2.1 Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1 Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Mairel Solutions, 2012 (1) Geldigheidsgebied 1.1 MAIREL SOLUTIONS levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van onderhavige Algemene voorwaarden (AV). Dit geldt uitdrukkelijk ook, indien de cliënt eigen algemene voorwaarden hanteert en deze tegengestelde of van onderhavige Algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten. Ook gelden onderhavige Algemene voorwaarden, wanneer MAIREL SOLUTIONS met kennis van tegengestelde of van onderhavige voorwaarden afwijkende voorwaarden van de cliënt diens order zonder enig voorbehoud uitvoert. 1.2 MAIREL SOLUTIONS is gerechtigd, onderhavige Algemene voorwaarden met inachtneming van een redelijke termijn te wijzigen. Indien door de cliënt niet binnen een door MAIREL SOLUTIONS gestelde termijn bezwaar tegen de voorgenomen wijziging wordt aangetekend, geldt deze als geaccepteerd. In de wijzigingsaankondigingen wordt er door MAIREL SOLUTIONS op gewezen, dat de wijziging van kracht wordt, indien door cliënt niet binnen de daartoe gestelde termijn bezwaar wordt aangetekend. (2) Contractsluiting 2.1 Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste. 2.2 Het contract komt door de activering van de toegangsgegevens tot stand. 2.3 De contractverbintenis inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen de cliënt en de toekennende instantie resp. de registrator geëffectueerd. MAIREL SOLUTIONS gelast de registratie van domeinen in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening ten behoeve van de cliënt, voor zover MAIREL SOLUTIONS niet zelf registrator voor het desbetreffende top level domein (TLD) is. 2.4 De top-level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden verschillende toekenningvoorwaarden. De bovengenoemde gelinkte voorwaarden zijn bestanddeel van de overeenkomst. 2.5 De voor registratie van domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. De cliënt kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internet-service onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een vaste garantie voor toewijzing van bestelde domeinen kan niet worden verstrekt. (3) Producten en diensten van MAIREL SOLUTIONS 3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het moment van de bestelling geldende beschrijving van het product of de service in kwestie. 3.2 Alle servers in de computercentra van MAIREL SOLUTIONS zijn via een complexe systeemarchitectuur aan het internet gekoppeld. Het ingaande en uitgaande dataverkeer loopt via routers, loadbalancers, switches etc., die stuk voor stuk slechts een bepaalde maximale datadoorvoercapaciteit toelaten. Een rechtstreekse aansluiting van afzonderlijke servers op doorgiftepunten naar het internet is niet aanwezig. Om technische redenen zijn derhalve de dataverkeercapaciteiten voor servergroepen op bepaalde punten beperkt. Een verhoogd dataverkeeraanbod van of naar afzonderlijke servers kan er namelijk toe leiden, dat voor deze en andere technisch met hen gekoppelde servers niet de op de serverpoort maximaal mogelijke datadoorvoercapaciteit beschikbaar is. De datadoorvoercapaciteit wordt in dergelijke gevallen technisch over de aangesloten servers verdeeld. Dit geldt dienovereenkomstig voor internetpresenties waarbij een server wordt gedeeld. Bij een verhoogd dataverkeersaanbod worden de verkeerscapaciteiten over de technisch verbonden internetpresenties verdeeld. 3.3 De beschikbaarheid van de MAIREL SOLUTIONS servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar. MAIREL SOLUTIONS wijst haar cliënten erop, dat beperkingen of belemmeringen van haar dienstverlening kunnen optreden, die buiten de invloedsfeer van MAIREL

2 SOLUTIONS liggen. Daaronder begrepen zijn in het bijzonder handelingen van derden, die niet in opdracht van MAIREL SOLUTIONS handelen, niet door MAIREL SOLUTIONS beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet alsmede force majeure. Evenzo kan ook de door de cliënt benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur van invloed op de diensten van MAIREL SOLUTIONS zijn. Voor zover dergelijke omstandigheden van invloed zijn op de beschikbaarheid of functionaliteit van de door MAIREL SOLUTIONS geleverde dienst, heeft dit geen uitwerking op de contractconformiteit van de door MAIREL SOLUTIONS geleverde dienst. 3.4 MAIREL SOLUTIONS voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van de cliënt tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. MAIREL SOLUTIONS zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk noodzakelijk zijn, zal MAIREL SOLUTIONS de cliënt van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt. 3.5 MAIREL SOLUTIONS is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk vermeld wordt. 3.6 MAIREL SOLUTIONS kan haar diensten wijzigen, voor zover zulks met het oog op de belangen van MAIREL SO- LUTIONS in redelijkheid van de cliënt kan worden gevergd. 3.7 MAIREL SOLUTIONS is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door MAIREL SOLUTIONS gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van kracht. MAIREL SOLUTIONS maakt de cliënt er in de wijzigingsaankondiging op opmerkzaam, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent. 3.8 Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt MAIREL SOLUTIONS zich het recht voor, om het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is. 3.9 Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent de cliënt medewerking bij een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen MAIREL SOLUTIONS behoudt zich ten aanzien van s het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover zulks in redelijkheid van de cliënt kan worden verlangd. MAIREL SOLUTIONS is gerechtigd, alle op de door haar beschikbaar gestelde accounts binnengekomen berichten te wissen, a) nadat deze door de cliënt zijn opgeroepen, b) nadat deze overeenkomstig de instructies van de cliënt zijn doorgezonden, c) na afloop van de bewaartermijn van 60 dagen. Voornoemde bepalingen voor berichten gelden niet voor dedicated of virtuele servers, waarbij de klant een eigen server in bedrijf heeft. (4) Verplichtingen van de cliënt 4.1. De cliënt is verplicht, noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onverwijld mede te delen. Dit geldt in het bijzonder voor diens adresgegevens, het adres en bij betalingen met creditcard voor creditcard gegevens. 4.2 MAIREL SOLUTIONS kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de contractverbintenis naar het adres van de cliënt verzenden. De cliënt is gehouden, post naar het adres dat geldt als contactadres voor MAIREL SOLUTIONS regelmatig op te halen. 4.3 De cliënt is verplicht, zijn systemen en programma s zodanig in te richten, dat noch de veiligheid en de integriteit, noch de beschikbaarheid van de systemen die MAIREL SOLUTIONS voor het leveren van haar diensten inzet, nadelig wordt beïnvloed. MAIREL SOLUTIONS is gerechtigd, diensten te blokkeren, wanneer systemen afwijkend van hun normale regelgedrag werken of reageren en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van de MAIREL SOLUTIONS serversystemen wordt aangetast.

3 4.4 De cliënt verplicht zich, toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij beheert passwords en overige toegangsdata op zorgvuldige wijze en houdt deze geheim. Hij is verplicht, ook voor diensten te betalen die derden via zijn toegangsdata en passwords gebruiken of bestellen, voor zover zulks op zijn verantwoordelijkheid geschiedt. 4.5 De cliënt maakt backups van alle data die hij naar MAIREL SOLUTIONS servers zendt op andere datadragers, welke niet bij MAIREL SOLUTIONS aanwezig zijn. In geval van dataverlies zal de cliënt de desbetreffende databestanden nogmaals kosteloos naar de server van MAIREL SOLUTIONS transfereren. 4.6 De cliënt is verplicht, bij registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en bij wisseling van providers en registrators in redelijke mate medewerking te verlenen. 4.7 Bij bepaalde virtuele servers heeft alleen de cliënt beheerdersrechten. In zulke gevallen kan MAIREL SOLUTIONS de server niet beheren. De cliënt is daarom alleen zelf voor de beveiliging van een server verantwoordelijk. De cliënt is verplicht om beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig op de hoogte te stellen van actuele informatie over lekken in de beveiliging en bekende lekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma s of andere programma s die MAIREL SOLUTIONS ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de cliënt niet van deze verplichting. Iedere cliënt is verplicht om zijn server zodanig in te richten en te beheren dat de veiligheid, de integriteit en beschikbaarheid van de netwerken, andere servers, software en data van derden niet in gevaar worden gebracht. (5) Verantwoordelijkheid en gedragsregels voor het gebruik van de diensten 5.1 De cliënt is ervoor verantwoordelijk, dat zijn domein(en), zijn inhouden en en andere opgeslagen data geen wettelijke voorschriften noch rechten van derden schenden. MAIREL SOLUTIONS wijst erop dat in voorkomende gevallen - in het bijzonder bij internationale domeinen - andere nationale rechtsregelingen in acht genomen dienen te worden. 5.2 De cliënt verplicht zich, geen domeinen of webinhouden voor bezoek aan te bieden die een extremistisch (in het bijzonder rechtsextremistisch), pornografische of commercieel-erotisch karakter hebben. Dit geldt ook, wanneer dergelijke inhouden door hyperlinks of andere links, die de cliënt op pagina s van derden plaatst, toegankelijk worden gemaakt. 5.3 Het verzenden van spam-mails is verboden. Dit omvat in het bijzonder het verzenden van verboden en ongewenste reclame aan derden. Bij verzending van s is het tevens verboden, foutieve afzendergegevens te vermelden of de identiteit van de afzender op enige andere wijze te versluieren. De cliënt is verplicht, bij commerciële communicatie dit oogmerk door een dienovereenkomstige opmaak van de duidelijk te maken. 5.4 De cliënt mag virtuele servers niet geheel of ten dele voor gebruik aan derden overdragen. MAIREL SOLUTIONS kan goedkeuring geven aan een gebruiksoverdracht. Zij stelt daarbij wel de voorwaarde van een afzonderlijk af te sluiten resellerovereenkomst. Een gratis gebruikersoverdracht (geheel of ten dele) aan anonieme derden is in ieder geval verboden. 5.5 De cliënt dient erop te letten, dat kwantitatief begrensde inclusief diensten niet worden overschreden, voor zover een dergelijke overschrijding niet contractueel is overeengekomen. Indien MAIREL SOLUTIONS vaststelt dat het verkeersvolume van een abonnee van een webhosting-pakket de in de betreffende overeenkomst vastgelegde maandlimiet met meer dan 10 procent overschrijdt, zal zij de cliënt hierover informeren. Zij kan vervolgens aan de cliënt aanbieden, een uitgebreidere overeenkomst (bijv. een hoogwaardiger webhosting-pakket) met een navenant hoger verkeersvolume af te sluiten. Indien de aanbieding tot afsluiting van een uitgebreidere overeenkomst door de cliënt wordt afgewezen, is MAIREL SOLUTIONS gerechtigd, de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken te beëindigen. 5.6 Daarenboven heeft MAIREL SOLUTIONS bij overschrijding van het verkeersvolume een bijzonder opzeggingsrecht, zulks met een opzeggingstermijn van drie weken. 5.7 Indien de op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden voor een domein op te geven data onjuist blijken te zijn en MAIREL SOLUTIONS niet in staat is, de cliënt onder de opgegeven data te contacteren, kan MAIREL SOLUTIONS het domein laten wissen.

4 (6) Reactie van MAIREL SOLUTIONS in geval van rechtsschendingen en bedreigingen 6.1 Wanneer door derden aannemelijk wordt gemaakt, dat hun rechten door de inhoud van een internetpresentie, andere op een server van MAIREL SOLUTIONS opgeslagen data of een domein als zodanig worden geschonden, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd, dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresenties worden geschonden, kan MAIREL SOLUTIONS de desbetreffende internetpagina( s) of servers blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen partijen omtrent de rechtsschending voortduurt. 6.2 Wordt de mogelijke rechtsschending door een domein begaan, kan MAIREL SOLUTIONS tevens maatregelen nemen, die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen, waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten als vaststaand kan worden beschouwd, kan MAIREL SOLUTIONS de overeenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen. 6.3 Bij inhouden met een extremistisch, pornografisch of commercieel-erotisch karakter kan MAIREL SOLUTIONS in plaats van enkel een blokkade tevens een onmiddellijke beëindiging besluiten. 6.4 Verzendt de cliënt spam-mails zoals bedoeld in 5.3, kan MAIREL SOLUTIONS de postvakken op de mailserver tijdelijk blokkeren. Bij virtuele servers kan MAIREL SOLUTIONS in dat geval de hele server tijdelijk blokkeren. 6.5 Wordt in spam-mails overeenkomstig 5.3 een internetadres genoemd of gelinkt dat door MAIREL SOLUTIONS wordt beheerd of waarvan de inhouden in het MAIREL SOLUTIONS computercentrum zijn opgeslagen, kan MAIREL SOLUTIONS het domein of de betreffende inhouden tijdelijk blokkeren. 6.6 MAIREL SOLUTIONS kan op grond van objectieve criteria de aan haar cliënten gerichte s afwijzen, wanneer feiten de veronderstelling rechtvaardigen, dat een schadelijke software (virussen, wormen of Trojanen etc.) bevat, de afzenderinformatie foutief of versluierd is, of wanneer sprake is van ongevraagde of versluierde commerciële communicatie. 6.7 Wanneer de cliënt via zijn virtuele server de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van netwerken, servers, software of data met name bij schending van artikel 4.7 in gevaar brengt, of wanneer MAIREL SOLUTIONS op grond van objectieve aanwijzingen een dergelijke verdenking heeft, kan MAIREL SOLUTIONS de server tijdelijk blokkeren. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat deze bepaling ook geldt voor de zogeheten Denial of Service attacks (hierna te noemen: DoS-attacks) die de klant via zijn server uitvoert. Bij een opzettelijke handeling van de cliënt kan MAIREL SOLU- TIONS deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. 6.8 Wanneer een virtuele server of shared hosting account de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van netwerken, servers, software of data, zonder dat dit aan de cliënt is te wijten, of wanneer MAIREL SOLUTIONS op grond van objectieve aanwijzingen een dergelijke verdenking heeft, kan MAIREL SOLUTIONS de server tijdelijk blokkeren. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat deze bepaling ook geldt voor DoS-attacks, waarvoor de server van de cliënt door derden wordt gebruikt. MAIREL SOLUTIONS wijst erop, dat het vaak aan de handelwijze van de cliënt tegenover derden te wijten is, dat hij het doelwit van een DoS-attack wordt. Wanneer een server herhaaldelijk het doelwit van DoS-attacks wordt en wanneer een herhaling valt te verwachten, kan MAIREL SOLUTIONS deze overeenkomst na een waarschuwing met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer MAIREL SOLUTIONS geen in redelijkheid van haar te vergen mogelijkheid heeft, om de te verwachten toekomstige DoS-attacks of hun effect op andere systemen te verhinderen. 6.9 De vergoedingsaanspraak van MAIREL SOLUTIONS blijft bestaan, zolang om voornoemde redenen een blokkering van een dienst wordt uitgevoerd. (7) Payment Terms 7.1. Niet-gebruikgerelateerde vergoedingen dienen voor de volle duur van de overeenkomst van te voren te worden voldaan. Gebruiksgerelateerde vergoedingen zijn na afloop van de betreffende verrekeningsperiode opeisbaar. Gebruiksgerelateerde vergoedingen zijn conform de actuele prijslijst, die door MAIREL SOLUTIONS naar billijkheid wordt vastgelegd. Betalingen door de cliënt geschieden na keuze via debitering van diens creditcard of via automatische incasso. De machtiging voor debitering van de creditcard of automatische incasso geldt voor alle krachtens onderhavige overeenkomst verschuldigde vergoedingen.

5 7.2 MAIREL SOLUTIONS zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur in de sectie Klanten-Login gereed. Factuurtoezending per geschiedt kosteloos. 7.3 MAIREL SOLUTIONS kan de prijzen aan het begin van de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van ten minste één maand wijzigen. Indien de cliënt binnen een door MAIREL SOLUTIONS gestelde redelijke termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, geldt de wijziging als zijnde geaccepteerd. In haar wijzigingsaankondiging wijst MAIREL SOLUTIONS wijst de cliënt erop, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent. 7.4 Wanneer tarieven van domeinregistratie-instanties worden gewijzigd, kan MAIREL SOLUTIONS haar prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Is de aanpassing onbillijk, is de cliënt gerechtigd, de overeenkomst per datum van ingang van de prijsverhoging te beëindigen. 7.5 Vorderingen van MAIREL SOLUTIONS kan de cliënt uitsluiten met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen compenseren. 7.6 Geraakt de cliënt in verzuim, kan MAIREL SOLUTIONS haar diensten blokkeren. De vergoedingsaanspraak blijft bestaan. Blokkeert MAIREL SOLUTIONS een dienst op gerechtvaardigde gronden, kan zij deblokkering afhankelijk maken van een administratievergoeding ten belope van 19,95. De cliënt dient aan te tonen, dat er geen financiële schade is opgetreden of deze aanmerkelijk lager is. 7.7 Geraakt de cliënt gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een aanmerkelijk deel van de vergoeding of gedurende aan langer dan twee maanden durende periode voor een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van de maandelijkse vergoeding, in verzuim, kan MAIREL SOLUTIONS de overeenkomst om gewichtige redenen zonder opzeggingstermijn beëindigen. Van een belangrijke reden voor onmiddellijke beëindiging is voor MAIREL SOLUTIONS sprake, wanneer een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van de cliënt wordt aangevraagd, wordt geopend of opening van een insolventieprocedure wegens gebrek aan boedel wordt afgewezen. 7.8 Bij betalingsverzuim kan MAIREL SOLUTIONS voor de eerste en tweede maning een aanmaningsvergoeding en voor elke vergeefse belasting van de creditcard en voor iedere vergeefse poging via automatische incasso geld af te boeken, administratiekosten ten belope van telkenmale 20,00 in rekening brengen. De cliënt dient aan te tonen, dat er geen financiële schade is opgetreden of deze aanmerkelijk lager is. 7.9 In geval van betalingsverzuim is MAIREL SOLUTIONS gerechtigd, moratoire rente te vorderen. (8) Aansprakelijkheid van MAIREL SOLUTIONS 8.1 MAIREL SOLUTIONS is aansprakelijk voor alle contractuele en buitencontractuele aanspraken die naar aanleiding van de contractuele verbintenis rijzen, zulks evenwel in de volgende mate: in volle omvang bij opzettelijke schadeberokkening en bij toebrenging van dodelijk en/ of lichamelijk letsel alsmede bij toebrenging van schade aan de gezondheid; in geval van productaansprakelijkheid op grond van de dwingende voorschriften van de nationale omzetting van de EU-productaansprakelijkheidsrichtlijn 374/ in volle omvang bij grof nalatige schadeberokkening door wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende employés of assistenten; voor zover de cliënt ondernemer, een publiekrechterlijke persoon of een openbaar fonds is, is MAIREL SOLU- TIONS bij grof nalatige schadetoebrenging door eenvoudige medewerkers slechts aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade; de aansprakelijkheid is beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schadetoebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan MAIREL SOLUTIONS betaald heeft; de aansprakelijkheid bij grove nalatigheid jegens verbruikers is niet beperkt; in geval van gewone nalatige schending van een belangrijke contractuele verplichting is MAIREL SOLUTIONS aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade in geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schadetoebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan MAIREL SOLUTIONS betaald heeft. De aansprakelijkheid

6 voor indirecte schade is in geval van gewone nalatigheid uitgesloten; 8.2 Alle aanspraken op schadevergoeding verjaren - behalve in geval van opzettelijke of grof nalatige schadeberokkening of bij toebrenging van dodelijk en/ of lichamelijk letsel alsmede bij toebrenging van schade aan de gezondheid- na een periode van één jaar na kennisneming van de schadeveroorzakende gebeurtenis. (9) Datagebruik 9.1 MAIREL SOLUTIONS verzamelt en verwerkt data binnen het kader van de wettelijke dataveiligheidsrichtlijnen. (10) Auteursrechten 10.1 MAIREL SOLUTIONS verleent de cliënt een tijdelijk, tot de looptijd van de desbetreffende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht met betrekking tot de beschikbaar gestelde eigen en vreemde software, programma s of scripts. Het is niet geoorloofd, gebruiksrechten aan derden te cederen. In het bijzonder is verkoop niet toegestaan. De cliënt is gehouden, kopieën van aan hem beschikbaar gestelde software na beëindiging van de overeenkomst te wissen en mag deze niet langer gebruiken Voor het overige gelden de licentievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten De door MAIREL SOLUTIONS ter beschikking gestelde inhouden, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en geluidsmaterialen mag de cliënt voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van de overeengekomen internetpresentie gebruiken. Het is niet geoorloofd, aan derden gebruiksrechten te cederen. Na beëindiging van de overeenkomst dienen de materialen te worden gewist. (11) Contractperiode, beëindiging, het wissen van domeinen 11.1 Tenzij anders overeengekomen in het eigenlijke aanbod, eindigt het contract na afloop van de contractperiode zoals vermeld in het aanbod. De klant kan het contract met een contractperiode verlengen. Deze verlenging is geldig van zodra een betaling voor de volgende contractperiode ontvangen is. De verlenging moet plaatsvinden ten laatste 7 en ten vroegste 30 dagen voor de afloop van de huidige contractperiode. De contractverlenging moet worden aangevraagd via de beveiligde klanten-login Het contract kan ook worden beëindigd door MAIREL SOLUTIONS, met één maand vooropzeg voor het einde van elke contractperiode Beëindigingen moeten schriftelijk worden gecommuniceerd, waarbij het sturen van een fax voldoet aan deze vereiste. Het contract kan ook op geldige wijze worden beëindigd via de beveiligde klanten-login, indien deze optie beschikbaar is De domeinen worden verwijderd bij de afloop van het contract. Indien, in overeenstemming met de regulaties van de uitvaardiging van het contract, de verwijdering niet toegelaten is zonder uitdrukkelijke opdracht van de eigenaar, kan MAIREL SOLUTIONS het domein in beheer geven aan de daarvoor verantwoordelijke aanbesteder. MAIREL SOLUTIONS beklemtoont dat er in dit geval een verplichte compensatievergoeding van de klant aan de aanbesteder kan ontstaan Instructies voor het wissen van domeinen vereisen de handtekening van de eigenaar van het domein of de Admin Als MAIREL SOLUTIONS een contract terecht beëindigt wegens wanbetaling of uit materiële noodzaak, kan MAIREL SOLUTIONS ervoor zorgen dat een domein alsnog wordt verwijderd na een passende tijdperiode indien de klant geen andere aanwijzingen geeft.

7 (12) Vrijwaring De cliënt vergoedt alle schade aan MAIREL SOLUTIONS die uit een schending van voornoemde bepalingen voortvloeit, voor zover de schending aan cliënt te wijten is. De schadevergoeding omvat ook de bijbehorende kosten van een noodzakelijke verdediging in een rechtsgeschil. MAIREL SOLUTIONS stelt de klant onverwijld op de hoogte wanneer zij zelf of derden bijbehorende aanspraken doet respectievelijk doen gelden en zij zal de cliënt gelegenheid geven tot het innemen van een standpunt. (13) Bevoegde rechter, toepasselijk recht Voor cliënten die geen verbruiker zijn, is de rechter te Groningen (Nederland) uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien. Voor dergelijke cliënten geldt het recht van het Koningsrijk der Nederlanden, met uitsluiting van het eenvormige UN-kooprecht (CISG) voor alle aanspraken, ongeacht hun aard, welke uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien.

Algemene Voorwaarden. Download de algemene voorwaarden (pdf)

Algemene Voorwaarden. Download de algemene voorwaarden (pdf) Algemene Voorwaarden Download de algemene voorwaarden (pdf) Algemene voorwaarden SEOshop Group BV, handelend onder de naam SEOshop, gevestigd te 1017 ZV Amsterdam aan de Nicolaas Witsenkade 39. Telefonisch

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID.

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. artikel 1. Algemeen 1. Onder "wederpartij" of opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met NetSolid een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie