Het gebed is een geweldige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebed is een geweldige"

Transcriptie

1 Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd predikant te Zetten-Andelst. Het gebed is een geweldige gave van God. Wij hebben er de toegang door tot de troon van de genade. Het gebed wordt de levensader van het discipelschap genoemd. Het gebed is de hoogste activiteit van een christen, zegt de bekende Britse predikant-arts Martyn Lloyd Jones. Geen christen zal zeggen dat hij in het bidden volleerd is. We ervaren in ons gebedsleven dat we met veel tekortkomingen te maken hebben. We moeten veel leren aangaande het gebed. Velen van ons weten dat het gebed belangrijk is. Tegelijk ervaren we in het christenleven nergens zoveel strijd en moeite mee als met het gebed. Hulp nodig De discipelen werden in de omgang met de Heere Jezus doordrongen van de noodzaak van het gebed. Hij zocht voortdurend het gebed. Zij hoorden Hem spreken met Zijn Vader. Ze werden getroffen door Zijn intieme omgang met de Vader. Zo ontdekten de discipelen dat ze zelf hulp nodig hadden bij het bidden. Vandaar de vraag: Heere, leer ons bidden. Zo mogen ook wij vragen of de Heere ons onderwijzen wil in die verborgen, intieme omgang met Hem. Gebedsonderwijs is belangrijk voor onze ziel. Het gebed is de kern van het geestelijke leven. Hét communicatiemiddel Waarom is bidden nodig? Allereerst omdat het gebed hét communicatiemiddel is dat de Heere geeft. God vraagt het van ons in de omgang met Hem. Hij zegt: Zoek Mijn aangezicht. Hij verwacht van ons een passend antwoord op Zijn openbaring. God openbaart Zich in het Woord. Wij beginnen niet met spreken tot God, maar God spreekt als Eerste tot ons mensen. Het gebed is antwoord op dat spreken. God eist van ons, maar geeft ook. Zo mogen wij bidden: Heere geef wat Gij eist en beveel dan maar wat Gij wilt. Als we de Heere door genade hebben lief gekregen, dan willen we Hem beter leren kennen. Hoe? Door tot Hem te naderen in het gebed. Nodig Het gebed is ook nodig. Zonder gebed zal geen mens gered worden. Zo zijn ook bekering en geloof noodzakelijk. De zaligheid is gegrond op het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. God werkt deze zaligheid uit door zondaren tot geloof en bekering te brengen. Hij laat Zich vinden in de weg van het gebed. Gebed houdt omgang en relatie in. Hoe zouden we ons dan bekering en geloof kunnen voorstellen zonder gebed? We lezen dat de Heere Ananias inwint om naar Saulus in Damaskus te gaan, met de woorden want zie hij bidt. In wat we van Paulus lezen, leren we dat het gebed nodig is om gered te worden en om gemeenschap met God te oefenen. Mensen zeggen wel eens: Mooi dat u bidt en dat het u helpt. Maar het helpt mij niet. Zo spreekt de wereld om ons heen. De wereld gelooft niet in een levende God, die het gebed geeft, die het gebed hoort. Maar de christen gelooft dat God de wereld regeert naar Zijn raad. En in deze raad ligt ook besloten het besluit dat Hij de gebeden van Zijn kerk hoort en beantwoordt. De afgoden hebben geen oren, zegt de profeet Jesaja, maar de HEERE, zegt hij, hoort het geroep van de ellendigen. Ik, de HEERE, zal hen verhoren. (41:17) Lees de volgende bijbelteksten, het zijn aansporingen tot gebed: Efeze 6:18 Kolossenzen 4:2 1 Thessalonicensen 5:17 1 Johannes 5:14,15 Het is belangrijk om in ons gebed Gods eigen woorden te gebruiken. 6 de waarheidsvriend 22 juli 2010

2 God gebiedt ons te bidden en om onze noden in Zijn handen te leggen. Het is een opdracht. Hij spoort ons ertoe aan. In de psalmen wordt het ons voorgehouden: Roep Mij aan in de dag van de benauwdheid; Ik zal er u uithelpen en gij zult Mij eren (50:15). Aan de troon van de genade vinden we vrede, troost en geweldige schatten, die we nergens anders in deze wereld kunnen vinden. Persoonlijke God We bidden ook omdat we te maken hebben met een levende en persoonlijke God. Gebed is een gave van de sprekende God om te communiceren met Hem. Onze gedachten over God worden gevormd door het Woord van God, zo worden ook onze gedachten ten aanzien van het gebed gevormd door het Woord van God. In de omgang met God is het dan ook belangrijk om Gods eigen woorden te gebruiken. Ons geestelijke leven heeft bovendien discipline nodig. Het gebed vormt de kern van deze discipline, vormt het hart van de omgang met de Heere. De Heere Jezus spoort de discipelen aan om de binnenkamer in te gaan en gemeenschap te zoeken met God de Vader. De Heere Jezus onderwijst hen die God als Vader mogen aanroepen. Wanneer we de Heere Jezus leren kennen door het geloof in Zijn Naam, dan verleent God ons die genade dat we kinderen van God genaamd worden. En, Hij leert Zijn kinderen bidden. Het is heel natuurlijk voor kinderen van God om te bidden tot hun Vader. Waarom? Omdat de Heilige Geest van het gebed in hen woont. Hij spoort aan tot het gebed. Denk aan Romeinen 8:26: De Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Een van de bedieningen van de Heilige Geest is om ons te helpen bidden. Daarom mogen we aanhoudend bidden om de Geest. Uit liefde We bidden omdat we volgelingen van de Heere Jezus zijn. Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. (1Joh.2: 6). De Heere Jezus was een man van gebed. In Hebreeën 5:7 vinden we de volgende beschrijving: Die in de dagen van Zijn vlees, gebeden en smekingen tot Degene die Hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Er zijn vele verwijzingen in de evangeliën die ons vertellen dat Jezus bad (Joh.17). Volgelingen van Jezus doen niet anders. Daarbij is ook aan te nemen dat gelovigen bidden omdat ze Hem liefhebben. Die Mijn geboden heeft en deze bewaart, die is het die Mij liefheeft. (Joh.14: 21). Neem dan dit gebod in acht: Bid en u zal gegeven worden. En: Bid te allen tijde. (Luk.18:1) Er is een rijkdom aan genade in God. Een volheid. Van die volheid wil de Heere uitgieten op het gebed. We zijn mensen die volledig afhankelijk van God en Zijn gaven. J. Muller column Gebroken reizen We reizen deze maanden wat op s Heeren wegen af. Enigszins bekommerd om de vraag of we alles bij ons hebben en of we fileleed dan wel aswolken zullen kunnen vermijden. Gespannen om wat we zullen zien zijn we bijna nooit, tenzij we bijvoorbeeld een concentratiekamp gaan bezoeken. Onbekommerd bezoeken we de mooiste kathedralen of bezichtigen we rijke kunstschatten. We gaan er vaak aan voorbij hoeveel bloed, zweet en tranen vooraf zijn gegaan aan de totstandkoming van zo n gebouw of kunstschat. Prachtige kerken zijn niet zonder pijn en moeite van de grond gekomen. In Rome zagen we de triomfboog van Titus. Het is bijzonder dat deze poort de eeuwen heeft doorstaan. Hij oogt majestueus. Toeristen willen de boog in hun camera vangen. Als je goed kijkt zie je dat de overwinning op het Joodse volk staat afgebeeld. De trieste Joodse gevangenen dragen hun zevenarmige kandelaar met zich mee. Titus heeft Jeruzalem verwoest in 70 na Christus. Het Colosseum is nog steeds een indrukwekkend stadion. Over bloed, zweet en tranen gesproken. Vele christenen zijn daar vermoord. Je kunt op grote borden een zakelijk verslag lezen over martelgebruiken in die tijd. Ook vele dieren hebben er de dood gevonden. Alleen al bij de inwijding van dit gebouw werden wilde dieren gedood. Tegelijk maak je foto s waarbij je lachend een zonovergoten Colosseum inkijkt. Dat voelt dubbel. Vaak hebben mensen offers moeten brengen om mooie dingen tot stand te brengen. Als christenen mogen we dat meer beseffen. Enerzijds mogen we genieten van de grootse gebouwen of andere kunstuitingen en God daarvoor danken. Anderzijds kunnen we de gebrokenheid van dit leven erin terugvinden en ons schamen voor wat wij als mensen elkaar hebben kunnen aandoen. Dat mogen we God belijden. God houdt de historie vast. Het dierenrijk houdt Hij in stand, het Joodse volk heeft Hij voor uitroeiing behoed en het christelijk geloof is vanuit Jeruzalem en Rome uitgedragen over de hele wereld. Gods Koninkrijk breekt baan, dwars door alle gebrokenheid heen. E.M. Nobel-Buijs Drs. E.M. Nobel-Buijs uit Waddinxveen is docent en psycholoog. Het past niet om je op reis alleen aan het schone te vergapen Zie ook: Triomfator van Jeruzalem, blz de waarheidsvriend 22 juli

3 Bidden [2] Aanroepen is vooral danken Wat is bidden? Wat een vraag. Het antwoord ligt voor de hand. We kennen immers de eenvoudige verklaring: bidden is spreken met God. Er is toch geen eenvoudiger antwoord? Ds. J. Muller is hervormd predikant te Zetten-Andelst. Is het afdoende te zeggen dat bidden spreken met God is? Er is toch enige voorzichtigheid op zijn plaats. Wil je je ideeën op het juiste spoor houden, dan is het goed om vanuit God naar beneden toe te denken. Dus van boven naar beneden. Dat moeten we niet omdraaien. Wie sprak er eerst? God. De Hebreeënschrijver zegt: God, voortijds en veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door Zijn Zoon. Deze gedachtegang wordt onderstreept door de catechismus, waar we leren dat het spreken van God en de daden van God in Christus door de christen worden beantwoord met een leven van dankbaarheid. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zegt de catechismus, is bidden, het aanroepen van Gods Naam. Twee eenzijdigheden We moeten echter voor twee eenzijdigheidheden in het gebed waken: alleen dankzegging of alleen schuldbelijdenis. Bidden is niet alleen maar dankzegging. Je hoort mensen soms alleen maar bidden: Vader, dank U wel. Ze hebben geen noden waarmee ze tot de Heere vluchten, geen zonden te belijden. Alleen maar danken. Geen aanbiddingen, geen smekingen, geen schuldbelijdenissen. Aan de andere kant kun je soms alleen maar schuldbelijdenissen, smekingen horen en geen dankzeggingen vernemen. Ook dat is niet goed. Dankzegging hoort wel degelijk in het gebed. Dankzeggen en schuld belijden horen bij elkaar. Beantwoorden Wanneer in ons leven de genade van God in Christus wordt geopenbaard door Woord en Geest, dan beantwoorden we deze genade in een leven van dankbaarheid. Die dankbaarheid uit zich onder andere in bidden tot God. De satan kan het verlossingswerk van God niet te niet doen. Dat weet hij maar al te goed. Maar hij wil dit werk van God ondergraven door ondankbaarheid te zaaien. Hij bracht de mens ten val. Hij insinueerde bij Eva dat Gods goedheid geen volledige zegen voor de mens inhield, omdat God de mens kennis achterhield, namelijk dat de mens als God zou zijn. Door de ogen van Eva te richten op dat wat de mens van of in de ogen van God niet mocht nemen, was de boze in staat om de aandacht af te leiden van alles wat God de mens gegeven had. Het zaad van ondankbaarheid is gauw gezaaid en schiet snel wortel. De vrouw was meteen God ongehoorzaam, bracht haar man tot eten en stortte de hele mensheid in totale verwoesting. Wat we niet hebben Deze tactiek van de boze is ons niet vreemd. Hoe vaak worden we niet verzocht om te kijken naar wat we niet hebben, in plaats van onze zegeningen te tellen? Hoeveel van onze gebeden missen een waarachtig dankbaar hart? Duivel laat ons kijken naar wat we níet hebben Het is verkeerd om tot God te naderen zonder dankbaarheid. We hebben Hem te danken met ons hele hart. Voor de gave van Zijn Zoon, het Evangelie, voor Zijn Geest en voor Zijn Woord, voor bewarende genade, voor Zijn kerk, voor een gezin, voor familie, vrienden, voor vrijheid, voor een gesprek met anderen over God en goddelijke zaken. Lees maar wat de catechismus zegt: dat God Zijn genade en Heilige Geest alleen aan hen wil geven die Hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dankbaarheid richt onze aandacht op Gods goedheid. Vult onze gedachten met aanbidding, vernedert onze ziel vanwege Zijn genade en schenkt ons hoop op Zijn beloften. Wie dankbaar is, ziet steeds meer van de zegeningen die God geeft. Daardoor wordt de band met God versterkt. We moeten dan niet verbaasd zijn dat de duivel hier juist zijn pijlen op richt. Hij doet van alles om het dankbare leven in afhankelijkheid van God te verstoren, zodat bidden zinloos wordt. Leren Het gebed voornaamste stuk van de dankbaarheid. Hoe leer ik deze houding? Het boek Handelingen helpt ons. Het toont ons hoe het kerkelijk leven van de eerste christenen eruit zag. Ze waren volhardende in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking van het brood en in de gebeden. Uit deze houding van de 6 de waarheidsvriend 5 augustus 2010

4 discipelen leert een mens om dankbaar en gehoorzaam te zijn, om te wandelen naar Gods geboden. Dankbaarheid en gehoorzaamheid worden het beste geleerd op onze knieën. Een geweldig voorbeeld is Paulus. Paulus diende God in een Gode vijandige wereld. Hij zit om het Evangelie gevangen. We horen hem in deze omstandigheden bidden: om deze oorzaak buig ik mijn knieën. Telkens horen we hem in zijn brieven aan de gemeenten danken. Hij dankt God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de hele wereld (Rom.1:8). Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus ( ) (1Kor1:4-9) en we horen hem zeggen Gode zij dank, die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt ( ) (2Kor2:14 ev). Ook in de andere brieven komen we dit tegen. De vijandige wereld, de aanslagen van de boze, maakten Paulus bewust van zijn afhankelijkheid en dat alleen al maakte hem dankbaar. Om nog een tekst te noemen: Vanwege de voortdurende aanvallen van de boze, de wereld en onze eigen vlees, moet je in geen ding bezorgd zijn, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Weer die dankzegging. Wanneer de strijd in het leven toeneemt, worden we herinnerd hoe belangrijk het is om onze knieën te buigen en om aan te houden in het gebed. Houd sterk aan in het gebed en waak erin met dankzegging (Kol.4:2). Zwak en sterk Een mens op zijn knieën is een zwak mens en een sterk mens. Een bidder is iemand die naar zichzelf kijkt en uitroept dat hij niets kan. Heere, ik ben hulpeloos en hopeloos. U bent mijn verlangen, Heere. Ik kan niet zonder U. Ontferm U mijner. Hij is zwak in zichzelf, maar op datzelfde moment toch sterk, omdat hij door het geloof verbonden is met een geweldige Zaligmaker. In het gebed worstelen we met God om van God genade te ontvangen en bidden om we om de Heilige Geest in dankzegging. Met Jakob bidden we: Heere, ik laat U niet gaan tenzij Gij mij zegent. Gebed grijpt zich vast aan God. God aangrijpen in Zijn Woord, in Zijn daden, in wie Hij is. Jakobs naam wordt veranderd in Israël, omdat hij zich vorstelijk gedragen heeft met God, en hebt overwonnen. Jakob heeft sterk aangehouden. Zo leert Jakob ons bidden: houd sterk aan ( ) bij God in de Naam van Zijn Zoon. Zo leren we een dankbaar volk te zijn verbonden met de levende God. J. Muller column Solidariteit Solidariteit, als bewustzijn van saamhorigheid, vormt het cement van de samenleving. Om een maatschappij enigszins bij elkaar te houden is solidariteit zowel op het individueel als het maatschappelijk niveau onmisbaar. Omzien naar de naaste dient hand in hand gaan met maatschappelijke structuren en voorzieningen die het voor zwakkeren opnemen en de eenling beschermen tegen risico s die individueel moeilijk te dragen zijn. Iedere generatie is geroepen aan deze solidariteit haar eigen concrete invulling te geven. Toenemende vergrijzing en individualisering zijn twee ontwikkelingen die vandaag een nadere doordenking van ons stelsel van solidariteit noodzakelijk maken. Zo laat de discussie over de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd zien dat solidariteit tussen generaties niet langer vanzelfsprekend is. Ouderen wijzen erop dat ze decennia lang aan de ou- dedagvoorzie- ning van anderen hebben bijgedragen en daarom nu ook zelf hierop recht kunnen laten gelden. Jongeren werpen tegen dat de lasten voor een steeds grotere groep ouderen op de schouders worden gelegd van een steeds kleinere groep actieven en daarmee schier ondraaglijk worden. Problemen rond het pensioenstelsel komen het scherpst aan het licht in die landen waarin de oudedagvoorziening uitsluitend via het omslagstelsel van de AOW wordt gefinancierd en dus exclusief op het bord van de overheid wordt gelegd. Omdat juist de overheidsfinanciën in veel Europese landen in een hachelijke situatie verkeren, is duidelijk dat collectieve solidariteit tegen haar grenzen aan kan lopen. Solidariteit heeft alles te maken met wat Micha noemt weldadigheid liefhebben. Het ligt daarom zeer voor de hand dat de kerk zich in de maatschappelijke discussie over solidariteit mengt. Niet zozeer om daarin een positie in te nemen bij het afwegen van alternatieven. De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben ons immers geleerd dat een kerk die concrete politieke keuzes wil maken juist aan zeggingskracht inboet. Dat neemt echter niet weg dat de kerk kan laten zien dat bijbelse principes in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het verhelderen van maatschappelijk debatten. Dat niet ter vervanging van haar belijdend en gelovig spreken, maar om te onderstrepen dat het Evangelie niet alleen het heil van de individuele mens maar ook van de samenleving beoogt. F.A. van der Duyn Schouten Prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten is voormalig rector magnificus van de Universiteit van Tilburg en voorzitter van de raad van toezicht van de PThU. Kerk heeft de samenleving veel te zeggen de waarheidsvriend 5 augustus

5 Bidden [3, hoe doe je dat?] Vrijmoedig en van harte Bidden betekent God aanroepen en Hem alles met dankzegging bekend laten worden. De vraag is dan: hoe doe je dat? Ds. J. Muller is hervormd predikant te Zetten-Andelst. Volgende week deel 4, over gebedskring en kringgebed. Bij het bidden zijn drie dingen belangrijk, laat de Heidelbergse Catechismus zien (v/a 17). Allereerst dat het een zaak van het hart is. Het gaat erom dat we de enige ware God van harte aanroepen. De psalmdichter zegt: Heere, voor U is al mijn begeerte; mijn zuchten is voor U niet verborgen. En ook: Vertrouw op de Heere te allen tijde. Stort Uw hart voor Zijn aangezicht. Je gebeden kunnen beter zonder woorden zijn dan dat je gebed niet uit het hart komt, zegt John Bunyan. Ze moeten uit het hart komen. Bidden is je ziel uitgieten voor de Heere. Met je nood voor Hem neerknielen, wetend dat de Heere je kent en ziet, al kun je niet veel meer uitbrengen dan: HEERE, wees mij genadig. De hemelse Vader weet wat je nodig hebt, al voordat je Hem bidt. Stort uw hart uit voor Hem in uw binnenkamer belangrijk trouwens, zo n bidvertrek. Belijd Hem alles. Houd niets voor Hem achter. bonden. Zo is het ook in het gebed. Ik kom tot God in het besef van mijn eigen onwaardigheid en zondigheid en ik kom in het besef van Zijn majesteit en heerlijkheid. Ik stort mijn hart voor Hem uit met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is het werk van de Heilige Geest, die in mij werkt. Hij werkt dat besef van wie ik ben en wie God is. Ik kom tot God als een zondaar en Hij geeft mij woorden om te spreken en doet mij zaken bij God neerleggen. In het vertrouwen op God, want het is God die de woorden van eeuwig leven heeft. Verhoring Het derde dat de catechismus aanreikt, is dat de Heere God mijn gebed zal verhoren. Dat heeft Hij beloofd in Zijn Woord. Dat is iets om over door te denken. Ik kom God belooft in Zijn Woord dat Hij mijn gebed zal verhoren. Twee belangrijke dingen Vervolgens is van belang dat een bidder zijn nood en ellendige situatie kent en dat hij zich voor het aangezicht van Gods majesteit verootmoedigt. Ik moet weten wie God is en wie ikzelf ben. Als ik niet weet wie ik ben, kan ik niet tot God naderen zoals Hij is. Als ik mijn eigen kleinheid niet besef, zal ik God niet ervaren in Zijn majesteit. Twee dingen zijn in het leven belangrijk, zegt Johannes Calvijn. Dat is God kennen en mezelf kennen. Die twee zijn met elkaar verals onwaardig, zondig schepsel tot God, tot Hem die machtig is om te doen boven bidden en denken. God heeft in Zijn Woord een weg gegeven om het gebed te horen en te beantwoorden. Zo bidden we, in volledig vertrouwen, in geloof begerend, niet twijfelend. Wat of, beter, wie geeft me dat vertrouwen? Christus geeft dat. Ook dat belooft Hij in Zijn Woord. Hij doet dat op grond van Zijn beloften. Om genade te verkrijgen bid ik de Heere in de naam van Zijn Zoon: Heere Jezus, ontferm U mijner. Red mij van mijn zonden. Verhoren gebeurt dus alleen om Christus wil. Verstaan we dat er van onze kant geen druppel gerechtigheid is, geen enkele verdienste? Dat we totaal onwaardig zijn in onszelf? Maar in de naam van Jezus roep ik God aan. In Jezus naam bidden is vrijmoedig een verzoek neerleggen bij God en vol verwachting, in vertrouwen en geloof uitzien. Waar anders zal een mens, zondig, schuldig en onwaardig in zichzelf, de moed vinden om iets van de heilige God te vragen? In Zijn naam bidden is erkennen dat we zelf niets verdiend hebben, maar dat God toch om Jezus wil ons zal verhoren. Christus nam niet alleen weg wat we verdienen, maar Hij verdiende ook wat we verlangen: genade in plaats van toorn. Daad van geloof Elk gebed is zo een daad van geloof. Als een onwaardige zondaar kom je tot God en in de Naam van de Heere Jezus verwacht je van Hem een antwoord, omdat Hij dat heeft beloofd in Zijn Woord. In het gebed brengen we Hem het handschrift van de Heilige Geest onder ogen. De Heere is gevoelig voor Zijn eigen handschrift. Daarom is het belangrijk dat we de 14 de waarheidsvriend 19 augustus 2010

6 Heere Zijn eigen woorden voorhouden. Met vrijmoedigheid Hoe te bidden? Met vrijmoedigheid! We lezen in de Hebreeënbrief: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Een voorbeeld van zo n vrijmoedig en op het Woord gegrond gebed lezen we in het boek Handelingen. Petrus en Johannes zijn net vrijgelaten uit de gevangenis. Ze hebben van de Joodse leidslieden te horen gekregen dat ze niet meer mogen spreken en leren in Jezus naam en vertellen dat in de gemeente. Dit brengt de gemeente eendrachtig bij God. Heere! Gij zijt de God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn. Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. ( ) En nu, Heere, zie op hun dreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken; daarin dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. (Hand.4:24-30) Wat is het gevolg van dit bidden? De Heere beweegt de plaats en vervult hen met de Heilige Geest en zij spreken het Woord van God met vrijmoedigheid. Trefwoorden Voor het hoe te bidden kunnen bepaalde trefwoorden helpen. Ik denk aan aanbidden, belijden, dankzeggen en smeken. Aanbidden. Het is belangrijk om God te aanbidden, om Zijn deugden te verheerlijken, om te zeggen hoe groot God is. Belijden. Bidden is belijden van de zonden. We belijden de Heere hoe goed Hij is, hoe vol van genade Hij is en we zeggen tegen de Heere hoe slecht wij zijn. We bidden om genade. Dankzeggen. We danken God voor bewezen weldaden. Met name voor wat Hij heeft gedaan in de Heere Jezus Christus. Smeken. Dat is het hart uitstorten, onze noden de Heere bekend maken, verzoeken doen. Om te voorzien in bewaring, om te verlossen van de boze. Samenvattend kun je zeggen: Het gebed is op God gericht (Matth.6:9-13), is ernstig en eerbiedig (Ps.119:9-10), gebeurt vrijmoedig (Hebr.4:16, 1Joh.5:14-15), met verwachting en aanhoudend (Luk.18:1-8), ootmoedig (Luk.18:10-14) en in Jezus naam. J. Muller column Vrije schoolkeuze Recent hoorde ik in Engeland een bericht dat de Britse overheid de mogelijkheid creëert voor ouders om zelf een onafhankelijke, door de staat gesubsidieerde school te stichten. Een school stichten vanuit een bepaalde levensovertuiging behoort daarbij tot de mogelijkheden. Honderden docenten hebben al aangegeven hierin graag mee te gaan. De plaatselijke overheid, die altijd een flinke rol speelde, komt daarbij buitenspel te staan; de kwaliteitcontrole blijft onveranderd in de handen van de inspectie. De achterliggende gedachte is om zo de kwaliteit van de scholen een impuls te geven. Veel Britse ouders zijn ontevreden over en teleurgesteld in het huidige onderwijs. Tot dusver kennen alleen Zweden en de Verenigde Staten een dergelijk systeem. De vrijheid van onderwijs die wij hebben, is overigens volstrekt uniek. Opmerkelijk is de sterke betrokkenheid van de Britse ouders op de prestaties van hun kinderen. Uit verschillende interviews kwam naar voren dat ouders vonden dat de kinderen zelf te weinig deden en de school hen te weinig tot werken aanzette. Strenger optreden naar de jeugd wordt steeds vaker als onvermijdelijk gezien. Dat ook ouders zich daarbij in positieve zin sterk betrokken weten op de prestaties en inspanningen! van hun kroost, is een eerste vereiste. Positieve uitzonderingen daargelaten, had de laatste groep examenkandidaten in ons voortgezet onderwijs er best een schepje bovenop kunnen doen. Er wordt niet echt veel aan huiswerk gedaan. Een schoolleider repte zelfs over een Jan Saliegeest. Toch speelt er mijns inziens nog een aspect. Een Hongaarse collega vertelde me dat wij in Nederland de vrijheid van onderwijs wel heel vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Wij en onze leerlingen hoeven nauwelijks voor onze overtuiging uit te komen. In landen waar alle leerlingen naar een staatsschool gaan, is het christen zijn vaak een kwestie van offers brengen of zelfs gediscrimineerd worden. Zijn wij in Nederland niet erg veel dingen in het dagelijks leven normaal gaan vinden, ook de vrije schoolkeuze? De genoemde collega opperde de gedachte dat het wegvallen van deze vrijheid onze afhankelijkheid zou kunnen doen toenemen. Laten we hopen en bidden dat we onze onderwijsvrijheid mogen behouden. Het is immers een onopgeefbaar groot goed. Tegelijkertijd wordt het ons steeds duidelijker dat deze vrijheid puur genade is. J. van Wijk Dr. J. van Wijk is als docent verbonden aan Driestar Hogeschool en Driestar College te Gouda. Onze vrijheid van onderwijs is volstrekt uniek de waarheidsvriend 19 augustus

7 Bidden [4, kringgebed en gebedskring] Groep heeft extra valkuil Ds. J. Muller is hervormd predikant te Zetten-Andelst. Volgende keer deel 5, over gebedssamenkomsten. Op scholen doen jongeren aan kringgebed. In gemeenten ontstaan spontaan gebedskringen. De een juicht het toe, de ander heeft zijn bedenkingen. Is er iets op tegen om samen te bidden? In de Bijbel komen we het samen bidden tegen. Alleen al in Handelingen zes keer. Wellicht goed om te zien wie bij de gebedssamenkomst aanwezig zijn. In Handelingen 1 en 2 zijn de apostelen aanwezig (1:14). Dat gebeurt dus niet buiten ambtelijke leiding om. Handelingen 12 wekt de gedachte dat de gehele gemeente bijeen is om te bidden. We lezen in de Schrift dat we de onderlinge bijeenkomsten niet moeten nalaten. Waarom komt de gemeente bijeen? Om het Woord te horen. Om gemeenschap te oefenen. En om te bidden. Gebed is een wezenlijk onderdeel. De Naam des Heeren wordt aangeroepen. We belijden dat het grote noodzaak is Zijn Naam aan te roepen. We erkennen in het aanroepen dat we niets zonder de Heere kunnen doen. Een bijeenkomst van de gemeente naast de zondagse eredienst hoort deze elementen ook in zich te hebben. den. Onder andere om geestelijke doorbraak van Woord en Geest, om bekering. Er wordt voorbede gedaan. En tijdens de Leicesterconferentie, een predikantenconferentie in Engeland, komen deelnemers elke ochtend samen om te bidden. Opvallend is dat altijd eerst het Woord van God wordt geopend, de Schrift is leidraad voor de samenkomst. Bemoediging Deze samenkomsten willen bemoedigen. Gemeenschap met andere christenen in het gebed ís ook een geweldige bemoediging. Het spoort aan tot persoonlijke omgang met de Heere. Het verdiept het geestelijke leven. Een andere reden voor een gebedssamenkomst is als er specifieke noden zijn die het land treffen. Denk aan bepaalde wetgevingen of grote zorgen. Deze nood wordt in zo n bijeenkomst voor God neergelegd. Belangrijk is dat er naast verlegenheid met de zorgwekkende situatie, vooral afhankelijkheid van de Heere wordt beleden. Verootmoediging en schuld belijden horen dan een plaats te hebben. Binnenkamer Wat we in de discussie over kringgebed en gebedskring in de gemeente en buiten de gemeente, op school of waar dan ook niet moeten vergeten, is de opdracht van de Heere Jezus: Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. De catechismus leert dat tot een gebed dat God aangenaam is, behoort dat In groepsgebed kan fijn gevoel doel worden Schrift als leidraad Bij de puriteinen, die voornamelijk van invloed zijn in Engelssprekende gebieden, zijn doordeweekse gebedssamenkomsten een bekend gegeven. In Amerika, binnen onze familie- en vriendenkring, komt de gemeente eens in de twee weken doordeweeks bij elkaar om te bidwij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van Zijn majesteit verootmoedigen. Er zijn zaken die niet in het openbaar hoeven gebracht te worden. En ook niet moeten, want dat kon ook nog wel eens vervelende gevolgen hebben. Persoonlijke zaken die we liever alleen voor God neerleggen. We leven in een tijd waarin alles open ligt en we een enorme emocultuur kennen, waar mensen van smullen. Maar God vraagt van ons vooral de stilte van de binnenkamer te zoeken. Die plek is de belangrijkste gebedsplaats voor een christen. Daar ligt de frontlinie van de geestelijke oorlogsvoering. Er is voor een christen namelijk niets moeilijker dan het gebed in de binnenkamer. De machten van de boze verzetten zich heftig wanneer we onze binnenkamer opzoeken om tot God te naderen. Listige aanslagen worden door de boze beraamd. Hij wil verhinderen dat we het Woord rustig overdenken, dat we ons concentreren en ons hart voor God uitstorten. Maar in geloofsgehoorzaamheid zoeken we als een Jakob biddend te worstelen met God. Jakob bad alleen. Dat lees ik ook van een Izak. Hij ging alleen het veld in om te bidden. Ik lees van de Heere Jezus dat Hij de berg op ging om te bidden tot Zijn Vader, ook alleen. Wat belangrijk om een binnenkamer te hebben om alleen te zijn met God. Gevaar van eiland Op bepaalde gevaren van het sa- 16 de waarheidsvriend 26 augustus 2010

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr.

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. 3 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Kerk-zijn in een seculiere samenleving

Kerk-zijn in een seculiere samenleving Rapport Kerk-zijn in een seculiere samenleving Definitieve versie 2 maart 2013 Synodale commissie Kerk-zijn in een seculiere samenleving 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Terugblik... 5 1.2 Samenstelling...

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof Het boek Ruth H. Rossier Het boek Ruth genade en geloof Het boek Ruth, genade en geloof Auteur: H. Rossier Vormgeving: Jan Paul Spoor Derde, herziene editie 2015 Copyright OudeSporen online uitgeverij

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Jaargang 20 no 3 maart 2013. Onschuld en sluwheid. Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend

Jaargang 20 no 3 maart 2013. Onschuld en sluwheid. Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend Jaargang 20 no 3 maart 2013 Onschuld en sluwheid Verder in dit nummer o.a.: - De vervloekte ring - HC: vaste grond - Genade is spannend Jaargang 20 no 3 maart 2013 Duif en slang in één persoon Schriftlicht

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie