indiening van de wet. Geen woord over het feit dat de militair is uitgezonderd van de Zorgverzekeringswet en dus het zoet in 2012 niet heeft mogen ontvangen. De bijzondere positie van de militair wordt 'vergeten' Een tweede voorbeeld: Minister Asscher schrijft: In de bijlage zijn de loonstrookjeseffecten voor enkele groepen in kaart gebracht. Het gaat daarbij om werknemers in de markt, AOW-gerechtigden en uitkeringsgerechtigden. Hierbij is gerekend met o.a. de volgende aanname: Bij de pensioenpremie voor werknemers is aangenomen dat deze in 2014 constant blijft. Dit is conform de decemberraming van het CPB voor werknemers in de markt. Onder andere bij ambtenaren ligt de pensioenpremie in 2014 aanzienlijk lager dan in 2013, waardoor het loonstrookjeseffect voor hen positiever zal uitpakken. De minister vergeet hierbij gemakshalve dat deze aanname niet opgaat voor de militaire ambtenaar, die vanwege de bijzondere positie een andere pensioenvorm heeft, waarbij de premie voor 2014 nauwelijks lager is dan de premie voor Ditzelfde komt terug bij de belangrijkste uitkomsten, zoals minister Asscher die beschrijft. Hier staat o.a. opgenomen: De loonstrookjeseffecten liggen over het algemeen in lijn met de koopkrachteffecten voor de verschillende groepen, als rekening wordt gehouden met inflatie (raming CPB: 1,5%), bezuinigingen rond de zorgtoeslag, een fors lagere zorgpremie en een nog te verwachten loonontwikkeling bij werknemers (raming CPB: 1,5%). Ook hier vergeet minister Asscher dat de militair is uitgezonderd van de Zorgverzekeringswet. Maar daarbij komt ook nog dat voor alle ambtenaren in 2014 een budgettaire nullijn geldt. De genoemde nog te verwachten loonontwikkeling bij werknemers van 1,5% gaat voor hen dus (ook) niet op. Per saldo levert de militair dus fors in op de gepresenteerde koopkrachtplaatjes. Conclusie Het beroep van militair kent, vanwege de bijzondere eisen die daaraan worden gesteld, bijzondere rechten en plichten: de bijzondere positie. Deze bijzondere positie wordt echter veelal vergeten wanneer door de verschillende departementen nieuwe wetten en regelgeving worden uitgedacht. Ook het Kabinet en de Eerste en Tweede Kamerleden zijn wel eens vergeetachtig, met alle (negatieve) gevolgen van dien. Het is daarom in het belang van elke militair om deze bijzondere positie, daar waar mogelijk, voor het voetlicht te brengen én te houden. Anders draait de militair (zelf) op voor de vergeetachtigheid van de niet-militaire beleidsmakers en parlementariërs! Lees de hele brief van minister Asscher op l ProDef bulletin, februari

6 Pensioenen door Martin Weusthuis Stap in gerechtelijke procedure AOW-gat Er gaat de laatste weken nauwelijks een dag voorbij waarop de GOV MHB niet wordt benaderd door leden met vragen over het AOW-gat. In 2013 sloot de GOV MHB zich aan bij een collectief van vakbonden en maatschappelijke organisaties met de opzet een rechtszaak aan te spannen tegen de Staat der Nederlanden vanwege dat AOW-gat. Op 16 januari 2014 diende deze zaak voor de rechtbank Den Haag. De zaak is aangespannen omdat het kabinet de AOW-leeftijdsverhoging doorvoerde zonder fatsoenlijk overgangsrecht voor mensen die negatieve inkomensgevolgen ondervinden van die verhoogde leeftijd. Huidige situatie Duidelijk is dat GOV MHB-leden geen baat hebben bij het stukje overgangsrecht dat wél is gecreëerd, de overbruggingsregeling uit te voeren door de SVB. Allereerst biedt deze overbruggingregeling alleen compensatie voor lagere inkomens. En daarnaast keert deze regeling alleen uit tussen 2013 en 2018, terwijl de grote inkomensklappen in de jaren daarna vallen. Defensiemedewerkers die reeds in een uitkeringsregeling terecht zijn gekomen waarvan de uitkeringen stoppen op 65 jaar (bijv. SBK 2004), kunnen met een AOW-leeftijd van 66 of 67 jaar worden geconfronteerd, zonder dat zij nog maatregelen kunnen treffen om die inkomensval op te vangen. Ook militairen die een vaste UKWontslagdatum en een vaste pensioendatum van 65 jaar kennen, lopen flinke inkomensschade op. De rechtsgang: formeel en materieel De verhoging van de AOW-leeftijd geldt voor alle Nederlanders en is een zaak van de wetgever, kabinet en parlement. De vakbeweging gaat daar in beginsel niet over. Vakbonden gaan over arbeidsvoorwaarden in relatie tot de werkgever. De GOV MHB heeft daarom besloten mee te gaan in het aanspannen van een civiele rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden om de belangen van haar leden toch zo goed mogelijk te behartigen. De advocaat van de Staat stelde geheel naar Paleis van Justitie Den Haag De landsadvocaat vindt dat er voldoende voorbereidingstijd is voor het AOW-gat verwachting dat de vakbeweging niet ontvankelijk is omdat deze in deze zaak geen eigen belang heeft. Dat belang hebben alleen de individuele leden en zij kunnen in bezwaar en beroep tegen de AOW-beschikking hen uitgereikt door de SVB, een bestuursrechtelijke rechtsgang. Bovendien kan het volgens de landsadvocaat niet zo zijn dat naast die bestuursrechtelijke rechtsgang er in een andere civiele rechtsgang, een oordeel wordt uitgesproken over hetzelfde juridische vraagstuk. Oftewel, deze rechter in deze civiele rechtsgang is niet bevoegd. Daarnaast, zo stelde hij, hebben de FNV, CNV en MHP zich gecommitteerd aan het Sociaal Akkoord, dus ook met de overbruggingsregeling van de SVB, en daarmee is het eigen belang van de vakbeweging al voldoende gediend. Vervolgens stelde de landsadvocaat in inhoudelijke zin vast dat er hier geen probleem bestaat. De mensen die na jaar worden hebben volgens hem voldoende tijd om zich voor te bereiden. Het ziet ernaar uit dat de rechter een uitspraak doet op 26 februari Vooralsnog is het gissen naar welke uitspraak. Mogelijk wordt dan duidelijk dat de rechtbank zichzelf in deze zaak niet bevoegd acht of dat hij de eisers niet ontvankelijk verklaart, en dat hij daarom helemaal niet toekomt aan behandeling van de inhoudelijke kant van zaak. Arbeidsvoorwaarden Defensie De rechtszaak vanwege een sociale zekerheidsuitkering is één, maar arbeidsvoorwaardelijk is de GOV MHB natuurlijk ook bezig. Er bestaat bij Defensie een aantal uitkeringsregelingen voor militaire en burgerambtenaren met een einddatum uitkeringen op 65 jaar. Dat zijn specifieke arbeidsvoorwaardelijke defensieregelingen waar de militaire bonden samen met de werkgever wél over gaan. Wij zijn al een tijdje in gesprek met Defensie over het aanpassen van die datum, maar tot nu toe zijn we daar niet uitgekomen. Voor de korte termijn zijn we wel de ABP versleepregeling overeengekomen waarbij burger en militair hun eigen opgebouwde ouderdomspensioen (OP) kunnen inzetten om het AOW-gat te overbruggen. Dat kost u per maand AOW-gat demping zo n 5,- bruto OP per maand levenslang. Daarnaast zijn er in het bruto-netto traject nog specificaties waardoor de netto-effecten nog niet geheel duidelijk zijn. Het ABP past de versleepregeling automatisch toe, behalve wanneer u duidelijk maakt dat niet te willen. Voor de langere termijn willen de bonden en ook Defensie tot een oplossing komen voor de uitkeringen met een einddatum vóór de nieuwe AOW-datum. Naar verwachting krijgt deze oplossing in de loop van dit jaar vorm. Hoe is nog onduidelijk. Individueel verweer Sommige GOV MHB-leden bevinden zich in de situatie dat zij zelf zich individueel kunnen weren tegen het AOW-gat. Voor bijv. degenen die net de SVB-beschikking hebben gekregen over hun AOW-uitkering, staat een bezwaar- en beroepsgang open. Eenieder die een bezwaar- en beroepsgang of een gerechtelijke procedure overweegt, kan natuurlijk aankloppen bij de GOV MHB. 6 ProDef bulletin, februari 2014

7 Pensioenen door Martin Weusthuis Witteveenkader 2015 Sommige maatschappelijke ontwikkelingen zijn onafwendbaar. Voorzichtig en omzichtig zie je de Nederlandse pensioenwetgeving steeds verder wegen ingaan die velen niet willen en lang hebben kunnen tegengehouden. De hoofdthema s zijn versobering en individualisering. Op 18 december 2013 is een politiek akkoord gesloten over versobering van pensioenopbouw vanaf 2015 en over een aantal innovaties met gevolgen voor het collectieve en solidaire karakter van pensioenregelingen. Inperking Witteveenkader Het Witteveenkader schrijft bij wet voor hoeveel pensioen er in een jaar maximaal fiscaal gefaciliteerd (belastingaftrek over de premie, belastingheffing over het pensioen) mag worden opgebouwd. Het politiek akkoord heeft uiteindelijk voor middelloonregelingen een maximaal opbouwpercentage van 1,875% (was 2,25%) opgeleverd en voor eindloonregelingen 1,657% (was 2,0%) bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Voor de burger pensioenregeling die fiscaal maximaal was betekent dit fors minder opbouw. Voor de militaire pensioenregeling met een opbouwpercentage van 1,75% gaat het om een kleinere vermindering. Daarnaast wordt het Witteveenkader vanaf 2015 verder ingeperkt met een nieuw criterium: een maximaal pensioengevend inkomen van ,-. Opbouw van de oudedagsvoorziening boven de ton blijft mogelijk, echter niet meer als fiscaal gefaciliteerde pensioen- en lijfrentevoorziening in box 1. De opbouw boven een ton gebeurt uit het netto loon en het tegoed valt in box 3, maar is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Er mag evenveel tegoed worden opgebouwd als onder het Witteveenkader beneden een ton. De uitkering is onbelast. Vooralsnog mogen pensioenfondsen niet een collectieve regeling aanbieden voor deze groep. De GOV MHB is voorstander van zo n collectieve regeling aangeboden door het ABP. Dat biedt de meeste kans op een betaalbare, renderende spaarpot. Of dit ook gaat gebeuren is afhankelijk van de aanbiedmogelijkheid door het ABP en het aantal deelnemers. Hoe groter de collectiviteit, hoe lager de kosten. Generatietoetsing verlaging pensioenpremie In het akkoord is opgenomen dat de verlaging van de maximale pensioenopbouw moet leiden tot een verlaging van de premie. Hier speelt het generatieconflict. Een pensioenfonds is verplicht een kostendekkende premie te heffen. Een kostendekkende premie is een premie die nodig is om de pensioenopbouw in enig jaar zodanig te dekken dat dit stukje pensioen, rekening houdend met sterfterisico en renteverwachting, vanaf de pensioendatum levenslang kan worden uitgekeerd. Door de premie hoger te houden dan de kostendekkende premie, wordt het fonds gespekt. Die meerpremie draagt bij aan verbetering van de dekkingsgraad en daarmee aan de indexatiemogelijkheid en dat leidt weer tot kruissubsidiëring van jong naar oud. Die indexatie komt nl. voornamelijk ten goede aan de gepensioneerden en de oudere deelnemers die al een groot pensioenkapitaal hebben opgebouwd. De Nederlandsche Bank gaat d.m.v. een generatietoets controleren of de premie voor alle generaties rechtvaardig is. Blijkt dat niet het geval, dan kunnen aan de fondsen boetes tot 1 miljoen euro worden opgelegd. Toekomstbestendige indexatie Indexatie mag alleen worden verleend als deze ook voor een langere periode kan worden waargemaakt. De indexatie moet toekomstbestendig zijn bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het akkoord geeft geen verdere uitwerking aan deze regel, maar die moet gezocht worden in de intergenerationele solidariteit en de mogelijkheid van kruissubsidiëring. Indexeren is vnl. in het voordeel van gepensioneerden en oudere deelnemers met een groot pensioenkapitaal en de angst bestaat voor wegvloeiend pensioenkapitaal waarbij de jongeren met een dekkingstekort achterblijven. Zelfstandige zonder pensioen Een steeds groter deel van de beroepsbevolking is (gedwongen) ZZP-er. Steeds meer wordt duidelijk dat deze afkorting ook komt te staan voor zelfstandige zonder pensioen. Ook hier blijkt weer dat mensen die niet gedwongen pensioensparen dat vaak niet doen. Daarnaast is het zo dat veel ZZP-ers gewoon het geld niet hebben om voor hun eigen oudedagsvoorziening te zorgen. Als dat te lang doorgaat ontstaat een steeds grotere verarmde bevolkingsgroep met een minimaal pensioeninkomen, d.w.z. alleen AOW. Het kabinet wilde de ZZP-ers verplichten aan een basis pensioenregeling deel te nemen. Er is fors verzet uit de beroepsgroep. Die verplichting is voor velen in strijd met de waarden van het vrije ondernemerschap. Uiteindelijk is met de ZZP-beroepsverenigingen een nietverplichte flexibele regeling overeengekomen. Het kabinet begint met te regelen dat ZZP-ers die in de bijstand terecht komen hun opgebouwde oudedagsvoorziening in de derde pijler niet meer eerst hoeven op te eten. Opgebouwd pensioen in de tweede pijler (pensioen) kent die bescherming al. Pensioenpremie gebruiken voor hypotheekaflossing Het kabinet wil de werknemer de mogelijkheid geven om het werknemersdeel van de premie te gebruiken om zijn hypotheek af te lossen. In de vorm van de collectiviteit en de solidariteit lopen er enkele beren op de weg. Heeft iemand die zijn premiedeel gebruikt voor hypotheekaflossing (een privé-doel), recht op hetzelfde arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen als iemand die zijn deel wel bijdraagt aan het fonds? Het fonds zal de dekkingen en de pensioenopbouw moeten aanpassen aan de persoonlijke situatie. Dat leidt tot ingewikkeldheid en forse kostenstijgingen. Verder krijgen banken er weer een zekerheid bij dat de klant kan blijven betalen. ProDef bulletin, februari

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 3-2015 Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie MAANDBLAD VAN DE ACOM

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5-2015 Adviesraad overheid wil fors meer geld voor Defensie Reservisten als flexibele schil om krijgsmachtonderdelen Registratie blootstelling aan Chroom-6 nu door

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

S E P T E M B E R 2 0 1 3

S E P T E M B E R 2 0 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 3 I n d i t n u m m e r : Van de bestuurstafel Uit Pensioenland KNVG: Uit de Nieuwsbrief Kwartaalverslag PPF Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven telefoon 040-251 20 02 (maandag-woensdag-dond

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie