Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding"

Transcriptie

1 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids

2 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel en opbrengsten van de opleiding 3 Inhoud en opbouw 4 Werkwijze 7 Toetsing en beoordeling 9 Algemene informatie 10 Opleiders 14 Algemene voorwaarden

3 Inleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 De tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider Primair Onderwijs van het Centrum voor Nascholing (CNA) richt zich op leerkrachten en beginnende IB ers in het PO die hun professionaliteit willen verdiepen en verbreden tot die van Intern Begeleider. Een intern begeleider die binnen de school de kwaliteit van het onderwijs en zorg voor alle kinderen kan monitoren en versterken. De competenties liggen op het gebied van begeleiden, onderzoeksmatig en methodologisch werken, samenwerken, innoveren en reflecteren. De opleiding reikt de deelnemer perspectieven en instrumenten aan die het zicht op het eigen handelen als Intern Begeleider vergroten. Tijdens de opleiding ontwikkelt en versterkt de deelnemer de 5 rollen van de IB er. Uitgangspunt is dat de IB er alle 7 competenties uit de beroepsstandaard van de Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib) minimaal op het niveau startbekwaam behaalt. Daarnaast wordt verwacht van de IB er dat twee competenties op vakbewaamheidsniveau verwerft: deze andragogische competentie en een eigen competentie naar keuze. Uitgangspunten Het uitgangspunt van de opleiding Intern Begeleider van CNA is dat de studenten aan het eind van de opleiding de verschillende competenties van IB er hebben verworven en in praktijk hebben gebracht op een zodanige wijze dat zij die in verschillende schoolcontexten kunnen inzetten. Dit alles binnen de actuele, landelijke beleidscontext, zoals op dit moment invoering van passend onderwijs, opbrengst- en handelingsgericht werken. De opleiding kent een integrale aanpak: een combinatie van ontwikkeling van de ambachtelijke aspecten van het IB-vak met onderzoeksmatig denken en handelen. De student maakt een aantal stappen in het continuüm van startbekwaam, vakbekwaam en excellent: doorgroeien van alles zelf doen tot organiseren van de processen en ondersteunen van kwaliteitsprocessen. Context van de opleiding Met de invoering van opbrengst- en handelingsgericht werken en passend onderwijs is de invulling van de functie intern begeleider ontwikkeld van verantwoordelijke voor de zorg en het zorgbeleid op school naar (in samenwerking met de directeur) een bredere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen en de professionalisering van leerkrachten: krijgen alle kinderen wat zij nodig hebben om te kunnen leren? De IB er is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van leraren. De concrete invulling van de functie van IB er varieert en is afhankelijk van de schoolpopulatie, de professionaliteit van de leerkrachten, de lerende cultuur in een school en de samenwerkingsverbanden waarbinnen de school functioneert. Met de oprichting van ouder-kindteams speelt ook de uitwisseling en samenwerking met de ouderkindsadviseurs een rol bij de uitoefening van de functie van ib-er. 2

4 Doelgroep, profiel en opbrengsten van de opleiding Doelgroep De opleiding is bedoeld voor leerkrachten en beginnende intern begeleiders binnen het primair onderwijs. Deelnemers aan de opleiding hebben een ondernemende en onderzoekende houding en zijn inspirerend voor hun collega s. Ze hebben aantoonbare affiniteit met de zorgstructuur en schoolinnovatie en zijn in staat analytisch te denken en te handelen. Ze hebben de ambitie om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs, en doen dat met een onderzoekende blik: werkt het ook en hoe komt dat? Ze willen fungeren als coach en inspirerende voortrekker in hun schoolteam. Zij zijn bereid samen te werken en samenwerkend te leren met collega s binnen en buiten de eigen school. Competentieprofiel Het opleidingstraject heeft als resultaat dat de kandidaten op startbekwaamheidsniveau voldoen aan de beroepsstandaard van de LBib. Rollen van de intern begeleider Er worden vijf verschillende rollen van de IB er onderscheiden die in de opleiding uitgebreid aan bod komen. Het is afhankelijk van de keuze van de scholen en besturen of zij kiezen voor het creëren van een IB-functie of het beleggen van IB-taken. De verschillende rollen zijn: Opbrengst- en praktijkdeskundige Organisator van leerprocessen Begeleider/coach van leerkrachten Expert/inhoudelijk deskundige Coördinator externe relaties Opbrengsten van de opleiding In de opleiding staat opbrengst- en handelingsgericht werken centraal. De afgestudeerde IB er beheerst alle IBcompetenties op startbekwaam niveau en twee daarvan op het niveau vakbekwaam, waarvan in ieder geval de competentie andragogisch competent. Deze competenties hebben betrekking op alle zorgniveaus die de verantwoordelijkheid van de IB er zijn: onderwijskwaliteit over de hele breedte, het opvangen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de klas en/of op school en het organiseren van de extra ondersteuning rond de school. Met als overkoepelend perspectief: het leren op school duurzaam organiseren. De opbrengst voor de school van de IB er is dat deze nu beschikt over een deskundige die bijdraagt aan het opbrengst- en handelingsgericht werken van het hele team. De afgestudeerde IB er is model bij het werken met data als basis van ordening en inhoud geven aan het onderwijsaanbod in voor alle kinderen in de school, waarbij uitgangspunt is wat heeft dit kind nodig. De IB er kan stimuleren en ondersteunen dat opbrengst- en handelingsgericht werken duurzaam wordt toegepast door het team in de school. Daarnaast draagt de IB-er de verantwoordelijkheid dat de extra zorg waar nodig op passende wijze is belegd in en rond de school. Competenties van de intern begeleider Om de rollen te kunnen vervullen heeft de IB er de volgende 7 competenties nodig: Andragogisch competent Methodologisch competent Beheersmatig competent Organisatorisch competent Innovatief competent Competent in het samenwerken met externen Competent in reflectie en ontwikkeling 3

5 Inhoud en opbouw Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 In de post-hbo registeropleiding Intern Begeleider wordt een koppeling gelegd tussen individuele professionele ontwikkeling als intern begeleider en schoolontwikkeling. Enerzijds zijn de eigen leervragen rond de eigen competenties direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten, anderzijds worden de eigen leervragen gekleurd door de verschillende rollen van de IB er en is het de bedoeling dat de leeractiviteiten ook een meerwaarde hebben voor de school. Deze ontwikkeling van de student heeft tijd en diepgang nodig. Om alle elementen voldoende tot hun recht te laten komen heeft CNA gekozen voor een opleidingsduur van twee leerjaren, zodat voldoende ruimte ontstaat voor het toepassen van kennis en het experimenteren met vaardigheden in de praktijk. De opleiding bestaat uit vier semesters. In ieder semester wordt aan alle competenties gewerkt, per semester wordt aan twee competenties extra aandacht besteed. Semester 1: Oriëntatie Perspectief op leren Centrale competenties in dit semester: Andragogisch competent Methodologisch competent Beheersmatig competent Organisatorisch competent Competent in reflectie en ontwikkeling In het eerste semester staat de rol van de IB er als opbrengstdeskundige centraal. Er wordt in de eerste plaats gewerkt aan de methodologische competentie. Deelnemers verdiepen zich in de achtergronden en de uitwerking van opbrengst- en handelingsgericht werken. Daarnaast actualiseren en verdiepen zij hun kennis van doorlopende leerlijnen taal en rekenen. De deelnemers krijgen college en literatuur over vragen als: wat zijn de manieren om gegevens te verzamelen; bruikbaarheid van verschillende leerlingvolgsystemen; hoe maak je gebruik van gegevens; hoe formuleer je gewenste ontwikkelingen en hoe pak je dit op school- en klasniveau planmatig aan. De kennis wordt toegepast in opdrachten voor de verschillende fasen van de evaluatieve cyclus. De student verwerft benodigde kennis en vaardigheden binnen de organisatorische competentie; d.w.z. kent de opbouw van de vakken; weet hoe te werken met referentieniveaus taal en rekenen. De plaats van het groepsplan en individueel handelingsplan komen aan de orde. Hierbij wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in taal- en rekendidactiek (o.a. op het gebied van lees- en woordenschatonderwijs, rekenlijnen, referentieniveaus). In dit semester wordt een start gemaakt met de opzet van een eigen onderzoek: welke vraagstukken spelen in de school? Welke gegevens zijn nodig om die te onderzoeken? Hoe maak je een onderzoeksopzet? De studenten doen een eerste oriëntatie op de praktijk van de IB er. Zij inventariseren welke taken de IB er in de eigen werkomgeving uitvoert en welke rollen daadwerkelijk worden vervuld. Op basis hiervan maken zij een standvan-zaken-verslag, waaraan zij hun leervragen (zoals geformuleerd en besproken in de leergroepen) koppelen. Zij onderzoeken welke opdrachten vanuit de opleiding aansluiten bij de leervraag van de IB er in opleiding en, waar mogelijk, bij de behoefte van de IB-functie op de werk- of stageplek. De student werkt aan een (digitaal) portfolio en neemt ontwikkelingsplannen op aan de hand van leervragen die worden uitgewerkt met de leergroep. Het eerste semester wordt afgesloten met een portfoliogesprek. In dit semester ontwikkelt de opleidingsgroep zich tot professionele leergroep. Dat wil zeggen dat expliciet aandacht wordt besteed aan het leren van en met elkaar in de opleidingsgroep, omdat deze vaardigheid tot de professionele identiteit van de IB er gerekend wordt. De studenten organiseren onderling op welke wijze zij elkaar stimuleren in het verwerven van de competenties. Semester 2: Analyse en ontwerp Perspectief op pedagogisch handelen en begeleiden Centrale competenties in dit semester: Andragogisch competent Organisatorisch competent Innovatief competent Competent in reflectie en ontwikkeling In het tweede semester staat de diversiteit in ontwikkeling van kinderen op alle relevante terreinen centraal, met het perspectief om in de ondersteuning van leerkrachten bij het maken van didactische groepsplannen adequaat in te spelen op de vragen: wat heeft dit kind nodig? Mogelijkheden om tot voldoende differentiatie in de klas te komen worden onderzocht en uitgeprobeerd. 4

6 Inhoud en opbouw Tevens wordt de rol van begeleider/coach van leerkrachten ontwikkeld, naast die van organisator van leerprocessen. Het accent ligt op de andragogische en organisatorische competenties: de begeleiding van de teamleden bij het organiseren en uitvoeren van het onderwijsaanbod: hoe adviseer je leerkrachten bij het omgaan met diversiteit op verschillende terreinen in de klas; op welke wijze kan de leerkracht vervolgens in didactisch groepsplannen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de verschillende kinderen; wat is nodig om teamleden adequaat te begeleiden; op welke wijze stimuleer je leerkrachten om hun eigen pedagogische competenties verder te ontwikkelen; hoe ondersteun je onderlinge communicatie tussen leerkrachten; welke rol heb je in de teamontwikkeling in relatie tot de rol van de directeur. Voor het onderzoek maakt de student een ontwerp op basis van de analyse van de gegevens die zijn verzameld in het eerste semester. Gewerkt wordt aan een systematische uitwerking van de onderzoeksopzet die resulteert in een presentatie. De student bespreekt met de praktijkbegeleider de manier waarop is gewerkt aan de praktijkopdrachten en geeft aan welke bijdrage dat leverde aan de ontwikkeling van de competenties. Het eerste jaar wordt afgesloten met een beoordeling waarbij de student formuleert aan welke ontwikkeling hij/ zij in de volgende fase gaat werken. Met het bewijsmateriaal in het portfolio toont de student aan dat minimaal 3 van de 7 competenties op startniveau zijn behaald. De student heeft een keuze gemaakt voor een competentie die hij/zij op vakbewaamheidsniveau wil ontwikkelen. Semester 3: Uitvoering Perspectief op zorg (coördinatie) Centrale competenties in dit semester: Andragogisch competent Innovatief competent Competent in het samenwerken met externen Competent in reflectie en ontwikkeling In het derde semester staat de rol van IB er centraal in de opdracht van de school: Hoe houden we alle kinderen binnen boord? De deelnemer ontwikkelt de rol van coördinator externe relaties naast de rol van expert/inhoudelijk deskundige. Gewerkt wordt aan de competentie om samen te kunnen werken en de eigen deskundigheid uit te breiden. De IB er stemt de samenwerking tussen de school, de ouder- en kindadviseur en de externe organisaties op elkaar af en bespreekt met het team en de directeur op welke wijze het zorgprofiel in de school wordt geïntegreerd. De IB er stimuleert de collega s om de onderwijsbehoeften van kinderen die speciale zorg behoeven in kaart te brengen, ontwikkelingsperspectief te beschrijven en binnen het onderwijs een adequaat aanbod te ontwikkelen. De IB er zorgt dat hij/zij op de hoogte is van het aanbod aan onderwijs en bevraagt de zorgpartners waar deze ondersteuning aan school en team kan bieden. De IB er ondersteunt de leerkracht om de rol van ouders te erkennen en ondersteunen. De keuze voor het eigen onderzoek op basis van de feedback op de presentatie in semester 2 is gemaakt. De IB er werkt aan de uitwerking van het onderzoek in de praktijk van een van de scholen (de school waar de student stage loopt) en laat zien welke innovatieve interventies leiden tot een verbeterde kwaliteit van de school. Het semester wordt afgesloten met een proefpresentatie van het portfolio; het onderzoek neemt daarbij een centrale plaats in. De student maakt de keuze voor de uitwerking van een competentie op vakbewaamheidsniveau duidelijk. Semester 4: Implementatie Perspectief op schoolontwikkeling Centrale competenties in dit semester: Organisatorisch competent Innovatief competent 5

7 Inhoud en opbouw Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Competent in het samenwerken met externen Competent in reflectie en ontwikkeling In het laatste semester laat de IB er zien dat hij/zij competent is om de 5 rollen van de IB er toe te passen. De consequenties van het onderzoek voor collega s en school worden in kaart gebracht en er wordt een implementatieplan ontworpen en uitgevoerd op basis van de kwaliteitszorg binnen de school. Het ontwerp en de implementatie van het onderzoek gebeuren in nauw overleg met de directie. De manier waarop het leren in de school vorm krijgt wordt beïnvloed door de wijze waarop een school georganiseerd is en door de leidende schoolcultuur. Dit is het thema in het vierde semester. Hoe worden innovatieprocessen ingezet; hoe wordt omgegaan met verandering; hoe worden de leerkrachten hierin betrokken? Welke gedragsindicatoren zijn hierbij bepalend? Aan het einde van de opleiding geeft de IB er een presentatie van het eigen onderzoek waarin de innovatieve competenties worden getoond. Uit deze presentatie moet de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten voor de IBpraktijk zichtbaar worden In het onderliggende portfolio toont de student dat hij/zij alle competenties op startbekwaamheidsniveau heeft verworven en twee competenties op vakbekwaamheidsniveau beheerst. De verworven competenties en rollen worden aan het eind van het tweede jaar gepresenteerd. 6

8 Werkwijze Tijdens de opleiding werken we in verschillend samengestelde groepen: de opleidingsgroep, de leergroep en de collegiale coachgroep. Door de structuur van het curriculum ontmoeten deelnemers elkaar minimaal elke twee weken intensief zodat binding en sociale cohesie geborgd is. Opleidingsgroep De opleidingsgroep is een groep van maximaal 16 deelnemers uit verschillende PO scholen. Deze groep ontmoet elkaar in de 20 plenaire bijeenkomsten. In die plenaire bijeenkomsten wordt de literatuur besproken, verwerkt en vindt verdieping plaats. Ook worden de praktijkopdrachten toegelicht en vinden vaardigheidsoefeningen plaats. Voor specifieke onderwerpen zullen gastsprekers uitgenodigd worden. Leergroepen De leergroepen zijn kleine groepen van maximaal 4 personen. Deze groep ontmoet elkaar tussen de plenaire bijeenkomsten door. In deze groep werken de deelnemers aan de transfer van de plenaire bijeenkomsten naar hun praktijk en ondersteunen ze elkaar in het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De leergroepen vormen ook de plek waarin de resultaten van de onderzoeksopdrachten vanuit de seminars en hoorcolleges aan elkaar gepresenteerd worden, zodat vormen van collectieve peer learning (en peer assessment) ontstaan. In de leergroepen worden de verschillende tussenproducten van het onderzoek besproken. Elke leergroep heeft een begeleider, die zorg draagt voor de begeleiding van het onderzoek en die daarnaast (op afroep) beschikbaar is voor ondersteuning. De begeleiders van de leergroepen geven elke deelnemer regelmatig gerichte persoonlijke feedback, zodat deelnemers zicht krijgen op de mate waarin hun prestaties voldoen aan de eisen van de opleiding. De begeleiders baseren zich daarbij op de uitwerkingen van de hoorcollege- of seminaropdrachten en de peer feedback die deelnemers daarop ontvangen hebben van de leden van hun opleidingsgroep. De leergroepen komen 10 keer bij elkaar. Collegiale coaching In de collegiale coachgroepen worden praktijksituaties ingebracht, geanalyseerd en met elkaar besproken onder begeleiding van een ervaren coach/supervisor. Door de structuur van het curriculum ontmoeten deelnemers elkaar minimaal elke twee weken intensief zodat binding en sociale cohesie geborgd is. Praktijkonderzoek De didactiek van de opleiding is gebaseerd op het ontwikkelen van een onderzoekende houding door professionals. Dat betekent dat met behulp van actuele theorie en kennis de deelnemers in hun eigen praktijk onderzoek doen en de resultaten van het onderzoek implementeren in de schoolpraktijk. Daarbij vormen eigen context en eigen leervragen het vertrekpunt en levert het opleidingstraject concrete producten op die binnen de eigen praktijk bruikbaar zijn. In het eerste semester betekent dit oriëntatie op de praktijk; onderzoek naar de taken van de intern begeleider. In het tweede semester staat analyse en ontwerp centraal: het analyseren van verlegenheidsituaties binnen de schoolen onderwijsorganisatie en het ontwerpen van een nieuwe aanpak of methodiek: hoe kan ik daarmee de praktijk verbeteren. In het derde semester wordt de ontworpen aanpak als pilot in de praktijk toegepast en worden de effecten onderzocht, de studenten delen de opbrengsten van hun werk met medestudenten en adviseren elkaar over de volgende te nemen stappen. Hiermee doen de deelnemers ervaring op met het werken in een professionele leergemeenschap. In het vierde semester wordt de implementatie van de verbeterplannen ter hand genomen: wat te doen met alle verworvenheden, wat betekent dat voor de school? Tevens worden de onderzoeksresultaten in school gepresenteerd en wordt een eindevaluatie van het onderzoeksproces gemaakt. Door de hele opleiding worden andragogische vaardigheden verworven en verder ontwikkeld. Deze competenties dragen onder andere bij aan een succesvolle implementatie. 7

9 Werkwijze Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Portfolio Tijdens de opleiding staan de te verwerven competenties en de leerbehoeften van de deelnemers centraal. De deelnemers geven in hun portfolio aan waaraan ze wanneer aan welke competenties werken om het startbekwaamheidsniveau te verwerven. Elektronische leeromgeving Ter ondersteuning van het leerproces wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving voor het ontsluiten van studiematerialen (literatuur, opnames van hoorcolleges, instrumentele vaardigheden etc.), voor de communicatie tussen deelnemers, docenten, werkbegeleiders en deelnemers onderling, voor het samen werken aan producten en voor het vastleggen van producten zoals resultaten van opdrachten, video-opnamen, peer assessments en zelfreflecties. Leren in en met de onderwijspraktijk Ondersteunt de IB er in opleiding op aanvraag bij de uitvoering van praktijkopdrachten en het leeronderzoek. Persoonlijke begeleiding ten aanzien van het functioneren als IB er. De praktijkbegeleider geeft aan het eind van elk semester schriftelijke ontwikkelingsadviezen aan de deelnemer. De student neemt deze adviezen op in het portfolio en benoemt acties die hij/zij plant. Op de tweede opleidingsdag worden de directeuren en praktijkbegeleiders van de deelnemers uitgenodigd om met elkaar informatie uit te wisselen over de inhoud en structuur van de opleiding en over de ontwikkelingen in het veld. Aan het begin van het eerste en het tweede jaar vindt een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiger van de opleiding, de deelnemer en de directeur van de deelnemer om de ambities, onderzoeksfocus en voortgang te bespreken. Doel van deze gesprekken is onder andere om de koppeling tussen het individuele leren en de schoolontwikkeling te borgen. Naast de plenaire bijeenkomsten en de diverse begeleide en onbegeleide bijeenkomsten in kleinere groepen, worden de deelnemers geacht tijdens de opleiding praktijkervaring op te doen als IB er. Mochten er geen IB-uren beschikbaar zijn, dan kan de deelnemer een stagepek zoeken. In ieder geval moet hij/zij minimaal 56 uur in stageplek als IB er werkzaam zijn verdeeld over de twee jaren van de opleiding. De IB er wordt in de praktijk begeleid door een ervaren IB er op de betreffende school (de praktijkbegeleider). De deelnemer regelt dit zelf binnen de eigen organisatie (school of bestuur). De praktijkbegeleider is een ervaren IB er die de student kan begeleiden om de competenties in de praktijk op te doen. De praktijkbegeleiders hebben de volgende taken: Ondersteunt de deelnemer bij het inschatten of en hoe hij/zij binnen de eigen school kan leren en de praktijkopdrachten kan uitvoeren. Houdt mede zicht op de brede ontwikkeling van de IB er in opleiding; komen alle competenties voldoende aan bod? 8

10 Toetsing en beoordeling Aan de opleiding is door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) het predicaat Post-HBO registeropleiding verleend. Een deelnemer ontvangt het erkende post-hbo registerdiploma Intern Begeleider Primair Onderwijs indien hij/zij aan de volgende formele eisen voldoet: Ten minste 80 % aanwezigheid op de opleidingsbijeenkomsten Actieve participatie in de leergroep en collegiale coaching Een volledig en voldoende samengesteld portfolio Een met voldoende beoordeeld praktijkonderzoek Deelname aan evaluatie- en beoordelingsgesprekken Tenminste 56 uur praktijkervaring als IB er opleiding kan vervolgen of (bij onvoldoende groei) het advies krijgt de opleiding te beëindigen. De opleiding is met positief resultaat afgerond als het praktijkonderzoek op voldoende wijze is afgerond en het portfolio aan de criteria voldoet. Presentaties en conferentie Aan het eind van het eerste jaar presenteren de deelnemers aan elkaar de (onderzoeks) resultaten. De IB ers van de eigen school worden daarbij uitgenodigd. Aan het eind van het tweede jaar presenteren de deelnemers hun bevindingen aan de directie, bestuur en belangstellenden in een miniconferentie. Toetsing en beoordeling Portfolio In de loop van de twee jaar bouwt de deelnemer een digitaal portfolio op waarin hij/zij bewijsmateriaal verzamelt om aan te tonen dat hij/zij functioneert op startbekwaam niveau. In dit portfolio geeft de deelnemer blijk van de verworven competenties op startbekwaam niveau. De richtlijnen voor het portfolio staan in de opleidingsgids die de deelnemer bij aanvang van de opleiding ontvangt. Daarin wordt ook vermeld wat de criteria en inlevermomenten zijn en hoe de beoordelingsprocedure eruit ziet. Praktijkonderzoek De deelnemer voert een praktijkonderzoek uit in de vorm van een actieonderzoek. In de verslaglegging en presentatie binnen de eigen onderwijsorganisatie laat hij/zij zien dat hij/ zij de onderzoeksstappen uit kan voeren, de eigen aanpak baseert op de resultaten van onderzoek en de gekozen aanpak uitvoert en evalueert. De richtlijnen en concrete beoordelingscriteria zijn vermeld in de opleidingsgids (zie ook bij portfolio). Portfolio-assessment Na elk semester vindt er een assessmentgesprek plaats, op basis van het portfolio. Het assessment na semester 1 en 3 heeft een formatief karakter; het geeft de opleiding én de deelnemers inzicht in de groei tot dan toe en de ontwikkelpunten die er nog liggen. Het assessment na semester 2 en 4 is summatief. Op basis van dit assessment wordt besloten of de deelnemer de 9

11 Algemene informatie Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Studiebelasting De opleiding omvat 130 contacturen. De totale studiebelasting is 352 uur. Dit is inclusief bijeenkomsten, werken aan opdrachten, het portfolio, onderzoek, intervisie en het werken in de praktijk. Contacttijd Bijeenkomsten Voorbereiding, literatuurstudie, begeleide intervisie/coaching Onderzoeksbegeleiding Tussen- en eindassessment Totaal Praktijkopdrachten, leergroep Onderzoek opzetten & uitvoeren Portfolio schrijven Werken als IB er Totaal Totale opleidingstijd 88 uur 18 uur 20 uur 4 uur 130 uur 98 uur 34 uur 34 uur 56 uur 220 uur 352 uur Opleidingsdata De opleiding start in september 2015 en duurt tot juni De plenaire bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagmiddagen. De bijeenkomsten duren van uur, behalve de eerste bijeenkomst van ieder jaar. Deze duren van uur. 10

12 Algemene informatie Data: les nr dag datum tijdstip lokaal Woen 16 september Leergroep Woen 30 september 3 Woen 14 oktober Woen 11 november Woen 25 november Woen 9 december Coaching Woen 16 december groepjes van 5 7 Woen 6 januari Woen 20 januari Coaching Woen 3 februari Woen 17 februari Woen 9 maart Coaching Woen 23 maart Woen 6 april Woen 20 april Coaching Woen 11 mei Woen 25 mei Woen 8 juni Coaching Woen 15 juni Woen 22 juni Eindgespr Woen 29 juni Woen 7 september Woen 7 september Leergroep Woen 14 september 18 Woen 21 september Coaching Woen 28 september Woen 12 oktober Coaching Woen 26 oktober Woen 9 november

13 Algemene informatie Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 les nr dag datum tijdstip lokaal Coaching Woen 23 november Woen 7 december Woen 11 januari Woen 15 februari Coaching Woen 1 maart Woen 15 maart Eindgespr Week Presentaties + diplomering Woen 17 mei Literatuur Een actuele literatuurlijst wordt eind mei samengesteld. Locatie De opleiding vindt plaats in Amsterdam. De definitieve gegevens van de locatie staan in de uitnodigingbrief die de deelnemers voor aanvang van de opleiding toegestuurd krijgen. Informatiebijeenkomsten Indien u belangstelling heeft voor deze opleiding en u heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat voor een van de informatiebijeenkomsten op donderdag 9 april en dinsdag 21 april 2015 van uur bij CNA in Amsterdam. De opleiders zullen een korte toelichting geven op de opleiding en ingaan op mogelijke vragen. U kunt zich aanmelden bij Debby Jenner, of Kosten Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor de tweejarige opleiding ,- (te betalen in twee termijnen van 2.749,- per jaar). Daarnaast moet gerekend worden op een bedrag van ongeveer 150,- voor boeken. Het verdient aanbeveling bij uw eigen organisatie naar tegemoetkoming in de studiekosten te informeren. Studiekosten zijn bovendien aftrekbaar van de Belastingdienst, zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Aanmelding en toelatingsprocedure Aanmelding geschiedt uiterlijk voor 24 juni 2015 via een digitaal aanmeldingsformulier op de website In mei en juni worden toelatingsgesprekken gevoerd. Daarin wordt gecheckt of de deelnemer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Voor de zomervakantie ontvangt u bericht van plaatsing. Uw plaatsing is definitief zodra u een plaatsingsbrief heeft ontvangen. Indien er begin september nog plaatsen vrij zijn, kunt u zich daarvoor nog inschrijven. Zie ook de algemene cursusvoorwaarden achter in deze gids met betrekking tot inschrijving, betaling en annuleringsvoorwaarden. Toelatingsvoorwaarden Deelnemers: zijn ten minste vijf jaar werkzaam in het onderwijsveld; zijn in het bezit van een onderwijsbevoegdheid; hebben door de directie erkende of toegekende IB-taken (minimaal 56 uur); moeten een positief oordeel over toelating hebben gekregen na een gesprek met een aan de opleiding verbonden opleider; worden vanuit de eigen organisatie begeleid door een ervaren IB er (praktijkbegeleider). 12

14 Algemene informatie Kwaliteitszorg De kwaliteit van de opleiding wordt op verschillende manieren bevorderd. Elk jaar vindt evaluatie van de cursussen plaats door een onafhankelijke evaluatieservice. De uitkomsten daarvan worden, voorzien van commentaar door de opleiders, voorgelegd aan de Veldadviesraad (VAR) die op basis van dit geheel met de opleiders van gedachten wisselt over verbeteringen die mogelijk en wenselijk zijn. Halverwege vindt er een tussenevaluatie in de opleidingsgroepen plaats. Jaarlijks beoordeelt de Stichting Post-HBO of de opleiding nog aan de Post-HBO criteria voldoet. De opleiding is erkend door Registerleraar.nl. Het Centrum voor Nascholing heeft als opleidingsinstituut een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Examencommissie Toetsing, beoordeling en certificering/diplomering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie van het Centrum voor Nascholing. Contact: Renec Hamminga, secretaris E Maatwerk / in company Deze opleiding bieden we ook aan als incompany opleiding. Dat betekent dat we op basis van de specifieke wensen van de organisatie een maatwerk opleidingstraject kunnen aanbieden. Richtinggevend zijn hierbij de in deze studiegids beschreven bekwaamheden. Meer informatie en contact Opleidingscoördinator: Liesbeth van der Weide E Secretariaat: Debby Jenner T E Centrum voor Nascholing Postbus CA Amsterdam Bezwaar en beroep Indien een deelnemer het niet eens is met inhoudelijke of procedurele aspecten van de beoordeling van zijn werk door een docent van de opleiding kan hij schriftelijk bezwaar maken bij de examencommissie. De examencommissie behandelt het bezwaar binnen 21 dagen. Indien de deelnemer van mening is dat het bezwaar door de examencommissie op onbevredigende wijze is afgehandeld, dan kan hij in beroep gaan bij het College van Beroep van de Hogeschool van Amsterdam. De daarmee samenhangende procedure staat beschreven op de website van de Hogeschool van Amsterdam: juridisch/studentenstatuut/ Deelnemers kunnen bij het College van Beroep niet in beroep gaan tegen (negatieve) besluiten omtrent toelating tot de opleiding. Op het moment van de intakeprocedure heeft CNA namelijk nog geen contractrelatie met de deelnemer. 13

15 Opleiders Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /2017 Liesbeth van der Weide Liesbeth van der Weide is sinds 2010 opleider van de IB-opleiding bij het Centrum voor Nascholing. Daarnaast ligt haar expertise op het gebied van leerlijnen en didactiek rekenen en taal. Zij begeleidt schoolverbeteringstrajecten waarbij een schoolbrede aanpak wordt vertaald naar het handelen van leerkrachten in de klas. Liesbeth is onderwijskundige en heeft tevens ervaring als (montessori)leerkracht en onderwijsmanager in verschillende onderwijssectoren. Carolien Offerhaus Caroline Offerhaus is sinds 2006 werkzaam bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam, vooral in de sector primair onderwijs. Haar expertise ligt vooral bij opbrengstgericht onderwijs, onderzoeksmatig werken en de vertaling van visie en beleid naar praktische toepassing in de klas. Hierin begeleidt ze zowel schoolleiding, teams als individuele leerkrachten. Caroline is onderwijskundige en heeft in diverse onderwijsinstellingen gewerkt waaronder in het primair onderwijs, Pabo Alkmaar, Centrum voor Leermiddelenstudie Utrecht. Adrie Beljaars Adrie Beljaars-Smaal is docent supervisiekunde en coördinator van de opleiding Supervisor in het onderwijs bij het Centrum voor Nascholing. Video interactie begeleiding is één van haar andere specialismes. Zij verzorgt de Masterclass voor ervaren supervisoren en coaches. Zij is als supervisor afgestudeerd bij Truus Rozemond in 2002 en heeft de scholing tot leersupervisor gedaan bij de Transfergroep in Rotterdam. In 2010 is zij geregistreerd LVSC docent supervisiekunde. Heleen Florusse Heleen Florusse is pedagoog. Zij heeft jarenlange ervaring als docent en stagebegeleider in het MBO. Sinds 2002 is zij verbonden aan het Centrum voor Nascholing als opleider aan de coachopleiding en als (leer)supervisor en (team) coach. Zij is actief in alle onderwijssectoren. Heleen Florusse heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het werken met dramawerkvormen en technieken in supervisie, coaching en trainingen. 14

16 Algemene voorwaarden Open inschrijving 1. Inschrijving Inschrijving geschiedt via een digitaal aanmeldingsformulier op de website Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Pas na schriftelijke bevestiging van het secretariaat is uw inschrijving definitief. Maatwerk Voorwaarden van toepassing op maatwerk zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van CNA en worden standaard meegeleverd met de offerte. 2. Betaling In principe ontvangt u (of uw werkgever) vóór aanvang van de opleiding of cursus een nota. De kosten dienen te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen. De kosten zijn vrij van btw aangezien het om scholingsactiviteiten gaat. 3. Annulering door het Centrum voor Nascholing Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt het Centrum voor Nascholing zich het recht voor de opleiding of cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden volledig gerestitueerd. 4. Annulering door de deelnemer Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding of cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 60,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee maanden, maar langer dan één (1) maand voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding of cursus worden de volledige kosten van de opleiding of cursus in rekening gebracht. 5. Gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de cursus- of opleidingskosten plaats. Voortijdig stoppen met de opleiding of cursus dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat. 15

17 Aantekeningen Intern Begeleider in het Primair Onderwijs /

18 Centrum voor Nascholing Postbus CA Amsterdam Tel Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een kleurrijk palet aan professionaliseringsmogelijkheden in alle sectoren van het onderwijs. U kunt bij ons terecht voor master- en post-hbo opleidingen, trainingen en maatwerk voor docenten, leidinggevenden en onderwijsondersteunend personeel. Onze expertisegebieden zijn didactiek, begeleidingskunde en leiderschap. Door de nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam is CNA een hoogwaardig kenniscentrum voor professionalisering in het onderwijs.

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie