stichting mozon Leren door doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting mozon Leren door doen"

Transcriptie

1 stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011

2

3 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag mozon jaarverslag 2011

4 < Terug naar inhoudsopgave

5 Inhoud (titels zijn aanklikbaar) Leren door doen 4 Stichting MOZON 6 Raad van toezicht 8 Bestuursverslag 11 Personeel en organisatie 19 Financiën 26 Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de jaarrekening Baten en lasten 31 Huisvesting en inrichting 33 Onderwijs 35 Toekomstige ontwikkelingen 39 Bijlagen 41 Organogram Samenstelling raad van toezicht 41 College van bestuur 41 Directiesamenstelling Personeelsbestand en leeftijdopbouw peildatum Uitstroom van MOZON-scholen naar voortgezet onderwijs Verzuimgegevens primair onderwijs (PO) 43 Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON) Montessorischool Helmond Dinkelstraat GK Helmond Montessorischool Venlo Craneveldstraat SH Venlo Montessorischool Venray Sleutelbloem KH Venray Montessorischool Weert Wiekendreef BV Weert Emmasingel BA Weert Bestuursbureau MOZON Schoutlaan 11a 6002 EA Weert Tel mozon jaarverslag 2011

6 Leren door doen Wat je moet leren doen, leer je door het te doen, zei de filosoof Aristoteles reeds in de vierde eeuw voor onze jaartelling. MOZON is het met hem eens. In ons montessori-onderwijs leren kinderen door te doen, ze nemen handelend kennis tot zich. Leren door doen is ook van toepassing op MOZON zelf; als lerende organisatie blijven wij ons ontwikkelen. In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2011 vorm hebben gegeven aan onze doelstelling: goed en eigentijds montessori-onderwijs voor iedereen. Woord vooraf Het jaar 2011 stond voor MOZON in het teken van ontwikkeling, verdieping, leren en doen. We hebben ons georiënteerd op passend onderwijs en opbrengstgericht werken. Verder zijn we gestart met een traject storytelling om de meerwaarde van montessori-onderwijs in verhalen te vangen. In een tijd waarin veel te kiezen is, willen we de plus van ons onderwijs goed uitdragen. Keuzevrijheid staat voor ons voorop; ouders moeten het onderwijs kunnen kiezen dat bij hen past. In Helmond, Venlo, Venray en Weert hebben zij de mogelijkheid te kiezen voor onderwijs dat hun kinderen de ruimte geeft. Op onze scholen ontdekken zij de wereld op hun eigen manier. < Terug naar inhoudsopgave

7 Om de kinderen naast hoogwaardig onderwijs ook een duurzame omgeving te bieden, hebben we in 2011 veel tijd gestoken in huisvestingsplannen. Zo bereidde de school in Helmond zich voor op een grote verbouwing in 2012, en met de gemeente Venray oriënteerden we ons op een betere huisvesting voor de groeiende Montessorischool. Ook in Weert hebben we uitvoerig aandacht gevraagd voor de geplande huisvesting van de Montessorischool in Laarveld. Onze missie: MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen Het afgelopen jaar kende veel feestelijke momenten: de kinderen in Weert leefden vol spanning toe naar de viering van Koninginnedag. Op 30 april stonden zij oog in oog met de koninklijke familie een belevenis voor jong en oud. De Venlose Montessorischool vierde in juni haar 25-jarige jubileum met een symposium. In Helmond werd een nieuwe directeur verwelkomd, en de in 2009 opgerichte Montessorischool Venray leverde voor de zomervakantie haar eerste groep schoolverlaters af. Mijlpalen waar we trots op zijn. Al met al is 2011 een jaar waarin we veel hebben geleerd en gedaan. Natuurlijk kan dat niet zonder de inzet van alle medewerkers en ouders. Dankzij hun bijdrage hebben wij MOZON op allerlei gebieden verder ontwikkeld, door te leren en te doen. Wij wensen u veel leesplezier! Drs. Jan Winter, Voorzitter raad van toezicht Lex Spee MES, directeur-bestuurder Weert, juli 2012 mozon jaarverslag 2011

8 Stichting MOZON Stichting MOZON bestuurt vier montessorischolen in de gemeenten Helmond, Venlo, Venray en Weert (twee locaties). Op onze scholen krijgen kinderen montessori-onderwijs volgens de principes van Maria Montessori. De zelfontplooiing van het kind staat voorop. Jubileum In augustus 1999 bundelden de montessorischolen in Helmond, Venlo en Weert hun krachten en gingen ze verder onder het bestuur van MOZON. De vierde school, Montessorischool Venray, is in 2009 door MOZON opgericht. In februari 2012 bestaat de stichting 12,5 jaar. In februari 2012 bestaat MOZON 12,5 jaar Montessoricentra voor onderwijs, opvoeding en kinderopvang Iedere montessorischool van MOZON vormt samen met kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein een montessoricentrum. Een montessoricentrum is een brede school waar onderwijs en kinderopvang onder hetzelfde dak zitten. Zowel op school als in de dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) realiseren we samen met Korein Kinderplein één pedagogische leerlijn van 0 tot 13 jaar. Dankzij onze aanwezigheid in Helmond, Venlo, Venray en Weert < Terug naar inhoudsopgave

9 kunnen ouders en kinderen in deze regio s kiezen voor onderwijs met een expliciet pedagogisch concept. Onze collectieve ambitie De invloed van de digitale revolutie maakt dat informatie sneller en omvangrijker voor iedereen beschikbaar is. Dat heeft nogal wat consequenties voor de manier waarop kinderen tegenwoordig in het leven staan. Meer dan ooit dienen ze op vroege leeftijd te leren kiezen en beslissen. De scholen van MOZON creëren ruimte voor kinderen, in een opvoedingsklimaat volgens de principes van Maria Montessori. Op onze vier kleurrijke regionale montessoricentra in Helmond, Venlo, Venray en Weert staan kinderen van 0 tot 13 jaar écht centraal. MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Wij kijken verder dan de straat of wijk alleen: onze scholen hebben ook een regionale functie. Wij werken er met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. Optimisme, respect voor anderen, humor en plezier zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Onze missie luidt dan ook: MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen. Schoolplannen In de schoolplannen beschrijven de scholen wat zij willen bereiken en hoe dat gaat gebeuren. Dit jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen van Stichting MOZON in mozon jaarverslag 2011

10 Raad van toezicht Stichting MOZON heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. Zo wordt een scheiding aangebracht tussen toezicht houden en besturen. MOZON onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. In 2011 was de nieuwe bestuurs- en toezichtstructuur twee jaar van kracht. Samenstelling De raad van toezicht bestond in 2011 uit vier leden, onder wie een voorzitter en een vicevoorzitter (zie bijlage). In 2012 zal de raad zich beraden of en hoe zij uitbreiding wil bereiken. Werkzaamheden raad van toezicht In 2011 vergaderde de raad van toezicht in aanwezigheid van de directeur-bestuurder over de volgende reguliere onderwerpen: meerjarenbegroting ; jaarrekening, jaarverslag 2010; begroting 2012; statuten en correcties van de stichting; regeling bestuur en toezicht; Code Goed Bestuur GMR-reglement; meerjarenbestuursformatieplan; verantwoordingsrapportages van de directeur-bestuurder; voortgang Montessorischolen Helmond, Venlo, Venray en Weert. De directies presenteerden hun schoolplannen Verder kwamen aan bod het Bestuursformatieplan en de Schoolplannen , het inspectiebezoek aan de Montessorischool Venray en de leeropbrengsten van de scholen, invoering en voortgang van de functiemix, invoering van passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor MOZON, de samenwerking op de centra met Korein Kinderplein, verbouwing van Montessorischool Helmond en de voortgang van de geplande nieuwbouw van Montessorischool Weert in de wijk Laarveld, beleid rondom tevredenheid van kinderen, ouders en medewerkers, pr en marketing. Leden van de raad van toezicht volgden met de directeur-bestuurder een cursus Policy Governance. Relevante stukken voor bovenstaande onderwerpen waren: Planmatig Onderhoud Beheer en aanvragen onderwijshuisvesting gemeenten; begroting 2012; bestuursformatieplan ; < Terug naar inhoudsopgave

11 jaarverslag, jaarrekening 2010; meerjarenpersoneelsbeleidsplan; Code Goed Bestuur; Statuten MOZON; GMR-reglement. Centrale bijeenkomst MOZON Op 10 oktober 2011 was de jaarlijkse centrale bijeenkomst van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, de beleidsmedewerkers, de directies van de scholen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de bijeenkomst presenteerden de directies hun schoolplannen voor Deze zijn in de loop van het schooljaar opgesteld en ze zijn vóór 1 augustus 2011 verstuurd naar de Onderwijsinspectie. mozon jaarverslag 2011

12 < Terug naar inhoudsopgave

13 Bestuursverslag MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Op onze scholen werken we met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. De directies worden daarbij ondersteund door het college van bestuur. College van bestuur Het college van bestuur (directeur-bestuurder Lex Spee) heeft als bevoegd gezag de taak de stichting te besturen. De directeur-bestuurder houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de identiteit van de stichting. Daarnaast initieert hij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten. Hiermee ondersteunt hij de directeuren, zodat zij hoogstaand montessori-onderwijs realiseren. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. Het is de taak van de directeur-bestuurder om de raad van toezicht en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. In 2011 zijn de volgende zaken gerealiseerd: benoemen van een directeur voor Montessorischool Helmond; onderwijs aan 3-jarigen in de gemeenten Helmond, Venlo en Weert; Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten verzamelen van (onderwijs)opbrengsten in het kader van kwaliteitsbeleid; tevredenheidspeilingen onder kinderen, ouders en medewerkers van Montessorischool Helmond; de functiemix is voor het tweede jaar ingevoerd. Dat betekent onder andere dat er op een school lerarenfuncties op verschillende niveaus naast elkaar bestaan. Verder kwamen aan bod: deelname aan de organisatie van Koninginnedag 2011, H.M. Koningin Beatrix bracht een bezoek aan Weert op 30 april 2011; aansturen van de organisatie rondom de MOZON-studiedag in september 2011 voor medewerkers rondom het thema: Als het doel niet helder is, is iedere richting de verkeerde. Met ambitie kom je verder ; de gebruikelijke, jaarlijkse bijeenkomst in oktober 2011 waarbij leden van de raad van toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, bestuur, directieleden en bestuursbureaumedewerkers aanwezig waren. Thema was de presentatie van de schoolplannen Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar mozon jaarverslag 2011

14 Andere belangrijke (beleids)onderwerpen, in 2011 nog volop in ontwikkeling: visieontwikkeling en vernieuwing Montessorischool Helmond; intranet voor medewerkers; voorbereiding nieuwbouw Montessorischool Weert in de wijk Laarveld; uitbreiding van Montessorischool Venray. Directieberaad en overleg In 2011 kwam het directieberaad tien maal bijeen. Iedere directeur kreeg op zijn/haar school in 2011 enkele keren bezoek van de directeur-bestuurder. Bestuursbureau De raad van toezicht, het bestuur en de directies krijgen ondersteuning van het bestuursbureau. Dat is gevestigd aan de Schoutlaan in Weert. De beleidsmedewerkers Financiën en Personeel & Organisatie hebben als hoofdtaken: bestuur- en beleidsondersteuning; directieondersteuning; algemene dienstverlening (personeel, organisatie en financiën); dienstverlening in relatie met gemeenten en andere (overheids)instanties; administratieve dienstverlening. Orthopedagoog Bij MOZON werkt een orthopedagoog: Marieke Rous. Hoewel zij op bovenschools niveau is benoemd, vinden haar werkzaamheden voornamelijk op de scholen plaats. Zo neemt zij deel aan het overleg met intern begeleiders, ze voert testen uit met leerlingen en ze participeert namens MOZON in overlegorganen als de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). In 2011 zijn de taken van de orthopedagoog in samenspraak met de directeur-bestuurder nader bepaald. De hoofdtaken van de orthopedagoog zijn: bovenschools overleg met intern begeleiders van MOZON; psychodiagnostisch onderzoek, behandeling en advies; beleidsadvies over opbrengstgericht werken en zorgkwaliteit. Goed schoolbestuur De minister, inspectie, ouders, maar ook partijen binnen de onderwijsinstelling leraren, schoolleiding, toezichthouders verwachten steeds meer van schoolbesturen. Daarom heeft de brancheorganisatie PO-Raad samen met de schoolbesturen de Code Goed Bestuur vastgesteld. De bestuurders hebben zich gecommitteerd de code na te leven. De code beschrijft wat er wordt verstaan onder goed bestuur. De directeur-bestuurder van MOZON heeft actief deelgenomen aan de werkconferenties over goed bestuur. MOZON onderschrijft de uitgangspunten en zal de code naleven. De code is te vinden op de bestuurswebsite van MOZON: < Terug naar inhoudsopgave

15 Management van de scholen De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. Zij leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder over resultaten, opbrengsten en financiën. Schooldirecties per 1 augustus 2011 man Montessorischool Helmond Venlose Montessorischool Montessorischool Venray Montessorischool Weert Joris Dekker, directeur Paul Goossens, adjunctdirecteur/ib op twee locaties vrouw Jolanda Duijvestijn, directeur Anja Verschuren, plaatsvervangend directeur/ib Liny Demandt, directeur Petra Janssen, adjunct-directeur/ib Lieke Akkermans, directeur Petra Janssen, adjunct-directeur/ib Ankie Ketelaars, directeur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Begin 2011 bestond de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) uit tien leden. Aan het begin van schooljaar werd dit aantal teruggebracht tot acht. In het GMR-reglement is afgesproken hoe het aantal leden wordt vastgesteld. Omdat het leerlingenaantal in Weert onder de vierhonderd uitkwam, werd het aantal leden voor Weert teruggebracht van vier naar twee. Naast de GMR heeft iedere school van MOZON een eigen medezeggenschapsraad. Bekostigingsgrondslag Op peildatum 1 oktober 2010 bedroeg het aantal leerlingen 866. Dit aantal ten opzichte van 2009 licht gegroeid met 13 leerlingen vormt de grondslag voor de bekostiging in Aantal leerlingen op 1 oktober bij MOZON mozon jaarverslag 2011

16 Kwaliteitszorg In 2010 hebben we het beleidsdocument Kwaliteitszorg MOZON opgesteld. Daarnaast heeft elke school een eigen kwaliteitsdocument, dat jaarlijks wordt bijgesteld. De schooldocumenten beschrijven hoe de leerlingenpopulatie is opgebouwd, wat de doelen van de school zijn, hoe de kwaliteit in de school wordt gemeten, hoe het cyclisch verbeterproces eruitziet, hoe de school zorgt voor borging van activiteiten en op welke manier er verantwoording wordt afgelegd aan interne en externe betrokkenen. Klachtencommissie In het kader van goed personeelsbeleid en kwaliteitszorg heeft MOZON een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie voor personeel en ouders. In 2011 bestond de klachtencommissie uit voorzitter dhr. mr. T. Tindemans, en de leden mw. W. de Wolf en dhr. drs. J. Bos. In 2011 werd geen beroep gedaan op de klachtencommissie. In juli 2011 ontvingen we bericht van mw. De Wolf dat zij haar taak als lid van onze klachtencommissie wilde neerleggen. Een sollicitatieprocedure zal leiden tot de benoeming van een nieuw lid. De commissie gaf aan behoefte te hebben aan een reservelid. Opbrengsten en leerlingresultaten MOZON werkt met een zogenoemde Opbrengstenkaart. Deze kaart geeft een beknopte samenvatting van de leerlingresultaten lezen, taal en rekenen en zet die af tegen de nor- < Terug naar inhoudsopgave

17 men van de Onderwijsinspectie en de eigen schoolnormen. Met dit document analyseren onze scholen hun opbrengsten en plannen ze acties voor eventuele verbeteringen. De opvallendste trends aan het einde van kalenderjaar 2011: Montessorischool Helmond heeft dit jaar opnieuw een voldoende score voor de CITOeindtoets. De school is echter nog niet tevreden over de tussenopbrengsten van met name het rekenen. Er zijn activiteiten opgestart om deze te verbeteren. Montessorischool Venlo heeft wederom een goede score behaald voor de CITO-eindtoets. De school heeft veel aandacht besteed aan het leerstofaanbod technisch lezen en rekenen. Montessorischool Venray heeft veel instromende leerlingen van andere scholen. Daarom is het moeilijk een betrouwbare schoolanalyse te maken van de tussen- en eindopbrengsten. Bij veel ingestroomde leerlingen zijn leerachterstanden geconstateerd, waardoor de opbrengsten nog niet optimaal zijn. Veel leerlingen boeken echter wel een goede leerwinst op individueel niveau. De school heeft het leerstofaanbod geoptimaliseerd. Spelling en technisch lezen waren hierbij speerpunten. Montessorischool Weert laat weer een voldoende score zien voor de CITO-eindtoets. De score is zelfs licht gestegen ten opzichte van de voorgaande twee jaren. Ook de tussenresultaten zijn voldoende; de school wil de komende tijd extra aandacht gaan besteden aan het aanvankelijk (beginnend) technisch lezen. mozon jaarverslag 2011

18 Bovenschools overleg intern begeleiders en orthopedagoog Iedere maand bespreken de intern begeleiders/adjunct-directeuren en de orthopedagoog onder leiding van de directeur van Montessorischool Helmond het leerlingenzorgbeleid. In 2011 stond het opbrengstgericht werken centraal. In het bovenschools overleg zijn dit jaar afspraken gemaakt over de Opbrengstenkaart, waarmee elke school twee keer per jaar de opbrengsten in kaart brengt en evalueert. Zo werd onder andere de Niet-Schoolse Capaciteiten Test (NSCCT) in 2011 ook voor groep 6 ingevoerd, zodat de test voortaan wordt afgenomen bij alle leerlingen in groep 4 en 6. Met dit instrument schatten we de leermogelijkheden van leerlingen in en onderbouwen we onze ambities. Verder is afgesproken dat alle scholen van MOZON twee keer per jaar de toetsresultaten van hun leerlingen analyseren. Daardoor kunnen de scholen doelgericht werken aan het verhogen van de toetsopbrengsten van de leerlingen en waarborgen zij de kwaliteit van het onderwijs. Verder zijn in het bovenschools overleg afspraken gemaakt over: het Eureka!-beleid en hoe we willen omgaan met onze hoogbegaafde kinderen; het ontwikkelingsperspectief van kinderen die veel moeite hebben met de leerstof. In dit ontwikkelingsperspectief (OPP) worden individuele, didactische tussendoelen en einddoelen vastgelegd. In het bovenschools overleg is afgesproken hoe we dit OPP binnen MOZON concreet vormgeven; de referentieniveaus: deze brengen in kaart wat leerlingen aan het einde van de basisschool moeten kunnen. In ons onderwijsaanbod nemen we die referentieniveaus als uitgangspunt; een aanpassing van het toelatingsbeleid van MOZON, dat verder zal worden uitgewerkt in 2012; het beschikbaar stellen van de toetsen begrijpend lezen van het CITO als luisterbestand voor leerlingen die recht hebben op auditieve ondersteuning bij toetsing, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn. De komende periode wil het bovenschools overleg zich richten op een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling en op processen rond het leesonderwijs. < Terug naar inhoudsopgave

19 mozon jaarverslag 2011

20 < Terug naar inhoudsopgave

21 Personeel en organisatie De landelijke regelgeving voor onderwijspersoneel volgen we op de voet. Zo heeft MOZON in 2011 hard gewerkt aan de functiemix en carrièrekansen voor medewerkers. We zijn ook trots op ons lage percentage ziekteverzuim. Daaruit blijkt eens te meer de hoge betrokkenheid van onze medewerkers. Functieboek en functiebouwwerk Sinds 2010 is het door MOZON opgestelde functieboek/functiebouwwerk van kracht. Het functieboek beschrijft welke functies MOZON nodig heeft om een goede onderwijs- en organisatiekwaliteit te waarborgen. Eventuele nieuwe (docent)functies en loopbaanmogelijkheden vanuit de door de overheid ingevoerde functiemix, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen terechtkomen voegen we toe in samenspraak met de personeelsgeleding van de GMR. Het functiebouwwerk beschrijft de functies die MOZON hanteert. Het zijn vooral normfuncties, zoals deze sinds 2006 zijn opgesteld in de functiewaardering voor het primair onderwijs (FUWA-PO). Een gedeelte bestaat uit functies die zijn toegespitst op onze organisatie. Zo is de functie van directeur voor iedere school nader gespecificeerd vanuit de regionale vraag- en taakstelling. De functie van adjunct-directeur is bijvoorbeeld uitgebreid met zorgtaken. Verder heeft MOZON het standaard functiebouwwerk uitgebreid met de functies leraarondersteuner, administratief medewerker en onderwijsassistent. Meer deskundigheid in het werken met leerlijnen Functiemix 2011 In 2011 stond voor het tweede jaar een functiemix-benoemingsronde op de agenda. Na een interne sollicitatieprocedure en aansluitende gespreksronde zijn twee kandidaten benoemd in de LB-functie. De overheid heeft vastgesteld dat twee jaar na het invoeren van de functiemix 16% van de medewerkers moet zijn ingeschaald in hogere functies. MOZON voldoet aan deze norm. Schaaluitloopbedrag Conform de cao kan MOZON een extra bedrag uitkeren aan leerkrachten die volgens het hoogste salarisnummer uitbetaald krijgen. Dit zogenoemde schaaluitloopbedrag krijgen zij bij goed functioneren uitbetaald met ingang van januari van het daaropvolgende jaar. Door een verkorting van de salarislijnen sinds 2009 bereiken leraren eerder het maximum van hun salarisschaal. Voorheen was dit LA 18; inmiddels is dit LA 15 geworden. Het verkorten van de salarislijnen is in 2010 afgerond. Mobiliteit De stichting wil de mobiliteit vergroten van medewerkers binnen de school en tussen de MOZON-scholen onderling. Mobiliteit stimuleert de kwaliteit en inzetbaarheid van het personeel en waarborgt de continuïteit van het onderwijs. Daarnaast kan de afwisseling van mozon jaarverslag 2011

22 taken, werkomgeving en loopbaanperspectieven een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en welbevinden van medewerkers. Op Montessorischool Helmond werd de waarnemend adjunct-directeur na een interne sollicitatieronde per 1 januari 2011 benoemd tot directeur. De LB-leraar werd vanaf 1 augustus 2011 benoemd als plaatsvervangend directeur om bij eventuele afwezigheid van de directeur haar taken tijdelijk over te nemen. Eind 2011 nam de school afscheid van de conciërge, omdat de overheid de subsidie voor ID-werknemers per 1 januari 2012 heeft stopgezet. Sinds schooljaar is de adjunct-directeur van de Venlose Montessorischool ook twee dagen per week adjunct-directeur op onze school in Venray; haar groepstaken in Venlo vervielen daarmee. De administratief medewerker tot dan werkzaam als ID-werknemer in Venlo werd per 1 augustus 2011 op meerdere locaties ingezet. Vanuit Montessorischool Weert ging een leerkracht aan de slag op de Venlose Montessorischool. In afwachting van de definitieve verhuizing van de tweede locatie van Montessorischool Weert naar Laarveld, is de school in 2009 verhuisd naar de Emmasingel. Aanvankelijk daalde daardoor het aantal leerlingen. In 2011 trok de belangstelling weer flink aan. In Montessorischool Venray bleef het aantal groepen stabiel met vier. De leraarondersteuner, werkzaam bij MOZON voor drie dagen, ging één dag per week werken op onze school in Venlo en bleef voor twee dagen werkzaam in Venray. < Terug naar inhoudsopgave

23 De arbodienst MOZON werkt al een aantal jaren met APAC-arbodienst te Veghel. APAC-arbodienst voert de verzuimbegeleiding uit. Daarnaast adviseert de arbodienst over arbeidsomstandigheden, arbozorg, re-integratie en gezondheidsmanagement. Voor MOZON is samenwerking met de arbodienst van groot belang voor een adequate en snelle aanpak van het ziekteverzuim. Er is gekozen voor kwaliteit, snelle interventie en een eigen aanpak voor iedere werknemer. Om de voortgang en onderlinge afstemming zo goed mogelijk vorm te geven, is in 2011 regelmatig gestructureerd overleg gevoerd met de directies en het bestuur. Voor 2011 stond er geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor onze scholen op de planning. MOZON volgt de landelijke richtlijn om elke vier jaar een RI&E uit te laten voeren. Ziekteverzuim In 2011 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij MOZON gedaald van 3,04% naar 2,48%. Dit percentage ligt naar verwachting flink onder het landelijk gemiddelde. MOZON streeft ernaar om het verzuimcijfer steeds ruim onder het gemiddelde te houden, en is daar ook voorgaande jaren ruimschoots in geslaagd. Leeftijdbewust personeelsbeleid In 2011 namen bij MOZON zes medewerkers BAPO-uren op, waardoor ze minder uren per week werken. Deze regeling geeft medewerkers van 52 jaar en ouder de gelegenheid om extra uren verlof op te nemen, zodat deelname aan het arbeidsproces voor hen aantrekkelijk blijft. Een vijftal medewerkers binnen MOZON spaart het BAPO-verlof. Vertegenwoordiging van vrouwen In de directies van MOZON steeg de vertegenwoordiging van vrouwen van 67 naar 75%. Het landelijke percentage in 2011 was ongeveer gelijk aan het percentage in 2010 (± 36%). In het team van medewerkers is 82% vrouw. Landelijk is dit 84%. Ouderschapsverlof In 2011 maakten drie collega s gebruik van de regeling (betaald) ouderschapsverlof. Na terugkeer van het zwangerschaps- en ouderschapsverlof kiezen collega s er vaker voor om in deeltijd of minder uren te gaan werken. De preventiemedewerker De preventiemedewerker ziet toe op het actueel houden van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E s). Deze vormen samen met een aantal beleidsstukken onderdeel van het wettelijk verplichte Veiligheidsplan. In oktober 2011 organiseerden we een bijeenkomst, waarbij alle directies, beleidsmedewerkers en BHV-ers van MOZON, onder begeleiding van senior-adviseur drs. Ine Spee van de KPC-groep, aan de slag gingen met de bestaande veiligheidsprotocollen. Doel van de bijeenkomst was een allesomvattend veiligheidsplan. Na de studiedag kon het bestuur in één sessie het veiligheidsplan van MOZON vaststellen. mozon jaarverslag 2011

24 Tool for Talent De methode Tool for Talent ondersteunt MOZON-medewerkers bij het opstellen van hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). MOZON hanteert een gesprekkencyclus om de voortgang van het POP te bespreken. Ook in 2011 voerden directeuren gesprekken met hun medewerkers. Bekwaamheidsdossier Sinds 1 augustus 2006 is iedere werkgever verplicht voor alle leerkrachten een bekwaamheidsdossier op te stellen. De overheid heeft duidelijke kwaliteitseisen opgesteld, die staan genoemd in de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). In de methode Tool for Talent houden medewerkers hun bekwaamheidsdossier bij. Scholing Voor ieder personeelslid van MOZON wordt jaarlijks in principe een budget voor scholing ter beschikking gesteld van b 500,- gedurende een periode van vier jaar. Dit budget is bestemd voor studies die onderdeel zijn van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Daaronder valt ook de post-hbo Montessori-opleiding van Fontys Hogeschool Eindhoven; MOZON stelt de voorwaarde dat iedere leerkracht binnen drie jaar na benoeming het diploma behaalt. Directeuren stellen met het beschikbare budget een begroting op, die het bestuur moet goedkeuren. Dit zogenaamde nascholingsplan maakt deel uit van de begroting. In 2011 maakten enkele werknemers ook gebruik van de lerarenbeurs voor scholing. Deze subsidie stelt leraren in staat een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt middelen voor studie- en reiskosten en de werkgever kan middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger te benoemen. Het ministerie heeft de richtlijnen voor deze studiebeurs aangescherpt; alleen opleidingen van minimaal twee jaar komen nog in aanmerking. Bij MOZON werd in 2011 gekozen voor de volgende studies: Montessori-opleiding Fontys Hogeschool Eindhoven; Master SEN (Special Educational Needs); RT-opleiding; PABO-opleiding (onderwijsassistent); Rekencoördinator; Taalcoördinator; Coaching; Bewegingsonderwijs. Rekenverbetertraject In 2011 werd het rekenverbetertraject afgesloten. Tijdens dit traject bezochten de intern begeleiders onder andere rekenadviesbijeenkomsten. MOZON ontving voor drie scholen drie jaar lang b 6000,- per school per jaar. Op alle scholen is een rekencoördinator aan de slag gegaan. De teams maakten een omslag: van observeren wat het kind doet, naar observeren hoe het kind bezig is met wiskundige vaardigheden. Meer deskundigheid in het werken met < Terug naar inhoudsopgave

25 leerlijnen was een belangrijk onderdeel van het traject. In 2012 worden de opbrengsten van dit driejarige traject geëvalueerd. Nascholing teams MOZON besteedt niet alleen veel aandacht aan scholing van de individuele medewerkers, maar ook aan scholing van de teams. In 2011 waren er op schoolniveau studiedagen, teamen themavergaderingen. Onderwerpen die in 2011 aan bod kwamen: Schoolplan ; invoering spellingmethode; Kosmische Opvoeding en Onderwijs; aanvankelijk lezen; voortgezet technisch lezen; hoogbegaafdheid; werken met handelingsplannen; kwaliteitskaarten; communicatie, teamrollen, feedback geven; invoering intranet (centrale cursusbijeenkomst voor directieleden, beleidsmedewerkers en ICT ers van MOZON en aansluitend op locatie een cursus voor alle schoolteams, om te kunnen werken met intranet). mozon jaarverslag 2011

26 In Helmond stonden de studiedagen in het teken van het rekenverbetertraject, de 1-zorgroute, gedragsproblematiek en schrijven. In Venlo werd op de studiemomenten aandacht besteed aan rekenen, taal (onderzoek spellingresultaten), meer- en hoogbegaafdheid en de verkeersmethode. In Venray stonden de studiedagen in het teken van basisafspraken voor het zelfstandig werken, het werken aan een registratiesysteem en een registratiemodel. Verder heeft het team diverse documenten vastgesteld voor zelfstandig lezen, begrijpend lezen, schoolregels en afspraken. Het hele team volgde een tweedaagse cursus Human Dynamics. In Weert is een start gemaakt met het gefaseerd invoeren van het CITO-leerlingvolgsysteem, en werd een studiedag georganiseerd over de CITO-opbrengsten, waarbij er een analyse en een plan van aanpak werd gemaakt. Voor de directieleden is eind 2011 een traject storytelling ingezet onder begeleiding van Bex Communicatie, om de meerwaarde van montessori-onderwijs beter uit te dragen. Dit traject krijgt in 2012 een vervolg. Digitale communicatie Medio 2011 ging ons intranet voor alle medewerkers online. De ervaring leerde al snel dat het een veelgebruikt medium is, al gebruikt niet iedereen het even intensief. Het zorgt in ieder geval voor een soepele informatie-uitwisseling tussen de scholen. Digitale communicatie overbrugt de afstanden tussen collega s in Helmond, Venlo, Venray en Weert snel en eenvoudig. < Terug naar inhoudsopgave

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Ontwerpen en verbinden

Ontwerpen en verbinden Ontwerpen en verbinden Jaarverslag 2014 stichting mozon 1 MOZON Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Ontwerpen en verbinden Jaarverslag 2014 Bestuursbureau MOZON Noordkade 2f 6003 ND

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE ELSTAR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR" School : rkbs "De Elstar" Plaats : Elst BRIN-nummer : 28BG Onderzoeksnummer : 82399 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling : 23 november 2006

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE SCHOOL MET DE BIJBEL School : de School met de Bijbel Plaats : Gameren BRIN-nummer : 06PM Onderzoeksnummer : 74120 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst Plaats : Staphorst BRIN-nummer : 05ZH Onderzoeksnummer : 121931 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Zwolle op 27

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM School : De Wilgenstam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17JH Onderzoeksnummer : 63377 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2005 Datum vaststelling : 2 december 2005

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE PIRAMIDE, LOC. MAASDIJKSTRAAT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT School : pcbs "De Piramide", loc. Maasdijkstraat Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17XB Onderzoeksnummer : 80481 Datum schoolbezoek : 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN School : de Kleine Kapitein Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27YK Onderzoeksnummer : 70406 Datum schoolbezoek : 7 februari 2006 Datum vaststelling : 24 maart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool D'n Bogerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool D'n Bogerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool D'n Bogerd Plaats : Geldermalsen BRIN-nummer : 18JO Onderzoeksnummer : 124453 Datum schoolbezoek : 6 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie