Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie"

Transcriptie

1 Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie Timo Heideman Remco ten Berge Postgraduate IT Audit Opleiding Vasse, 2013

2 Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Academisch jaar: Naam student: Remco ten Berge Studentnummer: student: Naam student: Timo Heideman Studentnummer: student: Bedrijfsbegeleider: Docentbegeleider: Gert Wolfert Rene Matthijsse Pagina 2 van 65

3 Voorwoord Dit onderzoek is uitgevoerd ter afronding van de Postgraduate IT-audit Opleiding aan de Vrije Universiteit, te Amsterdam. Graag zouden wij van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen te bedanken die bijgedragen hebben aan het tot stand komen van deze scriptie of ons hebben gesteund tijdens het scriptieproces. Allereerst willen wij onze ouders, familie, vrienden, andere collega s en in Remco s geval ook zijn vriendin Ilse bedanken die ons hebben gesteund en ondersteund tijdens het gehele scriptieproces. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze docent- en praktijkbegeleiders René Matthijsse en Gert Wolfert voor de begeleiding, adviezen en overlegmomenten welke een grote bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze scriptie. Vasse, 22 september 2013 Remco ten Berge Timo Heideman Pagina 3 van 65

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Vraagstelling, onderzoeksvraag en deelvragen Doelstelling en afbakening Doelstelling Doelgroep Afbakening Definities Research design Literatuuronderzoek Praktijkonderzoek Literatuuronderzoek Inleiding Het mobiele werken Trends en het mobiele werken Apparatuur die het mobiele werken ondersteunt Verschijningvormen van het mobiele werken Best practices en richtlijnen ten aanzien van het mobiele werken Risico model mobiel werken Risico kwadrant mobiel werken Traditionele IT omgeving Beheerorganisatie Eindgebruiker IT infrastructuur Device Verschillen en inherente risico s Grens van de organisatie Veranderingen bij het mobiele werken Risico s bij het mobiele werken Informatiebeveiliging Proces van informatiebeveiliging Beveiligingsmaatregelen Samenvatting Praktijkonderzoek Inleiding Pagina 4 van 65

5 3.2 Organisatie IT organisatie IT infrastructuur VDI concept Aanpak case study Bevindingen in de praktijk Beheerorganisatie Eindgebruiker IT Infrastructuur Devices Analyse en conclusies Beschouwing Beantwoording centrale vraagstelling Beantwoording deelvragen Beantwoording centrale vraagstelling Slotopmerkingen en beperkingen van het onderzoek Bijlage A Literatuurlijst Bijlage B Beheersmaatregelen praktijkonderzoek Bijlage C Mapping beheersmaatregelen theorie en praktijk Pagina 5 van 65

6 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Augustus 2011, een boze systeembeheerder logt in op het netwerk van zijn voormalige werkgever via een open Wi-Fi netwerk en veroorzaakt voor $ aan schade [SEC04]. Januari 2013, een Amerikaans hospice dient de Amerikaanse overheid $ te betalen voor het verliezen van een on-versleutelde laptop met privacy gevoelige gegevens van patiënten [SEC01]. Mobiele malware zal volgend jaar zowel voor consumenten als bedrijven een probleem worden, waarbij besmette apparaten zelfs als backdoor binnen organisaties kunnen fungeren [SEC02]. Steeds meer mensen werken op hun smartphone of tablet en daarnaast worden vaker privé apparaten naar de werkvloer meegenomen. Dat betekent dat er behalve een zogeheten bring your own beleid ook behoefte is aan security [COMP03]. Het beveiligingsbeheer van het groeiende aantal laptops, Blackberries, USB-apparaten en andere mobiele apparaten is de grootste uitdaging sinds de millenniumbug [SEC03]. De stortvloed aan nieuwe mobiele apparatuur bezorgt IT-beheerorganisaties aardig wat kopzorgen. Iedereen met een mooie nieuwe smartphone of tablet wil natuurlijk zijn zakelijke e- mail lezen en het liefst ook andere zakelijke taken uitvoeren. Maar een toenemend extern gebruik van bedrijfstoepassingen en -informatie betekent ook meer risico s. Beveiliging en beheersbaarheid van alle apparatuur geschikt voor telewerken wordt nog belangrijker [COMP01]. Met de huidige toename van de mobiele apparaten wordt verwacht dat de telefoon en tablet de nieuwe laptop zullen zijn. Alle data die beschikbaar is via een mobiel apparaat zorgt ervoor dat elke medewerker op elk moment op de hoogte is en kan zijn van elk benodigd bedrijfsonderdeel [COMP02]. Van de ruim 6 miljoen werknemers in Nederland die in 2010 per week 12 uur of meer werken, beschouwt 1 miljoen zich als telewerker. Dat is 16 procent. Van de vakspecialisten zoals architecten, ingenieurs, systeemanalisten, kunstenaars en leidinggevenden geeft 35 procent op dat men over telewerkfaciliteiten beschikt [CBS01]. Middels het mobiele werken concept wordt informatie (ook bedrijfskritische informatie) op een andere wijze ontsloten van het bedrijf dan in een traditionele omgeving waarbij de medewerker fysiek aanwezig is bij de organisatie en daar gebruik maakt van de IT middelen die aan hem ter beschikking zijn gesteld. Het op een andere wijze ontsluiten van bedrijfskritische informatie brengt een aantal risico s met zich mee. Zie bovenstaande praktijkvoorbeelden. Door de toename van het gebruik van het mobiele werken, worden deze risico s nog verder vergroot. Met name de risico s ten aanzien van integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsinformatie zijn belangrijk om in gedachten te houden wanneer men medewerkers de mogelijkheid biedt om Pagina 6 van 65

7 vanaf externe locaties met de bedrijfskritische informatie aan de slag te gaan. Ook dit blijkt onder andere uit de verscheidene nieuwsberichten dat laptops, usb sticks en andere informatiedragers kwijt raken, waardoor vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen en als gevolg hiervan de privacy niet gewaarborgd is [SEC05]. Deze voorbeelden en de uitdagingen welke deze met zich mee brengen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens te waarborgen, zijn voor ons de aanleiding geweest om ons onderzoek hierop te richten. Figuur 1 Samenhang onderzoek In de bovenstaande figuur (figuur 1) wordt de samenhang weergegeven tussen de verschillende aspecten welke hierboven zijn weergegeven. Uit bovenstaand figuur kan worden opgemaakt dat door het toepassen van het mobiele werken het aantal risico s toeneemt ten opzichte van de traditionele IT omgeving. Van een traditionele omgeving die beheerd wordt door de werkgever naar een IT omgeving waar de werkgever minder grip het beheer en beveiligingsmaatregelen op heeft (buiten de fysieke grenzen van de onderneming). Ondanks de verandering zullen de informatievoorziening, gegevensuitwisseling en informatiegebruik met de bijbehorende kwaliteitsaspecten gewaarborgd moeten worden. Dit onderzoek is met name gericht op het segment MKB+. Dit segment krijgt in het algemeen minder aandacht vanuit het vakgebied, terwijl daar nu juist veel ontwikkelingen op het gebied van mobiel werken, sociale media en IT beheer plaatsvinden. Om deze reden hebben wij gemeend ons onderzoek in het MKB+ segment en bij een MKB+ organisatie uit te voeren. Pagina 7 van 65

8 1.2 Vraagstelling, onderzoeksvraag en deelvragen Het mobiele werken en de verschillende vormen ervan brengt risico s met zich mee ten aanzien van de vertrouwelijkheid en integriteit van bedrijfsinformatie, welke door het implementeren van adequate beheersmaatregelen door de organisaties beheerst dienen te worden. Onderzoeksvraag: Wat zijn de inherente risico s van het mobiele werken en hoe kunnen MKB+ organisaties ervoor zorgen dat zij het risiconiveau ten aanzien integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsinformatie bij het faciliteren van het mobiele werken minimaal gelijk te houden ten opzichte van de traditionele IT omgeving. Deelvragen: Beschrijvend: Wat zijn de verschillen en inherente risico s van het mobiele werken ten opzichte van de traditionele IT omgeving? Hoe kunnen de onderkende inherente risico s volgens de literatuur worden gemitigeerd? Analyserend: Op welke wijze is het mobiele werken in de praktijk geïmplementeerd en welke beheersmaatregelen zijn hierbij getroffen? Beschouwend: Worden de in het literatuuronderzoek onderkende risico s voldoende afgedekt door de beheersmaatregelen welke in de praktijk zijn getroffen? Welke werkwijze en beheersmaatregelen zijn cruciaal die geïmplementeerd moeten worden en kunnen deze in een hanteerbaar overzicht geplaatst worden? Pagina 8 van 65

9 1.3 Doelstelling en afbakening Doelstelling Het doel van ons onderzoek is om tot een aanpak te komen welke MKB+ bedrijven kunnen hanteren wanneer zij besluiten om het mobiele werken te introduceren binnen hun organisatie. Deze aanpak dient ervoor te zorgen dat het risiconiveau met betrekking tot integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie zoveel mogelijk op gelijke hoogte blijft als wanneer men het mobiele werken niet zou implementeren. Ten einde dit te bereiken zullen wij een werkwijze met daarbij mogelijk te treffen beheersmaatregelen opstellen Doelgroep Het resultaat van ons onderzoek is bedoeld voor MKB+ bedrijven met een normaal tot laag risicoprofiel. Dit houdt in dat grotere bedrijven of bedrijven met een verhoogd risicoprofiel wellicht aanvullende of andere werkwijzen en beheersmaatregelen dienen te treffen dan de aanpak uit deze scriptie bevat. Een belangrijke reden hiervoor is dat het kans aspect, van de risico s welke betrekking hebben op ons onderzoek, toeneemt wanneer bedrijven een grote naamsbekendheid genieten of wanneer er veel gewin te behalen valt. Hierbij kan men denken aan multinationals, financiële instellingen of overheden Afbakening Het onderzoek zal zich met name focussen op de kwaliteitsaspecten integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Wij hebben voor deze kwaliteitsaspecten gekozen op basis van de gevonden artikelen welke in de aanleiding zijn benoemd. Uit deze artikelen valt op te maken dat met name de kwaliteitsaspecten integriteit en vertrouwelijkheid hierbij een grote rol hebben gespeeld. Wij onderkennen de relevantie van de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid en controleerbaarheid, ook bij het mobiele werken. Echter op basis van de artikelen beschreven in de aanleiding hebben wij ervoor gekozen om de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid en controleerbaarheid buiten scope te laten. De resultaten van ons onderzoek hebben betrekking op MKB+ bedrijven welke het mobiele werken gaan toepassen, of reeds hebben toegepast. Het gaat hierbij om MBK+ bedrijven met een normaal tot laag risico profiel, hierdoor is dit onderzoek en resultaten niet van toepassing op bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Een kwaadwillende medewerker kan bijna altijd informatie waar hij toegang toe heeft aan de organisatie onttrekken. Derhalve hebben wij ervoor gekozen om risico s met betrekking tot de integriteit en vertrouwelijkheid ten aanzien van bedrijfsinformatie, veroorzaakt door eigen kwaadwillende medewerkers van de organisatie, buiten scope te laten Definities Ter verduidelijking hebben wij hieronder de belangrijkste definities voor ons onderzoek hieronder uiteen uitgezet. Pagina 9 van 65

10 Bedrijfsinformatie: Met bedrijfsinformatie wordt de informatie bedoeld welke door organisaties wordt gegeneerd, verzameld en verwerkt ten einde de bedrijfsvoering mogelijk te maken. Verder is bedrijfsinformatie niet publiekelijk toegankelijk, maar alleen bestemd voor directe betrokkenen bij de organisatie die geautoriseerd zijn om de informatie te benaderen. Integriteit: Is de mate waarin gegevens of functionaliteit juist, volledig, tijdig en onweerlegbaar zijn vastgelegd en ingericht. Vertrouwelijkheid: Is de mate waarin de toegang tot gegevens of functionaliteit beperkt is tot degenen die daartoe bevoegd zijn. Risico s: Een risico is de kans van optreden van een ongewenste gebeurtenis vermenigvuldigd met de impact die de gebeurtenis heeft. Beheersmaatregelen: Een beheersmaatregel is een maatregel die er voor zorgt dat de kans en/of de impact van ongewenste gebeurtenis zo klein mogelijk is. MKB+: Onder MKB+ bedrijven verstaan wij grote niet beursgenoteerde bedrijven en bedrijven in het middelgroot, midden en kleinbedrijf. Traditionele IT omgeving: Een MKB+ IT omgeving bestaande uit servers, werkstations, netwerkinfrastructuur en informatiesystemen, waarbij toegang tot de bedrijfsinformatie niet mogelijk is buiten de fysieke grenzen van de organisatie. Mobiel werken: Mobiel werken is het gebruik van ICT middelen om locatie onafhankelijk, 24/7 met bedrijfskritische elektronische gegevens te kunnen werken (op te slaan, te verwerken en/of te transporteren) buiten de fysieke grenzen van het bedrijf. Pagina 10 van 65

11 1.4 Research design Ons research design bestaat uit 3 hoofdstappen, te weten literatuuronderzoek, praktijkonderzoek en het analyseren van de uitkomsten van de voorgaande stappen en op basis daarvan conclusies trekken en aanbevelingen benoemen. Figuur 2 Weergave Research Design Literatuuronderzoek Omdat het onderwerp van ons onderzoek constant aan veranderingen en nieuwe ontwikkelingen onderhevig is en om gebruik te kunnen maken van de meest actuele broninformatie, hebben wij voornamelijk gebruik gemaakt van artikelen gevonden binnen vakliteratuur en op het internet. Het mobiele werken is een actueel onderwerp binnen de IT branche, veel bedrijven willen er gebruik van gaan maken of doen dit inmiddels al. Hierbij treden veranderingen op in de risico s omtrent de bedrijfsinformatie, maar is nog niet altijd duidelijk welke veranderingen dat mogelijk kunnen zijn en welke beheersmaatregelen bedrijven tegen deze nieuwe of gewijzigde risico s kunnen treffen. Op internet en in de vakbladen zijn al veel artikelen gepubliceerd over dit onderwerp, echter er zijn niet of nauwelijks wetenschappelijke artikelen over te vinden. Daarom zullen we voor onze literatuurstudie met name gebruik gaan maken van deze artikelen op het internet en uit de vakbladen Praktijkonderzoek De organisatie waar wij het praktijkonderzoek uitvoeren, bevindt zich op het moment van onderzoek in de implementatiefase van een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) oplossing. De VDI oplossing maakt het mogelijk voor medewerkers om zowel tijdens als buiten kantooruren vanaf een externe locatie toegang te krijgen tot systemen, applicaties en digitale bedrijfsgegevens. Het praktijkonderzoek betreft een middel groot accountantskantoor verdeeld over circa 20 vestigingen binnen Nederland. Pagina 11 van 65

12 Middels het uitvoeren van diverse experts interviews willen wij inzicht verkrijgen in de gemaakte keuzes en de getroffen beheersmaatregelen. In de laatste fase van ons onderzoek zullen wij de uitkomsten van de literatuurstudie en praktijkonderzoek nader analyseren en vergelijken. Op basis hiervan zullen we een aantal conclusies trekken ten aanzien van de veranderingen in de risico s en aanbevelingen doen hoe deze risico s op hun beurt door de bedrijven gemitigeerd kunnen worden. Daarnaast zullen wij deze resultaten verwerken in een hanteerbaar overzicht. Pagina 12 van 65

13 2. Literatuuronderzoek 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt allereerst de mobiele omgeving uiteengezet, vervolgens zal er een globaal inzicht worden verkregen in de traditionele IT omgevingen bij MKB+ organisaties. Aansluitend zullen de verschillen en risico s behandeld worden welke inherent zijn bij het mobiele werken. Daarbij zullen eveneens de meeste recente technologische ontwikkelingen en verschijningsvormen op het gebied van mobiel werken worden behandeld. Hierbij wordt de focus gelegd op veranderingen welke impact of een relatie hebben met de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens. Dit ten einde onderstaande deelvragen te kunnen beantwoorden; Wat zijn de verschillen en inherente risico s van het mobiele werken ten opzichte van de traditionele IT omgeving? Hoe kunnen de onderkende inherente risico s volgens de literatuur worden gemitigeerd? 2.2 Het mobiele werken Om een beter beeld te verkrijgen wat wordt verstaan onder het mobiele werken, wordt hieronder eerst de definitie uiteengezet welke wij hanteren voor dit onderzoek. Uit een onderzoek van de verschillende artikelen blijkt dat er geen een standaard definitie is van het mobiele werken. Wij hebben onderstaande definities in de literatuur aangetroffen: - Telewerken betreft arbeid waarbij door het gebruik van informatie- en communicatietechnologie de arbeidslocatie voor tenminste 20 procent van de arbeidstijd is gescheiden van de werk - of opdrachtgever [TNO01]; - Mobiele werkers zijn medewerkers die geregeld voor het eigen werk een draagbaar apparaat met ten minste 3G- technologie gebruikt voor toegang tot internet [CBS01]; - Telework is any form of substitution of in- formation technologies (such as telecommunications and computers - but not necessarily both) for work-related travel; moving the work to the workers instead of moving the workers to work [JALA]; - Arbeid die op afstand van de werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT) [TNO02]. - De Vries onderscheid verschillende vormen van telewerken/mobiel werken waarbij de volgende definities naar voren komen [VRIES01]; Telewerken: een vorm van arbeid die op afstand van werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van ICT. In het algemeen worden de volgende categorieën van telewerken onderscheiden: 1. Multi-site telewerken. Tele-thuiswerken. Iemand werkt thuis voor één werkgever. Telewerken vindt op structurele basis plaats en is meer dan (incidenteel) werken in de avonduren ( day extending ), weekenden of soms Pagina 13 van 65

14 tijdens een werkdagdeel. Over het algemeen is hierbij sprake van een arbeidsovereenkomst. 2. Mobiel telewerken. Een medewerker werkt op meerdere en wisselende plekken (bijvoorbeeld bij klanten) en gebruikt mobiele telecommunicatieapparatuur voor contact met de opdrachtgever en/of collega s op kantoor. Hierbij zal meestal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. 3. Freelance telewerken. Iemand werkt altijd vanuit huis voor meerdere opdrachtgevers. Hierbij is sprake van opdracht/aanneming van werk. 4. Tele-uitbesteding. Een deel van het primaire arbeidsproces kan door informatieen communicatietechnologie (ICT) gescheiden worden van de rest en wordt op afstand van de hoofdvestiging ondergebracht. Men kan hierbij denken aan callcenters, software- ontwikkeling, data-entry, etc. Er kan sprake zijn van verschillende contractvormen. Bij deze vorm van telewerken wordt ook wel gesproken van collectieve vormen van telewerken (tegenover individuele vormen die hierboven worden genoemd). - Mobiel werken betekent dat je altijd en overal onafhankelijk van tijd en locatie je werk kan doen [MOREELS01]. Naast het begrip mobiel werken, wordt ook vaak verwezen naar andere vergelijkbare begrippen zoals: telewerken, thuiswerken, tele-/thuiswerk en e-werken. Bij het analyseren van de bovenstaande definities is ons opgevallen dat deze enigszins zijn verouderd en veelal wordt verwezen naar of een thuislocatie of de locatie van de organisatie. Tegenwoordig kan men ook onderweg of op openbare locaties ook gebruik maken van de IT voorzieningen van de organisatie via het internet. Op basis van de bovenstaande definities en ons onderzoeksdoel hebben wij de volgende definitie van mobiel werken vastgesteld welke wij hanteren in dit onderzoek. Mobiel werken: Mobiel werken is het gebruik van ICT middelen om locatie onafhankelijk, 24/7 met bedrijfskritische elektronische gegevens te kunnen werken (op te slaan, te verwerken en/of te transporteren) buiten de fysieke grenzen van het bedrijf. Pagina 14 van 65

15 2.3 Trends en het mobiele werken Voordat de trends behandeld worden, wordt eerst een toelichting gegeven over de geschiedenis van het mobiele werken, waarna de trends van het heden behandeld worden. Het mobiele werken is ongeveer dertig jaar geleden ontstaan met de opkomst van de pc en van het internet. Met behulp van informatie- en communicatie- technologie (ICT) wordt gewerkt op afstand van de werkgever of het kantoor [EVE01]. Het internet is de enabler geworden voor de communicatie buiten de grenzen van het kantoorpand. In de tijd zijn de computers steeds compacter en krachtiger geworden, van grote mainframes, naar servers en desktopcomputer naar PDA s en smarthpones. Inmiddels heeft een smartphone meer rekenkracht en opslagcapaciteit dan een mainframe van het begin van de jaren Het mobiele werken wordt steeds meer toegepast binnen de verschillende organisaties. Het CBS heeft een onderzoek uitgevoerd in 2010 waaruit blijkt dat gemiddeld 16% van de werknemers met regelmaat vanaf een externe locatie mobiel werkt. Het aantal medewerkers dat het mobiele werken hanteren is in de categorie (vak-)specialist het grootste. In figuur 3 wordt weergeven in welke branche het meest mobiel wordt gewerkt [CBS01]. Figuur 3 Mobiel werken binnen de branche Er zijn verscheidene trends welke bijdragen aan de toename van het mobiele werken en welke in sommige gevallen het mobiele werken zelfs mogelijk hebben gemaakt. Deze trends worden hieronder kort toegelicht: - Consumerisatie. Een belangrijke trend die steeds meer zijn intreden maakt is consumerisatie [GART11]. In het verleden had de IT-organisatie een bepalende stem in Pagina 15 van 65

16 de aanschaf en adoptie van nieuwe technologie. De toepassing ervan in de thuisomgeving volgde vaak pas na succesvolle introductie van technologie bij de overheid of in het bedrijfsleven [COMP12]. Tegenwoordig is dit anders. Nieuwe technologieën, krachtige mobiele devices, laptops en computers zijn ter beschikking voor de medewerker. Deze willen zij ook gebruiken voor hun werkplek. De 'consumerization of IT' (CoIT) is het verschijnsel waarbij nieuwe informatietechnologie eerst in de consumentenmarkt wordt geadopteerd en daarna naar de zakelijke wereld migreert [COMP12] - HNW (Het Nieuwe Werken) wordt gekenmerkt door het tijd- en plaats onafhankelijk werken, daarnaast verplaats de verantwoordelijkheid. De medewerker kiest zelf wanneer hij werkt en op welke wijze hij deze werkzaamheden verricht [EVE01]. - BYOD (Bring Your Own Device) is een trend waarbij medewerkers eigen apparatuur mee nemen naar het werk. Deze apparatuur wordt dus niet aangeboden door de werkgever [TUIL11]. Apparaten welke veelal door medewerkers zelf worden meegenomen zijn laptops, tablets en smartphones. De apparaten zijn eigendom van de medewerker echter worden door de medewerker gebruikt voor zakelijke doeleinden. Vaak houdt dit ook in dat bedrijfsinformatie opgeslagen en verwerkt wordt op het apparaat van de medewerker. Het meebrengen en gebruiken van de eigen apparatuur en software zijn de belangrijkste kenmerken van het BYOD concept [ITAUD12]. - Het CYOD (Choice Your Own Device) concept is een soort afgeleide van het BYOD concept. Het concept is ontstaan doordat werkgevers, werknemers dezelfde gemakken en functionaliteiten willen bieden op het werk als dat zij van hun privé devices gewend zijn. Echter de werkgever wil ook controle en zeggenschap houden over de devices die hiervoor gebruikt worden. Veelal wordt hierbij de werknemer een keuze geboden uit een aantal devices welke door de beheerorganisatie worden ondersteund. Het device wordt uiteindelijk door organisatie verstrekt [BYCY12] Apparatuur die het mobiele werken ondersteunt In een traditionele IT omgeving beschikt de eindgebruiker over een werkstation van de organisatie waarmee toegang wordt geboden tot het netwerk, de applicaties en digitale bedrijfsgegevens. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het mobiele werken is dit niet meer vanzelfsprekend. Medewerkers hebben wellicht een laptop van de zaak of hebben een eigen apparaat (zie ook paragraaf 2.3). Hieronder staan de voornaamste devices benoemd welke het mobiele werken mogelijk maken en waarop wij ons in ons onderzoek met name op zullen richten. Smartphones Volgens onderzoek van Gartner zijn de verkopen van smartphones in het laatste kwartaal van 2011 met 47% gestegen ten opzicht van een jaar eerder [GAR01]. Het IDC heeft tevens onderzoek gedaan naar het marktaandeel van de verschillende mobiele besturingssystemen voor smartphones [IDC01]. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 4. Pagina 16 van 65

17 Figuur 4 Forcase smartphone Uit bovenstaand figuur valt op te maken dat Android het meest gebruikte besturingssysteem is voor Smartphones, gevolgd door ios en Blackberry OS. Tablets Een device dat sterk in populariteit toeneemt is de tablet. Met name de tablets van Apple worden steeds populairder. Dat blijkt ook uit hieronder weergegeven figuur 5. Figuur 5 Forecast tablet gebruik Pagina 17 van 65

18 Uit onderzoek van IDC blijkt dat het gebruik van tablets in de komende jaren flink gaat toenemen. Men verwacht dat het aantal tablets zal verdrievoudigen in 2016 ten opzichte van de verkoopresultaten uit Uit het onderzoek blijkt dat de markt zal bestaan uit voornamelijk ios en Android besturingssystemen voor de tablets [IDC02]. De verkoopresultaten van Windows 8 zijn niet meegenomen in de verwachting. Laptops Naast het gebruik van smartphones en de tablets is momenteel het meeste gebruikte apparaat een laptop [SCHIPPER01]. Naar verwachting zal de laptop echter worden ingehaald door de smartphones (als apparaat dat gebruikt wordt voor zowel zakelijk als privé), zie figuur 6. Figuur 6 Mobiele apparatuur markt voor BYOD Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de verkoop van tablets zal toenemen. Uit onderzoek van Trend Micro [VLIET01] blijkt dat de gemiddelde MKB-er gebruikt maakt van een desktop, laptop, smartphone, tablet en een thuiscomputer. Het gebruik van verschillende apparatuur kan risico s met zich brengen. Per device zal een afweging dienen te worden gemaakt of en zo ja welke beheersmaatregelen getroffen dienen te worden om de risico s ten aanzien van integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsinformatie te mitigeren. Uit het onderzoek van Trend Micro blijkt dat cybercriminelen de devices mogelijk eenvoudig kunnen binnen dringen. Ze gebruiken hiervoor technieken als het besmetten van devices met malware en en door middel van social networking waarbij de apparaten met Android en ios besturingssystemen het meest populaire doelwit zijn Verschijningvormen van het mobiele werken Het mobiele werken heeft verschillende verschijningsvormen. Hieronder worden een aantal in het MKB veel gebruikte technologieën beschreven welke kunnen worden gebruikt om het mobiele werken mogelijk te maken. VPN Een VPN (Virtual Private Network) is een privé datanetwerk, dat gebruik maakt van een publieke telecommunicatie infrastructuur (b.v. het internet). Binnen het internet wordt een beveiligde connectie (tunnel) opgezet waarmee op een veilige wijze kan worden gecommuniceerd met het bedrijfsnetwerk [COMVPN]. Er kan voor verschillende VPN oplossingen worden gekozen, met elk zijn eigen voor- en nadelen. Voorbeelden hiervan zijn Pagina 18 van 65

19 PPTP, IPsec, L2TP en OpenVPN. Elke VPN oplossing kan op zijn beurt weer gebruik maken van verscheidene encryptie algoritmes [GOVCERT01]. Medewerkers die gebruik maken van een VPN verbinding, kunnen middels een VPN cliënt op de laptop of een ander mobiel device een connectie opzetten met het bedrijfsnetwerk. Eenmaal succesvol aangemeld heeft de medewerker toegang tot de informatie op het bedrijfsnetwerk waartoe de medewerker wanneer hij fysiek op kantoor aanwezig zou zijn ook toegang toe zou hebben. Internet Figuur 7 Versimpelde VPN verbinding weergave HTTP(S) HTTP staat voor HyperText Transfer Protocol en wordt gebruikt als communicatieprotocol tussen een browser en een webserver. Het HTTP protocol is niet versleuteld, waardoor de gegevens door derden afgeluisterd kunnen worden. Naast het HTTP protocol bestaat er het HTTPS protocol. De S staat hierbij voor Secure. Middels het HTTPS protocol worden de gegevens versleuteld. Voor de versleuteling van het HTTP verkeer wordt veelal gebruik gemaakt van een SSL encryptie. Medewerkers kunnen middels een HTTP(S) connectie verbinding maken met een (bedrijfs)website, op deze website kan middels web applicaties toegang worden gekregen tot bedrijfsinformatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aanvullende webapps te installeren waarmee toegang kan worden verkregen tot de bedrijfsinformatie van de organisatie. Internet Figuur 8 Versimpelde HTTPS verbinding weergave Pagina 19 van 65

20 Remote desktop Een andere techniek waarmee het mobiele werken wordt ondersteund is het Remote Desktop Protocol. Hiermee wordt een verbinding gemaakt met een andere server/computer. Over deze verbinding worden met name beeld, toetsenbord en muis gegevens uitgewisseld tussen de cliënt en de overgenomen server/computer. Het is echter ook mogelijk om andere gegevens via deze verbinding uit te wisselen (bijvoorbeeld klembord/printopdrachten/bestanden). Op de betreffende server worden de gegevens verwerkt en opgeslagen. Binnen Windows systemen dienen gebruikers specifiek geautoriseerd te worden om bepaalde systemen middels RDP over te mogen nemen. Daarnaast dient een gebruiker altijd nog aan te loggen met dezelfde credentials, als dat hij zou doen wanner hij fysiek op het systeem zou aanloggen. Desktop virtualisatie Middels desktop virtualisatie krijgt de eindgebruiker op afstand toegang tot een desktop omgeving. Deze desktop draait binnen een virtuele machine, die gehost is op één of meerdere servers in bijvoorbeeld een datacenter [CLOUD12]. De desktop omgeving wordt veelal beheerd door de IT afdeling of door een externe IT dienstverlener. Daarnaast kan gekozen worden om een replica te maken en deze op te slaan op het apparaat zodat ook offline gewerkt kan worden. Voorbeelden van desktopvirtualisatie oplossingen zijn VMWare View en Citrix XenDesktop. Figuur 9 Remote desktop verbinding Remote Access Software Naast de andere beschreven technologieën zijn er verschillende softwareoplossingen die het mogelijk maken om een werkstation over te nemen vanaf afstand. Hierbij kan bijvoorbeeld een vast werkstation worden overgenomen. Voorbeelden van deze programmatuur zijn TeamViewer, LogMeIn, Kaseya, VNC en Symantec pcanywhere. Veelal staat deze programmatuur in verbinding met systemen van de software leverancier welke zorg dragen voor het opzetten van de verbinding met de eindgebruiker welke zich op een externe locatie bevindt. Data lokaal op mobiele devices Naast de hierboven beschreven technologieën is het ook mogelijk bedrijfsgegevens op het device zelf op te slaan. Hierdoor heeft de medewerker toegang tot de gegevens wanneer hij of zij niet over een netwerkverbinding beschikt. Dit betekent echter ook dat de organisatie in het Pagina 20 van 65

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving

BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving Scriptie Scriptienummer: 1086 Auteur Wouter Weusthof 2166801 PwC Begeleiders Dr. René Matthijsse, Vrije

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

Herbert van der Kooij

Herbert van der Kooij Herbert van der Kooij De onderzoeksvraag is kan de IT auditor assurance verstrekken in een Cloud Computing omgeving. Hierbij zijn de verschillende aspecten van Cloud Computing onderzocht. Vervolgens zijn

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TELEWERKBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Telewerkbeleid Versienummer 1.0 Versiedatum April

Nadere informatie

Informatiebeveiliging iphones en ipads

Informatiebeveiliging iphones en ipads Informatiebeveiliging iphones en ipads MMobile Internet Devices (MID) zijn enorm in opkomst. Ze worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt voor zakelijke toepassingen. Dit brengt veel voordelen met zich

Nadere informatie

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving WAAR LIGGEN DE RISICO S EN WAAR IS DE CONTROLE? Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving Smartphones en tablets, zowel zakelijk als privéeigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Security en privacy bij BYOD

Security en privacy bij BYOD Security en privacy bij BYOD Een verkenning van het toegepaste BYOD security-beleid en geïmplementeerde security-maatregelen binnen organisaties en de impact daarvan op de privacy van werknemers André

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Auteur: Lars Hoogendijk Studentnummer: 1904752 Begeleider VU: Jurgen van der Vlugt

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

» Beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apparaten» Deel 1

» Beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apparaten» Deel 1 » Beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apparaten» Deel »Beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apparaten» Deel Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 04 595 AN Den Haag Postbus 7 50 CC

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers » Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers »Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers Nationaal Cyber Security Centrum

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Beveiliging van telewerken: een praktische aanpak

Beveiliging van telewerken: een praktische aanpak Beveiliging van telewerken: een praktische aanpak Nederland heeft wereldwijd één van de hoogste percentages telewerkers en het aantal groeit nog steeds. Informatiebeveiliging bij telewerken is echter niet

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie