INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS"

Transcriptie

1 Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus Heusden- Zolder Tel: 011/ Fax: 011/ Website: IBAN: BE Ondernemingsnummer: Vzw-nr.: INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS Versie Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR 14 maart 2008, 6 februari 2009 en het optimalisatiebesluit van november 2011.

2 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 2 van 21 ALGEMEEN 1 Dit intern huurreglement is een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het optimalisatiebesluit van november 2011, waarin het Svk minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen, of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen. U heeft zich aangemeld bij het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw. Dit Sociaal Verhuurkantoor is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), dat door de Vlaamse Regering erkend en gesubsidieerd wordt. Dit zijn de officiële, juridische gegevens van het Svpwl vzw: Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder Tel: 011/ of 85 Fax: 011/ Website: IBAN: BE Vzw-nummer: Ondernemingsnummer: Dit deel is het eerste deel van het intern huurreglement. we schetsen hierin de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor kandidaat-huurders die zich aanmelden bij het Svpwl vzw. In het tweede deel van het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van het SVK (zie Intern Huurreglement Huurders) 1 een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode waarin de verhuurder minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen.

3 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 3 van 21 INHOUDSOPGAVE 1. DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Voorwaarde van meerderjarigheid Inkomensvoorwaarde Eigendomsvoorwaarde Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister Taal & inburgering Uitzondering inkomensgrenzen en eigendomsvoorwaarden bij een echtscheiding DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE HET INSCHRIJVINGSREGISTER SCHRAPPINGSGRONDEN DE TOEWIJSVOORWAARDEN De gezinssamenstelling Het inkomen Eigendom Taal(bereidheid) & inburgering Kandidatuur in wacht zetten DE TOEWIJSREGELS De rationele bezetting Absolute prioriteiten Het SVK- puntensysteem Woonnood Het aantal kinderen ten laste Het inkomen Anciënniteit Interne mutatie Inwoner van de gemeente Chronologie AANBOD WONING Het weigeren van een aanbod De toewijzing BIJLAGEN Inkomensgrenzen Aanmeldingspunten Svpwl vzw Klachtenprocedure en Verhaalrecht Binnen te brengen bewijsstukken Rationele bezetting Woonnood Actueel besteedbaar inkomen

4 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 4 van DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Iedere natuurlijke persoon die aan de onderstaande inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan zich kandidaat stellen bij het Sociaal Verhuurkantoor. Deze voorwaarden moeten wel gestaafd worden met bewijsstukken. De kandidaat-huurder verklaart zich akkoord met de administratieve 2 manier van werken, die het SVK moet volgen. De kandidaat-huurder is ook bereid alle persoonlijke gegevens (ook van de gezinsleden) ter beschikking te stellen die daartoe nodig zijn Voorwaarde van meerderjarigheid Op het moment van de inschrijving moet de kandidaat-woningzoeker meerderjarig zijn. Een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst kan zich ook inschrijven. Bewijsstukken: attest gezinssamenstelling met rijksregisternummers, attest van woonst met historiek, attest begeleidende dienst in het geval van minderjarigheid, attest van verlengde minderjarigheid, 1.2. Inkomensvoorwaarde Het netto-belastbaar inkomen 3 van de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden (van 3 jaar geleden) mag de inkomensgrenzen niet overschrijden. (zie bijlage: Inkomensgrenzen) Bewijsstukken: Aanslagbiljet personenbelasting van 3 jaar terug Uitzonderingen - in het puntensysteem houdt het SVK ook rekening met je actueel besteedbaar inkomen 4 (zie bijlage 8.7.: Actueel besteedbaar inkomen). - Er zijn algemene afwijkingen voor wie geen inkomen had 3 jaar geleden of van wie het inkomen toen te hoog lag en ondertussen is gedaald. - Het SVK kan ook kiezen voor een individuele afwijking toe te staan voor wie in collectieve schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer is. - Tenslotte wordt er ook een uitzondering gemaakt voor wie aan het scheiden is, zijn wettelijke samenwoonst wil beëindigen of in uitzonderlijke gevallen voor wie kan aantonen dat zijn huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Deze persoon wordt aanzien als alleenstaande, het inkomen van de partner wordt niet mee in rekening gebracht Eigendomsvoorwaarde Een persoon kan ingeschreven worden in het inschrijvingsregister en toegelaten worden tot een sociale huurwoning indien hij (noch zijn minderjarige kinderen) géén woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom, of volledig in vruchtgebruik heeft (in binnen- of buitenland) op het moment van inschrijving. De eigendomsvoorwaarde slaat op het VOLLEDIGE én VOLLE eigendomsrecht of het VOLLEDIGE vruchtgebruik. Mede-eigendom vormt dus geen bezwaar. Bovendien moet men de woning in volle eigendom hebben. Wie bijvoorbeeld een woning geërfd heeft waarbij de weduwe het vruchtgebruik heeft, komt ook in aanmerking. Men beschikt in dat geval immers niet over het volle eigendomsrecht maar slechts over de naakte eigendom. 2 Het sociaal verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw moet het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode toepassen. Dit Besluit stond in het Belgische Staatsblad op 7 december 2007 en werd geactualiseerd op 14 maart 2008, deze veranderingen stonden in het Belgische Staatsblad van 17 maart Het wordt verder in de tekst kaderbesluit sociale huur genoemd. 3 inkomen: de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten, van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de referentiepersoon, met uitsluiting van de ongehuwde kinderen die zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar oud zijn op het ogenblik van de referentiedatum. Het inkomen van inwonende ascendenten wordt slechts voor de helft aangerekend. Het wordt niet aangerekend voor de familieleden van de eerste en de tweede graad die erkend zijn als ernstig gehandicapt of die ten minste 65 jaar oud zijn. Ongeacht de periode waarop het inkomen betrekking heeft, wordt dat inkomen steeds volgens de gezondheidsindex van de maand juni die aan de vaststelling ervan voorafgaat, geïndexeerd. Als het inkomen na indexatie kleiner is dan het leefloon, rekening houdend met de gezinssamenstelling van de referentiepersoon en zoals van toepassing in de maand juni van het jaar dat aan de vaststelling van het inkomen voorafgaat, wordt het inkomen gelijkgesteld met dat leefloon. 4 actueel besteedbaar inkomen: het gemiddelde van het effectief beschikbare inkomen over de periode van zes maanden die aan de referentiedatum voorafgaat, van de kandidaat-huurder, met uitsluiting van de ongehuwde kinderen die minder dan 25 jaar oud zijn op het ogenblik van de referentiedatum. Het effectief beschikbare inkomen is het verschil tussen enerzijds alle belastbare en niet-belastbare inkomens van de kandidaathuurder en anderzijds de vrijgestelde inkomens, de effectief betaalde alimentatievergoeding en de effectief betaalde schuldaflossingen. De minister bepaalt de vrijgestelde inkomens en de effectief betaalde schuldaflossingen en stelt de nadere regels vast voor de berekening van het effectief beschikbare inkomen. De effectief betaalde schuldaflossingen komen alleen in aanmerking voor zover de huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen, of in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling is.

5 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 5 van 21 Bewijsstukken: Formulier B: Verklaring op erewoord controle op eigendomsvoorwaarde (Indien bij toewijzing het formulier B ouder is dan 6 maanden, moet men deze verklaring opnieuw laten tekenen en de controle opnieuw uitvoeren), Verklaring op eer (Svpwl): geen eigendom Uitzonderingen 1. De woning is gelegen in een campingverblijf in het Vlaamse Gewest. 2. De kandidaat woont in een woning in het Vlaamse Gewest, die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit. 3. De kandidaat woont in een woning in het Vlaamse Gewest, die, terwijl hij er woont, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is, maximaal twee maanden voor de inschrijving, en waarvan de ontruiming noodzakelijk is. 4. De woning in het Vlaamse Gewest, is onaangepast en wordt bewoond wordt door een kandidaat die minstens 55 jaar oud of gehandicapt is. 5. De kandidaat is gehandicapt en ingeschreven voor een ADL-woning (Aangepast aan het dagelijks Leven, woningen die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers). In de gevallen 2,3 en 4 moet de woning binnen 1 jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning ofwel vervreemd (vb. verkocht) worden, ofwel voor een periode van minstens 9 jaar verhuurd worden aan, of, al dan niet kosteloos, ter beschikking gesteld worden van een sociale verhuurder. Als de woning verkocht wordt tijdens de looptijd van deze verhuur of terbeschikkingstelling, zal aan de verhuurder contractueel een recht van voorkoop gegeven worden. Het sociaal verhuurkantoor kan dat recht van voorkoop overdragen aan een andere verhuurder. Eigendom bij echtscheiding Bij de inschrijving wordt de persoon die een echtscheidingsprocedure heeft ingeleid, of die een wettelijke samenwoning gaat beëindigen, beschouwd als alleenstaande, maar op het moment van toelating (toewijzing) moet de echtscheiding of beëindiging van wettelijke samenwoning een feit zijn, zo niet wordt die persoon samen met zijn toekomstige ex-partner als gezin beschouwd. Het SVPWL kan echter beslissen om echtgenoten die kunnen aantonen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is, NIET als gezinsleden te beschouwen en dit zowel voor de inschrijving als voor de toewijzing. Hiervoor moeten geloofwaardige bewijstukken worden aangebracht Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister Sinds 1 januari 2008 kan het SVK enkel nog kandidaten inschrijven die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, d.w.z. in het Rijksregister of het Vreemdelingenregister. Wie nog in het wachtregister staat, kan zich niet langer inschrijven. Ook wie ambtelijk geschrapt is, kan zich niet inschrijven. In sommige gevallen kan men zich hiervoor wenden tot het OCMW om een referentieadres aan te vragen. Bewijsstukken: attest gezinssamenstelling met rijksregisternummers, attest van woonst met historiek, 1.5. Taal & inburgering Wie zich wil inschrijven, moet aantonen dat hij een minimale kennis heeft van het Nederlands, of bereid is het te leren. Indien de kandidaat-huurder een verplichte inburgeraar is, moet hij bij de inschrijving en de toelating tot een woning aantonen dat hij bereid is het inburgeringstraject te volgen. Bewijsstukken: een Nederlandstalig getuigschrift of diploma, een erkend studiebewijs met Nederlands als tweede taal, een toelatingsproef bij CBE of CVO 5 afleggen, een taaltest afleggen bij het SVK zelf, Je kan ook bewijzen bereid te zijn het Nederlands te willen leren. Dit bewijs je door een verklaring van het huis van het Nederlands, attest inburgering, via onthaalbureau en Kruispuntbank inburgering 6, 5 De diploma s, getuigschriften en bewijsstukken die hiervoor nodig zijn worden opgesomd in artikel 4 van het kaderbesluit sociale huur. Dit artikel vermeldt ook de uitzonderingen op deze regels. Deze tekst is integraal verkrijgbaar bij het SVK. 6 Om vast te stellen of een persoon die zich kandidaat wil stellen, een verplichte inburgeraar is, moeten eveneens een aantal documenten en bewijsstukken worden nagekeken. Deze voorwaarden en uitzonderingen, worden opgesomd in artikel 5 van het kaderbesluit sociale huur. Deze tekst is integraal verkrijgbaar bij het SVK.

6 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 6 van Uitzondering inkomensgrenzen en eigendomsvoorwaarden bij een echtscheiding Voor de toepassing van de inkomensgrenzen en de eigendomsvoorwaarden past het svk een uitzondering toe in geval van echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoonst. Echtgenoten of samenwonenden worden als aparte kandidaten behandeld en niet als gezinsleden beschouwd, indien de echtscheiding werd ingeleid overeenkomstig artikel 1254 of 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, of indien het gaat om wettelijk samenwonenden die hun wettelijke samenwoning gaan beëindigen. De echtgenoten en samenwonenden moeten wel aantonen dat hun huwelijk of samenwoonst onherstelbaar ontwricht is. Bewijsstukken: Sociaal verslag van het OCMW, brief van de notaris over de verkoop van het onroerend goed, brief van een advocaat die de juridische stappen begeleidt, verslag van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Proces-verbaal van de politie, 2. DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE De kandidaat-huurder meldt zich aan bij het OCMW van zijn gemeente om zich in te schrijven. Indien de kandidaat in een gemeente woont waar het SVPWL niet vertegenwoordigd is, meldt hij zich aan op het centraal aanspreekpunt (zie bijlage: Aanmeldingspunten Svpwl). Het inschrijvingsformulier wordt samen met de kandidaat-huurder volledig ingevuld. Hierbij worden gegevens met betrekking tot zijn gezinssamenstelling, inkomen, eigendom en huidige situatie opgevraagd. Ook worden de voorkeuren van de kandidaat ingevuld. De kandidaat wordt dan later uitgenodigd voor die woningen die hij opgegeven heeft tijdens de inschrijving. Hoe hoger de eisen of hoe beperkter de keuzes, hoe langer het kan duren vooraleer het SVK een geschikte woning kan aanbieden. Bij een te beperkte keuze wordt het voor het SVK onmogelijk een geschikte woning toe te wijzen. Het SVK heeft dan ook het recht die voorkeur te weigeren en de kandidaat sterk aan te raden zijn keuzes uit te breiden. Als de kandidaat het daar niet mee eens is, kan hij deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht. (zie bijlage: Klachtenprocedure en verhaalrecht) Indien een kandidaat later zijn woonwensen wil veranderen, kan dit door de verklaring Aanpassing woonvoorkeur in te vullen. Als er een gegronde reden is om de woonwensen aan te passen, zal het SVK ze op elk moment aanpassen. Na het invullen van het inschrijvingsformulier, wordt er een lijst met binnen te brengen bewijsstukken (zie bijlage: Binnen te brengen bewijsstukken) meegegeven. Pas nadat de kandidaat-huurder alle bewijsstukken bezorgd heeft aan het svk, wordt hij ingegeven in het registratieprogramma en komt hij op de wachtlijst te staan. De kandidaat ontvangt dan een inschrijvingsbewijs Na de inschrijving moet iedere wijziging in de gezinssamenstelling of het adres van de kandidaat binnen één maand na wijziging worden bekendgemaakt aan het Svk. 3. HET INSCHRIJVINGSREGISTER Het inschrijvingsregister Is de lijst van de rechtmatig 7 ingeschreven kandidaat-huurders in volgorde van inschrijving. Deze lijst kan geraadpleegd en gecontroleerd worden (de anonieme versie) door de kandidaathuurder. Enkel kandidaten die in het inschrijvingsregister staan, worden uitgenodigd voor een woning. Elk oneven jaar wordt deze lijst geactualiseerd: de nieuwe gegevens van de kandidaten worden aangepast. De kandidaat zal dan worden uitgenodigd om zijn gegevens en deze van zijn gezinsleden aan te passen. 7 Exacte gezinssamenstelling op ogenblik van de inschrijving, ook de gegevens van gezinsleden in het buitenland waarvoor een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend. Wijzigingen in de gezinssamenstelling of het adres moeten binnen de maand doorgegeven worden.

7 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 7 van 21 De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens worden door het Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw verwerkt in een bestand, dat alleen wordt aangewend om te voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in het Kaderbesluit sociale huur. Deze gegevens zijn controleerbaar, verifieerbaar en liggen ter inzage in het kantoor van SVPWL. De elektronische versie van het anonieme register is tijdens de kantooruren raadpleegbaar. Kandidaten kunnen zich hiervoor wenden tot het centraal aanspreekpunt. 4. SCHRAPPINGSGRONDEN De kandidatuur van kandidaat-huurders wordt uit het register geschrapt in onderstaande gevallen: - de kandidaat wordt onderhuurder en ondertekent een onderhuurcontract bij het SVK. - De kandidaat voldoet niet meer aan de inschrijvingsvoorwaarden. - als bij de controle van de toelatingsvoorwaarden bij een aanbod van een woning blijkt dat de kandidaathuurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning (zie: toewijsreglement). - De kandidaat verstrekt onjuiste gegevens of legt moedwillig valse verklaringen af. - De kandidaat wenst zelf geen kandidaat meer te zijn (dit moet schriftelijk bevestigd worden via de Verklaring schrapping op eigen vraag ) - De kandidaat weigert 2 keer een aanbod voor een geschikte woning, voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning op voorwaarde dat tussen de 1 ste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van ten minste drie maanden. - De kandidaat daagt 2 keer zonder zwaarwichtige reden niet op na een uitnodiging om een woning te komen bekijken. - De kandidaat deelt niet tijdig de wijziging in gezinssamenstelling of adres mee. - De kandidaat reageert niet of niet tijdig op de brief en de herinneringsbrief bij actualisering van het register. De kandidaat heeft een maand (postdatum) de tijd om te reageren op de actualisatiebrief en 15 dagen na de herinneringsbrief. - De brief die aan de kandidaat-huurder wordt verstuurd, keert onbestelbaar terug. Dit kan gebeuren bij actualisering van het register of bij aanbod van een onderhuurcontract. Deze brief wordt steeds gestuurd naar het laatst bekende adres in het bevolkingsregister of naar het adres dat de kandidaat zelf opgaf als correspondentie- of verblijfsadres. 5. DE TOEWIJSVOORWAARDEN Wie ingeschreven is op de wachtlijst en in aanmerking komt voor een woning, moet nog steeds voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Die worden bij toelating opnieuw getoetst. In een aantal gevallen zijn de voorwaarden bij toelating net iets strenger dan bij inschrijving. 5.1 De gezinssamenstelling De gezinssamenstelling wordt opnieuw nagegaan via een uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. 5.2 Het inkomen Op het moment van toelating moet de kandidaat-huurder nog steeds voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Het actueel besteedbaar inkomen wordt berekend (het gemiddeld inkomen van de laatste 6 maanden, zie bijlage: Het Actueel besteedbaar inkomen). Het belangrijkste verschil zit bij mensen die tijdens de inschrijving aan het scheiden waren. In principe moet hun echtscheiding bij toelating afgerond zijn. Zo niet, worden beide partners terug aanzien als gezin en moeten ze samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (ook al zal één van beiden de woning nooit betrekken). Als de echtscheiding echter nog niet achter de rug is (of zelfs nog niet is ingezet), maar de kandidaat kan aantonen dat zijn huwelijk onherstelbaar ontwricht is, kan het SVK beslissen om in uitzonderlijke gevallen de kandidaat toch als alleenstaande te beschouwen. Dan wordt er bij toelating geen rekening gehouden met het inkomen van de toekomstige ex-partner.

8 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 8 van Eigendom Wie wil toegelaten worden tot een SVK-woning, mag geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Indien bij de toewijzing het formulier B ouder is dan 6 maanden, moet men deze verklaring opnieuw opmaken en de controle opnieuw uitvoeren. Bewijsstukken: brief van de notaris over de verkoop van het onroerend goed, bewijs van bankbeslag, vonnis van vrederechter over de verdeling van de goederen bij echtscheiding, brief van de advocaat in verband met de bestemming van het goed. Bij inschrijving konden een aantal mensen aanspraak maken op een afwijking. (omdat hun woning werd onteigend, ongeschikt of onbewoonbaar was, onaangepast,...). Wie in die situatie verkeert, moet uiterlijk één jaar na de toewijzing zijn woning hebben vervreemd (vb. verkocht) of voor 9 jaar hebben verhuurd aan een sociale verhuurder. Ook hier komt de specifieke situatie van mensen die aan het scheiden zijn terug aan bod. Bij toelating moet de echtscheiding voltrokken zijn. Zo niet, wordt de kandidaat samen met zijn toekomstige ex-partner als gezin bekeken. Als ze samen een woning nog in volle eigendom hebben, voldoet de kandidaat niet aan de toelatingsvoorwaarden. Hij moet bovendien geschrapt worden uit het inschrijvingsregister. In uitzonderlijke gevallen, als de kandidaat kan aantonen dat zijn huwelijk onherstelbaar ontwricht is, kan het SVK beslissen de kandidaat toch als alleenstaande te beschouwen en ook zo te toetsen aan de eigendomsvoorwaarde. 5.4 Taal(bereidheid) & inburgering Bij inschrijving kan de kandidaat-huurder een aantal documenten voorleggen waaruit zijn taal- of inburgeringsbereidheid blijkt. Wie heeft aangetoond dat hij al Nederlands geleerd heeft of een inburgeringscursus gevolgd heeft, moet bij toelating geen nieuw document voorleggen. Wie nog moest starten of nog bezig was met een cursus, zal wel moeten aantonen dat hij nog steeds voldoet aan de taal- en inburgeringsvoorwaarden. Dit betekent concreet: Taalvoorwaarde - Wie op het ogenblik van inschrijving een cursus Nederlands aan het volgen was, moet bij toelating aantonen dat hij ofwel 80% aanwezig is geweest of nog kan zijn als de cursus nog bezig is. - Als een kandidaat bij inschrijving een verklaring voor heeft gelegd van het Huis van het Nederlands dat er een intake werd afgenomen, dan is die verklaring bij toelating enkel voldoende als ze niet ouder is dan 6 maanden. Inburgering - Als een kandidaat bij inschrijving een inburgeringscontract heeft voorgelegd, moet er bij toelating worden nagegaan of hij hierop geen inbreuken heeft gepleegd. - Als de kandidaat bij inschrijving een attest van aanmelding van het Onthaalbureau heeft voorgelegd, is dit bij toelating enkel voldoende als het niet ouder is dan 3 maanden. 5.5 Kandidatuur in wacht zetten Je kan het SVK ook vragen je kandidatuur in wacht te zetten, dit betekent dat het Svk een bepaalde periode wacht om je uit te nodigen voor een huurcontract. Om een kandidatuur in wacht te zetten, verwacht het SVK een gegronde reden. Dit kan enkel in de volgende gevallen: - de gezinshereniging heeft nog niet plaatsgevonden en de kandidaat kiest ervoor om maar één keer te verhuizen, - het huidige huurcontract kan niet kan worden beëindigd (omdat de te betalen schadevergoeding te groot is) en de kandidaat kan pas later verhuizen. - de kandidaat ligt in het ziekenhuis, of verblijft in een instelling.

9 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 9 van DE TOEWIJSREGELS De toewijsregels bepalen bij het vrijkomen van een SVK-woning, welke kandidaat-huurder eerst in aanmerking komt voor de woning. Het toewijssysteem bestaat uit 4 stappen, die in volgorde moeten afgehandeld worden. 6.1 De rationele bezetting Eerst wordt gekeken naar de rationele bezetting 8 van de woning (zie bijlage: Rationele bezetting). Dit is de gezinsgrootte die het best past bij die woning. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen in het gezin en de fysieke toestand van deze personen. 6.2 Absolute prioriteiten Je wordt bij voorrang uitgenodigd om de woongelegenheid te komen bezichtigen als je valt onder de wettelijk vastgelegde voorrangsregels: - Een kandidaat brengt zelf een geschikte woning aan, aangepast aan zijn gezinssamenstelling en in voorkomend geval aan zijn lichamelijke gesteldheid of die van één of meerder leden van zijn gezin. Het SVK kan de woning wel weigeren wegens de contractvoorwaarden, de kwaliteit of het comfort van de woning. - Als je minstens 55 jaar oud bent of een handicap hebt (of één van de gezinsleden) en de beschikbare woning is speciaal daartoe aangepast. - het inwilligen van een ontvankelijk beroep tegen een onterechte weigering tot toewijzing of bij benadeling bij een toewijzing in het verleden (zie verhaalrecht). - de herhuisvesting van huurders, indien dit als gevolg van werken aan hun woning in het kader van de Vlaamse Wooncode noodzakelijk is. - De woning die je inhuurt van het SVK, is om veiligheids- en gezondheidsrisico s overbewoond verklaard, of ze is onaangepast aan de woonbezettingsnorm van het conformiteitsattest en je wenst als huurder te verhuizen naar een woning die aangepast is aan je gezinssamenstelling. - de herhuisvesting van een bewoner, in geval van gezinshereniging. 6.3 Het SVK- puntensysteem In een derde fase wordt het SVK-puntensysteem toegepast. De punten worden opgeteld volgens woonnood, het aantal kinderen ten laste, het inkomen, het aantal jaren dat de kandidaat ingeschreven is, interne mutatie en de verblijfsprioriteit. Daarnaast wordt er ook gekeken naar datum van inschrijving Woonnood Het Svk kent kandidaten punten toe voor woonnood (zie bijlage: Woonnood). Woonnood is de reden dat de kandidaat zijn vorige woning wil verlaten en zich komt inschrijven bij het Svk. Deze punten bepalen mee de plaats op de wachtlijst van de kandidaat huurder. Er zijn verschillende categorieën waarop een kandidaat punten toegekend kan krijgen: vb. een kandidaat heeft een inkomen van 1200 euro en betaalt 650 euro huur. In dit geval krijgt de kandidaat 14 punten, omdat de huur meer dan 50% van zijn inkomen bedraagt Het aantal kinderen ten laste Bijkomend krijgt de kandidaat 1 punt per kind ten laste, met een maximum van 6 punten Het inkomen Kandidaten krijgen op basis van hun inkomen van de laatste 6 maanden (zie bijlage: Het actueel beschikbaar inkomen), punten toegekend. Het actueel besteedbaar inkomen (ABI) is het inkomen van de kandidaat-huurder en van alle andere personen die dezelfde woning (zullen) betrekken Anciënniteit Een kandidaat krijgt per jaar dat hij is ingeschreven bij het Svk, 1 punt. 8 Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaathuurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven. De kandidaathuurder kan schriftelijk verzaken aan de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking aan dit recht op elk ogenblik herroepen. Als de gezinshereniging, vermeld in artikel 10, derde lid, nog niet heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging, zou kunnen worden toegewezen, wordt aan de kandidaat-huurder een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is, toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels vermeld in artikel 19 en 21 van het kaderbesluit sociale huur.

10 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 10 van Interne mutatie Indien een kandidaat al een woning huurt bij het Svk, maar toch wenst te verhuizen naar een andere woning binnen het Svk, kan hij zich opnieuw inschrijven bij het Svk. Dit noemt men interne mutatie. De kandidaat krijgt dan 3 punten Inwoner van de gemeente Dit is de zogenaamde verblijfsprioriteit. De kandidaat moet ten minste één jaar in de gemeente wonen, er verblijven of er tenminste één jaar verbleven hebben in de periode van 3 jaar voor de uitnodiging. Wordt ook als verblijven beschouwd: mensen die een nauwe band hebben met de gemeente; er geboren en getogen zijn; er ouders, familieleden of verwanten wonen hebben. Kandidaten die de verblijfsprioriteit hebben, krijgen 6 punten. 6.4 Chronologie Bij gelijkheid van punten, geldt de datum van inschrijving: de kandidaat die het langst in het register is ingeschreven, wordt dan uitgenodigd om het onderhuurcontract af te sluiten. 7. AANBOD WONING Wanneer er een woning van het Sociaal Verhuurkantoor vrijkomt, wordt op basis van de woonwensen van de kandidaat-huurders, de rationele bezetting van de woning, de absolute prioriteiten en de gewogen prioriteiten de lijst opgemaakt met mogelijke kandidaat-huurders. De kandidaat-huurder met de meeste punten wordt uitgenodigd om de woning te komen bezichtigen. Na de bezichtiging van de woning staat het de kandidaat vrij deze woning te huren of niet. Indien hij weigert, moet hij wel een verklaring invullen Het weigeren van een aanbod Indien de kandidaat de woning niet wilt huren, moet hij een gegronde reden hebben. Volgende argumenten worden als gegronde redenen aanvaard om een woning niet te huren: - Het huidige huurcontract van de kandidaat-huurder kan niet worden beëindigd, omdat de te betalen schadevergoeding in dat geval te groot is. - De te huren woning geeft de kandidaat geen recht op huursubsidie. - De kandidaat heeft geen auto en de woning ligt te ver van zijn werk, school, - Omdat de te huren woning te dicht ligt bij de verblijfplaats van personen waarmee de kandidaat beter geen omgang meer mee heeft. Het SVK kan deze lijst uitbreiden. De uitgebreide lijst wordt dan opgenomen bij een latere wijziging van dit intern huurreglement. Indien de kandidaat een aanbod weigert, kan het zijn dat hij geschrapt wordt uit het wachtregister. De schrappingsgronden vind je terug onder punt 4 van dit intern huurreglement De toewijzing De beslissing tot het uitnodigen van de kandidaten en het verhuren van de woning wordt genomen door het Dagelijks Bestuur van het Sociaal verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw. Zij wordt later bekrachtigd door de Raad van Bestuur. Bij uitzondering kan dit Dagelijks Bestuur een woning verhuren na een gemotiveerde afwijking op basis van individuele omstandigheden. Het OCMW moet dan een verslag maken over de bijzonder moeilijke toestand van de kandidaat. Ook kan het bestuur weigeren een contract af te sluiten: - als er nog grote huurachterstand is vanuit het verleden. Het Svpwl houdt hierbij ook rekening met achterstallen opgelopen bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM, OCMW, Beschut Wonen). - als de kandidaat reeds huurder was bij het Svk, maar het contract (gerechtelijk) werd ontbonden wegens wanbetaling, het in het gedrang brengen van de leefbaarheid, of tekortkomingen inzake huurderverplichtingen. - indien de kandidaat niet als bekwaam wordt beschouwd om zelfstandig te wonen zonder begeleiding (bv. een zorginstelling, deze kan een attest afleveren waaruit dit blijkt).

11 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 11 van 21 Indien de kandidaat de woning inhuurt, zorgt het SVK zorgt voor het opmaken van het onderhuurcontract, de plaatsbeschrijving en de overnameformulieren voor water, gas, elektriciteit enz. De verzekering van het gebouw (huurdersaansprakelijkheid) wordt ook door het SVK afgesloten. Het onderhuurcontract moet worden ondertekend door de kandidaat-huurder, zijn partner en alle meerderjarige inwonende kinderen. Indien de kandidaat-huurder alleenstaande is op het moment van de toewijzing en later met een partner gaat samenwonen, moeten ook hij of zij het onderhuurcontract mee ondertekenen. Hetzelfde geldt voor meerderjarige gezinsleden die later komen samenwonen. Ingevolge het sociale huurbesluit van de Vlaamse Regering is een nieuwe regeling van kracht over de onderhuurovereenkomst. Deze voorziet een proefperiode van twee jaar waarin je je moet bewijzen als goede huurder. (II. Huurders, hoofdstuk 4 bij: opzegging onderhuurcontract. ) Bij het afsluiten van het onderhuurcontract ontvang je een huishoudelijk reglement met alle rechten en plichten van de huurder nog eens opgesomd. Tevens krijg je een exemplaar van de klachtenprocedure bij het SVK (zie bijlage: Klachtenprocedure en Verhaalrecht).

12 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 12 van BIJLAGEN 8.1. Inkomensgrenzen 2013 Categorie Jaarlijks Maandelijks Alleenstaande zonder PTL ,92 Alleenstaande gehandicapte ,67 Gezinnen - te verhogen met per persoon ten laste* ,25 Niet meetellen: - Het inkomen van ongehuwde kinderen die vanaf hun 18 de ononderbroken deel uitmaken van het gezin en minder dan 25 jaar oud zijn op het moment van de inschrijving. - Het inkomen van familieleden van de 1 ste of 2 de graad die erkend zijn als ernstig gehandicapt (+66%) of die minstens 65 jaar oud zijn. Voor de helft meetellen: - Het inkomen van inwonende ascendenten * Definitie persoon ten laste: het kind dat op de referentiedatum bij de referentiepersoon gedomicilieerd is en dat minderjarig is, of waarvoor er kinderbijslag of wezentoelage voor uitbetaald wordt; of het kind wordt door de minister na voorlegging van bewijzen als ten laste beschouwd; het kind van de referentiepersoon dat op de referentiedatum niet gedomicilieerd is bij de referentiepersoon maar dat op regelmatige basis verblijft bij de referentiepersoon en dat minderjarig is of waarvoor er kinderbijslag of wezen toelage voor uitbetaald wordt; of het kind wordt door de minister na voorlegging van bewijzen als ten laste beschouwd; de persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was als ernstig gehandicapt op het ogenblik van pensionering. De minister stelt de voorwaarden hiervoor vast Ook kinderen die niet gedomicilieerd zijn bij de K-H, maar er wel regelmatig verblijven, worden gezien als persoon ten laste. Zo vallen kandidaten met kinderen in co-ouderschap of bezoekrecht niet meer onder de inkomensgrens van alleenstaanden. De K-H moet wel aantonen dat er op één of andere manier een afspraak is over dit bezoekrecht (vonnis, akte, afspraak ondertekend door beide ouders)

13 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 13 van Aanmeldingspunten Svpwl vzw SVK HEUSDEN-ZOLDER Contactpersoon: Ihsane Özyalçin Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder Tel: 011/ Fax: 011/ Inschrijvingsmomenten: maandag: 09u00-11u30 donderdag: 09u00-11u30 of op afspraak SVK BERINGEN Contactpersoon: Ann Pelgroms Burgemeester Heymansplein 14, 3581 Beringen Tel: 011/ Tel: 011/ (onthaal ocmw) SVK TESSENDERLO Contactpersoon: Diede De Meyer P/a Ocmw Tessenderlo Solveld 32, 3980 Tessenderlo Tel: 013/ Fax: 013/ SVK HOUTHALEN-HELCHTEREN Contactpersoon: Aicha Kazza NAC - Sociaal Huis Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren Tel: 011/ SVK LUMMEN Contactpersoon: Hilde Daniëls P/a Ocmw Lummen Meerlestraat 24, 3560 Lummen Tel: 013/ Fax: 013/ Inschrijvingsmoment: enkel op afspraak inschrijvingsmoment: maandag t/m vrijdag: 08u30-11u30 dinsdag: 17u00-18u30 of op afspraak Inschrijvingsmoment: enkel op afspraak Inschrijvingsmomenten: woensdag: 09u00-11u30 vrijdag: 09u00-11u30 SVK LEOPOLDSBURG Contactpersoon: Helene Vandermarliere P/a Sociaal Huis Leopoldsburg Tramstraat 43, 3970 Leopoldsburg Tel: 011/ Fax: 011/ Inschrijvingsmoment: enkel op afspraak KANDIDATEN BUITEN HET WERKINGSGEBIED SVPWL vzw Kandidaten buiten het werkingsgebied van Svpwl kunnen zich aanmelden op het Centraal aanspreekpunt: Svpwl vzw, Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder Tel: 011/ Inschrijvingsmoment: enkel op afspraak

14 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 14 van Klachtenprocedure en Verhaalrecht De klachtenprocedure Indien je klachten of bedenkingen hebt bij de werking van het sociaal verhuurkantoor of als je als huurder of woningzoeker problemen hebt met de dienstverlening of de werking van het sociaal verhuurkantoor, kan je gebruikmaken van de klachtenprocedure. Wanneer? - als je wordt uitgenodigd om een woning te huren, - wanneer je het gevoel hebt onrechtvaardig behandeld te zijn, - wanneer je de begeleiding door het sociaal verhuurkantoor onvoldoende vindt, - wanneer je niet tevreden bent over de toestand van de huurwoning die je van het SVK huurt. Indien je een probleem snel en efficiënt wil oplossen, neem je best zo snel mogelijk contact op met het SVK. Als het niet lukt om de zaak uit te praten en een goede oplossing te vinden, dan kan je een klacht indienden. Hierbij moeten onderstaande stappen gevolgd worden, dit wordt De klachtenprocedure genoemd: 1. Signaleer meteen het probleem aan het Svk, mondeling of telefonisch Hiervoor kan je je aanmelden op het centraal aansprekingpunt van het Svpwl (zie hierboven). Hier verneem je dan hoe en tegen wanneer we jouw probleem gaan aanpakken, wie dit gaat doen en hoe je die persoon kunt bereiken. Houd er rekening mee dat het svk niet altijd onmiddellijk op je vraag of klacht kan ingaan, er wordt wel getracht binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen. indien het om een technisch mankement in de woning gaat, kan het even duren. Voor een aantal herstellingen moet eerst het akkoord van de eigenaar worden gevraagd. Geef ook duidelijk aan wanneer een medewerker van het SVK langs kan komen. 2. Signaleer schriftelijk je probleem Als je de voorgestelde oplossing of de manier waarop je probleem werd behandeld, niet correct vindt, kan je een brief schrijven aan je contactpersoon bij het Svk. Zet er dan het volgende in: - een beknopte omschrijving van het probleem - of je dit probleem al gesignaleerd hebt en wanneer je dit gedaan hebt - de vraag hoe en tegen wanneer het Svk het probleem kan aanpakken - jouw eigen voorstellen om het probleem op te lossen - Wanneer en hoe je te bereiken bent en (gsm- of telefoonnummer) Dit kan een vlottere afhandeling van het probleem betekenen. Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van deze brief kan je beroep doen op het huurderssyndicaat, het OCMW, een welzijnsdienst of eventueel familieleden en vrienden. Bewaar zeker een kopie van deze brief. Je krijgt binnen de 10 dagen een schriftelijke bevestiging dat je brief is aangekomen. Het SVK zal naar beste vermogen je vraag beantwoorden. Het Svk kan en moet niet altijd alle problemen zelf oplossen. Het kan je bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar een andere, meer gespecialiseerde dienst. Het SVK zal ook rekening moeten houden met de wettelijke mogelijkheden en het betaalbare. Als de tussenkomst van het SVK beëindigd is, wordt je hiervan op de hoogte gebracht. Mocht het toch gebeuren dat het SVK niet reageert op de brief, de vraag niet terecht vindt en/of niet wil beantwoorden, de belofte om het probleem binnen een bepaald termijn op te lossen, niet nakomt, of indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kan je beslissen verdere stappen te ondernemen.

15 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 15 van Als het probleem na enige tijd nog niet is opgelost, wend je dan (en dan pas) naar het bestuur van het SVK. Dit is de eigenlijke klachtenprocedure. Indien je de oplossing van het SVK wil aanvechten of het uitblijven van een beslissing wil aanklagen, schrijf je een brief aan de voorzitter van het SVK. Vanaf nu spreken we duidelijk over een klacht. In deze brief verwijs je naar de voorgaande stappen (1 en 2). Voeg er een kopie van de vorige brief bij. Ook van deze brief bewaar je best een kopie. De naam van de voorzitter vind je bovenaan je huurcontract. Je krijgt een bevestiging dat je klacht is binnengekomen, binnen de 10 dagen nadat het SVK jouw brief heeft ontvangen. Hierin staat hoe de klacht verder wordt behandeld (bv: wordt voorgelegd aan de Raad van Beheer, Dagelijks Bestuur, of OCMW). De beslissing wordt je bezorgd ten laatste de 45 ste dag na ontvangst van de klacht. 4. Pas als dit allemaal geen resultaat geeft, kan je met je klacht nog naar andere instanties. Dit is de zogenaamde beroepsprocedure. Als ook deze vragen en/of meldingen aan het SVK zonder enig gevolg blijven, is de klachtenprocedure binnen het SVK uitgeput. Wil je als kandidaat of huurder dan nog gelijk krijgen, dan moet je met je vraag elders aankloppen: Bij klachten over het verhuren van woningen door het SVK. Als je ontevreden bent over het feit dat jij niet in een bepaalde woning kan gaan wonen, maar een andere huurder (onterecht) voorrang heeft gekregen, dan kan je terecht bij RWO, agentschap inspectie (zie adres bij Verhaalrecht). Vanaf nu zit je in de beroepsprocedure. Voeg hierbij een kopie van je brieven aan het SVK. Je krijgt een schriftelijke bevestiging dat je klacht is binnengekomen. De inspectie gaat na of de beslissing conform de regels werd uitgevoerd. Indien blijkt dat de regels niet correct werden toegepast, krijg je als woningzoeker voorrang op de eerstvolgende vrijkomende woning die aangepast is aan je gezin en de voorwaarden. Klachten over het onderhuurcontract of datgene wat de huurwet voorziet. De Vrederechter kan zich uitspreken over de woningkwaliteit, het huurcontract, de opzegging van het huurcontract of over de huurkosten die je worden aangerekend. Het staat je vrij om de klachtenprocedure niet te volgen en je klacht voor te leggen aan de Vrederechter. De rechter zal de beide partijen uitnodigen voor overleg (verzoeningsprocedure). Klachten over de algemene werking van het SVK. Ook met algemene klachten over de SVK-dienstverlening kan je terecht bij RWO inspectie. Opgelet: 1. Het SVK is gebonden aan de huurwetgeving. Het kan je dus geen oplossing aanbieden die niet conform de huurwetgeving is. Bij twijfel informeer je best bij het huurderssyndicaat of een juridische dienst. 2. Een erkend SVK is gebonden aan de SVK-regelgeving. Bij een probleem rond bijvoorbeeld het verhuren van een woning kan je steeds een toewijzingsreglement bekomen bij het SVK. 3. Het is altijd belangrijk dat je als huurder met het SVK blijft praten. Zeker als het over gebreken aan de woning gaat. Het SVK moet de woning nog kunnen betreden. Als immers de schade verergert omdat het mankement niet kan worden hersteld, kan de extra kost aan de huurder worden aangerekend. 4. Het sociaal verhuurkantoor, kan en moet niet steeds altijd alle problemen oplossen. Problemen die geen betrekking hebben op de woning of huurverrichtingen horen niet thuis bij het SVK. 5. Tijdens heel de procedure kan je je laten bijstaan door het OCMW of het huurderssyndicaat.

16 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 16 van 21 Het verhaalrecht Het SVK is steeds verplicht om genomen beslissingen aan je bekend te maken. Als je niet akkoord gaat met die beslissing (of indien er andere zaken mislopen), kan je altijd een klacht indienen. In een aantal situaties kan je het probleem ook voorleggen aan de toezichthouders. Dit laatste noemen we het verhaalrecht. Dit verhaalrecht gebeurt door een aangetekende brief te sturen aan: Agentschap Inspectie RWO Toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Je kan een beoordeling vragen over: - de beslissingen van het SVK over de uitnodiging tot onderverhuring van een woning. - de beslissing om geen afwijking toe te staan over de taalbereidheid of versnelde toewijzing - de beslissing om je uit het inschrijvingsregister te schrappen. - de beslissing om je een woning te weigeren, of voorwaarden betreffende begeleiding op te leggen. - de beslissing van het SVK om je voorkeur qua type woning en ligging ervan te weigeren. - de beslissing om je niet in te schrijven. Behalve in het eerste geval, heb je 30 dagen de tijd om verhaal aan te tekenen bij de toezichthouder. Bij een uitnodiging tot onderverhuring kan dit tot een jaar erna. De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Hij bezorgt zijn antwoord aan jou en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na je aangetekend schrijven. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Ons antwoord mag je dan ook verwachten binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Daarnaast kan je ook een beoordeling vragen over de beslissing van het SVK om een persoon die later in de woning wil komen wonen, niet toe te laten. Ook in deze situatie gelden de termijnen die hierboven vermeld zijn. Als uit de verhaalprocedure blijkt dat de uitnodiging niet correct is gelopen, of je onterecht het onderhuurcontract van een woning werd geweigerd, krijg je een voorrang op de eerst vrijkomende woning die aangepast is aan je gezinsgrootte. Ook als we je geen antwoord geven op de beoordeling van de toezichthouder, krijg je deze voorrang. In de andere situaties (schrapping uit het inschrijvingsregister, de weigering om je een afwijking toe te staan) wordt deze beslissing vernietigd. De beoordeling moet worden gevraagd binnen de 6 maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden. [toegevoegd BVR 30 september 2011, art. 12, I: ] ANDERE NUTTIGE ADRESSEN: Huurderssyndicaat Limburg Albrecht Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt Tel: 011/ Website: Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) vzw Diksmuidelaan 50, 2600 Berchem Tel: Fax:

17 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 17 van Binnen te brengen bewijsstukken INSCHRIJVING SVK Verplichte documenten Inkomensbewijzen van de laatste 6 maanden: Opgelet! Bij BBH, CSR of loonbeslag: verklaring met duur, totaalbedrag, bedrag maandelijkse aflossing en maandelijkse uitkering van de schulden Afrekening belastingbrief 3 jaar terug: Inkomstenjaar: Aanslagjaar: Formulier B (via Svpwl) Verklaring op eer geen eigendom buitenland (via Svpwl) Bewijs van taalkennis, taalbereidheid, inburgering, vrijstelling, svk taalattest,... Bijkomende documenten (om woonnood, rationele bezetting, inkomen,... aan te tonen) attest invaliditeit attest dakloosheid attest instelling, gevangenis, opvangtehuis,... attest noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel Bewijs wonen op camping geldige opzegbrief eigenaar huurcontract en betalingsbewijs huur bewijs gerechtelijke uithuiszetting onbewoonbaar-ongeschikt- of niet-conform verklaring Vonnis echtscheiding Vonnis i.v.m. bezoekregeling en alimentatie Akte verleden notaris Verkoopovereenkomst (akte nog niet verleden) minderjarigen: attest begeleid zelfstandig wonen Inschrijvingsbewijs SHM Pas nadat alle documenten binnen zijn, worden kandidaten ingeschreven.

18 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 18 van Rationele bezetting RATIONELE BEZETTING - SUBSIDIËRING SVK Vertrek Oppervlakte Aantal m 2 per persoon Hoogte Woonkamer 16 m m 2 per bijkomend persoon 2,20 m 2 Slaapkamer 1 6,5 m 2 1 persoon 2,20 m 2 Slaapkamer 2 10 m 2 2 personen 2,20 m 2 Slaapkamer 3 15 m 2 3 personen 2,20 m 2 hoogte vrije: 2,20 m 2 hoogte schuine: 1,80 m 2 Voor het bepalen van de rationele bezetting gelden onderstaande criteria: HUIZEN EN APPARTEMENTEN 1. de netto-vloeroppervlakte van de woonkamer bedraagt minimaal 16 m² voor één persoon, te verhogen met 2 m² per bijkomende persoon 2. er is een slaapkamer per alleenstaande persoon of per koppel 3. er is een slaapkamer per kind, per groep van twee of drie kinderen van hetzelfde geslacht of per groep van twee of drie kinderen van verschillend geslacht jonger dan tien jaar 4. De netto-vloeroppervlakte van de slaapkamer, vermeld in het 2 de en 3 de lid, bedraagt minimaal: - 6,5 m², als ze bestemd is voor één persoon; - 10 m², als ze bestemd is voor twee personen; - 15 m², als ze bestemd is voor drie personen. STUDIO 1. is bestemd voor de huisvesting van maximaal twee personen. 2. De netto-vloeroppervlakte van de woonkamer van een studio is minstens: - 22,5 m², als ze bestemd is voor één persoon; - 28 m², als ze bestemd is voor twee personen. Opgelet! Dit zijn objectieve normen en staan los van je eigen keuze: vb. als alleenstaande kan je kiezen voor een woning met 2 slaapkamers, maar het SVK houdt daar geen rekening mee en nodigt je slechts uit voor woningen met 1 slaapkamer. In het kader van de rationele bezetting, houdt het SVK ook rekening met de regels voor de toekenning van de Huursubsidie 9. 9 De regels voor de huursubsidie zijn te verkrijgen bij het SVPWL en Wonen Vlaanderen:

19 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 19 van Woonnood Absolute prioriteiten Punten Kandidaat-huurder die zelf een woning aanbrengt jaar oud of invalide (aangepaste woning) Ontvankelijk beroep tegen toewijzing Herhuisvesting door renovatiewerken 512 Gezinshereniging heeft nog niet plaatsgevonden ( kleine woning) 256 Effectieve of dreigende werkloosheid Punten Geen huisvesting of opvang 20 Verblijf in gevangenis, instelling, opvangtehuis 17 Verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel 17 Verlies recht bewoning en ter voorkoming dakloosheid opvang bij vrienden of familie 17 Gerechtelijke uithuiszetting 14 Opzeg huurcontract door eigenaar-verhuurder met resterende opzegtermijn van < 3 mnd. 17 Opzeg huurcontract door eigenaar-verhuurder met resterende opzegtermijn van > 3 mnd. 14 Campingwonen Punten Wonen op camping 17 Verminderde kwaliteit of overbewoning Punten Onbewoonbaar-, ongeschikt of niet-conform verklaring met bevel woning te verlaten 20 Onbewoonbaar-, ongeschikt of niet-conform verklaring zonder bevel woning te verlaten 14 Ernstige gebreken aan woning o.b.v. verslag gemeente, IVA Wonen, Overbewoond verklaarde woning met bevel deze te verlaten 20 niet aangepast aan de gezinssamenstelling en/of fysische gesteldheid zonder bevel woning te verlaten (normen conformiteitsattest) niet aangepast aan de gezinssamenstelling qua oppervlakte (normen Vlaamse Huursubsidie) Ongeschikt of niet-conform verklaring met 35 of meer strafpunten, zonder bevel de woning te verlaten Woonkosten Punten De te betalen huurprijs is meer dan 50% van het ABI 14 De te betalen huurprijs is meer dan 35% en minder dan 50% van het ABI 11 Minderjarigen Ontvoogde minderjarigen, minderjarigen die zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst Punten 17 Interne mutatie Punten SVK-huurder die wenst te muteren 3

20 SVPWL vzw: Intern huurreglement kandidaten versie blz. 20 van Actueel besteedbaar inkomen Kandidaten krijgen op basis van hun inkomen van de laatste 6 punten toegekend. Het actueel besteedbaar inkomen (ABI) is het inkomen van de kandidaat-huurder en van alle andere personen die dezelfde woning (zullen) betrekken. Het inkomen van kinderen die bij de kandidaat-huurder inwonen, ononderbroken deel uitmaken van het gezin en minder dan 25 jaar oud zijn op de referentiedatum, wordt niet meegeteld. Het inkomen van inwonende ascendenten wordt slechts voor de helft meegerekend. Het wordt niet aangerekend voor familieleden van de 1 ste en de 2 de graad die erkend zijn als ernstig gehandicapt of die ten minste 65 jaar oud zijn. Het effectief beschikbare inkomen is het verschil tussen enerzijds alle belastbare en niet-belastbare inkomens van de kandidaat-huurder en anderzijds de vrijgestelde inkomens, de effectief betaalde alimentatievergoedingen en de effectief betaalde schuldaflossingen, voor zover de huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen, of in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling is. Actueel besteedbaar inkomen Alleenstaanden Inkomen Punten Categorie ,36 20 tot leefloon & gelijkgestelde bedragen 817,36-867,36 17 tot leefloon + 50 euro 867,36-967,36 14 tot leefloon euro 1.017, ,36 11 tot leefloon euro 1.117, ,36 8 tot leefloon euro 1.317, meer dan leefloon euro Actueel besteedbaar inkomen Gezinnen Inkomen Punten Categorie ,82 20 tot leefloon & gelijkgestelde bedragen 1.089, ,82 17 tot leefloon euro 1.209, ,82 14 tot leefloon euro 1.329, ,82 11 tot leefloon euro 1.509, ,82 8 tot leefloon euro 1.749, meer dan leefloon euro BEREKENING ACTUEEL BESTEEDBAAR INKOMEN 1. Optelsom van alle officiële inkomens Alle (officiële) inkomens van de personen wiens inkomen in aanmerking moet genomen worden, worden verzameld. Het MB spreekt hier over alle belastbare en niet-belastbare inkomens van de laatste zes maanden voor de referentiedatum. De kandidaat-huurder moet het inkomen bewijzen met alle mogelijke bewijsstukken (attesten vervangingsinkomens, loonstrookjes, pensioenstrookjes, rekeninguittreksels ). Wat nemen we mee in deze berekening? - De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap is geen inkomen en kan bijgevolg niet in rekening kan worden gebracht. - Het inkomen van gezinsleden die niet mee verhuizen naar de SVK-woning wordt niet mee in rekening gebracht. - Alle effectief ontvangen inkomens in die referentieperiode moeten in rekening gebracht worden: ontvangen vakantiegeld, eindejaarspremie, ontslagvergoeding, - Het inkomen van de wettelijke partner wordt steeds mee in rekening gebracht, want er wordt verondersteld dat deze mee de huurwoning zal betrekken, tenzij kan aangetoond worden dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. - Het komt meermaals voor dat, ten gevolge van de mogelijke verhuis naar een SVK-woning, een inkomenswijziging zal gebeuren. Dit probleem beperkt zich tot woningzoekenden die én leven van een vervangingsinkomen én waar de samenstelling van het gezin wijzigt. Er wordt geen rekening gehouden met het toekomstige inkomen.

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Versie 2014 Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG VERHUUR PROCEDURE Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT Abingdonstraat 99 03 778 62 50 9100 SINT-NIKLAAS INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL Kader en randvoorwaarden...

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 familie / meneer / mevrouw... Datum aanvraag OCMW: / /2015 Datum ontvangst SVK: / /2015 Datum verwerking: / /2015 Chronologisch inschrijvingsnr: Uniek inschrijvingsnr:

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van de inschrijving: (na controle van het dossier door het OCMW in te vullen) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

voor het huren van een sociale woning

voor het huren van een sociale woning INSCHRIJVINGSPAKKET voor het huren van een sociale woning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig œoostrozebekestraat

Nadere informatie

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, B.S., 21 maart

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken?

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Indien u niet alle nodige documenten mee heeft, kunnen we u niet inschrijven als kandidaathuurder. 1. Identiteitskaart De identiteitskaarten van

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING WOONZO cvba Hasseltsesteenweg 28 bus 1 Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 3700 Tongeren e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 11.30 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS Verwijzend naar het overdrachtenbesluit van 29.09.2006, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2011 Toewijzingsreglement sociale

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2012

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2012 INSCHRIJVINGSFORMULIER 2012 Datum van aanvraag:. /. / Datum van inschrijving:././ Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle noodzakelijke documenten bij het

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van het

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijving door: Datum aanmelding: 1. Gegevens aanmelder Domicilie adres Naam: Adres: Voornaam: Telefoon/Gsm: E-mailadres: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-so Volkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dossiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.volkshaard.be Centrale Lijst: sociale.dienst@volk.woonnet.be Toekomstige referentiehuurder

Nadere informatie

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit HASSELTSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Coöperatieve vennootschap Gouverneur Roppesingel 53 3500 HASSELT erkend onder nr. 7050 Tel. 011/28.83.10 Keuzetoets 4 Fax 011/28.83.19 emailadres : info@hhm.woonnet.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM 056/629 894 CONTACTPERSOON: AKKO DESCHUYTTER INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN blz. 1/35 Inhoud Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen...

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van, Kasteelstraat

Nadere informatie

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014.

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014. OCMW-woningen Sint-Willibrordusplein 4-3550 Heusden-Zolder 011 45 61 50 ocmwwoningen@ocmwheusdenzolder.be Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd

Nadere informatie

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning Informatiefolder Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning 1. INLEIDING Deze folder geeft u meer informatie bij uw aanvraag voor een sociale huurwoning. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Fax 011/67.43.10 e-mail : info@nst.be website: www.nst.be Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30 uur dinsdag vanaf 14.30

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuur Kantoor Maasland Heufkensweg 4 bus 1, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.02 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement INFORMATIE EN DATUM Datum procedure 27.01.2011 Opgemaakt door Dienst Ivo Blancke Sociale dienst Zitting Dagelijks Bestuur 23.12.2010 Zitting Raad van Bestuur 27.01.2011 Eerste versie

Nadere informatie

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Contactpersoon: Inge Geerinckx Intern Huurreglement In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (gewijzigd bij BVR 14 maart 2008)

Nadere informatie

maasland INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1. KANDIDAAT-HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN

maasland INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1. KANDIDAAT-HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN maasland Koning Albertlaan 15, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be INTERN HUURREGLEMENT KADER EN RANDVOORWAARDEN Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling en een concrete invulling

Nadere informatie

voor het KOPEN van een sociale koopwoning

voor het KOPEN van een sociale koopwoning INSCHRIJVINGSPAKKET voor het KOPEN van een sociale koopwoning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig œoostrozebekestraat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

Naam:.. Voornaam:. Beroep:..

Naam:.. Voornaam:. Beroep:.. Deinse Sociale Bouwmaatschappij BV CVBA SO - Stationsstraat 29-9800 DEINZE Burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Toetsing inschrijvingsvoorwaarden

Toetsing inschrijvingsvoorwaarden INSCHRIJVINGSFORMULIER Update 01 januari 2015 Datum van aanvraag:. /. / Datum van inschrijving:././ Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle noodzakelijke

Nadere informatie

WOONMARKT. 23 juni 2012

WOONMARKT. 23 juni 2012 WOONMARKT 23 juni 2012 Voorwaarden voor het huren van een sociale woning inkomensvoorwaarde voorwaarde van meerderjarigheid eigendomsvoorwaarde voorwaarde van taalbereidheid voorwaarde van inburgeringsbereidheid

Nadere informatie

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem Gezellige en Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONING NAAM + VOORNAAM Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 DOSSIERCODE: INSCHRIJVINGSDATUM: / / vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij

cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM) Struikheidelaan 2 2070 Zwijndrecht Tel.: 03 253

Nadere informatie

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afschrift Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 december 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter De heer Yoeri Note, raadslid;

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP!

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! 1 WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september 2013

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KAVELS 1 ALGEMENE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-KOPER(S)

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KAVELS 1 ALGEMENE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-KOPER(S) cvba WONEN Kantoren : Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate. Tel. (09) 344.54.59 Fax.(09) 344.98.54 e-mail : info@wonen.woonnet.be Bankrekeningnummers : DEXIA Nr.096-0095433-06 FORTIS Nr.001-0675100-56 FORMULIER

Nadere informatie

Lees zeer aandachtig het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting!

Lees zeer aandachtig het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting! Tremelo, 6 juni 2014. Geachte heer, mevrouw, U wenst ingeschreven te worden in het register van kandidaat-huurders voor de sociale huurwoningen gelegen in de Van Regenmortelstraat (Baal). Deze woningen

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur op 16 juni 2012 Juni 2012 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Kikvorsstraat 113, 9000 GENT Lange Steenstraat 54, 9000 GENT Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 A. PERSONALIA KANDIDAAT-HUURDER(S)

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 A. PERSONALIA KANDIDAAT-HUURDER(S) INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van aanvraag:. /. / Datum van inschrijving:././ (In te vullen door het SVK.) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle noodzakelijke

Nadere informatie

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S.

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ cvba WONEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor OCMW Destelbergen Kouterlaan 19 9070 Destelbergen tel 09/230.08.99 email: svk@ocmw-destelbergen.be

Sociaal Verhuurkantoor OCMW Destelbergen Kouterlaan 19 9070 Destelbergen tel 09/230.08.99 email: svk@ocmw-destelbergen.be Sociaal Verhuurkantoor OCMW Destelbergen Kouterlaan 19 9070 Destelbergen tel 09/230.08.99 email: svk@ocmw-destelbergen.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Kandidaat-Huurder 2013 Inschrijvingsnummer: Datum van aanvraag:.

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Kandidatennummer Maatschappij voor sociale woningbouw Kantoor Antwerpen Kantoor Gent Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen p/a. Belvedèreweg 3, 9000 Gent Tel. 03/210.94.00 Fax. 03/219.05.51 Tel. 09/225.46.38

Nadere informatie

2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders VLAAMSE OVERHEID 2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli

Nadere informatie