Bestek nationaal openbare aanbesteding systeem schuldhulpverlening gemeente Helmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nationaal openbare aanbesteding systeem schuldhulpverlening gemeente Helmond"

Transcriptie

1 Bestek nationaal openbare aanbesteding systeem schuldhulpverlening gemeente Helmond Gemeente Helmond 4 oktober 2011 Harry Woltring Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 0) Aanleiding en achtergrond...3 1) Omschrijving opdracht...4 2) Nationaal openbare aanbesteding...6 3) Voorwaarden aan in te zenden offerten...9 4) Door inschrijvers te verstrekken informatie ) Eisen toepassing systeem schuldhulpverlening ) Functioneel programma van eisen...15 Bijlage A: Checklist opbouw offerte...18 Bijlage B: Eisen toepassing schuldhulpverlening...19 Bijlage C: Bedrijfsgegevens leverancier...22 Bijlage D: Verklaring leverancier...23 Bijlage E: Te leveren documentatie door de leverancier...24 Bijlage F: Beschrijving infrastructuur gemeente Helmond...26 Bijlage G: Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Helmond

3 0) Aanleiding en achtergrond Het aantal aanvragen om schuldhulpverlening neemt toe, nieuwe groepen vragen om hulp, gemeenten staan voor een flinke bezuinigingsoperatie en de Tweede Kamer heeft op 30 juni 2011 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. Gemeenten staan juist nu voor de uitdaging om scherpe en doordachte keuzes te maken gericht op het realiseren van een effectief en betaalbaar aanbod van schuldhulpverlening in de gemeente. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen heeft de gemeenteraad op 5 oktober 2010 de toekomstvisie voor de schuldhulpverlening vastgesteld. Daarin is vastgelegd om een mix van preventie en een beperkte inzet van schuldhulpverleningsproducten aan te bieden voor personen die onvoldoende in staat zijn, vanuit zelfredzaamheid, hun (problematische) schulden zelf op te lossen. Ook de samenwerking met het maatschappelijke veld is een speerpunt dat moet worden versterkt in de nieuwe werkwijze. Subsidies zullen direct gekoppeld moeten worden aan resultaten en de gemeente moet dat proces adequaat regisseren. Om deze visie te operationaliseren is door de gemeente een dienstverleningsconcept schuldhulpverlening opgesteld. In deze nota is een solide basis gelegd voor de realisatie van een efficiënte en effectieve (integrale) schuldhulpverlening. De samenwerking met alle betrokken partijen in de keten is een belangrijke peiler van het concept. De producten, diensten en werkprocessen van het schuldhulpverleningsproces zijn beschreven. De gemeente wil het proces ondersteunen met een geautomatiseerd systeem waarmee alle handelingen perfect worden ondersteund en het gehele proces op een adequate wijze kan worden gevolgd. Op grond van het protocol aanbesteding en inkoop van januari 2007 wordt het proces van een nationale openbare aanbesteding gevolgd. Dit aanbestedingsdocument bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. omschrijving opdracht; 2. nationaal openbare aanbesteding; 3. voorwaarden aan in te zenden offerten; 4. door inschrijvers te verstrekken informatie; 5. eisen toepassing systeem schuldhulpverlening; 6. functioneel programma van eisen toepassing schuldhulpverlening. Bijlage A: Checklist opbouw offerte. Bijlage B: Eisen toepassing schuldhulpverlening Bijlage C: Bedrijfsgegevens leverancier Bijlage D: Verklaring leverancier Bijlage E: Te leveren documentatie door de leverancier. Bijlage F: Beschrijving infrastructuur gemeente Helmond. Bijlage G: Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Helmond 3

4 1) Omschrijving opdracht 1.1. Inhoud van de opdracht De gemeente Helmond is voornemens om een toepassing aan te schaffen voor het integraal ondersteunen van het schuldhulpverleningsproces. De producten en werkprocessen schuldhulpverlening zijn beschreven en de toepassing moet deze werkprocessen naadloos ondersteunen. De toepassing moet de volgende hoofdprocessen ondersteunen: 1) de intake van de problematiek van een inwoner (de financiële en sociaal maatschappelijke situatie van de inwoner moet in kaart gebracht worden); 2) de inkomenssituatie en het zogenaamde vrij te laten bedrag moet berekend kunnen worden; 3) het opstellen van een plan van aanpak en overeenkomst met bijbehorende standaardcorrespondentie waarin de resultaatsverplichtingen van de gemeente en de inwoner zijn vastgelegd; 4) het stabiliseren van de situatie van de inwoner; 5) het uitvoeren van de minnelijke schuldregeling inclusief het ondersteunen van de processenverklaring en het verzoekschrift Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, moratorium en voorlopige voorziening 6) het uitvoeren van het proces budgetbeheer; 7) het integraal monitoren van de processen; 8) het rapporteren en verantwoording afleggen van de uitvoering van de schuldhulpverlening 1.2 Vorm van de opdracht De opdrachtgever, zijnde de gemeente Helmond, biedt de opdracht aan in de vorm van één perceel waarop kan worden ingeschreven. 1.3 Prijsstelling van de opdracht De inschrijver moet een integrale kostprijs op jaarbasis aanbieden voor een periode van drie jaar gebaseerd op het behandelen van 400 tot 600 dossiers op jaarbasis. Onder de integrale kostprijs vallen alle denkbare kosten die de leverancier maakt voor de inzet van de toepassing in de gemeente Helmond (investering, implementatiebegeleiding, licentiekosten, doorontwikkeling toepassing, kosten hosten systeem indien van toepassing). 1.4 Uitvoeren van de opdracht De inzet van het systeem zal in nauw overleg met de gemeente Helmond plaatsvinden. Voor de implementatie van het systeem stelt de leverancier een invoeringsplan op met bijbehorende planning. Dat plan wordt vervolgens besproken met de opdrachtgever. 1.5 Duur van de opdracht De opdracht wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid om tweemaal één keer met een jaar te verlengen. Binnen een termijn van drie maanden na opdrachtverstrekking moeten alle overeengekomen functies adequaat zijn geïmplementeerd op grond van het uit te werken invoeringsplan. Bij de opdrachtverstrekking worden sluitende afspraken gemaakt over het ontbinden van de overeenkomst wanneer de leverancier de afspraken vastgelegd in het op te stellen contract niet nakomt. 1.6 Voorbehouden De gemeente Helmond behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, deze aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te staken dan wel te beperken. Inschrijvers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontlenen, noch is de gemeente Helmond op wat voor wijze dan ook in dit geval schadeplichtig. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij meedoen aan deze aanbesteding voor eigen rekening en risico. De gemeente Helmond is op geen enkele wijze verplicht welke kostenvergoeding dan ook aan inschrijvers te betalen, noch kan zij tot een dergelijke kostenvergoeding verschuldigd zijn gedurende de totale looptijd van deze aanbestedingsprocedure, dat wil zeggen vanaf het moment van aankondiging tot en met het moment van het tekenen van het contract. De gemeente Helmond staat niet garant voor eventuele consequenties die het gevolg zijn van 4

5 eventuele fouten of tegenstrijdigheden in dit document, ondanks het feit dat dit document met de grootst mogelijke zorg is samengesteld. 1.7 Facturatie en betaling De door de opdrachtgever verschuldigde jaarlijkse vergoeding wordt betaald na oplevering en implementatie van de toepassing. In de vervolgjaren wordt de jaarlijkse vergoeding in het eerste kwartaal van dat jaar betaald door de opdrachtgever. 5

6 2) Nationaal openbare aanbesteding 2.1 Algemeen De gemeente Helmond volgt de nationale openbare aanbestedingsprocedure conform het Inkoop- en Aanbestedingsprotocol van de gemeente Helmond en hanteert hierbij het gunningcriterium: economisch meest voordelige inschrijving. 2.2 Sluitingsdatum Uw offerte dient rechtsgeldig te zijn ondertekend en dient in tweevoud in een gesloten verpakking uiterlijk op 21 oktober 2011 om 12:00 uur binnen te zijn op het adres zoals opgenomen in hoofdstuk 3. Offertes die na aangegeven sluitingsdatum en tijdstip ontvangen worden kunnen NIET in behandeling worden genomen. 2.3 Vorm van de offerte Met het oog op een efficiënte beoordeling heeft de opdrachtgever ten aanzien van de vorm en structuur van de in te zenden offertes de volgende wensen. Onder de offerte verstaat de opdrachtgever het volgende: Eén envelop of doos, met daarin: De offerte in tweevoud, waarvan één ingediend zonder tabbladen, nietjes paperclips etc. Dit om de vermenigvuldiging van de offertes voor het beoordelingsteam te vergemakkelijken. Een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief in tweevoud. De offerte dient gestructureerd te worden volgens de in de bijlage A opgenomen checklist, waarin tevens wordt verwezen naar de te hanteren standaardformulieren en verklaringen. 2.4 Nadere bepalingen offerte De aanbieder verklaart met het doen van een aanbieding dat deze aanbieding wordt gedaan in overeenstemming met de bepalingen van de offerteaanvraag. 2.5 Beoordelingsprocedure offertetraject De offertes worden door een beoordelingsteam op basis van een aantal criteria beoordeeld. Deze criteria en de wijze waarop deze worden beoordeeld, zijn op voorhand vastgelegd. Offertes worden ten eerste beoordeeld op een aantal uitsluitingcriteria. De uitsluitingcriteria worden gebruikt om de toelating van de inschrijving te bepalen. Vervolgens worden de offertes beoordeeld op de selectiecriteria. Vervolgens worden de offertes beoordeeld op basis van het gunningcriterium economisch meest voordelige inschrijving Beoordeling op de uitsluitingcriteria Als uitsluitingcriteria worden gehanteerd: (U1) De offerte voldoet niet aan de in hoofdstuk 4 gestelde voorwaarden. (U2) Één of meerdere in paragraaf 4.1 beschreven (standaard-)verklaringen zijn niet aanwezig, naar waarheid ingevuld en/of door een daartoe gerechtigde persoon ondertekend. (U3) De offerte voldoet niet aan de gestelde eisen opgenomen in hoofdstuk 5. De aanbieder moet voldoen aan deze eisen. (U4). Alle gevraagde documentatie opgenomen in bijlage E dient door de leverancier beschikbaar gesteld te worden. Indien één (of meer) van bovenstaande uitsluitingcriteria van toepassing is, dan wordt de inschrijver uitgesloten van verdere beoordeling Beoordeling op de gunningcriteria Na beoordeling op de selectiecriteria worden de offertes beoordeeld op het gunningcriterium economisch meest voordeling inschrijving. De gunningcriteria zijn gebaseerd op het functioneel programma van eisen dat in hoofdstuk 6 is uitgewerkt. Het functioneel programma van eisen bestaat uit de volgende onderdelen: Algemene eisen 6

7 Beheerfunctie Intake en plan van aanpak schuldhulpverlening Minnelijke schuldregeling Budgetbeheer Voortgangsbewaking Rapportages Archivering In onderstaand tabel de beoordelingsmatrix waarop de gunning wordt gebaseerd. Gunningcriterium Toelichting Maximum punten Investeringskosten De investeringskosten die de leverancier in rekening brengt voor de toepassing. Dat zijn de kosten voor de toepassing en de eenmalige implementatiekosten. 10 Exploitatiekosten Ontwikkelingsbudget Functioneel programma van eisen Te leveren documenten De jaarlijkse kosten die de leverancier in rekening brengt voor het gebruik van de toepassing. Het budget dat de leverancier jaarlijks reserveert voor de doorontwikkeling van de toepassing. De kwaliteit van de reacties die de leverancier heeft uitgewerkt bij het functioneel programma van eisen. De kwaliteit van de te leveren documenten die in bijlage F zijn opgenomen Totaal 100 De leverancier met de hoogste score wordt vervolgens uitgenodigd om de toepassing te presenteren aan de hand van een tweetal casussen die door de gemeente worden ingebracht. De gemeente beoordeelt tijdens de verificatie of de werking van het systeem overeen komt met de toelichtingen die door de leverancier zijn gegeven bij het functioneel programma van eisen en de beschikbaar gestelde documentatie. Wanneer uit de verificatie blijkt dat er nadrukkelijke verschillen zitten tussen de feitelijke werking van het systeem en de aanbieding wordt de scores naar beneden bijgesteld. Wanneer de aangepaste totaalscore lager is dan van een van de andere aanbieders wordt de aanbieder met de hoogste score alsnog uitgenodigd voor een verificatie. 2.8 Indicatieve planning In onderstaande tabel is de indicatieve planning van het aanbestedingsproces uitgewerkt. Activiteiten Uitgevoerd op 1 Publicatie op de aanbestedingskalender Uiterste datum informatiefase Uiterste publicatiedatum antwoorden op vragen uit de informatiefase Uiterste datum indienen van de offertes Uiterste datum verificatie systeem Uiterste datum ondertekening contract Uiterste datum levering toepassing en start begeleiding implementatie Definitieve datum bedrijfsgereed opleveren van de toepassing

8 2.9 Acceptatie De gemeente zal een acceptatieprocedure uitvoeren. Deze zal worden uitgevoerd nadat de leverancier, volgens de planning, tot oplevering is overgegaan. Daarbij zal, middels testen, worden beoordeeld of het geleverde systeem voldoet aan de eisen als gesteld in deze offerte en het aanbod van de leverancier. Deze test zal maximaal een maand duren. Indien uit deze test onvolkomenheden blijken zal de leverancier gedurende 14 dagen de gelegenheid krijgen om die onvolkomenheden te herstellen Tegenstrijdigheden Deze offerteaanvraag met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en / of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u de heer H. Woltring van de gemeente Helmond hier schriftelijk of per van op de hoogte te stellen. Indien naderhand blijkt dat deze offerteaanvraag tegenstrijdigheden en / of onvolkomenheden bevat en deze niet door inschrijvers zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de inschrijver. 8

9 3) Voorwaarden aan in te zenden offerten 3.1 Sluitingsdatum en tijdstip De offerte dient in tweevoud uiterlijk op 21 oktober 2011 vóór uur te zijn ingediend op het onderstaande adres, onder duidelijke vermelding van: Aanbesteding aanschaf toepassing schuldhulpverlening NIET OPENEN / PERSOONLIJK Gemeente Helmond t.a.v. H. Woltring Weg op den Heuvel NV Helmond Per fax of ingediende offertes worden niet geaccepteerd. Het risico van vertraging tijdens de (post)verzending en/of door onjuiste c.q. onvolledige adressering is geheel voor rekening van de inschrijver. De gemeente Helmond hanteert de sluitingstermijn als uitsluitingcriteria voor toelating van de offerte. 3.2 Overige voorwaarden Vorm van uw aanbieding Om vergissingen bij het overnemen van de door u aangereikte gegevens te voorkomen, verzoekt de opdrachtgever u bij de invulling in ieder geval de nummering exact en in zijn geheel over te nemen. In bijlage F is een overzicht van documenten opgenomen die de aanbieder beschikbaar moet stellen aan de gemeente Helmond. U dient de nummering vastgelegd in bijlage E te hanteren voor het te leveren documentenpakket dat is vastgelegd in bijlage E Geldigheidsduur en prijsgarantie De offerte dient tot minimaal 60 dagen na opening geldig te zijn. In de offerte op te nemen tarieven dienen te worden uitgedrukt in euro s en exclusief BTW te zijn. Alle noodzakelijke werkzaamheden en bijbehorende kosten dienen vermeld te zijn en bij het totaalbedrag te zijn inbegrepen. De prijsaanbieding dient zo te zijn dat de opdrachtgever inzicht verkrijgt in het totaal van de aanbieding Prijs / calculatie De aanbieder krijgt eenmaal, door middel van zijn uitgebrachte offerte, de gelegenheid een prijsaanbieding te doen. Uw prijsstelling is gebaseerd op een door u verrichte schatting op basis van: het in deze offerteaanvraag vermeldde met betrekking tot aard en omvang van het te leveren systeem en de te leveren diensten de door u vanuit uw professionele waardering van het werk veronderstelde andere prijsbepalende componenten die in dit document niet aan de orde zijn gesteld; Bij contracteren wordt een overeenkomst gesloten waarin u zich verbindt om uw prijsopgave voor het leveren en implementeren van het systeem gestand te doen Taal Alle ingeleverde bescheiden dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld Overeenkomst Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Helmond (Bijlage G) zijn van toepassing. Een door de gemeente Helmond gehanteerde overeenkomst zal van toepassing zijn. 9

10 3.2.6 Intellectueel eigendom Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Helmond niets uit deze offerteaanvraag worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van deze offerteaanvraag) door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 10

11 4) Door inschrijvers te verstrekken informatie De door de opdrachtgever gehanteerde eisen aan de vorm van de offertes en criteria om offertes te beoordelen zijn in het voorgaande vermeld. De in dit hoofdstuk opgenomen onderdelen hebben als doel aan te geven welke informatie de inschrijver moet aanleveren, opdat deze aanbieding door de opdrachtgever kan worden beoordeeld. Op te leveren informatie ten behoeve van de uitsluitingcriteria De leverancier is verplicht onderstaande documenten in de volgorde van nummering aan te bieden. Wanneer één van de gevraagde documenten niet aanwezig is wordt de leverancier uitgesloten van de aanbesteding. Nummer Op te leveren informatie 1 Checklist. Bijlage A van het aanbestedingsdocument. 2 Aanbiedingsbrief. 3 De inschrijver moet een integrale kostprijs op jaarbasis aanbieden voor een periode van drie jaar gebaseerd op het behandelen van 400 tot 600 dossiers op jaarbasis. Onder de integrale kostprijs vallen alle denkbare kosten die de leverancier maakt voor de inzet van de toepassing in de gemeente Helmond (investering, implementatiebegeleiding, licentiekosten, doorontwikkeling toepassing, kosten hosten systeem indien van toepassing). 4 In bijlage B van het document is de tabel met eisen opgenomen. In deze tabel moet in de laatste kolom met een ja worden bevestigd dat voldaan wordt aan de gestelde eis. 5 De bedrijfsgegevens van de leverancier. De bedrijfsgegevens dienen voor de inschrijver en elke der combinaties en / of onderaannemers te worden aangeleverd. Bijlage C van het aanbestedingsdocument. 6 Een verklaring van de leverancier. Bijlage D van het aanbestedingsdocument. 7 De te leveren documentatie door de aanbieder. Bijlage E van het aanbestedingsdocument. 8 Een bewijs van de inschrijving in het nationaal-/beroepsregister. Inschrijvers dienen een recente verklaring (niet ouder dan 6 maanden) toe te voegen waaruit blijkt dat de onderneming, volgens de eisen die gelden in het land waarin de onderneming is gevestigd, is ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister, dan wel een verklaring of attest onder ede te verstrekken. 9 Verklaring betaling sociale verzekeringsbijdragen en belastingen. Inschrijvers dienen recente verklaringen toe te voegen waaruit blijkt dat de inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van betalingen van sociale verzekeringsbijdragen en belastingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De verklaringen mogen niet ouder zijn dan 6 maanden. 11

12 5) Eisen toepassing systeem schuldhulpverlening De aanbieder moet voldoen aan de eisen opgenomen in dit hoofdstuk. Wanneer aan een van de eisen niet wordt voldaan, wordt de leverancier uitgesloten van de aanbesteding. In bijlage B van het aanbestedingsdocument moet in kolom 3 vastgelegd worden of daaraan voldaan wordt. Leverancier eisen 1 De leverancier is gespecialiseerd in de ontwikkeling en doorontwikkeling van toepassingen die ingezet worden voor het ondersteunen van schuldhulpverleningsprocessen. Schuldhulpverlening is een kernactiviteit van de leverancier. 2 De toepassing van de leverancier bestaat al langer dan 2 jaar en wordt de komende vijf jaar onderhouden 3 De toepassing is geleverd aan minimaal 3 klanten die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met de gemeente Helmond. Het klantenoverzicht wordt door de leverancier verstrekt (zie bijlage E). De leverancier biedt de gemeente Helmond de mogelijkheid om contact op te nemen met klanten van de leveranciers over de werking en de support van de leverancier. 4 Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hebben een gemeenschappelijke visie op dienstverlening opgesteld. In de visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak. De visie bestaat uit zes pijlers. De leverancier is op de hoogte van deze ontwikkelingen en kan aantonen dat het architectuurmodel van de toepassing van de leverancier aansluit op het architectuurmodel dat is ontwikkeld voor gemeenten en provincie. In een document wordt onderbouwd dat dit het geval is (zie bijlage E). 5 De leverancier heeft procedureel een werkwijze vastgesteld waarin in overleg met gebruikers minimaal jaarlijks eisen en wensen worden gedefinieerd. Deze procedure/werkwijze wordt aan de gemeente Helmond beschikbaar gesteld (zie bijlage E). 6 De leverancier garandeert dat de broncode van het systeem aan de gemeente Helmond beschikbaar gesteld wordt op het moment dat de bedrijfsvoering van de leverancier door omstandigheden in gevaar is (escrow,) op kosten van de leverancier. 7 De leverancier beschikt over een dienstverleningsovereenkomst waarin de te leveren diensten, termijnen en prestaties zijn vastgelegd. Dit document wordt aan de gemeente beschikbaar gesteld (zie bijlage E). 8 Technische implementatie van de toepassing dient door de leverancier uitgevoerd te worden in samenwerking met medewerkers van de ICT afdeling van opdrachtgever. 9 Leverancier dient zich bij de technische implementatie te conformeren aan de richtlijnen van de opdrachtgever. Offerte eisen 1 De offerte dient een schematische weergave en beschrijving te bevatten van de benodigde technische infrastructuur die nodig is om de aangeboden oplossing zelfstandig te kunnen laten functioneren. Zie bijlage E. 2 De offerte dient een gespecificeerde opgave te bevatten van de bedoelde technische infrastructuur. Hiertoe moeten minimaal voor de onderstaande infrastructurele componenten de technische- en capacitieve eisen worden opgenomen: centrale hardware (server en opslag systemen); decentrale hardware (werkpleksystemen); centrale besturingssoftware (o.a. systeemlicenties, databaselicenties); decentrale besturingssoftware; overige benodigde randapparatuur; netwerkonderdelen. Zie bijlage E. 12

13 3 Voor de infrastructurele apparatuur en programmatuur is een indicatieve kostenraming opgenomen in de offerte welke is gebaseerd op de in de infrastructuurstandaarden aangegeven fabricaten en productlijnen. Zie bijlage E. 4 Indien er sprake is van een pilot- of ontwikkelingstraject of maatwerk bij de geboden oplossing is dit aangegeven in de offerte. Zie bijlage E. 5 Indien voor de aangeboden oplossing gebruik gemaakt wordt van middleware van andere leveranciers, dient dit in de offerte te worden aangegeven. 6 Van de gestandaardiseerde koppelingsmethodiek is een beschrijving opgenomen in de offerte. Zie bijlage E 7 Er dient te worden aangegeven wat het benodigde kennisniveau moet zijn voor systeembeheerders om de aangeboden oplossing te kunnen implementeren en beheren. Zie bijlage F. 8 Voor het technische applicatiebeheer van de toepassing is een optioneel af te nemen opleidingstraject aangeboden. Zie bijlage E. 9 Leverancier heeft op basis van kengetallen en ervaringscijfers een onderbouwde indicatie van de benodigde tijdsbesteding (formatie) die nodig is om de totale toepassing (inclusief koppelingen en eventuele middleware) te beheren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen functioneel applicatiebeheer en technisch applicatiebeheer. Zie bijlage E. 10 Inschrijver voegt, ter beoordeling van de maatregelen die zijn getroffen om de programmatuur zo optimaal mogelijk te beveiligen, een beschrijving bij waarin in ieder geval de volgende elementen naar voren komen: mogelijkheden single sign-on en/of beveiliging middels username en wachtwoord; (database) beveiliging; audit trail functie (volgen van naam gebruiker, datum en tijd handeling, uitgevoerde handeling. Zie bijlage E. 11 Uit de offerte dient te blijken wat de release- en update policy van de leverancier is ten aanzien van nieuwe versies van de applicatiesoftware. Minstens de onderstaande informatie is verstrekt : frequentie van minor en major updates; tijdsindictie voor installatie van een release; voorbeeld van procedure voor de installatie van nieuwe releases en updates. Zie bijlage E. 12 Er dient inzichtelijk te worden gemaakt wat de benodigde capaciteit bij de opdrachtgever is voor de technische implementatie (installatie, configuratie en uitrol) van de aangeboden oplossing. Hiertoe dient het volgende te worden opgenomen: een technische beschrijving van de door de leverancier gehanteerde uitrolmethodieken voor de geboden oplossing; fasering, benodigde tijd en doorlooptijd van de implementatie; beschrijving van de door leverancier geleverde ondersteuning (kwalitatief en kwantitatief)tijdens het implementatietraject. Zie bijlage E. Infrastructuur eisen 1 De aangeboden oplossing dient te voldoen aan de in de bijlage F opgenomen infrastructuurstandaarden en hiermee probleemloos mee te functioneren. 2 De aangeboden oplossing maakt uitsluitend gebruik van de in bijlage F genoemde infrastructuurstandaarden inclusief versienummers (waar aangeven). 3 Er worden door de aangeboden oplossing geen aanvullende infrastructuurstandaarden geïntroduceerd. 13

14 4 Koppelingen met andere applicaties of databases worden op basis van open standaarden gerealiseerd. De toepassing beschikt minimaal over een koppeling met word, outlook en de gemeentelijke basisadministratie en staat het gebruik van Cognos 8 toe. De leverancier verstrekt een overzicht van koppelingen die al gerealiseerd zijn met het systeem schuldhulpverlening. Zie bijlage E. 5 De aangeboden oplossing moet door middel van MSI scripts naar werkstations uitgerold kunnen worden. 6 De aangeboden oplossing is zonder enig voorbehoud geschikt om te functioneren in combinatie met VMware. 7 Indien de aangeboden oplossing vanaf een werkstation moet kunnen communiceren met internet, moet het mogelijk zijn om in de applicatie een adres voor een proxy server in te vullen. Ook dient er een gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxy ingevuld te kunnen worden. Bij voorkeur neemt de applicatie de instellingen van Internet Explorer automatisch over. 8 Indien servers vanaf het internet of gemnet benaderbaar dienen te zijn worden deze in het DMZ netwerk geplaatst. Hierbij is het niet mogelijk om de betreffende server op te nemen in het ADS domein van de gemeente Helmond. De leverancier dient in dit geval van te voren duidelijk en specifiek aan te geven welke protocollen er gebruikt worden vanaf internet of Gemnet naar de betreffende server. Ook dient van te voren duidelijk en specifiek aangeven te worden welke protocollen er gebruikt worden vanaf interne werkstations naar de betreffende server. De betreffende protocollen mogen geen afbreuk doen aan de veiligheid van het netwerk van de Gemeente Helmond 14

15 6) Functioneel programma van eisen U dient in kolom 3 aan te geven of uw toepassing voldoet aan de omschreven eisen (Ja of Nee). U bent verplicht om bij elke omschrijving een toelichting te geven op basis waarvan de gemeente betrouwbaar kan vaststellen op welke wijze u in de praktijk invulling geeft aan de gestelde aan de omschrijving. Wanneer in kolom drie een ja wordt ingevuld is de kwaliteit van de toelichting bepalend voor de scores die worden gegeven (zie gunningcriteria). Korte omschrijving Ja/Nee Toelichting leverancier Algemene eisen 1 De leverancier beschikt over productdocumentatie in Nederlandse taal waarin de functies en werking van het systeem overzichtelijk zijn vastgelegd. De leverancier stelt dat document ter beschikking aan de gemeente Helmond. Zie bijlage E. 2 De toepassing moet zowel door de gemeente als door andere externe partijen in de keten gebruikt kunnen worden. Als in die situatie sprake is van een andere licentiestructuur moet dat worden aangegeven. 3 De toepassing moet ook benaderbaar zijn voor cliënten waardoor de inwoner op elke gewenst moment inzicht heeft in zijn financiële situatie. Wanneer dat gevolgen heeft voor de licentiestructuur moet dat worden aangegeven. 4 De toepassing beschikt over gebruikersvriendelijke en content gevoelige helpteksten die snel kunnen worden aangeroepen. Minimaal vier voorbeelden van helpteksten worden door de leverancier beschikbaar gesteld. Zie bijlage E. 5 In de toepassing is een set van basisgegevens gedefinieerd die meervoudig snel en efficiënt kunnen worden gebruikt en beheerd. Zo moeten de gegevens van inwoners, schuldeisers en andere betrokkenen eenmalig worden opgevoerd en opgeslagen voor meervoudig gebruik binnen de verschillende functies van de toepassing. Deze gegevens moeten centraal beheerd kunnen worden in de toepassing. 6 De toepassing beschikt over een documentgenerator. Standaard brieven, plannen van aanpak en overeenkomsten en dergelijke (alle standaarddocumenten die gegenereerd worden uit de verschillende schuldhulpverleningsprocessen) moeten snel en eenvoudig gegenereerd kunnen worden met het systeem. Een set van de beschikbare bouwstenen worden door de leverancier beschikbaar gesteld. Zie bijlage E. 7 Documenten die aangemaakt worden met de toepassing en documenten die van externen binnenkomen moeten toegevoegd kunnen worden aan het dossier. De toepassing moet het mogelijk maken om gebruik te maken van de toepassing Verseon (documentmanagement systeem van de gemeente Helmond). 8 De toepassing heeft de mogelijkheid om aan een te selecteren aantal geadresseerden met behulp van één briefsjabloon ineens meerdere brieven te verzenden (mailmerge) 9 De toepassing beschikt over een autorisatiematrix waarmee gebruikers geautoriseerd worden voor de specifieke functies. 15

16 10 De toepassing voldoet aan de eisen die gesteld worden door de NVVK. 11 De Tweede Kamer heeft in juni 2011 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. In deze wet zijn een aantal regels opgenomen waaraan de toepassing schuldhulpverlening moet voldoen. De leverancier is daarvan op de hoogte heeft de wijzigingen in kaart gebracht en draagt er zorg voor dat de toepassing met ingang van voldoet aan het wettelijk kader. De leverancier verstrekt de gemeente Helmond een document waaruit blijkt dat op de regelgeving wordt geanticipeerd. Zie bijlage E. 12 De verschillende gebruikers ( professionals en inwoners) van de toepassing moeten op basis van een autorisatie eenvoudig en snel de informatie in de toepassing kunnen benaderen. Beheerfunctie 13 De toepassing beschikt over de benodigde beheerfuncties om het systeem efficiënt en effectief te kunnen beheren. Intake en aanpak proces schuldhulpverlening 14 Met de toepassing moet de financiële situatie van de inwoner in kaart gebracht worden (alle inkomsten en uitgaven). Met de toepassing moet een compleet beeld ingevoerd kunnen worden van de situatie. 15 Met de toepassing moet het vrij te laten bedrag kunnen worden berekend. 16 Met de toepassing moet de gezinssituatie ingebracht kunnen worden met gegevens die relevant zijn in het kader. 17 Direct na de intake worden de noodzakelijke stabilisatiemaatregelen in kaart gebracht. Deze maatregelen moeten verwerkt kunnen worden in de toepassing. De financiële verplichtingen worden verwerkt en in het dossier worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Vastgelegd moet kunnen worden of de resultaatsverplichtingen door de inwoner worden nagekomen. Dat betekent het de toepassing moet beschikken over velden om de resultaatsverplichtingen te monitoren. 18 Met behulp van de toepassing moet het plan van aanpak kunnen worden gemaakt en alle documenten (bijvoorbeeld overeenkomst met de inwoner en brieven voor schuldeisers). 19 De resultaatverplichting die zijn vastgelegd in het plan van aanpak en de overeenkomst met de inwoner moeten ingebracht kunnen worden en vastgelegd moet kunnen worden of deze afspraken worden nagekomen. Proces minnelijke schuldregeling 20 Met de toepassing wordt het proces van de minnelijke schuldregeling gestart. Alle afspraken met de schuldeisers worden vastgelegd in het dossier. Wanneer bindende afspraken zijn gemaakt met de schuldeisers start het proces van de minnelijke schuldregeling. Wanneer tussentijds de inwoner geen gevolg geeft aan de resultaatsverplichtingen wordt het schuldhulpverleningsproces beëindigd. 21 De toepassing moet de verklaring ex artikel 285 van de Faillissementswet automatisch kunnen aanmaken en 16

17 vullen. De verklaring moet voldoen aan de door de Recofa opgestelde richtlijnen. Het moet mogelijk zijn om eventuele ontbrekende gegevens aan te vullen. 22 Het proces moratorium word door de toepassing ondersteund. Proces moet voldoen aan de Recofarichtlijnen. 23 Het proces voorlopige voorzieningen word door de toepassing worden ondersteund. Proces moet voldoen aan de Recofa-richtlijnen. 24 Het proces dwangakkoord wordt door de toepassing ondersteund. Budgetbeheer 25 Door de uitvoerend budgetbeheerder worden de toepassing ingericht. Alle verplichtingen en betalingsregelingen worden vastgelegd en geautomatiseerd uitgevoerd met de toepassing. Het proces budgetbeheer wordt volledig ondersteund door de toepassing. Voortgangsbewaking 26 Voor alle hoofdprocessen en subprocessen moeten harde termijnen opgenomen kunnen worden in het systeem. De toepassing moet beschikken over de functionaliteit om alle processen te monitoren en te bewaken. Rapportages 27 De toepassing moet beschikken over een rapportagefunctie waarmee vanuit verschillende gezichtspunten rapportages gemaakt kunnen worden. Rapportages moeten digitaal raadpleegbaar zijn en direct geprint kunnen worden. Voorbeelden van beschikbare rapportages worden in bijlage E beschikbaar gesteld. 28 Rapportages moeten gegenereerd kunnen worden in tabellen en in grafieken en moeten op verschillende wijze gesorteerd kunnen worden. 29 De toepassing moet beschikken over exportmogelijkheden naar office zoals Exel en Word. Archivering 30 De toepassing beschikt over een functie waarmee de gegevens kunnen worden gearchiveerd conform de eisen die gesteld worden in de Archiefwet 17

18 Bijlage A: Checklist opbouw offerte De offerte van de leverancier moet strikt volgens de hieronder aangegeven volgorde de documenten aanbieden. Door de aanbieder wordt deze checklist direct voor de aanbiedingsbrief opgenomen. In kolom drie wordt aangevinkt of het betreffende document is toegevoegd aan de offerte in de volgorde van de nummering van onderstaande tabel. Nummer Omschrijving document 1. Checklist opbouw van de offerte. Bijlage A van het aanbestedingsdocument. 2. Aanbiedingsbrief. 3. De kostprijs van de toepassing schuldhulpverlening 4. De tabel waarin de aanbieder met een ja of nee aangeeft dat voldaan wordt aan de eisen die zijn gesteld in hoofdstuk 5 van het aanbestedingsdocument. Bijlage B van het aanbestedingsdocument. 5. De bedrijfsgegevens van de leverancier. Bijlage C van het aanbestedingsdocument. 6. Een verklaring van de leverancier. Bijlage D van het aanbestedingsdocument. 7. Een bewijs van inschrijving in het nationaal-/beroepsregister. 8. Verklaring betaling sociale verzekeringsbijdragen en belastingen. 9. De te leveren documentatie door de aanbieder. Bijlage E van het aanbestedingsdocument. 18

19 Bijlage B: Eisen toepassing schuldhulpverlening De derde kolom moet afgevinkt worden. Daarmee geeft de leverancier aan te voldoen aan de gestelde eis. Leverancier eisen 1 De leverancier is gespecialiseerd in de ontwikkeling en doorontwikkeling van toepassingen die ingezet worden voor het ondersteunen van schuldhulpverleningsprocessen. Schuldhulpverlening is een kernactiviteit van de leverancier. 2 De toepassing van de leverancier bestaat al langer dan 2 jaar en wordt de komende vijf jaar onderhouden 3 De toepassing is geleverd aan minimaal 3 klanten die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met de gemeente Helmond. Het klantenoverzicht wordt door de leverancier verstrekt (zie bijlage E). De leverancier biedt de gemeente Helmond de mogelijkheid om contact op te nemen met klanten van de leveranciers over de werking en de support van de leverancier. 4 Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hebben een gemeenschappelijke visie op dienstverlening opgesteld. In de visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak. De visie bestaat uit zes pijlers. De leverancier is op de hoogte van deze ontwikkelingen en kan aantonen dat het architectuurmodel van de toepassing van de leverancier aansluit op het architectuurmodel dat is ontwikkeld voor gemeenten en provincie. In een document wordt onderbouwd dat dit het geval is (zie bijlage E). 5 De leverancier heeft procedureel een werkwijze vastgesteld waarin in overleg met gebruikers minimaal jaarlijks eisen en wensen worden gedefinieerd. Deze procedure/werkwijze wordt aan de gemeente Helmond beschikbaar gesteld (zie bijlage E). 6 De leverancier garandeert dat de broncode van het systeem aan de gemeente Helmond beschikbaar gesteld wordt op het moment dat de bedrijfsvoering van de leverancier door omstandigheden in gevaar is (escrow), op kosten van de leverancier. 7 De leverancier beschikt over een dienstverleningsovereenkomst waarin de te leveren diensten, termijnen en prestaties zijn vastgelegd. Dat document wordt aan de gemeente beschikbaar gesteld (zie bijlage E). 8 Technische implementatie van de toepassing dient door de leverancier uitgevoerd te worden in samenwerking met medewerkers van de ICT afdeling van opdrachtgever. 9 Leverancier dient zich bij de technische implementatie te conformeren aan de richtlijnen van de opdrachtgever. Offerte eisen 1 De offerte dient een schematische weergave en beschrijving te bevatten van de benodigde technische infrastructuur die nodig is om de aangeboden oplossing zelfstandig te kunnen laten functioneren. Zie bijlage E. 2 De offerte dient een gespecificeerde opgave te bevatten van de bedoelde technische infrastructuur. Hiertoe moeten minimaal voor de onderstaande infrastructurele componenten de technische- en capacitieve eisen worden opgenomen: centrale hardware (server en opslag systemen); decentrale hardware (werkpleksystemen); centrale besturingssoftware (o.a. systeemlicenties, databaselicenties); decentrale besturingssoftware; overige benodigde randapparatuur; netwerkonderdelen. Zie bijlage E. 19

20 3 Voor de infrastructurele apparatuur en programmatuur is een indicatieve kostenraming opgenomen in de offerte welke is gebaseerd op de in de infrastructuurstandaarden aangegeven fabricaten en productlijnen. Zie bijlage E 4 Indien er sprake is van een pilot- of ontwikkelingstraject of maatwerk bij de geboden oplossing is dit aangegeven in de offerte. Zie bijlage E. 5 Indien voor de aangeboden oplossing gebruik gemaakt wordt van middleware van andere leveranciers, dient dit in de offerte te worden aangegeven. 6 Van de gestandaardiseerde koppelingsmethodiek is een beschrijving opgenomen in de offerte. Zie bijlage E. 7 Er dient te worden aangegeven wat het benodigde kennisniveau moet zijn van systeembeheerders om de aangeboden oplossing te kunnen implementeren en beheren. Zie bijlage F. 8 Voor het technische applicatiebeheer van de toepassing is een optioneel af te nemen opleidingstraject aangeboden. 9 Leverancier heeft op basis van kengetallen en ervaringscijfers een onderbouwde indicatie van de benodigde tijdsbesteding (formatie) die nodig is om de totale toepassing (inclusief koppelingen en eventuele middleware) te beheren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen functioneel applicatiebeheer en technisch applicatiebeheer. Zie bijlage E. 10 Inschrijver voegt, ter beoordeling van de maatregelen die zijn getroffen om de programmatuur zo optimaal mogelijk te beveiligen, een beschrijving bij waarin in ieder geval de volgende elementen naar voren komen: mogelijkheden single sign-on en/of beveiliging middels username en wachtwoord; (database) beveiliging; audit trail functie (volgen van naam gebruiker, datum en tijd handeling, uitgevoerde handeling. Zie bijlage E. 11 Uit de offerte dient te blijken wat de release- en update policy van de leverancier is ten aanzien van nieuwe versies van de applicatiesoftware. Minstens de onderstaande informatie is verstrekt : frequentie van minor en major updates; tijdsindictie voor installatie van een release; voorbeeld van procedure voor de installatie van nieuwe releases en updates. Zie bijlage E. 12 Er dient inzichtelijk te worden gemaakt wat de benodigde capaciteit bij de opdrachtgever is voor de technische implementatie (installatie, configuratie en uitrol) van de aangeboden oplossing. Hiertoe dient het volgende te worden opgenomen: een technische beschrijving van de door de leverancier gehanteerde uitrolmethodieken voor de geboden oplossing; fasering, benodigde tijd en doorlooptijd van de implementatie; beschrijving van de door leverancier geleverde ondersteuning (kwalitatief en kwantitatief)tijdens het implementatietraject. Zie bijlage E. Infrastructurele en technische eisen 1 De aangeboden oplossing dient te voldoen aan de in de bijlage F opgenomen infrastructuurstandaarden en hiermee probleemloos te functioneren. 2 De aangeboden oplossing maakt uitsluitend gebruik van de in bijlage F genoemde 20

Bestek nationaal openbare aanbesteding uitvoering budgetbeheer gemeente Helmond

Bestek nationaal openbare aanbesteding uitvoering budgetbeheer gemeente Helmond Bestek nationaal openbare aanbesteding uitvoering budgetbeheer gemeente Helmond Gemeente Helmond 4 oktober 2011 Harry Woltring Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document,

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Budgetbeheer

Offerteaanvraag. Budgetbeheer Offerteaanvraag ten behoeve van de bestuurlijke aanbesteding Budgetbeheer ADVIES EN BEHEER Inkoop & aanbesteden afdeling ABINK steller Chr. Janssen doorkiesnummer 077-359 6666 datum 30 september 2015 registratienr.:

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Arbeidsintegratie PrOBaat. Dr. Aletta Jacobscollege, Afdeling Praktijkonderwijs

Arbeidsintegratie PrOBaat. Dr. Aletta Jacobscollege, Afdeling Praktijkonderwijs BESTEK Arbeidsintegratie PrOBaat ten behoeve van Dr. Aletta Jacobscollege, Afdeling Praktijkonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opdrachtomschrijving 4 3. Selectie en gunning 6 3.1 Beoordeling 6 3.2

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Programma van Eisen. Ondersteuning ESF subsidies. 16 februari 2005 versie 1.3

Programma van Eisen. Ondersteuning ESF subsidies. 16 februari 2005 versie 1.3 Programma van Eisen Ondersteuning ESF subsidies 16 februari 2005 versie 1.3 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanbesteding 3 1.2 Werkwijze gemeente Oosterhout 3 1.3 Gunning 4 2. Omschrijving levering 2.1

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum.

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kavel G2a in Leidsche Rijn Centrum wordt uitgegeven voor een kinderdagverblijf. Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor deze kavel G2a aan. Door

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Verzoek tot Offerte CEP 4

Verzoek tot Offerte CEP 4 CEP 4 7 april 2015 Revisie 1 CEP 4 Page 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Leveringsomvang & Specificaties... 3 3 Bepalingen en voorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Communicatie... 4 3.2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware]

Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware] Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware] Raamovereenkomst Werkplekhardware Pagina 1 van 4 RAAMOVEREENKOMST [LEVERANCIER - ONDERWERP] De ondergetekenden: Stichting Saxion, statutair gevestigd te

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Inleiding en achtergrond Het doel van het product Informatie Publicatie Model 4.0 voor Vergunningen, hierna te noemen IPM 4.0 (ICTUprogramma Overheid

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES BIJLAGEN BIJLAGE A: BIJLAGE B: BIJLAGE C: BIJLAGE D: BIJLAGE E: BIJLAGE F: BIJLAGE G: BIJLAGE H: BIJLAGE I: BIJLAGE J: BIJLAGE K: BIJLAGE L: CHECKLIST AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Eindrapport Elektronische leeromgeving

Eindrapport Elektronische leeromgeving Eindrapport Elektronische leeromgeving naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 14 oktober 2013 Publicatiedatum RFI: 18 juli 2013 TenderNed-kenmerk RFI: 20688 Inleiding Op 18

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum De gemeente Utrecht wil deze kavels laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wil hierbij een kans bieden aan diverse

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2 Nota van Inlichtingen 2 n.a.v. Offerteaanvraag inzake de Europese aanbesteding IBT/LBB LAARZEN t.b.v.leden Interne Bijstand Teams en Landelijke Bijzondere Bijstand van de Dienst Justitiële inrichtingen

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie