aedes juli 2008 compact Sturen met benchmarks Via meten en vergelijken tot betere bedrijfsprestaties komen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aedes juli 2008 compact Sturen met benchmarks Via meten en vergelijken tot betere bedrijfsprestaties komen"

Transcriptie

1 35 compact juli 2008 aedes Sturen met benchmarks Via meten en vergelijken tot betere bedrijfsprestaties komen

2 Compact is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties.

3 Sturen met benchmarks Via meten en vergelijken tot betere bedrijfsprestaties komen

4 35 compact juli 2008 Inhoud Inleiding 3 1 De betekenis van benchmarking 4 2 Het benchmarkproces in tien stappen 12 3 aedex/ipd Corporatie Vastgoedindex 19 4 WoonBench 24 5 KWH-Prestatie-Index 31 6 Aedes Bedrijfstakinformatie 36 7 Benchmarken houdt corporaties scherp 40 2 Compact 35 juli 2008

5 Inleiding Voor een doelgerichte besturing van organisaties is het belangrijk te kunnen beschikken over normen of standaarden waartegen de feitelijke prestaties kunnen worden afgezet. Deze normen kunnen intern worden geformuleerd, zoals bijvoorbeeld bij een budget. Maar ze kunnen ook extern worden gevoed door ze te baseren op de prestaties van andere actoren in de markt. Deze externe, vergelijkende oriëntatie is de essentie van benchmarking. Benchmarking kan verschillende rollen spelen binnen management en governance. Zo kan benchmarkinformatie een katalysator zijn van verbetering en strategische vernieuwing. Maar benchmarking kan ook een bijdrage leveren aan het formuleren van standaarden die de organisatie gebruikt voor management control. Ten slotte is benchmarking mogelijk interessant in de context van verantwoording; doordat benchmarking reliëf geeft aan de geleverde prestaties, krijgt verantwoordingsinformatie een grotere zeggingskracht. Benchmarking is dus een instrument met een grote toegevoegde waarde voor de sector, althans in potentie. Maar dit voordeel kan alleen worden genoten bij een zorgvuldig, afgewogen en welbewust gebruik van het instrument. Daarom is het goed dat Aedes in deze publicatie de ins en outs van benchmarking nog eens op een rij heeft laten zetten. Bijzonder interessant zijn daarbij de ervaringen van de verschillende benchmarkgebruikers die in deze Compact aan het woord komen. Ik beveel deze Compact dan ook van harte in uw aandacht aan. n Roland F. Speklé, hoogleraar Management Accounting & Control, Nyenrode Business Universiteit 3 Sturen met benchmarks

6 De betekenis van benchmarken 1 De meeste corporaties maken gebruik van een of meerdere benchmarkinstrumenten. Benchmarken is voor hen een leerinstrument voor de interne bedrijfsvoering dat tot doel heeft de eigen prestaties af te zetten tegen het branchegemiddelde. Maar waar is benchmarking eigenlijk ontstaan en wat is het nu eigenlijk wel en wat niet? En heeft het een betekenis voor de corporatiebranche? 1 historie Benchmarking is ontstaan in Japan. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Japan overspoeld met westerse producten. Deze producten trekken de aandacht van de Japanse industriëlen. In eerste instantie kopiëren ze in Japan de westerse producten. Maar daar blijft het niet bij. In latere jaren passen Japanse bedrijven benchmarking toe om verbeteringen in hun product sneller te kunnen doorvoeren en hun processen effectiever te laten verlopen. Dit leidt vanaf de jaren 70 tot goedkopere en hoogwaardigere Japanse alternatieven voor westerse producten. Ondanks dat de Japanners na de Tweede Wereldoorlog al begonnen met benchmarking, is de term pas ontstaan in de jaren 80 bij het bedrijf Xerox in de Verenigde Staten. In de jaren 60 had Xerox een populair kopieerapparaat ontwikkeld, waarmee het 80 procent van de markt innam. Er leek weinig mis, tot de directeur van Xerox, Charles Christ, in een krantenbericht een oproep zag goedkopere machines te onderzoeken. In reactie hierop wilde hij a benchmark, something that I can measure myself against to understand were we have to go from there. Vanaf dat moment zet Xerox een uitgebreid benchmark- Benchmarking is een van de instrumenten in het strategisch management en corporate governance 4 Compact 35 juli 2008

7 programma op dat in 1989 resulteert in het eerste boek over dit onderwerp Benchmarking: The Search for Industrial Best Practices that Lead to Superior Performance (R.C. Camp, 1989). Tegenwoordig vindt benchmarking ook toepassingen in andere sectoren dan de industrie zoals zakelijke dienstverlening, fast moving consumer goods, maatschappelijke ondernemingen en de overheid. Benchmarking is tegenwoordig een van de instrumenten die organisaties inzetten in het strategisch management en corporate governance. wat is benchmarking? Van oorsprong is benchmarking in het reguliere commerciële (industriële) bedrijfsleven ontwikkeld als een systematisch en structureel kwaliteitsprogramma. Benchmarking is in essentie bedoeld om te leren hoe bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd en de concurrentiekracht kan worden vergroot. Benchmarking kan snelle financiële resultaten opleveren. Het uitgangspunt is eenvoudig: bedrijven kiezen voor het benchmarken succesvolle bedrijven met gelijksoortige bedrijfsprocessen uit. Benchmarking brengt de methoden aan het licht die de prestaties van deze succesvolle bedrijven mogelijk maken en die kunnen worden aangepast aan de bedrijfsvoering van het benchmarkende bedrijf. Benchmarking is dus een operationeel proces van voortdurend leren en aanpassen. Het stelt organisaties in staat te verbeteren om de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering te verhogen. In de literatuur wordt benchmarking doorgaans als volgt gedefinieerd: Benchmarking is het systematisch onderzoeken van de prestaties (en maatschappelijke effecten) en achterliggende processen en werkwijzen van één of meer toonaangevende referentieorganisaties op een bepaald gebied en het spiegelen van de eigen prestaties en werkmethoden aan deze best practices, met als doel te komen tot een plaatsbepaling en een verbetering van het eigen presteren. Bij benchmarking gaat het om prestatievergelijking met als primair doel te kunnen sturen op verbetering. Hoewel benchmarking een meetproces is en resulteert in vergelijkende metingen van prestaties, beschrijft het ook hoe tot betere prestaties te komen. De methoden die leiden tot uitzonderlijke prestaties noemt men prestatiebepalers. Een volledig doorgevoerde benchmark leidt tot twee soorten uitkomsten: benchmarks (ofwel vergelijkings- 5 Sturen met benchmarks

8 cijfers voor prestaties) en prestatiebepalers. Deze prestatiebepalers vormen de theorie achter en de dragers van het prestatieproces. Belangrijk daarbij is het advies: Aanpassen, niet overnemen. Prestatiebepalers zijn immers ontwikkeld binnen de context van een specifieke bedrijfsomgeving en cultuur. Organisaties, ook uit eenzelfde bedrijfstak, zijn echter nooit exact aan elkaar gelijk en de methoden en processen van de ene organisatie kunnen niet zonder meer op de andere worden overgebracht. Hiervoor is een grondige analyse noodzakelijk om te bepalen in hoeverre de methoden moeten worden aangepast om toepasbaar te zijn in een andere omgeving en cultuur. Schaamteloos kopiëren kan tot problemen leiden als de bedrijfsvoering en -cultuur van de organisaties niet gelijk zijn. benchmarking versus bedrijfsvergelijking op basis van kengetallen Als methode om organisaties te verbeteren is benchmarking in essentie een vergelijkende toets. Maar daarmee dreigt begripsverwarring te ontstaan doordat elke vorm van onderlinge bedrijfsvergelijking het etiket benchmarking krijgt opgeplakt. Elke prestatiebepaling, intern meetproces en spiegeling aan één of andere maatstaf wordt tegenwoordig bestempeld als een benchmarkactiviteit. Maar het gaat bij benchmarking om meer dan alleen meten. De twee hoofdelementen van benchmarking zijn meten én verbeteren, het streven naar excellentie waarbij veel verder wordt gekeken dan de neus van het eigen bedrijf of de bedrijfstak lang is. Desondanks blijkt in de praktijk dat termen als best practices en ken- en stuurgetallenvergelijking vaak in één adem met benchmarking worden genoemd. Feitelijk zijn het echter zeer verschillende niveaus van vergelijking. Bij best practices (ook wel netwerkvergelijking genoemd) gaat het om vergelijkingen op informele basis, zonder verdere onderbouwing en analyse. Het eigen informele (collegiale) netwerk wordt gebruikt om tot de vergelijking te komen. Deze vorm is het minst diepgaand en het leereffect is vaak relatief beperkt. Kenmerkend voor best practices is het ontbreken van druk om ook echt te veranderen. Ken- en stuurgetallenvergelijkingen gaan een stap verder. Hierbij wordt geprobeerd via cijfers zaken te objectiveren. Op zichzelf zeggen ken- 6 Compact 35 juli 2008

9 De twee hoofdelementen van benchmarking zijn meten én verbeteren getallen niet zo veel, maar het wordt interessant wanneer ze worden afgezet tegen een referentiepunt en/of worden gebruikt voor verdere analyse en het zoeken naar leerpunten. Vanuit die leerpunten kunnen stuurgetallen en actieplannen worden geformuleerd die bijdragen aan het verbeteren van bedrijfsprestaties. Een ken- en stuurgetallenvergelijking heeft een groter leereffect en meer diepgang dan een best practicevergelijking. Afhankelijk van de wijze van gegevensverzameling kost het de organisatie meer energie, vooral wanneer ze zelf de cijfers van concurrenten of branchegemiddelden wil verzamelen. Hoewel een ken- en stuurgetallenvergelijking niet op eenzelfde lijn als benchmarking kan worden geplaatst, kan het verzamelen en vergelijken van ken- en stuurgetallen wel als een belangrijke opstap naar benchmarking worden gezien. Bij woningcorporaties zijn tot op heden de benchmarks in de vorm van ken- en stuurgetallenvergelijking dominant. Zo neemt ruim 60 procent van de bij Aedes aangesloten toegelaten instellingen deel aan de Aedes Bedrijfstakinformatie Deze corporaties bezitten 58 procent van het totale woningbezit van 2,4 miljoen corporatiewoningen. Daarnaast winnen landelijke benchmarks als de aedex/ipd Index, de KWH-Prestatie-Index en WoonBench snel aan populariteit. Zo nemen aan de aedex/ipd Index momenteel ongeveer 60 corporaties deel die gezamenlijk 33 procent van het corporatiebezit vertegenwoordigen, terwijl in de KWH-Prestatie-Index inmiddels ruim 200 corporaties participeren. Deze benchmarks gaan in het genereren van sturingsinformatie en analyseren van de onderliggende bedrijfsprocessen duidelijk een stap verder dan vergelijkingen op basis van kengetallen. Ook informele benchmarks in de vorm van best practices of netwerkvergelijkingen worden op lokaal en regionaal niveau steeds vaker toegepast, maar zijn op landelijk niveau minder zichtbaar. 7 Sturen met benchmarks

10 betekenis benchmarking voor corporatiebranche In navolging van hoe benchmarking in de wetenschappelijke literatuur is beschreven, wordt benchmarking in de adviespraktijk vaak gedefinieerd als een systematische vergelijking van processen, producten of prestaties met die van andere organisaties die op de te vergelijken aspecten toonaangevend zijn, met als doel voortdurende verbetering te stimuleren. De term heeft echter ook een bredere, meer algemene betekenis gekregen en wordt doorgaans gebruikt om te verwijzen naar praktijken waarin prestaties van organisaties met elkaar worden vergeleken, onafhankelijk van het specifieke doel dat met de vergelijking wordt gediend. In de praktijk is de functie van benchmarking ook ruimer dan alleen het voeden van continue verbetering. Benchmarking kan bij woningcorporaties een rol spelen op ten minste drie verschillende gebieden van management en governance: Strategievorming en leren: door de eigen prestaties te vergelijken met die van collega s en concurrenten, krijgt de organisatie beter inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten, wat als katalysator kan dienen bij verbetering en strategische vernieuwing. Interne prestatieafspraken/contracten: benchmarking kan bijdragen aan het formuleren van standaarden die binnen de organisatie worden gebruikt om de verwachtingen over te leveren prestaties te communiceren en de feitelijke prestaties te monitoren. Interne en externe verantwoording: benchmarking kan reliëf bieden aan de geleverde prestaties, waardoor verantwoordingsinformatie een grotere zeggingskracht krijgt. Elk van deze gebieden is potentieel relevant voor corporaties. Uit onderzoek blijkt dat corporaties in de praktijk aansturen op een verschillende inzet van benchmarkinstrumenten. Deze Compact sluit aan bij de gangbare praktijk en gebruikt de term benchmarking voor alle vormen van relatieve prestatie-evaluatie, dat wil zeggen voor het proces van normdefinitie waarbij de standaard mede wordt bepaald door Benchmarking is een operationeel proces van voortdurend leren en aanpassen 8 Compact 35 juli 2008

11 de prestaties van andere organisaties. De rol van benchmarking is dan niet per definitie beperkt tot het stimuleren van continue verbetering, maar strekt zich uit tot al die doelen waarvoor organisaties het nuttig vinden hun normen te ijken aan wat externe partijen presteren. Aedes hecht sterk aan deze doelneutrale definitie van benchmarking, omdat ze van mening is dat het kiezen van de doelstelling van benchmarking in eerste instantie een zaak is van de individuele woningcorporatie. de maatschappelijke context De afgelopen jaren zijn woningcorporaties sterk veranderd en geprofessionaliseerd. Deze veranderingen stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering. Het verbreden van de bedrijfsactiviteiten maakt het verkrijgen van inzicht in de performance van corporaties niet alleen complexer, maar ook urgenter. Corporaties moeten, net als elke andere zelfstandige organisatie, voldoende rendement behalen, niet alleen om de eigen continuïteit te waarborgen, maar vooral ook om de door de samenleving van hen verlangde maatschappelijke activiteiten tot in lengte van jaren voor de doelgroepen van beleid te kunnen voortzetten. De veranderingen komen tot uitdrukking in: De gemiddelde corporatie is door opeenvolgende fusiegolven groter in omvang (aantallen verhuurbare eenheden, personeel, front en backoffice en dergelijke). Corporaties ontwikkelen zich van een productgeoriënteerde organisatie naar een klantgeoriënteerde organisatie en stellen zich op als een aanbieder van toegesneden woondiensten in plaats van een aanbieder van woningen. Door de veranderingen bestaat het activiteitenveld van de corporatie tegenwoordig uit meer dan alleen de verhuur van woningen. Corporaties gedragen zich steeds meer als een maatschappelijk gedreven investeerder of belegger in vastgoed. Daarbij valt te denken aan projectontwikkeling, maar ook projecten in de ketens wonen-zorg-welzijn of wonen-werken-leren, meestal in nauwe samenspraak met ketenpartners. Ook is als gevolg van de bruteringsoperatie sinds 1995 een structuur ontstaan waarin corporaties als toegelaten instellingen een relatief grote zelfstandigheid kennen, en tegelijkertijd opereren met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. Op het vermogen van 9 Sturen met benchmarks

12 corporaties rust de bestemmingsplicht van sociale volkhuisvesting. Deze positie geeft corporaties een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de maatschappelijk bestemde middelen om te gaan. Tegen deze achtergrond en het vrijwel ontbreken van disciplinerende prikkels uit de markt, is in de samenleving de discussie ontstaan over de vraag of de huidige governancestructuur wel voldoende waarborgen biedt. Dit om er zeker van te zijn dat de branche (en elke individuele corporatie) die maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoende neemt. Conclusie is dat corporaties rekening moeten houden met een (toekomstige) verantwoordingsrol van benchmarkinformatie. De beschikbaarheid van dergelijke informatie blijkt in de praktijk bij belanghebbenden in een behoefte te voorzien. Tegelijkertijd moet ervoor worden gewaakt dat benchmarking via een wettelijke regeling in het publieke domein wordt verankerd. Bij een wettelijk afgedwongen benchmarkinstrument, dat tevens een rol vervult in het op de branche uitgeoefende externe toezicht, is strategisch gedrag niet uit te sluiten bij het aanleveren van de vereiste prestatie-informatie. Op die manier wordt met een publieke verankering van het benchmarkinstrumentarium het lerende potentieel van benchmarking voor de corporatiebranche sterk gefrustreerd. Daarom besloot de ledenraad van Aedes in januari 2008 tot de volgende positionering van benchmarking: Benchmarking is en blijft een instrument in het private domein. De woningcorporatie als maatschappelijke onderneming waarborgt haar verantwoordelijkheid voor een efficiënte bedrijfsvoering en verantwoordt zich hierover (niet inhoudelijk, maar in termen van proces: de corporatie doet aan benchmarking; met de raad van commissarissen besproken resultaten leiden tot verbeterplannen en dergelijke). Terwijl de maatschappelijke onderneming hiermee haar verantwoordelijkheid voor een efficiënte bedrijfsvoering waarmaakt, behoudt de organisatie zelf sturing op de informatiestroom over het bedrijf. Benchmarking is en blijft een instrument in het private domein 10 Compact 35 juli 2008

13 Benchmarking wordt op brancheniveau als systeemeis geformuleerd. Hiermee kan een publieke positionering van benchmarking worden voorkomen, terwijl tegelijkertijd de condities worden geschapen om tot een door de minister beoogde uitruil van horizontale verantwoording en vermindering van verticaal toezicht te komen. Corporaties kiezen bij de instrumentkeuze uit het marktaanbod van benchmarks. Hiermee behoudt de corporatie keuzevrijheid bij de benchmarkkeuze. Bovendien stimuleert het gebruik van benchmarks de professionalisering van de organisatie. n Dit hoofdstuk is geschreven door Raymond van Dellen, projectleider Aedes, en Fons Lustenhouwer, senior accountmanager Aedes. 1 Gebruikte literatuur in dit hoofdstuk: Watson, Gregory H., Strategisch Benchmarken. Scriptum Management, 1998; Camp, Robert C., Benchmarking. Kluwer bedrijfsinformatie, 1998; Beter Meten, benchmarking de maat genomen. Rapport Commissie Kwaliteitsmaatstaf Benchmarking, Aedes Sturen met benchmarks

14 Het benchmarkproces in tien stappen 2 In het reguliere commerciële bedrijfsleven hebben bedrijven die professioneel benchmarken hun eigen stappenplan voor het benchmarkproces. Dat plan passen ze aan aan de betreffende situatie. Benchmarking verschilt immers per bedrijf en per project. Het blijkt in de praktijk niet mogelijk een uniform model te ontwikkelen dat geschikt is voor alle bedrijven en alle exercities. De verschillende stappenplannen hebben echter veel met elkaar gemeen en de belangrijkste stappen passeren in dit hoofdstuk de revue. Hoewel benchmarking op papier de indruk geeft dat het om een opeenvolgend proces gaat, in werkelijkheid is het een dynamisch proces. De activiteiten vallen vaak samen of er is overlap. 2 Figuur 1 Stappenschema benchmarking Planning 1. Bepaal waarop benchmarking moet worden toegepast 2. Identificeer benchmarkingpartner 3. Bepaal de methode van verzamelen van gegevens en verzamel de gegevens Analyse 4. Bepaal de huidige kloof tussen methoden en prestaties 5. Bepaal toekomstige prestatieniveaus Planconstructie 6. Maak de benchmarkbevindingen bekend en zorg voor acceptatie ervan 7. Stel functionele doelen op Actie 8. Ontwikkel actieplannen 9. Implementeer specifieke acties en controleer de voortgang 10. Toets de benchmarks opnieuw aan verdere ontwikkelingen Positie van leiderschap verworven De beste methoden volledig geïntegreerd in de werkprocessen 12 Compact 35 juli 2008

15 voorbereidingsfase Een gedegen voorbereiding van een benchmarkproject is essentieel voor het slagen ervan. Het is belangrijk om van tevoren een goede definitie van het project te formuleren. Daarin wordt onder meer de doelstelling van het project, aanpak, doorlooptijd en op te leveren producten bepaald. Zo n definitie geeft de kaders aan waarbinnen het project wordt gerealiseerd. Reden benchmarking De belangrijkste redenen om te benchmarken zijn het bepalen van de positie ten opzichte van de buitenwereld en het vaststellen van reële doelen en prestatiemaatstaven. Het verbeteren van de relatieve marktpositie, ofwel concurrentiepositie, wordt ook vaak als impliciete doelstelling gehanteerd. Vaak ligt een probleemgeoriënteerde benadering aan de basis van veel benchmarkprojecten. Er is een probleem en daarvoor wordt via een benchmarkonderzoek een oplossing gezocht. Doelstelling benchmarking De literatuur vermeldt het continue streven naar excellentie en het vergelijken van bedrijfsprocessen als de meest effectieve manieren van benchmarking. In de bedrijfspraktijk worden ook vaak andere doelstellingen genoemd, zoals algemene performanceverbetering (nummer 1 worden), weten hoe we het doen ten opzichte van anderen, totale redesign van dienstenpakket, strategieontwikkeling, kostenbewustzijn en -beheersing en dergelijke. Beschikbaarheid kwaliteitskader De aanwezigheid van een kwaliteitskader (zoals TQM of INK) vereenvoudigt een benchmarkonderzoek. Zo n kwaliteitsmodel brengt immers de bedrijfsprocessen in kaart en zorgt ervoor dat het streven naar kwaliteit een onderdeel is van het bedrijfsproces. Medewerkers denken in termen van excellentie. Hierdoor kan benchmarking naadloos aansluiten op het bestaande kwaliteitskader en wordt daarmee in de formele bedrijfsstructuur ondergebracht onder de noemer kwaliteit. planningsfase In de planningsfase worden de plannen voor het benchmarkonderzoek opgesteld. Er komen antwoorden op de wat-, wie- en hoe-vragen. 13 Sturen met benchmarks

16 Stap 1: Bepaal waarop benchmarking wordt toegepast Nadat het te benchmarken onderwerp is bepaald, wordt dit bedrijfsproces in kaart gebracht. Een helder onderscheid tussen de verschillende stappen van het bedrijfsproces is hierbij van belang. De basis voor een goede beschrijving van een bedrijfsproces zijn een grafische verbeelding van het proces, een gedetailleerde en gestructureerde procesbeschrijving, een beschrijving van de verschillende processtappen (wat wordt gedaan) en een beschrijving van de werkwijze per stap in het proces (hoe wordt het gedaan). Stap 2: Benoem de benchmarkpartners De benchmarkpartners kunnen bedrijven en organisaties binnen of buiten de eigen branche zijn. Het gaat erom partners te kiezen die het beste zijn op het geselecteerde benchmarkonderwerp ofwel bedrijfsproces. Toch wordt er vaak niet structureel naar de best-in-class gezocht. Uit pragmatische overwegingen maakt een organisatie dan vaak gebruik van een beschikbare database van externe consultants (met daarin een groot aantal uitgevoerde benchmarkprojecten). Of ze neemt genoegen met een bovengemiddelde uitkomst in de referentiegroep. Benchmarkprojecten leveren echter (nog) meer resultaten op wanneer een vergelijking met de echte best-in-class wordt gemaakt. Ook de benchmarkpartners kunnen voordelen uit hun deelname aan een benchmarkproject halen. Door in een benchmarkproject te participeren, creëert de gebenchmarkte organisatie een ingang bij de initiatiefnemer van het project. Tegelijkertijd wordt ook binnen deze organisatie het benchmarken gepromoot. Stap 3: Bepaal de methode van gegevensverzameling en verzamel de gegevens Nadat de organisatie in deze stap de manier waarop ze het benchmarkonderzoek uitvoert en de te verzamelen data heeft bepaald, vindt het verzamelen van de benodigde bedrijfsgegevens plaats. Daarnaast wordt ook het betreffende bedrijfsproces bij de benchmarkpartner(s) in kaart gebracht. Bij de gegevensverzameling kunnen zich veel complicaties voordoen. Het is soms moeilijk consistente informatie te krijgen, zodat geen appels met peren worden vergeleken. Bovendien blijkt het vaak lastig om definities en terminologie tussen organisaties op één lijn te brengen. Externe consultants of benchmarkorganisaties 14 Compact 35 juli 2008

17 kunnen hierbij ondersteunen. Desondanks kan de vertaalslag van een grote hoeveelheid items naar een (externe) benchmarkdatabase moeizaam verlopen. Daar staat tegenover dat hiermee gemoeide investeringen doorgaans eenmalig zijn, doordat het in opvolgende jaren niet meer nodig is dit voorwerk te herhalen. analysefase Vervolgens worden de verzamelde gegevens geanalyseerd. Daarbij is het relevant dat de werkwijzen (systemen en procedures, technieken en methoden) van de eigen organisatie en die van de benchmarkpartner(s) worden begrepen en doorgrond. Stap 4: Bepaal de kloof tussen methoden en prestaties Door de prestatie-indicatoren van het eigen bedrijf met de benchmarkpartner(s) te vergelijken, wordt de prestatiekloof zichtbaar. Door processen en processtappen in detail te analyseren, kostenfactoren te benoemen en door confrontatie met best-in-class -processen, kunnen verbeteringen worden geïdentificeerd. Dit kan opvallende uitkomsten opleveren. Zo kan bijvoorbeeld een conclusie zijn dat technologie en flexibiliteit bij de benchmarkpartner(s) beter is ontwikkeld, dat een geheel bedrijfsproces opnieuw moet worden ingericht, of dat automatisering maar beter kan worden uitbesteed. Stap 5: Bepaal toekomstige prestatieniveaus A benchmark is nothing, benchmarking is everything. Werkmethoden en bedrijfsprocessen zijn aan verandering onderhevig en kunnen in de toekomst voortdurend tot een (hernieuwde) prestatiekloof leiden. Daarom is het goed benchmarking continu uit te voeren, zodat bedrijfsprestaties voortdurend aan de zich wijzigende omstandigheden kunnen worden aangepast en de kwaliteit op niveau blijft. Daarmee hebben benchmarkprojecten een structureel en cyclisch karakter. Kies partners die het beste zijn op het geselecteerde benchmarkonderwerp 15 Sturen met benchmarks

18 fase van planconstructie Voordat veranderingen geïmplementeerd kunnen worden, zullen eerst de bevindingen uit het benchmarkonderzoek moeten worden gecommuniceerd (stap 6). De communicatie moet overtuigend en duidelijk zijn, zodat de gehele organisatie de implementatie van eventuele verbeterplannen zal ondersteunen. Een brede communicatie naar relevante afdelingen en het (top)management is van belang om binnen de organisatie voldoende draagvlak en commitment voor het doorvoeren van verbeteringsmogelijkheden te krijgen. Vervolgens worden op basis van de benchmarkresultaten en doorgevoerde analyses met de betrokken afdelingen prestatiedoelen geformuleerd (stap 7). Het vertalen van deze prestatiedoelen naar de formele (aangepaste) bedrijfsdoelen verhoogt de kans op een succesvolle implementatie. actiefase (stap 8 t/m 10) In deze fase worden de geformuleerde prestatiedoelen in concrete actieplannen omgezet (stap 8). Daarmee wordt duidelijk wie wat gaat doen, op welke manier en wie verantwoordelijk is voor de implementatie van de verschillende acties (stap 9). In het reguliere bedrijfsleven zijn bij grote bedrijven, bijvoorbeeld Rank Xerox, werkgroepen continu bezig met benchmarking om de beste werkmethoden door innovatie en creativiteit te ontdekken en inpasbaar te maken. Doel hiervan is een uniek concurrentievoordeel te behalen. Uit onderzoek blijkt overigens dat het benchmarkproces bij organisaties in het reguliere bedrijfsleven soms stokt wanneer verbeterplannen moeten worden doorgevoerd. Hieraan liggen doorgaans fouten in voorafgaande fasen ten grondslag (communicatie, kweken van draagvlak/commitment in de organisatie). De meeste complicaties liggen daarbij op het menselijke vlak: interne weerstand tegen verandering en nieuwe werkmethoden. Volgens een studie van Coopers en Lybrand doen complicaties zich regelmatig voor. Van de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven geeft 72 procent aan benchmarking toe te passen. Bij nadere analyse vergelijken de meeste bedrijven slechts. Het initiëren en implementeren van veranderingen in bedrijfsprocessen blijft vervolgens achterwege. Ten slotte is van belang de benchmarks opnieuw te toetsen aan verdere ontwikkelingen (stap 10). 16 Compact 35 juli 2008

19 resultaat: volgroeidheid Het benchmarken is volgroeid wanneer het structureel en systematisch wordt toegepast, op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Met een eenmalig benchmarkproject is de organisatie niet klaar omdat andere organisaties in de omgeving niet stil zitten. Pas wanneer de beste werkmethoden in alle bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd, zal de status van volgroeidheid worden bereikt, en is excellentie in alle opzichten gegarandeerd. succes- en faalfactoren In het model lijken alle stappen even belangrijk, maar in de praktijk zijn de eerste drie stappen in de planningsfase vaak van doorslaggevend belang: het bepalen van het benchmarkonderwerp, het bepalen van de benchmarkpartner en het bepalen van de methode van dataverzameling. Bovendien verschillen de afzonderlijke stappen aanzienlijk in tijdsbeslag. Onderzoek wijst uit dat ongeveer 45 procent van de totale benchmarkinspanning betrekking heeft op de analyse van het eigen bedrijfsproces, terwijl het bezoek aan de benchmarkpartner(s) vaak niet meer dan 10 procent van de tijd kost. Een benchmarkproject is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Doorlooptijden van benchmarkprojecten kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen. Relatief eenvoudige benchmarkprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van facility-management, hebben vaak een doorlooptijd van een half jaar, terwijl meer omvangrijke projecten al snel meer dan een jaar in beslag nemen. Voordat een organisatie besluit een benchmarkonderzoek op te zetten, moet ze eerst bepalen of er voldoende middelen (tijd en geld) zijn. Aanwezigheid van een duidelijke benchmarksystematiek en de betrokkenheid van de totale organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvol benchmarkproject. Ook de aanwezigheid van één of De eerste drie stappen in de planningsfase zijn van doorslaggevend belang 17 Sturen met benchmarks

20 ander kwaliteitssysteem (zoals TQM of INK) vereenvoudigt de realisatie van een benchmarkproject sterk. In organisaties die een kwaliteitssysteem gebruiken, zijn de meeste bedrijfsprocessen doorgaans al in kaart gebracht en hebben medewerkers zich het kwaliteitsdenken eigen gemaakt. Daarnaast zijn belangrijke factoren: betrokkenheid/commitment totale organisatie (van top tot werkvloer) omvang van de communicatie: de totale organisatie informeren openheid/vertrouwen tussen benchmarkpartner(s) projectdefinitie en goede voorbereiding analysefase (vooral vraagstelling) bereidheid in organisatie om te leren concreetheid van actieplannen en snelle implementatie automatisering: juiste informatietechnologie voor dataverwerking. Mits goed voorbereid en toegepast blijkt benchmarking in theorie en praktijk een zeer effectief leer- en stuurinstrument, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dankzij benchmarking kan de relatieve positie van de organisatie ten opzichte van de buitenwereld worden bepaald. Benchmarkresultaten kunnen daarmee als katalysator voor het verbeteren van bedrijfsprestaties fungeren. n Dit hoofdstuk is geschreven door Fons Lustenhouwer, senior accountmanager Aedes. 2 Gebruikte literatuur in dit hoofdstuk: Camp, Robert C., Benchmarking. Kluwer bedrijfsinformatie, 1998; Onderzoek naar gebruik van benchmarking in Nederland, Coopers & Lybrand Management Consultants, Compact 35 juli 2008

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie