Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding"

Transcriptie

1 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids

2 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel en opbrengsten van de opleiding 3 Inhoud en opbouw 4 Werkwijze 7 Toetsing en beoordeling 9 Algemene informatie 10 Opleiders 14 Algemene voorwaarden

3 Inleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 De tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider Primair Onderwijs van het Centrum voor Nascholing (CNA) richt zich op leerkrachten en beginnende IB ers in het PO die hun professionaliteit willen verdiepen en verbreden tot die van Intern Begeleider. Een intern begeleider die binnen de school de kwaliteit van het onderwijs en zorg voor alle kinderen kan monitoren en versterken. De competenties liggen op het gebied van begeleiden, onderzoeksmatig en methodologisch werken, samenwerken, innoveren en reflecteren. De opleiding reikt de deelnemer perspectieven en instrumenten aan die het zicht op het eigen handelen als Intern Begeleider vergroten. Tijdens de opleiding ontwikkelt en versterkt de deelnemer de 5 rollen van de IB er. Uitgangspunt is dat de IB er alle 7 competenties uit de beroepsstandaard van de Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib) minimaal op het niveau startbekwaam behaalt. Daarnaast wordt verwacht van de IB er dat twee competenties op vakbewaamheidsniveau verwerft: deze andragogische competentie en een eigen competentie naar keuze. Uitgangspunten Het uitgangspunt van de opleiding Intern Begeleider van CNA is dat de studenten aan het eind van de opleiding de verschillende competenties van IB er hebben verworven en in praktijk hebben gebracht op een zodanige wijze dat zij die in verschillende schoolcontexten kunnen inzetten. Dit alles binnen de actuele, landelijke beleidscontext, zoals op dit moment invoering van passend onderwijs, opbrengst- en handelingsgericht werken. De opleiding kent een integrale aanpak: een combinatie van ontwikkeling van de ambachtelijke aspecten van het IB-vak met onderzoeksmatig denken en handelen. De student maakt een aantal stappen in het continuüm van startbekwaam, vakbekwaam en excellent: doorgroeien van alles zelf doen tot organiseren van de processen en ondersteunen van kwaliteitsprocessen. Context van de opleiding Met de invoering van opbrengst- en handelingsgericht werken en passend onderwijs is de invulling van de functie intern begeleider ontwikkeld van verantwoordelijke voor de zorg en het zorgbeleid op school naar (in samenwerking met de directeur) een bredere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen en de professionalisering van leerkrachten: krijgen alle kinderen wat zij nodig hebben om te kunnen leren? De IB er is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van leraren. De concrete invulling van de functie van IB er varieert en is afhankelijk van de schoolpopulatie, de professionaliteit van de leerkrachten, de lerende cultuur in een school en de samenwerkingsverbanden waarbinnen de school functioneert. Met de oprichting van ouder-kindteams speelt ook de uitwisseling en samenwerking met de ouderkindsadviseurs een rol bij de uitoefening van de functie van ib-er. 2

4 Doelgroep, profiel en opbrengsten van de opleiding Doelgroep De opleiding is bedoeld voor leerkrachten en beginnende intern begeleiders binnen het primair onderwijs. Deelnemers aan de opleiding hebben een ondernemende en onderzoekende houding en zijn inspirerend voor hun collega s. Ze hebben aantoonbare affiniteit met de zorgstructuur en schoolinnovatie en zijn in staat analytisch te denken en te handelen. Ze hebben de ambitie om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs, en doen dat met een onderzoekende blik: werkt het ook en hoe komt dat? Ze willen fungeren als coach en inspirerende voortrekker in hun schoolteam. Zij zijn bereid samen te werken en samenwerkend te leren met collega s binnen en buiten de eigen school. Competentieprofiel Het opleidingstraject heeft als resultaat dat de kandidaten op startbekwaamheidsniveau voldoen aan de beroepsstandaard van de LBib. Rollen van de intern begeleider Er worden vijf verschillende rollen van de IB er onderscheiden die in de opleiding uitgebreid aan bod komen. Het is afhankelijk van de keuze van de scholen en besturen of zij kiezen voor het creëren van een IB-functie of het beleggen van IB-taken. De verschillende rollen zijn: Opbrengst- en praktijkdeskundige Organisator van leerprocessen Begeleider/coach van leerkrachten Expert/inhoudelijk deskundige Coördinator externe relaties Opbrengsten van de opleiding In de opleiding staat opbrengst- en handelingsgericht werken centraal. De afgestudeerde IB er beheerst alle IBcompetenties op startbekwaam niveau en twee daarvan op het niveau vakbekwaam, waarvan in ieder geval de competentie andragogisch competent. Deze competenties hebben betrekking op alle zorgniveaus die de verantwoordelijkheid van de IB er zijn: onderwijskwaliteit over de hele breedte, het opvangen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de klas en/of op school en het organiseren van de extra ondersteuning rond de school. Met als overkoepelend perspectief: het leren op school duurzaam organiseren. De opbrengst voor de school van de IB er is dat deze nu beschikt over een deskundige die bijdraagt aan het opbrengst- en handelingsgericht werken van het hele team. De afgestudeerde IB er is model bij het werken met data als basis van ordening en inhoud geven aan het onderwijsaanbod in voor alle kinderen in de school, waarbij uitgangspunt is wat heeft dit kind nodig. De IB er kan stimuleren en ondersteunen dat opbrengst- en handelingsgericht werken duurzaam wordt toegepast door het team in de school. Daarnaast draagt de IB-er de verantwoordelijkheid dat de extra zorg waar nodig op passende wijze is belegd in en rond de school. Competenties van de intern begeleider Om de rollen te kunnen vervullen heeft de IB er de volgende 7 competenties nodig: Andragogisch competent Methodologisch competent Beheersmatig competent Organisatorisch competent Innovatief competent Competent in het samenwerken met externen Competent in reflectie en ontwikkeling 3

5 Inhoud en opbouw Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 In de post-hbo registeropleiding Intern Begeleider wordt een koppeling gelegd tussen individuele professionele ontwikkeling als intern begeleider en schoolontwikkeling. Enerzijds zijn de eigen leervragen rond de eigen competenties direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten, anderzijds worden de eigen leervragen gekleurd door de verschillende rollen van de IB er en is het de bedoeling dat de leeractiviteiten ook een meerwaarde hebben voor de school. Deze ontwikkeling van de student heeft tijd en diepgang nodig. Om alle elementen voldoende tot hun recht te laten komen heeft CNA gekozen voor een opleidingsduur van twee leerjaren, zodat voldoende ruimte ontstaat voor het toepassen van kennis en het experimenteren met vaardigheden in de praktijk. De opleiding bestaat uit vier semesters. In ieder semester wordt aan alle competenties gewerkt, per semester wordt aan twee competenties extra aandacht besteed. Semester 1: Oriëntatie Perspectief op leren Centrale competenties in dit semester: Andragogisch competent Methodologisch competent Beheersmatig competent Organisatorisch competent Competent in reflectie en ontwikkeling In het eerste semester staat de rol van de IB er als opbrengstdeskundige centraal. Er wordt in de eerste plaats gewerkt aan de methodologische competentie. Deelnemers verdiepen zich in de achtergronden en de uitwerking van opbrengst- en handelingsgericht werken. Daarnaast actualiseren en verdiepen zij hun kennis van doorlopende leerlijnen taal en rekenen. De deelnemers krijgen college en literatuur over vragen als: wat zijn de manieren om gegevens te verzamelen; bruikbaarheid van verschillende leerlingvolgsystemen; hoe maak je gebruik van gegevens; hoe formuleer je gewenste ontwikkelingen en hoe pak je dit op school- en klasniveau planmatig aan. De kennis wordt toegepast in opdrachten voor de verschillende fasen van de evaluatieve cyclus. De student verwerft benodigde kennis en vaardigheden binnen de organisatorische competentie; d.w.z. kent de opbouw van de vakken; weet hoe te werken met referentieniveaus taal en rekenen. De plaats van het groepsplan en individueel handelingsplan komen aan de orde. Hierbij wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in taal- en rekendidactiek (o.a. op het gebied van lees- en woordenschatonderwijs, rekenlijnen, referentieniveaus). In dit semester wordt een start gemaakt met de opzet van een eigen onderzoek: welke vraagstukken spelen in de school? Welke gegevens zijn nodig om die te onderzoeken? Hoe maak je een onderzoeksopzet? De studenten doen een eerste oriëntatie op de praktijk van de IB er. Zij inventariseren welke taken de IB er in de eigen werkomgeving uitvoert en welke rollen daadwerkelijk worden vervuld. Op basis hiervan maken zij een standvan-zaken-verslag, waaraan zij hun leervragen (zoals geformuleerd en besproken in de leergroepen) koppelen. Zij onderzoeken welke opdrachten vanuit de opleiding aansluiten bij de leervraag van de IB er in opleiding en, waar mogelijk, bij de behoefte van de IB-functie op de werk- of stageplek. De student werkt aan een (digitaal) portfolio en neemt ontwikkelingsplannen op aan de hand van leervragen die worden uitgewerkt met de leergroep. Het eerste semester wordt afgesloten met een portfoliogesprek. In dit semester ontwikkelt de opleidingsgroep zich tot professionele leergroep. Dat wil zeggen dat expliciet aandacht wordt besteed aan het leren van en met elkaar in de opleidingsgroep, omdat deze vaardigheid tot de professionele identiteit van de IB er gerekend wordt. De studenten organiseren onderling op welke wijze zij elkaar stimuleren in het verwerven van de competenties. Semester 2: Analyse en ontwerp Perspectief op pedagogisch handelen en begeleiden Centrale competenties in dit semester: Andragogisch competent Organisatorisch competent Innovatief competent Competent in reflectie en ontwikkeling In het tweede semester staat de diversiteit in ontwikkeling van kinderen op alle relevante terreinen centraal, met het perspectief om in de ondersteuning van leerkrachten bij het maken van didactische groepsplannen adequaat in te spelen op de vragen: wat heeft dit kind nodig? Mogelijkheden om tot voldoende differentiatie in de klas te komen worden onderzocht en uitgeprobeerd. 4

6 Inhoud en opbouw Tevens wordt de rol van begeleider/coach van leerkrachten ontwikkeld, naast die van organisator van leerprocessen. Het accent ligt op de andragogische en organisatorische competenties: de begeleiding van de teamleden bij het organiseren en uitvoeren van het onderwijsaanbod: hoe adviseer je leerkrachten bij het omgaan met diversiteit op verschillende terreinen in de klas; op welke wijze kan de leerkracht vervolgens in didactisch groepsplannen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de verschillende kinderen; wat is nodig om teamleden adequaat te begeleiden; op welke wijze stimuleer je leerkrachten om hun eigen pedagogische competenties verder te ontwikkelen; hoe ondersteun je onderlinge communicatie tussen leerkrachten; welke rol heb je in de teamontwikkeling in relatie tot de rol van de directeur. Voor het onderzoek maakt de student een ontwerp op basis van de analyse van de gegevens die zijn verzameld in het eerste semester. Gewerkt wordt aan een systematische uitwerking van de onderzoeksopzet die resulteert in een presentatie. De student bespreekt met de praktijkbegeleider de manier waarop is gewerkt aan de praktijkopdrachten en geeft aan welke bijdrage dat leverde aan de ontwikkeling van de competenties. Het eerste jaar wordt afgesloten met een beoordeling waarbij de student formuleert aan welke ontwikkeling hij/ zij in de volgende fase gaat werken. Met het bewijsmateriaal in het portfolio toont de student aan dat minimaal 3 van de 7 competenties op startniveau zijn behaald. De student heeft een keuze gemaakt voor een competentie die hij/zij op vakbewaamheidsniveau wil ontwikkelen. Semester 3: Uitvoering Perspectief op zorg (coördinatie) Centrale competenties in dit semester: Andragogisch competent Innovatief competent Competent in het samenwerken met externen Competent in reflectie en ontwikkeling In het derde semester staat de rol van IB er centraal in de opdracht van de school: Hoe houden we alle kinderen binnen boord? De deelnemer ontwikkelt de rol van coördinator externe relaties naast de rol van expert/inhoudelijk deskundige. Gewerkt wordt aan de competentie om samen te kunnen werken en de eigen deskundigheid uit te breiden. De IB er stemt de samenwerking tussen de school, de ouder- en kindadviseur en de externe organisaties op elkaar af en bespreekt met het team en de directeur op welke wijze het zorgprofiel in de school wordt geïntegreerd. De IB er stimuleert de collega s om de onderwijsbehoeften van kinderen die speciale zorg behoeven in kaart te brengen, ontwikkelingsperspectief te beschrijven en binnen het onderwijs een adequaat aanbod te ontwikkelen. De IB er zorgt dat hij/zij op de hoogte is van het aanbod aan onderwijs en bevraagt de zorgpartners waar deze ondersteuning aan school en team kan bieden. De IB er ondersteunt de leerkracht om de rol van ouders te erkennen en ondersteunen. De keuze voor het eigen onderzoek op basis van de feedback op de presentatie in semester 2 is gemaakt. De IB er werkt aan de uitwerking van het onderzoek in de praktijk van een van de scholen (de school waar de student stage loopt) en laat zien welke innovatieve interventies leiden tot een verbeterde kwaliteit van de school. Het semester wordt afgesloten met een proefpresentatie van het portfolio; het onderzoek neemt daarbij een centrale plaats in. De student maakt de keuze voor de uitwerking van een competentie op vakbewaamheidsniveau duidelijk. Semester 4: Implementatie Perspectief op schoolontwikkeling Centrale competenties in dit semester: Organisatorisch competent Innovatief competent 5

7 Inhoud en opbouw Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Competent in het samenwerken met externen Competent in reflectie en ontwikkeling In het laatste semester laat de IB er zien dat hij/zij competent is om de 5 rollen van de IB er toe te passen. De consequenties van het onderzoek voor collega s en school worden in kaart gebracht en er wordt een implementatieplan ontworpen en uitgevoerd op basis van de kwaliteitszorg binnen de school. Het ontwerp en de implementatie van het onderzoek gebeuren in nauw overleg met de directie. De manier waarop het leren in de school vorm krijgt wordt beïnvloed door de wijze waarop een school georganiseerd is en door de leidende schoolcultuur. Dit is het thema in het vierde semester. Hoe worden innovatieprocessen ingezet; hoe wordt omgegaan met verandering; hoe worden de leerkrachten hierin betrokken? Welke gedragsindicatoren zijn hierbij bepalend? Aan het einde van de opleiding geeft de IB er een presentatie van het eigen onderzoek waarin de innovatieve competenties worden getoond. Uit deze presentatie moet de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten voor de IBpraktijk zichtbaar worden In het onderliggende portfolio toont de student dat hij/zij alle competenties op startbekwaamheidsniveau heeft verworven en twee competenties op vakbekwaamheidsniveau beheerst. De verworven competenties en rollen worden aan het eind van het tweede jaar gepresenteerd. 6

8 Werkwijze Tijdens de opleiding werken we in verschillend samengestelde groepen: de opleidingsgroep, de leergroep en de collegiale coachgroep. Door de structuur van het curriculum ontmoeten deelnemers elkaar minimaal elke twee weken intensief zodat binding en sociale cohesie geborgd is. Opleidingsgroep De opleidingsgroep is een groep van maximaal 16 deelnemers uit verschillende PO scholen. Deze groep ontmoet elkaar in de 20 plenaire bijeenkomsten. In die plenaire bijeenkomsten wordt de literatuur besproken, verwerkt en vindt verdieping plaats. Ook worden de praktijkopdrachten toegelicht en vinden vaardigheidsoefeningen plaats. Voor specifieke onderwerpen zullen gastsprekers uitgenodigd worden. Leergroepen De leergroepen zijn kleine groepen van maximaal 4 personen. Deze groep ontmoet elkaar tussen de plenaire bijeenkomsten door. In deze groep werken de deelnemers aan de transfer van de plenaire bijeenkomsten naar hun praktijk en ondersteunen ze elkaar in het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De leergroepen vormen ook de plek waarin de resultaten van de onderzoeksopdrachten vanuit de seminars en hoorcolleges aan elkaar gepresenteerd worden, zodat vormen van collectieve peer learning (en peer assessment) ontstaan. In de leergroepen worden de verschillende tussenproducten van het onderzoek besproken. Elke leergroep heeft een begeleider, die zorg draagt voor de begeleiding van het onderzoek en die daarnaast (op afroep) beschikbaar is voor ondersteuning. De begeleiders van de leergroepen geven elke deelnemer regelmatig gerichte persoonlijke feedback, zodat deelnemers zicht krijgen op de mate waarin hun prestaties voldoen aan de eisen van de opleiding. De begeleiders baseren zich daarbij op de uitwerkingen van de hoorcollege- of seminaropdrachten en de peer feedback die deelnemers daarop ontvangen hebben van de leden van hun opleidingsgroep. De leergroepen komen 10 keer bij elkaar. Collegiale coaching In de collegiale coachgroepen worden praktijksituaties ingebracht, geanalyseerd en met elkaar besproken onder begeleiding van een ervaren coach/supervisor. Door de structuur van het curriculum ontmoeten deelnemers elkaar minimaal elke twee weken intensief zodat binding en sociale cohesie geborgd is. Praktijkonderzoek De didactiek van de opleiding is gebaseerd op het ontwikkelen van een onderzoekende houding door professionals. Dat betekent dat met behulp van actuele theorie en kennis de deelnemers in hun eigen praktijk onderzoek doen en de resultaten van het onderzoek implementeren in de schoolpraktijk. Daarbij vormen eigen context en eigen leervragen het vertrekpunt en levert het opleidingstraject concrete producten op die binnen de eigen praktijk bruikbaar zijn. In het eerste semester betekent dit oriëntatie op de praktijk; onderzoek naar de taken van de intern begeleider. In het tweede semester staat analyse en ontwerp centraal: het analyseren van verlegenheidsituaties binnen de schoolen onderwijsorganisatie en het ontwerpen van een nieuwe aanpak of methodiek: hoe kan ik daarmee de praktijk verbeteren. In het derde semester wordt de ontworpen aanpak als pilot in de praktijk toegepast en worden de effecten onderzocht, de studenten delen de opbrengsten van hun werk met medestudenten en adviseren elkaar over de volgende te nemen stappen. Hiermee doen de deelnemers ervaring op met het werken in een professionele leergemeenschap. In het vierde semester wordt de implementatie van de verbeterplannen ter hand genomen: wat te doen met alle verworvenheden, wat betekent dat voor de school? Tevens worden de onderzoeksresultaten in school gepresenteerd en wordt een eindevaluatie van het onderzoeksproces gemaakt. Door de hele opleiding worden andragogische vaardigheden verworven en verder ontwikkeld. Deze competenties dragen onder andere bij aan een succesvolle implementatie. 7

9 Werkwijze Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Portfolio Tijdens de opleiding staan de te verwerven competenties en de leerbehoeften van de deelnemers centraal. De deelnemers geven in hun portfolio aan waaraan ze wanneer aan welke competenties werken om het startbekwaamheidsniveau te verwerven. Elektronische leeromgeving Ter ondersteuning van het leerproces wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving voor het ontsluiten van studiematerialen (literatuur, opnames van hoorcolleges, instrumentele vaardigheden etc.), voor de communicatie tussen deelnemers, docenten, werkbegeleiders en deelnemers onderling, voor het samen werken aan producten en voor het vastleggen van producten zoals resultaten van opdrachten, video-opnamen, peer assessments en zelfreflecties. Leren in en met de onderwijspraktijk Ondersteunt de IB er in opleiding op aanvraag bij de uitvoering van praktijkopdrachten en het leeronderzoek. Persoonlijke begeleiding ten aanzien van het functioneren als IB er. De praktijkbegeleider geeft aan het eind van elk semester schriftelijke ontwikkelingsadviezen aan de deelnemer. De student neemt deze adviezen op in het portfolio en benoemt acties die hij/zij plant. Op de tweede opleidingsdag worden de directeuren en praktijkbegeleiders van de deelnemers uitgenodigd om met elkaar informatie uit te wisselen over de inhoud en structuur van de opleiding en over de ontwikkelingen in het veld. Aan het begin van het eerste en het tweede jaar vindt een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiger van de opleiding, de deelnemer en de directeur van de deelnemer om de ambities, onderzoeksfocus en voortgang te bespreken. Doel van deze gesprekken is onder andere om de koppeling tussen het individuele leren en de schoolontwikkeling te borgen. Naast de plenaire bijeenkomsten en de diverse begeleide en onbegeleide bijeenkomsten in kleinere groepen, worden de deelnemers geacht tijdens de opleiding praktijkervaring op te doen als IB er. Mochten er geen IB-uren beschikbaar zijn, dan kan de deelnemer een stagepek zoeken. In ieder geval moet hij/zij minimaal 56 uur in stageplek als IB er werkzaam zijn verdeeld over de twee jaren van de opleiding. De IB er wordt in de praktijk begeleid door een ervaren IB er op de betreffende school (de praktijkbegeleider). De deelnemer regelt dit zelf binnen de eigen organisatie (school of bestuur). De praktijkbegeleider is een ervaren IB er die de student kan begeleiden om de competenties in de praktijk op te doen. De praktijkbegeleiders hebben de volgende taken: Ondersteunt de deelnemer bij het inschatten of en hoe hij/zij binnen de eigen school kan leren en de praktijkopdrachten kan uitvoeren. Houdt mede zicht op de brede ontwikkeling van de IB er in opleiding; komen alle competenties voldoende aan bod? 8

10 Toetsing en beoordeling Aan de opleiding is door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) het predicaat Post-HBO registeropleiding verleend. Een deelnemer ontvangt het erkende post-hbo registerdiploma Intern Begeleider Primair Onderwijs indien hij/zij aan de volgende formele eisen voldoet: Ten minste 80 % aanwezigheid op de opleidingsbijeenkomsten Actieve participatie in de leergroep en collegiale coaching Een volledig en voldoende samengesteld portfolio Een met voldoende beoordeeld praktijkonderzoek Deelname aan evaluatie- en beoordelingsgesprekken Tenminste 56 uur praktijkervaring als IB er opleiding kan vervolgen of (bij onvoldoende groei) het advies krijgt de opleiding te beëindigen. De opleiding is met positief resultaat afgerond als het praktijkonderzoek op voldoende wijze is afgerond en het portfolio aan de criteria voldoet. Presentaties en conferentie Aan het eind van het eerste jaar presenteren de deelnemers aan elkaar de (onderzoeks) resultaten. De IB ers van de eigen school worden daarbij uitgenodigd. Aan het eind van het tweede jaar presenteren de deelnemers hun bevindingen aan de directie, bestuur en belangstellenden in een miniconferentie. Toetsing en beoordeling Portfolio In de loop van de twee jaar bouwt de deelnemer een digitaal portfolio op waarin hij/zij bewijsmateriaal verzamelt om aan te tonen dat hij/zij functioneert op startbekwaam niveau. In dit portfolio geeft de deelnemer blijk van de verworven competenties op startbekwaam niveau. De richtlijnen voor het portfolio staan in de opleidingsgids die de deelnemer bij aanvang van de opleiding ontvangt. Daarin wordt ook vermeld wat de criteria en inlevermomenten zijn en hoe de beoordelingsprocedure eruit ziet. Praktijkonderzoek De deelnemer voert een praktijkonderzoek uit in de vorm van een actieonderzoek. In de verslaglegging en presentatie binnen de eigen onderwijsorganisatie laat hij/zij zien dat hij/ zij de onderzoeksstappen uit kan voeren, de eigen aanpak baseert op de resultaten van onderzoek en de gekozen aanpak uitvoert en evalueert. De richtlijnen en concrete beoordelingscriteria zijn vermeld in de opleidingsgids (zie ook bij portfolio). Portfolio-assessment Na elk semester vindt er een assessmentgesprek plaats, op basis van het portfolio. Het assessment na semester 1 en 3 heeft een formatief karakter; het geeft de opleiding én de deelnemers inzicht in de groei tot dan toe en de ontwikkelpunten die er nog liggen. Het assessment na semester 2 en 4 is summatief. Op basis van dit assessment wordt besloten of de deelnemer de 9

11 Algemene informatie Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Studiebelasting De opleiding omvat 130 contacturen. De totale studiebelasting is 352 uur. Dit is inclusief bijeenkomsten, werken aan opdrachten, het portfolio, onderzoek, intervisie en het werken in de praktijk. Contacttijd Bijeenkomsten Voorbereiding, literatuurstudie, begeleide intervisie/coaching Onderzoeksbegeleiding Tussen- en eindassessment Totaal Praktijkopdrachten, leergroep Onderzoek opzetten & uitvoeren Portfolio schrijven Werken als IB er Totaal Totale opleidingstijd 88 uur 18 uur 20 uur 4 uur 130 uur 98 uur 34 uur 34 uur 56 uur 220 uur 352 uur Opleidingsdata De opleiding start in september 2015 en duurt tot juni De plenaire bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagmiddagen. De bijeenkomsten duren van uur, behalve de eerste bijeenkomst van ieder jaar. Deze duren van uur. 10

12 Algemene informatie Data: les nr dag datum tijdstip lokaal Woen 16 september Leergroep Woen 30 september 3 Woen 14 oktober Woen 11 november Woen 25 november Woen 9 december Coaching Woen 16 december groepjes van 5 7 Woen 6 januari Woen 20 januari Coaching Woen 3 februari Woen 17 februari Woen 9 maart Coaching Woen 23 maart Woen 6 april Woen 20 april Coaching Woen 11 mei Woen 25 mei Woen 8 juni Coaching Woen 15 juni Woen 22 juni Eindgespr Woen 29 juni Woen 7 september Woen 7 september Leergroep Woen 14 september 18 Woen 21 september Coaching Woen 28 september Woen 12 oktober Coaching Woen 26 oktober Woen 9 november

13 Algemene informatie Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 les nr dag datum tijdstip lokaal Coaching Woen 23 november Woen 7 december Woen 11 januari Woen 15 februari Coaching Woen 1 maart Woen 15 maart Eindgespr Week Presentaties + diplomering Woen 17 mei Literatuur Een actuele literatuurlijst wordt eind mei samengesteld. Locatie De opleiding vindt plaats in Amsterdam. De definitieve gegevens van de locatie staan in de uitnodigingbrief die de deelnemers voor aanvang van de opleiding toegestuurd krijgen. Informatiebijeenkomsten Indien u belangstelling heeft voor deze opleiding en u heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat voor een van de informatiebijeenkomsten op donderdag 9 april en dinsdag 21 april 2015 van uur bij CNA in Amsterdam. De opleiders zullen een korte toelichting geven op de opleiding en ingaan op mogelijke vragen. U kunt zich aanmelden bij Debby Jenner, of Kosten Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor de tweejarige opleiding ,- (te betalen in twee termijnen van 2.749,- per jaar). Daarnaast moet gerekend worden op een bedrag van ongeveer 150,- voor boeken. Het verdient aanbeveling bij uw eigen organisatie naar tegemoetkoming in de studiekosten te informeren. Studiekosten zijn bovendien aftrekbaar van de Belastingdienst, zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Aanmelding en toelatingsprocedure Aanmelding geschiedt uiterlijk voor 24 juni 2015 via een digitaal aanmeldingsformulier op de website In mei en juni worden toelatingsgesprekken gevoerd. Daarin wordt gecheckt of de deelnemer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Voor de zomervakantie ontvangt u bericht van plaatsing. Uw plaatsing is definitief zodra u een plaatsingsbrief heeft ontvangen. Indien er begin september nog plaatsen vrij zijn, kunt u zich daarvoor nog inschrijven. Zie ook de algemene cursusvoorwaarden achter in deze gids met betrekking tot inschrijving, betaling en annuleringsvoorwaarden. Toelatingsvoorwaarden Deelnemers: zijn ten minste vijf jaar werkzaam in het onderwijsveld; zijn in het bezit van een onderwijsbevoegdheid; hebben door de directie erkende of toegekende IB-taken (minimaal 56 uur); moeten een positief oordeel over toelating hebben gekregen na een gesprek met een aan de opleiding verbonden opleider; worden vanuit de eigen organisatie begeleid door een ervaren IB er (praktijkbegeleider). 12

14 Algemene informatie Kwaliteitszorg De kwaliteit van de opleiding wordt op verschillende manieren bevorderd. Elk jaar vindt evaluatie van de cursussen plaats door een onafhankelijke evaluatieservice. De uitkomsten daarvan worden, voorzien van commentaar door de opleiders, voorgelegd aan de Veldadviesraad (VAR) die op basis van dit geheel met de opleiders van gedachten wisselt over verbeteringen die mogelijk en wenselijk zijn. Halverwege vindt er een tussenevaluatie in de opleidingsgroepen plaats. Jaarlijks beoordeelt de Stichting Post-HBO of de opleiding nog aan de Post-HBO criteria voldoet. De opleiding is erkend door Registerleraar.nl. Het Centrum voor Nascholing heeft als opleidingsinstituut een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Examencommissie Toetsing, beoordeling en certificering/diplomering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie van het Centrum voor Nascholing. Contact: Renec Hamminga, secretaris E Maatwerk / in company Deze opleiding bieden we ook aan als incompany opleiding. Dat betekent dat we op basis van de specifieke wensen van de organisatie een maatwerk opleidingstraject kunnen aanbieden. Richtinggevend zijn hierbij de in deze studiegids beschreven bekwaamheden. Meer informatie en contact Opleidingscoördinator: Liesbeth van der Weide E Secretariaat: Debby Jenner T E Centrum voor Nascholing Postbus CA Amsterdam Bezwaar en beroep Indien een deelnemer het niet eens is met inhoudelijke of procedurele aspecten van de beoordeling van zijn werk door een docent van de opleiding kan hij schriftelijk bezwaar maken bij de examencommissie. De examencommissie behandelt het bezwaar binnen 21 dagen. Indien de deelnemer van mening is dat het bezwaar door de examencommissie op onbevredigende wijze is afgehandeld, dan kan hij in beroep gaan bij het College van Beroep van de Hogeschool van Amsterdam. De daarmee samenhangende procedure staat beschreven op de website van de Hogeschool van Amsterdam: juridisch/studentenstatuut/ Deelnemers kunnen bij het College van Beroep niet in beroep gaan tegen (negatieve) besluiten omtrent toelating tot de opleiding. Op het moment van de intakeprocedure heeft CNA namelijk nog geen contractrelatie met de deelnemer. 13

15 Opleiders Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Liesbeth van der Weide Liesbeth van der Weide is sinds 2010 opleider van de IB-opleiding bij het Centrum voor Nascholing. Daarnaast ligt haar expertise op het gebied van leerlijnen en didactiek rekenen en taal. Zij begeleidt schoolverbeteringstrajecten waarbij een schoolbrede aanpak wordt vertaald naar het handelen van leerkrachten in de klas. Liesbeth is onderwijskundige en heeft tevens ervaring als (montessori)leerkracht en onderwijsmanager in verschillende onderwijssectoren. Carolien Offerhaus Caroline Offerhaus is sinds 2006 werkzaam bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam, vooral in de sector primair onderwijs. Haar expertise ligt vooral bij opbrengstgericht onderwijs, onderzoeksmatig werken en de vertaling van visie en beleid naar praktische toepassing in de klas. Hierin begeleidt ze zowel schoolleiding, teams als individuele leerkrachten. Caroline is onderwijskundige en heeft in diverse onderwijsinstellingen gewerkt waaronder in het primair onderwijs, Pabo Alkmaar, Centrum voor Leermiddelenstudie Utrecht. Adrie Beljaars Adrie Beljaars-Smaal is docent supervisiekunde en coördinator van de opleiding Supervisor in het onderwijs bij het Centrum voor Nascholing. Video interactie begeleiding is één van haar andere specialismes. Zij verzorgt de Masterclass voor ervaren supervisoren en coaches. Zij is als supervisor afgestudeerd bij Truus Rozemond in 2002 en heeft de scholing tot leersupervisor gedaan bij de Transfergroep in Rotterdam. In 2010 is zij geregistreerd LVSC docent supervisiekunde. Heleen Florusse Heleen Florusse is pedagoog. Zij heeft jarenlange ervaring als docent en stagebegeleider in het MBO. Sinds 2002 is zij verbonden aan het Centrum voor Nascholing als opleider aan de coachopleiding en als (leer)supervisor en (team) coach. Zij is actief in alle onderwijssectoren. Heleen Florusse heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het werken met dramawerkvormen en technieken in supervisie, coaching en trainingen. 14

16 Algemene voorwaarden Open inschrijving 1. Inschrijving Inschrijving geschiedt via een digitaal aanmeldingsformulier op de website Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Pas na schriftelijke bevestiging van het secretariaat is uw inschrijving definitief. Maatwerk Voorwaarden van toepassing op maatwerk zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van CNA en worden standaard meegeleverd met de offerte. 2. Betaling In principe ontvangt u (of uw werkgever) vóór aanvang van de opleiding of cursus een nota. De kosten dienen te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen. De kosten zijn vrij van btw aangezien het om scholingsactiviteiten gaat. 3. Annulering door het Centrum voor Nascholing Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt het Centrum voor Nascholing zich het recht voor de opleiding of cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden volledig gerestitueerd. 4. Annulering door de deelnemer Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding of cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 60,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee maanden, maar langer dan één (1) maand voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding of cursus worden de volledige kosten van de opleiding of cursus in rekening gebracht. 5. Gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de cursus- of opleidingskosten plaats. Voortijdig stoppen met de opleiding of cursus dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat. 15

17 Aantekeningen Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /

18 Centrum voor Nascholing Postbus CA Amsterdam Tel Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een kleurrijk palet aan professionaliseringsmogelijkheden in alle sectoren van het onderwijs. U kunt bij ons terecht voor master- en post-hbo opleidingen, trainingen en maatwerk voor docenten, leidinggevenden en onderwijsondersteunend personeel. Onze expertisegebieden zijn didactiek, begeleidingskunde en leiderschap. Door de nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam is CNA een hoogwaardig kenniscentrum voor professionalisering in het onderwijs.

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2014-2016 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor docenten en leidinggevenden. Overzicht Nascholing 2015 2016. Leren in verbinding

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor docenten en leidinggevenden. Overzicht Nascholing 2015 2016. Leren in verbinding Leren in verbinding De Professionele Leergemeenschap: Leren in teams Coaching en Supervisie Beleidsontwikkeling Leiderschap Overzicht Nascholing 2015 2016 /VVE, trainingen en maatwerk voor docenten en

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Opleiding Instructeur in het onderwijs

Opleiding Instructeur in het onderwijs Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding Docent Nederlands als tweede taal Post-HBO opleiding Programmagids 2013/2014 Docent Nederlands als tweede taal 2013/2014 Inhoud pagina Voorwoord 2 Introductie 3 Programma 4 Opzet van de opleiding 6 Praktische

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Opleiding Zorgcoördinator

Opleiding Zorgcoördinator Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Overzicht Nascholing 2015 2016. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken.

Overzicht Nascholing 2015 2016. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken. Opbrengstgericht werken en Differentiatie Horizontale en verticale afstemming Overzicht Nascholing

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Programmagids 2014-2016 Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 2014/2016 Inhoud pagina Inleiding 2 Opzet

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Docent Nederlands als Tweede Taal

Docent Nederlands als Tweede Taal Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

We nemen nooit meer zomaar een besluit.

We nemen nooit meer zomaar een besluit. We nemen nooit meer zomaar een besluit. Oriëntatie op Opleiding Schoolleider Master Integraal Leergangen voor ervaren leidinggevenden Maatwerk en advies 2015 2016 Opleidingen en leergangen voor leidinggevenden

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader

Inhoudsopgave. Introductie Skills &Co! Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs. Workshop Het nieuwe inspectie kader . Inhoudsopgave Introductie Skills &Co Learning Lab specifiek voor professionals uit het onderwijs Workshop Het nieuwe inspectie kader Opleidingen & trainingen Begeleiden van innovatie in onderwijs door

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden?

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Nieuw in Amsterdam De IB academie van het openbaar basisonderwijs Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Meld je dan nu aan! Stilstaan is achteruit gaan Paul Beke,57 jaar,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Wie begeleidt de intern begeleider?

Wie begeleidt de intern begeleider? Wie begeleidt de intern begeleider? Aan de slag met de vaardigheidsmeter Tekst: Beeld: Jaap de Jonge, senior adviseur Cadenza Onderwijsconsult Shutterstock Tijdens mijn bezoeken aan scholen valt het me

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Basis. Inhoud Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn:

Basis. Inhoud Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn: Basis Omschrijving De basiscursus biedt in korte tijd gedegen achtergrondkennis over de uitgangspunten van SWPBS en informatie over wat de implementatie van SWPBS voor de praktijk kan betekenen. De cursus

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider. Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam

Opleiding Schoolleider. Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam Programmagids 2016/2017 2 CNA Welkom bij CNA! 3 Inleiding 4 Voor wie 6 Opzet en

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

: Capelle aan den IJssel

: Capelle aan den IJssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Montessorischool Capelle Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16FT Onderzoeksnummer : 125434 Datum schoolbezoek : 3 april 2012 Rapport

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie