Schoolplan College De Brink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan College De Brink"

Transcriptie

1 Schoolplan College De Brink Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs

2 2 SCHOOLPLAN

3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens van de school 8 Grootte, leerlingpopulatie, positionering 8 Wat biedt College De Brink? 8 Hoe bieden we dit onderwijs aan? 8 Hoe zit het met de grootte van de school? 9 Zorgstructuur 10 Hoofdstuk 2: SWOT/ stand van zaken huidig schoolplan 11 Wat gaat goed? 12 Maatschappelijk ondernemerschap 14 Wat moet beter? 14 Conclusie 15 Waarom deze drie kernpunten? 15 GSF-keurmerk 16 Hoofdstuk 3: Onderwijskundig beleid 18 College De Brink in Ouder- en leerlingparticipatie 18 Maatschappelijk ondernemen Betekenisvol leren 19 Visie op betekenisvol leren 19 Hoe ziet betekenisvol leren eruit in de praktijk? 19 Maatschappelijk ondernemen 20 Leren van de leerling 20 Stand van zaken 21 Doel 21 Aanpak Betekenisvol leren van de leerlingen 22 Hoe werken we aan het leren leren van de leerlingen? 22 Kunst & cultuurprofiel 23 Doel 23 Stand van zaken 23 Waar staan we in 2016? 23 Aanpak 23 SCHOOLPLAN

4 3.3 Betekenisvol leren voor het personeel 24 Hoe ziet betekenisvol leren eruit voor het personeel? 24 Opleiden in de School 24 Deskundigheidsbevordering 25 Verbindend leiderschap 26 Doel 26 Bestuursakkoord 27 Stand van zaken 27 Waar staan we in 2016? 28 Aanpak 28 Hoofdstuk 4: Organisatie/ kwaliteit 29 Stand van zaken 29 Passend Onderwijs 29 Regeling prestatiebox 30 Doel 31 De inrichting van kwaliteitszorg 31 Aanpak 31 Waar staan we in 2016? 32 Hoofdstuk 5: ICT-beleid 33 Visie 33 Stand van zaken 33 Doel 34 Waar staan we in 2016? 34 Aanpak 34 Hoofdstuk 6: Financiën & Beheer 35 Stand van zaken 35 Doel 35 Aanpak 35 Waar staan we in 2016? 36 4 SCHOOLPLAN

5 Verwijzingen Kerndoelen Toelatings-, bevorderings- en verwijderingsbeleid Doorstroom van leerlingen Decanaat en relatie met vervolgonderwijs Taalbeleid Voorzieningen leerlinggebonden budgetleerlingen LO Beschikbaarstelling lesmateriaal (kosteloos) Doorlopende leerlijnen Nulmeting College De Brink 2012 kwantitatieve streefdoelen DEF-diagnose, de school als maatschappelijke onderneming, mei Tabel 10: Matrix kwaliteitszorgactiviteiten College De Brink 40 Tabellen Tabel 1: Leerlingenprognoses 2012/2013 t/m 2015/ Tabel 2: Bezetting leerwegen 10 Tabel 3: Aantallen starters en studenten 14 Tabel 4: Het spinnenweb domein onderwijs College De Brink in 2011 en Tabel 5: Kwaliteitsprofiel domein onderwijs Tabel 6: Het spinnenweb van het domein onderwijs College De Brink in Tabel 7: Nulmeting en streefdoelen lerende organisatie en omgaan met verschillen 27 Tabel 8: Nulmeting en streefdoelen opbrengstgericht werken 30 Tabel 9: Nulmeting en streefdoelen totaal 39 Tabel 10: Matrix kwaliteitszorgactiviteiten College De Brink 40 SCHOOLPLAN

6 Inleiding Het schrijven van een schoolplan is een opdracht vanuit de wet op het onderwijs, gericht op een gedegen kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat we onze leerlingen bieden. College De Brink hecht grote waarde aan het invullen van deze opdracht. Stand van zaken In het schooljaar zijn in het kader van het nieuw op te stellen schoolplan met interne en externe stakeholders zgn. ronde tafelgesprekken gevoerd. Daarnaast zijn leerlingen en docenten geënquêteerd (okt. 2011), heeft de inspectie een tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd (dec. 2011) in het kader van het traject van intensief toezicht betreffende de vmbo-t afdeling en heeft een collegiale visitatie door de GSF plaatsgevonden (maart 2012). Vanuit het Bestuursakkoord (VO-raad, maart 2012) hebben wij in samenspraak met een aan de school gekoppeld expert (School aan Zet) een nulmeting uitgevoerd. Vanuit die nulmeting zijn diverse streefdoelen vastgesteld. De uitkomsten van al deze activiteiten geven een goed beeld van de stand van zaken op College De Brink op dit moment. De nulmeting en de SWOT analyse (hoofdstuk 2) maken o.a. ook duidelijk dat College De Brink een ondernemende, vitale en ambitieuze school is en altijd leerlinggericht wil aansluiten bij de laatste ontwikkelingen. We zullen verder gaan op de ingeslagen onderwijskundige weg en we blijven gedreven en betrokken werken aan aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol onderwijs. De leerlingen krijgen veel keuzemogelijkheden geboden en het leren wordt benaderd vanuit de werkelijkheid leren door doen in simulaties en buiten de school door praktijkstages. De Vakcolleges en de participatie in het project Het Hart van Laren zijn hier goede voorbeelden van. Missie en visie De missie geeft inzicht in de vraag: Waarom bestaat College De Brink? Als onderdeel van de Gooise Scholen Federatie hebben we dit als volgt geformuleerd: We willen toekomstgericht onderwijs verzorgen, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt en een actieve deelname in het maatschappelijk leven. De beroepsopleidingen vormen de basis van onze visie, die vertelt wat we willen bereiken, namelijk: Leerlingen middels vakgericht onderwijs opleiden tot gekwalificeerde vakmensen. De koers die we hierbij varen behelst vooral de manier hoe wij dat willen bereiken. De onderwijskundige koers van College De Brink blijft de komende jaren onveranderd. Wij bieden aantrekkelijk, uitda- 6 SCHOOLPLAN

7 gend en betekenisvol onderwijs aan onze leerlingen onder het motto: College De Brink AUB. Ons onderwijskundig concept is daarbij gericht op de verbinding van de vakinhoud met zeven kernvaardigheden (zelfstandigheid, plannen, samenwerken, vakkennis, toepassen, zelfvertrouwen en reflectie). College De Brink is onderscheidend in het brede onderwijsaanbod met daarin de Vakcolleges en de gehanteerde onderwijsvorm (de grote mate waarin met de handen wordt gewerkt). Dit is vaak doorslaggevend voor de schoolkeuze. Uit een onderzoek naar keuzemotieven van leerlingen, uitgevoerd door bureau Kock in 2011, komt dit ook duidelijk naar voren. Andere keuzemotieven voor College De Brink zijn de goede sfeer en het aantrekkelijke schoolgebouw op een mooie locatie. Doel De komende jaren ligt de nadruk op het leren door de leerling en het didactisch handelen van docenten dat nodig is om onze leerlingen te laten leren. De leeromgeving richten we zodanig in, dat het leren van onze leerlingen zo optimaal mogelijk gaat. Focussen is dan het motto voor de komende jaren. Op 10 april 2012 hebben we op een studiedag voor het personeel met elkaar gesproken over de ambities en plannen voor de komende jaren. Met als titel de collectieve ambitie hebben we met elkaar vastgesteld om ons de komende jaren te focussen op en te werken aan drie thema s, te weten: 1. Het leren van de leerling 2. Professionele schoolcultuur 3. Opbrengstgericht werken SCHOOLPLAN

8 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens van de school Leerjaar 1 en 2 met oriëntatie op de beroepsopleidingen, waaronder de Vakcolleges Leerjaar 3 en 4 met beroepsopleidingen op alle niveaus Grootte, leerlingpopulatie, positionering College De Brink is een regionale scholengemeenschap voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De leerlingen komen uit het Gooi en omstreken. De school staat in het hart van Laren, maar heeft een sterk regionale functie. Voor leerlingen uit de hele omgeving is College De Brink goed bereikbaar. De scholengemeenschap telt ongeveer 960 leerlingen en 135 personeelsleden. College De Brink werkt binnen de Gooise Scholen Federatie samen met De Fontein en het Goois Lyceum in Bussum, het Casparus en het Vechtstede College in Weesp, Huizermaat in Huizen, het A. Roland Holst College en de Gooise Praktijkschool in Hilversum. De school biedt de volgende beroepsopleidingen In de sector Economie kennen we de afdelingen handel & administratie (commerciële dienstverlening) en consumptief (horeca, toerisme en voeding); in de sector Zorg en Welzijn de afdeling zorg & welzijn breed en in de sector Techniek de afdelingen bouwtechniek, instalektro, voertuigen (mobiliteit) en grafimedia. Daarnaast kennen we de Vakcolleges Techniek en Mens & Dienstverlenen. Hoe bieden we dit onderwijs aan? De koers die we hierbij varen is gebaseerd op aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol onderwijs (College De Brink A. U. B.). Dit uit zich als volgt. We stellen het talent van de leerlingen centraal, leggen de nadruk op wat zij wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Hierbij leveren we maatwerk en komen we tegemoet aan diverse leerstijlen. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van studieplanners en te werken met leerpleinen (lwoo en kunst & cultuur). Wat biedt College De Brink? Het onderwijsaanbod laat zich als volgt samenvatten: We hebben het breedste aanbod van beroepsopleidingen in de regio Beroepsopleidingen op basisniveau, kaderniveau en gemengd-theoretisch niveau 8 SCHOOLPLAN

9 Daarnaast komen de Vakcolleges en de Praktische Sector Oriëntatie tegemoet aan het praktisch (al doende) willen leren van onze leerlingen. In de bovenbouw leren de leerlingen via werkpleksimulatie en veel buitenschoolsleren. Via de Vakcolleges bieden we een uitstekend traject voor onze leerlingen die gericht zijn op leren door doen. De samenwerking met het regionale bedrijfsleven en het mbo-college maken een zesjarig traject mogelijk, dat tegemoet komt aan het opleiden van onze leerlingen tot een gekwalificeerde vakman of vakvrouw. Tabel 1: Leerlingenprognoses 2012/2013 t/m 2015/2016 prognose vestiging Jaar lln instroom instroom uitstroom totaal J1 overig (vorig sch jr) 2012/ / / / Het profiel van de school bestaat uit de volgende elementen: We leiden de leerlingen op tot een gekwalificeerde vakman of vakvrouw College De Brink is een school waar je een vak leert Leerlingen van College De Brink leren vooral door te doen Er is veel aandacht voor de beroepshouding, beroepsvaardigheden en beroepstrots De school heeft een stevige verbintenis met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven Hoe zit het met de grootte van de school? Het totale leerlingenaantal zal de komende vier jaar volgens de prognose van de schoolleiding licht dalen. Dit aantal is inclusief de leerlingen in het VM2-traject (Horeca) en de ca. twintig jaarlijks te verwachten zij-instromers. Een nadere analyse maakt duidelijk dat de basisgeneratie van drie van de belangrijkste gemeenten uit ons voedingsgebied (schooljaar : Huizen 300 ll, Hilversum 202 ll, Baarn 98 ll en Bussum 70 ll) zowel voor de langere als de korte termijn stabiel blijft. Uitzondering bij deze genoemde gemeenten is Huizen, waar tot 2015/2016 de situatie stabiel blijft, maar daarna zal teruggelopen. Wel is te zien dat het aantal aanmeldingen vanuit de gemeente Huizen de laatste vier jaar is gedaald van 81 naar 65 leerlingen. De bezetting van de basisberoepsgerichte leerweg is de laatste jaren toegenomen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de groei van het aantal LWOO geïndiceerde leerlingen. In drie jaar is deze SCHOOLPLAN

10 leerlingenpopulatie gegroeid van 388 naar nu 444 leerlingen. Dit is 46% van de totale leerlingpopulatie. De komende vijf jaar groeit deze leerlingpopulatie volgens de prognoses nog verder door naar 524 leerlingen in % van de totale leerlingpopulatie zal dan bestaan uit LWOO geïndiceerde leerlingen. Tabel 2: Bezetting leerwegen 80 BEZETTING LEERWEGEN IN % Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg / / / / /2012 Zorgstructuur De leerlingenzorg op College De Brink wordt gecoördineerd door het zorgteam, bestaande uit leerlingbegeleiders, een maatschappelijk werker, remedial teachers, een schoolpsycholoog, een schoolarts en een orthopedagoog. Het doel van dit zorgteam is om voortijdige schooluitval te voorkomen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden toch met succes naar een diploma te begeleiden. De mentor kan een leerling met cognitieve problemen of met sociaal-emotionele problemen aanmelden. Door het zorgteam wordt intern passende hulp geboden door middel van een handelingsplan. Dit handelingsplan vormt de basis voor deze hulp. Bij het opstellen worden ook de mentor en de ouders betrokken. Het zorgteam kan ook leerlingen op de agenda van het zorgafstemmingsteam plaatsen. Van hieruit kan externe hulpverlening worden ingeschakeld. De school bereidt zich voor op de invoering van passend onderwijs. De komende jaren staat binnen het zorgteam de aanpak via professionele momenten centraal. Deze aanpak kenmerkt zich door heldere afspraken en duidelijke lijnen tussen de diverse leerlingbegeleiders in het proces van leerlingbegeleiding. Docenten, mentoren, teamleiders en leden van het zorgteam hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden. Professionele momenten staan ook voor professionele reflectie, zodat de betrokkenen goed zicht hebben op wat er in de begeleiding gebeurt, met wel effect en welk succes. 10 SCHOOLPLAN

11 Hoofdstuk 2: SWOT/ stand van zaken huidig schoolplan Als vervolg op het vorige schoolplan is in de aanloop naar dit nieuwe plan een reeks van activiteiten georganiseerd. Met alle belangrijke stakeholders hebben we rondetafelgesprekken gevoerd. Ouders, leerlingenraad, docententeams, basisscholen, vervolgonderwijs en bedrijfsleven hebben zich kunnen uitspreken over ons onderwijs en onze plannen. Vragenlijsten onder ouders, leerlingen en personeel zijn uitgezet. Het toetsingskader van de inspectie, alsook het bijzonder waardevolle Sterk Trots en verantwoordelijkheid Duidelijke onderwijsvisie en koers Goed imago Ondernemerschap Intensieve contacten werkveld Duidelijke structuur Zwak Te hoog percentage lesuitval Lage opbrengsten Zwakke positie secties Onvoldoende aandacht voor cognitieve leerachterstanden Pedagogisch-didactisch verschil OB-BB Onvoldoende evaluatie effecten lln. zorg visitatierapport van de in 2012 gehouden interne GSF-visitatie gaven gezamenlijk een duidelijk beeld over College De Brink. Op basis daarvan hebben we de hieronder beschreven SWOT analyse gemaakt. De SWOT analyse maakt duidelijk dat College De Brink een ondernemende, vitale en ambitieuze school is, leerlinggericht en altijd aansluitend bij de laatste ontwikkelingen. We gaan verder op de ingeslagen onderwijskundige weg en we blijven gedreven en betrokken werken aan aantrekkelijk, uitdagend en betekenisvol onderwijs. De hierboven genoemde activiteiten, die de aanloop vormden naar het nieuwe schoolplan hebben een directe relatie met het huidige schoolplan De hierin genoemde ambities en doelen zijn in de diverse gesprekken met interne en externe stakeholders geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het nieuwe schoolplan voor de periode zoals in de volgende hoofdstukken beschreven. Hieronder wordt de SWOT analyse 2012 van College De Brink in trefwoorden weergegeven. De leerling staat centraal Breed opleidingenaanbod Opleidingsschool Veilig leef- en leerklimaat Naar buiten gericht Talentontwikkeling Hoog ziekteverzuim personeel Onvoldoende ICT toepassingen Onvoldoende gebruik lln. volgsysteem Onvoldoende feedback aan lln. Overvolle overlegkalender Onvoldoende evaluatie en reflectie SCHOOLPLAN

12 Kansen Vakgericht onderwijs (Vakcolleges) Verbinding onderwijs - samenleving Doorlopende leerlijnen (OB-BB-MBO; VM2/4) Opbrengstgericht werken Differentiatie Taal- en rekenbeleid PM denken lln. zorg Bedreigingen Daling leerlingaantal Zwaardere exameneisen/pta-regeling Tekort bekwaam personeel Passend Onderwijs (Te) hoog percentage LWOO lln. Leerling- en ouderparticipatie Cultuur van elkaar aanspreken Supervisie, intervisie en teamteaching Herwaardering vaksecties Standaard goede (AUB) les Gesprekscyclus Imago VMBO Vergrijzing docentkorps Afhankelijkheid ICT Nieuwbouw concurrentie Wat gaat goed? Op dit moment kunnen we stellen dat we onze visie waarmaken; College De Brink leidt leerlingen op tot gekwalificeerde vakmensen middels vakgericht onderwijs. We bieden de leerlingen een duidelijke structuur, een veilig klimaat en een kansrijke leeromgeving. De leerling staat op College De Brink echt centraal. Dit realiseren we door vooral te benadrukken wat leerlingen wel kunnen: leerlingen laten ontdekken waar ze goed in zijn opdat zij meer zelfvertrouwen krijgen. Onze leerlingen leren actief en zelfstandig en we houden rekening met verschillen. Het AUB concept is vooral in de praktijklessen terug te zien. Een goed voorbeeld hiervan zien we in de lesactiviteiten rond het project Hart van Laren, waarbij leerlingen van grafimedia het ontwerp hebben verzorgd van de horeca-uitingen en de leerlingen van consumptief in de catering zijn ingezet. Dit is leren midden in de maatschappij. Ten aanzien van het leerstofaanbod, de toetsen en examinering in de bovenbouw heeft College De Brink een kwaliteitslag gemaakt. Er zijn kaders opgesteld voor verbetering (uniformering) van de Programma s voor Toetsing en Afsluiting (PTA s) voor de theorie vakken in de bovenbouw. Daarbij is een systeem ingesteld, waarbij alle docenten binnen een sectie dezelfde deeltoets afnemen over dezelfde lesstof in dezelfde periode. 12 SCHOOLPLAN

13 M.b.t. de kwaliteit van het onderwijsleerproces kan gesteld worden dat het pedagogisch klimaat en klassenmanagement op orde zijn, waarbij docenten de leerlingen in staat stellen om in behoorlijke mate zelfstandig te werken. Over het algemeen wordt duidelijk uitleg gegeven en zijn leerlingen aan het werk in een gemoedelijke sfeer. Er kan nog wel een kwaliteitslag gemaakt worden in de taakgerichtheid en effectiviteit van de onderwijstijd. Differentiatie krijgt vooral vorm door het grote aanbod aan keuzemogelijkheden en het werken op verschillende niveaus (basis/kader). Als leerlingen voor een vak meer aankunnen, krijgen ze het vak op een hoger niveau aangeboden. Met name in de Plazalessen wordt ook in enige mate gedifferentieerd in verwerkingsopdrachten en tempo. Evaluatie met de diverse stakeholders levert een positief beeld over het schoolklimaat op College De Brink. De school komt prettig en ordelijk over en er wordt een respectvolle aanspreektoon gehanteerd, tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen. De schoolregels zijn duidelijk en worden niet ter discussie gesteld. Onder de medewerkers heerst een grote mate van collegialiteit, samen zetten ze zich in om een prettig en veilig schoolklimaat te creëren en om leerlingen een fijne schooltijd te bezorgen. Daar slagen zij goed in; leerlingen voelen zich iemand, ervaren dat ze iets kunnen en worden actief betrokken bij de school. Leerlingen waarderen de persoonlijke aandacht die ze op College De Brink krijgen en ze vinden het een leuke school. Dit zien we ook terug in de resultaten van de leerlingenenquête; de leerlingen geven de school een 7,8 voor het gevoel van veiligheid en een 7,1 voor de sfeer en de respectvolle behandeling. Ook hun mentoren geven ze een 7,8. De medewerkers van College De Brink kenmerken zich door een groot verantwoordelijkheidsgevoel, en zijn in die zin ook gericht op leren en verbeteren. Bij elkaar in de les kijken is op College De Brink ook heel gewoon. Aandacht voor professionalisering heeft wel een wat vrijblijvend karakter, het is aan de medewerker zelf om daarmee aan de slag te gaan. Docenten constateren zelf redelijk grote onderlinge verschillen, maar het is niet duidelijk wanneer en op welke vlakken het de bedoeling cq. geoorloofd is om elkaar daarop aan te spreken. College De Brink heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld als opleidingsschool. De samenwerking met de hogescholen is geïntensiveerd. Het aantal studenten dat jaarlijks het werkplekleren op College De Brink doet is gestegen. SCHOOLPLAN

14 Tabel 3: aantallen starters en studenten Schooljaar Starters Studenten Totaal Gecoacht Voor 2e jaar Totaal HU HvA Overige Betaald In de afgelopen jaren is de schoolopleider VELONgeregistreerd, verkreeg de school het Keurmerk Opleidingsschool van de Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes en is de school binnen het kader van de GSF geaccrediteerd door de NVAO. Maatschappelijk ondernemerschap In onze samenwerking met bedrijfsleven en het regionale mbo neemt maatschappelijk ondernemen een belangrijk rol in. We hebben bewust gekozen voor een structurele betrokkenheid, input en dialoog van en met interne en externe belanghebbenden. We stoppen veel energie in de samenwerking met deze partners. Het renoveren van een opleidingswoning door onze leerlingen samen met leerlingen van het mbo is hiervan een mooi voorbeeld. Zoals ook het VM2-traject van de afdeling consumptief een uitstekend voorbeeld is van het afstemmen van leerstof en het samenwerken met het mbo. Wat moet beter? Uit reacties van ouders blijkt dat ons streven om lesuitval te beperken onvoldoende resultaat heeft. Nog te veel lessen vallen uit door ziekte of om organisatorische redenen. Er is een hoog, overigens niet werk gerelateerd, ziekteverzuim onder het personeel. Er is de laatste jaren te weinig overleg geweest binnen de vaksecties, waardoor een verschil is ontstaan in de didactische aanpak bij onderbouw en bovenbouw. Daarbij geven we niet voldoende feedback aan de leerlingen over de door hen gele- 14 SCHOOLPLAN

15 verde prestaties. Er is te veel aandacht geweest voor sociaal emotionele problematiek en te weinig voor cognitieve leerachterstanden. Daarnaast zijn de kwantitatieve gegevens van interne doorstroom en examencijfers niet goed genoeg. Het verschil tussen schoolexamencijfer en centraal schriftelijk is te groot. Bovendien signaleren we dit te laat. In de avo-lessen is de toepassing van het AUBconcept wisselend. Dit komt o.a. doordat te veel aandacht besteed wordt aan een uniforme onderwijskundige inrichting. Er zou meer gekeken moeten worden naar het leren door leerlingen en het didactisch handelen van docenten dat nodig is om leerlingen te laten leren. In de onderbouw vormt het toetsbeleid nog een zorgpunt. In de vaksecties moet een betere aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw tot stand komen. Een overvolle overlegkalender aangaande organisatorische zaken blokkeert een zinvolle deelname aan de vergaderingen met meer onderwijskundige inhoud en bijeenkomsten die door teams, secties en werkgroepen worden belegd. ICT toepassingen en het leerlingvolgsysteem zijn onvoldoende benut. De interne betrokkenheid bij het maatschappelijk ondernemen is een aandachtspunt voor de toekomst. Vooral de afstemming met docenten is belangrijk om samen te kijken hoe het onderwijs beter kan aansluiten bij maatschappelijke behoeftes en welke rol de docenten daarin kunnen spelen. In onze samenwerking met de hogescholen willen we de opleidingsschool nog meer diepgang geven. Aandacht voor praktijkonderzoek door studenten is in het licht van het werken aan de academische opleidingsschool een voornaam punt. Conclusie De SWOT-analyse is op een speciale studiebijeenkomst van het gehele personeel besproken. Vanuit deze studiedag en gebaseerd op al het voorafgaande zijn de belangrijkste richtdoelen voor de komende jaren geformuleerd: 1. Het leren van de leerling 2. Professionele schoolcultuur 3. Opbrengstgericht werken Waarom deze drie kernpunten? Het leren van de leerling gebeurt in de klas. Daar moeten we de grootste kwaliteit tonen. Daarom willen we een gedegen standaard ontwikkelen van wat een goede les is. Nu hebben we nog onvoldoende zicht op hoe we een hoog leerrendement kunnen bereiken. We willen een professionele schoolcultuur, waarin sterk en gevarieerd didactisch handelen leidt tot een optimale leersituatie. We zijn nu geconfronteerd met te lage opbrengsten van ons lesgeven. Daarom moeten we in ons onderwijsleerproces bewuster nagaan wat deze opbrengsten zijn, zodat we stabielere resultaten bereiken. Nu zijn er nog te veel fluctuaties hierin en we kijken onvoldoende cyclisch terug op wat we doen. De komende jaren gaan we opbrengsten en ontwikkelingen stelselmatig evalueren om het rendement van ons onderwijs goed op orde te krijgen. De doelen in dit schoolplan zijn opbrengstgericht en het eigenaarschap is gedragen door het personeel. Centraal in ons aandachtsveld staat dan ook het ontwikkelen van optimaal vormgegeven lessen (wat is een goede AUB-les? We onderzoeken dit via kijkwijzers) en een nadere uitwerking van gedifferentieerd lesgeven als belangrijke uiting van ons didactisch handelen. De verbinding van de vakkennis aan de kernvaardigheden levert een bijdrage aan het opbrengstgericht werken. Hierbij kijken SCHOOLPLAN

16 kwaliteitsindicatoren op een schaal van 1 t/m 3 is aan de hand van beslisregels een waardering gegeven. 1 betekent in ontwikkeling, 2 is op niveau en 3 is boven niveau. In januari 2011 is voor het eerst voor het domein onderwijs een kwaliteitsprofiel voor College De Brink opgesteld. In maart 2012 hebben we het kwaliteitsprofiel geactualiseerd. we nadrukkelijk niet alleen naar getallen, maar proberen we het maximale te halen uit leerlingen door een goed onderbouwde procesborging en het optimaal omgaan met verschillen tussen leerlingen (passend onderwijs). College De Brink etaleert zich hiermee als een lerende organisatie, waarbij een ieder zich leerbaar en kwetsbaar opstelt en gericht is op het bevorderen van maximale prestaties, waardoor op elk leerniveau een vorm van excellent presteren ontstaat. Via intervisie en coaching on the job willen we het primaire proces zo veel mogelijk ondersteunen. Excellente leraren hebben hierbij een belangrijk rol, door als voorbeeld (good practice) te dienen voor de andere collega s. De schoolleiding geeft hieraan vorm door verbindend leiderschap. Het personeel van College De Brink zet stevig in op de relatie in plaats van op resultaat alleen; didactiek van taal en rekenen krijgt een voorname plaats en de vaksecties krijgen meer ruimte voor het ontwikkelen van de vakkennis, die verbonden is aan de kernvaardigheden van de leerlingen. GSF-keurmerk In is het GSF-keurmerk voor het domein onderwijs ontwikkeld. Dit keurmerk draagt, evenals de interne visitaties, bij aan het kwaliteitszorgsysteem van de scholen. Voor een achttal vastgestelde De scores zijn gevisualiseerd in een zgn. spinnenweb. In de tabel hieronder worden de scores van zowel 2011 (kleur: turkoois) als 2012 (kleur: roze) weergegeven. De indicatoren tevredenheid ouders en tevredenheid leerlingen werden in 2011 gewaardeerd met score 3 en worden nu in 2012 met score 2 gewaardeerd. De waardering van de indicator leeromgeving is van score 2 naar score 3 gegaan. Tabel 4: Het spinnenweb domein onderwijs College De Brink in 2011 en 2012 De waarderingen in 2011 en 2012 zijn tot stand gekomen aan de hand van de uitkomsten van een aantal (verantwoordings-)documenten, zoals uit Vensters voor Verantwoording, inspectierapporten, audits, GSF visitatie en enquêtes. In tabel 5, het kwaliteitsprofiel van 2012, worden deze documenten in de kolom bevinding weer- 16 SCHOOLPLAN

17 gegeven, een nadere precisering van de gebruikte documenten. We zien dat onze kwantitatieve opbrengsten onder de maat zijn, vanwege een onvoldoende oordeel voor de gemengd-theoretische leerweg. Inmiddels zijn de resultaten van deze leerweg de laatste twee jaar verbeterd, waardoor de opbrengsten van deze leerweg in de loop van 2012 weer voldoende zijn. De tevredenheid van ouders en leerlingen is, onder meer door onvrede over te grote lesuitval, een onrustige activiteitenplanning en een steeds hoger verwachtingspatroon van ouders, in 2012 terug gelopen in vergelijking met De conclusies uit het GSF visitatierapport hebben mede geleid tot de focus op de drie eerder genoemde hoofddoelen (leren van de leerling, professionele schoolcultuur en opbrengstgericht werken). Tabel 5: Kwaliteitsprofiel domein onderwijs 2012 Indicator Bevinding Score 1 Visie op onderwijs GSF visitatierapport (maart 2012) Rapport schoolverbetering i.k.v. vmbo 3 Ambitie Bètatechniek (zomer 2010) Schoolplan Leeromgeving GSF visitatierapport (maart 2012) 3 3 Kwalitatieve opbrengsten GSF visitatierapport (maart 2012) 2 4 Kwantitatieve opbrengsten Inspectierapport 1 kwaliteitsonderzoek vmbo-gt (nov. 2010/dec. 2011) 5 Tevredenheid leerlingen Vensters voor Verantwoording 2 (dec. 2011: cijfer 6,9) 6 Tevredenheid ouders Vensters voor Verantwoording 2 (dec. 2011: cijfer 6,9) 7 Tevredenheid Ronde tafelgesprekken vervolgonderwijs/arbeidsmarkt (dec en jan. 2012) Rapport schoolverbetering i.k.v. vmbo Ambitie Bètatechniek (zomer 2010) 3 Samenwerkingsverbanden: ROCvA, bedrijfsleven, opleidingsbedrijven 8 Relatie met ouders Deelscores enquête tevredenheid 2 ouders (dec. 2011) Rondetafelgesprek ouderraad (nov. 2011) SCHOOLPLAN

18 Hoofdstuk 3: Onderwijskundig beleid Ons onderwijskundig beleid richt zich de komende jaren op doorontwikkelen, verdiepen en borgen van de reeds in gang gezette ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 staan vanuit de regelgeving een elftal deelparagrafen. Voor de in deze paragrafen te behandelen onderwerpen verwijzen we naar diverse andere publicaties, zoals de schoolgids, de jaargids, de website en het laatste hoofdstuk (verwijzingen) van dit schoolplan. Wij richten ons in dit hoofdstuk met name op het betekenisvol leren van leerlingen en personeel en de wijze waarop we hier de komende jaren invulling aan willen geven. Tabel 6: Het spinnenweb van het domein onderwijs College De Brink in 2016 Ons onderwijskundig beleid relateren we aan de ambities, zoals verwoord in dit spinnenweb: opbrengsten en tevredenheid willen we verhogen. Ouder- en leerlingparticipatie Ons onderwijskundig beleid is erop gericht om alles uit de leerling te halen. Dit willen we doen in nauwe relatie met de samenleving en ook met de oudergeleding. Onze ouderraad vormt een positief kritische spreekbuis. In de komende jaren willen we de ouderparticipatie bij het onderwijskundig leerproces vergroten. In de driehoek samenleving, ouders en school staat de leerling centraal. Via speciale vergaderingen met ouders en via vragenlijsten vergroten we de directe invloed van de oudergeleding. Eenzelfde slag willen we slaan m.b.t. de leerlingengeleding. Nauwere betrokkenheid van onze leerlingenraad, zodat ook zij een meer directe invloed hebben op het onderwijskundig beleid is hierbij het streven. Maatschappelijk ondernemen In het verlengde van deze samenwerking met ouders en leerlingen ligt onze nauwe betrokkenheid bij het regionale bedrijfsleven en het mbo, ook wel genoemd maatschappelijk ondernemen. De school ziet samenwerking op basis van wederzijdse belangen en het realiseren van duurzaam leren als een belangrijke uitdaging, gezien onze leerlingenpopulatie. Om dit te realiseren, kiezen we bewust voor een sterke interne en externe betrokkenheid bij de strategievorming. Met name dit laatste punt wordt herkend door de belanghebbenden en sterk positief gewaardeerd. Ook de activiteiten van de school rond de samenwerking en het duurzaam (of betekenisvol) leren worden gewaardeerd door de interne en externe partners. 18 SCHOOLPLAN

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie