Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam"

Transcriptie

1 RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp Datum : 2 juli 2013 Inleiding Op 2 juli 2013 ontvingen wij een verzoek van het bestuur van de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) voor een achtergestelde geldlening van circa 20 miljoen. Aanleiding van dit verzoek is de moeilijke financiële situatie waarin de corporatie zich bevindt De brief treft u bijgaand aan (bijlage 2). De inhoud van de brief kent een lange voorgeschiedenis. Door ons college bent u ruim een jaar geleden voor het eerst geïnformeerd over de problemen bij de AWM. Door de directie is toen aangeven dat de negatieve beoordeling van deskundigen weliswaar grotendeels juist was, maar dat men het tij nog kon keren met een pakket aan maatregelen. Op de oorzaken van de financiële situatie gaan wij in dit informatiedocument niet in, maar afgelopen maanden is gebleken dat dit pakket alleen onvoldoende is om de problemen het hoofd te bieden. In uw raad is op verschillende momenten gesproken over de situatie waarin de AWM verkeert en de mogelijke consequenties daarvan. Uiteindelijk is op 14 maart 2013 een motie ingediend die in feite aanstuurde op overname van de AWM door de gemeente Waterland. Deze motie is vervolgens beperkt tot een onderzoeksopdracht naar de voor- en nadelen van overname en op 24 april 2013 in stemming gebracht. Uiteindelijk bleek dat er mede op basis van nagekomen informatie onvoldoende draagvlak bestond voor een dergelijke onderzoek, waarna de gemeente zich heeft teruggetrokken als betrokkene in het proces. Buiten het gemeentehuis is de discussie over de toekomst van de AWM uiteraard voortgezet. Op 10 juni 2013 is een algemene ledenvergadering van de AWM gehouden, waarbij gesproken werd over de door het bestuur van de AWM aangedragen oplossing voor de problemen: een fusie met de Wooncompagnie. Bij die gelegenheid bleek echter een groot deel van de aanwezige leden twijfels te hebben bij zowel de probleemstelling als de geboden oplossing (fusie). Vervolgens is toen een werkgroep ingesteld, bestaande uit leden van de AWM en een afvaardiging van het bestuur en de raad van toezicht. Door de werkgroep is opdracht verleend aan een onafhankelijke externe partij om de continuïteit van de AWM te onderzoeken. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag of de AWM zelfstandig voort zou kunnen blijven bestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Ook zijn door deze partij alternatieven onderzocht voor een fusie. Op vrijdag 21 juni 2013 is ons college telefonisch benaderd door het onderzoeksbureau, om te praten over de rol van de gemeente. Hierbij is duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad hierover reeds een uitspraak heeft gedaan door het verwerpen van de genoemde motie. En als de AWM dus (toch) iets wil van de gemeente, men zich met dit verzoek tot de gemeenteraad moet wenden. Hierbij is ook aangegeven dat de laatste vergadering vóór het reces plaatsvindt op 4 juli 2013, zodat eventuele verzoeken op korte termijn gedaan zouden moeten worden. Toen de onderzoeker liet doorschemeren dat het waarschijnlijk zou gaan om een verzoek voor garantstelling of lening, is vanuit het college aangegeven dat in dit geval een lening

2 meer voordelen heeft dan een garantstelling. Uiteraard los van de vraag of dit überhaupt wenselijk is. WSW, CFV en Ministerie van BZK De problemen bij de AWM kunnen niet los gezien worden van de financiële en boekhoudkundige spelregels voor woningbouwcorporaties in Nederland. Woningcorporaties kunnen goedkoop geld lenen, door middel van garantstellingen van de landelijke en lokale overheden én het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit fonds beoordeelt de kredietwaardigheid van woningcorporaties, waarbij wordt gelet op de operationele kasstromen. De operationele kasstromen van de AWM zijn volgens de laatste opgave (de jaarlijkse prognose-informatie) in principe positief. Het WSW gaat bij de beoordeling echter óók uit van een normatieve aflossing: de corporatie moet in staat zijn om jaarlijks 2% van het geleende terug te betalen. De operationele kasstromen inclusief deze normatieve aflossing zijn tot en met 2019 niet structureel positief. Geconstateerd kan worden dat de leningportefeuille van de AWM de afgelopen jaren enorm is toegenomen. De grote omvang van de leningportefeuille resulteert niet alleen in een relatief grote renteverplichting, maar ook in aflossingsverplichtingen. Omdat de AWM uit de operationele kasstromen op korte termijn niet de volledige aflossingen kan voldoen, zullen aflopende lening geherfinancierd moeten worden. Jaarlijks geeft het WSW een leenruimte aan. Op basis van de door de AWM verstrekte informatie geeft het WSW aan de AWM inmiddels geen borging meer voor nieuwe leningen. Hoewel het ontbreken van de leenruimte geen consequenties heeft voor de borging van de bestaande leningen, is het gevolg wél dat leningen die afgelost moeten worden niet meer met borging van het WSW geherfinancierd kunnen worden. In onderstaande tabel is het aflossingsschema gegeven voor de komende zes jaar. Aflossing Hoofdsom Cumulatief De totale leningportefeuille van de AWM bedraagt op dit moment , waarvan zoals blijkt uit bovenstaand overzicht de komende zes jaar een bedrag van moet worden afgelost. Hoewel een deel daarvan kan worden gefinancierd uit de positieve operationele kasstroom, zal ook een deel hiervan moeten worden geherfinancierd. Zoals eerder aangegeven is herfinanciering door het vervallen van de borging door het WSW niet meer mogelijk. Een fusie van de AWM met de Wooncompagnie wordt gezien als een structurele oplossing voor dit probleem. Een andere speler is het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de toezichthouder van de woningcorporaties. Het CFV beoordeelt de solvabiliteit en de continuïteit. Voor de solvabiliteit zal naar verwachting een voldoende oordeel worden afgegeven, terwijl voor de continuïteit een B2-oordeel gegeven zal worden; dat is de minst gunstige beoordeling. Uit contact met de AWM is naar voren gekomen dat zowel het negatieve oordeel van het WSW als het negatieve oordeel van het CFV hoewel natuurlijk beide ongewenst eigenlijk geen problemen geven, zolang de AWM aan haar verplichtingen voldoet (rente en aflossing). Het is niet duidelijk hoe het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als partij die gaat over het aanwijzen van toegelaten instellingen, met een dergelijke situatie om zal gaan. Structuur AWM De AWM is een vereniging. Het hoogste orgaan wordt gevormd door de ledenvergadering. Vanwege de financiële situatie heeft het bestuur, met ondersteuning van de raad van toezicht, zich gericht op een fusie met Wooncompagnie. De eerste stap in de fusie van de AWM met Wooncompagnie is het omzetten van de vereniging in een stichting. Hiermee wordt de invloed van de leden opgeheven en kan het stichtingsbestuur de situatie afhandelen. Het CFV en het WSW zien deze stap het liefst zo snel mogelijk genomen. Om tot deze stap over te gaan moet echter 90% van de leden van de AWM voorstemmen. Het Pagina 2 van 9

3 verkrijgen van deze meerderheid is niet eenvoudig. Inmiddels zijn zowel voor 3 juli als 10 juli 2013 nieuwe ledenvergaderingen uitgeschreven. Op 3 juli zal denkelijk geen besluit worden genomen over de structuur, wellicht wel over de vraag tot ondersteuning die aan de gemeente is voorgelegd. Op 10 juli moet vervolgens een besluit volgen, want het bestuur van de AWM heeft laten weten dat vóór 15 juli het WSW moet worden geïnformeerd. Zoals uit de voorgaande tabel blijkt, ontstaat op 20 juli 2013 namelijk een aflossingsverplichting van ruim 1,8 miljoen. De AWM heeft aangegeven dat indien aan het WSW vóór 15 juli 2013 een structurele oplossing voor de continuïteit kan worden gepresenteerd (zoals een fusie met Wooncompagnie dan wel het financieel bijspringen door de gemeente Waterland), deze aflossingsverplichting uitgesteld kan worden tot januari Indien geen structurele oplossing wordt gevonden, zou dit in het uiterste geval kunnen leiden tot een transactie waarbij bezit en schulden worden overgedragen aan een fusiepartner en een lege vereniging achterblijft. Overdracht van personeel is hierbij een optie. Rapportage werkgroep Zoals eerder aangegeven is tijdens de ledenvergadering van de AWM d.d. 10 juni 2013 een werkgroep ingesteld, bestaande uit leden van de vereniging en een afvaardiging van het bestuur en de raad van toezicht. In opdracht van deze werkgroep is door Finance Ideas BV onderzoek verricht en op 26 juni 2013 is het onderzoeksrapport met mogelijke scenario s vrijgegeven (zie bijlage 3). Als mogelijkheden voor het verbeteren van de financiële continuïteit worden genoemd: het verhogen van de huren; het verlagen van de exploitatielasten; het verkopen van woningen; het herstructureren van de leningportefeuille. Het draaien aan deze vier knoppen is volgens de onderzoekers echter too little, too late. Gezien de lange voorgeschiedenis is dit een pijnlijke constatering. Volgens het rapport biedt alleen steun van de gemeente Waterland nog mogelijkheden voor een zelfstandig voortbestaan van de AWM. Het rapport van Finance Ideas, dat door de onderzoekers op 27 juni 2013 aan de gemeente is gepresenteerd (zie bijlage 4), richt zich op de problematiek van de leenruimte zoals deze door het WSW wordt afgegeven. Om leenruimte van het WSW te krijgen moet het operationele jaarresultaat met circa worden verhoogd. De vier hierboven genoemde alternatieven hebben volgens de onderzoekers echter pas op langere termijn effect en werken niet snel genoeg. Het vijfde alternatief is zoals gezegd ondersteuning door de gemeente. Hierbij zijn in eerste instantie bedragen van 10 miljoen en 20 miljoen genoemd die door de gemeente als achtergestelde lening zouden moeten worden verstrekt tegen 3% per jaar. In dit geval zou in 2015 gestart worden met aflossen en zou de gemeente in de eerste zes jaar uitstel verlenen van rentebetaling. De achtergrond van dit bedrag is dat het in de eerste jaren niet betalen van rente leidt tot een operationele kasstroom die, inclusief de 2%-aflossingsfictie, voldoet aan de wensen van het WSW. Als het WSW met deze constructie instemt, zou de AWM weer leencapaciteit van het WSW krijgen toebedeeld. De vraag is echter waarom de AWM weer nieuwe leencapaciteit zou moeten krijgen. Omdat in dit scenario de gemeente 20 miljoen zou lenen, heeft de AWM deze leencapaciteit immers in die jaren niet meer nodig. Men kan zich bovendien afvragen of het wenselijk zou zijn als de AWM zich wederom (extra) in de schulden gaat steken. Verzoek aan gemeente Op 29 juni 2013 heeft ons college overleg gevoerd met het bestuur van de AWM over het concrete verzoek dat de AWM aan de gemeente zou doen. Ook bij die gelegenheid is erop gewezen dat het de gemeenteraad is die moet aangeven of en in hoeverre de gemeente tegemoet zou moeten komen een een dergelijk verzoek en dat het college hierop geen voorschot wenst te nemen. Inmiddels heeft het bestuur van de AWM een concreet verzoek neergelegd, waarbij echter nog steeds niet alle variabelen exact zijn ingevuld (zie bijlage 2). Het betreft een lening van tussen 17,5 miljoen en 22,5 miljoen met een looptijd tussen 20 en 25 jaar. De AWM is bereid 3% rente te betalen, met dien verstande dat de eerste zes jaar geen rentebetaling plaatsvindt, maar dat deze rentedragend wordt bijgeschreven op de hoofdsom. Uitgegaan wordt van lineaire aflossing vanaf (mogelijk) Als voorwaarde stelt de AWM dat de lening achtergesteld moet zijn. Dat betekent dat de lening achtergesteld is ten opzichte van alle andere leningen en dat de gemeente als achtergestelde schuldeiser bij een eventueel faillissement achter de andere schuldeisers komt. Dit achtergestelde karakter van de lening zou volgens de AWM van belang zijn, omdat het CFV de lening in dat geval wellicht zou willen beschouwen als eigen vermogen. Op papier leidt dat tot Pagina 3 van 9

4 een verbetering van de solvabiliteit, hetgeen voor het CFV een belangrijke graadmeter is. 1 Er is een aantal redenen om in te stemmen met het verzoek: de operationele kasstroom van de AWM is in feite meerjarig positief, het zijn de boekhoudkundige spelregels die voor problemen zorgen op korte termijn; de huidige AWM staat, in tegenstelling tot veel andere corporaties, onder directe invloed van leden, veelal bewoners. Steeds meer wordt, ook vanuit de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes, het belang ingezien van het verbeteren van de legitimiteit van de woningcorporaties door invloed en macht terug te geven aan (toekomstige) huurders; als zelfstandige lokale woningbouwcorporatie heeft de AWM veel voor de volkshuisvesting in Waterland betekend en kan dat blijven doen (aandacht voor Waterland en korte lijnen); het landelijke beleid is erop gericht dat gemeenten meer invloed krijgen op corporaties. In het regeerakkoord van het huidige kabinet wordt zelfs gesteld dat corporaties onder directe aansturing van gemeenten zouden moeten komen te staan. Er is een aantal redenen om niet met het verzoek in te stemmen: het gevraagde bedrag is groot en meer dan op korte termijn noodzakelijk; de AWM biedt geen zekerheid, terwijl dat wel kan; de gemeente heeft momenteel geen invloed op de bedrijfsvoering van de AWM. Bij ongewijzigde bedrijfsvoering is herstel onzeker, waardoor het onzeker is of het verstrekken van de lening zinvol is. Belangrijke onderdelen bij afweging Op de achtergronden van een aantal bovengenoemde redenen gaan we graag wat dieper in. Voor wat betref het bedrag van circa 20 miljoen Via de pers en de presentatie van het onderzoeksrapport op 27 juni 2013 bereikte ons het verzoek om voor circa 20 miljoen aan leningen te verstrekken. Inmiddels heeft het bestuur van de AWM in zijn brief van 2 juli 2013 een bedrag gevraagd van tussen en De hoogte van de gevraagde lening is afschrikwekkend groot. Uit de tabel op pagina 2 van dit informatiedocument blijkt immers dat in verband met een aflossingsverplichting van een aflopende lening op korte termijn slechts een bedrag noodzakelijk is van Voor wat betreft hypothecaire garanties Bij de opgave aan het WSW wordt aangegeven welke onroerende zaken als zekerheid worden gesteld voor de afgegeven garantie. Hoewel ten behoeve het WSW hierop geen hypotheekrecht is gevestigd, heeft het waarborgfonds wél het recht om hier een eerste hypotheek op te vestigen. Voor lopende projecten en grondposities is nog niet aan het WSW aangegeven dat deze als zekerheid gelden. Deze onroerende zaken zijn dus beschikbaar om als hypothecaire zekerheid te dienen voor het aangaan van leningen buiten het WSW-verband. De AWM heeft aangegeven dat het betreft: - Broek in Waterland, locatie de Trambaan (16 kavels in de vrije sector); - Purmerend, locatie Calisto; - Watergang, locatie Kanaaldijk 85; - Monnickendam, locatie De Hooiwagen; - Monnickendam, locatie Molenstraat 1 (voormalige drukkerij); - Marken, locatie de Bennewerf; - Broek in Waterland, Kebo; - Marken, locatie Minneweg; - Zuiderwoude, locatie Dijkeinde. 1 In de genoemde brief (zie bijlage 2) lijkt het bestuur van de AWM zichzelf overigens tegen te spreken, aangezien op pagina 3 van deze brief wordt gesproken over een mogelijk onderpand of zekerheidstelling voor de lening. Een aantal ontwikkellocaties zou hypothecair bezwaard kunnen worden tot zekerheid van (een deel van) de gemeentelijke lening. Hiermee zou (deels) het achtergestelde karakter aan de lening worden ontnomen. Pagina 4 van 9

5 Voor wat betreft gemeentelijke invloed Op dit moment staan de statuten van de AWM niet toe dat leden van het gemeentebestuur deel uitmaken van het bestuur en de raad van toezicht van de AWM. Ook komt het gemeentebestuur geen recht toe om leden van het bestuur of de raad van toezicht te benoemen. Invloed op de woningcorporatie is uiteraard wel mogelijk door het sluiten van prestatiecontracten of andere overeenkomsten. Vervroegd aflossen van leningen Het vervroegd aflossen van bestaande leningen wordt als aparte maatregel genoemd die op lange termijn zou bijdragen aan het voldoen aan de eisen van het WSW. Ook bij het alternatief financiering door de gemeente maakt het vervroegd aflossen van bestaande leningen deel uit van het geheel. Het vervroegd aflossen van leningen leidt echter tot extra kosten in verband met de boete die veelal gelijk is aan de nog verschuldigde rente. Vervroegd aflossen heeft dus bedrijfseconomisch alleen voordeel als een verdere rentedaling verwacht wordt. Toch wordt voorgesteld om de gevraagde lening van de gemeente te gebruiken om andere lening vervroegd af te lossen. Het bestuur van de AWM heeft aangegeven dat dit noodzakelijk is om het WSW tevreden te stellen. Door vervroegd af te lossen neemt boekhoudkundig de operationele kasstroom toe, zodat er voor de AWM nieuwe leencapaciteit ontstaat. Kanttekeningen langetermijnplanning In de langetermijnprognose zoals deze door de AWM is afgegeven gaat men uit van aflossing van door de AWM aan ontwikkelaars verstrekte leningen. Het betreft 1,7 miljoen voor Het Schouw en 0,7 miljoen voor De Bennewerf. Voor Het Schouw is een hypothecaire inschrijving op de grond verworven, de dekking op de lening die de positie inneemt is onzeker. Voor de Bennewerf ontbreekt een zekerheidsstelling. Het niet terug ontvangen van de leningen heeft een nadelig effect op de afgegeven langetermijnplanning. Consequenties voor de volkshuisvesting De gemeente heeft doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we voordelen zien in gedifferentieerd bouwen. De gemeente streeft op dit moment naar 30% sociale woningbouw. In dit verband zijn drie zaken van belang: verkoop van woningen, het verhogen van de huren binnen de wettelijke grenzen en het bouwen van nieuwe woningen. Voor wat betreft het verkopen van woningen geldt dat de gemeente wil dat woningbouwcorporaties stoppen met het verkopen van het huurwoningenbestand. Hierover heeft de gemeente echter geen zeggenschap. Zowel de AWM als de Wooncompagnie biedt op dit moment (sociale) huurwoningen te koop aan in Waterland. Voor wat betreft de hoogte van de huren geldt eveneens dat de gemeente geen invloed heeft, dit is in handen van de corporaties. Deze mogen tot een wettelijke maximum vragen wat zij willen en hun op basis van een complex puntensysteem wordt toegestaan. Het percentage van de maximaal toegestane huur die woningcorporaties vragen, verschilt per corporatie. Dit heeft vooral te maken met de doorloop van de woningen. Immers, alleen van vrijgekomen woningen kan de huur sterk worden verhoogd. Een van de vier langetermijnalternatieven die het onderzoeksrapport van Finance Ideas aandraagt is het verhogen van de huren. Hierdoor komen steeds meer woningen boven de liberalisatiegrens te liggen. Om uitvoering aan het alternatief te geven zou de AWM 33% van de woningen die jaarlijks leegkomen moeten verkopen. Dat is in de huidige markt niet realistisch, tenzij de woningen echt voor weinig geld worden verkocht. Zo zijn recent woningen verkocht door de AWM aan de Wooncompagnie voor circa 40% van de WOZ-waarde. Het is niet bekend wat Wooncompagnie na fusie op al deze terreinen besluit. Pagina 5 van 9

6 Ten slotte Wij adviseren u niet in te stemmen met het verzoek van de AWM. Naar onze mening zou alleen een lening met hypothecaire zekerheden het overwegen waard zijn. En in eerste instantie ook niet direct met een omvang van 20 miljoen. Bovendien zou dit op termijn samen moeten gaan met gemeentelijke invloed op het te voeren beleid. Niet alleen om het gemeenschapsgeld veilig te stellen, maar ook om de volkshuisvestelijke wensen van de gemeente te bewaken. Burgemeester en wethouders, D. Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester Bijlage 1: beantwoording vragen Bijlage 2: brief AWM d.d. 2 juli 2012 inzake verzoek om geldlening. Bijlage 3: Onderzoek Financiële Continuïteit Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam van Finance Ideas B.V. d.d. 26 juni Bijlage 4: presentatie Finance Idead B.V. d.d. 27 juni 2013 Pagina 6 van 9

7 Bijlage 1: beantwoording vragen Verscheidene fracties hebben per mail laten weten welke informatie zij van het college verwachten met betrekking tot het aangekondigde verzoek van de AWM. In het informatiedocument heeft het college gepoogd aan deze informatiewensen tegemoet te komen. Enkele concrete vragen bleken echter te specifiek om de antwoorden daarop integraal te verwerken in de tekst van het informatiedocument. Hieronder treft u de beantwoording van de overgebleven vragen. 1. Hoe zijn de ervaringen van college/organisatie met Wooncompagnie in vergelijking met de AWM? De contacten met de AWM zijn op dit moment beduidend intensiever dan die met Wooncompagnie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat AWM in Waterland veel meer woningen en woningbouwplannen heeft dan de Wooncompagnie. Bovendien is het hoofdkantoor van de AWM gevestigd in Monnickendam. Hoewel de contacten met Wooncompagnie zich vooral beperken tot het reguliere overleg, verlopen deze in goede harmonie. 2. Heeft de gemeente op dit moment achtergestelde leningen aan derden uitstaan en zo ja, aan wie, onder welke voorwaarden en hoe hoog zijn die? De gemeente heeft momenteel geen achtergestelde lening aan derden uitstaan. 3. Wat is het totaalbedrag op dit moment van door de gemeente afgesloten leningen? Lening Rentepercentage Aflossing Stand per BNG 3, BNG 3, BNG 2, Wat is het gemiddelde rentepercentage hiervan? 2,57% Welk bedrag zal de gemeente zelf moeten lenen in geval van het verstrekken van een lening van 20 miljoen aan de AWM? De gemeente zal de initiële hoofdsom van het aan de AWM uit te lenen bedrag zelf moeten lenen. Voor wat betreft de bij te lenen rentebetalingen de eerste zes jaar wordt de rente immers bijgeschreven bij de hoofdsom zal op basis van het liquiditeitsplan op dat moment moeten worden bekeken of bijlenen noodzakelijk is. 6. Welke invloed heeft dit op de leencapaciteit van de gemeente en voorwaarden waaronder de gemeente kan lenen? Uit contact met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is niet gebleken dat het lenen van 20 miljoen tot problemen zal leiden. Pagina 7 van 9

8 7. Tegen welk rentepercentage verwacht het college te kunnen lenen? Op maandag 1 juli 2013 was het mogelijk om tegen de onderstaande rentepercentages een lening af te sluiten. Looptijd Rentepercentage 25 jaar 3,33 15 jaar 2,70 10 jaar 2,16 5 jaar 1,38 8. Aan welke voorwaarden in zeggenschap/invloed/financieel/organisatorisch/personeel richting AWM denkt het college in geval van het verstrekken van een gemeentelijke lening? De voorwaarden moeten zodanig zijn dat er een gemeentelijk toezicht ontstaat met doorslaggevende invloed op rechtshandelingen die zien op het aan- en verkopen van onroerende zaken, het doen van investeringen en het aangaan van nieuwe leningen, maar niet betrekking hebben op de normale bedrijfsuitoefening van het verhuren van woningen. 9. Welke consequenties heeft een rentevrije periode van 6 jaar voor de gemeente? In het verzoek van de AWM wordt met de rentevrije periode bedoeld dat de rente jaarlijks bij de hoofdsom wordt opgeteld en pas na zes jaar met het aflossen wordt begonnen. Uitgaande van een te lenen bedrag van 20 miljoen loopt de hoofdsom van de lening hierdoor op van tot Onder welke concrete voorwaarden zal de lening verstrekt moeten worden om als weerstandsvermogen van de AWM aangemerkt te kunnen worden door het CFV en WSW? Het verstrekken van een achtergestelde lening kan aldus de rapportage mogelijkerwijs een verbetering opleveren richting de beoordelingskaders van WSW en CFV. Hoe groot acht het college die kans? In de rapportage wordt gesteld dat het bedrag van de achtergestelde lening in overleg met CFV kan worden opgenomen in het weerstandsvermogen van de AWM. Hoe groot acht het college de kans dat het CFV hiermee akkoord gaat? Het bestuur van de AWM heeft aangegeven deze vraag te zullen neerleggen bij de genoemde instanties. Tot op heden hebben wij hierover nog geen terugkoppeling ontvangen. 11. Welke risico s loopt de gemeente Waterland als gekozen wordt voor het versterken van een achtergestelde lening van 20 miljoen in vergelijking tot de huidige situatie waarbij de gemeente Waterland alleen middels de achtervang garant staat? Bij de discussie over het wel of niet continueren van de ongelimiteerde achtervangovereenkomst is een berekening gemaakt van de risico s die de gemeente loopt. Hierbij is een berekening gemaakt voor het omvallen van een woningbouwcorporatie in onze gemeente waarvoor de achtervang geldt met een leningportefeuille van 63 miljoen. Bij het omvallen van een dergelijke corporatie zou de gemeente als schade-gemeente een bedrag van circa aan renteloze lening moeten verstrekken wat zou leiden tot een jaarlast van Bij een door de gemeente rechtstreeks verstrekte achtergestelde lening is risicobedrag de hoogte van de verstrekte lening. Pagina 8 van 9

9 12. Bestaat de kans dat het versterken van het vermogen van de AWM via een achtergestelde lening aangemerkt kan worden als ongeoorloofde overheidssteun? Reeds op dit moment wordt in Nederland door zowel de landelijke als de lokale overheid via garantstellingen ondersteuning geboden aan corporaties. Het direct lenen van geld aan een corporatie is een andere constructie met hetzelfde oogmerk. 13. Is het verstrekken van een achtergestelde lening in overeenstemming met de wet FIDO? De Wet financiering decentrale overheden bepaalt dat financieren mogelijk is, mits er sprake is van een gemeentelijke taak. Het is echter aan de gemeente zelf om te bepalen of sprake is van een gemeentelijke taak. Ons college ziet volkshuisvesting als een gemeentelijke taak. Uit het feit dat de gemeenteraad recent ons voorstel om de ongelimiteerde achtervangovereenkomst op te zeggen, heeft geblokkeerd, maakt het college op dat ook de gemeenteraad deze mening is toegedaan. 14. Tijdens de presentatie is gebleken dat het Wooninvesteringsfonds in Zeist middels een achtergestelde lening is gesteund. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de situatie hier: AWM - de gemeente Waterland? Onder welke voorwaarden en door welke partij is aan het Wooninvesteringsfonds in Zeist een lening verstrekt? Is door WSW en CFV de gekozen oplossing voor de verbetering van de financiële positie van het Wooninvesteringsfonds in Zeist als positief beoordeeld? Is duidelijk wat hun zienswijze op dit punt is? Wij hebben onvoldoende informatie over de situatie in Zeist om daar uitspraken over te doen. 15. Welke bouwprojecten gaan er nog door? Het is ons college niet bekend welke bouwprojecten er nog doorgaan. Indien overgegaan wordt tot het verstrekken van een gemeentelijke lening kan de gemeente eventuele invloed gebruiken om daarbij keuzes te maken. 16. Een overzicht van inkomsten en uitgaven per kalenderjaar voor (in ieder geval) de komende tien jaar. Omdat op dit moment het bestuur van de AWM in zijn verzoek nog niet heeft geconcretiseerd hoe hoog de lening dient te zijn (ergens tussen 17,5 miljoen en 22,5 miljoen), op welke moment begonnen dient te worden met aflossen (2015?) en welke looptijd gehanteerd zal worden (ergens tussen 20 en 25 jaar), is het niet mogelijk om een dergelijk overzicht te vervaardigen. Pas als er een concreet ingevuld verzoek ligt van de AWM kan een dergelijke rekenexercitie worden gedaan. 17. Een standpunt van het college over de financiële positie de komende jaren van de AWM als de gemeente een lening verstrekt. Het positieve solvabiliteitsoordeel van het CFV betekent dat sprake is van een corporatie die op lange termijn moet worden geacht aan haar verlichtingen te kunnen voldoen. Het continuïteitsprobleem wordt veroorzaakt door een liquiditeitstekort op korte termijn. Pagina 9 van 9

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Garantstelling drie leningen woningbouwcomplexen Wooninc.

Nadere informatie

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan.

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4515624 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst renteherziening De Alliantie Voorstel: De achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4504014 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Voorstel:

Nadere informatie

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ)

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ) Vragen en antwoorden over het schuld/woz-overzicht Algemene vragen Vragen over de peildatum WOZ-waarde Vragen over de maximale gemeentelijke achtervang per corporatie (100% WOZ) Vragen over de maximale

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Gemeen tewat E RLAN D

Gemeen tewat E RLAN D Gemeen tewat E RLAN D INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 109-19 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw Tj. Hoekstra

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 39 Inboeknummer 00+004048 Beslisdatum B&W 28 februari 2001 Dossiernummer 109.303 Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt :

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt : Raadsvoorstel Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : 2017-019 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2016/867941 Documentnummer : 1894/2017/903129 Datum collegebesluit : 20 februari 2017 Onderwerp aangaan

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Nummer: 2012-94 Datum: 07-06-2012 Aan : College van B&W Steller vragen: Youssef El Messaoudi en Ramón Smits Alvarez

Nadere informatie

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, 15-10-2002 Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 24.10.2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verzoek van de Stichting De Wijngaard om gemeentegarantie te verlenen voor

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4131686 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 juni 2012 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve en M. Tigelaar Programma : 10. Economie en

Nadere informatie

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp *Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858 Onderwerp : Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Goeree- Overflakkee 2015 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Voorstel besluit Toelichting

Voorstel besluit Toelichting Gewijzigd voorstel! Raadsvoorstel nr. : 2002/51 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 23 april 2002 Agendapunt : 14 Steenwijk, 9 april 2002. Onderwerp: Achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 16062015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen

Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen Openbaar Onderwerp Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tafeltennis Nijmegen heeft in 2009 een tafeltennishal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erfpacht in crisistijd. Openbaar Onderwerp Erfpacht in crisistijd Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst en J. van der Meer Samenvatting De economische crisis heeft er onder andere

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding.

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding. *2014084048* Zaaknummer: 2014/83894 Referentie: 2014/84048 Variant A Beleid t.a.v. leningen en garanties 1. Inleiding en aanleiding. Recentelijk hebben twee gemeentelijke sportverenigingen gevraagd om

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006.

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006. 2006. Nr. : 06.0053. Dnst. : BOWO Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006. Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Huisvesting Werkende

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst.

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst. Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012 - Welkomst dia bij binnenkomst. 1 Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing Thom Wolters Gert Boels 2 Introductie Aanleiding Introductie

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

2006. Nr. : Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006.

2006. Nr. : Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006. 2006. Nr. : 06.0020. Dnst. : BOWO Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006. Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Huisvesting Werkende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen!

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen! Aan: De gemeenteraad van Albrandswaard Rekenkamercommissie Hofhoek 5 3176 PD Poortugaal Datum: 7 mei 2014 Betreft: Onderzoek rekenkamercommissie naar gemeentelijke garantstellingen Geachte leden van de

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Wet werk en bijstand; De raden van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat het voornemen bestaat de afdelingen

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Participatiewet; b e s l u i t :

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Participatiewet; b e s l u i t : De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. datum; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Participatiewet; b e s l u

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Verkort rapport van bevindingen

Verkort rapport van bevindingen Verkort rapport van bevindingen Financiële beoordeling voorstel tot fusie Ymere De Woningbouw 5 maart 2013 Geachte werkgroep, In navolging op onze opdracht, zoals door u op 7 januari 2013 aan BAAS Management

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 181726 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 29-03-00 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Garantstelling Tennisvereniging Gennep Het college besluit: 1. Een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005 Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand 1 januari 2005 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2013/30024 Wettelijke grondslag: Wet werk en bijstand Beleidsregels krediethypotheek Wet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard Collegevoorstel Inleiding Jeu de Boules vereniging Batard is enkele maanden terug begonnen met de realisatie van een jeu de boulesaccommodatie in Sport- en recreatiepark de Schroef. Om dit mogelijk te

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing WSW richtlijn juridische splitsing 2/8 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten.

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius Raadsinformatiebrief Onderwerp Situatie Laurentius Inleiding/aanleiding Op 1 februari jl. hebt u een raadsinformatiebrief ontvangen over de situatie bij Laurentius naar aanleiding van een publicatie in

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing 1 mei 2017 2/9 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten. Een corporatie

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: R.J.M. van der Zande (RP, tst. 401) Portefeuillehouder: E. Mackay ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d.

OPENBAAR Adviseur: R.J.M. van der Zande (RP, tst. 401) Portefeuillehouder: E. Mackay ADVIESNOTA. Politieke Ronde d.d. OPENBAAR Adviseur: R.J.M. van der Zande (RP, tst. 401) Portefeuillehouder: E. Mackay 11.03983 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 9 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 15 december 2011 Voorstel nr. 53/11 Programma

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 Woningcorporaties en gemeenten Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 WSW en het borgstelsel Statutair: Het doel van de stichting is te bevorderen dat toegelaten instellingen geld kunnen lenen

Nadere informatie

Gemeente J Bergen op Zoom

Gemeente J Bergen op Zoom Gemeente J Bergen op Zoom RVB06-0078 Onderwerp : Garantstelling in het kader van de ontwikkeling van de voormalige Roxy, gelegen aan de Grote Markt, tot "multifunctioneel danscentrum" door de heer Van

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Schuldpositie gemeente Purmerend Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Enkele cijfers Omvang langlopende schuld ultimo 2016: 284 mln Waarvan doorgeleend aan derden 20 mln Betaalde rente in 2016: 7,2 mln

Nadere informatie

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV)

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2013 28 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

* in te vullen door organisatie Inleiding:

* in te vullen door organisatie Inleiding: Technische vragen raad Purmerend Fractie: Opsteller: Betreft: Onderwerp: Stadspartij Helana Aslander Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer uitstel (sociale)woningbouw

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00207* 11vra00207 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 23-08-2011 Datum Raadsvergadering: 06-10-2011 Afdeling: ROBW Raadscie: CIEG, 26-09-2011 Steller: D. Louwerens Onderwerp Evaluatie verordening

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO)

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO) ļř I imtjopm Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO) Datum indiening Volgnummer Registratienummer 12-9-2013 Bij 13-548

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbijlage nummer a x8 Inboeknummer 88+oo6SBS Beslisdatum B&W 8 november r998 Dossiernummer 84S. 6oa Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD 31 januari 2014 Opdrachtgever Gemeente Drimmelen Auteurs Jan Littink, mba-me Mr. drs. Klaas te Bos Kenmerk Project RAP003343/JLI/KVO 001712.004.01

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Onderwerp Vergadering van Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Nummer Fractie PvdA 5 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1. De Verordening

Nadere informatie

Doordecentralisatie. Inleiding

Doordecentralisatie. Inleiding Doordecentralisatie Inleiding In overleg met het college van bestuur van het Dockingacollege en de J.J. Boumanschool is het idee ontstaan om te gaan doordecentraliseren. Bij doordecentralisatie worden

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Aan: Commissie Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 22 december 2017 2017/592539 Eva Magré 023-5115537

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld Regelingen en voorzieningen CODE 8.3..40 Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld kamervragen bronnen Tweede Kamer Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 0-0 nr. 794 d.d. 9.3.0 en nr. 3308,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Elke dag een ZONdag - energiemaatregelen Noordwijkse scholen Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland Zaaknummer 00461003 Onderwerp Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de ophoging van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Alle informatie leest

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN DE ROL VAN DE GEMEENTE ALS BANKIER

GEMEENTE BERGEN DE ROL VAN DE GEMEENTE ALS BANKIER GEMEENTE BERGEN DE ROL VAN DE GEMEENTE ALS BANKIER Vastgesteld op 20 februari 2007 Geactualiseerd per 21 oktober 2011 1. Aanleiding Door de inwerkingtreding van de wet Fido (Financiering decentrale overheden)

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2013 Datum : 14 november 2013 B&W datum : 14 november 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Notitie garantstelling geldleningen Aanleiding In de agendacommissie

Nadere informatie