Etikettering van rundvlees

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Etikettering van rundvlees"

Transcriptie

1 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 28 april 2000 Op maandag 17 april jl. vond in Luxemburg een vergadering plaats van de Europese Ministers van Landbouw. Tijdens deze Landbouwraad is een compromis bereikt over een gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake de verplichte etikettering van rundvlees. Dit compromis zal in de komende weken nader worden uitgewerkt waarna het gemeenschappelijk standpunt in de Raad van mei a.s. formeel zal worden bekrachtigd. Vervolgens zal dat standpunt voor een tweede lezing worden voorgelegd aan het Europese Parlement. Het is de bedoeling dat de verplichte etikettering uiterlijk 1 september a.s. van kracht wordt. Tijdens deze Raad is tevens gesproken over de wijziging van de marktordening voor katoen en de stand van zaken ten aanzien van de WTO-onderhandelingen. De Commissaris heeft het voorstel voor een stabilisatiefonds in de varkenssector toegelicht. Onder het agendapunt Diversen is gesproken over de situatie op de markt voor noten en onder meer op verzoek van Nederland de invoer van maïs in Spanje en Portugal tegen een verlaagd tarief. Op verzoek van Nederland is eveneens gesproken over de regionale FAO-conferentie die in juli a.s. in Porto wordt gehouden. Etikettering van rundvlees De voorzitter geeft aan dat de afgelopen periode op ambtelijk niveau uitgebreid is gesproken over het voorstel voor verplichte etikettering van rundvlees. Gelet op het besluit dat de Raad in december 1999 heeft genomen om de invoering van de verplichte etikettering met acht maanden uit te stellen tot 1 september 2000, moet nu haast worden gemaakt om dit dossier tijdig af te ronden. Hij benadrukt daarom dat vandaag een akkoord moet worden bereikt over een gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Het Europese Parlement heeft haar advies in eerste lezing uitgebracht op 12 april jl. De voorzitter geeft aan dat een groot aantal amendementen van het Europese Parlement zijn overgenomen. Uit de discussies die tot nu toe zijn gevoerd blijkt volgens de voorzitter dat over de volgende punten nog geen overeenstemming bestaat: de rechtsgrondslag, de datum waarop de tweede fase in werking treedt, de extra vermeldingen op het etiket, en de oorsprongsbenamingen. Om de discussie in de Raad te stroomlijnen én om besluit over een gemeenschappelijk standpunt dichterbij te brengen, deelt de voorzitter bij aanvang van de vergadering een compromistekst uit. In de compromistekst is onder meer het volgende opgenomen: a) De rechtsbasis is artikel 152 van het verdrag. b) Vanaf 1 september a.s. (= fase 1) moeten op het etiket de volgende gegevens zijn vermeld: het referentienummer of identificatienummer van het dier of een groep dieren, het erkenningsnummer van het slachthuis, het erkenningsnummer van de uitbenerij, de categorie dieren waarvan het rundvlees afkomstig is. c) Vanaf 1 januari 2002 (= fase 2) moeten ook de volgende gegevens op het etiket worden vermeld: de lidstaat of het derde land waar het dier is geboren, de lidstaten of derde landen waar het dier is gemest, de lidstaat of het derde land waar het dier is geslacht. Indien het rundvlees afkomstig is van dieren die geboren, gehouden 1

2 en geslacht zijn in één lidstaat, dan mag de vermelding «oorsprong lidstaat» worden aangebracht. Indien het rundvlees is van dieren die geboren, gehouden en geslacht zijn in één derde land, dan mag de vermelding «oorsprong derde land» worden gevoerd. d) Voor gehakt geldt een lichter etiketteringsregime. Naast het identificatienummer van het dier of de groep dieren moet op het etiket de naam van de lidstaat of het derde land waar het dier (of de groep dieren) is geslacht en het gehakt is geproduceerd worden vermeld. Eventueel mogen vrijwillig door de producenten extra vermeldingen op het etiket worden opgenomen, zoals de datum van productie van het vlees. Commissaris Fischler beaamt dat haast is geboden. Het Europese Parlement heeft zich inmiddels in eerste lezing uitgesproken, en het is nu aan de Raad om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Daarbij moet worden bedacht dat het Europese Parlement dit gemeenschappelijk standpunt in haar tweede lezing kan goedkeuren, zo benadrukt hij. Als zij dat namelijk niet doet, dan halen we de termijn van 1 september niet, aldus Fischler. Hij geeft vervolgens aan dat de Commissie het gewijzigde voorstel, waarin een groot aantal amendementen van het Europese Parlement zijn overgenomen, formeel zal goedkeuren. Het compromisvoorstel van het voorzitterschap kan hij dan ook ondersteunen. In een Verklaring geeft de Commissaris aan er streng op te zullen toezien dat het etiketteringsvoorstel niet zal leiden tot verstoring van de handel in de Europese Unie. Van Nederlandse zijde heb ik aangegeven dat de wensen van het Europese Parlement goed de zorgen van de Europese consumenten weerspiegelen. Ik heb dan ook benadrukt zeer verheugd te zijn over het feit dat de Commissaris een groot aantal amendementen van het Europese Parlement heeft overgenomen. Ten aanzien van de rechtsgrondslag heb ik gesteld dat mede gelet op de recente uitspraak van het Hof van Justitie over de rechtsgrondslag van de vrijwillige etikettering een dubbele rechtsgrondslag de voorkeur geniet. Dit betekent dan dat artikel 37 aan artikel 152 moet worden toegevoegd. Voor de gevolgde procedure maakt dat niets uit, dat zal de medebeslissingsprocedure van artikel 152 zijn. Ten aanzien van de datum waarop de tweede fase van de etikettering in werking treedt, heb ik aangegeven me goed te kunnen vinden in het compromis van het voorzitterschap om deze datum te vervroegen van 1 januari 2003 naar 1 januari Ook met de overige elementen van het compromisvoorstel kan ik instemmen. Tot slot heb ik benadrukt dat de Raad zo snel mogelijk een besluit over dit belangrijke voorstel moet nemen. Alle ministers zijn van mening dat het een goed compromis is. Wel zijn alle ministers het erover eens dat de rechtsgrondslag moet worden uitgebreid met artikel 37. Ten aanzien van gehakt wordt duidelijk dat een aantal lidstaten van mening is dat voor gehakt rundvlees geen uitzondering moet worden gemaakt; hiervoor moeten dezelfde etiketteringseisen gelden, zo wordt gesteld. Daarbij wordt dan met name verwezen naar het grote aandeel van gehakt op de rundvleesmarkt. Een groot aantal andere lidstaten en de Commissie zijn echter van mening dat dit om technische redenen niet mogelijk is. Het gaat hier immers veelal om vlees dat afkomstig is van verschillende dieren. De lidstaten blijven eveneens verdeeld over de extra vermeldingen op het etiket. Tot de datum van 1 januari 2002 zijn extra vermeldingen toege- 2

3 staan. Immers, op deze wijze kunnen de verschillende etiketteringsregimes naar elkaar toegroeien. Tot dat moment zijn er dan ook geen moeilijkheden. Met ingang van 1 januari 2002 moet ook de herkomst van het vlees verplicht op het etiket worden opgenomen. Extra verplichte vermeldingen die verder gaan zijn vanaf die datum niet meer toegestaan. Enkele lidstaten zijn echter van mening dat het mogelijk moet zijn om voor de eigen producenten verplicht te stellen dat de informatie op het etiket verder moet gaan dan thans wordt voorgesteld. Daarbij wordt verwezen naar nationale etiketteringsvoorschriften die nu al gelden. Wanneer nationaal geen extra vermeldingen verplicht mogen worden gesteld betekent dit in feite een teruggang ten opzichte van de huidige situatie, zo wordt gesteld. Andere lidstaten zijn daarentegen van mening dat na 1 januari 2002 extra vermeldingen vrijwillig op het etiket kunnen worden geplaatst. Dat moet niet verplicht worden gesteld, aldus deze lidstaten. De voorzitter verzoekt vervolgens zijn collega s om dit laatste compromisvoorstel met unanimiteit goed te keuren. Denemarken kan daar echter niet mee instemmen. Daarop concludeert de voorzitter dat de inhoud van het compromisvoorstel met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is goedgekeurd. De lidstaten hebben daarnaast met unanimiteit aangegeven de rechtsgrondslag te willen wijzigen. Ze wensen dat naast artikel 152, artikel 37 als rechtsbasis wordt toegevoegd. Zo zal dit ook met het Europese Parlement worden opgenomen. De Commissaris geeft aan dat als het Europese Parlement met deze dubbele rechtsgrondslag kan instemmen, dit ook voor de Commissie geen bezwaar meer zal zijn. De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af met de opmerking dat de komende weken dit bereikte compromis nader zal worden uitgewerkt. In de Landbouwraad van mei a.s. zal dan formeel het gemeenschappelijk standpunt van de Raad worden goedgekeurd, waarna deze voor een tweede lezing zal worden voorgelegd aan het Europese Parlement. Wijziging van de marktordening voor katoen De voorzitter geeft aan dat het nu nog te vroeg is om een besluit te nemen over het voorstel van de Commissie voor wijziging van de marktordening voor katoen. Er is ook nog geen advies van het Europese Parlement ontvangen. Daarom wordt vandaag alleen de stand van zaken besproken. Commissaris Fischler merkt op dat de steun voor katoen wordt verstrekt in de vorm van een «deficiency payment». Dit houdt in dat de producenten een steun ontvangen die gelijk is aan het verschil tussen de interne streefprijs en de wereldmarktprijs voor katoen. Als de wereldmarktprijs laag is, zal dit tot gevolg hebben dat de uitgaven van de Europese Unie voor deze marktordening toenemen. Omgekeerd betekent een hoge wereldmarktprijs dat de uitgaven van de Unie zullen afnemen. Een dergelijk steunregime impliceert dus dat de uitgaven voor deze marktordening schommelen. De Commissaris merkt op dat de laatste jaren de wereldmarktprijs voor katoen zeer laag is, en de nationale gegarandeerde maximum hoeveelheden regelmatig worden overschreden. De budgettaire lasten worden dus steeds groter, aldus Fischler. Daarom stelt hij voor dat de korting van de streefprijs wordt verhoogd van 50% naar 60% van het overschrijdingspercentage. Hij wijst tevens op de schadelijke gevolgen van de katoenteelt voor het milieu. Daarom wordt tevens voorgesteld dat de lidstaten passende milieumaatregelen nemen. 3

4 De Griekse en Spaanse minister (in deze twee landen vindt de katoenteelt plaats) wijzen op het sociaal-economische belang van de katoenteelt. Ze zijn het eens met de Commissaris dat maatregelen genomen moeten worden om het milieu te beschermen. Ze kunnen echter niet instemmen met maatregelen die negatief uitpakken voor het inkomen van de katoenproducenten. Van Nederlandse zijde heb ik opgemerkt dat enige weken geleden in de Raad gesproken is over de landbouwbegroting van de Europese Unie. Toen was een grote meerderheid van de Raad tegen de voorgestelde budgetoverheveling ten behoeve van de wederopbouw van de Balkan. Ik ben ook van mening dat we ons moeten keren tegen een uitholling van het landbouwbudget, zo heb ik gesteld. Maar dat betekent naar mijn mening eveneens dat we ons moeten keren tegen een onverantwoord budgetgedrag van de Raad. Het gaat hier naar mijn mening om een regeling met grote budgettaire risico s. Het risico van overschrijding van het budget is erg groot. Ik heb aangegeven dat niet goed te vinden, en daarom heb ik ervoor gepleit dat het risico van budgetoverschrijding verder moet worden beperkt. De voorzitter constateert dat de doelstelling van de Commissie ten aanzien van het beschermen van het milieu wordt ondersteund. Er bestaat nog wel discussie over het steunregime en de begroting. Het CSA zal worden gevraagd om de bespreking van dit dossier voort te zetten en verslag uit te brengen aan de Raad. Stabilisatiefonds voor de varkenssector Commissaris Fischler geeft een toelichting bij het voorstel voor een wijziging van de marktordening voor varkensvlees. Hij geeft aan dat de prijzen voor varkensvlees de afgelopen jaren zeer laag waren. De Commissie heeft toen alle beschikbare instrumenten ingezet om de negatieve gevolgen voor de producenten te dempen, maar dat is niet helemaal gelukt, zo stelt Fischler. Momenteel is de overproductie echter grotendeels achter de rug en de prijzen zijn dan ook weer aan het stijgen. Ook voor de komende maanden verwacht hij dat de prijzen nog licht zullen stijgen. De negatieve fase van de varkenscyclus zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid achter de rug zijn, aldus Fischler. Om de negatieve gevolgen voor het inkomen van de producenten in de toekomst beter te kunnen dempen stelt de Commissaris thans een stabilisatiefonds voor. In periodes dat de prijzen voor varkensvlees hoog liggen betalen alle deelnemers een bepaald bedrag per varken en stoppen dat in een nationaal fonds. In periodes dat de prijzen laag zijn wordt door het fonds een vergoeding uitgekeerd aan de deelnemende producenten. Daarbij mogen de deelnemende producenten hun vooraf opgegeven aantal varkensplaatsen gedurende de deelname aan het fonds niet uitbreiden. Commissaris Fischler benadrukt dat deelname aan het fonds op vrijwillige basis geschiedt en dat de producenten minimaal vijf jaar moeten participeren in het fonds. Het fonds moet zich in beginsel geheel zelfstandig bedruipen. De overheid kan in de beginfase wel een bijdrage verstrekken voor administratieve kosten van het fonds. De heffingsdrempel (boven welke prijs wordt een heffing opgelegd) en de uitkeringsdrempel (beneden welke prijs wordt een uitkering verstrekt) worden door het fonds zelf vastgesteld. Dergelijke uitvoeringsbepalingen moeten echter wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie, aldus Fischler. Naar zijn mening is dit fonds een goede aanvulling op de huidige beschikbare instrumenten om het inkomen van de producenten te stabiliseren, zonder dat daarbij op drastische wijze wordt ingegrepen in het productieproces. 4

5 De voorzitter merkt op dat de Raad nota heeft genomen van dit voorstel van de Commissie. Het CSA zal worden gevraagd om dit voorstel inhoudelijk te bespreken en verslag uit te brengen aan de Raad. Landbouwonderhandelingen bij de WTO De voorzitter geeft aan dat het vorig jaar december in Seattle niet gelukt is om een agenda vast te stellen voor de onderhandelingen over een nieuwe WTO-ronde. Daarom is artikel 20 van de WTO-overeenkomst van kracht die bepaalt dat in 2000 een nieuwe onderhandelingsronde over de landbouw moet beginnen. Commissaris Fischler beaamt dat de zogenoemde «ingebouwde agenda» voorschrijft dat dit jaar de onderhandelingen over de landbouw van start moeten gaan. Deze onderhandelingen zijn in maart in Genève van start gegaan. In een eerste speciale sessie van het WTO-Landbouwcomité is overeenstemming bereikt over het werkprogramma van het comité tot eind maart Afgesproken is dat het WTO-secretariaat voor de eerstvolgende zitting van het comité in juni een aantal notities opstelt over bijvoorbeeld het gebruik van tariefcontingenten, de interne steun, exportsubsidies en exportkredieten. Alle leden kunnen overigens tot aan het einde van dit jaar voorstellen indienen die in het comité zullen worden behandeld, zo benadrukt Fischler. Hij geeft aan dat de Europese Unie nog steeds een voorstander is van een brede onderhandelingsronde. Dit betekent dat de onderhandelingen over landbouw niet te snel moeten verlopen, anders gaan deze uit de pas lopen met de andere onderwerpen. Veel ministers benadrukken het belang van een brede onderhandelingsronde. Tevens wordt benadrukt dat het onderhandelingsmandaat voor de Commissie zoals dat door de Landbouwraad in september 1999 is opgesteld, en door de Raad Algemene Zaken is bekrachtigd, nog steeds van toepassing is. Van Nederlandse zijde heb ik aangegeven eveneens voorstander te zijn van een brede ronde. Daarbij mogen de onderhandelingen over de landbouw niet te veel uit de pas lopen met de onderhandelingen over de andere onderwerpen. Ik heb mijn collega s verteld dat naar mijn mening in deze eerste fase van de onderhandelingen de volgende punten van belang zijn. De Europese Unie moet haar eigen positie nog eens goed onder de loep nemen. Zo is bijvoorbeeld de parallelliteit tussen de WTO-onderhandelingen en de onderhandelingen over de uitbreiding van de Europese Unie nog onvoldoende uitgewerkt. De Europese Unie moet ook bondgenoten gaan zoeken voor haar positie. We hebben helemaal geen onredelijke posities, zo heb ik gesteld, maar we hebben toch vaak een negatief imago. Dat moet veranderen. Daarom moeten we bijvoorbeeld bij de ontwikkelingslanden steun zoeken voor onze posities. Dat betekent ook dat we serieus moeten ingaan op de klachten van de ontwikkelingslanden over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Europese Unie moet tevens haar eigen positie verduidelijken door het inbrengen van een aantal technische papers. Het kan dan gaan over zaken zoals het voorzorgbeginsel en multifunctionaliteit. Ik heb benadrukt dat we als Europese Unie uit het defensief moeten komen. We moeten een meer offensieve houding aannemen, en bijvoorbeeld ook de instrumenten die onze handelspartners gebruiken onder de loep nemen. Ook de positie ten aanzien van dierenwelzijn moet naar mijn mening scherper worden gedefinieerd. 5

6 Een groot aantal andere ministers is met mij van mening dat de Europese Unie een meer offensieve aanpak moet volgen. Het zoeken naar bondgenoten, onder meer bij de ontwikkelingslanden, wordt ondersteund. Ook de effecten van de uitbreiding van de Unie moeten goed worden meegenomen in de komende onderhandelingsronde, zo wordt door enkele ministers benadrukt. De Italiaanse minister merkt op dat de toekomst van de Europese producenten niet gezocht moet worden in het produceren van grondstoffen. Hij onderstreept dat het belang van verwerkte producten toeneemt en dat deze belangen in de komende WTO-ronde goed in de gaten moeten worden gehouden. De voorzitter concludeert dat de Europese Unie een brede onderhandelingsronde nastreeft en dat de onderhandelingen over de verschillende onderwerpen op een evenwichtige manier moeten plaatsvinden. Hij constateert tevens dat een groot aantal lidstaten van mening is dat steun bij onder meer de ontwikkelingslanden moet worden gezocht voor de standpunten van de Unie, en dat tevens de Unie een meer offensief beleid moet voeren om de eigen doelstellingen te realiseren. Diversen a) Situatie op de markt voor noten (verzoek Spanje) De Spaanse minister vraagt in de Raad aandacht voor de situatie op de markt voor noten. Hij geeft aan dat een aantal specifieke steunregelingen voor deze sector op korte termijn aflopen. Aangezien het hier gaat om sector die van groot sociaal-economisch belang is, waarbij bovendien ook milieu-overwegingen een rol spelen, vraagt hij de Commissaris om behoud van de huidige steunregelingen. Commissaris Fischler geeft aan dat de steunmaatregelen een tijdelijk karakter hebben. Het kan geen verrassing zijn dat de steunmaatregelen aflopen, zo stelt hij. Hij wijst het Spaanse verzoek dan ook af. Specifieke ondersteuning van deze sector moet volgens hem via de marktordening groente en fruit of via de plattelandsverordening lopen. b) Invoer van maïs in Spanje en Portugal tegen verlaagd tarief (verzoek Verenigd Koninkrijk en Nederland) Samen met mijn Britse collega heb ik in de Raad aandacht gevraagd voor de invoer van maïs in Spanje en Portugal tegen een verlaagd invoertarief. Het verlaagde invoertarief is bij de toetreding van deze landen tot de Europese Unie totstandgekomen om de veevoederindustrie in deze twee landen te ondersteunen. Ik heb echter met mijn Britse collega naar voren gebracht dat momenteel ook kwalitatief hoogwaardig maïs onder dit contingent wordt ingevoerd voor de menselijke consumptie. Dat is niet conform de oorspronkelijke doelstelling, en het werkt bovendien concurrentieverstorend. Als gevolg van het misbruik van dit contingent gaan er bedrijven in de noordelijke lidstaten failliet, zo heb ik gesteld. Samen met mijn Britse collega heb ik de Commissaris dan ook dringend verzocht om met een aanvaardbare oplossing voor dit probleem te komen. Dit verzoek wordt door de Duitse minister ondersteund. De Spaanse en Portugese minister geven aan dat het contingent nodig is voor de veevoederindustrie. De invoer moet echter wel gebeuren zoals dat is afgesproken, zo wordt benadrukt. Beide ministers zijn dan ook bereid een bijdrage te leveren om tot een oplossing voor dit probleem te komen. 6

7 Commissaris Fischler geeft aan dat inmiddels is gebleken dat als gevolg van deze maatregel concurrentieverstoring plaatsvindt op de markt voor menselijke consumptie. Het gaat dan bijvoorbeeld om maïs voor de bereiding van «cornflakes». Voor deze menselijke consumptie wordt onder meer «flint maïs» gebruikt. Deze maïssoort wordt niet in de Europese Unie geteeld en moet daarom worden ingevoerd. De invoerprijs ligt in de noordelijke lidstaten veel hoger dan in Spanje en Portugal omdat deze maïs onder het contingent valt dat in deze twee landen tegen een verlaagd tarief kan worden ingevoerd. Het gaat hier overigens om ongeveer 5% van het totale contingent, aldus Fischler. Aangezien dit contingent in WTO-verband geconsolideerd is ligt een snelle oplossing voor dit probleem niet voor de hand. De Commissaris geeft aan dat informeel al wel contact is opgenomen met de betreffende WTO-partners (met name de Verenigde Staten en Argentinië) om tot een oplossing voor dit probleem te komen. Hij benadrukt echter dat dit probleem niet voor het nieuwe verkoopseizoen zal zijn opgelost. De heer Fischler geeft overigens aan wel bereid te zijn om na te denken over een eventuele tussenoplossing. c) Regionale FAO-conferentie (verzoek Nederland) Onder dit agendapunt heb ik de aandacht van mijn collega s gevraagd voor de regionale FAO-conferentie die van 24 tot 28 juli a.s. te Porto zal worden gehouden. Uit mijn gesprek dat ik onlangs met de directeur-generaal van de FAO de heer Diouf heb gevoerd, bleek namelijk dat de deelname van ministers aan deze regionale conferentie doorgaans beperkt blijft tot landen die géén lid zijn van de Europese Unie. Daarom heb ik de heer Diouf gesuggereerd om tijdens de komende conferentie in Porto een rondetafelgesprek te organiseren over een actueel politiek onderwerp. Daarbij denk ik dan bijvoorbeeld aan voedselveiligheid of multifunctionele landbouw. Aangezien ik van mening ben dat de Europese Unie een offensief beleid moet voeren heb ik in de Raad benadrukt dat deze conferentie een goede gelegenheid kan zijn om het Europese beleid goed voor het voetlicht te brengen. Ik heb mijn collega s dan ook opgeroepen om in grote getale aanwezig te zijn tijdens deze komende FAO-conferentie. De voorzitter reageert verheugt op mijn interventie en benadrukt dat de agenda van deze conferentie aantrekkelijk moet worden gemaakt voor de Ministers van Landbouw van de Europese Unie. d) Bilaterale onderhandelingen met de landen uit Midden- en Oost- Europa (verzoek Commissie) De Commissaris licht in het kort de stand van zaken toe met betrekking tot de bilaterale onderhandelingen die worden gevoerd met de landen uit Midden- en Oost-Europa die op termijn zullen toetreden tot de Europese Unie. Vorig jaar maart heeft de Raad de Commissie het mandaat gegeven om bilaterale onderhandelingen met de tien kandidaat-lidstaten te voeren. Deze onderhandelingen worden op basis van de volgende principes gevoerd: a) Voor producten die niet gevoelig zijn: een onmiddellijke en volledige liberalisatie zonder kwantitatieve restricties. Van de zijde van de Unie gaat het dan om meer dan 750 producten. b) De dubbele 0-aanpak: een geleidelijk toenemende liberalisatie van de handel. Er worden tariefcontingenten afgesproken waarbij het tarief 0 is. Voor deze producten mogen geen exportrestituties worden verstrekt. De contingenten tegen 0-tarief worden ieder jaar groter, zodat op termijn ook deze producten volledig geliberaliseerd zijn. Het gaat dan met name 7

8 om de producten met een lichte marktordening (wel grensbescherming, maar geen of een geringe interne steun), c) Beperkte concessies op verzoek van één van de partijen. De heer Fischler merkt op dat de resultaten van deze onderhandelingen nogal uiteenlopen. Met een aantal kandidaat-lidstaten zijn deze onderhandelingen al afgerond, of gebeurt dat op korte termijn. Met enkele andere kandidaat-lidstaten verlopen de onderhandelingen moeizaam. Het is overigens de bedoeling dat de nieuwe concessies met ingang van 1 juli a.s. van kracht worden. e) Organisatie van toekomstige werkzaamheden De Landbouwraad van mei staat geagendeerd voor maandag 15 en dinsdag 16 mei a.s. De voorzitter geeft echter aan dat de Raad in mei zal plaatsvinden op dinsdag 16 en woensdag 17 mei. Dit in verband met het feit dat het Europese Parlement op dinsdag 16 mei een advies uit zal brengen over het voorstel voor wijziging van de marktordening voor vlas en hennep. Door de vergadering één dag naar achteren te schuiven kan in de Raad een discussie en eventueel een besluit worden genomen over dit voorstel, zo stelt de voorzitter. Het is immers de bedoeling dat de gewijzigde marktordening voor vlas en hennep reeds van toepassing is in het verkoopseizoen , welke op 1 juli a.s. van start gaat. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, L. J. Brinkhorst 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 21 501-16 Landbouwraad Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ s-gravenhage, 11 januari 1996 Op maandag 18 en dinsdag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 21 501-16 Landbouwraad Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 februari 2000 (10.02) (OR. f) 5593/00 LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 februari 2000 (10.02) (OR. f) 5593/00 LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 februari 2000 (10.02) (OR. f) 5593/00 LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2240e zitting van de Raad (Landbouw) gehouden te Brussel op 24 januari 2000

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

2339e zitting van de Raad - LANDBOUW - Brussel, 19 maart 2001. Voorzitter: Internet: http://ue.eu.int/newsroom E-mail: press.office@consilium.eu.

2339e zitting van de Raad - LANDBOUW - Brussel, 19 maart 2001. Voorzitter: Internet: http://ue.eu.int/newsroom E-mail: press.office@consilium.eu. 6931/01 (Presse 108) (OR. en) 2339e zitting van de Raad - LANDBOUW - Brussel, 19 maart 2001 Voorzitter: mevrouw Margareta WINBERG Minister van Landbouw van het Koninkrijk Zweden Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Nadere informatie

Verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 maart 2002.

Verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 maart 2002. Verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 maart 2002. Samenvatting Ter voorbereiding van de Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 besprak de Raad WSB aan hand van

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0371 (COD) 7105/15 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 162 MI 162

Nadere informatie

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 29 augustus 2011 (02.09) (OR.en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0035 (COD) 10765/11 ADD 1 DRS 87 COMPET 217 ECOFI 294 CODEC 917 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) 8642/03 ADD 1 EDUC 79 CODEC 518 OC 348 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2008 (21.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0163 (COD) 11263/08 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368 INFORMATIEVE NOTA Betreft: Voorstel voor een richtlijn van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en consumentenzaken Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6

519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6 519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6 AKKOORD TUSSEN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE VORDERINGEN VAN EEN LIDSTAAT TEGEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449}

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 20.11.2006 SEC(2006) 1448 WERKDOCUMENT VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z07933 Datum 18 juni

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2006 (10.10) 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2006 (10.10) 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 september 2006 (10.10) PUBLIC 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2739e zitting van de Raad van de Europese

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 2001/0033(COD) 4 februari 2003 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

12007/3/13 REV 3 ADD 1 sm 1 DQPG

12007/3/13 REV 3 ADD 1 sm 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2013 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0195 (COD) 12007/3/13 REV 3 ADD 1 PECHE 307 CODEC 1684 PARLNAT 246 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN. Verklaring over de uitvoering van de steunregeling voor distillatie van bijproducten als bedoeld in artikel 13 ter

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN. Verklaring over de uitvoering van de steunregeling voor distillatie van bijproducten als bedoeld in artikel 13 ter RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2008 (28.04) (OR. en/fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0138 (CNS) 8317/08 ADD 1 AGRIORG 34 AGRIFIN 16 WTO 60 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het Speciaal Comité

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 343/2 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2013 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1360/2013 VAN DE RAAD van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (08.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0227 (COD) 13395/2/01 REV 2 ADD 1 ENV 528 CODEC 1098 Betreft: Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Nadere informatie

DE EUROPESE GRONDWET: EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT

DE EUROPESE GRONDWET: EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten in het Europees Parlement EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.9.2007 COM(2007) 544 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-08 Milieuraad Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 21 501 02 Algemene Raad Nr. 167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2013 (OR. en) 18056/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0440 (NLE) VOORSTEL van: ingekomen: 19 december 2013 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COASI 186 ASIE 61

Nadere informatie

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU ,3 Brussel, 24 juli 2002 $FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW HHQ YRRUVWHO LQJHGLHQG RP GH QDWLRQDOH DFFLMQVWDULHYHQYRRUGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUJHOHLGHOLMNWHKDUPRQLVHUHQ

Nadere informatie

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met aanpassingen van de maximumuurprijs en de inkomenstabellen Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 61 BRIEF VAN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) PUBLIC 6094//09 REV LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 2 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité burgerlijk recht (overeenkomsten)

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT * ONTWERPVERSLAG. Commissie internationale handel VOORLOPIGE VERSIE 2004/0288(CNS) 31.3.2005

EUROPEES PARLEMENT * ONTWERPVERSLAG. Commissie internationale handel VOORLOPIGE VERSIE 2004/0288(CNS) 31.3.2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0288(CNS) 31.3.2005 * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 17.10.2014 2014/2072(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie