leren en werken: op de kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leren en werken: op de kaart"

Transcriptie

1 leren en werken: op de kaart

2 Duurzaamheid op de arbeidsmarkt is juist in economisch onzekere tijden uiterst belangrijk. Door de specifieke aandacht die leerwerkloketten schenken aan het begeleiden van werkzoekenden via scholing naar werk, wordt deze duurzaamheid bereikt. De belangrijkste uitdaging daarbij is de totale arbeidsmarktketen daarvan te overtuigen en erbij te betrekken. Jan Bijvank, Projectleider Leren en Werken Utrecht 2

3 De grootste uitdaging in deze tijden van bezuiniging is om de samenwerking tussen partners zoals bedrijven, gemeenten, UWV en kenniscentra te blijven opzoeken. Elkaar versterken, daar gaat het om! De Leerwerkloketten adviseren hun klanten over scholing en stimuleren EVC en werkend leren. De kenniscentra zijn voor hen een onmisbare partner. De opleidingsadviseurs van de kenniscentra komen dagelijks bij bedrijven over de vloer. Zij hebben inzicht in de behoeften van werkgevers, zicht op beschikbare leerbanen en kennen het regionale en sectorale scholingsaanbod. Het Regionale Adviesteam Kenniscentra ondersteunt de regio bij het maken van regionale sectorale arrangementen gericht op het behalen van mbo-diploma s, en draagt zo bij aan duurzame oplossingen en levenlang leren. Renske Hamstra-Wiebes, Teamleider Regionaal Adviesteam Kenniscentra SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, voorheen Colo) Het leerwerkloket Utrecht heeft zich de afgelopen jaren bewezen als verbinder en smeerolie tussen de verschillende spelers op het terrein van werken en leren. Dit heeft er toe bijgedragen dat werkgevers, werknemers en werkzoekenden bij elkaar werden gebracht via advies, ondersteuning, arrangementen of een EVC. De grootste uitdaging voor de toekomst is, de samenwerking te bestendigen en in onderlinge afstemming leerwerktrajecten te ontwikkelen die aansluiten bij de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen. Betsie Gerrits, Districtsmanager UWV Utrecht/Flevoland Het leerwerkloket Fryslân draagt in grote mate bij aan de kennisontwikkeling van de mensen die in de toekomst op de arbeidsmarkt onmisbaar zijn. Daartoe hebben we een breed bestuurlijk netwerk opgericht onder de naam Kennis Ontwikkeling Fryslân. Paul Molenaar, Directeur ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en Over leerwerkloketten gesproken voorzitter Kennis Ontwikkeling Fryslân Voor het MBO is het belangrijk om te participeren in de leerwerkloketten. Je ziet dat in elk leerwerkloket wel een of twee ROC s actief zijn. ROC s hebben door hun BBL-trajecten van nature al een hechte samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Soms is de BBL-route of een volledige BOL opleiding niet het best passende voor een werkzoekende, omdat iemand niet altijd een volledig MBO-diploma wil of nodig heeft. Korte functiegerichte trainingen zijn dan de oplossing. Die kunnen ROC s vaak aanbieden via hun contractpoot. Pia Deveneijns, Beleidsadviseur MBO-Raad Renske Hamstra-Wiebes, Teamleider Regionaal Adviesteam 3

4 Leerwerkloketten en EVC Sinds medio 2010 functioneren in alle arbeidsmarktregio s in Nederland een of meer Leerwerkloketten. Deze hebben tot taak de transparantie op de opleidingsmarkt te vergroten en daarbij het gebruik van EVC te stimuleren en werkend leren te bevorderen. Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen partijen die in de regio bij leren en werken zijn betrokken: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en intermediairs van werkgevers (zoals Kamers van Koophandel). Zij vormen een netwerkorganisatie met korte lijnen. Leerwerkloketten ontwikkelen leerwerkarrangementen, producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van werkgevers, werkzoekenden, werklozen, werkenden of met werkloosheid bedreigden. Als uitvloeisel van het samenwerkingsverband functioneert in elke regio minstens één fysiek Leerwerkloket: een team van leerwerkadviseurs op het werkplein, waar werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren. Deze leerwerkadviseurs werken samen met de overige professionals van UWV, gemeenten en ROC s en met andere servicepunten zoals het WerkgeversServicepunt en het Jongerenloket. Inhoudsopgave Voorwoord Leren en werken Analyse Breed bereik Leerwerkloketten Cijfers Leren en werken in cijfers Leerwerkloket in beeld Werelden met elkaar verbinden De factor onderwijs in beeld houden Participeren door kwalificeren Gouden kansen pakken Klanten aan het woord Projecten EVC-traject: zet je ervaring om in diploma Zichtbaar maken: ik kan wel degelijk iets Een schot in de roos Jezelf opnieuw uitvinden Wekelijkse workshop leidt jongeren naar school en werk Welslagen: een tweede carrière in de zorg Aan de slag als fietstechnicus Subsidiecalculator Informatie Leerwerkloketten: wie, wat, waar?

5 Leerwerkloketten toen en nu Wim Zwanenburg, thans Hoofd Sociale Zaken gemeente Leidschendam-Voorburg en tot eind 2010 projectleider van de projectdirectie Leren&Werken: Zo n vijf jaar geleden waren leren en werken nog twee heel verschillende werelden. Bedrijven hadden geen idee wat mbo- en hbo-instellingen konden betekenen voor hun personeel. Aanvankelijk waren er tien leerwerkloketten die op experimentele basis aan de gang gingen om partijen bij elkaar te brengen. Ze kregen anderhalve ton voor de initiatiefrol, voor de rest moesten de betrokken instanties het zelf opbrengen. Dat is goed opgepakt. De loketten hebben zich eigenlijk vanzelf in de loop der tijd uitgebreid tot de huidige veertig. Besloten werd de leerwerkloketten structureel te maken en ze krachtiger te profileren in de regionale dienstverlening aan werkgevers. Positionering op de werkpleinen van UWV was de voor de hand liggende optie. De economische crisis is voor de loketten gunstig geweest, ze maakte het belang van investeren in scholing eens te meer zichtbaar. Wim Zwanenburg vindt dat de loketten zich stevig hebben ontwikkeld in de gewenste richting. Er is veel gebeurd. Overal zijn nu fysieke loketten geopend die stevig verankerd zijn in de regio en gedragen worden door partijen. Er is echt een slag gemaakt naar verdere professionalisering. Wat dat betreft is het anders dan vijf jaar geleden. Er zijn bruggen gebouwd. Nu doet ook de wereld van de scholing mee in het debat over de arbeidsmarkt. Foto: Marianne Zoetmulder, Projectmanager Arbeidsmarktprojecten UWV WERKbedrijf Leren en Werken Het thema levenlang leren staat al ruim een decennium op de politieke agenda s. Allereerst omdat de maatschappelijke wens om de kenniseconomie te verstevigen een hoger opleidingsniveau van de beroepsbevolking vereist. Daarnaast is het vanwege de vergrijzing van belang om meer jongeren te interesseren voor beroepsrichtingen met de hoogste vervangingsvraag. En tenslotte vragen de economische schommelingen om meer mogelijkheden voor om-, bij- en herscholing en om bevordering van intersectorale mobiliteit. 2

6 Voorwoord Binnen het thema levenlang leren speelt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op drie niveaus een rol. Macro gezien (politiek en beleid) zijn transparantie, onafhankelijk advies en adequaat aanbod aan de orde. Op mesoniveau (arbeidsmarktpartijen) is het doel een optimale samenwerking tussen de domeinen scholing, werk en inkomen, gericht op vermindering van uitkeringslasten en op duurzame inzetbaarheid en vacaturevervulling. Op het microniveau (uitvoering) van regio s en sectoren tenslotte gaat het om de fine-tuning van het scholingsaanbod, om de beschikbaarheid van vacatures en om de kansen van individuen op behoud en vinden van werk. In 2005 initieerde de door de ministeries van OCW en SZW ingestelde Projectdirectie Leren&Werken een stimuleringsregeling op het terrein van leren en werken. Met steun van de Projectdirectie ontstonden in een aantal regio s samenwerkingsconstructies Leren en Werken. Eind 2009 verzochten de ministeries van SZW en OCW aan UWV WERKbedrijf, deze uit te bouwen tot een landelijk dekkend netwerk van Leerwerkloketten. In alle arbeidsmarktregio s zijn intussen Leerwerkloketten gerealiseerd. Het zijn gezamenlijke initiatieven van regionale partners op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt, gericht op versterken van de samenwerking tussen de bij scholing en arbeidstoeleiding betrokken instanties. Het leerwerkloket vormt de schakel tussen opleidingen, beroepen, EVC-aanbieders en de vraag vanuit de arbeidsmarkt (werkgevers, werkzoekenden, werkenden en onderwijsvolgenden). De opzet en inrichting van de Leerwerkloketten zijn aan de regio gelaten, waardoor de samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten op de regionale arbeidsmarktsituatie en sociaal-economische infrastructuur. Landelijk faciliteert UWV WERKbedrijf de samenwerkingsverbanden en de Leerwerkloketten op alle mogelijke manieren. In alle arbeidsmarktregio s zijn nu Leerwerkloketten gerealiseerd In de twee jaar van hun functioneren hebben de Leerwerkloketten hun meerwaarde in de regio aangetoond. Uit een evaluatie door Berenschot in opdracht van het ministerie van SZW kwam naar voren dat alle betrokken arbeidsmarktpartijen vinden dat de Leerwerkloketten erin slagen op een laagdrempelige wijze informatie en advies aan te bieden. Ook de bediende klantgroepen werkzoekenden, werkenden, scholieren en bedrijven toonden zich tevreden. Als sterke punten van het Leerwerkloket gelden vooral de gebundelde expertise en de slagkracht om een passend aanbod op de vraag te helpen realiseren. In dit boekje vindt u vele aansprekende voorbeelden van de Leerwerkloketten in de praktijk. Ook de komende tijd zullen de loketten zich onverminderd blijven inzetten voor de aansluiting onderwijs-arbeid en voor de concrete scholingsvragen van hun klanten. Richting werkgevers zal intensief worden samengewerkt met de regionale WerkgeversServicepunten. De financiering van de loketten blijft in 2012 ongewijzigd gehandhaafd. In deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen betekent dat een stevige erkenning van het nut en noodzaak van de Leerwerkloketten. Aandacht voor verduurzaming van hun dienstverlening blijft echter geboden. Marianne Zoetmulder Projectmanager Arbeidsmarktprojecten UWV WERKbedrijf 3

7 Analyse Breed bereik Leerwerkloketten In opdracht van UWV WERKbedrijf verrichtte CINOP een secundaire analyse op de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten van de Leerwerkloketten en hun samenwerkingsverbanden. Het rapport Zetje in de rug gaat dieper in op de doelgroepen en sectoren die met de projecten duaal leren en EVC in 2010 zijn bereikt. Beleidskader Matthieu Mes, senior manager bij CINOP en een van de onderzoekers: Wat opviel was, dat de Leerwerkloketten een goed bereik hebben onder laagopgeleiden. Dat is belangrijk omdat het strookt met het grotere beleidskader van waaruit ze zijn opgericht: doorscholing van de beroepsbevolking, in het bijzonder verhogen van het aantal personen met minimaal een startkwalificatie. Hij vervolgt: De loketten hebben vooral een bijdrage geleverd aan het bevorderen van werk-naar-werk bemiddeling. Door de crisismaatregelen, met name de deeltijd-ww, was hier ook veel aandacht voor. Bij deze trajecten is veel gebruik gemaakt van EVC. Dit instrument blijkt vooral aan te slaan voor de wat oudere leeftijdsgroepen. Logisch, want die hebben een langere ervaring te verzilveren. Voor werkzoekenden is de inzet van EVC wat achtergebleven. Een probleem daarbij is natuurlijk vaak, dat die geen werkgever meer achter zich hebben. Het samenstellen van een goed portfolio zonder ondersteuning is geen sinecure. Laagdrempelig Matthieu Mes vervolgt: Doordat we geanalyseerd hebben tot op het niveau van crebo-nummers, kunnen we zien dat de spreiding over sectoren en beroepen zeer groot is. Er is dus veel maatwerk geleverd. Vooral in de techniek zien we doorscholing, ook in de vorm van intersectorale mobiliteit. Mensen stappen bijvoorbeeld over van de procesindustrie naar de voedingsindustrie. Verder valt op dat de instroom in de zorg, waar veel werk is, onder jongeren opvallend laag is. Hier zou een nieuw speerpunt van gemaakt kunnen worden. Naar mijn mening worden de leerwerkloketten als laagdrempelige voorziening steeds belangrijker. De voortschrijdende digitalisering van dienstverlening gaat over de hoofden van een behoorlijke groep mensen heen. Denk dan allereerst aan laaggeletterden, maar ook anderen kunnen behoefte hebben aan een plek waar even face-to-face wordt meegedacht. 4

8 Cijfers Leren en Werken in cijfers * Taken Leerwerkloketten begeleiding en monitoring EVC en scholingstrajecten bedrijfsbezoeken werving van leerbanen organiseren van scholingsarrangementen voorlichtingsbijeenkomsten overige activiteiten informatie en advies aan bezoekers (in percentages) *) Cijfers ontleend aan: Berenschot (2011). De functie en meerwaarde van de Leerwerkloketten. Evaluatieonderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW 5

9 Cijfers Bereikte doelgroepen Speerpuntsectoren 44% met werkloosheid bedreigden Zorg 37% werkzoekenden Techniek 19% werkende jongeren zonder startkwalificatie Economie&Dienstverlening Financiering Leerwerkloketten ,0 6,2 cofinanciering door UWV, gemeenten en ROC s Rijksbijdrage Bedrag in miljoen 6

10 Leerwerkloketten Leerwerkadviseurs 157 Loketten 44 Samenwerkingsverbanden 36 Resultaten EVC- trajecten duale trajecten Sinds 2005 zijn in totaal ruim EVC- en duale trajecten gerealiseerd, 117% ten opzichte van de ambitie ( ) 7

11 Regionale arbeidsmarkt Participatiegraad en opleidingsniveau van de Zoetermeerse beroepsbevolking liggen ver boven het landelijk gemiddelde. Het Zoetermeerse werkgelegenheidsbeleid kent als speerpunten: ICT, Leisure, zorgprojecten, belangenbehartiging en biolife sciences. Regionaal zijn de groeisectoren bouw, handel en reparatie, horeca, zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs en zorg. Samenwerkingsverband Het Leerwerkloket Zoetermeer wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin zitting hebben: ROC ID College, gemeente Zoetermeer, UWV WERKbedrijf en Dienst Sociale Werkvoorziening. De activiteiten zijn ingebed in de Sociaal Economische Agenda. Daarin zijn de deelnemende partijen: Raad Voor Ondernemend Zoetermeer, Detailhandel Vereniging Zoetermeer, Kamer van Koophandel Zoetermeer, Vereniging Promotie Stadshart, Koninklijke Horeca Nederland Zoetermeer, UWV WERKbedrijf en Gemeente Zoetermeer. Foto: Coördinator Herma Derwort (links) en Ronald Roos De werelden van arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar verbinden Coördinator Herma Derwort: Het Leerwerkloket Zoetermeer is een voortzetting van het project Leven Lang Leren dat sinds september 2008 in de regio Zoetermeer de samenwerking op het gebied van leren en werken een krachtige impuls heeft gegeven. 8

12 Loket in beeld: Zoetermeer Het Leerwerkloket is uitstekend ingebed in het netwerk van samenwerkingspartners rond onderwijs en arbeid. Als ze ons nodig hebben, worden we erbij gehaald en andersom werkt het net zo. Iedereen kent elkaar en we weten wat we aan elkaar hebben. Zo gaat adviseur Ronald Roos mee op pad met bedrijfsadviseurs van Werkgeversservicepunt en UWV om met werkgevers afspraken te maken of hen te adviseren rond scholing en EVC en om te kijken of zij mogelijkheden hebben voor stages en BBL-trajecten. We proberen via scholing de talenten van beschikbare werkzoekenden te verbinden met de personeelsvraag van het bedrijf. Ze vervolgt: Het Leerwerkloket is gespecialiseerd in alles over opleiden. Hoewel wij als medewerkers afkomstig zijn van ROC ID College, zijn we tevens op de hoogte van het overige onderwijsaanbod en kunnen vanuit wat de vraag is, verbindingen leggen naar concrete opleidingen, EVC-procedures en leerwerktrajecten. Onze expertise wordt erkend en gewaardeerd. De meeste werkcoaches van UWV kennen wel de hoofdlijnen maar verwijzen graag door naar ons of roepen ons erbij, zodra het om maatwerk gaat. Schakelen Adviseur Leren en werken Ronald Roos: Mede door onze inzet komen bijzondere BBL-trajecten en leerwerkarrangementen van de grond. Voorbeelden zijn Stichting Nelis, een glazenwassersopleiding op niveau 1 bij een groot schoonmaakbedrijf in Den Haag, waar ook Zoetermeerse jongeren in participeren. Bij ADO is ook zo n route met leerwerkplekken als sport- en citysteward. Bij een metaalbedrijf in Zoetermeer loopt een BBL-opleiding waarbij de lessen grotendeels op de werkvloer worden gegeven, de praktijkvakken door Steeds weer moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen. mensen uit het bedrijf. Dat vraagt om afstemming met het ROC om te voldoen aan de exameneisen. Dit type trajecten wordt ook georganiseerd in de zorg, waarbij leerlingen les krijgen in het ziekenhuis. Dat voorkomt veel uitval. Verder willen we een leerwerktraject voor fietsenmakers opzetten met meerdere gemeenten, zodat we aan voldoende deelnemers komen. Voortdurend zoeken we naar manieren om de werelden van arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar te verbinden. Onze kracht als leerwerkloket is: snel kunnen schakelen. Daardoor blijft het niet bij plannen, maar worden de leerroutes daadwerkelijk gerealiseerd. Vraagbaak Het Leerwerkloket Zoetermeer functioneert ook als vraagbaak waar werkzoekenden en werkenden terecht kunnen met opleidings- en loopbaanvragen. Herma Derwort: Ons front-office op het Werkplein is goed te vinden. We hebben uitvoerige documentatie bij de hand over opleidingen, bijzondere beroepen, open dagen en dergelijke, die we waar nodig uit de kast kunnen trekken. Ook hebben we binnenkort de mogelijkheid om zelf beroepskeuzetesten af te nemen. We willen graag dat de klant met een concreet advies de deur uit gaat. Daartoe werken we met een klantformulier, waar we de instanties en adressen op aankruisen die nuttig zijn voor de betreffende klant om stappen te kunnen zetten. Als partijen onderling hanteren we het klantrelatiebeheersysteem CRM om doelgroepen gericht te kunnen benaderen. Herma vervolgt: In Zoetermeer is de digitale dienstverlening aan werkzoekenden via e-coaching al vrij ver, waardoor er sinds begin 2011 beduidend minder mensen op het Werkplein komen. We maken ons daarom ook op andere plekken zichtbaar waar we kunnen, onder andere op informatiemarkten, en publiceren in de plaatselijke kranten. Binnenkort worden de UWV-vestigingen Pijnacker- Nootdorp en Leidschendam gesloten, waardoor hier weer meer massa komt. Steeds weer moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen zorgt ervoor, dat het een uitdaging blijft. 9

13 Regionale arbeidsmarkt De grote sectoren in Midden-Utrecht zijn de zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, detailhandel, openbaar bestuur en onderwijs. Groei wordt vooral verwacht in zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en horeca. Onder laagopgeleiden is de werkloosheid hoger dan het Nederlands gemiddelde. Samenwerkingsverband Het Leerwerkloket Utrecht wordt beleidsmatig aangestuurd door een stuurgroep van: gemeente Utrecht, UWV WERKbedrijf, KvK, VNO-NCW, MKB Utrecht, Stichting Bundel, ROC ASA, ROC Midden-Nederland, Hogeschool Utrecht, Wellantcollege, Werkartaal en Colo. Foto: Jan Bijvank, projectleider Leren en Werken Utrecht De factor onderwijs in beeld houden Jan Bijvank, projectleider Leren en Werken Utrecht: Het Leerwerkloket Utrecht opereert in zeer nauwe samenwerking met het regionale WerkgeversServicepunt van het UWV en met Werk030, het werkgeversservicepunt van de gemeente Utrecht, zodat gezamenlijk ingezet wordt op een eenduidige werkgeversbenadering. 10

14 Loket in beeld: Utrecht We proberen via duale trajecten werkzoekenden en de personeelsbehoefte van werkgevers aan elkaar te koppelen. De techniek is een sector waarin dat erg goed lukt. Er zijn veel moeilijk vervulbare vacatures. We handelen doorgaans via het model: eerst solliciteren, dan leren. Werkgevers bieden een werkzoekende die hen bevalt vaak eerst een werkervaringsplek aan, die als het goed gaat kan worden doorgezet in een leerwerkovereenkomst. We doen dit zowel voor individuele bemiddelingen als voor groepen. De opleider, vaak het ROC, is ook van meet af aan bij zo n arrangement betrokken. Voorbeelden zijn trajecten voor cv-monteurs en installateurs. Ook leiden we regelmatig via detacheerder Bikeflex fietsenmakers op. Verder hebben we tijdens de crisis via het mobiliteitsfonds liefst 280 EVC-trajecten kunnen realiseren voor mensen die net werkloos waren of met werkloosheid werden bedreigd. Zichtbaar Het Leerwerkloket is gevestigd op de beursvloer van werkplein t Goylaan, en houdt ook zitting op andere werkpleinen in de regio. Op de UWVvestigingen werkt het Leerwerkloket samen met werkcoaches en met de jongerenloketten. Het Leerwerkloket heeft een goede manier gevonden om zichtbaar te zijn voor mogelijke klanten. Mede dankzij een subsidie van de Provincie publiceren we samen met Werk030, UWV en het ROC regelmatig in huis-aan-huisbladen met actuele informatie over opleidingen en leerwerktrajecten, geïllustreerd met aansprekende ervaringsverhalen. Dit werkt heel wervend. Mensen komen bij ons langs of melden zich bij UWV WERKbedrijf en kaarten aan bij hun werkcoach: is dit misschien iets voor mij? We laten ook voorbeelden zien van werkzoekenden die een heel andere beroepsrichting inslaan. De neiging is om te blijven hangen in de functie en sector waar je uit kwam. Verder staan we regelmatig op beurzen, markten en dergelijke. Ik hecht sterk aan het in stand houden van het samenwerkingsverband Blijven ontwikkelen Speciaal voor werkgevers organiseert het Leerwerkloket regelmatig het zogeheten EVC-café. Dat zijn bijeenkomsten waarbij we HR-managers informeren over de mogelijkheden en toepassing van EVC. Er komen werkgevers aan het woord die er inmiddels ervaring mee hebben, zoals Pro-Rail, Vitens en Reynaerde, een grote zorginstelling hier in de regio. Bij sommige grotere werkgevers is EVC al een instrument in de HR-cyclus en wordt het gebruikt voor medewerkers die willen doorleren. Wij geven informatie, adviseren en helpen met zoeken naar de juiste EVC-aanbieder. Jan Bijvank besluit: Al met al denk ik dat we een maatschappelijk nuttige functie vervullen. Het is ontzettend belangrijk dat de factor onderwijs goed in beeld is als je het over de arbeidsmarkt hebt. Alleen als mensen zich blijven ontwikkelen, benut je hun talenten optimaal en bereik je duurzame resultaten. Daarom hecht ik sterk aan het in stand houden van het samenwerkingsverband. Het Leerwerkloket Utrecht is een voortzetting van het project Leven Lang Leren Utrecht. Eind 2010 werd de brochure Winst! uitgebracht om de overgang naar het Leerwerkloket te markeren. In de brochure komen verschillende mensen aan het woord. Van strategisch denkende bestuurders tot voormalig werkzoekenden, van onderwijsmensen tot managers en personeel wervende werkgevers. Met praktijkvoorbeelden van personen en bedrijven die dankzij EVC en/of een leerwerktraject hun perspectieven hebben verbeterd. 11

15 Regionale arbeidsmarkt In de Twentse werkgelegenheidsstructuur zijn de metaal, energie en chemische sector sterk vertegenwoordigd. Groeisectoren zijn zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en onderwijs. Door vergrijzing krijgt Twente op korte termijn te maken met een dalende beroepsbevolking. Samenwerkingsverband Het Leerwerkloket wordt aangestuurd door het bestuurlijk platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) waarin zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, UWV WERKbedrijf, ROC van Twente, Saxion Hogescholen en MKB Nederland/ VNO-NCW. Foto: Projectleider Marleen Baltussen Participeren door kwalificeren Projectleider Marleen Baltussen: Wij als leerwerkloket zijn de verbindende schakel om een leven lang leren te realiseren in de regio, een doel waarvoor de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben genomen. Daarbij hebben de drie O s : ondernemers, onderwijs en overheid, allemaal een taak. 12

16 Loket in beeld: Twente Eerst was er het project Leven Lang Leren. Het fysieke Leerwerkloket bestaat ruim een jaar. We hebben ons in de eerste tijd erop gericht om bekendheid te krijgen bij het bedrijfsleven. We werken hier vooral met een sectorale werkgeversbenadering waarbij wordt samengewerkt met de brancheservicepunten en de werkgeversbenadering vanuit het UWV. Het afgelopen jaar hebben we een werkconferentie met partners georganiseerd om samenwerkingsafspraken te maken hoe werkgevers het beste kunnen worden ondersteund bij hun HR-vragen. In Twente bestaat het bedrijfsleven vooral uit MKB. Dat biedt minder mogelijkheden voor het vormgeven van arrangementen. Alleen in de zorg loopt een wat grootschaliger BBL-project via een vereniging van zorginstellingen. We hebben in de regio Twente wel uitstekend samengewerkt om de extra mobiliteitsgelden zo goed mogelijk te benutten. Dankzij deze middelen zijn voor met werkloosheid bedreigde werknemers flinke aantallen EVC s en omscholingen gerealiseerd. Maatwerktrajecten De derde O bleef in Twente nog wat onderbelicht. Op dit moment zijn we ook de aandacht aan het richten op gemeenten. Met de gemeente Enschede en het ROC van Twente loopt sinds oktober een intensieve aanpak voor het WWB-bestand via de zogeheten routekaart naar de arbeidsmarkt. Degenen uit het klantenbestand die hiervoor in aanmerking komen, krijgen het aanbod hun arbeidsmarktprofiel te versterken en worden op het spoor gezet van scholing en werk. Als instap fungeert vaak de AKA (algemene arbeidsmarktkwalificering) op niveau 1, maar we kijken of vervolgens een beroepsopleiding via werkend leren te realiseren is. Ook worden assessments en empowermenttraining gedaan. Om de toegang tot het onderwijsaanbod van het Het kan immers erg confronterend voor de klant zijn ROC van Twente laagdrempeliger en gedifferentieerder te maken heeft het ROC de P(articipatie)- Tool ontwikkeld. Het is een site waarmee werkcoaches bij gemeenten en UWV vanuit een concrete vraag maatwerktrajecten kunnen samenstellen. Het is een soort zoekmachine waarachter de gewone site van het ROC zit en vanwaaruit direct contact gelegd kan worden met de afdeling Maatwerk. De site heet verwijzend naar de participatieladder van de VNG die gemeenten hanteren bij de activering en toeleiding van hun WWB-klanten. We zetten in op participeren door kwalificeren. Tweedelijns Ook kennen we in de regio een brede aanpak van laaggeletterdheid. Bij de intake voor de routekaart hebben we enkele opdrachten vervlochten waarmee je problemen met lezen en schrijven direct signaleert. Mensen weten hun laaggeletterdheid vaak slim te verbergen omdat ze zich ervoor schamen. We sluiten dus aan op werkprocessen die er toch al zijn. Als mensen bij ons of bij UWV WERKbedrijf komen, nemen we ze en passant een leestestje af als we denken te maken te hebben met iemand die moeilijk leest en schrijft. UWV heeft haar hele WW-bestand nu gescreend op indicatoren die vaak samenhangen met laaggeletterdheid. En de WWB-intake s leidden maar liefst tot tweehonderd onderwijstrajecten! Ook de AKA-intake bij het ROC werd aangepast om laaggeletterdheid direct op het spoor te komen. Het is wel zaak, dat je dan ook concreet iets te bieden hebt. Scholing, training of wat dan ook. Het kan immers erg confronterend voor de klant zijn. Hoewel wij als leerwerkloket fysiek te vinden zijn op de werkpleinen, hebben we in de praktijk vooral een functie als tweedelijns specialist. Dus op verwijzing van werkcoaches en andere intermediairs. Zeker nu er minder aanloop naar de werkpleinen is door de nieuwe werkwijze bij het WERKbedrijf. We werken daarom heel hecht samen met alle instanties waar onze potentiële klanten binnenkomen, zodat men ons nog steeds goed weet te vinden. 13

17 Regionale arbeidsmarkt In Rijnmond is een relatief groot deel van de beroepsbevolking laagopgeleid. Het is ook een relatief jonge beroepsbevolking. In de werkgelegenheidsstructuur zijn de sectoren IT en zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, detailhandel, vervoer en telecom sterk vertegenwoordigd. Ook de haven neemt een speciale plaats in. Vooral in de zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en onderwijs neemt de vraag toe. Samenwerkingsverband Rond het Leerwerkloket Rijnmond is een stuurgroep gevormd van: Gemeente Rotterdam, Jeugd Onderwijs en Samenleving, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV WERKbedrijf, ROC Albeda, ROC Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Scheepvaart- en Transportcollege, Werkgeversservicepunt DAAD, KvK, VNO-NCW Rotterdam en Colo (vanaf 1 januari 2012 stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Foto: Projectleider Theo Wehkamp Gouden kansen pakken Projectleider Theo Wehkamp: Als Leerwerkloket monitoren we onze klantcontacten en analyseren welke trends er in zitten. Op dit moment kunnen we terugblikken op zo n duizend contacten en veertienhonderd vragen. 14

18 Loket in beeld: Rijnmond De meeste klanten krijgen we via persoonlijk contact: banenmarkten, voorlichtingen, themabijeenkomsten, en mensen die langskomen op de vestigingen. Ook komen er vragen via internet, maar dat zijn er veel minder. Onze vaste fysieke plek is werkplein Schiekade, op de andere werkpleinen houden we spreekuren. Onze bezoekers vinden het prettig dat we de tijd kunnen nemen voor een gesprek, zeker nu de werkcoaches van UWV daar minder ruimte voor hebben. Als bepaalde vragen terugkeren, organiseert het Leerwerkloket daar activiteiten voor. Onlangs hielden we een themabijeenkomst over leren en werken in zorg en welzijn. Er kwamen vijfenveertig deelnemers op af. Binnenkort volgt een soortgelijke bijeenkomst over instroom in de techniek. Het Leerwerkloket bereikt ook potentiële klanten via een twee wekelijkse speciale pagina in Metro regio Rotterdam. Hier staan vooral rolmodellen in, succesverhalen van mensen die aan de slag kwamen via een leerwerktraject. Daar gaat een wervend effect van uit, we merken het aan een piek in het website-bezoek na verschijning. Deze pagina wordt gesubsidieerd tot eind van 2011 door het Albeda College, ROC Zadkine, Leerwerkloket en Colo; in 2012 gaat de Gemeente Rotterdam net als voorheen weer meesubsidiëren. Makelaar In Rotterdam bestaat een gemeenschappelijk werkgeversservicepunt van gemeente en UWV, DAAD. Vanuit de brede dienstverlening die DAAD biedt komen tal van arrangementen tot stand om werkzoekenden te laten instromen op moeilijk vervulbare vacatures. Vrijwel altijd speelt ook scholing een rol. Het Leerwerkloket fungeert dan als makelaar naar het betreffende opleidingsinstituut. Een eigen initiatief van het Leerwerkloket is het convenant dat is gesloten tussen de bouwer van het nieuwe Erasmus Medisch Centrum (BAM en Ballast Nedam) en diverse partners. De bouw loopt nog ruim zeven jaar en biedt veel extra en duurzame stageplekken. We vonden dat echt een gouden kans. Achtereenvolgens bieden de verschillende bouwstadia unieke opleidingsmogelijkheden. De ruwbouw is achter de rug, op dit moment wordt er veel glaswerk uitgevoerd. Daar gaat een wervend effect van uit Creatiever Via het Leerwerkloket worden ook EVC-trajecten gerealiseerd. Een tijdje geleden had ik contact met een gemeentelijke afdeling waar veel ongediplomeerden werken. Die heb ik verwezen naar een passende EVC-aanbieder. Theo wil nog wel een aandachtspunt kwijt. Het is jammer dat de financiële mogelijkheden voor het realiseren van leerwerkarrangementen afnemen. We merken dat zowel bij de gemeente als bij UWV. Zo heeft Rotterdam het voornemen de speelplaat- sen en ook hun toezichthouders weg te bezuinigen. Dat scheelt werkervaringsplaatsen voor laagopgeleiden, maar betekent ook juist in zo n grote stad verlies van een stukje sociale cohesie. De tendens is dat het bedrijfsleven zelf meer moet gaan bijdragen aan scholings- en instroomprojecten. We zien vooral een knelpunt voor werkzoekenden van boven de 27. Omdat ze wat ouder zijn, geven werkgevers hen vaak niet als eerste een BBL-plek. Ook zijn er minder mogelijkheden om een EVCprocedure bekostigd te krijgen. Verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is een beleidsprioriteit, maar het wordt steeds creatiever zoeken naar mogelijkheden om er handen en voeten aan te geven. 15

19 Klanten aan het woord Goed geholpen klanten bewijzen beter dan wat ook, het succes van de Leerwerkloketten. Hieronder volgen enkele ervaringsverhalen. 16 Foto:Maurice van Liempd

20 Klanten aan het woord EVC-traject: zet je ervaring om in diploma Maurice van Liempd (32) heeft zijn halve leven als kok bij de marine gewerkt. Hij heeft echter nooit zijn diploma zelfstandig kok behaald. Geen probleem, dacht hij. Ik kan toch al koken? Wat maakt zo n papiertje dan nog uit! Maar nu hij buiten de marine een baan zoekt, blijkt dat gemis hem flink wat kopzorgen op te leveren. Goede ervaringen Als 15-jarig broekie meldde Maurice zich aan bij de voorselectie van de marine. Net klaar met de mavo, had hij geen idee wat te doen. Tot hij een advertentie in de krant las: kom erbij, bij de marine! Meer had hij niet nodig. Zestien jaar en vijf maanden oud werd hij ingelijfd als matroos logistieke dienst & verzorging. Kok dus, in normale burgertaal. Verantwoordelijk voor het voeden van een soms wel tweehonderdkoppige bemanning. Tijdens zijn marinetijd heeft Maurice veel ervaring opgedaan als kok. En, zoals de advertentie beloofde, veel van de wereld gezien. Hij heeft aan boord van mijnenjagers gekookt, negen maanden op de kazerne in Curaçao gezeten en was erbij toen Nederland fregatten naar de Golf stuurde. Een geweldige tijd. Maar de lange periodes op zee begonnen me op te breken. Dat is leuk als je jong bent. Maar na tien jaar wilde ik iets anders. Helaas zat dat er niet in. Na een paar maanden op de Van Ghentkazerne kreeg Maurice opnieuw orders om uit te varen. Dat zag hij niet zitten. Mijn vriendin en ik wilden ons juist gaan settelen. Dan wil ik het haar niet aandoen dat ik maanden op zee zit. Juli 2011 hakte hij de knoop door. Maurice nam afscheid van Defensie. Vrijwel direct kreeg hij van het UWV-werkbedrijf een uitnodiging om deel te nemen aan een EVC-traject, wat staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Sommige mensen, zoals ik, kunnen meer dan hun diploma s aangeven, legt hij uit. Bij defensie heb ik vele cursussen gevolgd. Probleem is alleen dat die niet worden erkend in de burgermaatschappij. Kortom, ik heb zestien jaar werkervaring, maar geen officiële documenten om dat te bewijzen. Tijdens het EVC-traject gaat Maurice bewijsmateriaal van al zijn kennis en ervaring verzamelen in een portfolio. Een beoordelaar, ook wel assessor genoemd, kijkt wat daar in zit, of het waar is en vraagt hem soms iets uit zijn werk voor te doen. Vervolgens wordt die kennis en ervaring langs een meetlat gelegd. Bijvoorbeeld één met daarin de eisen die gesteld worden aan een mbo- of hbo-diploma. Hierna kan hij zijn Ervaringscertificaat zelfstandig werkend kok niveau 3 in ontvangst nemen. Dit Ervaringscertificaat zou vervolgens kunnen worden omgezet in een diploma of vrijstellingen opleveren voor de betreffende opleiding. Zo kun je bij werkgevers aantonen wat je waard bent, zegt hij. Het vergroot mijn kansen op de arbeidsmarkt. Zodat ik hopelijk snel als burgerkok aan de slag kan. 17

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Telefoonnummer: 0251-279045 mail: info@wspijmond.nl web: www.wspijmond.nl Inleiding In iedere onderneming is goed personeel belangrijk.

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Door Leren en Werken elkaar versterken

Door Leren en Werken elkaar versterken Door Leren en Werken elkaar versterken Missie Leerwerkloketten stimuleren mensen een leven lang te leren, zodat ze kunnen participeren. Leerwerkloketten SAMENWERKING tussen Onderwijs Overheid Ondernemers

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Steeds meer mensen aan het werk

Steeds meer mensen aan het werk Steeds meer mensen aan het werk UWV WERKbedrijf Sandra van Gaalen Kwartiermaker Arbeidsmarketing Studiedag SER SER Vlaanderen Krapte op de arbeidsmarkt 7 oktober 2008 1 Wettelijk kader Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK- GELEGENHEID

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

8 Aanbevelingen op een rij

8 Aanbevelingen op een rij 8 Aanbevelingen op een rij 8.1 Verstevigen infrastructuur voor postinitiële ontwikkeling Flexibel en praktijkrelevant aanbod voor maatwerk De regelgeving wordt aangepast om bekostigde en niet-bekostigde

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec Passie voor mensen Ondernemend en veelzijdig Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec staat voor drie kernwaarden: Passie voor mensen Empatec is een maatschappelijke onderneming. Maatschappelijk

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Karin van Meer, programmamanager Hans Richters, projectleider Leren en Werken Henny Ketelaar, coördinator Talent en Loopbaan De arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk Stichting Herenakkoord De Weg naar Werk 1 Inhoudsopgave Samenvatting Voor wie bestemd? Wat is het? Waarom collectiviteit? Wie moeten meewerken? Wat levert het op? Wat kost het? 2 Samenvatting Het Herenakkoord:

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

EVC in het kader van de crisis

EVC in het kader van de crisis EVC in het kader van de crisis Tussenrapportage in kader project Implementatie crisismaatregelen: resultaten en ervaringen met EVC bij de Mobiliteitscentra in de regio s Enschede en Haarlem Utrecht, 28

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015 Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden Festival van het Leren 2015 Europese agenda Adult Learning Waarom een Europese agenda voor Adult Learning

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie