stichting mozon Leren door doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting mozon Leren door doen"

Transcriptie

1 stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011

2

3 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag mozon jaarverslag 2011

4 < Terug naar inhoudsopgave

5 Inhoud (titels zijn aanklikbaar) Leren door doen 4 Stichting MOZON 6 Raad van toezicht 8 Bestuursverslag 11 Personeel en organisatie 19 Financiën 26 Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de jaarrekening Baten en lasten 31 Huisvesting en inrichting 33 Onderwijs 35 Toekomstige ontwikkelingen 39 Bijlagen 41 Organogram Samenstelling raad van toezicht 41 College van bestuur 41 Directiesamenstelling Personeelsbestand en leeftijdopbouw peildatum Uitstroom van MOZON-scholen naar voortgezet onderwijs Verzuimgegevens primair onderwijs (PO) 43 Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON) Montessorischool Helmond Dinkelstraat GK Helmond Montessorischool Venlo Craneveldstraat SH Venlo Montessorischool Venray Sleutelbloem KH Venray Montessorischool Weert Wiekendreef BV Weert Emmasingel BA Weert Bestuursbureau MOZON Schoutlaan 11a 6002 EA Weert Tel mozon jaarverslag 2011

6 Leren door doen Wat je moet leren doen, leer je door het te doen, zei de filosoof Aristoteles reeds in de vierde eeuw voor onze jaartelling. MOZON is het met hem eens. In ons montessori-onderwijs leren kinderen door te doen, ze nemen handelend kennis tot zich. Leren door doen is ook van toepassing op MOZON zelf; als lerende organisatie blijven wij ons ontwikkelen. In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2011 vorm hebben gegeven aan onze doelstelling: goed en eigentijds montessori-onderwijs voor iedereen. Woord vooraf Het jaar 2011 stond voor MOZON in het teken van ontwikkeling, verdieping, leren en doen. We hebben ons georiënteerd op passend onderwijs en opbrengstgericht werken. Verder zijn we gestart met een traject storytelling om de meerwaarde van montessori-onderwijs in verhalen te vangen. In een tijd waarin veel te kiezen is, willen we de plus van ons onderwijs goed uitdragen. Keuzevrijheid staat voor ons voorop; ouders moeten het onderwijs kunnen kiezen dat bij hen past. In Helmond, Venlo, Venray en Weert hebben zij de mogelijkheid te kiezen voor onderwijs dat hun kinderen de ruimte geeft. Op onze scholen ontdekken zij de wereld op hun eigen manier. < Terug naar inhoudsopgave

7 Om de kinderen naast hoogwaardig onderwijs ook een duurzame omgeving te bieden, hebben we in 2011 veel tijd gestoken in huisvestingsplannen. Zo bereidde de school in Helmond zich voor op een grote verbouwing in 2012, en met de gemeente Venray oriënteerden we ons op een betere huisvesting voor de groeiende Montessorischool. Ook in Weert hebben we uitvoerig aandacht gevraagd voor de geplande huisvesting van de Montessorischool in Laarveld. Onze missie: MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen Het afgelopen jaar kende veel feestelijke momenten: de kinderen in Weert leefden vol spanning toe naar de viering van Koninginnedag. Op 30 april stonden zij oog in oog met de koninklijke familie een belevenis voor jong en oud. De Venlose Montessorischool vierde in juni haar 25-jarige jubileum met een symposium. In Helmond werd een nieuwe directeur verwelkomd, en de in 2009 opgerichte Montessorischool Venray leverde voor de zomervakantie haar eerste groep schoolverlaters af. Mijlpalen waar we trots op zijn. Al met al is 2011 een jaar waarin we veel hebben geleerd en gedaan. Natuurlijk kan dat niet zonder de inzet van alle medewerkers en ouders. Dankzij hun bijdrage hebben wij MOZON op allerlei gebieden verder ontwikkeld, door te leren en te doen. Wij wensen u veel leesplezier! Drs. Jan Winter, Voorzitter raad van toezicht Lex Spee MES, directeur-bestuurder Weert, juli 2012 mozon jaarverslag 2011

8 Stichting MOZON Stichting MOZON bestuurt vier montessorischolen in de gemeenten Helmond, Venlo, Venray en Weert (twee locaties). Op onze scholen krijgen kinderen montessori-onderwijs volgens de principes van Maria Montessori. De zelfontplooiing van het kind staat voorop. Jubileum In augustus 1999 bundelden de montessorischolen in Helmond, Venlo en Weert hun krachten en gingen ze verder onder het bestuur van MOZON. De vierde school, Montessorischool Venray, is in 2009 door MOZON opgericht. In februari 2012 bestaat de stichting 12,5 jaar. In februari 2012 bestaat MOZON 12,5 jaar Montessoricentra voor onderwijs, opvoeding en kinderopvang Iedere montessorischool van MOZON vormt samen met kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein een montessoricentrum. Een montessoricentrum is een brede school waar onderwijs en kinderopvang onder hetzelfde dak zitten. Zowel op school als in de dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) realiseren we samen met Korein Kinderplein één pedagogische leerlijn van 0 tot 13 jaar. Dankzij onze aanwezigheid in Helmond, Venlo, Venray en Weert < Terug naar inhoudsopgave

9 kunnen ouders en kinderen in deze regio s kiezen voor onderwijs met een expliciet pedagogisch concept. Onze collectieve ambitie De invloed van de digitale revolutie maakt dat informatie sneller en omvangrijker voor iedereen beschikbaar is. Dat heeft nogal wat consequenties voor de manier waarop kinderen tegenwoordig in het leven staan. Meer dan ooit dienen ze op vroege leeftijd te leren kiezen en beslissen. De scholen van MOZON creëren ruimte voor kinderen, in een opvoedingsklimaat volgens de principes van Maria Montessori. Op onze vier kleurrijke regionale montessoricentra in Helmond, Venlo, Venray en Weert staan kinderen van 0 tot 13 jaar écht centraal. MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Wij kijken verder dan de straat of wijk alleen: onze scholen hebben ook een regionale functie. Wij werken er met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. Optimisme, respect voor anderen, humor en plezier zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Onze missie luidt dan ook: MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen. Schoolplannen In de schoolplannen beschrijven de scholen wat zij willen bereiken en hoe dat gaat gebeuren. Dit jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen van Stichting MOZON in mozon jaarverslag 2011

10 Raad van toezicht Stichting MOZON heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. Zo wordt een scheiding aangebracht tussen toezicht houden en besturen. MOZON onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. In 2011 was de nieuwe bestuurs- en toezichtstructuur twee jaar van kracht. Samenstelling De raad van toezicht bestond in 2011 uit vier leden, onder wie een voorzitter en een vicevoorzitter (zie bijlage). In 2012 zal de raad zich beraden of en hoe zij uitbreiding wil bereiken. Werkzaamheden raad van toezicht In 2011 vergaderde de raad van toezicht in aanwezigheid van de directeur-bestuurder over de volgende reguliere onderwerpen: meerjarenbegroting ; jaarrekening, jaarverslag 2010; begroting 2012; statuten en correcties van de stichting; regeling bestuur en toezicht; Code Goed Bestuur GMR-reglement; meerjarenbestuursformatieplan; verantwoordingsrapportages van de directeur-bestuurder; voortgang Montessorischolen Helmond, Venlo, Venray en Weert. De directies presenteerden hun schoolplannen Verder kwamen aan bod het Bestuursformatieplan en de Schoolplannen , het inspectiebezoek aan de Montessorischool Venray en de leeropbrengsten van de scholen, invoering en voortgang van de functiemix, invoering van passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor MOZON, de samenwerking op de centra met Korein Kinderplein, verbouwing van Montessorischool Helmond en de voortgang van de geplande nieuwbouw van Montessorischool Weert in de wijk Laarveld, beleid rondom tevredenheid van kinderen, ouders en medewerkers, pr en marketing. Leden van de raad van toezicht volgden met de directeur-bestuurder een cursus Policy Governance. Relevante stukken voor bovenstaande onderwerpen waren: Planmatig Onderhoud Beheer en aanvragen onderwijshuisvesting gemeenten; begroting 2012; bestuursformatieplan ; < Terug naar inhoudsopgave

11 jaarverslag, jaarrekening 2010; meerjarenpersoneelsbeleidsplan; Code Goed Bestuur; Statuten MOZON; GMR-reglement. Centrale bijeenkomst MOZON Op 10 oktober 2011 was de jaarlijkse centrale bijeenkomst van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, de beleidsmedewerkers, de directies van de scholen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de bijeenkomst presenteerden de directies hun schoolplannen voor Deze zijn in de loop van het schooljaar opgesteld en ze zijn vóór 1 augustus 2011 verstuurd naar de Onderwijsinspectie. mozon jaarverslag 2011

12 < Terug naar inhoudsopgave

13 Bestuursverslag MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Op onze scholen werken we met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. De directies worden daarbij ondersteund door het college van bestuur. College van bestuur Het college van bestuur (directeur-bestuurder Lex Spee) heeft als bevoegd gezag de taak de stichting te besturen. De directeur-bestuurder houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de identiteit van de stichting. Daarnaast initieert hij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten. Hiermee ondersteunt hij de directeuren, zodat zij hoogstaand montessori-onderwijs realiseren. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. Het is de taak van de directeur-bestuurder om de raad van toezicht en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. In 2011 zijn de volgende zaken gerealiseerd: benoemen van een directeur voor Montessorischool Helmond; onderwijs aan 3-jarigen in de gemeenten Helmond, Venlo en Weert; Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten verzamelen van (onderwijs)opbrengsten in het kader van kwaliteitsbeleid; tevredenheidspeilingen onder kinderen, ouders en medewerkers van Montessorischool Helmond; de functiemix is voor het tweede jaar ingevoerd. Dat betekent onder andere dat er op een school lerarenfuncties op verschillende niveaus naast elkaar bestaan. Verder kwamen aan bod: deelname aan de organisatie van Koninginnedag 2011, H.M. Koningin Beatrix bracht een bezoek aan Weert op 30 april 2011; aansturen van de organisatie rondom de MOZON-studiedag in september 2011 voor medewerkers rondom het thema: Als het doel niet helder is, is iedere richting de verkeerde. Met ambitie kom je verder ; de gebruikelijke, jaarlijkse bijeenkomst in oktober 2011 waarbij leden van de raad van toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, bestuur, directieleden en bestuursbureaumedewerkers aanwezig waren. Thema was de presentatie van de schoolplannen Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar mozon jaarverslag 2011

14 Andere belangrijke (beleids)onderwerpen, in 2011 nog volop in ontwikkeling: visieontwikkeling en vernieuwing Montessorischool Helmond; intranet voor medewerkers; voorbereiding nieuwbouw Montessorischool Weert in de wijk Laarveld; uitbreiding van Montessorischool Venray. Directieberaad en overleg In 2011 kwam het directieberaad tien maal bijeen. Iedere directeur kreeg op zijn/haar school in 2011 enkele keren bezoek van de directeur-bestuurder. Bestuursbureau De raad van toezicht, het bestuur en de directies krijgen ondersteuning van het bestuursbureau. Dat is gevestigd aan de Schoutlaan in Weert. De beleidsmedewerkers Financiën en Personeel & Organisatie hebben als hoofdtaken: bestuur- en beleidsondersteuning; directieondersteuning; algemene dienstverlening (personeel, organisatie en financiën); dienstverlening in relatie met gemeenten en andere (overheids)instanties; administratieve dienstverlening. Orthopedagoog Bij MOZON werkt een orthopedagoog: Marieke Rous. Hoewel zij op bovenschools niveau is benoemd, vinden haar werkzaamheden voornamelijk op de scholen plaats. Zo neemt zij deel aan het overleg met intern begeleiders, ze voert testen uit met leerlingen en ze participeert namens MOZON in overlegorganen als de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). In 2011 zijn de taken van de orthopedagoog in samenspraak met de directeur-bestuurder nader bepaald. De hoofdtaken van de orthopedagoog zijn: bovenschools overleg met intern begeleiders van MOZON; psychodiagnostisch onderzoek, behandeling en advies; beleidsadvies over opbrengstgericht werken en zorgkwaliteit. Goed schoolbestuur De minister, inspectie, ouders, maar ook partijen binnen de onderwijsinstelling leraren, schoolleiding, toezichthouders verwachten steeds meer van schoolbesturen. Daarom heeft de brancheorganisatie PO-Raad samen met de schoolbesturen de Code Goed Bestuur vastgesteld. De bestuurders hebben zich gecommitteerd de code na te leven. De code beschrijft wat er wordt verstaan onder goed bestuur. De directeur-bestuurder van MOZON heeft actief deelgenomen aan de werkconferenties over goed bestuur. MOZON onderschrijft de uitgangspunten en zal de code naleven. De code is te vinden op de bestuurswebsite van MOZON: < Terug naar inhoudsopgave

15 Management van de scholen De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. Zij leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder over resultaten, opbrengsten en financiën. Schooldirecties per 1 augustus 2011 man Montessorischool Helmond Venlose Montessorischool Montessorischool Venray Montessorischool Weert Joris Dekker, directeur Paul Goossens, adjunctdirecteur/ib op twee locaties vrouw Jolanda Duijvestijn, directeur Anja Verschuren, plaatsvervangend directeur/ib Liny Demandt, directeur Petra Janssen, adjunct-directeur/ib Lieke Akkermans, directeur Petra Janssen, adjunct-directeur/ib Ankie Ketelaars, directeur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Begin 2011 bestond de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) uit tien leden. Aan het begin van schooljaar werd dit aantal teruggebracht tot acht. In het GMR-reglement is afgesproken hoe het aantal leden wordt vastgesteld. Omdat het leerlingenaantal in Weert onder de vierhonderd uitkwam, werd het aantal leden voor Weert teruggebracht van vier naar twee. Naast de GMR heeft iedere school van MOZON een eigen medezeggenschapsraad. Bekostigingsgrondslag Op peildatum 1 oktober 2010 bedroeg het aantal leerlingen 866. Dit aantal ten opzichte van 2009 licht gegroeid met 13 leerlingen vormt de grondslag voor de bekostiging in Aantal leerlingen op 1 oktober bij MOZON mozon jaarverslag 2011

16 Kwaliteitszorg In 2010 hebben we het beleidsdocument Kwaliteitszorg MOZON opgesteld. Daarnaast heeft elke school een eigen kwaliteitsdocument, dat jaarlijks wordt bijgesteld. De schooldocumenten beschrijven hoe de leerlingenpopulatie is opgebouwd, wat de doelen van de school zijn, hoe de kwaliteit in de school wordt gemeten, hoe het cyclisch verbeterproces eruitziet, hoe de school zorgt voor borging van activiteiten en op welke manier er verantwoording wordt afgelegd aan interne en externe betrokkenen. Klachtencommissie In het kader van goed personeelsbeleid en kwaliteitszorg heeft MOZON een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie voor personeel en ouders. In 2011 bestond de klachtencommissie uit voorzitter dhr. mr. T. Tindemans, en de leden mw. W. de Wolf en dhr. drs. J. Bos. In 2011 werd geen beroep gedaan op de klachtencommissie. In juli 2011 ontvingen we bericht van mw. De Wolf dat zij haar taak als lid van onze klachtencommissie wilde neerleggen. Een sollicitatieprocedure zal leiden tot de benoeming van een nieuw lid. De commissie gaf aan behoefte te hebben aan een reservelid. Opbrengsten en leerlingresultaten MOZON werkt met een zogenoemde Opbrengstenkaart. Deze kaart geeft een beknopte samenvatting van de leerlingresultaten lezen, taal en rekenen en zet die af tegen de nor- < Terug naar inhoudsopgave

17 men van de Onderwijsinspectie en de eigen schoolnormen. Met dit document analyseren onze scholen hun opbrengsten en plannen ze acties voor eventuele verbeteringen. De opvallendste trends aan het einde van kalenderjaar 2011: Montessorischool Helmond heeft dit jaar opnieuw een voldoende score voor de CITOeindtoets. De school is echter nog niet tevreden over de tussenopbrengsten van met name het rekenen. Er zijn activiteiten opgestart om deze te verbeteren. Montessorischool Venlo heeft wederom een goede score behaald voor de CITO-eindtoets. De school heeft veel aandacht besteed aan het leerstofaanbod technisch lezen en rekenen. Montessorischool Venray heeft veel instromende leerlingen van andere scholen. Daarom is het moeilijk een betrouwbare schoolanalyse te maken van de tussen- en eindopbrengsten. Bij veel ingestroomde leerlingen zijn leerachterstanden geconstateerd, waardoor de opbrengsten nog niet optimaal zijn. Veel leerlingen boeken echter wel een goede leerwinst op individueel niveau. De school heeft het leerstofaanbod geoptimaliseerd. Spelling en technisch lezen waren hierbij speerpunten. Montessorischool Weert laat weer een voldoende score zien voor de CITO-eindtoets. De score is zelfs licht gestegen ten opzichte van de voorgaande twee jaren. Ook de tussenresultaten zijn voldoende; de school wil de komende tijd extra aandacht gaan besteden aan het aanvankelijk (beginnend) technisch lezen. mozon jaarverslag 2011

18 Bovenschools overleg intern begeleiders en orthopedagoog Iedere maand bespreken de intern begeleiders/adjunct-directeuren en de orthopedagoog onder leiding van de directeur van Montessorischool Helmond het leerlingenzorgbeleid. In 2011 stond het opbrengstgericht werken centraal. In het bovenschools overleg zijn dit jaar afspraken gemaakt over de Opbrengstenkaart, waarmee elke school twee keer per jaar de opbrengsten in kaart brengt en evalueert. Zo werd onder andere de Niet-Schoolse Capaciteiten Test (NSCCT) in 2011 ook voor groep 6 ingevoerd, zodat de test voortaan wordt afgenomen bij alle leerlingen in groep 4 en 6. Met dit instrument schatten we de leermogelijkheden van leerlingen in en onderbouwen we onze ambities. Verder is afgesproken dat alle scholen van MOZON twee keer per jaar de toetsresultaten van hun leerlingen analyseren. Daardoor kunnen de scholen doelgericht werken aan het verhogen van de toetsopbrengsten van de leerlingen en waarborgen zij de kwaliteit van het onderwijs. Verder zijn in het bovenschools overleg afspraken gemaakt over: het Eureka!-beleid en hoe we willen omgaan met onze hoogbegaafde kinderen; het ontwikkelingsperspectief van kinderen die veel moeite hebben met de leerstof. In dit ontwikkelingsperspectief (OPP) worden individuele, didactische tussendoelen en einddoelen vastgelegd. In het bovenschools overleg is afgesproken hoe we dit OPP binnen MOZON concreet vormgeven; de referentieniveaus: deze brengen in kaart wat leerlingen aan het einde van de basisschool moeten kunnen. In ons onderwijsaanbod nemen we die referentieniveaus als uitgangspunt; een aanpassing van het toelatingsbeleid van MOZON, dat verder zal worden uitgewerkt in 2012; het beschikbaar stellen van de toetsen begrijpend lezen van het CITO als luisterbestand voor leerlingen die recht hebben op auditieve ondersteuning bij toetsing, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn. De komende periode wil het bovenschools overleg zich richten op een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling en op processen rond het leesonderwijs. < Terug naar inhoudsopgave

19 mozon jaarverslag 2011

20 < Terug naar inhoudsopgave

21 Personeel en organisatie De landelijke regelgeving voor onderwijspersoneel volgen we op de voet. Zo heeft MOZON in 2011 hard gewerkt aan de functiemix en carrièrekansen voor medewerkers. We zijn ook trots op ons lage percentage ziekteverzuim. Daaruit blijkt eens te meer de hoge betrokkenheid van onze medewerkers. Functieboek en functiebouwwerk Sinds 2010 is het door MOZON opgestelde functieboek/functiebouwwerk van kracht. Het functieboek beschrijft welke functies MOZON nodig heeft om een goede onderwijs- en organisatiekwaliteit te waarborgen. Eventuele nieuwe (docent)functies en loopbaanmogelijkheden vanuit de door de overheid ingevoerde functiemix, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen terechtkomen voegen we toe in samenspraak met de personeelsgeleding van de GMR. Het functiebouwwerk beschrijft de functies die MOZON hanteert. Het zijn vooral normfuncties, zoals deze sinds 2006 zijn opgesteld in de functiewaardering voor het primair onderwijs (FUWA-PO). Een gedeelte bestaat uit functies die zijn toegespitst op onze organisatie. Zo is de functie van directeur voor iedere school nader gespecificeerd vanuit de regionale vraag- en taakstelling. De functie van adjunct-directeur is bijvoorbeeld uitgebreid met zorgtaken. Verder heeft MOZON het standaard functiebouwwerk uitgebreid met de functies leraarondersteuner, administratief medewerker en onderwijsassistent. Meer deskundigheid in het werken met leerlijnen Functiemix 2011 In 2011 stond voor het tweede jaar een functiemix-benoemingsronde op de agenda. Na een interne sollicitatieprocedure en aansluitende gespreksronde zijn twee kandidaten benoemd in de LB-functie. De overheid heeft vastgesteld dat twee jaar na het invoeren van de functiemix 16% van de medewerkers moet zijn ingeschaald in hogere functies. MOZON voldoet aan deze norm. Schaaluitloopbedrag Conform de cao kan MOZON een extra bedrag uitkeren aan leerkrachten die volgens het hoogste salarisnummer uitbetaald krijgen. Dit zogenoemde schaaluitloopbedrag krijgen zij bij goed functioneren uitbetaald met ingang van januari van het daaropvolgende jaar. Door een verkorting van de salarislijnen sinds 2009 bereiken leraren eerder het maximum van hun salarisschaal. Voorheen was dit LA 18; inmiddels is dit LA 15 geworden. Het verkorten van de salarislijnen is in 2010 afgerond. Mobiliteit De stichting wil de mobiliteit vergroten van medewerkers binnen de school en tussen de MOZON-scholen onderling. Mobiliteit stimuleert de kwaliteit en inzetbaarheid van het personeel en waarborgt de continuïteit van het onderwijs. Daarnaast kan de afwisseling van mozon jaarverslag 2011

22 taken, werkomgeving en loopbaanperspectieven een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en welbevinden van medewerkers. Op Montessorischool Helmond werd de waarnemend adjunct-directeur na een interne sollicitatieronde per 1 januari 2011 benoemd tot directeur. De LB-leraar werd vanaf 1 augustus 2011 benoemd als plaatsvervangend directeur om bij eventuele afwezigheid van de directeur haar taken tijdelijk over te nemen. Eind 2011 nam de school afscheid van de conciërge, omdat de overheid de subsidie voor ID-werknemers per 1 januari 2012 heeft stopgezet. Sinds schooljaar is de adjunct-directeur van de Venlose Montessorischool ook twee dagen per week adjunct-directeur op onze school in Venray; haar groepstaken in Venlo vervielen daarmee. De administratief medewerker tot dan werkzaam als ID-werknemer in Venlo werd per 1 augustus 2011 op meerdere locaties ingezet. Vanuit Montessorischool Weert ging een leerkracht aan de slag op de Venlose Montessorischool. In afwachting van de definitieve verhuizing van de tweede locatie van Montessorischool Weert naar Laarveld, is de school in 2009 verhuisd naar de Emmasingel. Aanvankelijk daalde daardoor het aantal leerlingen. In 2011 trok de belangstelling weer flink aan. In Montessorischool Venray bleef het aantal groepen stabiel met vier. De leraarondersteuner, werkzaam bij MOZON voor drie dagen, ging één dag per week werken op onze school in Venlo en bleef voor twee dagen werkzaam in Venray. < Terug naar inhoudsopgave

23 De arbodienst MOZON werkt al een aantal jaren met APAC-arbodienst te Veghel. APAC-arbodienst voert de verzuimbegeleiding uit. Daarnaast adviseert de arbodienst over arbeidsomstandigheden, arbozorg, re-integratie en gezondheidsmanagement. Voor MOZON is samenwerking met de arbodienst van groot belang voor een adequate en snelle aanpak van het ziekteverzuim. Er is gekozen voor kwaliteit, snelle interventie en een eigen aanpak voor iedere werknemer. Om de voortgang en onderlinge afstemming zo goed mogelijk vorm te geven, is in 2011 regelmatig gestructureerd overleg gevoerd met de directies en het bestuur. Voor 2011 stond er geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor onze scholen op de planning. MOZON volgt de landelijke richtlijn om elke vier jaar een RI&E uit te laten voeren. Ziekteverzuim In 2011 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij MOZON gedaald van 3,04% naar 2,48%. Dit percentage ligt naar verwachting flink onder het landelijk gemiddelde. MOZON streeft ernaar om het verzuimcijfer steeds ruim onder het gemiddelde te houden, en is daar ook voorgaande jaren ruimschoots in geslaagd. Leeftijdbewust personeelsbeleid In 2011 namen bij MOZON zes medewerkers BAPO-uren op, waardoor ze minder uren per week werken. Deze regeling geeft medewerkers van 52 jaar en ouder de gelegenheid om extra uren verlof op te nemen, zodat deelname aan het arbeidsproces voor hen aantrekkelijk blijft. Een vijftal medewerkers binnen MOZON spaart het BAPO-verlof. Vertegenwoordiging van vrouwen In de directies van MOZON steeg de vertegenwoordiging van vrouwen van 67 naar 75%. Het landelijke percentage in 2011 was ongeveer gelijk aan het percentage in 2010 (± 36%). In het team van medewerkers is 82% vrouw. Landelijk is dit 84%. Ouderschapsverlof In 2011 maakten drie collega s gebruik van de regeling (betaald) ouderschapsverlof. Na terugkeer van het zwangerschaps- en ouderschapsverlof kiezen collega s er vaker voor om in deeltijd of minder uren te gaan werken. De preventiemedewerker De preventiemedewerker ziet toe op het actueel houden van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E s). Deze vormen samen met een aantal beleidsstukken onderdeel van het wettelijk verplichte Veiligheidsplan. In oktober 2011 organiseerden we een bijeenkomst, waarbij alle directies, beleidsmedewerkers en BHV-ers van MOZON, onder begeleiding van senior-adviseur drs. Ine Spee van de KPC-groep, aan de slag gingen met de bestaande veiligheidsprotocollen. Doel van de bijeenkomst was een allesomvattend veiligheidsplan. Na de studiedag kon het bestuur in één sessie het veiligheidsplan van MOZON vaststellen. mozon jaarverslag 2011

24 Tool for Talent De methode Tool for Talent ondersteunt MOZON-medewerkers bij het opstellen van hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). MOZON hanteert een gesprekkencyclus om de voortgang van het POP te bespreken. Ook in 2011 voerden directeuren gesprekken met hun medewerkers. Bekwaamheidsdossier Sinds 1 augustus 2006 is iedere werkgever verplicht voor alle leerkrachten een bekwaamheidsdossier op te stellen. De overheid heeft duidelijke kwaliteitseisen opgesteld, die staan genoemd in de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). In de methode Tool for Talent houden medewerkers hun bekwaamheidsdossier bij. Scholing Voor ieder personeelslid van MOZON wordt jaarlijks in principe een budget voor scholing ter beschikking gesteld van b 500,- gedurende een periode van vier jaar. Dit budget is bestemd voor studies die onderdeel zijn van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Daaronder valt ook de post-hbo Montessori-opleiding van Fontys Hogeschool Eindhoven; MOZON stelt de voorwaarde dat iedere leerkracht binnen drie jaar na benoeming het diploma behaalt. Directeuren stellen met het beschikbare budget een begroting op, die het bestuur moet goedkeuren. Dit zogenaamde nascholingsplan maakt deel uit van de begroting. In 2011 maakten enkele werknemers ook gebruik van de lerarenbeurs voor scholing. Deze subsidie stelt leraren in staat een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt middelen voor studie- en reiskosten en de werkgever kan middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger te benoemen. Het ministerie heeft de richtlijnen voor deze studiebeurs aangescherpt; alleen opleidingen van minimaal twee jaar komen nog in aanmerking. Bij MOZON werd in 2011 gekozen voor de volgende studies: Montessori-opleiding Fontys Hogeschool Eindhoven; Master SEN (Special Educational Needs); RT-opleiding; PABO-opleiding (onderwijsassistent); Rekencoördinator; Taalcoördinator; Coaching; Bewegingsonderwijs. Rekenverbetertraject In 2011 werd het rekenverbetertraject afgesloten. Tijdens dit traject bezochten de intern begeleiders onder andere rekenadviesbijeenkomsten. MOZON ontving voor drie scholen drie jaar lang b 6000,- per school per jaar. Op alle scholen is een rekencoördinator aan de slag gegaan. De teams maakten een omslag: van observeren wat het kind doet, naar observeren hoe het kind bezig is met wiskundige vaardigheden. Meer deskundigheid in het werken met < Terug naar inhoudsopgave

25 leerlijnen was een belangrijk onderdeel van het traject. In 2012 worden de opbrengsten van dit driejarige traject geëvalueerd. Nascholing teams MOZON besteedt niet alleen veel aandacht aan scholing van de individuele medewerkers, maar ook aan scholing van de teams. In 2011 waren er op schoolniveau studiedagen, teamen themavergaderingen. Onderwerpen die in 2011 aan bod kwamen: Schoolplan ; invoering spellingmethode; Kosmische Opvoeding en Onderwijs; aanvankelijk lezen; voortgezet technisch lezen; hoogbegaafdheid; werken met handelingsplannen; kwaliteitskaarten; communicatie, teamrollen, feedback geven; invoering intranet (centrale cursusbijeenkomst voor directieleden, beleidsmedewerkers en ICT ers van MOZON en aansluitend op locatie een cursus voor alle schoolteams, om te kunnen werken met intranet). mozon jaarverslag 2011

26 In Helmond stonden de studiedagen in het teken van het rekenverbetertraject, de 1-zorgroute, gedragsproblematiek en schrijven. In Venlo werd op de studiemomenten aandacht besteed aan rekenen, taal (onderzoek spellingresultaten), meer- en hoogbegaafdheid en de verkeersmethode. In Venray stonden de studiedagen in het teken van basisafspraken voor het zelfstandig werken, het werken aan een registratiesysteem en een registratiemodel. Verder heeft het team diverse documenten vastgesteld voor zelfstandig lezen, begrijpend lezen, schoolregels en afspraken. Het hele team volgde een tweedaagse cursus Human Dynamics. In Weert is een start gemaakt met het gefaseerd invoeren van het CITO-leerlingvolgsysteem, en werd een studiedag georganiseerd over de CITO-opbrengsten, waarbij er een analyse en een plan van aanpak werd gemaakt. Voor de directieleden is eind 2011 een traject storytelling ingezet onder begeleiding van Bex Communicatie, om de meerwaarde van montessori-onderwijs beter uit te dragen. Dit traject krijgt in 2012 een vervolg. Digitale communicatie Medio 2011 ging ons intranet voor alle medewerkers online. De ervaring leerde al snel dat het een veelgebruikt medium is, al gebruikt niet iedereen het even intensief. Het zorgt in ieder geval voor een soepele informatie-uitwisseling tussen de scholen. Digitale communicatie overbrugt de afstanden tussen collega s in Helmond, Venlo, Venray en Weert snel en eenvoudig. < Terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave RAAD VAN TOEZICHT ONZE SCHOLEN BESTUURS VERSLAG EIND RESULTATEN SUMMARY IN ENGLISH. Voorwoord

Inhoudsopgave RAAD VAN TOEZICHT ONZE SCHOLEN BESTUURS VERSLAG EIND RESULTATEN SUMMARY IN ENGLISH. Voorwoord JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord RAAD VAN TOEZICHT Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht BESTUURS VERSLAG Algemeen Bestuur en management Missie, visie en kernwaarden Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie