Bouwstenen vervolg CJG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwstenen vervolg CJG"

Transcriptie

1 Rapportage Bouwstenen vervolg CJG + Samen op weg naar doorbraken in de jeugdhulpverlening Project Doorbraak Jeugdhulpverlening in CJG Beijum, Vinkhuizen, Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk Groningen 17 april 2013 Breuer Institute Jaap van der Veen Paul Löwik

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Context en aanleiding 3 3. Opdracht en projectaanpak 6 4. Uitkomsten Bouwstenen Conclusies en aanbevelingen 29 Bijlagen 33 Bijlage Categorisering Uitgangspunten Gemeente Groningen en Puddingprincipes 34 Bijlage Deelnemers project Doorbraak-Leerfabriek Groningen 36 1 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

3 1. Inleiding Er is veel in beweging. Niet in de laatste plaats op het terrein van jeugdzorg. Landelijk is het beleid er op gericht de verantwoordelijkheid hiervoor onder te brengen bij de gemeenten. De afgelopen jaren hebben Gemeenten reeds vorm en inhoud gegeven aan delen van de jeugdzorg. Met name betrof dit het CJG, de taken in het kader van de WMO en de invoering van de VerwijsIndex Risicojongeren/Zorg voor Jeugd Groningen. Jeugdzorgorganisaties zijn hier actief bij betrokken en anticiperen op de veranderingen die op stapel staan. De gemeente Groningen heeft een 8-tal CJG s gerealiseerd in de wijken en heeft beleidsuitgangspunten voor de nieuwe jeugdzorg geformuleerd. De jeugdzorginstellingen in de provincie Groningen hebben met elkaar 12 kwaliteitsprincipes geformuleerd (de puddingprincipes ) en deze in de uitvoeringspraktijk getoetst ( De Leerfabriek 1.0 ). Verbinding en samenwerking is ondermeer gezocht middels de Newcastlegroep, de afstemming ontwikkeling in het kader van de routekaart decentralisatie en tal van gezamenlijk lokale/regionale initiatieven. Anticiperend op de komende ontwikkelingen heeft de gemeente Groningen zich aangesloten bij de landelijke beweging Doorbraak in dienstverlening en heeft het Doorbraakproject Jeugdhulpverlening als een vernieuwend en innovatief experimenteerproject ingediend. Dit project Doorbraak-Leerfabriek is landelijk getoetst en gehonoreerd. De uitvoering van het project is in handen gegeven van Breuer Institute. Middels deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten en opbrengsten van dit Doorbraak-Leerfabriekproject. Hoofdstuk 2. gaat in op de context en aanleiding van dit project. In hoofdstuk 3. staat de opdracht, de gehanteerde aanpak en de uitvoering beschreven. De uitkomsten van de bijeenkomsten in de 3 pilot-cjg s staan vermeld in hoofdstuk 4. Deze uitkomsten hebben bouwstenen opgeleverd. De toetsing hiervan bij de deelnemers aan de pilot, het middenkader en de bestuurders hebben geleid tot definitieve bouwstenen. Deze zijn in hoofdstuk 5. vermeld. Hoofdstuk 6. bevat onze conclusies en aanbevelingen. Tot slot zijn in de bijlagen de namen van de deelnemers te vinden en de uitkomsten van de toetsingsbijeenkomst met de deelnemers van de 3 CJG-pilots en de toetsingsbijeenkomst met het middenkader. 2 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

4 2. Context en aanleiding In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen aangegeven in welke context het project Doorbraak- Leerfabriek tot stand is gekomen. Tevens is daarbij aangegeven welke aanlooproute dit project heeft gekend. Decentralisaties Het project Doorbraak-Leerfabriek is tot stand gekomen in een tijd en omgeving waarin grote veranderingen op de gemeenten en uitvoerende maatschappelijke instellingen afkomen. De decentralisatie van de jeugdzorg, de verdere decentralisatie van de reïntegratie/participatie van burgers en grote delen van de AWBZ gaan naar de gemeenten. Het primair en voortgezet onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de onderwijszorg. De decentralisatie betreft zowel de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan burgers, de budgetverantwoordelijkheid als het inrichtingsvraagstuk. Deze veranderingen betekenen dat bestaande oplossingen en structuren worden herijkt en er wordt gezocht moet worden naar nieuwe wegen die leiden tot meer maatschappelijk rendement met minder middelen. De opbrengsten van project Doorbraak-Leerfabriek leveren daaraan een bijdrage. Leerfabriek Binnen de Leerfabriek Groningen is gezocht naar een aanpak en werkwijze die professionals, middenkader en bestuurders helpt om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan jeugdigen in de provincie Groningen te verbeteren. Deze ontwikkeling sloot nauw aan bij de invoering van de (landelijke) Verwijsindex Risicojongeren en van Zorg voor Jeugd Groningen. In Leerfabriek 1.0 ( ) zijn jeugdzorgorganisaties in Groningen een leer- en ontwikkelproces ingegaan met de Puddingprincipes (kwaliteitsprincipes zorg; zorgvisie) als inhoudelijk kader. In Leerfabriek 1.0 is daarbij een aanpak (samen leren) ontwikkeld die dit leer- en ontwikkelproces op gang brengt. Dit gebeurde op basis van terugblikken op uitgevoerde casuïstiek. De opbrengsten waren positief en de jeugdzorginstellingen hebben besloten op deze ontwikkellijn door te gaan in Leerfabriek 2.0. De aanpak met professioneel samen leren volgens de methodische principes van professionele leergemeenschappen en Theory U wordt gecontinueerd. Nieuw daarin is dat: - het samen leren gebeurt met actuele casuïstiek; experimenteren hoort daar bij - het leren direct in praktijk wordt gebracht; werkend leren - het professionele leerteam wordt verbreed naar andere partners in de integrale zorgketen. Deze kan ook het jeugdzorgdomein overstijgen - co-creatie: directe betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van participerende partijen vertrekpunt is op de 3 niveau s : uitvoerende professionals, middenkader en bestuur. 3 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

5 Figuur: Puddingprincipes Als bron voor deze paragraaf is het document Project Leerfabriek 2.0 professionele leergemeenschap; Samen werken Samen leren dd van de samenwerkende jeugdzorginstellingen Groningen gehanteerd. Doorbraak De VNG heeft als ambitie geformuleerd de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Het programma "Doorbraak in Dienstverlening bundelt de krachten van overheidspartijen die voorop willen lopen in dienstverlening en maakt hierbij een vertaling naar projecten die concrete verbeterkansen bieden. De gemeente Groningen heeft zich aangemeld als Doorbraakgemeente voor de vernieuwing van de jeugdzorg. Dit is gehonoreerd begin 2012 in de categorie Leeromgevingen jeugdzorg. Nadere informatie is te vinden op Kern van dit Doorbraakproject is om in een drietal CJG s in de wijken van de gemeenten op zoek te gaan naar werkwijzen, aanpak, methodiek, processen, samenwerkingsvormen die richting kunnen geven aan de vormgeving van de nieuwe gedecentraliseerde jeugdzorg. 4 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

6 Kernbegrippen daarbij zijn co-creatie en de methodische uitgangspunten van de Leerfabriek. Als kaders daarbij fungeren de bestuurlijke uitgangspunten van de gemeente Groningen betreffende de decentralisering van de jeugdzorg en de Puddingprincipes van de jeugdzorgorganisaties. De CJG s in de gemeente Groningen In 2007 is de gemeente Groningen gestart met de vormgeving van de Centra van Jeugd en Gezin. Met de CJG s beoogt de gemeente kinderen en ouders doelmatig en efficiënt te ondersteunen bij opgroeien en opvoeden. Vier samenwerkingspartners (JGZ/GGD, MJD, COP-groep en BJZ) ondertekenden samen met de gemeente een intentieverklaring. De ontwikkeling van de CJG s is vanaf dat moment gezamenlijk ter hand genomen. In 2011 zijn uiteindelijk 8 CJG s gerealiseerd in de wijken Beijum, Vinkhuizen, Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk, Indische Buurt/de Hoogte, Oosterpark, Hoogkerk, Zuid en Lewenborg. Meerdere organisaties hebben hun weg naar het CJG gevonden en werken samen met de oorspronkelijke partners van het CJG. De CJG s zijn gelokaliseerd in herkenbare, laagdrempelige en centraal gelegen punten waar kinderen en hun ouders terecht kunnen voor ontmoeting, informatie en advies, opgroei- en opvoedvragen, adequate en passende hulp en coördinatie van hulp. De CJG s zijn volledig operationeel en worden aangestuurd door een manager van de gemeente Groningen. Bij de vormgeving van het nieuwe jeugdstelsel bouwen wij voort op de ontwikkelde CJG-structuur. De keuze om een drietal CJG s te nemen voor het project Doorbraak-Leerfabriek is ingegeven door de gedachte dat deze in de gedecentraliseerde jeugdzorg een centrale positie krijgen. 5 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

7 3. Opdracht en projectaanpak Opdracht De opdracht was in eerste instantie (april 2012) geformuleerd in het verlengde van de aanpak van Leerfabriek 2.0; met professionals uit de uitvoering, gestructureerd, met elkaar, op basis van casuïstiek de puddingprincipes bespreken, samen leren en de uitkomsten bestuurlijk vertalen. In het project Doorbraak-Leerfabriek worden de uitgangspunten van de gemeente Groningen inzake het nieuwe jeugdzorgstelsel toegevoegd en dat de focus op cocreatie komt te liggen. Actuele casuïstiek wordt benut als materiaal om professionele hulpverleners met elkaar in gesprek te laten gaan op basis van de uitgangspunten die de gemeente Groningen heeft geformuleerd voor de jeugdzorg en de puddingprincipes. Dit op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze basis is tevens van toepassing op het betrokken middenkader en bestuurders. Gaandeweg (juni 2012) is daaraan toegevoegd dat de uitkomsten van de bijeenkomsten met de hulpverleners systematisch vastgelegd en verwerkt dienden te worden om daarmee bouwstenen te leveren voor nieuwe vormen van samenwerking en verbetering van de diensten hulpverlening. In het projectplan Doorbraak Jeugdhulpverlening (oktober 2012) is dit nader beschreven. Pilot-CJG s, deelnemers en bijeenkomsten Een 3-tal CJG-vestigingen hebben aan het project Doorbraak-Leerfabriek deelgenomen als pilot-cjg. In elke pilot-cjg hebben de vaste CJG-partners geparticipeerd. Daarnaast zijn ook professionele hulpverleners van GGZ-organisaties en scholen toegevoegd. In elke pilot-cjg zijn er 4 bijeenkomsten van ca. 3-4 uur gehouden. In totaal hebben hier 50 uitvoerende professionals (incl. de CJG-coördinatoren) aan deelgenomen. Naast de bijeenkomsten met de uitvoerende professionals heeft een 4-tal bijeenkomsten met het middenkader van de deelnemende instellingen plaatsgevonden. Onder leiding van de projectleider 1, Thea Sytsma. De voortgang werd hier besproken en vraagstukken uit de bijeenkomsten van de pilot-cjg s kwamen aan de orde. Aan deze bijeenkomsten hebben 19 leidinggevenden deelgenomen. 1 de projectleider van het project Doorbraak-Leerfabriek is aangesteld door en afkomstig van de gemeente 6 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

8 Bestuurlijk werd het initiatief genomen door wethouder Elly Pastoor van de gemeente Groningen en Wybe Cnossen van Elker namens de partners van de Leerfabriek. Tussentijds heeft tussen Gemeente en Leerfabriek ook een aantal keren overleg en afstemming plaatsgevonden over voortgang en aanpassingen. De Stuurgroep CJG+ is betrokken geweest bij de toetsing van de conceptrapportage. Deze groep bestaat uit de deelnemers van de bestaande Stuurgroep CJG, aangevuld met de andere bestuurlijke partners die geparticipeerd hebben in het project Doorbraak-Leerfabriek. In de bijlagen staan de deelnemers per pilot-cjg, het middenkader en de Stuugroep CJG+ vermeld. Aanpak Werkwijze De werkwijze die gehanteerd is tijdens de bijeenkomsten Doorbraak-Leerfabriek in de 3 pilots CJG is te duiden als gestructureerde casuïstiekbespreking. - Stap 1. Deelnemers werd gevraagd actuele casuïstiek uit de (CJG-) wijk in te brengen middels het anoniem beschrijven van de situatie met gebruikmaking van een voorgestructureerd casusinvulformulier. - Stap 2. Aan de hand van een casusvragenformulier individueel, vervolgens in kleinere groepen en daarna plenair werd het kernprobleem/het centrale thema samen gezocht en benoemd. - Stap 3. Op basis van Stap 2 werd volgens dezelfde procedure van stap 2. het oplossing (het plan van aanpak) gezocht en vastgesteld. - Stap 4. Afgerond werd met vervolgafspraken; wat, wie (wel/niet), wanneer. Van alle bijeenkomsten in de 3 pilot-cjg s zijn vanaf juni 2012 uitgebreide feitelijke verslagen gemaakt (8-10 pagina s per bijeenkomst). Deze verslagen zijn telkens ter toetsing aan de deelnemers opgestuurd. In de vervolgbijeenkomsten is de voortgang van de casussen telkenmale kort aan bod geweest. Hierbij werd het formulier casusvoortgang gehanteerd. Methodisch vond de casusbespreking plaats aan de hand van: 1. Kwaliteitscriteria: a. In algemene zin: de uitgangspunten van de gemeente en de puddingprincipes b. operationele zin: de toetsingscriteria - eigen kracht - effectiviteit - efficiency 7 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

9 2. Twee metaforen: a. Het jongleerballetje; beeld voor het zien van de eigen kleur (expertise, eigen organisatie, eigen producten/diensten) b. Het spakenwiel; beeld voor het aantal dienstverleners dat zich in en om het gezin beweegt en dat op eigen wijze kijkt naar de as (het kind, gezin). Verwerking uitkomsten bijeenkomsten pilot-cjg s De beschrijvingen van de casusbesprekingen, zoals deze zijn vastgelegd in de verslagen van de bijeenkomsten, zijn geanalyseerd en gerubriceerd naar 46 items: de uitkomsten. Deze uitkomsten vormen het basismateriaal voor de 11 Bouwstenen. Door nadere analyse en structurering van de uitkomsten zijn deze geformuleerd en in deze rapportage verwoord. In schema: Toetsingsbijeenkomsten De (concept) bouwstenen zijn aan de deelnemers van de pilot-cjg gepresenteerd en bij hen getoetst. De uitkomst van deze bijeenkomst waar ca. 30 deelnemers aanwezig waren was dat zij zich in algemene zin in de bouwstenen en de daarbij gegeven toelichting herkenden. 8 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

10 Daarnaast zijn diverse aanvullingen en reacties gegeven die hebben geleid tot enige aanpassing van de bouwstenen: formulering, aanvulling en structurering. Deze 2 e versie bouwstenen is voorgelegd aan de deelnemers van de middenkaderbijeenkomsten. Op basis van de beide toetsingsbijeenkomsten heeft Breuer Institute een conceptrapportage opgesteld. Hierin waren opgenomen de uitkomsten van de toetsingsbijeenkomsten met de deelnemers van de CJG-pilot en met het middenkader. Deze rapportage is vooraf toegestuurd aan de deelnemers van het bestuurdersoverleg CJG+, daar toegelicht en besproken. De uitkomst hiervan heeft geleid tot een aanvullende (bestuurlijke) bouwsteen. In het vervolggesprek met de projectleider is de wens geuit om de conceptrapportage te voorzien van een hoofdstuk context en aanleiding en een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen. Deze zijn in de definitieve rapportage opgenomen. Afstemming Tijdens de uitvoering van het project Doorbraak-Leerfabriek hebben er tussen Breuer Institute als uitvoerder van dit project afstemmingscontacten plaatsgevonden. Het betreft met name: - Projectleider project Doorbraak-Leerfabriek; deze afstemming betrof het projectplan, de algehele voortgang, planning, aanpassing opzet, communicatie, rapportage, etc. - CJG-coördinator; nagenoeg gelijktijdig met de start van het project Doorbraak-Leerfabriek heeft de gemeente Groningen een stadsbrede CJG-coördinator aangesteld voor alle 8 CJG-vestigingen. Een aantal keren heeft afstemming hiermee plaatsgevonden over rolinvulling en hoe om te gaan met (tussentijdse) opbrengsten. - Extern evaluatie-onderzoek; het project Doorbraak-Leerfabriek is extern geëvalueerd door C4Youth & Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO). Ook hiermee is overleg geweest over opdracht-/taakafbakening en operationele afstemming. 9 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

11 4. Uitkomsten Decasuïstiekbesprekingenhebbenopbrengstenopgeleverddiedebasisvormenvoorde bouwstenen.dezeopbrengstenzijnenerzijdsteformulerenalsvraagstuk,probleemen/ofdilemma. Anderzijdszijnhetoplossingen(voordevraagstukken,problemenendilemma s)dietijdenshet projectdoorprofessionalssamenbedachteninganggezetzijn. Dezeopbrengstenzijngeordendnaarde4verschillendefasenvanhetprimaireprocesaangevuld meteen5 e categorie:organisatie(ontwikkeling). Categorie A. Signaleren/melden 1. Communicatie met de burger; verwachtingen managen Wanneer een burger/cliënt een hulpvraag stelt aan (een hulpverlener van) het CJG, is het van belang dat helder gecommuniceerd wordt wat de burger kan/mag verwachten. - komt dit in een dossier? - de volgende stap: Ik bel u terug ; ik bespreek dit met mijn CJG-collega( s) en koppel dan terug ; u wordt teruggebeld door... Gesuggereerde oplossing: communiceer helder en eenduidig wat het CJG (waarvoor kunt u terecht?) en hoe de werkwijze is. - via publicaties: (flyer, folder, website); - via de klantcontacten; dit protocolleren. Nodig is wel dat alle betrokken CJG-organisaties dit onderschrijven en hanteren voor de medewerkers die betrokken zijn in het CJG. Organisaties hebben intern verschillende protocollen. Een éénduidig CJG-protocol waar alle CJG-professionals mee werken is nodig. 2. Beoordeling hulpvraag Hoe moet een vrijwillige hulpvraag van een burger gewogen worden? Moet achter elke hulpvraag (bedplassen 5-jarig kind) zwaardere problematiek gezocht worden? In hoeverre moet je hier nader onderzoek naar doen en doorvragen? Gevonden/gevraagde oplossing: de professional in het CJG/de frontoffice moet kwalitatief in staat zijn een goede analyse/beoordeling van de situatie te maken. Daarbij moet het vertrekpunt de eigen kracht van de burger; deze wordt op zijn primaire vraag serieus genomen. De professional maakt het niet op voorhand zwaar(der)/problematisch(er). 10 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

12 Een secretarieel medewerker is hier toe onvoldoende toegerust. Het gaat om een professionele beoordeling van de hulpvraag en adequaat professioneel handelen in relatie tot de klant met een hulpvraag. 3. Op het schoolplein Scholen horen veel (buurtinformatie) op het schoolplein. Ook zorgsignalen. Hoe gaan zij hier mee om richting het CJG? Gesuggereerde oplossing: een CJG-spreekuur/-koffietafel in de school. 4. Wijkproblemen komen de school binnen Problemen die zich in de wijk voordoen komen de school binnen en ouders verwachten dat de school hier iets aan doet. Hoe gaat de school hier mee om? Welke rol heeft daarbij de school en welke rol heeft het CJG? Hoe geef je daarbij de relatie school-cjg vorm? Hier zijn geen afspraken over. 5. Zorgsignalen van burgers uit de buurt komen de school binnen Schoolmedewerkers krijgen via de leerlingen of ouders signalen over problematische gezinssituaties die niet de eigen leerlingen betreffen maar de ouder(s) of andere kinderen. Wat moet de school hier mee? Er zijn hier geen afspraken over tussen onderwijs en zorg. 6. Vast contactpersoon voor de school Een oplossing die gezien wordt om antwoord te geven op de uitkomsten 3, 4 en 5 is een vast contactpersoon vanuit de zorg/het CJG. De school heeft daarbij behoefte aan een vaste, laagdrempelige, snel toegankelijke contactpersoon (mag vanuit het CJG) die niet-schoolgebonden maatschappelijke/zorgproblematiek oppakt. Voorwaarde is dat deze contactpersoon regelmatig op school is. 7. Burger als partner Het is niet vanzelfsprekend dat de ouder/burger gezien wordt als mede-eigenaar van de oplossing. Ondermeer wordt niet structureel gevraagd aan cliënten of er meer hulpverleners betrokken zijn dan wel zijn geweest. Hoe serieus wordt de burger als partner met eigen inbreng op oplossingen gezien? 8. Rol en verantwoordelijkheid cliënt bij de hulpbepaling In hoeverre bepaalt de cliënt zelf of de hulp (op vrijwillige basis) geboden moet/mag worden? Veelal bepalen de hulpverleners wat nodig is. 11 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

13 Categorie B. Afstemmen 9. Alle signalen verzamelen Zorgsignalen en zorgvragen komen via tal van kanalen bij professionals van het CJG. Buren, school, politie, andere dienstverleners (bv. thuiszorg) en vrijwilligers. Eerste reactie is er zelf op af zonder bij andere professionals van het CJG na te gaan of zij ook informatie hebben dan wel hulp/zorg bieden. Als dit gebeurt is dit veelal incidenteel. Er zijn binnen het CJG geen procedureafspraken of richtlijnen over. 10. Signaleringssysteem ZVJG Dit instrument wordt (erg) weinig gebruikt door CJG-professionals. Deels is dit bewust ( doen wij niet aan mee ; schoolbeleid). ZVJG wordt door professionals niet als vanzelfsprekend afstemmingsinstrument gezien. 11. Wanneer schaal ik op? Professioneel dilemma is wanneer op te schalen middels ZVJG en/of casuïstiekbespreking in het CJG en of doorverwijzing naar Zorgteam/andere hulpverlening. Hoe te handelen bij twijfel? Haal ik dat binnen mijn eigen moederorganisatie, binnen het CJG-kernteam of...? Binnen het CJG zijn hiervoor geen richtlijnen of handvatten. Gehanteerde oplossing: wekelijks casusoverleg met CJG-(kern)team. Vraag daarbij is wel. Hoe richten we dit goed in? Met wie? Vaste groep; flex-groep; vaste groep + op afroep? Hier zijn criteria voor nodig. 12. Signalen op meerdere individuele cliënten in 1 huishouden matchen niet Wanneer in een huishouden er zorg/hulp is voor meerdere kinderen en deze worden in ZVJG geregistreerd vindt er geen match plaats. Dit is wel wenselijk vanuit de gedacht 1 kind - 1 gezin - 1 plan. Een signaal van de leerplichtambtenaar over het verzuimgedrag van de 16-jarige dochter matcht niet met het zorgsignaal van de school van de 12-jarige zoon die regelmatig agressief gedrag vertoont. 13. Moment van ketenregistratie bij BJZ Er wordt aangegeven dat er geen match is in ZVJG omdat de ketenregistratie bij BJZ nog niet administratief is ingevoerd. Feitelijk is er wel sprake van in behandeling zijn bij BJZ of beoordeling door BJZ. Dit is voor afstemming niet wenselijk. 12 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

14 14. Privacy Het privacyvraagstuk speelt regelmatig. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: - mogen wij een casus bespreken in het CJG zonder de cliënt daarover geïnformeerd te hebben? Ook in het geval het er om gaat om na te gaan welke hulp het beste past en wie dat het beste kan of kunnen doen? - mogen we een casus anoniem bespreken als vorm van collegiale ondersteuning en/of intervisie? - hoe informeren wij de cliënt over onze (CJG-) werkwijze, waarbij we eventueel ook samen de hulpvraag bekijken. Duidelijkheid in de vorm van afspraken in de vorm van een protocol zijn nodig. Gevonden oplossing in het project: alle casussen zijn anoniem behandeld. 15. Boven de organisatiebelangen uitstijgen Bij de casusbesprekingen en het zoeken naar het juiste aanbod en de beste aanpak was er geen sprake van acquisitiegedrag bij de professionals. Het belang van de burger was leidend. 16. Procesgang en criteria zorgafstemming Binnen het CJG vindt geen structurele en systematische afstemming plaats van casuïstiek. Hier is geen procesgang voor. Criteria en/of toetsmomenten wanneer wel of niet onderling overleg/afstemming moet plaatsvinden tussen professionals die in 1 huishoudsysteem hulp bieden, ontbreken. Effect is dat professionals van/binnen het CJG van elkaar vaak niet weten wie wel/niet betrokken zijn. Geldt met name ook wanneer 2 e - lijnsinstellingen (die geen CJG-deelnemer zijn) hulp bieden. Gevonden oplossing: start van een 1-/2-wekelijks overleg met het CJG-kernteam. 17. Eén casuscoördinator In meerdere casusbesprekingen bleek dat er meerdere casuseigenaren waren omdat ieder een eigen toeleveringskanaal heeft en er niet 1 hulpverlener de rol over de regievoering heeft. Hier zijn ook geen (procedure-)afspraken over binnen het CJG. Gevonden oplossing: In aantal gevallen werd op basis van de casusbespreking en de afgesproken aanpak één persoon aangewezen met als rol/taken: - vast contactpersoon/1 e aanspreekpunt voor het gezin/het huishouden vanuit het CJG - vast contactpersoon voor andere hulpverleners die hulp/zorg bieden - algehele voortgangsbewaking ( w.o. bijeenroepen zorgoverleg wanneer mogelijk) 13 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

15 - (coördinatie en bewaking) communicatie intern (CJG-partners) en extern (gezin en andere hulpverleners buiten het CJG) casus - 10 hulpverleners 10 kernproblemen 10 oplossingen Casusbesprekingen werden gestart met een de vraag aan de individuele deelnemers naar het kernprobleem bij de gepresenteerde casus. Telkenmale leverde dit een veelvoud aan kernproblemen op, die een dito veelvoud aan effectieve interventies opleverden. Uitkomst/oplossing in het project Doorbraak-Leerfabriek: brede, gezamenlijke en gedegen analyse van kernprobleem en interventies die effectief en efficiënt zijn leverde in nagenoeg alle gevallen op dat er een gezamenlijk gedragen eenduidig beeld ontstond met minimaal de eerste vervolgstap. In gevallen betrof dit nader onderzoek. 19. Kwaliteit casusbespreking In de CJG-setting zijn professionals zoekend hoe een casusbespreking met elkaar professioneel te voeren. Er zijn geen gezamenlijke criteria en er is geen stramien. Ook kost het moeite om de dialoog met elkaar aan te gaan, een casus diepgaand te analyseren en de casus af te maken (wie gaat nu wat doen, heeft welke rol en wanneer/hoe komen we er op terug). Daarnaast gaat de casusbespreking voornamelijk over de burger in relatie tot de professional. Het gesprek over de onderlinge afstemming en samenwerking tussen de professionals koste moeite en verloopt vaak moeizaam. Gevonden oplossing/behoefte: Tijdens de evaluatie werd aangegeven dat hier gezamenlijke oefening en scholing voor nodig is. 20. Eén plan maken met efficiencywinst Wanneer de hulpverleners met elkaar als zorgteam voor een jeugdige of een huishouden aan de slag gaan, zijn zij samen in staat: - tot 1 integraal plan te komen - daarbij de taken te verdelen, waaronder die van coördinerend contactpersoon - meer volgordelijk de hulp in te zetten en - zo minder hulpverleners gelijktijdig in het gezin te hebben, waardoor - er minder hulpverleners nodig zijn (efficiencywinst) Uitgevoerde oplossing: in 1 van de casussen leverde dit op dat 2 hulpverleners zich niet meer met het gezin in dat stadium bezighielden. 14 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

16 21. Inzet 2 e lijns dienstverlening Veel 2 e lijns dienstverlening heeft eigen toeleveringskanalen (huisarts, BJZ, Zorgkantoor/AWBZ) en voert op basis daarvan dienstverlening uit. Dit gebeurt los van de dienstverlening CJG-partners. Afstemming is er enkel in gevallen van signalering ZVJG (indien er signalen zijn afgegeven), ad hoc of in deze pilot omdat hier 2 e lijns dienstverleners in participeren. 22. Burger als partner Het is niet vanzelfsprekend dat de ouder/burger gezien wordt als de partner die eigenaar is van het probleem en (mede)eigenaar is van de oplossing. Bij het vormgeven van het plan van aanpak/bedenken en beslissen over de inzet van instrumenten wordt de cliënt in veel gevallen niet betrokken. Professionals praten veelal (eerst) met elkaar hier over waar de cliënt niet bij is. Het uitgangspunt eigen kracht is geen vanzelfsprekend kwaliteitscriterium. Op basis van de casuïstiekbesprekingen in het project Doorbraak-Leerfabriek en de aandacht voor het thema eigen kracht werd vaker een oplossing gekozen in de aanpak de cliënt/het gezin als eerste stap te benaderen. 23. Afstemming in multiprobleemhuishoudens In multiprobleemhuishoudens wordt vanuit verschillende organisaties en vanuit verschillende zorg/-hulpverleningsdomeinen zorg/hulp geboden. Vraagstuk is dan hoe deze verschillende zorgsignalen/zorgleveranciers bij elkaar komen en wie dan de regie gaat voeren vanuit het vertrekpunt 1 kind -1 gezin - 1 plan - 1 regisseur? De dienstverlening van(uit) het CJG is dan één van soorten dienstverlening naast bv. hulp/ondersteuning voor de ouders vanuit bv. NOVO, sociale dienst, VNN, etc. 24. Relatie CJG met Sociaal Teams en Zorgnetwerken Met name wanneer er sprake is van huishoudens met meervoudige problematiek en hulpverlening is het onduidelijk waar welke taken en verantwoordelijkheden liggen. Hier zijn geen afspraken over. Het komt voor dat tijdens bespreking van casuïstiek in het CJG gemeld wordt dit gezin ook al besproken wordt in een ander zorgoverleg. Hoe de verdere afstemming dan verloopt is onduidelijk. Het gaat hierbij zowel om: - de afstemming van de signalen die uit een gezin komen als om - de afstemming van de zorg; 1gezin 1 plan 15 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

17 25. Communicatie tijdens/na het zorgtraject Indien 1 of meerdere hulpverleners directe uitvoerder zijn van de zorg, hebben anderen direct (bv. de school wanneer het om een leerling gaat) of indirect (bv. buurtwelzijnswerk die signaal heeft opgepikt en overgedragen) behoefte aan informatie over de voortgang van de hulp-/zorgverlening. Dit is functioneel wanneer er nog relaties/contacten blijven bestaan met cliënt. Categorie C. Verlenen van hulp 26. Wat is eigen kracht? Er is geen duidelijk en gezamenlijk beeld van wat met eigen kracht bedoeld wordt. Invullingen zijn: - wat kan de burger (zelf)? - wat kan het netwerk van de burger? - Eigen Kracht Conferentie; als instrument/methodiek Iedere professional geeft daar een eigen invulling aan. Gevonden oplossing: met elkaar in gesprek en daar per casus gezamenlijk invulling aan geven. 27. De eigen kracht van de burger Hulpverleners benaderen een hulpvraag voornamelijk vanuit de eigen rol als professional die hulp biedt. De vraag over hoe de eigen kracht van de cliënt en omgeving te benutten wordt vaak niet als vertrekpunt genomen. In veel casuïstiekbesprekingen is het nodig gebleken dat de begeleider meermaals de eigen krachtvraag op tafel moet leggen om dit vertrekpunt in de aanpak een plek te laten krijgen. 16 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

18 28. De eigen kracht versterken hoe doe je dat? De professionals zijn zoekende hoe versterking en benutten van eigen kracht van burgers vorm te geven. Hoe moet dit methodisch? Hoe leer ik dit? Hoe leren wij dit? Gesuggereerde oplossing: dit moeten wij, in het CJG, samen gaan leren (scholing). 29. Proportionaliteit als er weinig eigen kracht is Indien er in een gezin weinig eigen kracht is en (grote) problemen zijn, bestaat er gerede kans dat er te veel zorg geleverd wordt. Hoe voorkom je escalatie van de hoeveelheid zorg wanneer effectiviteit en efficiency belangrijke toetsingscriteria zijn en de professionals zorg als criterium hanteren? 30. Honoreren/afwijzen hulpverzoek burger Ouders/burgers verzoeken de CJG-professional een concreet hulpaanbod/instrument, dat zij als waardevol beoordelen, te honoreren. In hoeverre moet, mag, kan de professional dit honoreren dan wel afwijzen? Hiervoor ontbreken criteria en handelingsrichtlijnen vanuit het CJG. 31. De baas van de kaas Er is geen duidelijkheid over wie nu wanneer eigenaar is van de casus. De verantwoordelijkheid hiervoor ten aanzien wie bepaalt, wie bewaakt en wie koppelt terug wanneer aan wie is niet belegd. Bij veel casusbesprekingen bleef dit ook hangen en de begeleider heeft vaak aan de orde gesteld: en wie gaat nu wat wanneer doen? Gevonden oplossing: de bij de casus betrokken professionals besloten samen wie er de lead in heeft. Dit werd vaak gekoppeld aan degene die ook (vanaf dat moment) contactpersoon vanuit het CJG/de hulpverlening is: 1 gezin 1 plan 1 regisseur. 32. De rol en positie van de vrijwilliger Wanneer vrijwilligers in het CJG taken uitvoeren, hoe zit het dan met hun formele positie en verantwoordelijkheid? Het gaat ook om vertrouwelijke informatie van burgers. professionals hebben te maken met een gedragscode. Hoe zit dit met vrijwilligers? Moet hier iets voor geregeld of over afgesproken worden? 33. Beschikbaarheid informatie voortgang casussen Voor monitoring van een casus waar meerdere hulpverleners bij betrokken zijn is het wenselijk dat alle hulpverleners toegang hebben tot informatie over de voortgang. Elke deelnemer in het CJG gebruikt nu het eigen registratie-systeem waardoor de informatie versnipperd is en niet direct toegankelijk. Gevonden oplossingen: 17 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

19 - wekelijkse of 2-wekelijkse CJG-kernteambespreking waarin kort de voortgang gemeld wordt - een CJG map (de blauwe map ) waarin kort de voortgang beschreven wordt zodat deze informatie toegankelijk is voor CJG-hulpverleners die niet bij de kernteambesprekingen (kunnen) zijn. 34. School en jongerenwerk wil actief geïnformeerd worden De school en ook het jongerenwerk willen graag geïnformeerd worden over de voortgang. Het gaat dan niet alleen om die situaties waarin de school of jongerenwerk al betrokken is, bv. omdat ze een signaal hebben afgegeven. Ook in andere gevallen, waar problemen thuis/privé zijn die van belang zijn op school of de school, willen ze graag op de hoogte zijn dat en eventueel wat er speelt. 35. Eigen kracht conferentie inzetten Professionals zijn aarzelend als het gaat om de inzet van dit instrument. Vragen die daarbij spelen: - wie bepaalt/hoe wordt bepaald of dit wordt ingezet? - de aanpak wordt als rigide ervaren 36. Beschikbaarheid instrumentarium gedwongen kader Binnen het CJG is in veel gevallen gewenste doorzettingsmacht (gedwongen kader) afwezig of niet snel beschikbaar. Het gaat hierbij om de mogelijkheden te handhaven en te sanctioneren. De behoefte/noodzaak dit binnen het CJG beschikbaar te hebben is er wel. Wel beschikbaar zijn met name de leerplicht(ambtenaar) of politie die op afroep beschikbaar zijn. Niet gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar zijn het instrumentarium in het kader van AMK en OTS via Bureau Jeugdzorg. Maar ook bv. de sociale dienst (uitkering). Hoe organiseer je dit? 37. Het vacuüm tussen vrijwillige hulp naar hulp in gedwongen domein Doorlooptijd tussen melding en hulpverlening in het gedwongen kader (AMK-melding, Raadsmelding) levert dilemma s op in de uitvoering van hulp in het vrijwillig kader. Wanneer een professional hulp biedt in het kader van vrijwillige hulpverlening een melding doet bij BJZ is deze hulpverlener veelal zijn/haar positie kwijt bij de cliënt. Een lange doorlooptijd voordat en/of onduidelijkheid of hulp in het gedwongen kader wordt toegewezen maakt dat hulpverleners voor een lastige afweging staan. 18 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

20 Of melden en het contact verliezen in een risicovolle zorgsituatie waardoor mogelijk voor langere tijd helemaal geen hulp geboden wordt. Of maar doorgaan met de vrijwillige hulp en niet melden van de risicovolle situatie. Geopperde oplossing: Geef 1e lijn/het CJG-kernteam (eventueel informele) doorzettingsmacht. Zorg voor 1 vast contactpersoon met de 2 e -lijn/gedwongen kader voor overleg en afstemming. 38. Overdragen Vanuit cliëntperspectief wordt overdracht van de ene hulpverlener naar een andere niet wenselijk gevonden. Hoe voorkom je dit met name in multiprobleemgezinnen. Categorie D. Afsluiten 39. Zorg over het vervolg In de casuïstiek kwam vaker aan de orde dat de 2 e lijns hulp aan het gezin noodgedwongen gestopt moest worden om procedurele/bekostigingstechnische redenen. Het betrof bijvoorbeeld: - gezinshulp op basis van zorgvraag jeugdige, waarbij de jeugdige te oud wordt (18 jaar) waardoor gezinshulp beëindigd moet worden; - gezin waar zorg is over de kinderen en waarbij sprake is van hulp/toezicht in het kader van een NAS-protocol 2 die vanwege einde termijn beëindigd wordt. In beide gevallen was er onduidelijkheid over de vraag of er überhaupt nog vervolghulp dan wel toezicht noodzakelijk is (inschatting van wel) maar vooral ook de vraag wie dit dan doet en hoe dan het proces van overdracht verloopt. Niemand kon hier het antwoord op geven, terwijl dit wel als risicovol werd ingeschat. Categorie E. Organisatie 40. Waar ben je van? Professionals van het CJG zijn regelmatig zoekend naar de wijze waarop ze zich (dienen te) presenteren. Ben ik medewerker van instelling X of ben ik medewerker van het CJG? Gevonden oplossing: ik ben van het CJG. En (afhankelijk van de situatie eventueel) werkzaam als... bij... 2 NAS-protocol: Neonataal Abstinentie Syndroom. Dit is een zorg- en toezichtsprotocol bij zwangere, drugsverslaafde vrouwen. 19 RapportageBouwstenenprojectDoorbraakJeugdhulpverleningCJG sgroningen;april2013

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Tafel Casuïstiek Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Verkenningen Transformatie Sociaal Domein De Transformatie betreft twee kantelingen: in verhouding & houding. Veranderende verhoudingen tussen

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen De verwijsindex in de provincie Groningen Tuguy Mintes Beleidsmedewerker Jeugd GGD Groningen Divisie LGZ&J Maart 2010 Zorg voor Jeugd Groningen verbindt

Nadere informatie

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer 1. Introductie Verder 2. Doel, doelgroep en uitvoerders Verder 3. Organisatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley Het inzetten van drang en dwang in het primair proces Regio FoodValley Deel I Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken Basisstructuur' in samenwerking met de Raad

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Terugblik Opgave CJG model Prestatieveld 2 WMO; we waren er een beetje

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Naar betere samenwerking huisartspraktijk-buurtteams: de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ

Naar betere samenwerking huisartspraktijk-buurtteams: de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Naar betere samenwerking huisartspraktijk-buurtteams: de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Workshop Jeugd-in-Onderzoek, 13 maart 2017 Marja van Bon-Martens, Trimbos-instituut Rob Gilsing, Verwey-Jonker

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Hieronder volgt het verslag van de eerste marktconsultatie. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld zijn in een overzicht onderaan dit verslag opgenomen.

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Leerfabriek Decentralisatie Jeugdzorg CJG s

Leerfabriek Decentralisatie Jeugdzorg CJG s Leerfabriek Decentralisatie Jeugdzorg CJG s Opzet: Leerfabriek 1.0 en puddingprincipes Lessons learned Leerfabriek 2.0 Leerfabriek en CJG Stad Uitstap transformatie Puddingprincipes Melden/signaleren

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland Provincie Gelderland Regio Noord-Veluwe & Regio Nijmegen Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie Provincie Gelderland Dock4 & Organisatieadvies in Zorg Lotte Vermeer /

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân

Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân 1. Inleiding Deze notitie geeft handvatten voor gemeenten om hun beleid ten aanzien van gegevensdeling en privacy in het sociaal domein

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie