WET MILIEUBEHEER BESLUIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET MILIEUBEHEER BESLUIT"

Transcriptie

1 WET MILIEUBEHEER BESLUIT Door Heijvar BV, Laar 31 te Berlicum, is op 15 februari 2008, aangepast op 13 mei 2008, een aanmeldingsnotitie-rn.e.r. ingediend. Het betreft een aanmeldingsnotitie-m.e.r. voor het oprichten van twee nieuwe fokzeugenstallen (300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in 300 kraamzeugen- en 599 guste en dragende zeugenplaatsen), een nieuwe gespeende biggenstal ( gespeende biggen en gespeende biggenplaatsen, het wijzigen van twee zeugen- en gespeende biggenstallen naar vleesvarkensstallen (920 vleesvarkens en 920 vleesvarkensplaatsen) en het oprichten van een zoogkoeienstal voor 220 zoogkoeien op een locatie waar nu reeds een agrarisch bedrijf met fokzeugen is gevestigd. De nieuwe stallen en de wijzing in de bestaande stallen worden op de locatie Laar 31 en 35 te Berlicum gerealiseerd, op het perceel kadastraal bekend gemeente Berlicum, sectie L nrs en Binnen de inrichting wordt minder dan m 3 aan bijproducten opgeslagen en minder dan ton bijproducten doorgevoerd in de voorgestelde situatie. Op grond van categorie 28.4 lid a, 6 en c van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. Op grond van artikel 7.4 van de Wet milieubeheer is de activiteit, de uitbreiding van het aantal fokzeugen, middels het oprichten van twee nieuwe stallen aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage. Ingevolge bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieu-effectrapportage, is de voorgenomen activiteit van Heijvar BV m.e.r.-beoordelingsplichtig, omdat sprake is van oprichting van twee nieuwe stallen bestemd voor het fokken of houden van zeugen in gevallen waar de activiteit betrekking heeft op 350 of meer plaatsen voor zeugen. Binnen de nieuw op te richten stallen komen 899 zeugenplaatsen. Dit betekent dat de drempelwaarde van 350 of meer plaatsen voor zeugen wordt overschreden maar minder dan 900 plaatsen worden aangevraagd. Nu deze drempelwaarde wordt overschreden is voor de oprichting en de uitbreiding van het aantal zeugen(plaatsen) bekeken of er bijzondere omstandigheden zijn om een MER te eisen als voorbereiding op de beoordeling van de Wet milieubeheeraanvraag. Wij dienen derhalve te beslissen of ten behoeve van de besluitvorming over de voorgenomen activiteit (vergunning ingevolge de Wet milieubeheer), de nieuwbouw van de zeugenstallen, een MER door Heijvar BV dient te worden opgesteld. Door Heijvar BV is momenteel nog geen aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet milieubeheer bij ons ingediend. Bij de nog in te dienen aanvraag dient een afschrift van beslissing krachtens artikel 7.8b, eerste lid Wet milieubeheer worden overlegd (artikel 7.28 Wm). Dit afschrift moet worden overlegd in verband met de omvang van de uitbreiding van het aantal fokzeugen in de aanvraag. Onderhavige me. r.-beoordeling houdt in dat, voorafgaand aan de besluitvorming over de aanvraag voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, eerst dient te worden beslist of in verband met de oprichting een MER door de initiatiefnemer moet worden opgesteld. Op basis van artikel 7.28 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij namelijk de aanvraag om vergunning, indien een MER wordt geëist, niet vooruitlopend op de MER in behandeling nemen. Volgens artikel 7.8 b, lid 4 van de Wet milieubeheer dient er een MER te worden opgesteld, als er sprake is van bijzondere omstandigheden die belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu waaronder de activiteit wordt ondernomen. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met de aangegeven omstandigheden, zoals beschreven in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985). Hierna toetsen wij aan deze bijzondere omstandigheden.

2 DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT Door de initiatiefnemer, Heijvar BV, is in de aanmeldingsnotitie-m.e.r aangegeven dat hij voornemens is twee nieuwe fokzeugenstallen voor 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in 300 kraamzeugen- en 599 guste en dragende zeugenplaatsen op te richten. Het betreft hier een locatie waar nu reeds een fokzeugenhouderij is gevestigd. In de bestaande stallen en de nieuwe stallen komen zeugen, gespeende biggen <25 kg, 6 dekberen, 920 vleesvarkens en 220 zoogkoeien. De dieren worden in evenveel plaatsen gehouden. Van deze dieraantallen en plaatsen zijn reeds 341 zeugen gerealiseerd. Alle stallen met uitzondering van guste en dragende zeugenstal 4 en zoogkoeienstal 8 worden voorzien van chemische of biologische luchtwassers. Het doel van de activiteit is om op de aangevraagde locatie een volwaardig agrarisch bedrijf te realiseren, wat technisch, bedrijfseconomisch en qua dierwelzijn voldoet aan de huidige eisen. Hiermee streeft de inrichtinghouder er naar om een agrarisch bedrijf te realiseren met voldoende perspectief voor de toekomst. PROCEDURE Wij beslissen in dit kader of er bijzondere omstandigheden zijn die rechtvaardigen of noodzakelijk maken dat bij voorbereiding van het besluit tot vergunningverlening een MER moet worden gemaakt. Voor de beoordeling van de aanmeldingnotitie-m.e.r. geldt een termijn van uiterlijk 6 weken na datum van ontvangst. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN In artikel 7.8 b, lid 4 van de Wet milieubeheer is een verwijzing opgenomen naar de bijzondere omstandigheden bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling waarin deze worden genoemd. Deze omstandigheden kunnen aanleiding geven om een plicht tot het opstellen van een MER op te leggen. Hiervoor dient de initiatiefnemer ten minste de volgende informatie te verstrekken: a. kenmerken van het project; b. plaats van het project; c. kenmerken van het potentiële effect. Deze bijzondere omstandigheden worden hierna ten aanzien van de activiteit nader beschouwd. ad a. Kenmerken van het project - omvang van het project De activiteit bestaat uit een uitbreiding van de inrichting middels het oprichten van twee nieuwe fokzeugenstallen voor 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen. De nieuwe stallen en bestaande stallen worden voorzien van emissiearme huisvestingssystemen met uitzondering van guste en dragende zeugenstal 4 en zoogkoeienstal 8. Na realisatie kunnen er in het bedrijf in het totaal 300 kraamzeugen, 940 gust en dragende zeugen, gespeende biggen <25 kg, 6 dekberen, 920 vleesvarkens en 220 zoogkoeien worden gehouden. - de cumulatie met andere projecten Volgens de gegevens (RIVM, 2006) was in het roostervlak van 5 bij 5 km waarin het bedrijf zich heeft gevestigd, de achtergronddepositie ca mol Ntotaai per hectare per jaar. Uit de gegevens van de aanmeldingsnotitie-m.e.r blijkt dat de ammoniakemissie toeneemt ten opzichte van de vergunde rechten door de geplande activiteit. Hierdoor neemt de ammoniakdepositie uit de inrichting ook toe. Omdat door de uitbreiding van het aantal dieren de ammoniakemissie vanuit de inrichting in de beoogde situatie toeneemt, dient eveneens een overweging te worden gemaakt met betrekking tot de Be!eidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij van VROM. Door de initiatiefnemer dient bij de aanvraag te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de beleidslijn met betrekking tot IPPC-bedrijven. De voorgestelde opzet van de inrichting en plaatselijke omstandigheid van de omgeving in het kader van de ammoniakemissie en depositie vormen geen reden om voor deze activiteit een MER te verlangen

3 Het betreft hier een aanvraag die aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient te worden getoetst. In de Wgv is aangegeven dat bij het vaststellen van de geurbelasting op geurgevoelige objecten de omgevingstoets is meegenomen. Dit betekent dat bij de geurbelastingsnormen die gelden volgens de Wgv rekening is gehouden met de invloed van andere agrarische inrichtingen. De Wgv biedt de mogelijkheid om de standaard geurnormen aan te passen (art. 6 Wgv). Binnen onze gemeente is besloten om in beeld te krijgen wat de geurbelasting is voor de geurgevoelige objecten. Hiervoor is een quickscan middels V-stacks gebied opgesteld. Voor het gebied waarin de inrichting is gelegen is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting. Een indicatieve berekening heeft aangetoond dat aan de standaard geurbelastingsnormen uit de Wgv kan worden voldaan. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat uit de aanmeldingsnotitie-m.e.r. blijkt dat de uitgangssituatie met betrekking tot uittreedsnelheid en emissiepunt diameter afwijkend is van de normale luchtwassers. Door de aanvrager dient bij de milieuvergunningaanvraag een duidelijke toelichting en opbouw van de luchtwasser te worden toegevoerd, waaruit blijkt dat de aangegeven uitgangssituatie ook zo wordt gerealiseerd en gewaarborgd is. - het gebruik van natuurlijke hulpbronnen Ten behoeve van de bedrijfsvoering worden de volgende hulpbronnen gebruikt: voedsel voor de varkens, elektriciteit, aardgas, zuur en water. De initiatiefnemer heeft aangegeven allerlei middelen toe te passen om zo zuinig mogelijk met de hulpbronnen om te gaan. De varkens worden met droog- en brijvoer gevoerd. In de nieuwe en bestaande varkensstallen worden de nieuwste technieken toegepast met betrekking tot isolatie, verlichting en een op de bedrijfsvoering afgesteld ventilatiesysteem. Dit heeft een gunstig gevolg voor het energieverbruik binnen de voorgenomen inrichting. - productie van afvalstoffen Binnen de inrichting ontstaan dierlijke mest, kadavers, spuiwater van de chemische en biologische luchtwassers, klein gevaarlijk afval en overig bedrijfsafvalwater. De productie van mest is direct verbonden met het houden van dieren. De mest moet uit de inrichting worden afgevoerd De afvoer zal volgens de eisen, zoals gesteld in de Meststoffenwet en in de Wet bodembescherming moeten gebeuren. De kadavers worden opgehaald door de destructor. Op de afvoer en verwerking van de kadavers zijn de regels zoals gesteld in de Destructiewet van toepassing. Het spuiwater van de chemische en biologische luchtwassers wordt opgevangen afzonderlijke putten. In de notitie bij de brief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de milieuhygiënische randvoorwaarden voor verwijdering van spuiwater van luchtwassystemen in de veehouderij zijn verschillende opties voor het verwijderen van het spuiwater beschreven (brief van 18 mei 2000 met als kenmerk DWU ). Wel volgt uit de brief dat het spuiwater van een chemische luchtwasser als gevaarlijke afvalstof dient te worden afgevoerd Het spuiwater is namelijk volgens de eisen van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) een gevaarlijk stof. Per 1 mei 2002 is de BAGA vervangen door de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL). In de EURAL staat het spuiwater niet vermeld als gevaarlijke afvalstof. Het spuiwater kan dan ook als afvalstof uit de inrichting worden afgevoerd. Daarnaast blijven de andere opties uit de hiervoor genoemde brief van toepassing. Het klein gevaarlijk afval is van geringe omvang en wordt door de initiatiefnemer naar een erkend inzamelaar afgevoerd. Het overige bedrijfsafvalwater dat binnen de inrichting ontstaat, wordt opgevangen in de mestkelders en met de drijfmest afgevoerd. - verontreiniging en hinder Verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewater valt niet te verwachten. Dierlijke mest wordt opgeslagen in de kelders onder de stallen die voldoen aan de regels van de BRM en HBRM. De grond- en hulpstoffen en afvalstoffen worden opgeslagen in daarvoor bestemde opslagen die vloeistofdicht zijn en geschikt zijn voor de opgeslagen stof. Opslagen voor diesel, reinigingsmiddelen en zuren zijn geplaatst in of voorzien van een lekbak. Vervuild water wordt niet geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. Alleen schoon regenwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. Lozing van het afvalwater vindt plaats in de drijfmestkelders.

4 De inrichting kan hinder naar de omgeving veroorzaken in de vorm van ammoniakemissie, geuruitstoot, stofemissie, geluidsemissie en transportbewegingen. Ten opzichte van de vigerende vergunning nemen de ammoniak-, geur- en stofemissie toe. Niet alle stallen worden voorzien van emissiearme huisvestingssystemen, er wordt echter wel voldaan aan de eisen van BBT, omdat intern salderen wordt toegepast. De stallen voldoen, nu wordt voldaan aan intern salderen, aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Op grond van de van toepassing zijnde toetsingskaders is een wijziging van de dierbezetting mogelijk. De inrichting is niet gelegen binnen een zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied. Binnen de inrichting worden meer dieren gehouden dan de ondergrenswaarden van 750 fokzeugen, zodat de IPPC-richtlijn van toepassing is voor deze inrichting. Volgens de huidige vergunning zijn er fokzeugen binnen de inrichting aanwezig, echter minder dan 750 (er is alvast geanticipeerd op het vervallen van enkele nog niet gerealiseerde stallen conform art. 8.18). Dit betekent dat het hier om een nieuwe installatie in het kader van de IPPC-richtlijn gaat. Er dient een oordeel te worden gegeven in het kader van de IPPC-richtlijn of er een verslechtering ontstaat met de oprichting van deze nieuwe installatie Door de initiatiefnemer dient dit te gebeuren in de vorm van een toelichting bij de aanvraag. Door ons kan aan de hand van de toelichting een oordeel worden gegeven of er sprake is van negatieve significante effecten in het kader van de IPPC-richtlijn. Voor wat betreft geluid is de hinder naar de omgeving beperkt vanwege de afstand tussen inrichting en omliggende gevoelige objecten. Daarnaast veranderen de transportbewegingen ten opzichte van de vergunde situatie. Doordat er meer dieren binnen de inrichting worden gehouden de geluidsuitstraling. Eventuele geluidhinder met betrekking tot de uitbreiding van de veehouderij richting de omgeving wordt middels voorschriften, verbonden aan de milieuvergunning, beperkt. Dit wordt verder in de milieuvergunning uitgewerkt. De aanmeldingsnotitie-m.e.r. geeft een uitbreiding in varkens aan welke gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Daarom is getoetst of titel 2 uit hoofdstuk 5 Wm (luchtkwaliteitseisen)in acht is genomen. In bijlage 2 behorende bij de Wet milieubeheer zijn voor een zevental stoffen grenswaarden opgenomen. In de agrarische sector zijn voornamelijk zwevende deeltjes (fijn stof, PM 10) het toetsingskader. Voor de bescherming van de gezondheid van de mens zijn twee grenswaarden opgenomen. De jaargemiddelde concentratie PM i o mag niet hoger zijn dan 40 pg/m 3 en het aantal dagen dat het vierentwintig-uurgemiddelde concentratie van 50 pg/m 3 wordt overschreden mag niet groter zijn dan 35 per kalenderjaar. In het Besluit niet in betekende mate bijdragen is vastgelegd wanneer aannemelijk is dat een project niet in betekende mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van onder andere PM io. Projecten zijn NIBM indien, onafhankelijk of de grenswaarde wel of niet overschreden worden, een toename van maximaal 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM 10 optreedt (maximaal 0,4 pg/m 3 ). Fijn stof is een relevante emissiebron bij een intensieve veehouderij met varkens. Door het toepassen van luchtwassertechnieken wordt de stofemissie gereduceerd met 60 %. De beoogde activiteit, de nieuwbouw en een gedeelte van de bestaande stallen worden van luchtwassers voorzien. Aangaande de luchtkwaliteit is een beperkte immissietoets voor fijnstof uitgevoerd. Uit de beperkte immissietoets is gebleken dat het bedrijf, door de uitbreiding met dieren, zorgt voor een toename van de achtergrondconcentratie in de omgeving. De aanvraag dient dan ook te worden aangevuld met een luchtkwaliteitsonderzoek. Bij de beoordeling van de gevraagde vergunning vindt toetsing van de gevolgen van de emissies plaats aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Op basis van die toetsing wordt afgewogen of de gevraagde vergunning kan worden verleend. - risico's van ongevallen De activiteiten van een agrarisch bedrijf zijn niet van dien aard dat zij, bij een normale bedrijfsvoering, extra risico op ongevallen herbergen. De voorschriften die aan een milieuvergunning voor dit bedrijf worden verbonden zijn voldoende om de kans op calamiteiten te beperken. Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die worden opgenomen in de Wm-vergunning ten aanzien van de mestkelder, de vloeren en de opslag.

5 ad b. Plaats van het project - het bestaande grondgebruik De directe omgeving van het bedrijf is voornamelijk in gebruik als grasland en bouwland - de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied De activiteit betreft het oprichten en in werking nemen van twee nieuwe zeugenstallen, de bij een reeds gevestigd veehouderij met fokzeugen. In het streekplan is de locatie Laar 31 en 35 gelegen in het gebied dat met 'AGRARISCHE HOOFDSTRUCTUUR, AHS-landbouw: AHS-overig wordt aangeduid. Tevens is het gebied aangewezen als 'Zoekgebied veeverdichtingsgebied' In het streekplan wordt voor het gebied met de omschrijving 'AGRARISCHE HOOFDSTRUCTUUR, AHS-landbouw: Veeverdichtingsgebied' aangegeven dat het beleid is gericht op: 'In de AHS is nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf uitsluitend toegestaan voor intensieve veehouderijbedrijven in een veeverdichtingsgebied en op duurzame projectlocaties voor intensieve veehouderijen. Binnen een bestaand agrarisch bouwblok mag een intensieve veehouderij uitbreiden mits het bestemmingsplan hiertoe ruimte biedt.' Uit het streekplan blijkt dat de locatie Laar 31 en 35 een intensieve veehouderij is toegestaan. Door de provincie Noord-Brabant is reeds een aanvang gemaakt met de uitwerking van de Reconstructieplannen. De locatie Laar 31 en 35 is gelegen in het Reconstructiegebied 'Maas en Meierij'. Door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 22 april 2005 het reconstructieplan vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM, mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat) hebben dit Reconstructieplan goedgekeurd waarna Gedeputeerde Staten dit op 28 juli 2005 hebben bekendgemaakt. Uit het vastgestelde reconstructieplan blijkt dat de locatie Laar 31 en 35 ligt in een 'verwevingsgebied'. In het Reconstructieplan wordt voor het gebied met de omschrijving 'verwevingsgebied' aangegeven dat het beleid is gericht op: 'Ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of functie zich daar niet tegen verzetten.' Dit betekent dat in verwevingsgebieden ruimte is voor duurzame locaties voor intensieve veehouderij en dat bestaande agrarische bedrijven hier om kunnen schakelen naar intensieve veehouderij. Nieuwvestiging is niet mogelijk. Het gaat hier om het oprichten van twee nieuwe fokzeugenstallen, een gespeende biggenstal en zoogkoeienstal bij een bestaande inrichting. Voor deze wijziging van de stallen dient nog te worden gecheckt of deze past binnen het bestaande bouwblok. Binnen een aanzienlijke afstand van het Laar 31en 35 ligt geen gebied gelegen dat is aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn per 1 oktober 2005 opgenomen in de Natuurbeschermingswet. De afstand tot deze gebieden is echter zo groot dat een verdere afweging niet noodzakelijk is. De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van andere bijzondere gebieden. -het opnamevermogen van het natuurlijke milieu De gevraagde oprichting van de nieuwe stallen leidde niet tot bijzondere nadelige gevolgen voor het milieu. Bij de beoordeling van de gevraagde vergunning op grond van de Wet milieubeheer wordt getoetst in hoeverre de nadelige effecten voor het milieu toelaatbaar zijn. Niet toelaatbare milieueffecten moeten worden geweigerd. In de invloedsfeer van de inrichting zijn geen bijzondere zaken aanwezig die niet of niet voldoende aan bod komen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

6 ad c. Kenmerken van het potentiële effect Ondanks het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het op intensieve wijze houden van dieren altijd gepaard gaat met hinder en derhalve de waarschijnlijkheid van het optreden van hinder als gevolg van de nieuw op te richten stallen als zeker moet worden gekenschetst. De duur van de hinder is continu, hoewel de mate van hinder sterk afhankelijk is van temperatuur en bedrijfsomstandigheden, terwijl het effect alleen omkeerbaar is als het bedrijf met haar bedrijvigheden stopt. CONCLUSIE Op grond van bovenstaande zijn wij van oordeel dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben, waaronder de activiteit wordt ondernomen. Het is dan ook niet noodzakelijk bij de voorbereiding van het besluit ten aanzien van de aanvraag om milieuvergunning voor de betreffende uitbreiding van het bedrijf met twee fokzeugenstallen een MER te laten opstellen. BESLISSING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel: I. gezien de bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht; II. gezien de aanmeldingsnotitie waarin Heijvar BV schriftelijk kenbaar maakt voornemens te zijn twee nieuwe fokzeugenstallen te bouwen met een omvang 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in evenveel dierplaatsen; III. gezien het Besluit van 25 augustus 2006, houdende wijziging van Besluit m.e.r. 1994, waarbij een dergelijke activiteit als m.e.r.-beoordelingsplichtig is aangewezen; IV. gezien de informatie die door de Heijvar BV is verstrekt over de aard en de omvang van de wijziging van het bedrijf en tevens alle andere relevante omstandigheden waaronder hij de inrichting zal voeren. BESLUIT Gelet op het voorafgaande, de bepalingen in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage besluiten wij: a. dat, vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen, voor de voorgenomen twee nieuwe fokzeugenstallen te bouwen met een omvang 300 kraamzeugen en 599 guste en dragende zeugen in 300 kraamzeugen- en 599 guste en dragende zeugenplaatsen aan de Laar 31 en 35 te Sint Michielsgestel op het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie L nrs en 2.576, zoals omschreven in de aanmeldingsnotitie-m.e.r., bij de voorbereiding van het besluit ten aanzien van de aanvraag om de milieuvergunning géén milieu-effectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, namens dezen, Hoofd afdeling vergunningen en handhaving B.R. Grnewald Sint-Michielsgestel, 15 juli 2008;

7 Beroep Dat van deze beslissing mededeling zal worden gedaan door: kennisgeving in de gemeentelijke informatierubriek in de Brug; kennisgeving in de Staatscourant; ter inzage legging bij de centrale balie van de gemeente Sint Michielsgestel. Dat tegen deze beschikking door de initiatiefnemer op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na ter inzage legging een gemotiveerd bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente. Het bezwaarschrift wordt behandeld door de gemeentelijk commissie bezwaar- en beroepschriften. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, kan binnen deze termijn tevens een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-gravenhage. Er is griffierecht verschuldigd. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist; Dat andere belanghebbende hun bezwaar kunnen inbrengen in het kader van de milieuvergunningsprocedure. Dit besluit is een voorbereidingsbesluit op de procedure inzake vergunningverlening Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan: a. de aanvrager; b. Drieweg advies bv c. RMB te Cuijk.

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging BIJLAGE Milieuneutrale wijziging Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting De heer W.B.M. Aarts heeft aan de Polderdreef 5 te Liessel de beschikking over een varkenshouderij. De inrichting

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit

Programma. Activiteitenbesluit. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud. Landbouwbedrijven in het Activiteitenbesluit 14 maart 2013 Programma Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten 10.00 Activiteitenbesluit agrarische activiteiten 11.30 Pauze 11.45 Agrarische lozingen 12.45 Lunch 13.15 Glastuinbouw 14.15 Pauze 14.30

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten VMR Praktijkdag 27 november 2013 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

Varkenshouderij Van Limpt- Van den Borne VOF te Reusel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Varkenshouderij Van Limpt- Van den Borne VOF te Reusel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Varkenshouderij Van Limpt- Van den Borne VOF te Reusel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 2 juli 2009 / rapportnummer 1790-75 1. OORDEEL OVER HET MER Van Limpt-Van den

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg O M G EVi N G S D i E N ST FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere O M G EV1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODi EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Vergunning Wet milieubeheer

Vergunning Wet milieubeheer Vergunning Wet milieubeheer Op 5 december 2003 hebben wij, burgemeester en wethouders van Ede, het verzoek ontvangen van J. van Ginkel, Driestweg 3 te Bennekom om een vergunning Wet milieubeheer voor het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard

AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING. VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING VAN: Mts. K. en M. en K. Hellinga Hegedyk 4 9089 BN Wytgaard 6 november 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INITIATIEFNEMER... 2 2. DE BEOOGDE ACTIVITEITEN... 3 Hoofdactiviteit...

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V.

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V. Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten N.V. VMR Praktijkdag 26 november 2015 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal; Directie Duurzaamheid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35929 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/297853,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16865 1 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115905,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 oktober 2014 / rapportnummer 2960 10 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Initiatiefnemer,

Nadere informatie

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Advies geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Betreft Onderzoek naar de milieuhygiënische belemmeringen vanuit aanwezige inrichtingenen op de uitbreiding van de Beekse Bergen. Ons kenmerk ARC041

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Inhoud. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten. Landbouwinrichtingen type B. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw)

Inhoud. Activiteitenbesluit agrarische activiteiten. Landbouwinrichtingen type B. Introductie Activiteitenbesluit (landbouw) Inhoud Activiteitenbesluit agrarische activiteiten RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Frences van de Ven Introductie Landbouwinrichtingen type B en C Veehouderijen: OBM, melding, ammoniak & geur Agrarische

Nadere informatie

Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas

Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 januari 2011 / rapportnummer 1830-117 1. Voorlopig oordeel over het MER Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB,

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18729 18 oktober 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 oktober 2011, nr. DP2011054569,

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, CONCEPT Regeling nibm 01022007rev Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van (...), nr. DJZ/(...), houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën van

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Een veehouderij breidt uit

Een veehouderij breidt uit Een veehouderij breidt uit CASUS 4 april 2013 Annelies Uijtdewilligen Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. U denkt na: wat ga ik doen. Dan max. 3 minuten

Nadere informatie

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig?

Eventuele voettekst. Tekening wordt aangeleverd. De melding bevat geen tekening. Hoe lost u dit op? Is er een OBM nodig? Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. Een veehouderij breidt uit RWS Leefomgeving Kenniscentrum InfoMil Edwin Cornelissen U denkt na: wat ga ik doen. Dan

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE MR 2014004

BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE MR 2014004 BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE MR 2014004 Aanvraag Op 25 september 2014 is een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) ontvangen voor de locatie Schepengraaf 25 C te Ospel,

Nadere informatie

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd.

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Melkveebedrijf Kattenberg de heer S. Kattenberg Bisschopswetering 63 A 8044

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Milieukundig Adviesbureau van der Linden

Milieukundig Adviesbureau van der Linden Milieukundig Adviesbureau van der Linden Valkenhof 33 4921 WD MADE Nederland Tel. 0162-687724 Fax 0162-681774 E-mail: vdlmilieu@hetnet.nl Project: Bedrijven en milieuzonering Plangebied Goirkekanaaldijk

Nadere informatie

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Beschikking Milieuneutraal veranderen Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest OMBEVINGSDIENST FLEVOLAND & B000 EN VEcHTsTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften;

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften; COLLEGEBESLUIT ONTWERP Nummer: INT10\ Burgemeester en wethouders van Dalfsen; gelezen de ingekomen aanvraag bouwvergunning, waarbij een reguliere bouwvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen en geschikt

Nadere informatie

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008 Inwerkingtreding Besluit Huisvesting Oosterwolde, 11 augustus 2008 Op 1 april jongstleden is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) inwerking getreden. Het Besluit huisvesting

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 31 juli 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 20140150

Omgevingsvergunning UV 20140150 Omgevingsvergunning UV 20140150 Aanvraag Op 30 oktober 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Heijsterstraat CV voor het veranderen van een varkenshouderij op het adres Heijsterstraat

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V.

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V. BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan FoxFire B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het produceren van secundaire brandstoffen uit rejects,

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT INHOUDSOPGAVE 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 2 1.1. Aanvraag... 2 1.2. Ontwerpbesluit... 2 1.3. Procedure... 3 1.4. Fasering... 3 1.5. Zienswijzen... 3 2. OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving (CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving Compositie van beelden en uitspraken van verschillende bronnen Tbv verduidelijking en discussie, niet om er rechten aan te ontlenen Het speelveld

Nadere informatie

1. Grotere maximale hoeveelheid kunststofafval die binnen de inrichting mag worden opgeslagen (maximale opslagcapaciteit).

1. Grotere maximale hoeveelheid kunststofafval die binnen de inrichting mag worden opgeslagen (maximale opslagcapaciteit). Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. Grotere maximale

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Wösten juridisch advies

Wösten juridisch advies Wösten juridisch advies Postbus 59519 wosten@ xs4all.nl Tel (020) 682 83 08 1040 LA Amsterdam postbanknr 5241855 Fax (020) 681 22 25 Aan: de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500

Nadere informatie

Startnotitie Milieueffectrapportage

Startnotitie Milieueffectrapportage Startnotitie Milieueffectrapportage Locatie bedrijf: Provincialeweg 37 Eindstraat 1 5835 CZ BEUGEN 5447 PJ RIJKEVOORT handtekening initiatiefnemer: Startnotitie Milieueffectrapportage Varkenshouderij

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties BIJLAGE 10 Criteria voor het aanwijzen van sterlocaties Sterlocaties intensieve veehouderij Hieronder wordt ingegaan op de motieven die aan sterlocaties ten grondslag liggen, het beleid voor sterlocaties,

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : G.P. Wit Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag : 16 april

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

*15.207717* 15.207717 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 229937 Uitgebreide procedure

*15.207717* 15.207717 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 229937 Uitgebreide procedure omgevingsvergunning bouwen van een vleesvarkensstal en een werktuigenloods, verlengen van een overkapping, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en veranderen van het vleesvarkensbedrijf (milieu)

Nadere informatie

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. Essentie uitspraak: In de inrichting worden niet meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen per opslagplaats opgeslagen zodat de inrichting aldus niet behoort tot de categorie van inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

FAQ Verordening stikstof en Natura2000

FAQ Verordening stikstof en Natura2000 FAQ Verordening stikstof en Natura2000 v 28mei2013 De gewijzigde Verordening stikstof is op 22 maart 2013 vastgesteld door PS en op 29 maart 2013 inwerking getreden. De nadruk ligt op het toepassen van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie