Opleidingsprogramma s op maat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsprogramma s op maat"

Transcriptie

1 Het verbinden van (schijnbare) tegenstellingen Opleidingsprogramma s op maat Hoe zorg je voor een effectief opleidingsprogramma, waarin vorm en inhoud elkaar versterken, individuele groei past bij de gewenste organisatieontwikkeling, en mensen zowel individueel als in groepsverband leren? We pasten dit toe in een leerwerktraject voor adviseurs bij de Rijksoverheid. Els Hettinga, Arjan Keunen & Marie-Claire Dassen Mensen leren op verschillende manieren. Zo duikt de één graag in de literatuur, terwijl een ander liever oefent of de kunst afkijkt van meesters in de organisatie. Opvallend is echter dat er in veel opleidingsprogramma s nauwelijks iets met dit gegeven wordt gedaan (Ruijters, 2006). De oriëntatie of visie van degene die het programma ontwerpt, lijkt vaak bepalender te zijn dan de voorkeur van de deelnemers. Hierdoor ontstaan doorgaans rechtlijnige opleidingsontwerpen met een sterke focus op wát er geleerd moet worden, in plaats van hóe het leertraject er voor het individu uit zou moeten zien. Inhoud krijgt veel aandacht, vorm een stuk minder (Simons, 1995; Ruijters, 2006). Daarbij valt tevens op dat de inhoud veelal sterk wordt gerelateerd aan ófwel persoonlijke groei, ofwel aan organisatieontwikkeling. Deze dualiteit is al eerder beschreven in de literatuur, bijvoorbeeld door Seo, Putman & Bartunek (2004). Wanneer wel wordt nagedacht over de opleidingsvorm of het hoe, leidt dit vaak tot een gerichte keuze voor groepsleren (zoals sessies, vaak met gelijkgestemden, op de hei of in een conferentieoord) of voor individueel leren (zoals coaching) (Ruijters, 2006). Op deze manier ontstaat de indruk dat de invulling van opleidingsprogramma s zich laat kenschetsen door schijnbare tegenstellingen: wat versus hoe; persoonlijke groei versus organisatieontwikkeling; groepsleren versus individueel leren. Maar is hier nu echt sprake van een tegenstelling? Of hebben we beide kanten van de medaille nodig? In dit artikel delen we onze ervaringen met een opleidingsprogramma op maat bij de Rijksoverheid. In deze praktijkcasus staat het verbinden van genoemde onderwerpen centraal, zowel aan de tekentafel als tijdens de uitvoering van het traject. Casus: opleidingsprogramma bij de Rijksoverheid De vraag die de opdrachtgever ons stelde, was complex in al haar eenvoud: ontwerp en verzorg een leerwerktraject voor adviseurs binnen de Rijks- Casus: Leerwerktraject voor adviseurs bij de Rijksoverheid Dit leerwerktraject is gericht op het werken aan professioneel en effectief adviseurschap. Daarbij wordt verwacht dat adviseurs zich bewust worden van - en beter leren schakelen tussen - verschillende adviesrollen, kennis opbouwen en delen, en vaardigheden ontwikkelen (zoals omgaan met weerstand, overtuigen, beïnvloeden). Daarbij is het einddoel om adviseurs een beter evenwicht te laten vinden tussen de klantvraag en de kaders die vanuit het Rijk gesteld worden. Deelnemers aan dit traject kunnen zowel interne als externe adviestaken hebben. Het adviseren kan daarnaast betrekking hebben op het primaire of het ondersteunende proces (zoals P&O, juridische advisering). De doelgroep omvat adviseurs in schaal 10 tot 14. De aanleiding voor deelname kan voor elke adviseur een andere zijn: sommige adviseurs geven zelf aan deel te willen nemen, anderen worden hierin gestimuleerd door hun leidinggevende, wellicht hun klant, of door de eisen die het Rijk aan zijn adviseurs stelt. 38

2 PRAKTIJKCASUS overheid. Dit leerwerktraject (zie ook kader) moet bijdragen aan een tweetal doelstellingen. Primair dient het programma de individuele kennis en vaardigheden van de adviseurs te vergroten. Daarnaast moet het een gemeenschappelijke opvatting creëren over de manier van adviseren binnen de Rijksoverheid: zo doen wij dat. Persoonlijke groei Vraagstelling Organisatie ontwikkeling Om deze beide doelen te realiseren, is door de opdrachtgever gekozen voor een brede insteek van leren. Enerzijds dient leren bij te dragen aan het op niveau krijgen van de kennis en kunde van de individuele medewerkers. Anderzijds zou het een aandeel moeten hebben in de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Leren behelst dus meer dan louter kennisoverdracht en de ontwikkeling van vaardigheden. Er dient ook verbinding gemaakt te worden met het gemeenschappelijke zoekproces: Wat maakt ons niet alleen een goede adviseur, maar in het bijzonder een goede Rijksoverheid-adviseur? Het traject is gericht op een (potentiële) doelgroep van circa 300 adviseurs, met een opleiding op hbo- of academisch niveau. Resumerend werd ons gevraagd een traject te ontwikkelen dat 1) werkt aan de ontwikkeling van individuele kennis en vaardigheden én bijdraagt aan de collectieve opvatting over adviseren binnen de Rijksoverheid (persoonlijke groei en organisatieontwikkeling), 2) individuele ontwikkelactiviteiten combineert met groepssessies (individueel leren en groepsleren), 3) zo is ontworpen dat de vorm van leren helpt om de vraag: hoe word ik een betere adviseur? te beantwoorden (wat en hoe). Visie en ontwerp De vraagstelling van de opdrachtgever impliceert dus zowel persoonlijke groei als organisatieontwikkeling, groeps- en individueel leren en de keuze van een passende vorm bij de gewenste inhoud. Om deze vragen goed te bedienen, hebben we onderscheid gemaakt in de meest passende (leer-)vorm voor de doelen, met een tweeledige opleidingsopzet tot gevolg. Deelnemers werken enerzijds onder intensieve en individuele begeleiding aan hun eigen professionele ontwikkeling, waarbij hun persoonlijke leervoorkeuren leidend zijn. Op deze manier leren zij op een manier die bij hen past. Anderzijds wordt ten behoeve van de gemeenschappelijke beeldvorming en organisatieontwikkeling een serie plenaire sessies belegd (zie figuur 1). Individuele leervoorkeuren Doelstelling Figuur 1. Visie op het opleidingstraject Assessment en coaching Om de leervoorkeuren en ontwikkeldoelen te bepalen, nemen deelnemers voorafgaand aan het traject deel aan een assessment, bestaande uit een 360 graden feedback-test en een leerstijlenscan. Deze is gebaseerd op de leervoorkeuren zoals die zijn geformuleerd door Manon Ruijters (2006) in haar boek Liefde voor leren. Het assessment wordt teruggekoppeld door een coach. Deze volgt de deelnemer ook gedurende het verdere traject en voert na de intake nog twee gesprekken. Individueel leerpad Afhankelijk van de eigen voorkeursstijlen participeren deelnemers in een aantal interventies om hun professionaliteit te ontwikkelen. Deze interventies zijn gericht op vijf leervoorkeuren: kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken (Ruijters, 2006). In het kader Vijf leervoorkeuren zetten we deze kort uiteen. Het individuele programma binnen het leerwerktraject voor de adviseurs is geënt op deze leervoorkeuren. Daarbij volgen deelnemers interventies met betrekking tot de twee leerstijlen die het beste bij hen passen (zie figuur 2). Een voorbeeld van zo n ontwikkelactiviteit is de learning journey voor deelnemers die graag de kunst afkijken. Daarbij lopen mensen een dagdeel mee met een adviseur uit een andere adviesorganisatie. Deelnemers kiezen deze organisatie zelf op basis van hun eigen interesse en leerdoelen. Voorafgaand aan het bezoek formuleren ze een lijst met vragen en observatiepunten die hen helpt om het optimale uit deze learning journey te halen. Een ander voorbeeld is de adviessimulatie voor de leervoorkeur ontdekken. Daarin worden deelnemers verdeeld in concurrerende adviesteams. Deze teams worden geconfronteerd met twee lastige opdrachtgevers (acteurs) en een complexe adviesvraag. Ze moeten proberen deze te Collectief Leren 39

3 Vijf leervoorkeuren (Ruijters, 2006) Mensen die graag de kunst afkijken leren door te observeren en door van anderen te horen wat werkt. Zij analyseren wat wel en niet tot succes leidt en wat bruikbaar is, en passen dat zelf toe. Participerend leren kenmerkt zich door het motto leren doe je van en met elkaar. Kennis staat in deze leerstijl niet gelijk aan objectieve feiten. Iedereen verleent op zijn eigen manier betekenis aan de werkelijkheid. Bovendien word je gevoed door reacties en ideeën van anderen. Een andere leerstijl is kennis verwerven. Volgens deze stijl moet onderwijs verzorgd worden door mensen met veel inhoudelijke expertise. Daarnaast duiken kennisverwervers graag in de literatuur. Mensen die het liefst oefenen zoeken naar een omgeving die veilig en rustig genoeg is om fouten te kunnen maken. Daarbij wordt gestreefd naar een realistische setting met een lage complexiteit, zodat men kan experimenteren en zich kan richten op hetgeen geleerd moet worden. Mensen met de leerstijl ontdekken leren volgens het credo leren doe je continu, niet alleen tijdens een opleiding. Dit maakt dat er vooral veel geleerd wordt in de praktijk, door gewoonweg in het diepe te springen of de uitdaging op te zoeken. achterhalen, te analyseren en er een passende adviesaanpak bij te formuleren. Deelnemers met de leervoorkeur oefenen gaan verschillende malen aan de slag met een lastige adviessituatie in hun dagelijkse praktijk. Ze filmen de situatie en kijken deze terug met een aantal mededeelnemers. Vervolgens wordt de situatie opnieuw in de praktijk geoefend, op basis van een aantal gezamenlijk gedefinieerde verbeterpunten. De groep die graag kennis verwerft, duikt in de adviesliteratuur en maakt een toets waarin hun kennis en inzicht wordt getest. Mensen met een participerende leerstijl, nemen deel aan vier intervisiesessies, om zo op gestructureerde en methodische wijze vraagstukken uit hun adviespraktijk te bespreken en daar input van hun groepsgenoten op te krijgen. De ontdekkers werken een gedegen én gedragen advies uit ter verbetering van de adviesfunctie binnen de Rijksoverheid. Niet alleen leerzaam voor henzelf, maar ook voor de organisatie. Collectieve sessies Tijdens de plenaire sessies, de zogenaamde werkateliers, staan het organisatorisch kader, de visie op adviseren binnen de Rijksoverheid en de relatie met klanten en opdrachtgevers centraal. Verder wisselen deelnemers tijdens deze werkateliers de ervaringen en lessen uit die ze tijdens hun eigen leeractiviteiten hebben opgedaan. Het organisatie- en individueel leren komt hier bij elkaar. Een goed voorbeeld hiervan is de eerste ateliersessie, waarin individuele leerdoelen worden afgezet tegen het organisatorisch kader van het Rijk. Tijdens deze sessie wordt een hoofd van één van de adviestakken uitgenodigd om te bespreken wat adviseren voor de organisatie betekent en wat de verwachtingen van de deelnemers gedurende dit traject zijn. Vervolgens wordt de deelnemers gevraagd leerdoelen te definiëren die zowel passen bij hun individuele vraagstukken als bij de eisen die vanuit de organisatie aan Rijksadviseurs worden gesteld. Een ander voorbeeld is de laatste collectieve sessie, waarin deelnemers presenteren wat zij individueel en als groep hebben geleerd van het traject. Daarbij zijn ook leidinggevenden, klanten en andere genodigden aanwezig, om in gesprek te gaan over de betekenis van deze leerervaringen voor de organisatie en de benadering van de markt. Leerervaringen uit de praktijk Tijdens de uitvoering van het traject valt een aantal zaken direct op. Allereerst de opluchting van deelnemers als blijkt dat een deel van het programma op maat is gemaakt voor hun eigen manier van leren. Opmerkingen als oh gelukkig, geen acteurs, wat fijn, ik kan zo elke maand ervaringen uitwisselen met collega s, of hé, wat interessant die artikelen, zijn niet van de lucht. Het feit dat deelnemers kunnen leren op een voor hen passende manier, helpt hen uit de eigen comfortzone te treden en nieuwe inzichten en vaardigheden te vergaren. Ook de combinatie van individuele en collectieve interventies, spreekt erg aan. Een deelnemer uit de groep kennis verwerven geeft zijn groepsgenoten boekentips, op basis van de adviesliteratuur die hij gelezen heeft. Daarnaast weet hij een mooie link te leggen tussen het adviesproces zoals beschreven in de literatuur en de manier van adviseren binnen het Rijk. Dit leidt tot een interessante dialoog over de huidige en gewenste adviesaanpak binnen de organisatie. Door de opzet van het programma leren deelnemers in de loop van het traject steeds beter antwoord te geven op de beide relevante vragen: wat betekenen de opgedane inzichten voor mij als adviseur en wat is de relevantie ervan voor ons als organisatie? De eerste vraag komt nadrukkelijk aan de orde tijdens de individuele coachingsessies en in de reflectieverslagen, de tweede tijdens de werkateliers. Daarnaast vinden er kruisbestuivingen plaats: zo nemen de deelnemers elkaar tijdens de werkateliers mee in de inzichten die zij hebben opgedaan tijdens de individuele ontwikkelactiviteiten en benoemen zij op basis daarvan belangrijke implicaties voor de organisatie. De ontwikkelactiviteiten leiden er ook toe dat deelnemers zich gaan afvragen of het soort adviseur dat zij willen en kunnen zijn, wel past bij wat de organisatie van hen verlangt. Zo wordt er tijdens een ateliersessie duidelijk dat de organisatie steeds minder streeft naar adviseurschap vanuit een expertmatige rol. Dit maakt dat één 40

4 PRAKTIJKCASUS van de deelnemers ervoor kiest om zijn loopbaan voort te zetten bij een inhoudelijk gericht ingenieursbureau. Hoewel de eigen leervoorkeuren het uitgangspunt vormen, betekent dit niet dat het leren comfortabel of a walk in the park is. Deelnemers worden sterk uitgedaagd om nieuwe vaardigheden of inzichten toe te passen, los van het oude vertrouwde. Dit blijkt wel uit een aantal reacties van deelnemers: kennisverwervers merken bijvoorbeeld op dat de literatuurtest hen flink uitdaagt: Er wordt vooral gevraagd of en hoe de theorie strookt met eigen aannames over advisering, dus het heeft niet zoveel zin om het boek erbij te pakken en de tekst op pagina 56 over te schrijven. Deelnemers met de leervoorkeur ontdekken komen terug met rode konen na de adviessimulatie en geven aan dat er een heel repertoire aan bekende én nieuwe vaardigheden benodigd is, omdat men terechtkomt in een vrij onvoorspelbare situatie. De kunst-afkijkers melden op hun beurt bijvoorbeeld dat de learning journey hen uitdaagt om de vertrouwde manier van vragen bij te stellen. Dit om aan te kunnen sluiten bij een nieuwe situatie en een weg te vinden in een onbekende organisatie. Het gaat hier dus om leren passend bij je eigen stijl, maar niet altijd in je comfortzone. Uitdagingen voor de HRD-adviseur Terugkijkend op het traject blijkt de gekozen opzet wel een en ander van de HRD-adviseur te vragen. Want natuurlijk heeft het ontwikkelprogramma ook z n keerzijden. Deze zitten bijvoorbeeld in de complexiteit van de organisatie en logistiek van het programma. Het is een aardige klus om zowel in tijd als bezetting tegemoet te komen aan de verschillende (combinaties van) leervoorkeuren. Ook vergt het een flinke tijdsinvestering om de communicatie goed te stroomlijnen. In het programma wordt nu gewerkt met een gepersonaliseerd overzicht, waarin iedereen van week tot week kan vinden welke deadlines, voorbereidingsactiviteiten en bijeenkomsten er voor hem of haar gelden. Daarnaast gaat er veel tijd in zitten om de voortgang per deelnemer bij te houden. Voordeel van de benadering in dit leerwerktraject is wel dat deelnemers zich niet zo gemakkelijk achter mededeelnemers verschuilen. Hun individuele bijdrage wordt immers zeer zichtbaar. Van hen wordt dan ook een actieve en leergierige houding verwacht. Dit is natuurlijk een must bij ieder opleidingsprogramma, maar bij een traject waarin de individuele activiteiten een groot onderdeel uitmaken van het geheel, geldt dit nóg sterker. Dat de diversiteit in doorzettingsvermogen, enthousiasme en discipline zo duidelijk aan het oppervlak komt, is natuurlijk mooi, Kennis verwerven Bestudering van diverse artikelen en boeken over advisering Literatuurtest ter toetsing van kennis en inzicht aan de hand van de literatuur Participeren 4 intervisiesessies (3 met professionele intervisor), gericht op het consulteren van peers over vraagstukken uit de adviespraktijk Ontdekken Adviessimulatie waarin deelnemers concurrerende adviesbureaus spelen en aan de slag gaan met een uitdagende adviesvraag Formulering van een advies ter verbetering van de adviesfunctie binnen de Rijksoverheid Kunst afkijken Learning journey: deelnemers lopen een dagdeel mee met een adviseur uit een andere adviesorganisatie Deelnemers kiezen een mentor binnen de Rijksoverheid o.b.v. senioriteit, loopbaan of expertise Oefenen Adviessimulatie waarin deelnemers concurrerende adviesbureaus spelen en aan de slag gaan met een uitdagende adviesvraag Filmen van een lastige adviessituatie en nabespreking met peers, om deze situatie vervolgens nogmaals te oefenen op basis van een aantal geformuleerde verbeterpunten Figuur 2. Leervoorkeuren met daaraan gekoppelde interventies 41

5 maar vergt ook de capaciteit om op de juiste toetsen te drukken om zo het individu te (blijven) enthousiasmeren en motiveren. De leidinggevende vervult daarin een belangrijke rol, door met de deelnemer scherpte aan te brengen in de leerdoelen waar hij of zij aan gaat werken. Tevens kan de manager zijn medewerker gedurende het programma bijsturen of ondersteunen om optimaal leereffect te bewerkstelligen en de motivatie hoog te houden. In dit leerwerktraject betekent dat bijvoorbeeld, dat er voorafgaand aan het leerwerktraject een uitgebreid gesprek tussen deelnemer en leidinggevende gefaciliteerd wordt, en dat de leidinggevende aan het eind van het programma in een deel van het coachingsgesprek participeert. De verwachtingen over de rol van de leidinggevende moeten dan wel helder zijn. Daarnaast moet de leidinggevende goed op de hoogte zijn van de inhoud van het traject, om die gewenste ondersteuning of bijsturing te kunnen verlenen. Eén van de belangrijkste succesfactoren van dit programma is bovendien het managen van de verwachtingen. De benodigde tijdsinvestering dient bijvoorbeeld duidelijk gecommuniceerd te worden. Deelnemers moeten eraan wennen dat de leergang veel meer tijd vergt dan alleen de werkateliers. Hierdoor dreigen zij af en toe in tijdnood te komen. Het managen van verwachtingen zit daarnaast ook in het stellen van eisen aan de gewenste ontwikkeling van de deelnemer. Ook hier speelt het organisatiesysteem een belangrijke rol (denk aan leidinggevenden, klanten en directie). We vragen hen om met de deelnemer mee te denken over de koppeling tussen persoonlijke groei en organisatieontwikkeling en het aanbrengen van scherpte in persoonlijke ontwikkeldoelen. De HRD-adviseur levert hieraan een cruciale bijdrage: het is aan hem of haar om input vanuit de context te organiseren en een zeer precies programmaontwerp te maken waarin individuele en organisatiedoelstellingen samen kunnen komen, individueel en groepsleren versmelten, en mensen niet alleen leren wat ze moeten leren, maar ook op een manier die bij hen past. De mix van deze werelden, maakt het traject uiteindelijk krachtig. Ten slotte: wat versus hoe, persoonlijke groei versus organisatieontwikkeling en groepsleren versus individueel leren blijken goed verenigbaar, mits we onder ogen zien dat elke vraag een eigen benadering en een eigen leervorm vraagt. Juist het expliciet ruimte geven aan die verschillende benaderingen en het nadrukkelijk sturen op de samenkomst daarvan (in dit geval met name in de werkateliers) maakt dat schijnbare tegenstellingen aanvullend worden. Zeker, de verschillen tussen stijlen van leren, belangen en wensen zijn er, maar die zijn er in de praktijk evenzo. Door deze te expliciteren zonder er het label beter of slechter op te plakken, kan er gelijktijdig worden gewerkt aan de ontwikkeling van het individu én de organisatie, in groepen en individueel. Daarbij werken de ontwikkelactiviteiten uiteraard op elkaar in. Maatwerk in optima forma: het individu leert volgens zijn voorkeursleerstijl, de organisatieontwikkeling wordt belegd in sessies waar belangrijke betrokkenen uit het organisatiesysteem bijeenkomen, en door de uitwisseling tussen beide wordt gezorgd voor een optimale wisselwerking. Literatuur - Ruijters, M. (2006). Liefde voor leren: over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Deventer: Kluwer. - Seo, M., L. Putman & J.M. Bartunek (2004). Dualities and Tensions of Planned Organizational Change. In: Handbook of Change and Innovation, Oxford: University Press. - Simons, P.R.J. (1995). Leren in arbeidsorganisaties: dichotomieën of evenwichten? Opleiding en ontwikkeling (8), 4. Els Hettinga is werkzaam als psycholoog en programmamanager voor de incompany programma s van TSM Business School. De effectiviteit van ontwikkelprogramma s en de transfer van training naar de werkpraktijk heeft haar bijzondere aandacht. Arjan Keunen is als Executive Director verantwoordelijk voor de opleidingsprogramma s en ontwikkeltrajecten van TSM Business School. Hij heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het ontwerpen van programma s op het snijvlak van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Marie-Claire Dassen is organisatieadviseur en coach. Zij werkt vanuit een psychodynamische en veranderkundige achtergrond voor Nederlandse en internationale profit en non-profit organisaties. 42

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Situgram: uw voorkeuren in het leren

Situgram: uw voorkeuren in het leren Situgram: uw voorkeuren in het leren Language of Learning Datum Naam M/V Leeftijd Functie Organisatie Afdeling Aantal jaren werkervaring Opleiding MBO HBO WO Anders Afstudeerrichting De gegevens uit deze

Nadere informatie

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Tilburg, 1 januari 2012 Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Aan de opzet en inhoud van de leeractiviteiten van

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Leervoorkeuren. Language of Learning / Situgram. Datum Naam Functie Organisatie

Leervoorkeuren. Language of Learning / Situgram. Datum Naam Functie Organisatie Leervoorkeuren Language of Learning / Situgram Datum Naam Functie M/V Leeftijd Organisatie Afdeling Aantal jaren werkervaring Opleiding MBO HBO WO Anders Afstudeerrichting De gegevens uit deze scan kunnen

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Omgaan met probleemsituaties

Omgaan met probleemsituaties Orlemans & Orlemans Organisatieontwikkeling en opleiding St. Annastraat 291 6525 GT Nijmegen Telefoon (024) 355 58 18 E-mail info@orlemans.nl Internet www.orlemans.nl Ongeacht de economische situatie zullen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leervoorkeuren van de brandweer

Leervoorkeuren van de brandweer Leervoorkeuren van de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Leervoorkeuren van de brandweer In dit document lees je meer over het leren van de brandweer. Bijna

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

Leiderschap. hogere echelons. collega s en externe relaties. managen van de context. vervullen rol van procesregisseur medewerkers

Leiderschap. hogere echelons. collega s en externe relaties. managen van de context. vervullen rol van procesregisseur medewerkers Het Manager Plus Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Het Manager Plus Programma Dit programma is bedoeld voor managers die een bepalende

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen met Map2Grow

Leren en ontwikkelen met Map2Grow Leren en ontwikkelen met Map2Grow Thus, the task is not so much to see what no one yet has seen, But to think what nobody yet has thought About that which everybody sees. - Schopenhauer De grote vraag

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Situgram: uw voorkeuren in het leren

Situgram: uw voorkeuren in het leren Situgram: uw voorkeuren in het leren Language of Learning Datum Naam Functie M/V Leeftijd Organisatie Afdeling Aantal jaren werkervaring Opleiding MBO HBO WO Anders Afstudeerrichting De gegevens uit deze

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Ecologie van het leren

Ecologie van het leren Ecologie van het leren Beneluxconferentie dr Manon C.P. Ruijters MLD Apeldoorn 17 oktober 2013 Ecologisch? Ecologie is verbindingen en samenhang diversiteit interacties tussen organismen en hun omgeving

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Beter leerresultaat met begeleiden op maat

Beter leerresultaat met begeleiden op maat Beter leerresultaat met begeleiden op maat Hoe kan ik aios helpen veel en snel te leren? Coby Baane & Irene Slootweg Welkom! Obv: Liefde voor leren en informatie over leervoorkeuren, Manon Ruijters TG.

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Blanco Teamontwikkeling

Blanco Teamontwikkeling Blanco Teamontwikkeling Wat levert het op? De Blanco Team Ontwikkeling (BTO-programma) is gericht op het ontwikkelen van effectieve teams die optimaal bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

ware kanteling Van claimen naar

ware kanteling Van claimen naar Van claimen naar ware kanteling U ziet ze regelmatig voorbij komen; termen als De Kanteling, Het Gesprek, en ontschotting. Misschien wel vaker dan u lief is. Het zijn begrippen die onlosmakelijk zijn verbonden

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Ecologie van het leren

Ecologie van het leren Ecologie van het leren L&D Talks Brussel dr Manon C.P. Ruijters MLD Brussel 10 oktober 2013 Ecologie is verbindingen en samenhang balans diversiteit behoud, lange termijn grieks: οἶκος, "huishouden

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire 150 2491 AK Den Haag www.kunskapsskolan.nl info@kunskapsskolan.nl 1 1. Jouw gepersonaliseerde leren staat centraal! Je bent betrokken bij de ontwikkeling en invoering

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Onderzoekende houding Samenwerking Academische Opleidingsschool De Sprankel en Viaa Kenniskring Vormend onderwijs. Werkplaats Onderzoekende houding

Nadere informatie

Map2Grow. Vergroot impact en rendement van uw investeringen in leren en ontwikkelen

Map2Grow. Vergroot impact en rendement van uw investeringen in leren en ontwikkelen Map2Grow Vergroot impact en rendement van uw investeringen in leren en ontwikkelen Waarom steeds opnieuw beginnen? Organisaties zijn continu in beweging. Nieuwe wensen en ambities zijn aan de orde van

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Samen op weg

Leiderschapsontwikkeling Samen op weg Leiderschapsontwikkeling Samen op weg Enkele cijfers Stad Gent 4437 personeelsleden 581 leidinggevenden coördinerend tot operationeel Diverse beleidsthema s Verschillen in leiderschapsstijl, ervaring

Nadere informatie

Leren leuker door (brein)lol!

Leren leuker door (brein)lol! Leren leuker door (brein)lol! LOL= Language of learning Januari 2012, Jeannette Verhoeven, begeleidingskundige, Windesheim, Corporate Academy (CA) b/a Pauline Fellinger, opleider PMT-BA Life long learning

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

zelf regie eigenaarschap vertrouwen

zelf regie eigenaarschap vertrouwen Showcase HBO, 2015 LTC, Pim Mulier en Winnock (samen Santrion) begeleiden meerdere HBO opleidingen thema gericht. Thema s die onder andere spelen zijn: werkdruk, organisatieverandering, het nieuwe werken,

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

NEUROMOTOR TASK TRAINING

NEUROMOTOR TASK TRAINING NEUROMOTOR TASK TRAINING Hulp aan bewegingszwakke kinderen vanuit een wetenschappelijk fundament. Cursuscoördinator Theo de Groot Neuromotor task training (NTT) is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie