WET MILIEUBEHEER BESLUIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET MILIEUBEHEER BESLUIT"

Transcriptie

1 WET MILIEUBEHEER BESLUIT Door Heijvar BV, Laar 31 te Berlicum, is op 15 februari 2008, aangepast op 13 mei 2008, een aanmeldingsnotitie-rn.e.r. ingediend. Het betreft een aanmeldingsnotitie-m.e.r. voor het oprichten van twee nieuwe fokzeugenstallen (300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in 300 kraamzeugen- en 599 guste en dragende zeugenplaatsen), een nieuwe gespeende biggenstal ( gespeende biggen en gespeende biggenplaatsen, het wijzigen van twee zeugen- en gespeende biggenstallen naar vleesvarkensstallen (920 vleesvarkens en 920 vleesvarkensplaatsen) en het oprichten van een zoogkoeienstal voor 220 zoogkoeien op een locatie waar nu reeds een agrarisch bedrijf met fokzeugen is gevestigd. De nieuwe stallen en de wijzing in de bestaande stallen worden op de locatie Laar 31 en 35 te Berlicum gerealiseerd, op het perceel kadastraal bekend gemeente Berlicum, sectie L nrs en Binnen de inrichting wordt minder dan m 3 aan bijproducten opgeslagen en minder dan ton bijproducten doorgevoerd in de voorgestelde situatie. Op grond van categorie 28.4 lid a, 6 en c van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. Op grond van artikel 7.4 van de Wet milieubeheer is de activiteit, de uitbreiding van het aantal fokzeugen, middels het oprichten van twee nieuwe stallen aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage. Ingevolge bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieu-effectrapportage, is de voorgenomen activiteit van Heijvar BV m.e.r.-beoordelingsplichtig, omdat sprake is van oprichting van twee nieuwe stallen bestemd voor het fokken of houden van zeugen in gevallen waar de activiteit betrekking heeft op 350 of meer plaatsen voor zeugen. Binnen de nieuw op te richten stallen komen 899 zeugenplaatsen. Dit betekent dat de drempelwaarde van 350 of meer plaatsen voor zeugen wordt overschreden maar minder dan 900 plaatsen worden aangevraagd. Nu deze drempelwaarde wordt overschreden is voor de oprichting en de uitbreiding van het aantal zeugen(plaatsen) bekeken of er bijzondere omstandigheden zijn om een MER te eisen als voorbereiding op de beoordeling van de Wet milieubeheeraanvraag. Wij dienen derhalve te beslissen of ten behoeve van de besluitvorming over de voorgenomen activiteit (vergunning ingevolge de Wet milieubeheer), de nieuwbouw van de zeugenstallen, een MER door Heijvar BV dient te worden opgesteld. Door Heijvar BV is momenteel nog geen aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet milieubeheer bij ons ingediend. Bij de nog in te dienen aanvraag dient een afschrift van beslissing krachtens artikel 7.8b, eerste lid Wet milieubeheer worden overlegd (artikel 7.28 Wm). Dit afschrift moet worden overlegd in verband met de omvang van de uitbreiding van het aantal fokzeugen in de aanvraag. Onderhavige me. r.-beoordeling houdt in dat, voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, eerst dient te worden beslist of in verband met de oprichting een MER door de initiatiefnemer moet worden opgesteld. Op basis van artikel 7.28 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij namelijk de aanvraag om vergunning, indien een MER wordt geëist, niet vooruitlopend op de MER in behandeling nemen. Volgens artikel 7.8 b, lid 4 van de Wet milieubeheer dient er een MER te worden opgesteld, als er sprake is van bijzondere omstandigheden die belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu waaronder de activiteit wordt ondernomen. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met de aangegeven omstandigheden, zoals beschreven in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985). Hierna toetsen wij aan deze bijzondere omstandigheden.

2 DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT Door de initiatiefnemer, Heijvar BV, is in de aanmeldingsnotitie-m.e.r aangegeven dat hij voornemens is twee nieuwe fokzeugenstallen voor 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in 300 kraamzeugen- en 599 guste en dragende zeugenplaatsen op te richten. Het betreft hier een locatie waar nu reeds een fokzeugenhouderij is gevestigd. In de bestaande stallen en de nieuwe stallen komen zeugen, gespeende biggen <25 kg, 6 dekberen, 920 vleesvarkens en 220 zoogkoeien. De dieren worden in evenveel plaatsen gehouden. Van deze dieraantallen en plaatsen zijn reeds 341 zeugen gerealiseerd. Alle stallen met uitzondering van guste en dragende zeugenstal 4 en zoogkoeienstal 8 worden voorzien van chemische of biologische luchtwassers. Het doel van de activiteit is om op de aangevraagde locatie een volwaardig agrarisch bedrijf te realiseren, wat technisch, bedrijfseconomisch en qua dierwelzijn voldoet aan de huidige eisen. Hiermee streeft de inrichtinghouder er naar om een agrarisch bedrijf te realiseren met voldoende perspectief voor de toekomst. PROCEDURE Wij beslissen in dit kader of er bijzondere omstandigheden zijn die rechtvaardigen of noodzakelijk maken dat bij voorbereiding van het besluit tot vergunningverlening een MER moet worden gemaakt. Voor de beoordeling van de aanmeldingnotitie-m.e.r. geldt een termijn van uiterlijk 6 weken na datum van ontvangst. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN In artikel 7.8 b, lid 4 van de Wet milieubeheer is een verwijzing opgenomen naar de bijzondere omstandigheden bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling waarin deze worden genoemd. Deze omstandigheden kunnen aanleiding geven om een plicht tot het opstellen van een MER op te leggen. Hiervoor dient de initiatiefnemer ten minste de volgende informatie te verstrekken: a. kenmerken van het project; b. plaats van het project; c. kenmerken van het potentiële effect. Deze bijzondere omstandigheden worden hierna ten aanzien van de activiteit nader beschouwd. ad a. Kenmerken van het project - omvang van het project De activiteit bestaat uit een uitbreiding van de inrichting middels het oprichten van twee nieuwe fokzeugenstallen voor 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen. De nieuwe stallen en bestaande stallen worden voorzien van emissiearme huisvestingssystemen met uitzondering van guste en dragende zeugenstal 4 en zoogkoeienstal 8. Na realisatie kunnen er in het bedrijf in het totaal 300 kraamzeugen, 940 gust en dragende zeugen, gespeende biggen <25 kg, 6 dekberen, 920 vleesvarkens en 220 zoogkoeien worden gehouden. - de cumulatie met andere projecten Volgens de gegevens (RIVM, 2006) was in het roostervlak van 5 bij 5 km waarin het bedrijf zich heeft gevestigd, de achtergronddepositie ca mol Ntotaai per hectare per jaar. Uit de gegevens van de aanmeldingsnotitie-m.e.r blijkt dat de ammoniakemissie toeneemt ten opzichte van de vergunde rechten door de geplande activiteit. Hierdoor neemt de ammoniakdepositie uit de inrichting ook toe. Omdat door de uitbreiding van het aantal dieren de ammoniakemissie vanuit de inrichting in de beoogde situatie toeneemt, dient eveneens een overweging te worden gemaakt met betrekking tot de Be!eidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij van VROM. Door de initiatiefnemer dient bij de aanvraag te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de beleidslijn met betrekking tot IPPC-bedrijven. De voorgestelde opzet van de inrichting en plaatselijke omstandigheid van de omgeving in het kader van de ammoniakemissie en depositie vormen geen reden om voor deze activiteit een MER te verlangen

3 Het betreft hier een aanvraag die aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient te worden getoetst. In de Wgv is aangegeven dat bij het vaststellen van de geurbelasting op geurgevoelige objecten de omgevingstoets is meegenomen. Dit betekent dat bij de geurbelastingsnormen die gelden volgens de Wgv rekening is gehouden met de invloed van andere agrarische inrichtingen. De Wgv biedt de mogelijkheid om de standaard geurnormen aan te passen (art. 6 Wgv). Binnen onze gemeente is besloten om in beeld te krijgen wat de geurbelasting is voor de geurgevoelige objecten. Hiervoor is een quickscan middels V-stacks gebied opgesteld. Voor het gebied waarin de inrichting is gelegen is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting. Een indicatieve berekening heeft aangetoond dat aan de standaard geurbelastingsnormen uit de Wgv kan worden voldaan. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat uit de aanmeldingsnotitie-m.e.r. blijkt dat de uitgangssituatie met betrekking tot uittreedsnelheid en emissiepunt diameter afwijkend is van de normale luchtwassers. Door de aanvrager dient bij de milieuvergunningaanvraag een duidelijke toelichting en opbouw van de luchtwasser te worden toegevoerd, waaruit blijkt dat de aangegeven uitgangssituatie ook zo wordt gerealiseerd en gewaarborgd is. - het gebruik van natuurlijke hulpbronnen Ten behoeve van de bedrijfsvoering worden de volgende hulpbronnen gebruikt: voedsel voor de varkens, elektriciteit, aardgas, zuur en water. De initiatiefnemer heeft aangegeven allerlei middelen toe te passen om zo zuinig mogelijk met de hulpbronnen om te gaan. De varkens worden met droog- en brijvoer gevoerd. In de nieuwe en bestaande varkensstallen worden de nieuwste technieken toegepast met betrekking tot isolatie, verlichting en een op de bedrijfsvoering afgesteld ventilatiesysteem. Dit heeft een gunstig gevolg voor het energieverbruik binnen de voorgenomen inrichting. - productie van afvalstoffen Binnen de inrichting ontstaan dierlijke mest, kadavers, spuiwater van de chemische en biologische luchtwassers, klein gevaarlijk afval en overig bedrijfsafvalwater. De productie van mest is direct verbonden met het houden van dieren. De mest moet uit de inrichting worden afgevoerd De afvoer zal volgens de eisen, zoals gesteld in de Meststoffenwet en in de Wet bodembescherming moeten gebeuren. De kadavers worden opgehaald door de destructor. Op de afvoer en verwerking van de kadavers zijn de regels zoals gesteld in de Destructiewet van toepassing. Het spuiwater van de chemische en biologische luchtwassers wordt opgevangen afzonderlijke putten. In de notitie bij de brief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de milieuhygiënische randvoorwaarden voor verwijdering van spuiwater van luchtwassystemen in de veehouderij zijn verschillende opties voor het verwijderen van het spuiwater beschreven (brief van 18 mei 2000 met als kenmerk DWU ). Wel volgt uit de brief dat het spuiwater van een chemische luchtwasser als gevaarlijke afvalstof dient te worden afgevoerd Het spuiwater is namelijk volgens de eisen van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) een gevaarlijk stof. Per 1 mei 2002 is de BAGA vervangen door de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL). In de EURAL staat het spuiwater niet vermeld als gevaarlijke afvalstof. Het spuiwater kan dan ook als afvalstof uit de inrichting worden afgevoerd. Daarnaast blijven de andere opties uit de hiervoor genoemde brief van toepassing. Het klein gevaarlijk afval is van geringe omvang en wordt door de initiatiefnemer naar een erkend inzamelaar afgevoerd. Het overige bedrijfsafvalwater dat binnen de inrichting ontstaat, wordt opgevangen in de mestkelders en met de drijfmest afgevoerd. - verontreiniging en hinder Verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewater valt niet te verwachten. Dierlijke mest wordt opgeslagen in de kelders onder de stallen die voldoen aan de regels van de BRM en HBRM. De grond- en hulpstoffen en afvalstoffen worden opgeslagen in daarvoor bestemde opslagen die vloeistofdicht zijn en geschikt zijn voor de opgeslagen stof. Opslagen voor diesel, reinigingsmiddelen en zuren zijn geplaatst in of voorzien van een lekbak. Vervuild water wordt niet geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. Alleen schoon regenwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. Lozing van het afvalwater vindt plaats in de drijfmestkelders.

4 De inrichting kan hinder naar de omgeving veroorzaken in de vorm van ammoniakemissie, geuruitstoot, stofemissie, geluidsemissie en transportbewegingen. Ten opzichte van de vigerende vergunning nemen de ammoniak-, geur- en stofemissie toe. Niet alle stallen worden voorzien van emissiearme huisvestingssystemen, er wordt echter wel voldaan aan de eisen van BBT, omdat intern salderen wordt toegepast. De stallen voldoen, nu wordt voldaan aan intern salderen, aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Op grond van de van toepassing zijnde toetsingskaders is een wijziging van de dierbezetting mogelijk. De inrichting is niet gelegen binnen een zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied. Binnen de inrichting worden meer dieren gehouden dan de ondergrenswaarden van 750 fokzeugen, zodat de IPPC-richtlijn van toepassing is voor deze inrichting. Volgens de huidige vergunning zijn er fokzeugen binnen de inrichting aanwezig, echter minder dan 750 (er is alvast geanticipeerd op het vervallen van enkele nog niet gerealiseerde stallen conform art. 8.18). Dit betekent dat het hier om een nieuwe installatie in het kader van de IPPC-richtlijn gaat. Er dient een oordeel te worden gegeven in het kader van de IPPC-richtlijn of er een verslechtering ontstaat met de oprichting van deze nieuwe installatie Door de initiatiefnemer dient dit te gebeuren in de vorm van een toelichting bij de aanvraag. Door ons kan aan de hand van de toelichting een oordeel worden gegeven of er sprake is van negatieve significante effecten in het kader van de IPPC-richtlijn. Voor wat betreft geluid is de hinder naar de omgeving beperkt vanwege de afstand tussen inrichting en omliggende gevoelige objecten. Daarnaast veranderen de transportbewegingen ten opzichte van de vergunde situatie. Doordat er meer dieren binnen de inrichting worden gehouden de geluidsuitstraling. Eventuele geluidhinder met betrekking tot de uitbreiding van de veehouderij richting de omgeving wordt middels voorschriften, verbonden aan de milieuvergunning, beperkt. Dit wordt verder in de milieuvergunning uitgewerkt. De aanmeldingsnotitie-m.e.r. geeft een uitbreiding in varkens aan welke gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Daarom is getoetst of titel 2 uit hoofdstuk 5 Wm (luchtkwaliteitseisen)in acht is genomen. In bijlage 2 behorende bij de Wet milieubeheer zijn voor een zevental stoffen grenswaarden opgenomen. In de agrarische sector zijn voornamelijk zwevende deeltjes (fijn stof, PM 10) het toetsingskader. Voor de bescherming van de gezondheid van de mens zijn twee grenswaarden opgenomen. De jaargemiddelde concentratie PM i o mag niet hoger zijn dan 40 pg/m 3 en het aantal dagen dat het vierentwintig-uurgemiddelde concentratie van 50 pg/m 3 wordt overschreden mag niet groter zijn dan 35 per kalenderjaar. In het Besluit niet in betekende mate bijdragen is vastgelegd wanneer aannemelijk is dat een project niet in betekende mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van onder andere PM io. Projecten zijn NIBM indien, onafhankelijk of de grenswaarde wel of niet overschreden worden, een toename van maximaal 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM 10 optreedt (maximaal 0,4 pg/m 3 ). Fijn stof is een relevante emissiebron bij een intensieve veehouderij met varkens. Door het toepassen van luchtwassertechnieken wordt de stofemissie gereduceerd met 60 %. De beoogde activiteit, de nieuwbouw en een gedeelte van de bestaande stallen worden van luchtwassers voorzien. Aangaande de luchtkwaliteit is een beperkte immissietoets voor fijnstof uitgevoerd. Uit de beperkte immissietoets is gebleken dat het bedrijf, door de uitbreiding met dieren, zorgt voor een toename van de achtergrondconcentratie in de omgeving. De aanvraag dient dan ook te worden aangevuld met een luchtkwaliteitsonderzoek. Bij de beoordeling van de gevraagde vergunning vindt toetsing van de gevolgen van de emissies plaats aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Op basis van die toetsing wordt afgewogen of de gevraagde vergunning kan worden verleend. - risico's van ongevallen De activiteiten van een agrarisch bedrijf zijn niet van dien aard dat zij, bij een normale bedrijfsvoering, extra risico op ongevallen herbergen. De voorschriften die aan een milieuvergunning voor dit bedrijf worden verbonden zijn voldoende om de kans op calamiteiten te beperken. Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die worden opgenomen in de Wm-vergunning ten aanzien van de mestkelder, de vloeren en de opslag.

5 ad b. Plaats van het project - het bestaande grondgebruik De directe omgeving van het bedrijf is voornamelijk in gebruik als grasland en bouwland - de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied De activiteit betreft het oprichten en in werking nemen van twee nieuwe zeugenstallen, de bij een reeds gevestigd veehouderij met fokzeugen. In het streekplan is de locatie Laar 31 en 35 gelegen in het gebied dat met 'AGRARISCHE HOOFDSTRUCTUUR, AHS-landbouw: AHS-overig wordt aangeduid. Tevens is het gebied aangewezen als 'Zoekgebied veeverdichtingsgebied' In het streekplan wordt voor het gebied met de omschrijving 'AGRARISCHE HOOFDSTRUCTUUR, AHS-landbouw: Veeverdichtingsgebied' aangegeven dat het beleid is gericht op: 'In de AHS is nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf uitsluitend toegestaan voor intensieve veehouderijbedrijven in een veeverdichtingsgebied en op duurzame projectlocaties voor intensieve veehouderijen. Binnen een bestaand agrarisch bouwblok mag een intensieve veehouderij uitbreiden mits het bestemmingsplan hiertoe ruimte biedt.' Uit het streekplan blijkt dat de locatie Laar 31 en 35 een intensieve veehouderij is toegestaan. Door de provincie Noord-Brabant is reeds een aanvang gemaakt met de uitwerking van de Reconstructieplannen. De locatie Laar 31 en 35 is gelegen in het Reconstructiegebied 'Maas en Meierij'. Door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 22 april 2005 het reconstructieplan vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM, mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat) hebben dit Reconstructieplan goedgekeurd waarna Gedeputeerde Staten dit op 28 juli 2005 hebben bekendgemaakt. Uit het vastgestelde reconstructieplan blijkt dat de locatie Laar 31 en 35 ligt in een 'verwevingsgebied'. In het Reconstructieplan wordt voor het gebied met de omschrijving 'verwevingsgebied' aangegeven dat het beleid is gericht op: 'Ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of functie zich daar niet tegen verzetten.' Dit betekent dat in verwevingsgebieden ruimte is voor duurzame locaties voor intensieve veehouderij en dat bestaande agrarische bedrijven hier om kunnen schakelen naar intensieve veehouderij. Nieuwvestiging is niet mogelijk. Het gaat hier om het oprichten van twee nieuwe fokzeugenstallen, een gespeende biggenstal en zoogkoeienstal bij een bestaande inrichting. Voor deze wijziging van de stallen dient nog te worden gecheckt of deze past binnen het bestaande bouwblok. Binnen een aanzienlijke afstand van het Laar 31en 35 ligt geen gebied gelegen dat is aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn per 1 oktober 2005 opgenomen in de Natuurbeschermingswet. De afstand tot deze gebieden is echter zo groot dat een verdere afweging niet noodzakelijk is. De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van andere bijzondere gebieden. -het opnamevermogen van het natuurlijke milieu De gevraagde oprichting van de nieuwe stallen leidde niet tot bijzondere nadelige gevolgen voor het milieu. Bij de beoordeling van de gevraagde vergunning op grond van de Wet milieubeheer wordt getoetst in hoeverre de nadelige effecten voor het milieu toelaatbaar zijn. Niet toelaatbare milieueffecten moeten worden geweigerd. In de invloedsfeer van de inrichting zijn geen bijzondere zaken aanwezig die niet of niet voldoende aan bod komen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

6 ad c. Kenmerken van het potentiële effect Ondanks het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het op intensieve wijze houden van dieren altijd gepaard gaat met hinder en derhalve de waarschijnlijkheid van het optreden van hinder als gevolg van de nieuw op te richten stallen als zeker moet worden gekenschetst. De duur van de hinder is continu, hoewel de mate van hinder sterk afhankelijk is van temperatuur en bedrijfsomstandigheden, terwijl het effect alleen omkeerbaar is als het bedrijf met haar bedrijvigheden stopt. CONCLUSIE Op grond van bovenstaande zijn wij van oordeel dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben, waaronder de activiteit wordt ondernomen. Het is dan ook niet noodzakelijk bij de voorbereiding van het besluit ten aanzien van de aanvraag om milieuvergunning voor de betreffende uitbreiding van het bedrijf met twee fokzeugenstallen een MER te laten opstellen. BESLISSING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel: I. gezien de bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht; II. gezien de aanmeldingsnotitie waarin Heijvar BV schriftelijk kenbaar maakt voornemens te zijn twee nieuwe fokzeugenstallen te bouwen met een omvang 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in evenveel dierplaatsen; III. gezien het Besluit van 25 augustus 2006, houdende wijziging van Besluit m.e.r. 1994, waarbij een dergelijke activiteit als m.e.r.-beoordelingsplichtig is aangewezen; IV. gezien de informatie die door de Heijvar BV is verstrekt over de aard en de omvang van de wijziging van het bedrijf en tevens alle andere relevante omstandigheden waaronder hij de inrichting zal voeren. BESLUIT Gelet op het voorafgaande, de bepalingen in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage besluiten wij: a. dat, vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen, voor de voorgenomen twee nieuwe fokzeugenstallen te bouwen met een omvang 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in 300 kraamzeugen- en 599 guste en dragende zeugenplaatsen aan de Laar 31 en 35 te Sint Michielsgestel op het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie L nrs en 2.576, zoals omschreven in de aanmeldingsnotitie-m.e.r., bij de voorbereiding van het besluit ten aanzien van de aanvraag om de milieuvergunning géén milieu-effectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, namens dezen, Hoofd afdeling vergunningen en handhaving B.R. Grnewald Sint-Michielsgestel, 15 juli 2008;

7 Beroep Dat van deze beslissing mededeling zal worden gedaan door: kennisgeving in de gemeentelijke informatierubriek in de Brug; kennisgeving in de Staatscourant; ter inzage legging bij de centrale balie van de gemeente Sint Michielsgestel. Dat tegen deze beschikking door de initiatiefnemer op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na ter inzage legging een gemotiveerd bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente. Het bezwaarschrift wordt behandeld door de gemeentelijk commissie bezwaar- en beroepschriften. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, kan binnen deze termijn tevens een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-gravenhage. Er is griffierecht verschuldigd. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist; Dat andere belanghebbende hun bezwaar kunnen inbrengen in het kader van de milieuvergunningsprocedure. Dit besluit is een voorbereidingsbesluit op de procedure inzake vergunningverlening Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan: a. de aanvrager; b. Drieweg advies bv c. RMB te Cuijk.

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 49 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 juli 2016 bij hen ingekomen aanvraag van J.P. Hendriks te

Nadere informatie

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen Datum : 17 september 2013 Onderwerp : Vormvrije Mer beoordeling Opsteller : Arie Johannes Vormvrije Mer beoordeling Inleiding Op 2 september 2013 is een aanvraag

Nadere informatie

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 50 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Ontwerpbeschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 augustus 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Melkveebedrijf

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Milieu Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Milieu Omgevingsvergunning beperkte milieutoets BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Milieu Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Aanvraag Datum aanvraag Datum ontwerp beschikking Datum definitieve beschikking Olo nummer Dossier nummer

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING HOOGSTRAAT UDEN GEMEENTE Colofon Vormvrije m.e.r.-beoordeling Projectnummer: Versie: 1 Datum: 2 augustus 2016 Opdrachtnemer Agrifirm Waalkade 33 5347 KR Oss Locatie 17 Uden

Nadere informatie

Pagina 1 van 51 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 51 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 11 augustus 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Melkveebedrijf Noordman

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr

ONTWERPBESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr ONTWERPBESCHIKKING Omgevingsvergunning beperkte milieutoets datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016-0629 Aanvraag Op 24 maart 2016 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN Aan: W.P. van der Wekken Randweg 8 a 4693 PA POORTVLIET Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 5 september 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging BIJLAGE Milieuneutrale wijziging Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting De heer W.B.M. Aarts heeft aan de Polderdreef 5 te Liessel de beschikking over een varkenshouderij. De inrichting

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben op 2 oktober 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Nadere informatie

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets 1. Procedurele overwegingen 1.1. Gegevens aanvrager Wij hebben op 3 december 015 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Varkenshouderij Straathof Koningsbosch BV, gemeente Echt-Susteren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Varkenshouderij Straathof Koningsbosch BV, gemeente Echt-Susteren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Varkenshouderij Straathof Koningsbosch BV, gemeente Echt-Susteren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 december 2008 / rapportnummer 1851-62 1. OORDEEL OVER HET Initiatiefnemer

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 28 maart 2013

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 28 maart 2013 z.n.a. UM1302432 *UM1302432* ons kenmerk : UM1302432 zaaknummer : ZK13000036 uw kenmerk : 703215 uw brief van : 31 januari 2013 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Chris Franken telefoonnr. : 0167-543

Nadere informatie

Bijlagen bij de aanvraag

Bijlagen bij de aanvraag Bijlagen bij de aanvraag Omgevingsvergunning AANVRAGER: Cremerhoeve VOF Minister Cremerstraat 5 9491 TJ Zeijen Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de aanvraag. BIJLAGE 1: OVERZICHT VERGUNDE

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 6 januari 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit 14 maart 2013 Programma Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten 10.00 Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 11.30 Pauze 11.45 Agrarische lozingen 12.45 Lunch 13.15 Glastuinbouw 14.15 Pauze 14.30

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten VMR Praktijkdag 27 november 2013 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 2 november 2015 Gemeente: Bronckhorst zaaknummer:

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 2 november 2015 Gemeente: Bronckhorst zaaknummer: BESCHIKKING Omgevingsvergunning beperkte milieutoets datum: 2 november 2015 Gemeente: Bronckhorst zaaknummer: 2015-1774 Aanvraag Op 3 september 2015 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu

Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Aanvullende gegevens WABO Voor de activiteit milieu Gegevens aanvrager Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats J.P.A. Sleegers Fortweg 4 Gegevens locatie Aard van de inrichting Adres

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN Aan: Maatschap Bevelander-Feleus Kleine Dijk 1 4697 RD Sint-Annaland Afdeling: Kenmerk: Vergunningverlening W-AOV150262/00104275 Datum: 7 september

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Advies lucht. Intern Advies

Advies lucht. Intern Advies Intern Advies Bevoegd gezag : Datum : 21-06-2016 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 51526 Aan : Ceije Limbeek Van : Herman Brinkman Collegiale toetser : Onderwerp / Locatie : advies gevraagd Alteveersterweg

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BV9444

ECLI:NL:RVS:2012:BV9444 ECLI:NL:RVS:2012:BV9444 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201111372/1/A4 en 201111372/2/A4

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

in in ii mi ii mm ii ii

in in ii mi ii mm ii ii Hartveroverende Heerlyckheit in in ii mi ii mm ii ii 16int00435 Zaaknummer: gemeente Hilvarenbeek mm. VERZONDEN 2 2FEB 2Bl B OMGEVINGSVERGUNNING 20140122 Besluit Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere 1 4 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Brouwerij Stijl Mevrouw G.C.J. Geraads- Broeren Fellinilaan 151 1325 TW ALMERE Locatie: Fellinilaan

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning veranderen van de varkenshouderij, wijzigen van de stalsystemen, huisvesten van rundvee (milieu) en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden veranderen van de varkenshouderij,

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Betreft : veranderingsvergunning voor een veehouderij en kleinschalig

Nadere informatie

Varkenshouderij Van Limpt- Van den Borne VOF te Reusel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Varkenshouderij Van Limpt- Van den Borne VOF te Reusel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Varkenshouderij Van Limpt- Van den Borne VOF te Reusel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 2 juli 2009 / rapportnummer 1790-75 1. OORDEEL OVER HET MER Van Limpt-Van den

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Plaatsen kantoorunit Componenta B.V. te Weert Zaaknummer: 2013-0353 Kenmerk: 2013/37607 d.d. 27 juni 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg O M G EVi N G S D i E N ST FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere O M G EV1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODi EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Vergunning Wet milieubeheer

Vergunning Wet milieubeheer Vergunning Wet milieubeheer Op 5 december 2003 hebben wij, burgemeester en wethouders van Ede, het verzoek ontvangen van J. van Ginkel, Driestweg 3 te Bennekom om een vergunning Wet milieubeheer voor het

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Varkenshouderij Maatschap Relou-Gloudemans te De Rips Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Varkenshouderij Maatschap Relou-Gloudemans te De Rips Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Varkenshouderij Maatschap Relou-Gloudemans te De Rips Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2009 / rapportnummer 1959-78 1. OORDEEL OVER HET MER V.O.F. Relou-Gloudemans

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Maatschap Vissers-Gommans, Vosberg 11 a te Panningen Zaaknummer: 2014-1047 Kenmerk: 2016/63042 d.d.

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Landbouwbedrijf Rotman de heer J.A.H. Rotman Deventerdijk 14 7478 RR DIEPENHEIM

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum Nummer aanvraag Gegevens aanvrager Naam aanvrager Postbus

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V.

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V. Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V. VMR Praktijkdag 26 november 2015 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Betreft : veranderingsvergunning voor de pluimveehouderij aan de Achterveldseweg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16865 1 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115905,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35929 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/297853,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

I. BESLISSING HET VERZOEK. I.A. Algemeen. II.A. Beschrijving van het verzoek en de inrichting

I. BESLISSING HET VERZOEK. I.A. Algemeen. II.A. Beschrijving van het verzoek en de inrichting Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 mei 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT242647

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 152/2012 Datum : 14 oktober 2012 B&W datum : 14 oktober 2012 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp Gendringseweg 9 : Beantwoording vragen CDA en aanvullende vragen

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard 6 november 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INITIATIEFNEMER... 2 2. DE BEOOGDE ACTIVITEITEN... 3 Hoofdactiviteit...

Nadere informatie

De aanvraag geldt voor de realisering van het gehele project, inclusief de tussenliggende fases.

De aanvraag geldt voor de realisering van het gehele project, inclusief de tussenliggende fases. Aanvulling aanvraag aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde van Jan Teunissen, Rombou betreft Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning Hendriks, Moersloot 147 en 149 Ter Apel datum 10

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Melding huur Lestrade hal 3 Rockwool te Roermond Zaaknummer 2012-0269 d.d. 3 mei 2012. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 5

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe Notitie Contactpersoon Floris Eenink Datum 20 februari 2013 Kenmerk N001-1215052FEE-evp-V01-NL 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling De gemeente Epe is voornemens een agrarisch bouwperceel gelegen

Nadere informatie

4.3. Fijn stof en NO 2

4.3. Fijn stof en NO 2 geurgevoelige objecten in het buitengebied, die volgens de Wgv beschermd moeten worden, is dus 8,0 Ou en voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom is deze 2,0 Ou. De geuremissie van het bedrijf

Nadere informatie

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Luttikhuisen, Broekhuizerdijk 38 te Melderslo Zaaknummer:

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Luttikhuisen, Broekhuizerdijk 38 te Melderslo Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Luttikhuisen, Broekhuizerdijk 38 te Melderslo Zaaknummer: 2015-0862 Kenmerk: 2016/93247 d.d. 24 november

Nadere informatie

Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum

Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 november 2016 / projectnummer: 3157 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Landbouwbedrijf

Nadere informatie

Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk

Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2016 / projectnummer: 3163 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Varkensbedrijf Wiljan

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 oktober 2014 / rapportnummer 2960 10 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Initiatiefnemer,

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager. Fokzeugenbedrijf Kannpschoer Datum besluit 30 juni 2016 Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager. Fokzeugenbedrijf Kannpschoer Datum besluit 30 juni 2016 Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161195900 D161195900 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Fokzeugenbedrijf Kannpschoer Datum besluit 30 juni 2016 Onderwerp Omgevingsvergunning Beperkt Milieutoets (OBM) Gemeente

Nadere informatie

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling

Aanleiding Adviesvraag Beoordeling Betreft : Advies luchtkwaliteit bp agrarische enclave en Speuld Ermelo Locatie : Garderenseweg 135, De Beek 75 en Garderensweg 155 in Ermelo Bevoegd gezag: gemeente Ermelo Ons kenmerk : Z-15-00811 Uw kenmerk

Nadere informatie

30 sept OU

30 sept OU VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006 Aanvrager : Het college van

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING

BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING BIJLAGE HOOFDLIJNEN NIEUWE AMMONIAKWETGEVING Hoofdlijnen Wet ammoniak en veehouderij 1. Werkingssfeer De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is een lex specialis ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm).

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Pascal Haumann B.V., Halve Maan 3 te Well Zaaknummer: 2015-0351 Kenmerk: 2016/98662 d.d. 15 december

Nadere informatie

Inhoud. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten. Landbouwinrichtingen type B. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw)

Inhoud. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten. Landbouwinrichtingen type B. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud Activiteitenbesluit agrarische activiteiten RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Frences van de Ven Introductie Landbouwinrichtingen type B en C Veehouderijen: OBM, melding, ammoniak & geur Agrarische

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) datum: 31 augustus 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016W0138

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) datum: 31 augustus 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016W0138 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) datum: 31 augustus 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016W0138 Onderwerp Wij hebben op 14 juli 2016 een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL

Bijlagen Obm. Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat RP LIESSEL. Locatie: Kanaalstraat RP LIESSEL Bijlagen Obm Rasing - Kuijpers V.O.F. Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Locatie: Kanaalstraat 10 5757 RP LIESSEL Adviseur / projectleider A.J.M. de Groot 06-83905420 Datum: 05-08-2014 DLV Bouw, Milieu en

Nadere informatie

BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE MR 2014004

BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE MR 2014004 BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE MR 2014004 Aanvraag Op 25 september 2014 is een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) ontvangen voor de locatie Schepengraaf 25 C te Ospel,

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Kenmerk: 2015/50286 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1 Vergunningensituatie...

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Advies geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Betreft Onderzoek naar de milieuhygiënische belemmeringen vanuit aanwezige inrichtingenen op de uitbreiding van de Beekse Bergen. Ons kenmerk ARC041

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18729 18 oktober 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 oktober 2011, nr. DP2011054569,

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Q,dbn Omgevingsdienst Brabant Noord Op het op 1 maart 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Vergunde situatie 1.1. Vigerende vergunning

Vergunde situatie 1.1. Vigerende vergunning 1. Vergunde situatie 1.1. Vigerende vergunning Voor de varkenshouderij van Bela is op grond van de vergunningaanvraag van 23 oktober 1996 op 6 januari 1997 een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Beschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 21 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van M.H.A. Eilers te Sterksel, om

Beschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 21 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van M.H.A. Eilers te Sterksel, om Beschikking van Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende op de op 21 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van M.H.A. Eilers te Sterksel, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie