Schoolplan College De Brink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan College De Brink"

Transcriptie

1 Schoolplan College De Brink Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs

2 2 SCHOOLPLAN

3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens van de school 8 Grootte, leerlingpopulatie, positionering 8 Wat biedt College De Brink? 8 Hoe bieden we dit onderwijs aan? 8 Hoe zit het met de grootte van de school? 9 Zorgstructuur 10 Hoofdstuk 2: SWOT/ stand van zaken huidig schoolplan 11 Wat gaat goed? 12 Maatschappelijk ondernemerschap 14 Wat moet beter? 14 Conclusie 15 Waarom deze drie kernpunten? 15 GSF-keurmerk 16 Hoofdstuk 3: Onderwijskundig beleid 18 College De Brink in Ouder- en leerlingparticipatie 18 Maatschappelijk ondernemen Betekenisvol leren 19 Visie op betekenisvol leren 19 Hoe ziet betekenisvol leren eruit in de praktijk? 19 Maatschappelijk ondernemen 20 Leren van de leerling 20 Stand van zaken 21 Doel 21 Aanpak Betekenisvol leren van de leerlingen 22 Hoe werken we aan het leren leren van de leerlingen? 22 Kunst & cultuurprofiel 23 Doel 23 Stand van zaken 23 Waar staan we in 2016? 23 Aanpak 23 SCHOOLPLAN

4 3.3 Betekenisvol leren voor het personeel 24 Hoe ziet betekenisvol leren eruit voor het personeel? 24 Opleiden in de School 24 Deskundigheidsbevordering 25 Verbindend leiderschap 26 Doel 26 Bestuursakkoord 27 Stand van zaken 27 Waar staan we in 2016? 28 Aanpak 28 Hoofdstuk 4: Organisatie/ kwaliteit 29 Stand van zaken 29 Passend Onderwijs 29 Regeling prestatiebox 30 Doel 31 De inrichting van kwaliteitszorg 31 Aanpak 31 Waar staan we in 2016? 32 Hoofdstuk 5: ICT-beleid 33 Visie 33 Stand van zaken 33 Doel 34 Waar staan we in 2016? 34 Aanpak 34 Hoofdstuk 6: Financiën & Beheer 35 Stand van zaken 35 Doel 35 Aanpak 35 Waar staan we in 2016? 36 4 SCHOOLPLAN

5 Verwijzingen Kerndoelen Toelatings-, bevorderings- en verwijderingsbeleid Doorstroom van leerlingen Decanaat en relatie met vervolgonderwijs Taalbeleid Voorzieningen leerlinggebonden budgetleerlingen LO Beschikbaarstelling lesmateriaal (kosteloos) Doorlopende leerlijnen Nulmeting College De Brink 2012 kwantitatieve streefdoelen DEF-diagnose, de school als maatschappelijke onderneming, mei Tabel 10: Matrix kwaliteitszorgactiviteiten College De Brink 40 Tabellen Tabel 1: Leerlingenprognoses 2012/2013 t/m 2015/ Tabel 2: Bezetting leerwegen 10 Tabel 3: Aantallen starters en studenten 14 Tabel 4: Het spinnenweb domein onderwijs College De Brink in 2011 en Tabel 5: Kwaliteitsprofiel domein onderwijs Tabel 6: Het spinnenweb van het domein onderwijs College De Brink in Tabel 7: Nulmeting en streefdoelen lerende organisatie en omgaan met verschillen 27 Tabel 8: Nulmeting en streefdoelen opbrengstgericht werken 30 Tabel 9: Nulmeting en streefdoelen totaal 39 Tabel 10: Matrix kwaliteitszorgactiviteiten College De Brink 40 SCHOOLPLAN

6 Inleiding Het schrijven van een schoolplan is een opdracht vanuit de wet op het onderwijs, gericht op een gedegen kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat we onze leerlingen bieden. College De Brink hecht grote waarde aan het invullen van deze opdracht. Stand van zaken In het schooljaar zijn in het kader van het nieuw op te stellen schoolplan met interne en externe stakeholders zgn. ronde tafelgesprekken gevoerd. Daarnaast zijn leerlingen en docenten geënquêteerd (okt. 2011), heeft de inspectie een tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd (dec. 2011) in het kader van het traject van intensief toezicht betreffende de vmbo-t afdeling en heeft een collegiale visitatie door de GSF plaatsgevonden (maart 2012). Vanuit het Bestuursakkoord (VO-raad, maart 2012) hebben wij in samenspraak met een aan de school gekoppeld expert (School aan Zet) een nulmeting uitgevoerd. Vanuit die nulmeting zijn diverse streefdoelen vastgesteld. De uitkomsten van al deze activiteiten geven een goed beeld van de stand van zaken op College De Brink op dit moment. De nulmeting en de SWOT analyse (hoofdstuk 2) maken o.a. ook duidelijk dat College De Brink een ondernemende, vitale en ambitieuze school is en altijd leerlinggericht wil aansluiten bij de laatste ontwikkelingen. We zullen verder gaan op de ingeslagen onderwijskundige weg en we blijven gedreven en betrokken werken aan aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol onderwijs. De leerlingen krijgen veel keuzemogelijkheden geboden en het leren wordt benaderd vanuit de werkelijkheid leren door doen in simulaties en buiten de school door praktijkstages. De Vakcolleges en de participatie in het project Het Hart van Laren zijn hier goede voorbeelden van. Missie en visie De missie geeft inzicht in de vraag: Waarom bestaat College De Brink? Als onderdeel van de Gooise Scholen Federatie hebben we dit als volgt geformuleerd: We willen toekomstgericht onderwijs verzorgen, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt en een actieve deelname in het maatschappelijk leven. De beroepsopleidingen vormen de basis van onze visie, die vertelt wat we willen bereiken, namelijk: Leerlingen middels vakgericht onderwijs opleiden tot gekwalificeerde vakmensen. De koers die we hierbij varen behelst vooral de manier hoe wij dat willen bereiken. De onderwijskundige koers van College De Brink blijft de komende jaren onveranderd. Wij bieden aantrekkelijk, uitda- 6 SCHOOLPLAN

7 gend en betekenisvol onderwijs aan onze leerlingen onder het motto: College De Brink AUB. Ons onderwijskundig concept is daarbij gericht op de verbinding van de vakinhoud met zeven kernvaardigheden (zelfstandigheid, plannen, samenwerken, vakkennis, toepassen, zelfvertrouwen en reflectie). College De Brink is onderscheidend in het brede onderwijsaanbod met daarin de Vakcolleges en de gehanteerde onderwijsvorm (de grote mate waarin met de handen wordt gewerkt). Dit is vaak doorslaggevend voor de schoolkeuze. Uit een onderzoek naar keuzemotieven van leerlingen, uitgevoerd door bureau Kock in 2011, komt dit ook duidelijk naar voren. Andere keuzemotieven voor College De Brink zijn de goede sfeer en het aantrekkelijke schoolgebouw op een mooie locatie. Doel De komende jaren ligt de nadruk op het leren door de leerling en het didactisch handelen van docenten dat nodig is om onze leerlingen te laten leren. De leeromgeving richten we zodanig in, dat het leren van onze leerlingen zo optimaal mogelijk gaat. Focussen is dan het motto voor de komende jaren. Op 10 april 2012 hebben we op een studiedag voor het personeel met elkaar gesproken over de ambities en plannen voor de komende jaren. Met als titel de collectieve ambitie hebben we met elkaar vastgesteld om ons de komende jaren te focussen op en te werken aan drie thema s, te weten: 1. Het leren van de leerling 2. Professionele schoolcultuur 3. Opbrengstgericht werken SCHOOLPLAN

8 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens van de school Leerjaar 1 en 2 met oriëntatie op de beroepsopleidingen, waaronder de Vakcolleges Leerjaar 3 en 4 met beroepsopleidingen op alle niveaus Grootte, leerlingpopulatie, positionering College De Brink is een regionale scholengemeenschap voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De leerlingen komen uit het Gooi en omstreken. De school staat in het hart van Laren, maar heeft een sterk regionale functie. Voor leerlingen uit de hele omgeving is College De Brink goed bereikbaar. De scholengemeenschap telt ongeveer 960 leerlingen en 135 personeelsleden. College De Brink werkt binnen de Gooise Scholen Federatie samen met De Fontein en het Goois Lyceum in Bussum, het Casparus en het Vechtstede College in Weesp, Huizermaat in Huizen, het A. Roland Holst College en de Gooise Praktijkschool in Hilversum. De school biedt de volgende beroepsopleidingen In de sector Economie kennen we de afdelingen handel & administratie (commerciële dienstverlening) en consumptief (horeca, toerisme en voeding); in de sector Zorg en Welzijn de afdeling zorg & welzijn breed en in de sector Techniek de afdelingen bouwtechniek, instalektro, voertuigen (mobiliteit) en grafimedia. Daarnaast kennen we de Vakcolleges Techniek en Mens & Dienstverlenen. Hoe bieden we dit onderwijs aan? De koers die we hierbij varen is gebaseerd op aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol onderwijs (College De Brink A. U. B.). Dit uit zich als volgt. We stellen het talent van de leerlingen centraal, leggen de nadruk op wat zij wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Hierbij leveren we maatwerk en komen we tegemoet aan diverse leerstijlen. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van studieplanners en te werken met leerpleinen (lwoo en kunst & cultuur). Wat biedt College De Brink? Het onderwijsaanbod laat zich als volgt samenvatten: We hebben het breedste aanbod van beroepsopleidingen in de regio Beroepsopleidingen op basisniveau, kaderniveau en gemengd-theoretisch niveau 8 SCHOOLPLAN

9 Daarnaast komen de Vakcolleges en de Praktische Sector Oriëntatie tegemoet aan het praktisch (al doende) willen leren van onze leerlingen. In de bovenbouw leren de leerlingen via werkpleksimulatie en veel buitenschoolsleren. Via de Vakcolleges bieden we een uitstekend traject voor onze leerlingen die gericht zijn op leren door doen. De samenwerking met het regionale bedrijfsleven en het mbo-college maken een zesjarig traject mogelijk, dat tegemoet komt aan het opleiden van onze leerlingen tot een gekwalificeerde vakman of vakvrouw. Tabel 1: Leerlingenprognoses 2012/2013 t/m 2015/2016 prognose vestiging Jaar lln instroom instroom uitstroom totaal J1 overig (vorig sch jr) 2012/ / / / Het profiel van de school bestaat uit de volgende elementen: We leiden de leerlingen op tot een gekwalificeerde vakman of vakvrouw College De Brink is een school waar je een vak leert Leerlingen van College De Brink leren vooral door te doen Er is veel aandacht voor de beroepshouding, beroepsvaardigheden en beroepstrots De school heeft een stevige verbintenis met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven Hoe zit het met de grootte van de school? Het totale leerlingenaantal zal de komende vier jaar volgens de prognose van de schoolleiding licht dalen. Dit aantal is inclusief de leerlingen in het VM2-traject (Horeca) en de ca. twintig jaarlijks te verwachten zij-instromers. Een nadere analyse maakt duidelijk dat de basisgeneratie van drie van de belangrijkste gemeenten uit ons voedingsgebied (schooljaar : Huizen 300 ll, Hilversum 202 ll, Baarn 98 ll en Bussum 70 ll) zowel voor de langere als de korte termijn stabiel blijft. Uitzondering bij deze genoemde gemeenten is Huizen, waar tot 2015/2016 de situatie stabiel blijft, maar daarna zal teruggelopen. Wel is te zien dat het aantal aanmeldingen vanuit de gemeente Huizen de laatste vier jaar is gedaald van 81 naar 65 leerlingen. De bezetting van de basisberoepsgerichte leerweg is de laatste jaren toegenomen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de groei van het aantal LWOO geïndiceerde leerlingen. In drie jaar is deze SCHOOLPLAN

10 leerlingenpopulatie gegroeid van 388 naar nu 444 leerlingen. Dit is 46% van de totale leerlingpopulatie. De komende vijf jaar groeit deze leerlingpopulatie volgens de prognoses nog verder door naar 524 leerlingen in % van de totale leerlingpopulatie zal dan bestaan uit LWOO geïndiceerde leerlingen. Tabel 2: Bezetting leerwegen 80 BEZETTING LEERWEGEN IN % Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg / / / / /2012 Zorgstructuur De leerlingenzorg op College De Brink wordt gecoördineerd door het zorgteam, bestaande uit leerlingbegeleiders, een maatschappelijk werker, remedial teachers, een schoolpsycholoog, een schoolarts en een orthopedagoog. Het doel van dit zorgteam is om voortijdige schooluitval te voorkomen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden toch met succes naar een diploma te begeleiden. De mentor kan een leerling met cognitieve problemen of met sociaal-emotionele problemen aanmelden. Door het zorgteam wordt intern passende hulp geboden door middel van een handelingsplan. Dit handelingsplan vormt de basis voor deze hulp. Bij het opstellen worden ook de mentor en de ouders betrokken. Het zorgteam kan ook leerlingen op de agenda van het zorgafstemmingsteam plaatsen. Van hieruit kan externe hulpverlening worden ingeschakeld. De school bereidt zich voor op de invoering van passend onderwijs. De komende jaren staat binnen het zorgteam de aanpak via professionele momenten centraal. Deze aanpak kenmerkt zich door heldere afspraken en duidelijke lijnen tussen de diverse leerlingbegeleiders in het proces van leerlingbegeleiding. Docenten, mentoren, teamleiders en leden van het zorgteam hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden. Professionele momenten staan ook voor professionele reflectie, zodat de betrokkenen goed zicht hebben op wat er in de begeleiding gebeurt, met wel effect en welk succes. 10 SCHOOLPLAN

11 Hoofdstuk 2: SWOT/ stand van zaken huidig schoolplan Als vervolg op het vorige schoolplan is in de aanloop naar dit nieuwe plan een reeks van activiteiten georganiseerd. Met alle belangrijke stakeholders hebben we rondetafelgesprekken gevoerd. Ouders, leerlingenraad, docententeams, basisscholen, vervolgonderwijs en bedrijfsleven hebben zich kunnen uitspreken over ons onderwijs en onze plannen. Vragenlijsten onder ouders, leerlingen en personeel zijn uitgezet. Het toetsingskader van de inspectie, alsook het bijzonder waardevolle Sterk Trots en verantwoordelijkheid Duidelijke onderwijsvisie en koers Goed imago Ondernemerschap Intensieve contacten werkveld Duidelijke structuur Zwak Te hoog percentage lesuitval Lage opbrengsten Zwakke positie secties Onvoldoende aandacht voor cognitieve leerachterstanden Pedagogisch-didactisch verschil OB-BB Onvoldoende evaluatie effecten lln. zorg visitatierapport van de in 2012 gehouden interne GSF-visitatie gaven gezamenlijk een duidelijk beeld over College De Brink. Op basis daarvan hebben we de hieronder beschreven SWOT analyse gemaakt. De SWOT analyse maakt duidelijk dat College De Brink een ondernemende, vitale en ambitieuze school is, leerlinggericht en altijd aansluitend bij de laatste ontwikkelingen. We gaan verder op de ingeslagen onderwijskundige weg en we blijven gedreven en betrokken werken aan aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol onderwijs. De hierboven genoemde activiteiten, die de aanloop vormden naar het nieuwe schoolplan hebben een directe relatie met het huidige schoolplan De hierin genoemde ambities en doelen zijn in de diverse gesprekken met interne en externe stakeholders geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het nieuwe schoolplan voor de periode zoals in de volgende hoofdstukken beschreven. Hieronder wordt de SWOT analyse 2012 van College De Brink in trefwoorden weergegeven. De leerling staat centraal Breed opleidingenaanbod Opleidingsschool Veilig leef- en leerklimaat Naar buiten gericht Talentontwikkeling Hoog ziekteverzuim personeel Onvoldoende ICT toepassingen Onvoldoende gebruik lln. volgsysteem Onvoldoende feedback aan lln. Overvolle overlegkalender Onvoldoende evaluatie en reflectie SCHOOLPLAN

12 Kansen Vakgericht onderwijs (Vakcolleges) Verbinding onderwijs - samenleving Doorlopende leerlijnen (OB-BB-MBO; VM2/4) Opbrengstgericht werken Differentiatie Taal- en rekenbeleid PM denken lln. zorg Bedreigingen Daling leerlingaantal Zwaardere exameneisen/pta-regeling Tekort bekwaam personeel Passend Onderwijs (Te) hoog percentage LWOO lln. Leerling- en ouderparticipatie Cultuur van elkaar aanspreken Supervisie, intervisie en teamteaching Herwaardering vaksecties Standaard goede (AUB) les Gesprekscyclus Imago VMBO Vergrijzing docentkorps Afhankelijkheid ICT Nieuwbouw concurrentie Wat gaat goed? Op dit moment kunnen we stellen dat we onze visie waarmaken; College De Brink leidt leerlingen op tot gekwalificeerde vakmensen middels vakgericht onderwijs. We bieden de leerlingen een duidelijke structuur, een veilig klimaat en een kansrijke leeromgeving. De leerling staat op College De Brink echt centraal. Dit realiseren we door vooral te benadrukken wat leerlingen wel kunnen: leerlingen laten ontdekken waar ze goed in zijn opdat zij meer zelfvertrouwen krijgen. Onze leerlingen leren actief en zelfstandig en we houden rekening met verschillen. Het AUB concept is vooral in de praktijklessen terug te zien. Een goed voorbeeld hiervan zien we in de lesactiviteiten rond het project Hart van Laren, waarbij leerlingen van grafimedia het ontwerp hebben verzorgd van de horeca-uitingen en de leerlingen van consumptief in de catering zijn ingezet. Dit is leren midden in de maatschappij. Ten aanzien van het leerstofaanbod, de toetsen en examinering in de bovenbouw heeft College De Brink een kwaliteitslag gemaakt. Er zijn kaders opgesteld voor verbetering (uniformering) van de Programma s voor Toetsing en Afsluiting (PTA s) voor de theorie vakken in de bovenbouw. Daarbij is een systeem ingesteld, waarbij alle docenten binnen een sectie dezelfde deeltoets afnemen over dezelfde lesstof in dezelfde periode. 12 SCHOOLPLAN

13 M.b.t. de kwaliteit van het onderwijsleerproces kan gesteld worden dat het pedagogisch klimaat en klassenmanagement op orde zijn, waarbij docenten de leerlingen in staat stellen om in behoorlijke mate zelfstandig te werken. Over het algemeen wordt duidelijk uitleg gegeven en zijn leerlingen aan het werk in een gemoedelijke sfeer. Er kan nog wel een kwaliteitslag gemaakt worden in de taakgerichtheid en effectiviteit van de onderwijstijd. Differentiatie krijgt vooral vorm door het grote aanbod aan keuzemogelijkheden en het werken op verschillende niveaus (basis/kader). Als leerlingen voor een vak meer aankunnen, krijgen ze het vak op een hoger niveau aangeboden. Met name in de Plazalessen wordt ook in enige mate gedifferentieerd in verwerkingsopdrachten en tempo. Evaluatie met de diverse stakeholders levert een positief beeld over het schoolklimaat op College De Brink. De school komt prettig en ordelijk over en er wordt een respectvolle aanspreektoon gehanteerd, tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen. De schoolregels zijn duidelijk en worden niet ter discussie gesteld. Onder de medewerkers heerst een grote mate van collegialiteit, samen zetten ze zich in om een prettig en veilig schoolklimaat te creëren en om leerlingen een fijne schooltijd te bezorgen. Daar slagen zij goed in; leerlingen voelen zich iemand, ervaren dat ze iets kunnen en worden actief betrokken bij de school. Leerlingen waarderen de persoonlijke aandacht die ze op College De Brink krijgen en ze vinden het een leuke school. Dit zien we ook terug in de resultaten van de leerlingenenquête; de leerlingen geven de school een 7,8 voor het gevoel van veiligheid en een 7,1 voor de sfeer en de respectvolle behandeling. Ook hun mentoren geven ze een 7,8. De medewerkers van College De Brink kenmerken zich door een groot verantwoordelijkheidsgevoel, en zijn in die zin ook gericht op leren en verbeteren. Bij elkaar in de les kijken is op College De Brink ook heel gewoon. Aandacht voor professionalisering heeft wel een wat vrijblijvend karakter, het is aan de medewerker zelf om daarmee aan de slag te gaan. Docenten constateren zelf redelijk grote onderlinge verschillen, maar het is niet duidelijk wanneer en op welke vlakken het de bedoeling cq. geoorloofd is om elkaar daarop aan te spreken. College De Brink heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld als opleidingsschool. De samenwerking met de hogescholen is geïntensiveerd. Het aantal studenten dat jaarlijks het werkplekleren op College De Brink doet is gestegen. SCHOOLPLAN

14 Tabel 3: aantallen starters en studenten Schooljaar Starters Studenten Totaal Gecoacht Voor 2e jaar Totaal HU HvA Overige Betaald In de afgelopen jaren is de schoolopleider VELONgeregistreerd, verkreeg de school het Keurmerk Opleidingsschool van de Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes en is de school binnen het kader van de GSF geaccrediteerd door de NVAO. Maatschappelijk ondernemerschap In onze samenwerking met bedrijfsleven en het regionale mbo neemt maatschappelijk ondernemen een belangrijk rol in. We hebben bewust gekozen voor een structurele betrokkenheid, input en dialoog van en met interne en externe belanghebbenden. We stoppen veel energie in de samenwerking met deze partners. Het renoveren van een opleidingswoning door onze leerlingen samen met leerlingen van het mbo is hiervan een mooi voorbeeld. Zoals ook het VM2-traject van de afdeling consumptief een uitstekend voorbeeld is van het afstemmen van leerstof en het samenwerken met het mbo. Wat moet beter? Uit reacties van ouders blijkt dat ons streven om lesuitval te beperken onvoldoende resultaat heeft. Nog te veel lessen vallen uit door ziekte of om organisatorische redenen. Er is een hoog, overigens niet werk gerelateerd, ziekteverzuim onder het personeel. Er is de laatste jaren te weinig overleg geweest binnen de vaksecties, waardoor een verschil is ontstaan in de didactische aanpak bij onderbouw en bovenbouw. Daarbij geven we niet voldoende feedback aan de leerlingen over de door hen gele- 14 SCHOOLPLAN

15 verde prestaties. Er is te veel aandacht geweest voor sociaal emotionele problematiek en te weinig voor cognitieve leerachterstanden. Daarnaast zijn de kwantitatieve gegevens van interne doorstroom en examencijfers niet goed genoeg. Het verschil tussen schoolexamencijfer en centraal schriftelijk is te groot. Bovendien signaleren we dit te laat. In de avo-lessen is de toepassing van het AUBconcept wisselend. Dit komt o.a. doordat te veel aandacht besteed wordt aan een uniforme onderwijskundige inrichting. Er zou meer gekeken moeten worden naar het leren door leerlingen en het didactisch handelen van docenten dat nodig is om leerlingen te laten leren. In de onderbouw vormt het toetsbeleid nog een zorgpunt. In de vaksecties moet een betere aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw tot stand komen. Een overvolle overlegkalender aangaande organisatorische zaken blokkeert een zinvolle deelname aan de vergaderingen met meer onderwijskundige inhoud en bijeenkomsten die door teams, secties en werkgroepen worden belegd. ICT toepassingen en het leerlingvolgsysteem zijn onvoldoende benut. De interne betrokkenheid bij het maatschappelijk ondernemen is een aandachtspunt voor de toekomst. Vooral de afstemming met docenten is belangrijk om samen te kijken hoe het onderwijs beter kan aansluiten bij maatschappelijke behoeftes en welke rol de docenten daarin kunnen spelen. In onze samenwerking met de hogescholen willen we de opleidingsschool nog meer diepgang geven. Aandacht voor praktijkonderzoek door studenten is in het licht van het werken aan de academische opleidingsschool een voornaam punt. Conclusie De SWOT-analyse is op een speciale studiebijeenkomst van het gehele personeel besproken. Vanuit deze studiedag en gebaseerd op al het voorafgaande zijn de belangrijkste richtdoelen voor de komende jaren geformuleerd: 1. Het leren van de leerling 2. Professionele schoolcultuur 3. Opbrengstgericht werken Waarom deze drie kernpunten? Het leren van de leerling gebeurt in de klas. Daar moeten we de grootste kwaliteit tonen. Daarom willen we een gedegen standaard ontwikkelen van wat een goede les is. Nu hebben we nog onvoldoende zicht op hoe we een hoog leerrendement kunnen bereiken. We willen een professionele schoolcultuur, waarin sterk en gevarieerd didactisch handelen leidt tot een optimale leersituatie. We zijn nu geconfronteerd met te lage opbrengsten van ons lesgeven. Daarom moeten we in ons onderwijsleerproces bewuster nagaan wat deze opbrengsten zijn, zodat we stabielere resultaten bereiken. Nu zijn er nog te veel fluctuaties hierin en we kijken onvoldoende cyclisch terug op wat we doen. De komende jaren gaan we opbrengsten en ontwikkelingen stelselmatig evalueren om het rendement van ons onderwijs goed op orde te krijgen. De doelen in dit schoolplan zijn opbrengstgericht en het eigenaarschap is gedragen door het personeel. Centraal in ons aandachtsveld staat dan ook het ontwikkelen van optimaal vormgegeven lessen (wat is een goede AUB-les? We onderzoeken dit via kijkwijzers) en een nadere uitwerking van gedifferentieerd lesgeven als belangrijke uiting van ons didactisch handelen. De verbinding van de vakkennis aan de kernvaardigheden levert een bijdrage aan het opbrengstgericht werken. Hierbij kijken SCHOOLPLAN

16 kwaliteitsindicatoren op een schaal van 1 t/m 3 is aan de hand van beslisregels een waardering gegeven. 1 betekent in ontwikkeling, 2 is op niveau en 3 is boven niveau. In januari 2011 is voor het eerst voor het domein onderwijs een kwaliteitsprofiel voor College De Brink opgesteld. In maart 2012 hebben we het kwaliteitsprofiel geactualiseerd. we nadrukkelijk niet alleen naar getallen, maar proberen we het maximale te halen uit leerlingen door een goed onderbouwde procesborging en het optimaal omgaan met verschillen tussen leerlingen (passend onderwijs). College De Brink etaleert zich hiermee als een lerende organisatie, waarbij een ieder zich leerbaar en kwetsbaar opstelt en gericht is op het bevorderen van maximale prestaties, waardoor op elk leerniveau een vorm van excellent presteren ontstaat. Via intervisie en coaching on the job willen we het primaire proces zo veel mogelijk ondersteunen. Excellente leraren hebben hierbij een belangrijk rol, door als voorbeeld (good practice) te dienen voor de andere collega s. De schoolleiding geeft hieraan vorm door verbindend leiderschap. Het personeel van College De Brink zet stevig in op de relatie in plaats van op resultaat alleen; didactiek van taal en rekenen krijgt een voorname plaats en de vaksecties krijgen meer ruimte voor het ontwikkelen van de vakkennis, die verbonden is aan de kernvaardigheden van de leerlingen. GSF-keurmerk In is het GSF-keurmerk voor het domein onderwijs ontwikkeld. Dit keurmerk draagt, evenals de interne visitaties, bij aan het kwaliteitszorgsysteem van de scholen. Voor een achttal vastgestelde De scores zijn gevisualiseerd in een zgn. spinnenweb. In de tabel hieronder worden de scores van zowel 2011 (kleur: turkoois) als 2012 (kleur: roze) weergegeven. De indicatoren tevredenheid ouders en tevredenheid leerlingen werden in 2011 gewaardeerd met score 3 en worden nu in 2012 met score 2 gewaardeerd. De waardering van de indicator leeromgeving is van score 2 naar score 3 gegaan. Tabel 4: Het spinnenweb domein onderwijs College De Brink in 2011 en 2012 De waarderingen in 2011 en 2012 zijn tot stand gekomen aan de hand van de uitkomsten van een aantal (verantwoordings-)documenten, zoals uit Vensters voor Verantwoording, inspectierapporten, audits, GSF visitatie en enquêtes. In tabel 5, het kwaliteitsprofiel van 2012, worden deze documenten in de kolom bevinding weer- 16 SCHOOLPLAN

17 gegeven, een nadere precisering van de gebruikte documenten. We zien dat onze kwantitatieve opbrengsten onder de maat zijn, vanwege een onvoldoende oordeel voor de gemengd-theoretische leerweg. Inmiddels zijn de resultaten van deze leerweg de laatste twee jaar verbeterd, waardoor de opbrengsten van deze leerweg in de loop van 2012 weer voldoende zijn. De tevredenheid van ouders en leerlingen is, onder meer door onvrede over te grote lesuitval, een onrustige activiteitenplanning en een steeds hoger verwachtingspatroon van ouders, in 2012 terug gelopen in vergelijking met De conclusies uit het GSF visitatierapport hebben mede geleid tot de focus op de drie eerder genoemde hoofddoelen (leren van de leerling, professionele schoolcultuur en opbrengstgericht werken). Tabel 5: Kwaliteitsprofiel domein onderwijs 2012 Indicator Bevinding Score 1 Visie op onderwijs GSF visitatierapport (maart 2012) Rapport schoolverbetering i.k.v. vmbo 3 Ambitie Bètatechniek (zomer 2010) Schoolplan Leeromgeving GSF visitatierapport (maart 2012) 3 3 Kwalitatieve opbrengsten GSF visitatierapport (maart 2012) 2 4 Kwantitatieve opbrengsten Inspectierapport 1 kwaliteitsonderzoek vmbo-gt (nov. 2010/dec. 2011) 5 Tevredenheid leerlingen Vensters voor Verantwoording 2 (dec. 2011: cijfer 6,9) 6 Tevredenheid ouders Vensters voor Verantwoording 2 (dec. 2011: cijfer 6,9) 7 Tevredenheid Ronde tafelgesprekken vervolgonderwijs/arbeidsmarkt (dec en jan. 2012) Rapport schoolverbetering i.k.v. vmbo Ambitie Bètatechniek (zomer 2010) 3 Samenwerkingsverbanden: ROCvA, bedrijfsleven, opleidingsbedrijven 8 Relatie met ouders Deelscores enquête tevredenheid 2 ouders (dec. 2011) Rondetafelgesprek ouderraad (nov. 2011) SCHOOLPLAN

18 Hoofdstuk 3: Onderwijskundig beleid Ons onderwijskundig beleid richt zich de komende jaren op doorontwikkelen, verdiepen en borgen van de reeds in gang gezette ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 staan vanuit de regelgeving een elftal deelparagrafen. Voor de in deze paragrafen te behandelen onderwerpen verwijzen we naar diverse andere publicaties, zoals de schoolgids, de jaargids, de website en het laatste hoofdstuk (verwijzingen) van dit schoolplan. Wij richten ons in dit hoofdstuk met name op het betekenisvol leren van leerlingen en personeel en de wijze waarop we hier de komende jaren invulling aan willen geven. Tabel 6: Het spinnenweb van het domein onderwijs College De Brink in 2016 Ons onderwijskundig beleid relateren we aan de ambities, zoals verwoord in dit spinnenweb: opbrengsten en tevredenheid willen we verhogen. Ouder- en leerlingparticipatie Ons onderwijskundig beleid is erop gericht om alles uit de leerling te halen. Dit willen we doen in nauwe relatie met de samenleving en ook met de oudergeleding. Onze ouderraad vormt een positief kritische spreekbuis. In de komende jaren willen we de ouderparticipatie bij het onderwijskundig leerproces vergroten. In de driehoek samenleving, ouders en school staat de leerling centraal. Via speciale vergaderingen met ouders en via vragenlijsten vergroten we de directe invloed van de oudergeleding. Eenzelfde slag willen we slaan m.b.t. de leerlingengeleding. Nauwere betrokkenheid van onze leerlingenraad, zodat ook zij een meer directe invloed hebben op het onderwijskundig beleid is hierbij het streven. Maatschappelijk ondernemen In het verlengde van deze samenwerking met ouders en leerlingen ligt onze nauwe betrokkenheid bij het regionale bedrijfsleven en het mbo, ook wel genoemd maatschappelijk ondernemen. De school ziet samenwerking op basis van wederzijdse belangen en het realiseren van duurzaam leren als een belangrijke uitdaging, gezien onze leerlingenpopulatie. Om dit te realiseren, kiezen we bewust voor een sterke interne en externe betrokkenheid bij de strategievorming. Met name dit laatste punt wordt herkend door de belanghebbenden en sterk positief gewaardeerd. Ook de activiteiten van de school rond de samenwerking en het duurzaam (of betekenisvol) leren worden gewaardeerd door de interne en externe partners. 18 SCHOOLPLAN

s c h o o lg i d s

s c h o o lg i d s schoolgids 2014 College De Brink Inhoud college de brink Regionale scholengemeenschap voor vmbo kerklaan 6 1251 jt laren Voorwoord 5 Onderwijsaanbod 6 Betekenisvol leren 8 Vakcolleges 11 postbus 171 1250

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014. CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CSG De Lage Waard, Burg. Keijzerweg VMBOB Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C2 BRIN nummer : 16QA 01 VMBOB Onderzoeksnummer : 272032

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) Plaats: Naaldwijk BRIN-nummer: 14YD-3 Registratienummer: 3207441 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ZUIDERPARK COLLEGE, LOCATIE DE WAAL AFDELING VMBO-B EN K

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ZUIDERPARK COLLEGE, LOCATIE DE WAAL AFDELING VMBO-B EN K RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ZUIDERPARK COLLEGE, LOCATIE DE WAAL AFDELING VMBO-B EN K Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 17YF-2 Registratienummer: 3482622 Onderzoek uitgevoerd op: 27 november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Varendonck College, sector VMBO VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Varendonck College, sector VMBO VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Varendonck College, sector VMBO VMBOB Plaats : Someren BRIN nummer : 13PE C2 BRIN nummer : 13PE 01 VMBOB Onderzoeksnummer : 292629

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Scholengemeenschap Breda Unit Tessenderlandt VMBOK

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Scholengemeenschap Breda Unit Tessenderlandt VMBOK VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Scholengemeenschap Breda Unit Tessenderlandt VMBOK Plaats : Breda BRIN-nummer : 25GC C2 BRIN-nummer : 25GC 01 VMBOK Onderzoeksnummer : 150700 Datum onderzoek : 14-15

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Stedelijk Dalton Lyceum afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24PY Onderzoek uitgevoerd op: 2 december 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Sg. Nieuw-West, Calvijn College VMBOB

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Sg. Nieuw-West, Calvijn College VMBOB KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Sg. Nieuw-West, Calvijn College VMBOB Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 17HB C1 BRIN nummer : 17HB 06 VMBOB Onderzoeksnummer : 290990

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS TCC, locatie Lyceumstraat Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 05AV 02 Onderzoeksnummer : 196677 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling : 12 september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Da Vinci College Roosendaal Afdeling vmbo-basisberoepsgerichte leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Da Vinci College Roosendaal Afdeling vmbo-basisberoepsgerichte leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering Da Vinci College Roosendaal Afdeling vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Plaats: Roosendaal BRIN-nummer: 20ZK-5 HBnummer: 3217302 Onderzoek

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT Plaats : Bunschoten-Spakenburg BRIN nummer : 14RC C3 BRIN nummer : 14RC 03 HAVO BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Magister Alvinus. Vmbo (g)t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Magister Alvinus. Vmbo (g)t RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.S.G. Magister Alvinus Vmbo (g)t Plaats: Sneek BRIN-nummer: 16FP Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 12 januari 2012 Conceptrapport verzonden op: 31

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pieter Nieuwland College VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pieter Nieuwland College VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pieter Nieuwland College VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14RF C1 BRIN nummer : 14RF 00 VWO Onderzoeksnummer : 260229 Datum onderzoek : 17 oktober 2013 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Over Betuwe College, locatie Elst HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Over Betuwe College, locatie Elst HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Over Betuwe College, locatie Elst HAVO VMBOGT Plaats : Elst Gld BRIN nummer : 17IM C5 BRIN nummer : 17IM 05 HAVO BRIN nummer : 17IM 05 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-11 Registratienummer: 3198488

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Sint-Joriscollege HAVO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C1 BRIN nummer : 20AT 00 HAVO Onderzoeksnummer : 288042 Datum onderzoek : 2 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 290077 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Gymnasium VWO Plaats : Schiedam BRIN nummer : 20DC C1 BRIN nummer : 20DC 00 VWO Onderzoeksnummer : 281536 Datum onderzoek : 19 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 17YS C11 BRIN nummer : 17YS 08 HAVO BRIN nummer : 17YS 08 VWO Onderzoeksnummer : 285359

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Eemsdeltacollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Eemsdeltacollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Eemsdeltacollege Plaats : Delfzijl BRIN nummer : 30PP 00 Onderzoeksnummer : 277841 Datum onderzoek : 2 september 2014 Datum vaststelling : 23 oktober 2014 Pagina

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie