TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012"

Transcriptie

1 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan Gemeentebudget Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan en het budget is een bevoegdheid van de raad. De beleidsnota 2013 van de gemeente Leopoldsburg wordt vastgesteld. Het meerjarig financieel beleidsplan van de gemeente Leopoldsburg wordt vastgesteld en geeft eind 2015 een algemeen resultaat van ,08 euro met daarnaast een gewoon reservefonds van ,83 euro. Het budget 2013 van de gemeente Leopoldsburg wordt vastgesteld en geeft het volgende resultaat: - gewone dienst: ,63 euro, - buitengewone dienst: ,05 euro; 1.2 OCMW Beleidsnota 2013 (budget 2013) kennisneming. De beleidsnota 2013 (budget 2013) wordt toegelicht ; De budgetten blijven binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in het meerjarenplan. De raad neemt kennis van het budget 2013 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Leopoldsburg, zoals ze door de ocmw-raad werd vastgesteld in zitting van 18 december De gemeentelijke bijdrage bedraagt ,95 euro en wordt opgenomen in het gemeentebudget VZW Cultureel Centrum Leopoldsburg budget Conform de overeenkomst tussen de gemeente Leopoldsburg en de VZW Cultureel Centrum waarbij door de gemeente het beheer en de animatie van de culturele infrastructuur wordt toevertrouwd aan de VZW Cultureel Centrum, wordt het budget van de VZW aan de raad voorgelegd. Het budget 2013 van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de algemene vergadering in zitting van 13 december 2012, wordt goedgekeurd. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2013 bedraagt euro. 1.4 VZW Sportaccommodaties Leopoldsburg budget Conform de overeenkomst tussen de gemeente Leopoldsburg en de VZW Sportaccommodaties waarbij door de gemeente het beheer en de animatie van de sport infrastructuur wordt toevertrouwd aan de VZW Sportaccommodaties, wordt het budget van de VZW aan de raad voorgelegd. Het budget 2013 van de VZW Sportaccommodaties, met een gemeentelijke bijdrage van euro, vastgesteld door de algemene vergadering in zitting van 5 november 2012, wordt goedgekeurd. Deze gemeentelijke bijdrage wordt samengesteld als volgt: - een werkingstoelage van euro, en - een investeringstoelage van euro. 1.5 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat aanslagjaar Aan de gemeenteraad wordt een ongewijzigde personenbelasting voorgelegd. Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting wordt vastgesteld op 8% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

2 1.6 Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest aanslagjaar Aan de gemeenteraad worden ongewijzigde opcentiemen op de onroerende voorheffing voorgelegd. Voor het dienstjaar 2013 worden ten behoeve van de gemeente Leopoldsburg, 1350 opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest geheven. 1.7 Investeringstoelage aan het MKOK - Museum uit Leopoldsburg. Het museum MKOK Leopoldsburg heeft aan haar gebouwen onderhoudswerken laten uitvoeren. De gemeente wil dit project ondersteunen met een investeringstoelage van euro. Aan het MKOK-Museum uit Leopoldsburg zal voor het dienstjaar 2012 een investeringstoelage worden toegekend van euro Deze investeringstoelage zal uitbetaald worden op voorlegging van facturen. 1.8 Investeringstoelage aan de VZW Kamp van Beverlo uit Leopoldsburg. Het museum Kamp Van Beverlo vzw heeft aan haar gebouwen onderhoudswerken laten uitvoeren. De gemeente wil dit project ondersteunen met een investeringstoelage van euro. Aan het museum Kamp Van Beverlo vzw uit Leopoldsburg zal voor het dienstjaar 2012 een investeringstoelage worden toegekend van euro Deze investeringstoelage zal uitbetaald worden op voorlegging van facturen. 1.9 Aanpassing tarieven dringend ambulancevervoer. Jaarlijks stelt de overheidsdienst Volksgezondheid een indexatie van deze tarieven voor De tarieven voor het vervoer per ambulance, zoals voorgeschreven in de omzendbrief van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Directoraat-Generaal basisgezondheidszorg & Crisisbeheer, ref.: ICM/AMU/2012, zullen door de gemeente Leopoldsburg worden toegepast vanaf 1 januari 2013: - het forfaitair bedrag voor de eerste 10 km : 60,50 - vanaf de 11de km: 6,04 /km - vanaf de 21ste km: 4.62 /km - paar elektroden automatische externe defibrillator: 57, OCMW Budgetwijziging 1 en 2 dienstjaar 2012 Kennisneming. De raad neemt kennis van de wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget 2012 (nrs. 1 en2) van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Leopoldsburg, zoals ze door de OCMWraad vastgesteld werd in zitting van 27 november De budgetten blijven binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in het meerjarenplan. 2. ADMINISTRATIE 2.1 Automatisatie: uitbreiding virtualisatie van verschillende servers - fase 1 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. In de loop van het jaar 2010 werd de eerste stap naar virtualisatie van de aanwezige servers gezet nl. de vervanging van de bestaande mail- en linuxserver. In samenwerking met Cipal werd er nagegaan op welke manier de uitbreiding van de virtualisatie van de verschillende servers (zowel voor de gemeente als het ocmw) verder kan aangepakt worden. Voor het dienstjaar 2013 werd geopteerd om de fase 1 uit te voeren nl.: Vervanging oude 2003 DC/File/Print/App-server, onderhoudscontract loopt af + nood aan extra opslag => uitbreiding RAM geheugen HOST1 + SAN Opgelegde BBC implementatie moet voorzien worden => extra virtuele Linux server nodig Omschakeling naar Hera 3 vereist nieuwe hardware (oude hera soft staat op 2003 server en maakt gebruik van het niet meer ondersteunde access 97)=> extra virtuele Linux server

3 Overgebleven externe locaties centraliseren: Sportdienst met Recreatix SQL-server integreren => extra virtuele win 2008 server Cultureel centrum + data + providex integreren => extra virtuele 2008 server BackUp systeem kan bijkomende data niet meer verwerken => vervanging taperobot + upgrade backup software Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr / van 5 december 2012 en de raming voor de opdracht Administratie-Automatisatie: Uitbreiding virtualisatie van verschillende servers - fase 1, opgesteld door de ICT-dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt of ,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 2.2 Automatisatie: implementatie en installatie software BBC: Olympus, Mercurius budgethouderschap en algemene boekhouding - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Om te beantwoorden aan de richtlijnen binnen het gemeente-, provincie- en OCMW-decreet moet er nieuwe software aangekocht worden ter ondersteuning van de beleids- en beheerscyclus of BBC en dit zowel voor de gemeente als voor het O.C.M.W.. De BBC-omgeving bestaat uit de Olympus- en de Mercurius modules. De gemeentelijke ICT-dienst heeft in samenwerking met Cipal voor deze aankoop een bestek en raming opgesteld. Gezien het hier om een aanvulling/uitbreiding gaat van bestaande software op de financiële dienst, is het om technische redenen wenselijk om deze opdracht onderhands te gunnen aan de bestaande leverancier-installateur van de basissoftware. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr / van 7 december 2012 en de raming voor de opdracht Administratie-automatisatie: implementatie en installatie BBC: Olympus, Mercurius budgethouderschap en algemene boekhouding, opgesteld door de ICT-dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt ,30 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 3. WEGEN VERKEER 3.1 Het rioleringsproject Op t Zand R/ goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Het studiebureau Grontmij heeft een bestek en raming opgesteld voor de rioleringswerken Op t Zand. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Rioleringsproject 'Op 't Zand - R/001203, opgesteld door de ontwerper, Grontmij. De lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt ,68 incl. btw, waarvan ,99 incl btw ten laste is van het gemeentebestuur. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 3.2 Het rioleringsproject Op t Zand R/ goedkeuring aangepaste raming ereloon ontwerper Het studiebureau Grontmij heeft een bestek en raming opgesteld voor het riolerings- en wegenisproject Op 't Zand R/ Het ereloonpercentage werd vastgesteld op 7,41930 % en een aanpassingscoëfficient van 0,85. De aangepaste raming van ,58 voor de opdracht Studiekosten riolering Op 't Zand wordt goedgekeurd; ,30 incl btw hiervan is ten laste van het gemeentebestuur. 4. SPORT Erkenning sportverenigingen goedkeuring. De Sportdienst Leopoldsburg geeft ter goedkeuring aan de Gemeenteraad de erkenning van 4 sportverenigingen. Alle clubs die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie zijn automatisch erkend, de clubs die niet aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie moeten door de gemeente erkend worden indien ze voor toelage in aanmerking willen komen.

4 De gemeenteraad erkend volgende verenigingen als sportvereniging: Erkeningsnr. sporttak Naam LEOSC 45 Petanque Ware Vrienden Petanqueclub LEOSC 46 Voetbal Kamp United LEOSC 47 Paardrijden Boskantruiters Leopoldsburg LEOSC 48 Voetbal Veteranen Ex. Heppen 5. PLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK Collectievorming gemeentelijke openbare bibliotheek dienstjaar Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze. De gemeentelijke bibliotheek koopt jaarlijks boeken, cd s en dvd s aan om de bezoekers een zowel kwalitatieve als brede waaier van recente werken aan te bieden. Het krediet voor de aanvulling van de collectie in 2013 wordt voorzien in het exploitatiebudget Het budget voor de volgende dienstjaren 2014 en 2015 wordt telkens ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht collectievorming gemeentelijke openbare bibliotheek dienstjaar De lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt ,00 incl. btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 6. EREDIENSTEN De kerk O. L. Vrouw Ten Hemelopneming, welke eigendom is van de gemeente Leopoldsburg, werd bij besluit van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn op 22 juni 1999 erkend als bescherm monument. Eén van absolute voorwaarden voor het goede behoud van dit monument is dat er dient overgegaan te worden tot het uitvoeren van restauratiewerken aan deze kerk. De gemeenteraad van 6 juli 1999 heeft dan ook besloten om principieel over te gaan tot het uitvoeren van restauratiewerken aan voornoemde kerk. Daar deze kerk erkend is als beschermd monument kunnen voor deze restauratiewerken subsidies bekomen worden. Het percentage dat de gemeente als restauratiepremie krijgt is; - vanwege het Vlaams Gewest : 60 % - vanwege de provincie Limburg : 20 % Het lokaal bestuur (in dit geval de gemeente Leopoldsburg die aanbestedende overheid en eigenaar is) moet zelf instaan voor de resterende 20 %. Na enkele voorontwerpen en pre-adviezen, van de hogere overheid, werd voor de fase 1 lot 1,2 en 3:, een definitief ontwerp ingediend omvattende: het lastenboek, de samenvattende meetstaat, de uitvoeringsplannen en de raming. 6.1 Restauratiewerken aan de kerk O.L.V. ten Hemelopneming - Fase 1: Lot 1: Daken en hogere geveldelen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring wordt verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en aan de raming voor de opdracht Eredienst: restauratie kerk O.L.V. ten Hemelopneming - Fase 1: Lot 1: Daken en hogere geveldelen, opgesteld door de ontwerper, Tijdelijke Vereniging Architecten, Maarschalk Fochstraat 16 te 3970 Leopoldsburg. De totale raming bedraagt ,20 excl. btw of ,67 incl. 21% btw. Deze restauratiewerken worden gegund bij wijze van beperkte aanbesteding. 6.2 Restauratiewerken kerk O.L.V. Ten Hemelopneming - fase 1 - Lot 2: glasramen hogere geveldelen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

5 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr / van 13 november 2012 en aan de raming voor de opdracht Eredienst: restauratiewerken kerk O.L.V. Ten Hemelopneming - fase 1 - Lot 2: glasramen hogere geveldelen, opgesteld door de ontwerper, Tijdelijke Vereniging Architecten, Maarschalk Fochstraat 16 te 3970 Leopoldsburg. De lastvoorwaarden worden. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,74 incl. 21% btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de beperkte aanbesteding. 6.3 Restauratiewerken kerk O.L.V. Ten Hemelopneming - fase 1 - Lot 3: rioleringswerken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr / van 13 november 2012 en de raming voor de opdracht Eredienst: restauratiewerken kerk O.L.V. Ten Hemelopneming - fase 1 - Lot 3: rioleringswedrken, opgesteld door de ontwerper, Tijdelijke Vereniging Architecten, Maarschalk Fochstraat 16 te 3970 Leopoldsburg. De lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt ,95 excl. btw of ,46 incl. 21% btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 7. MILIEU 7.1 Retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan huis en op afroep aanpassing tarief PMD-rol. De verkoopprijs voor PMD-zakken is in het ganse werkingsgebied van Limburg.net identiek. Door de prijswijziging is een aanpassing aan het besluit dat de tarieven bepaald noodzakelijk. Artikel 6 1. van ons besluit van 18 november 2009 zoals gewijzigd bij besluit van 5 januari 2011 wordt als volgt gewijzigd: Voor de ophaling aan huis van PMD-afval moet gebruik worden gemaakt van PMD-zakken, waarvoor de retributie is vastgesteld op 3,00 EUR/rol van 20 zakken van 60 liter. Scholen en verenigingen kunnen PMDzaken aankopen aan 3,00 EUR/rol van 10 zakken van 120 liter. 7.2 Opheffing van de gemeentelijke premiereglementen Instandhouden van bewoonde zwaluwnesten en bio-ecologische bouwmaterialen. Sinds 1 juni 2008 bestaat er het beloningssysteem van de e-portemonnee. De voorbije jaren werden nog andere premiereglementen verschoven van een geldelijke subsidie naar dit puntensysteem, t.w.: zonneenergie, hemelwaterputten, cleanen van stookolietanks (tankslag) en de aankoop van een hakselaar. Nu worden ook deze premiereglementen opgeheven en verschoven naar de e-portemonnee. Op deze manier wordt de inzet van de diensten en de middelen geoptimaliseerd. Onze besluiten van 28 november 2006 inzake een subsidiereglement voor het instandhouden van bewoonde zwaluwnesten en inzake een subsidiereglement voor bio-ecologische bouwmaterialen worden opgeheven per 31 december Volledige dossiers ingediend tot en met 31 december 2012, worden afgehandeld volgens het reglement dat tot die datum geldig was. 8. PATRIMONIUM 8.1 Aandeel gemeente in de aanlegkosten en het bekomen van bouwgrond (2 kavels) in de verkaveling Pater Asteerstraat. Verkavelingsvergunning van 13 augustus 2010 afgeleverd aan de heer Paul De Nil i.n.v. Imwo Invest NV, Kapelanielaan 9 te 9140 Temse tot het verkavelen van gronden en het aanleggen van nieuwe wegenis gelegen te 3970 Leopoldsburg, binnengebied tussen Georges Lemmensstraat-Lommelsesteenweg- Sparrenstraat-Kerkhovenweg, thans Pater Asteerstraat. De gemeente is eigenaar van het aanpalende perceel Sie A nr A gelegen langs de Kerkhovenweg en de Georges Lemmensstraat. Een deel van dit perceel kan door het aanleggen van de nieuwe wegenis ontsloten worden via de Pater Asteerstraat; zodoende worden er twee extra bouwkavels ten voordele van de gemeente gecreëerd.

6 Goedkeuring wordt verleend aan de verrekening van het aandeel van de gemeente in de aanlegkosten en het bekomen van bouwgrond (2 kavels) in de verkaveling Pater Asteerstraat. Het aandeel in de aanlegkosten per kavel ten bedrage van ,12 incl. 21 % btw wordt betaald op rekening van enerzijds LESCO NV en anderzijds IMWO-INVEST en het aandeel in het bekomen van bouwgrond ten bedrage van ,00 wordt gestort op rekening van notaris Vankrunskelsven. 8.2 Straatnaamwijziging gedeelte Op t Zand Toekennen nieuwe straatnaam. Door recent toegekende stedenbouwkundige vergunningen levert de huisnummering in de straat Op t Zand een probleem op; er zijn geen vrije huisnummers meer beschikbaar. De straat bestaat bovendien uit 3 straatgedeeltes en hierdoor is een onduidelijke situatie ontstaan. Als nieuwe straatnaam wordt voorgesteld: Zwarte Spechtstraat, voor het gedeelte dat de verbinding vormt tussen de Groenstraat en het zwembad de Merel en de korte zijweg zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 9. PERSONEEL 9.1. Rechtspositieregeling Vaststelling salarisschaal gemeentesecretaris en financieel beheerder Goedkeuring. Door het overschrijden van de kaap van inwoners, worden de weddes van de uitvoerende mandatarissen en decretale graden aangepast. Deze verhogingen zijn decretaal opgelegd en dus verworven. Aangezien de weddes van de decretale graden opgenomen zijn in de rechtspositieregeling, moet artikel 169 van deze RPR aangepast worden. De rechtpositieregeling zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 4 mei 2011 wordt met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd als volgt: Artikel 169, eerste en tweede lid worden vervangen als volgt: De salarisschaal van de gemeentesecretaris wordt vastgesteld tussen het volgende minimum en maximum: gemeenten van tot inwoners, tussen ,33 en ,74 euro en wordt gespreid over 15 jaar; De salarisschaal van de financieel beheerder wordt vastgesteld tussen het volgende minimum en maximum: gemeenten van tot inwoners, tussen ,54 en ,29 euro en wordt gespreid over 15 jaar. 10. TOEGEVOEGDE PUNTEN 10.1 Indienen klacht tegen onbekenden in verband met luchtproblematiek zwembad De merel Vastleggen tijdstippen luchtanalyses zwembad De Merel door erkend Labo Aankoop digitaal lichtscherm met automatische meting van temperatuur water, lucht en luchtvochtigheid voor zwembad de merel Camera bewaking fietsenstalling naast het station. 11. VERSLAG VORIGE VERGADERING

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie