2.1 Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1 Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Mairel Solutions, 2012 (1) Geldigheidsgebied 1.1 MAIREL SOLUTIONS levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van onderhavige Algemene voorwaarden (AV). Dit geldt uitdrukkelijk ook, indien de cliënt eigen algemene voorwaarden hanteert en deze tegengestelde of van onderhavige Algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten. Ook gelden onderhavige Algemene voorwaarden, wanneer MAIREL SOLUTIONS met kennis van tegengestelde of van onderhavige voorwaarden afwijkende voorwaarden van de cliënt diens order zonder enig voorbehoud uitvoert. 1.2 MAIREL SOLUTIONS is gerechtigd, onderhavige Algemene voorwaarden met inachtneming van een redelijke termijn te wijzigen. Indien door de cliënt niet binnen een door MAIREL SOLUTIONS gestelde termijn bezwaar tegen de voorgenomen wijziging wordt aangetekend, geldt deze als geaccepteerd. In de wijzigingsaankondigingen wordt er door MAIREL SOLUTIONS op gewezen, dat de wijziging van kracht wordt, indien door cliënt niet binnen de daartoe gestelde termijn bezwaar wordt aangetekend. (2) Contractsluiting 2.1 Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste. 2.2 Het contract komt door de activering van de toegangsgegevens tot stand. 2.3 De contractverbintenis inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen de cliënt en de toekennende instantie resp. de registrator geëffectueerd. MAIREL SOLUTIONS gelast de registratie van domeinen in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening ten behoeve van de cliënt, voor zover MAIREL SOLUTIONS niet zelf registrator voor het desbetreffende top level domein (TLD) is. 2.4 De top-level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden verschillende toekenningvoorwaarden. De bovengenoemde gelinkte voorwaarden zijn bestanddeel van de overeenkomst. 2.5 De voor registratie van domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. De cliënt kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internet-service onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een vaste garantie voor toewijzing van bestelde domeinen kan niet worden verstrekt. (3) Producten en diensten van MAIREL SOLUTIONS 3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het moment van de bestelling geldende beschrijving van het product of de service in kwestie. 3.2 Alle servers in de computercentra van MAIREL SOLUTIONS zijn via een complexe systeemarchitectuur aan het internet gekoppeld. Het ingaande en uitgaande dataverkeer loopt via routers, loadbalancers, switches etc., die stuk voor stuk slechts een bepaalde maximale datadoorvoercapaciteit toelaten. Een rechtstreekse aansluiting van afzonderlijke servers op doorgiftepunten naar het internet is niet aanwezig. Om technische redenen zijn derhalve de dataverkeercapaciteiten voor servergroepen op bepaalde punten beperkt. Een verhoogd dataverkeeraanbod van of naar afzonderlijke servers kan er namelijk toe leiden, dat voor deze en andere technisch met hen gekoppelde servers niet de op de serverpoort maximaal mogelijke datadoorvoercapaciteit beschikbaar is. De datadoorvoercapaciteit wordt in dergelijke gevallen technisch over de aangesloten servers verdeeld. Dit geldt dienovereenkomstig voor internetpresenties waarbij een server wordt gedeeld. Bij een verhoogd dataverkeersaanbod worden de verkeerscapaciteiten over de technisch verbonden internetpresenties verdeeld. 3.3 De beschikbaarheid van de MAIREL SOLUTIONS servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar. MAIREL SOLUTIONS wijst haar cliënten erop, dat beperkingen of belemmeringen van haar dienstverlening kunnen optreden, die buiten de invloedsfeer van MAIREL

2 SOLUTIONS liggen. Daaronder begrepen zijn in het bijzonder handelingen van derden, die niet in opdracht van MAIREL SOLUTIONS handelen, niet door MAIREL SOLUTIONS beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet alsmede force majeure. Evenzo kan ook de door de cliënt benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur van invloed op de diensten van MAIREL SOLUTIONS zijn. Voor zover dergelijke omstandigheden van invloed zijn op de beschikbaarheid of functionaliteit van de door MAIREL SOLUTIONS geleverde dienst, heeft dit geen uitwerking op de contractconformiteit van de door MAIREL SOLUTIONS geleverde dienst. 3.4 MAIREL SOLUTIONS voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van de cliënt tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. MAIREL SOLUTIONS zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk noodzakelijk zijn, zal MAIREL SOLUTIONS de cliënt van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt. 3.5 MAIREL SOLUTIONS is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk vermeld wordt. 3.6 MAIREL SOLUTIONS kan haar diensten wijzigen, voor zover zulks met het oog op de belangen van MAIREL SO- LUTIONS in redelijkheid van de cliënt kan worden gevergd. 3.7 MAIREL SOLUTIONS is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door MAIREL SOLUTIONS gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van kracht. MAIREL SOLUTIONS maakt de cliënt er in de wijzigingsaankondiging op opmerkzaam, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent. 3.8 Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt MAIREL SOLUTIONS zich het recht voor, om het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is. 3.9 Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent de cliënt medewerking bij een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen MAIREL SOLUTIONS behoudt zich ten aanzien van s het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover zulks in redelijkheid van de cliënt kan worden verlangd. MAIREL SOLUTIONS is gerechtigd, alle op de door haar beschikbaar gestelde accounts binnengekomen berichten te wissen, a) nadat deze door de cliënt zijn opgeroepen, b) nadat deze overeenkomstig de instructies van de cliënt zijn doorgezonden, c) na afloop van de bewaartermijn van 60 dagen. Voornoemde bepalingen voor berichten gelden niet voor dedicated of virtuele servers, waarbij de klant een eigen server in bedrijf heeft. (4) Verplichtingen van de cliënt 4.1. De cliënt is verplicht, noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onverwijld mede te delen. Dit geldt in het bijzonder voor diens adresgegevens, het adres en bij betalingen met creditcard voor creditcard gegevens. 4.2 MAIREL SOLUTIONS kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de contractverbintenis naar het adres van de cliënt verzenden. De cliënt is gehouden, post naar het adres dat geldt als contactadres voor MAIREL SOLUTIONS regelmatig op te halen. 4.3 De cliënt is verplicht, zijn systemen en programma s zodanig in te richten, dat noch de veiligheid en de integriteit, noch de beschikbaarheid van de systemen die MAIREL SOLUTIONS voor het leveren van haar diensten inzet, nadelig wordt beïnvloed. MAIREL SOLUTIONS is gerechtigd, diensten te blokkeren, wanneer systemen afwijkend van hun normale regelgedrag werken of reageren en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van de MAIREL SOLUTIONS serversystemen wordt aangetast.

3 4.4 De cliënt verplicht zich, toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij beheert passwords en overige toegangsdata op zorgvuldige wijze en houdt deze geheim. Hij is verplicht, ook voor diensten te betalen die derden via zijn toegangsdata en passwords gebruiken of bestellen, voor zover zulks op zijn verantwoordelijkheid geschiedt. 4.5 De cliënt maakt backups van alle data die hij naar MAIREL SOLUTIONS servers zendt op andere datadragers, welke niet bij MAIREL SOLUTIONS aanwezig zijn. In geval van dataverlies zal de cliënt de desbetreffende databestanden nogmaals kosteloos naar de server van MAIREL SOLUTIONS transfereren. 4.6 De cliënt is verplicht, bij registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en bij wisseling van providers en registrators in redelijke mate medewerking te verlenen. 4.7 Bij bepaalde virtuele servers heeft alleen de cliënt beheerdersrechten. In zulke gevallen kan MAIREL SOLUTIONS de server niet beheren. De cliënt is daarom alleen zelf voor de beveiliging van een server verantwoordelijk. De cliënt is verplicht om beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig op de hoogte te stellen van actuele informatie over lekken in de beveiliging en bekende lekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma s of andere programma s die MAIREL SOLUTIONS ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de cliënt niet van deze verplichting. Iedere cliënt is verplicht om zijn server zodanig in te richten en te beheren dat de veiligheid, de integriteit en beschikbaarheid van de netwerken, andere servers, software en data van derden niet in gevaar worden gebracht. (5) Verantwoordelijkheid en gedragsregels voor het gebruik van de diensten 5.1 De cliënt is ervoor verantwoordelijk, dat zijn domein(en), zijn inhouden en en andere opgeslagen data geen wettelijke voorschriften noch rechten van derden schenden. MAIREL SOLUTIONS wijst erop dat in voorkomende gevallen - in het bijzonder bij internationale domeinen - andere nationale rechtsregelingen in acht genomen dienen te worden. 5.2 De cliënt verplicht zich, geen domeinen of webinhouden voor bezoek aan te bieden die een extremistisch (in het bijzonder rechtsextremistisch), pornografische of commercieel-erotisch karakter hebben. Dit geldt ook, wanneer dergelijke inhouden door hyperlinks of andere links, die de cliënt op pagina s van derden plaatst, toegankelijk worden gemaakt. 5.3 Het verzenden van spam-mails is verboden. Dit omvat in het bijzonder het verzenden van verboden en ongewenste reclame aan derden. Bij verzending van s is het tevens verboden, foutieve afzendergegevens te vermelden of de identiteit van de afzender op enige andere wijze te versluieren. De cliënt is verplicht, bij commerciële communicatie dit oogmerk door een dienovereenkomstige opmaak van de duidelijk te maken. 5.4 De cliënt mag virtuele servers niet geheel of ten dele voor gebruik aan derden overdragen. MAIREL SOLUTIONS kan goedkeuring geven aan een gebruiksoverdracht. Zij stelt daarbij wel de voorwaarde van een afzonderlijk af te sluiten resellerovereenkomst. Een gratis gebruikersoverdracht (geheel of ten dele) aan anonieme derden is in ieder geval verboden. 5.5 De cliënt dient erop te letten, dat kwantitatief begrensde inclusief diensten niet worden overschreden, voor zover een dergelijke overschrijding niet contractueel is overeengekomen. Indien MAIREL SOLUTIONS vaststelt dat het verkeersvolume van een abonnee van een webhosting-pakket de in de betreffende overeenkomst vastgelegde maandlimiet met meer dan 10 procent overschrijdt, zal zij de cliënt hierover informeren. Zij kan vervolgens aan de cliënt aanbieden, een uitgebreidere overeenkomst (bijv. een hoogwaardiger webhosting-pakket) met een navenant hoger verkeersvolume af te sluiten. Indien de aanbieding tot afsluiting van een uitgebreidere overeenkomst door de cliënt wordt afgewezen, is MAIREL SOLUTIONS gerechtigd, de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken te beëindigen. 5.6 Daarenboven heeft MAIREL SOLUTIONS bij overschrijding van het verkeersvolume een bijzonder opzeggingsrecht, zulks met een opzeggingstermijn van drie weken. 5.7 Indien de op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden voor een domein op te geven data onjuist blijken te zijn en MAIREL SOLUTIONS niet in staat is, de cliënt onder de opgegeven data te contacteren, kan MAIREL SOLUTIONS het domein laten wissen.

4 (6) Reactie van MAIREL SOLUTIONS in geval van rechtsschendingen en bedreigingen 6.1 Wanneer door derden aannemelijk wordt gemaakt, dat hun rechten door de inhoud van een internetpresentie, andere op een server van MAIREL SOLUTIONS opgeslagen data of een domein als zodanig worden geschonden, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd, dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresenties worden geschonden, kan MAIREL SOLUTIONS de desbetreffende internetpagina( s) of servers blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen partijen omtrent de rechtsschending voortduurt. 6.2 Wordt de mogelijke rechtsschending door een domein begaan, kan MAIREL SOLUTIONS tevens maatregelen nemen, die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen, waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten als vaststaand kan worden beschouwd, kan MAIREL SOLUTIONS de overeenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen. 6.3 Bij inhouden met een extremistisch, pornografisch of commercieel-erotisch karakter kan MAIREL SOLUTIONS in plaats van enkel een blokkade tevens een onmiddellijke beëindiging besluiten. 6.4 Verzendt de cliënt spam-mails zoals bedoeld in 5.3, kan MAIREL SOLUTIONS de postvakken op de mailserver tijdelijk blokkeren. Bij virtuele servers kan MAIREL SOLUTIONS in dat geval de hele server tijdelijk blokkeren. 6.5 Wordt in spam-mails overeenkomstig 5.3 een internetadres genoemd of gelinkt dat door MAIREL SOLUTIONS wordt beheerd of waarvan de inhouden in het MAIREL SOLUTIONS computercentrum zijn opgeslagen, kan MAIREL SOLUTIONS het domein of de betreffende inhouden tijdelijk blokkeren. 6.6 MAIREL SOLUTIONS kan op grond van objectieve criteria de aan haar cliënten gerichte s afwijzen, wanneer feiten de veronderstelling rechtvaardigen, dat een schadelijke software (virussen, wormen of Trojanen etc.) bevat, de afzenderinformatie foutief of versluierd is, of wanneer sprake is van ongevraagde of versluierde commerciële communicatie. 6.7 Wanneer de cliënt via zijn virtuele server de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van netwerken, servers, software of data met name bij schending van artikel 4.7 in gevaar brengt, of wanneer MAIREL SOLUTIONS op grond van objectieve aanwijzingen een dergelijke verdenking heeft, kan MAIREL SOLUTIONS de server tijdelijk blokkeren. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat deze bepaling ook geldt voor de zogeheten Denial of Service attacks (hierna te noemen: DoS-attacks) die de klant via zijn server uitvoert. Bij een opzettelijke handeling van de cliënt kan MAIREL SOLU- TIONS deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. 6.8 Wanneer een virtuele server of shared hosting account de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van netwerken, servers, software of data, zonder dat dit aan de cliënt is te wijten, of wanneer MAIREL SOLUTIONS op grond van objectieve aanwijzingen een dergelijke verdenking heeft, kan MAIREL SOLUTIONS de server tijdelijk blokkeren. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat deze bepaling ook geldt voor DoS-attacks, waarvoor de server van de cliënt door derden wordt gebruikt. MAIREL SOLUTIONS wijst erop, dat het vaak aan de handelwijze van de cliënt tegenover derden te wijten is, dat hij het doelwit van een DoS-attack wordt. Wanneer een server herhaaldelijk het doelwit van DoS-attacks wordt en wanneer een herhaling valt te verwachten, kan MAIREL SOLUTIONS deze overeenkomst na een waarschuwing met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer MAIREL SOLUTIONS geen in redelijkheid van haar te vergen mogelijkheid heeft, om de te verwachten toekomstige DoS-attacks of hun effect op andere systemen te verhinderen. 6.9 De vergoedingsaanspraak van MAIREL SOLUTIONS blijft bestaan, zolang om voornoemde redenen een blokkering van een dienst wordt uitgevoerd. (7) Payment Terms 7.1. Niet-gebruikgerelateerde vergoedingen dienen voor de volle duur van de overeenkomst van te voren te worden voldaan. Gebruiksgerelateerde vergoedingen zijn na afloop van de betreffende verrekeningsperiode opeisbaar. Gebruiksgerelateerde vergoedingen zijn conform de actuele prijslijst, die door MAIREL SOLUTIONS naar billijkheid wordt vastgelegd. Betalingen door de cliënt geschieden na keuze via debitering van diens creditcard of via automatische incasso. De machtiging voor debitering van de creditcard of automatische incasso geldt voor alle krachtens onderhavige overeenkomst verschuldigde vergoedingen.

5 7.2 MAIREL SOLUTIONS zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur in de sectie Klanten-Login gereed. Factuurtoezending per geschiedt kosteloos. 7.3 MAIREL SOLUTIONS kan de prijzen aan het begin van de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van ten minste één maand wijzigen. Indien de cliënt binnen een door MAIREL SOLUTIONS gestelde redelijke termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, geldt de wijziging als zijnde geaccepteerd. In haar wijzigingsaankondiging wijst MAIREL SOLUTIONS wijst de cliënt erop, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent. 7.4 Wanneer tarieven van domeinregistratie-instanties worden gewijzigd, kan MAIREL SOLUTIONS haar prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Is de aanpassing onbillijk, is de cliënt gerechtigd, de overeenkomst per datum van ingang van de prijsverhoging te beëindigen. 7.5 Vorderingen van MAIREL SOLUTIONS kan de cliënt uitsluiten met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen compenseren. 7.6 Geraakt de cliënt in verzuim, kan MAIREL SOLUTIONS haar diensten blokkeren. De vergoedingsaanspraak blijft bestaan. Blokkeert MAIREL SOLUTIONS een dienst op gerechtvaardigde gronden, kan zij deblokkering afhankelijk maken van een administratievergoeding ten belope van 19,95. De cliënt dient aan te tonen, dat er geen financiële schade is opgetreden of deze aanmerkelijk lager is. 7.7 Geraakt de cliënt gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een aanmerkelijk deel van de vergoeding of gedurende aan langer dan twee maanden durende periode voor een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van de maandelijkse vergoeding, in verzuim, kan MAIREL SOLUTIONS de overeenkomst om gewichtige redenen zonder opzeggingstermijn beëindigen. Van een belangrijke reden voor onmiddellijke beëindiging is voor MAIREL SOLUTIONS sprake, wanneer een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van de cliënt wordt aangevraagd, wordt geopend of opening van een insolventieprocedure wegens gebrek aan boedel wordt afgewezen. 7.8 Bij betalingsverzuim kan MAIREL SOLUTIONS voor de eerste en tweede maning een aanmaningsvergoeding en voor elke vergeefse belasting van de creditcard en voor iedere vergeefse poging via automatische incasso geld af te boeken, administratiekosten ten belope van telkenmale 20,00 in rekening brengen. De cliënt dient aan te tonen, dat er geen financiële schade is opgetreden of deze aanmerkelijk lager is. 7.9 In geval van betalingsverzuim is MAIREL SOLUTIONS gerechtigd, moratoire rente te vorderen. (8) Aansprakelijkheid van MAIREL SOLUTIONS 8.1 MAIREL SOLUTIONS is aansprakelijk voor alle contractuele en buitencontractuele aanspraken die naar aanleiding van de contractuele verbintenis rijzen, zulks evenwel in de volgende mate: in volle omvang bij opzettelijke schadeberokkening en bij toebrenging van dodelijk en/ of lichamelijk letsel alsmede bij toebrenging van schade aan de gezondheid; in geval van productaansprakelijkheid op grond van de dwingende voorschriften van de nationale omzetting van de EU-productaansprakelijkheidsrichtlijn 374/ in volle omvang bij grof nalatige schadeberokkening door wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende employés of assistenten; voor zover de cliënt ondernemer, een publiekrechterlijke persoon of een openbaar fonds is, is MAIREL SOLU- TIONS bij grof nalatige schadetoebrenging door eenvoudige medewerkers slechts aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade; de aansprakelijkheid is beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schadetoebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan MAIREL SOLUTIONS betaald heeft; de aansprakelijkheid bij grove nalatigheid jegens verbruikers is niet beperkt; in geval van gewone nalatige schending van een belangrijke contractuele verplichting is MAIREL SOLUTIONS aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade in geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schadetoebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan MAIREL SOLUTIONS betaald heeft. De aansprakelijkheid

6 voor indirecte schade is in geval van gewone nalatigheid uitgesloten; 8.2 Alle aanspraken op schadevergoeding verjaren - behalve in geval van opzettelijke of grof nalatige schadeberokkening of bij toebrenging van dodelijk en/ of lichamelijk letsel alsmede bij toebrenging van schade aan de gezondheid- na een periode van één jaar na kennisneming van de schadeveroorzakende gebeurtenis. (9) Datagebruik 9.1 MAIREL SOLUTIONS verzamelt en verwerkt data binnen het kader van de wettelijke dataveiligheidsrichtlijnen. (10) Auteursrechten 10.1 MAIREL SOLUTIONS verleent de cliënt een tijdelijk, tot de looptijd van de desbetreffende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht met betrekking tot de beschikbaar gestelde eigen en vreemde software, programma s of scripts. Het is niet geoorloofd, gebruiksrechten aan derden te cederen. In het bijzonder is verkoop niet toegestaan. De cliënt is gehouden, kopieën van aan hem beschikbaar gestelde software na beëindiging van de overeenkomst te wissen en mag deze niet langer gebruiken Voor het overige gelden de licentievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten De door MAIREL SOLUTIONS ter beschikking gestelde inhouden, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en geluidsmaterialen mag de cliënt voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van de overeengekomen internetpresentie gebruiken. Het is niet geoorloofd, aan derden gebruiksrechten te cederen. Na beëindiging van de overeenkomst dienen de materialen te worden gewist. (11) Contractperiode, beëindiging, het wissen van domeinen 11.1 Tenzij anders overeengekomen in het eigenlijke aanbod, eindigt het contract na afloop van de contractperiode zoals vermeld in het aanbod. De klant kan het contract met een contractperiode verlengen. Deze verlenging is geldig van zodra een betaling voor de volgende contractperiode ontvangen is. De verlenging moet plaatsvinden ten laatste 7 en ten vroegste 30 dagen voor de afloop van de huidige contractperiode. De contractverlenging moet worden aangevraagd via de beveiligde klanten-login Het contract kan ook worden beëindigd door MAIREL SOLUTIONS, met één maand vooropzeg voor het einde van elke contractperiode Beëindigingen moeten schriftelijk worden gecommuniceerd, waarbij het sturen van een fax voldoet aan deze vereiste. Het contract kan ook op geldige wijze worden beëindigd via de beveiligde klanten-login, indien deze optie beschikbaar is De domeinen worden verwijderd bij de afloop van het contract. Indien, in overeenstemming met de regulaties van de uitvaardiging van het contract, de verwijdering niet toegelaten is zonder uitdrukkelijke opdracht van de eigenaar, kan MAIREL SOLUTIONS het domein in beheer geven aan de daarvoor verantwoordelijke aanbesteder. MAIREL SOLUTIONS beklemtoont dat er in dit geval een verplichte compensatievergoeding van de klant aan de aanbesteder kan ontstaan Instructies voor het wissen van domeinen vereisen de handtekening van de eigenaar van het domein of de Admin Als MAIREL SOLUTIONS een contract terecht beëindigt wegens wanbetaling of uit materiële noodzaak, kan MAIREL SOLUTIONS ervoor zorgen dat een domein alsnog wordt verwijderd na een passende tijdperiode indien de klant geen andere aanwijzingen geeft.

7 (12) Vrijwaring De cliënt vergoedt alle schade aan MAIREL SOLUTIONS die uit een schending van voornoemde bepalingen voortvloeit, voor zover de schending aan cliënt te wijten is. De schadevergoeding omvat ook de bijbehorende kosten van een noodzakelijke verdediging in een rechtsgeschil. MAIREL SOLUTIONS stelt de klant onverwijld op de hoogte wanneer zij zelf of derden bijbehorende aanspraken doet respectievelijk doen gelden en zij zal de cliënt gelegenheid geven tot het innemen van een standpunt. (13) Bevoegde rechter, toepasselijk recht Voor cliënten die geen verbruiker zijn, is de rechter te Groningen (Nederland) uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien. Voor dergelijke cliënten geldt het recht van het Koningsrijk der Nederlanden, met uitsluiting van het eenvormige UN-kooprecht (CISG) voor alle aanspraken, ongeacht hun aard, welke uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien.

Algemene Voorwaarden. Download de algemene voorwaarden (pdf)

Algemene Voorwaarden. Download de algemene voorwaarden (pdf) Algemene Voorwaarden Download de algemene voorwaarden (pdf) Algemene voorwaarden SEOshop Group BV, handelend onder de naam SEOshop, gevestigd te 1017 ZV Amsterdam aan de Nicolaas Witsenkade 39. Telefonisch

Nadere informatie

Als u ons de juiste gegevens aanlevert, de overeenkomst ondertekent en Webmyday de website/ shop activeert, dan kan uw succes beginnen

Als u ons de juiste gegevens aanlevert, de overeenkomst ondertekent en Webmyday de website/ shop activeert, dan kan uw succes beginnen Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder"webmyday": de besloten vennootschap Fisap Group B.V., handelend onder de naam Webmyday. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Segestia Services BV, versie 1.0

Algemene Voorwaarden van Segestia Services BV, versie 1.0 Algemene Voorwaarden van Segestia Services BV, versie 1.0 (1) Werkingssfeer, wijzigingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van SEGESTIA SERVICES BV (hierna te noemen SEGESTIA) gelden voor alle producten

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Solid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Solid Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Solid Core Web Solutions te Leiden, hierna te noemen: Solid Core Web Solutions,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden In overweging nemende dat: Partner aan zijn klanten, binnen zijn locaties toegang tot Wi- Fi wil aanbieden, via de bestaande internetaansluitingen die Partner reeds heeft; Partner

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding: 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Aanmelding: Afspeellicentie: Content: Diensten: Inloggegevens: Klant: Overeenkomst: Orderbevestiging: Uhorse Website: Storing: De aanmelding bij de Website van en door

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET

GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Inhoud 1 Voorwerp van overeenkomst... 4 2 Aanmelden, sluiten van overeenkomst... 4 3 Prestaties

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 19-mei-2006 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee SteBo Webservices een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DAVELAAR WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN DAVELAAR WEBDESIGN ALGEMENE VOORWAARDEN DAVELAAR WEBDESIGN (1) Werkingssfeer, wijzigingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Davelaar WebDesign (hierna te noemen Davelaar WebDesign) gelden voor alle producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op de Oppasovereenkomst

Algemene Voorwaarden van toepassing op de Oppasovereenkomst Algemene Voorwaarden van toepassing op de Oppasovereenkomst 1. Tot stand komen van de Oppasovereenkomst 2. Onderwerp van de Oppasovereenkomst 3. Prijs en de betaling 4. Annulering en de opzegging 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie