TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden"

Transcriptie

1 TELINSTRUCTIE Wie? REEËN Wat? IN UTRECHT Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden januari 2013

2

3 INTRODUCTIE Voor u ligt de telinstructie reeën zoals tot stand gekomen in goed overleg tussen het projectteam faunatellingen en de Utrechtse Wildbeheereenheden. Deze instructie beoogt uitwerking te geven aan de adviezen met betrekking tot het inventariseren van reeën zoals vermeld in het rapport: Evaluatie van het reeënbeheer in de provincie Utrecht; periode , R. Schoon, Door middel van het uniformeren van de organisatie, aansturing, coördinatie, verwerking en validatie van de telling is getracht de bestaande methodiek verder te verfijnen en te optimaliseren. Hierdoor werken wij gezamenlijk aan het nog beter in kaart brengen van de ontwikkelingen in de ree populatie in Utrecht. 1

4 2

5 Doel: - Het zo goed mogelijk inzicht verkrijgen in de minimale voorjaarstand van het ree. Moment van tellen - De reetelling wordt uitgevoerd in aansluiting op de voorjaarstelling, die jaarlijks plaatsvindt op de 1 e zaterdag van april. - Voor de Wildbeheereenheden Noorderpark en Vijfheerenlanden geldt een uitzondering vanwege de aldaar aanwezige griendcomplexen. Deze WBE s tellen twee weken voorafgaand aan de voorjaarstelling. Methodiek van tellen - Telling bestaande uit drie achtereenvolgende telmomenten, te weten: avond/ochtend/avond volgens de MNA-methode (Minimal Number Alive); registratie van alléén de daadwerkelijk getelde reeën (géén schattingen, ervaringsgegevens en/of ophogingspercentages!) - Gelet op de koppeling met de Faunatelling (1 e zaterdag van april) vindt de reetelling derhalve plaats op de volgende momenten: vrijdagavond/zaterdagochtend 1 /zaterdagavond - In bijzondere omstandigheden kan de WBE/reewildcommissie besluiten om de telling ook uit te voeren op: donderdagavond/vrijdagochtend/vrijdagavond gevolgd door de reguliere faunatelling op zaterdagochtend. Let op: indien hiertoe wordt besloten dan dient deze afwijkende telreeks in de gehele WBE gelijktijdig en op een eenduidige wijze te worden uitgevoerd. Afwijkingen op telgebiedsniveau dienen te allen tijde worden vermeden. Tijdstip van tellen - Ochtend: uur (1 uur voor zonsopkomst tot 1,5 uur na zonsopkomst 2 ) - Avond: uur ( 2 uur voor zonsondergang tot half uur na zonsondergang) Opmerking: afhankelijk van de (lokale) weersomstandigheden en/of de begroeiing (open terrein versus bebost terrein) kan plaatselijk de telling iets later worden begonnen of eerder worden beëindigd. Het (nog) goed kunnen aanspreken van de reeën is hierbij van doorslaggevend belang 1 De Faunatelling vangt aan om uur 2 Zonsopkomst rond de eerste zaterdag van april: omstreeks uur, zonsondergang: uur 3

6 Hoe tellen - De WBE/Reewildcommissie ziet er op toe dat de reetelling binnen haar werkgebied gebiedsdekkend plaatsvindt. De WBE wordt hiertoe ingedeeld in vaste telgebieden met een minimum oppervlakte van een jachtveld (zie voorts de bijlage). De WBE/Reewildcommissie ziet er op toe dat in alle gebieden waar reeën voor kunnen komen de telling plaatsvindt. - Om te bepalen welke gebieden dit zijn neemt de WBE/Reewildcommissie kennis van de informatie uit de vorige Faunatelling waarover jachthouders eerder hebben gerapporteerd. - Een telgebied moet in zijn geheel worden geteld. Dit geschiedt bij voorkeur per auto en een telploeg bestaande uit 2-3 personen. - Idealiter bestaat de samenstelling van de telploeg uit: een chauffeur die het gebied goed kent en weet waar de reeën te verwachten zijn, een deskundige teller met ervaring met het aanspreken van reeën almede een rapporteur. - Per jachtveld wordt zoveel mogelijk een vaste route gereden die meerjarig vastligt. Reeën waarvan vermoedt wordt dat deze al eerder zijn geteld worden niet opnieuw opgeschreven. - Bij het kiezen van de route wordt rekening gehouden met de grenzen van het telgebied. Om dubbeltellingen te vermijden dient de route zo te worden gekozen dat reeën aan de andere zijde van het telgebied niet worden genoteerd. (Vermeende) dubbeltellingen dienen op deze wijze niet meer achteraf door de WBE te worden verwijderd. - Indien het telgebied niet volledig vanuit een auto kan worden geteld wordt aanvullend geteld vanuit hoogzitten. - De WBE/Reewildcommissie is extra alert op het in kaart brengen van zgn. minipopulaties en/of veldreeën. - WBE s die (normaliter) geen (stand)reeën herbergen worden gevraagd dit jaarrond te monitoren en bij nieuwe populaties verzocht dit jaarlijks aan te geven. - De WBE/Reewildcommissie ziet er op toe dat terreinen primair gelegen in de overgang tussen stedelijk en landelijk gebied maar waar wel (sporadisch) reeën worden waargenomen structureel onderdeel uitmaken van de reeëntelling. - De WBE/Reewildcommissie ziet er op toe dat bij gebrek aan deskundige tellers in bepaalde terreindelen deze worden aangevuld. Indien dit binnen haar eigen geledingen niet mogelijk is dan neemt zij contact op met de FBE die in overleg met KNJV en VHR tracht extra tellers te regelen. - De telploeg levert direct na afloop van de telling de drie afzonderlijke telformulieren in alsmede de drie daarbij behorende kaarten met daarin de diverse waarnemingen alsmede de 4

7 door hen gereden telroute en in voorkomende gevallen de locaties van de hoogzitten van waaruit additioneel is geteld. - De WBE/Reewildcommissie noteert per telgebied, per telmoment de resultaten in het daarvoor beschikbaar gestelde digitale formulier. - Er wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën: bok, geit, bokkalf, geitkalf. Indien bijvoorbeeld vanwege de afstand dit onderscheid niet goed kan maken, behoren de waargenomen dieren in de kolom onbekend te worden vermeld. Aandachtspunten - De waarneming wordt duidelijk geregistreerd op een telformulier en bijbehorende kaart met uniek nummer (volg nummer) en aantekeningen over de plaats, het tijdstip, geslacht en leeftijdscategorie. - Een telronde is in de praktijk na 2 tot 2,5 uur afgerond. Is het telgebied kleiner dan wordt met de avondtelling later gestart en met de ochtendtelling eerder gestopt met tellen om zo de schemerperiode optimaal te benutten. Een telronde wordt slechts eenmalig gereden om dubbeltellingen zo veel mogelijk te vermijden. - Van dieren die na observatie duidelijk vluchten in de richting van een naburig telgebied wordt naast het aantal en geslacht (indien aangesproken, anders het aantal bij onbekend vermelden), het tijdstip en de vluchtrichting (windstreken) vermeld. - Om de inspanning van iedere telploeg zoveel mogelijke gelijk te houden en om de kans op eventuele verstoring te verkleinen wordt aanbevolen om het uit de auto stappen zoveel mogelijk te beperken. Rapportage en bepaling minimal number alive - De bepaling van het minimal number alive op WBE-niveau wordt bepaald door de optelsom van de afzonderlijke telmomenten met de hoogste score van de telgebieden (inclusief de categorie onbekend). Hiertoe worden door de WBE de telcijfers per telgebied ingevuld op het hiervoor door de FBE ter beschikking gestelde digitale formulier. De hoogste score wordt automatisch ingevuld. Validatie - De WBE verwerkt de op jachtveld/telgebied verzamelde gegevens in het hiervoor door de FBE beschikbaar gestelde digitale verzamelformulier, bij vragen/onduidelijkheden neemt zij contact op met de betreffende teller; de WBE archiveert de op jachtveld/telgebied niveau aangeleverde gegevens. 5

8 - Binnen 3 weken na de uitvoering van de telling stuurt de WBE haar digitale formulier toe aan Conny Holdinga, secretaris van het Gewest; indien zij op het eerste oog opvallende zaken constateert neemt zij contact op met de betreffende WBE. - De secretaris van het Gewest rapporteert eveneens binnen 3 weken het Projectteam Faunatellingen. - Het Projectteam Faunatelling valideert de telgegevens. 6

9 BIJLAGE TELGEBIEDEN Doel Voor de reetelling geldt dat de gehele WBE geteld wordt. De telling moet gebiedsdekkend zijn. Een gebiedsdekkende telling vergt veel organisatie, maar levert het beste beeld op van de getelde populatie. Om een gebiedsdekkende telling uit te voeren is het noodzakelijk om de WBE in te delen in telsectoren (te tellen deelgebieden), zodanig dat het gehele WBE gebied is toebedeeld aan telgebieden. Belang van telgebieden Door met telgebieden te werken wordt het duidelijk wat eventuele blanco telgebieden zijn. Dit zijn gebieden waar voorheen geen telgegevens van beschikbaar waren, omdat niet elk jachtveld, beheergebied of landgoed werd geteld of doordat sommige jagers niet zijn aangesloten bij de WBE. Met een telgebied indeling kunnen deze witte vlekken wel worden meegenomen. Wanneer er in telsectoren geteld wordt zijn er over het algemeen minder tellers nodig dan wanneer iedere jager alleen zijn eigen jachtveld telt. Telsectoren De grootte van een telgebied wordt zo bepaald dat de tijdsinspanningen te vergelijken zijn en het gehele gebied in één ochtend op reeën geïnventariseerd kan worden door een telgroep (± 2-3 personen). Een telgebied kan zowel samengevoegde jachtvelden omvatten als gebieden niet zijnde jachtvelden (industrieterrein, natuurgebied, etc.). Binnen de WBE zijn geen gebieden meer die niet tot een telsector behoren. Kortom de gehele WBE is opgedeeld in telgebieden. Jachthouders mogen hun eigen jachtveld tellen maar kunnen daarnaast dus om- of tussenliggende gebieden met de inventarisatie meenemen - mits het jachtveld niet zodanig groot is dat het een telgebied in zijn geheel kan zijn. De groottes van een telgebied kunnen verschillen per WBE en zijn afhankelijk van de overzichtelijkheid van het gebied en mogen naar eigen inzicht worden ingedeeld. Let op: Telgebieden verschillen van de representatieve telgebieden die voor de wildtrendtelling worden gebruikt. Deze representatieve telgebieden bestrijken in totaal ongeveer 1/10 deel van de WBE, terwijl telsectoren tezamen de gehele oppervlakte van het WBE gebied beslaan. Aandachtspunten: - Sommige WBE s liggen in meerdere provincies. Zorg ervoor dat de grenzen van de telgebieden niet provincie overschrijdend zijn! Ook kunnen afzonderlijke telgebieden nooit de grenzen van de WBE overschrijden, maar zullen op de buitengrens moeten liggen. Dit is noodzakelijk voor de verwerking en analyse van de resultaten. 7

TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden

TELINSTRUCTIE REEËN IN UTRECHT. Wie? Wat? Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden TELINSTRUCTIE Wie? REEËN Wat? IN UTRECHT Waar? Projectteam Faunatellingen i.s.m. de Utrechtse Wildbeheereenheden INTRODUCTIE Voor u ligt de telinstructie reeën (inclusief eventueel aanwezige grote hoefdieren

Nadere informatie

INSTRUCTIE WINTERTELLING 2012

INSTRUCTIE WINTERTELLING 2012 INSTRUCTIE WINTERTELLING 2012 Wintertelling knobbelzwaan en meerkoet op 21 januari 2012 Afdeling Faunazaken December 2011 Internet: www.knjvintranet.nl E-mail: biologie@knjv.nl Telefoon: 033-4619841 Wintertelling

Nadere informatie

UNIFORME TELINSTRUCTIE VOORJAARSTELLING

UNIFORME TELINSTRUCTIE VOORJAARSTELLING UNIFORME TELINSTRUCTIE VOORJAARSTELLING Wat stuurt u terug: Overzichtskaart met ingetekend: nestkolonies van roeken belopen vossenburchten gebieden met reewild dat niet geteld wordt Excel-formulier met

Nadere informatie

FaunaRegistratieSysteem (FRS): Stap-voor-Stap Instructie Tellingen voor WBE secretarissen & Telling Coördinatoren

FaunaRegistratieSysteem (FRS): Stap-voor-Stap Instructie Tellingen voor WBE secretarissen & Telling Coördinatoren FaunaRegistratieSysteem (FRS): Stap-voor-Stap Instructie Tellingen voor WBE secretarissen & Telling Coördinatoren Inhoudsopgave: Korte Inleiding -A- Klaarzetten Telplan door FBE -B- WBE mogelijkheden VOORAF

Nadere informatie

Landelijk telprotocol reeën VHR

Landelijk telprotocol reeën VHR Landelijk telprotocol reeën VHR Protocol voor het tellen van reeën. Februari 2014 Vereniging Het Reewild Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Trend bepaling populatie op basis van minimaal aantal aanwezige reeёn..3

Nadere informatie

Instructie Voorjaarstelling

Instructie Voorjaarstelling Instructie Voorjaarstelling Instructie voor WBE s bij de organisatie van faunatellingen KNJV Afdeling Faunazaken Februari 2014 Internet: www.knjvintranet.nl E-mail: biologie@knjv.nl Telefoon: 033-4619841

Nadere informatie

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers.

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. VOORJAARSTELLING 2012 TELFORMULIEREN De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. Inventarisatieformulier 6 en 7 kopiëren ten behoeve van de jachthouders in uw WBE. Voorjaarstelling

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Instructie Voorjaarstelling

Instructie Voorjaarstelling Instructie Voorjaarstelling Instructie voor WBE s bij de organisatie van faunatellingen KNJV Afdeling Faunazaken Februari 2014 Internet: www.knjvintranet.nl E-mail: biologie@knjv.nl Telefoon: 033-4619841

Nadere informatie

Instructie Voorjaarstelling 2015

Instructie Voorjaarstelling 2015 Instructie Instructie voor WBE s bij de organisatie van faunatellingen Koninklijke Jagersvereniging Afdeling Ecologie Maart 2015 Internet: www.koninklijke-jagersvereniging.nl E-mail: ecologie@knjv.nl Telefoon:

Nadere informatie

Protocol zomertelling ganzen

Protocol zomertelling ganzen Protocol zomertelling ganzen Gezamenlijk protocol voor de provinciale zomertellingen van ganzen Landelijke technische werkgroep zomertelling ganzen Vastgesteld: April 2012 Inleiding Dit protocol is opgesteld

Nadere informatie

Ganzenakkoord. Product: Handleiding en telprotocol Zomertelling ganzen. Taakgroep: Monitoring

Ganzenakkoord. Product: Handleiding en telprotocol Zomertelling ganzen. Taakgroep: Monitoring Ganzenakkoord Product: Handleiding en telprotocol Zomertelling ganzen Taakgroep: Monitoring Contactpersoon: Joachim van der Valk Opleverdatum: 6 juni 2013 Zomertelling ganzen Handreiking Organisatie Mei

Nadere informatie

Wildbeheereenheid Nieuwsbrief 2/2014 Lopikerwaard e.o.

Wildbeheereenheid Nieuwsbrief 2/2014 Lopikerwaard e.o. Wildbeheereenheid Nieuwsbrief 2/2014 Lopikerwaard e.o. VOORJAARSTELLING 2014 - Nemen de meerkoeten en knobbelzwanen in de Lopikerwaard toe of af? - Hebben we de populatie zwarte kraai onder controle? -

Nadere informatie

TELINSTRUCTIE. Rapportages graag uiterlijk zondag 19 mei a.s. aan mevrouw C. Holdinga (choldinga@planet.nl)

TELINSTRUCTIE. Rapportages graag uiterlijk zondag 19 mei a.s. aan mevrouw C. Holdinga (choldinga@planet.nl) TELINSTRUCTIE 2013 Wat stuurt u terug: Overzichtskaart met ingetekend: nestkolonies van roeken belopen vossenburchten gebieden met reewild dat niet geteld wordt Excel-formulier met telgegevens, getelde

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND

VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND Vastgesteld 9 september 2014 zaaknr. 2014-003717. Expirerend 1 oktober 2019. Laatst gewijzigd 28 juli 2015 en bij veegbesluit december

Nadere informatie

Damhert- en reetelling duingebied Noord- en Zuid-Holland 2014. Rapport van het beoordelingscomité

Damhert- en reetelling duingebied Noord- en Zuid-Holland 2014. Rapport van het beoordelingscomité Damhert- en reetelling duingebied Noord- en Zuid-Holland 2014 Rapport van het beoordelingscomité Haarlem 05 juni 2014 1 Damhertentelling Noord- en Zuid-Holland 2014 Rapport van het beoordelingscomité Inhoud

Nadere informatie

Zomerganzentelling Provincie Utrecht

Zomerganzentelling Provincie Utrecht Zomerganzentelling 2015 - Provincie Utrecht Utrecht, 29 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader en provinciaal beleidskader... 4 3. Resultaten... 5 Totaalbeeld... 5 Soorten

Nadere informatie

Integrale telling Zomerganzen Zuid-Holland 2010

Integrale telling Zomerganzen Zuid-Holland 2010 Integrale telling Zomerganzen Zuid-Holland 2010 Resultaten en aanbevelingen Integrale telling Zomerganzen Zuid-Holland 2010 Resultaten en aanbevelingen A. Visser J.A. Guldemond W. Tolkamp CLM Onderzoek

Nadere informatie

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren Monitoring op natuurboerenerven Uitleg over de systematiek van het monitoren Inleiding Boerenzwaluwen op het erf, korenbloemen in de akkers, fladderende citroenvlinders tussen de schuren. Al dat pracht

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid FAUNABEHEERPLAN WILDSOORTEN NOORDHOLLAND HOUTDUIVEN Faunabeheereenheid NoordHolland September 2004 Auteur, Secretariaat van de Faunabeheereenheid Houtduiven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland 2013 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Deze fraaie vogel is de laatste decennia sterk afgenomen (-95%).Ten

Nadere informatie

Damhert- en Reetelling Duingebied Noord- en Zuid-Holland 2016 Rapport van het beoordelingscomité

Damhert- en Reetelling Duingebied Noord- en Zuid-Holland 2016 Rapport van het beoordelingscomité Damhert- en Reetelling Duingebied Noord- en Zuid-Holland 2016 Rapport van het beoordelingscomité B. Bieze & C.F. Schoon Faunabeheereenheid Noord-Holland & Faunabeheereenheid Zuid-Holland Damhert- en Reetelling

Nadere informatie

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Periode 2008-2013 Céline Malengreaux, Jan Vercammen, Alain Licoppe, Frank Huysentruyt, Jim Casaer Dankwoord Het uitvoeren

Nadere informatie

Jaarverslag Zoogdierenonderzoek Hobokense Polder

Jaarverslag Zoogdierenonderzoek Hobokense Polder Jaarverslag 2015 - Zoogdierenonderzoek Hobokense Polder Ondertussen ben ik erin geslaagd om alle opnames van 2015 te verwerken. Ja, het was niet altijd even evident dit jaar. We hadden immers het aantal

Nadere informatie

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Foto J. Schwiebbe - http://www.birdphoto.nl April 2009, Matthijs Broere (Waarneming.nl) & Fred Hustings (SOVON) 1. Inleiding Afgelopen winter

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Wilde eend (Anas platyrhynchos) Specificatie: (gelegerde) granen Periode: 1-7-2015 tot 15-8-2015 Zaaknummers: 2010-011997 en 2010-012002

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Leidraad. voor het. Beheer. van. Reeën VERENIGING. Het Reewild. november 2007. Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging Vereniging Het Reewild

Leidraad. voor het. Beheer. van. Reeën VERENIGING. Het Reewild. november 2007. Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging Vereniging Het Reewild Leidraad voor het Beheer van Reeën VERENIGING Het Reewild november 2007 Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging Vereniging Het Reewild INHOUD I. Inleiding II. Reeën in Nederland III. Wettelijk kader

Nadere informatie

Instructie Voorjaarstelling 2009

Instructie Voorjaarstelling 2009 Voorjaars voor WBE s bij de organisatie van fauna KNJV Afdeling zak februari Internet: www.knjvintranet.nl E-mail: biologie@knjv.nl Telefoon: 033-4619841 INSTRUCTIE VOORJAARSTELLING Vier jaar geled is

Nadere informatie

Integrale telling Zomerganzen. Zuid-Holland Resultaten en aanbevelingen. H.J. den Hollander. A. Visser. CLM Onderzoek en Advies

Integrale telling Zomerganzen. Zuid-Holland Resultaten en aanbevelingen. H.J. den Hollander. A. Visser. CLM Onderzoek en Advies Integrale telling Zomerganzen Zuid-Holland 2011 Resultaten en aanbevelingen H.J. den Hollander A. Visser CLM Onderzoek en Advies Culemborg, november 2011 CLM 770-2011 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Telprotocol

Nadere informatie

Afschotregistratie ganzen en Smienten (P5) Rapportage seizoen

Afschotregistratie ganzen en Smienten (P5) Rapportage seizoen Afschotregistratie ganzen en Smienten (P5) Rapportage seizoen 2005-2006 In Alterra-Technische opdracht van het Ministerie rapportage van Landbouw, - Afschotregistratie Natuur en Voedselkwaliteit ganzen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Hazentellingen in de schijnwerper Hoe bruikbaar zijn schijnwerpertellingen bij het opvolgen van hazenpopulaties? Reportage

Hazentellingen in de schijnwerper Hoe bruikbaar zijn schijnwerpertellingen bij het opvolgen van hazenpopulaties? Reportage Hazentellingen in de schijnwerper Hoe bruikbaar zijn schijnwerpertellingen bij het opvolgen van hazenpopulaties? Auteurs: Frank Huysentruyt, Thomas Scheppers & Jim Casaer in samenwerking met het Kenniscentrum

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

6.1 Houtduif (Columba palumbus)

6.1 Houtduif (Columba palumbus) 6.1 Houtduif (Columba palumbus) 1. Status De houtduif is een wildsoort waarop door de jacht populatiebeheer plaatsvindt. De jacht is toegestaan van 15 oktober t/m 31 januari. Daarnaast is de houtduif landelijk

Nadere informatie

BROEDGEVALLEN VAN DE RAAF IN DE PROVINCIE UTRECHT IN 2009 EN 2010

BROEDGEVALLEN VAN DE RAAF IN DE PROVINCIE UTRECHT IN 2009 EN 2010 BROEDGEVALLEN VAN DE RAAF IN DE PROVINCIE UTRECHT IN 2009 EN 2010 André van Kleunen en Gert Ottens Een paar jaar geleden hebben we in de Provinciale Nieuwsbrief van SOVON en in de Kruisbek aangekondigd

Nadere informatie

Handleiding voor de invoermodule Paddenstoelenmeetnet

Handleiding voor de invoermodule Paddenstoelenmeetnet Handleiding voor de invoermodule Paddenstoelenmeetnet Versie 1.4 Menno Boomsluiter 29-8-2013 paddenstoelen.meetnetportaal.nl 1 INHOUD 1 Welkom... blz. 3 2 Inloggen en starten... 3 3 Mijn meetpunten...

Nadere informatie

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE;

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE; Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan 2014-2019 Flora- en faunawet Flora- en faunawet: goedkeuring faunabeheerplan Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/025032 Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

Handleiding Inventarisatie met Softwear

Handleiding Inventarisatie met Softwear Handleiding Inventarisatie met Softwear In verband met de verwerking van voorraden en mutaties in SAP is er het eea gewijzigd qua inventarisatie. Meest belangrijke wijziging is dat de voorraad NIET meer

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Word ook actief voor onze zoogdieren!

Word ook actief voor onze zoogdieren! ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT VRIJWILLIGERS Word ook actief voor onze zoogdieren! Gezocht: haas, konijn, ree, vos, egel en eekhoorn, bijzondere muizen zoals de hazelmuizen, bevers, bunzingen en boommarters

Nadere informatie

Zomerganzentelling Provincie Utrecht. Canadese gans

Zomerganzentelling Provincie Utrecht. Canadese gans Zomerganzentelling 2016 - Provincie Utrecht Canadese gans Utrecht, september 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader en provinciaal beleidskader... 4 3. Resultaten... 5 Totaalbeeld...

Nadere informatie

Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen

Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen Overwinterende Grote Zilverreigers in de Kempen en Peel Roel van den Heuvel en Robert Kastelijn Echt veel informatie is er nog niet te vinden over Grote Zilverreigers

Nadere informatie

Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC

Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC FENAC Versie 1.0 Utrecht, september 2007 Annius Groenink Niels Barnhard Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 3 2. PROBLEEMANALYSE 4 3. BESCHRIJVING

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde In opdracht van: SAB BV Oktober 2013 Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Colofon:

Nadere informatie

5.2 Wilde eend (Anas platyrhynchos)

5.2 Wilde eend (Anas platyrhynchos) 5.2 Wilde eend (Anas platyrhynchos) 1. Status De wilde eend was reeds beschreven in het fbp. Omdat de tekst op een aantal punten herziening behoefde, is deze integraal herschreven. De wilde eend is een

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

provinciedrenthe . 03 JULI 2017 Ingek.; Aan: Faunabeheereenheid Drenthe t.a.v. mevr. A. Doornbos Postbus LA ASSEN PROUNDER No.:.

provinciedrenthe . 03 JULI 2017 Ingek.; Aan: Faunabeheereenheid Drenthe t.a.v. mevr. A. Doornbos Postbus LA ASSEN PROUNDER No.:. co s provinciehuis Westerbrink i, Assen postadres Postbus 122, 9400 ac Assen www.drenthe.nl (0592)36 55 55 provinciedrenthe Aan: Faunabeheereenheid Drenthe t.a.v. mevr. A. Doornbos Postbus 50040 9400 LA

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over

Nadere informatie

TOELICHTING MELDEN > AFSCHOT EN MAATREGELEN

TOELICHTING MELDEN > AFSCHOT EN MAATREGELEN TOELICHTING MELDEN > AFSCHOT EN MAATREGELEN Via een wizard kunt u in FRS onder één menukeuze vrijwel alle soorten afschot en maatregelen melden, onafhankelijk van de wettelijke basis, op grond waarvan

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe.

Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe. Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe. In het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag (3-3-2012) stond een artikel waarin aangegeven werd dat door overtellingen

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming Bijlage 5 Evaluatie van het experiment met centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing de leden van het Europees Parlement. I. Inleiding Gedurende de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling AANTAL. Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling Sinds 1973 worden elke veertien dagen de vogels in de westelijke Eempolders geteld. Dat is nu dus al ruim 38 jaar. Wat rekenwerk levert op dat op

Nadere informatie

KNNV Zoogdierenwerkgroep Voorne

KNNV Zoogdierenwerkgroep Voorne KNNV Zoogdierenwerkgroep Voorne vleermuis foto Jan Alewijn verslag 48 Wintertelling Vleermuizen Voorne januari 2011 2 e versie Jan Alewijn Dijkhuizen inleiding Sinds de winter van 1982 worden op Voorne

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Toelichting voor gebiedscoördinatoren

Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Toelichting voor gebiedscoördinatoren Werkt voor provincies Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Versie 1.0 Datum 14 januari 2014 Status Definitief Versiebeheer Versie Datum Wijziging (t.o.v vorige versie) Hoofdstuk 1.0 14 jan 2014

Nadere informatie

Nachtzwaluwinventarisatie Leenderbos 2005.

Nachtzwaluwinventarisatie Leenderbos 2005. Nachtzwaluwinventarisatie Leenderbos 2005. INVENTARISATIE VAN NACHTZWALUWEN IN HET LEENDERBOS EN GROOTE HEIDE 2005 DOOR VOGELWERKGROEP DE KEMPEN. Opgesteld in november 2005 door M. Sloendregt en P. v.d.

Nadere informatie

Inventarisatie Stadsganzen 2016 in vier gemeenten in de Provincie Utrecht

Inventarisatie Stadsganzen 2016 in vier gemeenten in de Provincie Utrecht Inventarisatie Stadsganzen 2016 in vier gemeenten in de Provincie Utrecht Vincent de Boer, Albert de Jong & Berend Voslamber Sovon-rapport 2016/19 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Colofon SOVON

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Toelichting op Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2017

Toelichting op Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2017 Toelichting op Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2017 1. Doelstelling en doelgroep Doelstelling van de verkiezing Nederland Schoon organiseert de Schoonste Winkelgebied Verkiezing om de volgende redenen:

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

Monitoring Zomerganzen

Monitoring Zomerganzen Monitoring Zomerganzen Plan van Aanpak voor een jaarlijkse integrale telling in Zuid-Holland Monitoring Zomerganzen Plan van Aanpak voor een jaarlijkse integrale telling in Zuid-Holland W. Tolkamp J.A.

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl GEBRUIK www.faunaschade.nl (SRS) SRS stelt u in staat om digitaal schademeldingen aan de FBE te verstrekken, machtigingen aan te vragen en indien een verzoekschrift aan het Faunafonds wordt gedaan, het

Nadere informatie

7.3 Zwarte kraai (Corvus corone)

7.3 Zwarte kraai (Corvus corone) 7.3 Zwarte kraai (Corvus corone) 1. Status De zwarte kraai is een landelijk vrijgestelde soort. De vrijstelling betreft het opzettelijk doden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen,

Nadere informatie

6.2 Konijn (Oryctolagus cuniculus)

6.2 Konijn (Oryctolagus cuniculus) 6.2 Konijn (Oryctolagus cuniculus) 1. Status Het konijn is een wildsoort waarop door de jacht populatiebeheer plaatsvindt. De jacht is toegestaan van 15 augustus tot en met 31 januari. Daarnaast is het

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

wiskunde C pilot vwo 2017-II

wiskunde C pilot vwo 2017-II Gewicht van dieren Bij dieren is het energieverbruik afhankelijk van het gewicht. Het volgende verband beschrijft dit: E 3, 27 G 0,73 Hierin is E het energieverbruik in watt en G het gewicht in kg. 3p

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Juli 2015

Nieuwsbrief 2 Juli 2015 Nieuwsbrief 2 Juli 2015 Beste lezer, Inmiddels stijgt de temperatuur alweer naar tropische waarden en zoeken mens en dier verkoeling op. Opgezweept door deze temperaturen vinden momenteel verhitte discussies

Nadere informatie

Coördinatienoodzakelijkbijpopulatiebeheerreeën

Coördinatienoodzakelijkbijpopulatiebeheerreeën Coördinatienoodzakelijkbijpopulatiebeheerreeën Verslag workshopreeënbeheer25oktober2013 FBE Utrecht(De Klomp) Met de workshop Populatiebeheervanreeën. Doen wehetgoed? nam Vereniging Het Reewild(VHR)opvrijdag25oktoberhetinitiatiefvooreenlandelijkediscussieoverhet

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede Opdrachtgever: Uitvoering: Samenstelling: Veldwerk: Status Gemeente Haarlemmermeer Adviesbureau E.C.O. Logisch ing.

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VWO 2017 tijdvak 2 dinsdag 20 juni 13.30-16.30 uur wiskunde C Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Dit

Nadere informatie

Vossenbeheerplan WBE. Tubbergen

Vossenbeheerplan WBE. Tubbergen Vossenbeheerplan WBE. Tubbergen 1.0 Inleiding. Met het in werking treden van de FBE is gesteld dat iedere WBE een beheerplan voor vossen voorhanden dient te hebben. Voor u ligt dan ook het vossenbeheerplan

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode)

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 20 mei 2014 Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) 1 Inleiding 1.1 Kader van het onderzoek Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en

Nadere informatie

1nvexo. Interreg Vlaanderen Nederland. minder invasieve planten en dieren. Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

1nvexo. Interreg Vlaanderen Nederland. minder invasieve planten en dieren. Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1nvexo minder invasieve planten en dieren Interreg Vlaanderen Nederland Europa investeert in uw regio Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Casus Zomerganzen naam spreker/partner Casus

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Roek (Corvus frugilegus) Specificatie: in combinatie met suikerbieten Periode: 1-5-2015 tot 30-6-2015 Zaaknummer: 2014-010833 Foto: R.

Nadere informatie

Implementatie handleiding koppeling met Ysis

Implementatie handleiding koppeling met Ysis Implementatie handleiding koppeling met Ysis Introductie Dit document beschrijft stap voor stap de handelingen die benodigd zijn om een correcte inrichting in ONS te maken zodat Ysis data kan versturen

Nadere informatie

Verslag grondploeg 2014

Verslag grondploeg 2014 Verslag grondploeg 2014 Op 3 en 4 november 2014 vond de jaarlijkse najaarstelling van de grote grazers in de Oostvaardersplassen plaats. Hiervoor gebruikte SBB wederom een helikopter, zoals bepaald in

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij In totaal werden 28374 tellingen doorgegeven verdeeld over meer dan 900.000 verschillende individuen. Er werden 125.550 huismussen

Nadere informatie

Formdesk Response dinsdag 28 maart :40 Post JERSEON. Dit bericht is voor DIV. Ter registratie in Verseon:

Formdesk Response dinsdag 28 maart :40 Post JERSEON. Dit bericht is voor DIV. Ter registratie in Verseon: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Categorieën: Formdesk Response dinsdag 28 maart 2017 11:40 Post voor DIV nalatig pnh JERSEON Titel Verzoek om informatie (Wet openbaarheid van bestuur)

Nadere informatie

Protocol Oog voor het Wad

Protocol Oog voor het Wad Protocol Oog voor het Wad Inloggen Toegang loopt via www.oogvoorhetwad.nl. Eerst inloggen met Sovon PID code. Als je nog geen Sovon account hebt eerst registreren http://portal.sovon.nl/user/newuser Telgebied

Nadere informatie

P R O M O T I E / D E G R A D A T I E R E G E L I N G W A T E R P O L O S C H E I D S R E C H T E R S REGIO MIDWEST

P R O M O T I E / D E G R A D A T I E R E G E L I N G W A T E R P O L O S C H E I D S R E C H T E R S REGIO MIDWEST BIJLAGE II BELEIDSPLAN RWPC 2012 P R O M O T I E / D E G R A D A T I E R E G E L I N G W A T E R P O L O S C H E I D S R E C H T E R S REGIO MIDWEST 1 Inhoud Inhoud.....2 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3

Nadere informatie

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Nieuwsbrief Versie: oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Zoogdieren 3. Herpetofauna 4. Vlinders 5. Overig 6. Colofon Wat dragen de ecoducten bij de Zwaluwenberg bij aan

Nadere informatie

Maart 2015. PRIVACYREGLEMENT

Maart 2015. PRIVACYREGLEMENT PRIVACYREGLEMENT Inhoud: Paragraaf 1: Algemeen.... 3 Paragraaf 2: Welke gegevens worden verwerkt?... 3 Paragraaf 3: Doel van de gegevensverwerking.... 3 Paragraaf 4: Wat wordt met de verwerkte gegevens

Nadere informatie

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015 Adviesnummer: INBO.A.3469 Datum advisering: 22 juli 2016 Auteur(s): Contact:

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Tel. 0318 578 565 info@fbeutrecht.nl www.faunabeheereenheid.nl. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal

JAARVERSLAG 2013. Tel. 0318 578 565 info@fbeutrecht.nl www.faunabeheereenheid.nl. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal JAARVERSLAG 2013 Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal Tel. 0318 578 565 info@fbeutrecht.nl www.faunabeheereenheid.nl Jaarverslag 2013 Faunabeheereenheid Utrecht 1 JAARVERSLAG 2013

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Schoolklimaat en veiligheid

Schoolklimaat en veiligheid Schoolklimaat en veiligheid 2015-2016 In deze rapportage vindt u sturingsinformatie over de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen uit de leerjaren 7 en 8 op uw school. De informatie uit deze rapportage

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie