ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE"

Transcriptie

1 ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE februari 2014 nummer 1 BULLETIN INHOUD Column duo-voorzitter Terugblik arbeidsvoorwaardenoverleg 2013 AOW-gat procedure voor rechtbank Minder pensioenopbouw in 2015 Medezeggenschap in 2014 Algemeen Overleg Personeel van de Vaste Commissie Defensie Herinrichting museaal bestel Defensie GOV MHB verenigingszaken Column vice-voorzitter En verder: Cartoon GOV MHB-lid Annecarijn Flens Column Kijken naar Visie Column juridische zaken Nieuw bestuurslid Pieter Vogel De bijzondere positie van de militair Een nieuw jaar ligt voor ons. Ik hoop dat Defensie eindelijk in rustig vaarwater komt en dat zij haar diepe reorganisatiewonden kan gaan likken. Ik hoop ook dat het voorlopig is gedaan met de reorganisatiedrift en dat Defensie en haar personeel in de gelegenheid worden gesteld om hun draai te vinden in de nieuwe organisatie. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een groot aantal defensiemedewerkers nog steeds geen zekerheid hebben over hun baan. Of het bovenstaande Defensie is gegund zal mede afhangen van het doorzetten van het economisch herstel. De eerste signalen zijn in ieder geval positief. Wat het jaar u ook gaat brengen, het jaar 2014 zal in ieder geval voor het overleg met de werkgever een belangrijk jaar worden. Het Kabinet Rutte II zit niet stil en op het vlak van de sociale zekerheid en pensioenen zijn reeds de nodige (bezuinigings-) maatregelen genomen. Maatregelen die hun doorwerking hebben op de rechtspositie van het defensiepersoneel. Het is maar net welke pet je op hebt, maar vaak wordt dit de modernisering van de rechtspositie genoemd. Hoe dan ook wordt komend jaar het jaar van de waarheid op pensioengebied (inclusief het AOW-gat). Voor het jaar 2014 is een tijdelijke oplossing gevonden, maar deze volstaat niet voor Als in 2014 besloten wordt om het pensioenstelsel te wijzigen, dan zou dit een directe doorwerking kunnen hebben op bijvoorbeeld het loongebouw en de toelagen. Dit jaar zal er ook duidelijkheid komen over de ambtenarenstatus. Het is het afgelopen jaar stil geweest omtrent de normalisatiediscussie. Echter, het betreft hier niet uit het oog, uit het hart. De beleidsmedewerkers op Binnenlandse Zaken hebben niet stil gezeten. Op 23 januari jl. is in de Tweede Kamer besloten dat vanwege de bijzondere positie van de militair de defensieambtenaar (militair en burger) als één van de weinigen zijn ambtenarenstatus behoudt. Voor de meeste militairen is het de normaalste zaak van de wereld dat een aantal grondwettelijke rechten niet op hen van toepassing is. Men weet vaak niet beter en men is zich hier, net als de meeste Nederlanders, veelal niet eens van bewust. Bewustwording is echter wel essentieel voor behoud van een goede rechtspositie. In wetgevingstrajecten worden de werknemers vaak als eenheidsworst benaderd. De bijzondere (rechts)positie van de militair wordt daarbij over het hoofd gezien, met als gevolg dat Defensie of de militair het financiële haasje is. Bewustwording van deze bijzondere positie in het algemeen en in de Tweede Kamer in het bijzonder, is essentieel om de lusten en de lasten van de bijzondere positie van de militair in evenwicht te houden. Bewustwording en erkenning hiervan is dus essentieel voor een constructief overleg met de minister over de arbeidsvoorwaarden van de toekomst. door Marc de Natris ProDef bulletin, februari

2 Colofon Column duo-voorzitters Het ProDef bulletin is een uitgave van de Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV MHB). Het bulletin verschijnt 8 keer per jaar. Adres secretariaat GOV MHB en redactie ProDef bulletin: Wassenaarseweg CH Den Haag (secretariaat/administratie) (redactie ProDef bulletin) Redactie M.E.M. de Natris (hoofdredacteur), T. Kofman, M.M.H. Heijligers, R.E.W. Pieters, P.J.G. van Sprang, drs. M.A.M. Weusthuis (eindredacteur) Aan dit nummer werkten mee: H. Boomstra (cartoon), A. Flens, drs. R.W. Mannak (correcties), P. van Maurik, mr. B. Blonk Vormgeving Frank de Wit, Zwolle Drukwerk Èpos Press, Postbus 1070, 8001 BB Zwolle Advertenties ISSN ProDef bulletin Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de teksten in dit bulletin. Wijzigingen adres- en persoonsgegevens Svp doorgeven aan het secretariaat van de GOV MHB: Juridisch advies Voor arbeidsgerelateerde vragen en/of conflicten beschikt de GOV MHB over drie juridische adviseurs. De procedure loopt in aanvang via de coördinator M.E.M. de Natris (duo-voorzitter GOV MHB, of In spoedeisende gevallen kan onder goedkeuring achteraf rechtstreeks contact worden opgenomen met: mr B. Blonk Kopij Kopij voor nummer 2 van het ProDef bulletin dient uiterlijk op 3 maart 2014 per bij de redactie aanwezig te zijn. Bovendien zijn deze reorganisaties niet gedreven vanuit de gedachte van effectiever en efficiënter werken, maar door ongekende bezuinigingen die vervolgens nog voordat ze verwerkt zijn, opgevolgd werden door weer nieuwe bezuinigingen. Het zoveel mogelijk behouden van operationele capaciteiten bij al deze reorganisaties vormde het leidende beginsel voor Defensie. Essentieel, omdat wij anders ook onze relevantie, ons bestaansrecht gaan verliezen. Je komt, als je het gevraagde product niet meer kunt leveren, echt terecht in de laatste negatieve spiraal. De eerste conclusies over de laatste reorganisaties kunnen al worden getrokken. De ondersteunende processen dicteren nu volledig het primaire proces. Niet het inzet gereed maken bepaalt wat er moet gebeuren, maar de ondersteuning hiervan is leading geworden. We hoeven de kranten alleen maar te citeren, met betrekking tot de problemen met de gevechtspakken en de radio s. De reservedelenproblematiek was al bekend. Er is nu toegezegd dat er 50 miljoen extra hiervoor is vrijgemaakt. Maar dat verhaal horen wij al vier jaar. De voertuigen zijn voor een groot deel in parken samengevoegd. De procedure luidt: 5 weken voor de gewenste datum bestellen. Wanneer het primaire proces een hectiek heeft van bijna dagelijks wisselende programma s en de ondersteuning werkt met termijnen van minimaal 5 weken, dan weet je dat de ondersteuning niet in lijn is met het primaire proces. Bovendien zijn er de afgelopen jaren steeds meer taken neergelegd bij de commandant, zonder dat hij hiervoor meer stafcapaciteit kreeg. In tegendeel, het werd juist minder. Nu komt hier weer extra druk te liggen. De focus van het Commando DienstenCentra (CDC) is De dag dat de kruitdampen zijn opgetrokken De zoveelste reorganisatie is min of meer in organisatieschema s verwerkt. De stoelen zijn bezet en in opperste verwarring is iedereen opnieuw zijn aanspreekpunten aan het zoeken. Met de spreekwoordelijke (en elders ongeëvenaarde) Can Do mentaliteit worden de schouders er weer onder gezet om weer de zoveelste nieuwe werkelijkheid vorm te gaan geven. Iedereen weet dat er na een reorganisatie tijd nodig is om de organisatie opnieuw in te richten en te bezien of zaken wel of niet werken. niet meer klanttevredenheid, maar het invulling geven aan de aan hen opgelegde bezuinigingen. Het gevolg hiervan is dat op het moment dat de operationele eenheden de 5 weken van te voren aangevraagde voertuigen op komen halen, de boodschap luidt: Neen helaas, ze zijn niet inzetbaar. Daar waar, vóór de reorganisatie, de eenheid in overleg met zijn steunende eenheid prioriteiten voor dit primaire proces kon leggen, zijn nu de kosten en de bedrijfsvoering van CDC het bepalende proces. En daar speelt, zoals gezegd, maar één argument; geld. Een ander voorbeeld is dat wij te weinig instructeurs hebben, hierdoor moeten de opleidingen van onze nieuwe militairen voor een deel bij operationele eenheden worden gegeven. Het gevolg is dat zo n eenheid 9 weken niets anders doet dan opleiden en er geen werk meer is voor de parate soldaten. Ergo, het ondersteunende proces van onze primaire eenheden is volledig leidend geworden, de omgekeerde wereld. Er is dan ook maar één conclusie mogelijk: er is veel te diep gesneden, het paard is achter de wagen gespannen. Maar ook onze Can Do mentaliteit is te ver doorgeslagen. Laten wij eens beginnen met het duidelijk aangeven van onze grenzen. Laten wij eens kenbaar maken waar wij overal door het ijs zijn gezakt, waar onze pijn ligt en daar helder in zijn. Dan ben ik ervan overtuigd dat als de economie gaat aantrekken, er ook meer geld voor Defensie beschikbaar komt. Maar dan moeten wij wel het lef hebben om nu eens wel onze problemen helder op tafel te leggen. Niet zeuren maar wel duiden is het parool door Ruud Vermeulen 2 ProDef bulletin, februari 2014

3 Georganiseerd overleg door René Pieters Het Georganiseerd Overleg in 2013: Vertrouwen én afspraak is afspraak Algemeen Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een driedeling in het Georganiseerd Overleg. Het jaar begon, net als 2012, met een opgeschort overleg. Ditmaal vanwege de problematiek rondom de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) die de dag voor het kerstreces tot een uitbarsting kwam. Dit resulteerde in een ernstig bekoelde relatie tussen de CMHFsector Defensie en de andere Centrales van Overheidspersoneel en Defensie. Deze kilte heeft geduurd tot begin maart. De tweede periode betrof de implementatie van de reorganisaties uit de beleidsbrief van (voormalig) minister van Defensie Hans Hillen. Het overgrote deel van de geplande reorganisaties heeft zijn beslag gekregen vóór december. In deze periode heeft tevens het wegnemen van het wantrouwen van de Centrales jegens Defensie op de achtergrond een rol gespeeld. Dit proces heeft de rest van 2013 plaatsgevonden en is nog niet ten einde. Wel kan worden gezegd dat hierin grote stappen zijn gezet. Niet in de laatste plaats door het rapport van de Commissie De Veer. De derde periode ving medio november aan en werd gekenmerkt door een oplopende spanning tussen Defensie en de Centrales m.b.t. de uitzendbescherming van het personeel dat is ingezet in de Patriotmissie in Turkije. Nadat Defensie was teruggekomen op de voornemens om de uitzendbescherming voor deze groep militairen, tijdelijk, op te schorten, is de situatie in het Georganiseerd Overleg weer genormaliseerd. Daarmee eindigde 2013, voor het eerst in drie jaar, niet met een openstaand conflict en een opgeschort overleg. Wet Uniformering Loonbegrip Net als het voorafgaande jaar, begon ook 2013 met een opgeschort overleg. Ditmaal was de reden de grote negatieve financiële effecten voor militairen als gevolg van de invoering van de WUL per 1 januari Het dictaat van Defensie op 21 december 2012, waarin slechts een gedeeltelijke compensatie voor 2013 werd aangeboden én werd aangegeven dat een compensatie voor 2014 en verder, uit de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel zou moeten worden gefinancierd, was reden voor de Centrales al het overleg op te schorten, in afwachting van een nieuw voorstel van de zijde van Defensie. Begin maart kwam er een nieuwe voorstel van de minister dat de CMHF-sector Defensie voldoende ruimte bood om weer aan de overlegtafel plaats te nemen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de afspraak voor 2013 een gedeeltelijke compensatie te bieden, met de intentie om deze indien mogelijk te verbeteren, en dat voor 2014 en verder gekomen zou worden tot en structurele compensatie die niet uit de arbeidsvoorwaarden van het personeel moet worden betaald. Het heeft tenslotte tot het einde van het jaar moeten duren eer Defensie bereid was om te spreken over de invulling van de gemaakte afspraak. Mede ingegeven door de extra gelden die Defensie ontving als gevolg van het Herfstakkoord. Als gevolg van de resterende tijd tot 1 januari 2014 hebben de partijen besloten de compensatie van 2013 in 2014 voort te zetten en begin 2014 te spreken over de verdere compensatie. Ltgen b.d. Cees de Veer 2013 eindigde voor het eerst in drie jaar niet met een openstaand conflict Om te komen tot een volledige compensatie in 2014 en verder heeft de GOV MHB de minister van Defensie op 12 november, middels een brief, enkele voorstellen gedaan om het benodigde budget hiervoor te vinden. Commissie de Veer Als gevolg van het dieptepunt in het vertrouwen tussen de Centrales en Defensie is Ltgen b.d. Cees de Veer, (o.a.) voormalig IGK, gevraagd te bezien welke maatregelen noodzakelijk waren om dit vertrouwen weer terug te brengen. Medio april kwam Ltgen b.d. De Veer met zijn aanbevelingen. Deze betroffen o.a. een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de Hoofd Directie Personeel. Het plotselinge vertrek van Ltgen Van de Water, eind maart, bood de gelegenheid om hier direct invulling aan te geven, hetgeen leidde tot de benoeming van SBN Itzig- Heine tot HDP. Ook de benoeming van dhr. Kreeftmeijer tot Directeur Arbeidsvoorwaarden paste binnen de aanbevelingen. Gesteld kan worden dat, mede als gevolg van de adviezen van Ltgen b.d. De Veer en bovengenoemde benoemingen, het vertrouwen tussen de Centrales en Defensie beduidend beter is geworden. Dat blijkt bijv. uit het feit dat er sindsdien nagenoeg geen sprake is geweest van oplopende spanningen in het Georganiseerd Overleg. Reorganisaties 2013 stond voor het overgrote deel van het jaar in het teken van de reorganisaties als gevolg van de beleidsbrief. Waar het eind 2012 en begin 2013 de voorbereidingen betrof, ging het vanaf april 2013 om de implementatie. Van alle tienduizenden defensiemedewerkers die betrokken waren in de reorganisatietrajecten, is in de verschillende Begeleidingscommissies Personele Implementatie, individueel, de toepassing van de rechtspositie beoordeeld. In die (verhoudingsgewijs) zeer beperkte gevallen waarin sprake was van een foutieve toepassing van de rechtspositie is er met maatwerk voor gezorgd dat dit werd gecorrigeerd. Daar waar de CMHF-sector Defensie, samen met de andere Centrales van Overheidspersoneel, bij aanvang van het traject, als uitgangspunt had dat tijdens het gehele proces er een eenduidige rechtspositie zou ProDef bulletin, februari

4 Georganiseerd Overleg worden gehanteerd, moest dit uitgangspunt in 2013 worden losgelaten voor het burgerpersoneel bij Defensie. Een uitspraak van de Commissie voor de Rechten van de Mens en enkele rechterlijke uitspraken hebben ervoor gezorgd dat het bestaande artikel 116 in het BARD, de ontslagvolgorde, niet langer als zodanig kon worden gehanteerd vanwege leeftijdsdiscriminatie. Dit heeft ertoe geleid dat er in het Georganiseerd Overleg overeenstemming moest worden gevonden over een nieuwe ontslagvolgorde. Eind november zijn Defensie en de Centrales hierin geslaagd. Gesteld kan worden dat het overgrote deel van de geplande reorganisaties in 2013 zijn beslag heeft gekregen. Zoals door voormalig minister van Defensie Hans Hillen is aangegeven in zijn beleidsbrief, hebben de doorgevoerde reorganisaties ten doel om de defensieorganisatie om budgettaire redenen te verkleinen. Daarbij is steeds aangegeven dat gedwongen ontslagen niet te voorkomen zijn. Nu, bijna drie jaar later heeft de GOV MHB echter geconstateerd dat Defensie afstevent op een grote ondervulling, als gevolg van een achterblijvende werving en een groter dan gepland irregulier verloop. Middels een brief aan de minister van Defensie heeft de GOV MHB op 12 november 2013 onderbouwd aangegeven dat Defensie zich zou moeten gaan richten op het voorkomen van gedwongen ontslagen als gevolg van de reorganisaties. Uitzendbescherming Vlak voor het zomerreces zorgden de eerste geruchten over een mogelijke verlenging van de Patriotmissie in Turkije voor discussie over de uitzendbescherming. Met het schrappen van een batterij Patriotraketten heeft het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), volgens de Centrales, niet voldoende voortzettingsvermogen om de missie nog een jaar voort te zetten. Uiteindelijk werd dit in november door Defensie erkend. Defensie meende echter dat de situatie zo speciaal was, dat dit het tijdelijk afzien van de uitzendbescherming in ruil voor maatwerk, toestond. Na druk van de Centrales kwam Defensie terug op dit standpunt en gaf Defensie te kennen dat de uitzendbescherming zou worden nageleefd: Afspraak is afspraak. Vooruitblik op 2014 De verwachting is dat in 2014 belangrijke wijzigingen van de huidige arbeidsvoorwaarden van met name het militaire defensiepersoneel voorbereid gaan worden. Wetgeving op het gebied van o.a. de pensioenen maakt dit noodzakelijk. Voor de CMHF-sector Defensie staat hierbij voorop dat de militair een bijzondere positie kent waar het gaat om de rechten én plichten als werknemer. Deze bijzondere positie moet uitgangspunt blijven voor de arbeidsvoorwaarden van de militair. Daarnaast wachten nog enkele lastige dossiers op een afronding: de WUL-problematiek en de problematiek rond de buitenlandplaatsingen. Tevens betekent 2014 voor de CMHF-sector Defensie dat met de toetreding van de Onafhankelijke Defensiebond per 01 januari 2014, de collectieve belangen van een grotere groep defensiepersoneel behartigd gaan worden. cartoon 4 ProDef bulletin, februari 2014

5 Georganiseerd Overleg door René Pieters De bijzondere positie van de militair: draagkracht vereist aandacht! Regelmatig wordt de CMHF-sector Defensie in het Georganiseerd Overleg geconfronteerd met de ongewenste gevolgen van aanpassingen van wet- en regelgeving. Het betreft dan veelal algemene wet- en regelgeving, dus voor iedere Nederlander of werknemer, die voor de militair extra negatief uitpakt vanwege de bijzondere positie die de militair heeft als werknemer in Nederland. Een nadere beschouwing leert dan vaak dat de bijzondere positie van de militair volledig is genegeerd in de uitwerking van deze wet- en regelgeving. Een voorbeeld: de WUL Een goed voorbeeld hiervan is de WUL-problematiek die tot op de dag van vandaag voortduurt. Dit valt het best te omschrijven aan de hand van een brief van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher aan de Tweede Kamer van 20 december Een brief n.a.v. de evaluatie van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) waarbij de Kamer, in de motie Groot, de regering verzocht om lessen te trekken uit de gang van zaken rond de invoering van de WUL. In deze brief schrijft minister Asscher dat het kabinet een duidelijke communicatie voor staat. Tevens wordt in deze brief, mede namens staatssecretaris van Financiën Weekers, aangegeven hoe het kabinet invulling geeft aan de motie Groot. Als laatste informeert minister Asscher met deze brief de Kamer over de loonstrookjeseffecten voor Geen aandacht voor de bijzondere positie van de militair Een voorbeeld uit de brief waaruit blijkt dat de bijzondere positie van de militair volledig wordt vergeten. Minister Asscher schrijft: Bij grote vereenvoudigingsoperaties is het een belangrijke les dat het van essentieel belang is te laten zien dat verschillende maatregelen met elkaar samenhangen en niet zonder consequenties losgekoppeld kunnen worden. Het ophogen van de premiegrens voor de Zorgverzekeringswet leidde tot een lagere premie en gaf mensen met een laag en middeninkomen een voordeel. Doordat deze maatregel (het zoet) al in 2012 was ingevoerd, werd het evenwicht dat in dat wetsvoorstel door het aanvullend pakket was bewerkstelligd, verstoord. De invoering van de wet per 2013 ging hierdoor gepaard met meer zuur dan was voorzien bij indiening van de wet. Geen woord over het feit dat de militair is uitgezonderd van de Zorgverzekeringswet en dus het zoet in 2012 niet heeft mogen ontvangen. De bijzondere positie van de militair wordt 'vergeten' Een tweede voorbeeld: Minister Asscher schrijft: In de bijlage zijn de loonstrookjeseffecten voor enkele groepen in kaart gebracht. Het gaat daarbij om werknemers in de markt, AOW-gerechtigden en uitkeringsgerechtigden. Hierbij is gerekend met o.a. de volgende aanname: Bij de pensioenpremie voor werknemers is aangenomen dat deze in 2014 constant blijft. Dit is conform de decemberraming van het CPB voor werknemers in de markt. Onder andere bij ambtenaren ligt de pensioenpremie in 2014 aanzienlijk lager dan in 2013, waardoor het loonstrookjeseffect voor hen positiever zal uitpakken. De minister vergeet hierbij gemakshalve dat deze aanname niet opgaat voor de militaire ambtenaar, die vanwege de bijzondere positie een andere pensioenvorm heeft, waarbij de premie voor 2014 nauwelijks lager is dan de premie voor Ditzelfde komt terug bij de belangrijkste uitkomsten, zoals minister Asscher die beschrijft. Hier staat o.a. opgenomen: De loonstrookjeseffecten liggen over het algemeen in lijn met de koopkrachteffecten voor de verschillende groepen, als rekening wordt gehouden met inflatie (raming CPB: 1,5%), bezuinigingen rond de zorgtoeslag, een fors lagere zorgpremie en een nog te verwachten loonontwikkeling bij werknemers (raming CPB: 1,5%). Ook hier vergeet minister Asscher dat de militair is uitgezonderd van de Zorgverzekeringswet. Maar daarbij komt ook nog dat voor alle ambtenaren in 2014 een budgettaire nullijn geldt. De genoemde nog te verwachten loonontwikkeling bij werknemers van 1,5% gaat voor hen dus (ook) niet op. Per saldo levert de militair dus fors in op de gepresenteerde koopkrachtplaatjes. Conclusie Het beroep van militair kent, vanwege de bijzondere eisen die daaraan worden gesteld, bijzondere rechten en plichten: de bijzondere positie. Deze bijzondere positie wordt echter veelal vergeten wanneer door de verschillende departementen nieuwe wetten en regelgeving worden uitgedacht. Ook het Kabinet en de Eerste en Tweede Kamerleden zijn wel eens vergeetachtig, met alle (negatieve) gevolgen van dien. Het is daarom in het belang van elke militair om deze bijzondere positie, daar waar mogelijk, voor het voetlicht te brengen én te houden. Anders draait de militair (zelf) op voor de vergeetachtigheid van de niet-militaire beleidsmakers en parlementariërs! Lees de hele brief van minister Asscher op l ProDef bulletin, februari

6 Pensioenen door Martin Weusthuis Stap in gerechtelijke procedure AOW-gat Er gaat de laatste weken nauwelijks een dag voorbij waarop de GOV MHB niet wordt benaderd door leden met vragen over het AOW-gat. In 2013 sloot de GOV MHB zich aan bij een collectief van vakbonden en maatschappelijke organisaties met de opzet een rechtszaak aan te spannen tegen de Staat der Nederlanden vanwege dat AOW-gat. Op 16 januari 2014 diende deze zaak voor de rechtbank Den Haag. De zaak is aangespannen omdat het kabinet de AOW-leeftijdsverhoging doorvoerde zonder fatsoenlijk overgangsrecht voor mensen die negatieve inkomensgevolgen ondervinden van die verhoogde leeftijd. Huidige situatie Duidelijk is dat GOV MHB-leden geen baat hebben bij het stukje overgangsrecht dat wél is gecreëerd, de overbruggingsregeling uit te voeren door de SVB. Allereerst biedt deze overbruggingregeling alleen compensatie voor lagere inkomens. En daarnaast keert deze regeling alleen uit tussen 2013 en 2018, terwijl de grote inkomensklappen in de jaren daarna vallen. Defensiemedewerkers die reeds in een uitkeringsregeling terecht zijn gekomen waarvan de uitkeringen stoppen op 65 jaar (bijv. SBK 2004), kunnen met een AOW-leeftijd van 66 of 67 jaar worden geconfronteerd, zonder dat zij nog maatregelen kunnen treffen om die inkomensval op te vangen. Ook militairen die een vaste UKWontslagdatum en een vaste pensioendatum van 65 jaar kennen, lopen flinke inkomensschade op. De rechtsgang: formeel en materieel De verhoging van de AOW-leeftijd geldt voor alle Nederlanders en is een zaak van de wetgever, kabinet en parlement. De vakbeweging gaat daar in beginsel niet over. Vakbonden gaan over arbeidsvoorwaarden in relatie tot de werkgever. De GOV MHB heeft daarom besloten mee te gaan in het aanspannen van een civiele rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden om de belangen van haar leden toch zo goed mogelijk te behartigen. De advocaat van de Staat stelde geheel naar Paleis van Justitie Den Haag De landsadvocaat vindt dat er voldoende voorbereidingstijd is voor het AOW-gat verwachting dat de vakbeweging niet ontvankelijk is omdat deze in deze zaak geen eigen belang heeft. Dat belang hebben alleen de individuele leden en zij kunnen in bezwaar en beroep tegen de AOW-beschikking hen uitgereikt door de SVB, een bestuursrechtelijke rechtsgang. Bovendien kan het volgens de landsadvocaat niet zo zijn dat naast die bestuursrechtelijke rechtsgang er in een andere civiele rechtsgang, een oordeel wordt uitgesproken over hetzelfde juridische vraagstuk. Oftewel, deze rechter in deze civiele rechtsgang is niet bevoegd. Daarnaast, zo stelde hij, hebben de FNV, CNV en MHP zich gecommitteerd aan het Sociaal Akkoord, dus ook met de overbruggingsregeling van de SVB, en daarmee is het eigen belang van de vakbeweging al voldoende gediend. Vervolgens stelde de landsadvocaat in inhoudelijke zin vast dat er hier geen probleem bestaat. De mensen die na jaar worden hebben volgens hem voldoende tijd om zich voor te bereiden. Het ziet ernaar uit dat de rechter een uitspraak doet op 26 februari Vooralsnog is het gissen naar welke uitspraak. Mogelijk wordt dan duidelijk dat de rechtbank zichzelf in deze zaak niet bevoegd acht of dat hij de eisers niet ontvankelijk verklaart, en dat hij daarom helemaal niet toekomt aan behandeling van de inhoudelijke kant van zaak. Arbeidsvoorwaarden Defensie De rechtszaak vanwege een sociale zekerheidsuitkering is één, maar arbeidsvoorwaardelijk is de GOV MHB natuurlijk ook bezig. Er bestaat bij Defensie een aantal uitkeringsregelingen voor militaire en burgerambtenaren met een einddatum uitkeringen op 65 jaar. Dat zijn specifieke arbeidsvoorwaardelijke defensieregelingen waar de militaire bonden samen met de werkgever wél over gaan. Wij zijn al een tijdje in gesprek met Defensie over het aanpassen van die datum, maar tot nu toe zijn we daar niet uitgekomen. Voor de korte termijn zijn we wel de ABP versleepregeling overeengekomen waarbij burger en militair hun eigen opgebouwde ouderdomspensioen (OP) kunnen inzetten om het AOW-gat te overbruggen. Dat kost u per maand AOW-gat demping zo n 5,- bruto OP per maand levenslang. Daarnaast zijn er in het bruto-netto traject nog specificaties waardoor de netto-effecten nog niet geheel duidelijk zijn. Het ABP past de versleepregeling automatisch toe, behalve wanneer u duidelijk maakt dat niet te willen. Voor de langere termijn willen de bonden en ook Defensie tot een oplossing komen voor de uitkeringen met een einddatum vóór de nieuwe AOW-datum. Naar verwachting krijgt deze oplossing in de loop van dit jaar vorm. Hoe is nog onduidelijk. Individueel verweer Sommige GOV MHB-leden bevinden zich in de situatie dat zij zelf zich individueel kunnen weren tegen het AOW-gat. Voor bijv. degenen die net de SVB-beschikking hebben gekregen over hun AOW-uitkering, staat een bezwaar- en beroepsgang open. Eenieder die een bezwaar- en beroepsgang of een gerechtelijke procedure overweegt, kan natuurlijk aankloppen bij de GOV MHB. 6 ProDef bulletin, februari 2014

7 Pensioenen door Martin Weusthuis Witteveenkader 2015 Sommige maatschappelijke ontwikkelingen zijn onafwendbaar. Voorzichtig en omzichtig zie je de Nederlandse pensioenwetgeving steeds verder wegen ingaan die velen niet willen en lang hebben kunnen tegengehouden. De hoofdthema s zijn versobering en individualisering. Op 18 december 2013 is een politiek akkoord gesloten over versobering van pensioenopbouw vanaf 2015 en over een aantal innovaties met gevolgen voor het collectieve en solidaire karakter van pensioenregelingen. Inperking Witteveenkader Het Witteveenkader schrijft bij wet voor hoeveel pensioen er in een jaar maximaal fiscaal gefaciliteerd (belastingaftrek over de premie, belastingheffing over het pensioen) mag worden opgebouwd. Het politiek akkoord heeft uiteindelijk voor middelloonregelingen een maximaal opbouwpercentage van 1,875% (was 2,25%) opgeleverd en voor eindloonregelingen 1,657% (was 2,0%) bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Voor de burger pensioenregeling die fiscaal maximaal was betekent dit fors minder opbouw. Voor de militaire pensioenregeling met een opbouwpercentage van 1,75% gaat het om een kleinere vermindering. Daarnaast wordt het Witteveenkader vanaf 2015 verder ingeperkt met een nieuw criterium: een maximaal pensioengevend inkomen van ,-. Opbouw van de oudedagsvoorziening boven de ton blijft mogelijk, echter niet meer als fiscaal gefaciliteerde pensioen- en lijfrentevoorziening in box 1. De opbouw boven een ton gebeurt uit het netto loon en het tegoed valt in box 3, maar is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Er mag evenveel tegoed worden opgebouwd als onder het Witteveenkader beneden een ton. De uitkering is onbelast. Vooralsnog mogen pensioenfondsen niet een collectieve regeling aanbieden voor deze groep. De GOV MHB is voorstander van zo n collectieve regeling aangeboden door het ABP. Dat biedt de meeste kans op een betaalbare, renderende spaarpot. Of dit ook gaat gebeuren is afhankelijk van de aanbiedmogelijkheid door het ABP en het aantal deelnemers. Hoe groter de collectiviteit, hoe lager de kosten. Generatietoetsing verlaging pensioenpremie In het akkoord is opgenomen dat de verlaging van de maximale pensioenopbouw moet leiden tot een verlaging van de premie. Hier speelt het generatieconflict. Een pensioenfonds is verplicht een kostendekkende premie te heffen. Een kostendekkende premie is een premie die nodig is om de pensioenopbouw in enig jaar zodanig te dekken dat dit stukje pensioen, rekening houdend met sterfterisico en renteverwachting, vanaf de pensioendatum levenslang kan worden uitgekeerd. Door de premie hoger te houden dan de kostendekkende premie, wordt het fonds gespekt. Die meerpremie draagt bij aan verbetering van de dekkingsgraad en daarmee aan de indexatiemogelijkheid en dat leidt weer tot kruissubsidiëring van jong naar oud. Die indexatie komt nl. voornamelijk ten goede aan de gepensioneerden en de oudere deelnemers die al een groot pensioenkapitaal hebben opgebouwd. De Nederlandsche Bank gaat d.m.v. een generatietoets controleren of de premie voor alle generaties rechtvaardig is. Blijkt dat niet het geval, dan kunnen aan de fondsen boetes tot 1 miljoen euro worden opgelegd. Toekomstbestendige indexatie Indexatie mag alleen worden verleend als deze ook voor een langere periode kan worden waargemaakt. De indexatie moet toekomstbestendig zijn bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het akkoord geeft geen verdere uitwerking aan deze regel, maar die moet gezocht worden in de intergenerationele solidariteit en de mogelijkheid van kruissubsidiëring. Indexeren is vnl. in het voordeel van gepensioneerden en oudere deelnemers met een groot pensioenkapitaal en de angst bestaat voor wegvloeiend pensioenkapitaal waarbij de jongeren met een dekkingstekort achterblijven. Zelfstandige zonder pensioen Een steeds groter deel van de beroepsbevolking is (gedwongen) ZZP-er. Steeds meer wordt duidelijk dat deze afkorting ook komt te staan voor zelfstandige zonder pensioen. Ook hier blijkt weer dat mensen die niet gedwongen pensioensparen dat vaak niet doen. Daarnaast is het zo dat veel ZZP-ers gewoon het geld niet hebben om voor hun eigen oudedagsvoorziening te zorgen. Als dat te lang doorgaat ontstaat een steeds grotere verarmde bevolkingsgroep met een minimaal pensioeninkomen, d.w.z. alleen AOW. Het kabinet wilde de ZZP-ers verplichten aan een basis pensioenregeling deel te nemen. Er is fors verzet uit de beroepsgroep. Die verplichting is voor velen in strijd met de waarden van het vrije ondernemerschap. Uiteindelijk is met de ZZP-beroepsverenigingen een nietverplichte flexibele regeling overeengekomen. Het kabinet begint met te regelen dat ZZP-ers die in de bijstand terecht komen hun opgebouwde oudedagsvoorziening in de derde pijler niet meer eerst hoeven op te eten. Opgebouwd pensioen in de tweede pijler (pensioen) kent die bescherming al. Pensioenpremie gebruiken voor hypotheekaflossing Het kabinet wil de werknemer de mogelijkheid geven om het werknemersdeel van de premie te gebruiken om zijn hypotheek af te lossen. In de vorm van de collectiviteit en de solidariteit lopen er enkele beren op de weg. Heeft iemand die zijn premiedeel gebruikt voor hypotheekaflossing (een privé-doel), recht op hetzelfde arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen als iemand die zijn deel wel bijdraagt aan het fonds? Het fonds zal de dekkingen en de pensioenopbouw moeten aanpassen aan de persoonlijke situatie. Dat leidt tot ingewikkeldheid en forse kostenstijgingen. Verder krijgen banken er weer een zekerheid bij dat de klant kan blijven betalen. ProDef bulletin, februari

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Hare Excellentie

Nadere informatie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 De CMHF is aangesloten bij de vakcentrale voor professionals De Vaste

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 55 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Actualiteiten pensioen

Actualiteiten pensioen Actualiteiten pensioen Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 20 juni 2013 2013 Towers Watson. All rights reserved. Wat speelt er allemaal? Sociaal akkoord AOW-leeftijd gaat omhoog AOW-gat Nominaal versus

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet;

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet; Moties ingediend gedurende het VAO WUL (29-01-2013) Motie Knops: nr. 50 (33400-X) overwegende dat de effecten van invoering van de Wet uniformering loonbegrip voor militairen onredelijk uitvallen, omdat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 31 maart 2009 Ons kenmerk P/2009005120

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 46 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen

Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen CPB Notitie Nummer : 2004/3 Datum : 29 januari 2004 Aan : Tweede Kamerfractie PvdA (de heer Crone en de heer Depla) Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen Verzoek De Tweede Kamerleden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Aan CAO coördinatieoverleg Van Anja Jongbloed, hoofdbestuurder Willem Noordman, hoofdbestuurder Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 14 december

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

NOV KVNRO. Vaste Commissie Defensie Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nummer: GOV MHB 13/0178-901. Onderwerp: Personeelsverloop bij Defensie 2011-2018

NOV KVNRO. Vaste Commissie Defensie Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nummer: GOV MHB 13/0178-901. Onderwerp: Personeelsverloop bij Defensie 2011-2018 Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Vaste Commissie

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGOBR OPR Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor TNT Express

Akkoord. Cao voor TNT Express Cao voor TNT Express Datum Cao voor TNT Express 8 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Cao voor TNT Express 2 1.1 Werkingssfeer en looptijd 2 1.2 Salarisaanpassing en eenmalige uitkering 3 1.3 Ontvlechting van cao

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 587 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 juni 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arbeidszaken

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen S. Hendriks (AZL) Artikel Collectief

Nadere informatie

Is onderscheid nog houdbaar?

Is onderscheid nog houdbaar? Gekozen beleid leidt tot vervaging van 2 e en 3 e pijler Is onderscheid nog houdbaar? 30 januari 2017 Frits Bart Directeur Beleid & Propositiemanagement aegon.com Is er sprake van een verschuiving van

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen:

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen: AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM - Er is sprake van 2 regelingen: UGM voor militairen (wettelijk vastgelegd in de uitvoeringswet gewezen militairen) en het wachtgeldbesluit voor burgerpersoneel

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 10 juni 2011 Betreft: Sociaal akkoord

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur Pensioen 2016 Maandag 4 juli 2016 Jan Raaijmakers Voorzitter Michel Stok Extern actuarieel adviseur Spelregels en webinar C Ga naar de helpbutton voor problemen met beeld en geluid U kunt vragen stellen

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Vragen Nieuw-Zeeland

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Vragen Nieuw-Zeeland De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA).

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). CB 10115 AB 10066 CBAC 10163 WP 10074 De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). 1. Wanneer gaat de AOW-leeftijd omhoog? 2. Blijft de hoogte van de AOW-uitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 31490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 55 Brief van de minister

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder)

Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder) Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder) Workshop: Pensioenactualiteiten, seniorenbeleid en kostenbesparing 16 november 2014 1 Deze middag Introductie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 14 juni 2017 Betreffende wetsvoorstel: 34674

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie