1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen""

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) 14226/14 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2514e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 15 en 16 oktober 2014 Tijd: 9.00, Plaats: Brussel A. WOENSDAG 15 OKTOBER 2014 (9.00 uur) 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen" 2. Ontwerpnotulen van Raadszittingen ( ) a) 3330e zitting van de Raad van de Europese Unie (Buitenlandse Zaken), gehouden te Brussel op 22 juli /1/14 REV 1 PV/CONS 41 RELEX 625 b) 3331e zitting van de Raad van de Europese Unie (Algemene Zaken), gehouden te Brussel op 23 juli /1/14 REV 1 PV/CONS /14 ADD 1 REV 1 PV/CONS 42 +COR 1 (nl,pl,sl) c) 3332e zitting van de Raad van de Europese Unie (Buitenlandse Zaken), gehouden te Brussel op 15 augustus /14 PV/CONS 43 RELEX COR 1 (fi) + COR 2 (sv) I 14226/14 gys/zr/dp 1

2 3. Zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie Zaak C-371/14 (APEX.) = Verwijzing naar een prejudiciële vraag van het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) 13946/14 JUR 704 COMER Zaak voor het Gerecht van de Europese Unie Zaak T-168/12 (Georgias e.a. tegen Raad en Commissie) 13951/14 JUR 705 RELEX 801 COAFR Resoluties, besluiten en adviezen die het Europees Parlement heeft aangenomen tijdens zijn vergaderperiode in Straatsburg van 15 tot en met 18 september /14 PE-RE Transparantie - Toegang van het publiek tot documenten Confirmatief verzoek nr. 27/c/01/ /14 INF 275 API Transparantie - Toegang van het publiek tot documenten Confirmatief verzoek nr. 28/c/01/ /14 INF 287 API Mandaat van de Ad-hocgroep gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) 13877/14 EF 247 ECOFIN Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/002 BE/Carsid, België) - Voorstel voor kredietoverschrijving Nr. DEC 26/2014 binnen afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor /14 FIN 705 INST 477 PE-L Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/006 FR/PSA) - Voorstel voor kredietoverschrijving Nr. DEC 28/2014 binnen afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor /14 FIN 706 INST 478 PE-L /14 gys/zr/dp 2

3 11. Amendementen van het Europees Parlement op het standpunt van de Raad betreffende de ontwerpbegroting voor /14 FIN 724 INST 492 PE-L Amendementen van het Europees Parlement op het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting Nr. 2 bij de algemene begroting voor /14 FIN 725 INST 493 PE-L Ontwerpconclusies van de Raad over Speciaal verslag Nr. 6/2014 van de Europese Rekenkamer: "Heeft de steun met middelen voor cohesiebeleid voor opwekking van hernieuwbare energie goede resultaten opgeleverd?" 13856/14 FIN 702 FSTR 59 FC 40 REGIO 110 ENV 801 ENER Ontwerpconclusies van de Raad over het bestuur van macroregionale strategieën 13374/14 FSTR 53 FC 34 REGIO 102 SOC 639 AGRISTR 44 PECHE Gedelegeerde verordening (EU) nr. /.. van de Commissie van 4 juni 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de gegevens die moeten worden verstrekt bij de uitoefening van het recht van vestiging en van het vrij verrichten van diensten - Voornemen geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling 13968/14 EF 250 ECOFIN 886 DELACT /14 EF 214 ECOFIN 783 DELACT Gedelegeerde verordening (EU) nr. /.. van de Commissie van 4 juni 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de bepaling van de geografische locatie van de relevante kredietblootstellingen voor de berekening van instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbufferpercentages - Voornemen geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling 13975/14 EF 251 ECOFIN 889 DELACT /14 EF 215 ECOFIN 784 DELACT COR 1 (da) 17. Gedelegeerde verordening (EU) nr. /.. van de Commissie van tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het bepalen van de totale blootstelling aan een cliënt of een groep van verbonden cliënten met betrekking tot transacties met onderliggende activa - Voornemen geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling 14037/14 EF 254 ECOFIN 895 DELACT /14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT Ontwerpconclusies van de Raad betreffende Speciaal verslag nr. 3/2014 van de Rekenkamer, getiteld "Lessen uit de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) door de Europese Commissie" 13938/14 JAI 738 SIRIS 69 SCHENGEN 36 COMIX /14 gys/zr/dp 3

4 19. Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Cyprus 13725/14 JAI 720 DAPIX 133 CRIMORG 91 ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM /14 JAI 698 DAPIX 129 CRIMORG 90 ENFOPOL 286 ENFOCUSTOM /14 JAI 665 DAPIX 114 CRIMORG 79 ENFOPOL 264 ENFOCUSTOM Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Estland 13731/14 JAI 722 DAPIX 135 CRIMORG 93 ENFOPOL 300 ENFOCUSTOM /14 JAI 721 DAPIX 134 CRIMORG 92 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM /14 JAI 685 DAPIX 125 CRIMORG 87 ENFOPOL 281 ENFOCUSTOM Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (eerste lezing) (WH + V) a) van het standpunt van de Raad in eerste lezing b) van de motivering van de Raad 14074/14 CODEC 1980 TRANS ADD /14 TRANS 345 CODEC ADD Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 374/2014 tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne (eerste lezing) - Goedkeuring van de definitieve compromistekst 14194/14 WTO 273 COEST 368 NIS 48 CODEC Ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2014 en van de derde tranche voor /14 ACP 155 FIN 728 PTOM /14 ACP 154 FIN 727 PTOM Ontwerpconclusies van de Raad over Afghanistan 14167/14 ASIE 63 COASI 126 PESC 1046 CIVCOM 200 COHOM 140 COPS /14 gys/zr/dp 4

5 25. Zeventiende voortgangsverslag betreffende de uitvoering van de strategie van de EU ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor (2014/I) 14090/14 PESC 1024 CODUN 34 COARM /14 CODUN 33 COARM 148 PESC COR Concept van de operaties (Conops) voor de GVDB-missie EUAM Ukraine 14061/14 COPS 243 CIVCOM 193 CSDP/PSDC 563 PESC 1022 RELEX 817 COEST 359 EUAM UKRAINE /14 COPS 231 CIVCOM 180 CSDP/PSDC 539 PESC 989 COEST 349 RELEX 784 EUAM UKRAINE 11 RESTREINT UE 27. Concept van de operaties (Conops) voor de GVDB-missie EUCAP SAHEL Mali 14119/14 COPS 248 CIVCOM 196 PESC 1032 CSDP/PSDC 571 RELEX 821 COAFR 281 EUCAP MALI /14 COPS 247 CIVCOM 195 PESC 1030 CSDP/PSDC 568 RELEX 820 COAFR 279 EUCAP MALI 8 RESTREINT UE 28. (evt.) Twintigste zesmaandelijkse evaluatieverslag van de hoge vertegenwoordiger over operatie ALTHEA 14007/14 CSDP/PSDC 558 PESC 1019 BIH Uitvoeringsbesluit van de Raad tot uitvoering van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië - Uitvoeringsverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) nr. 356/2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië 13871/2/14 REV 2 PESC 1002 RELEX 797 COAFR 272 CONUN 158 COARM 157 FIN /14 PESC 995 COAFR 267 CONUN 153 COARM 153 FIN /14 PESC 997 RELEX 792 COAFR 269 CONUN 155 COARM 155 FIN Besluit EUTM MALI/3/2014 van het Politiek en Veiligheidscomité houdende benoeming van de EU-missiecommandant voor de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) en tot intrekking van Besluit EUTM MALI/1/ Machtiging tot bekendmaking in het Publicatieblad ( ) 14131/14 CSDP/PSDC 573 PESC 1037 COAFR 282 RELEX 824 EUTM MALI 16 PSC DEC 47 CONUN /14 CSDP/PSDC 537 PESC 986 COAFR 264 RELEX 781 EUTM MALI 15 PSC DEC 45 CONUN Besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië 14262/14 PESC 1056 COEST /14 PESC 1048 COEST 367 ( ) Over dit punt kan het Coreper een procedurebesluit aannemen overeenkomstig artikel 19, lid 7, van het reglement van orde van de Raad /14 gys/zr/dp 5

6 32. Voorbereiding van de zitting van de Raad (Algemene Zaken) op 21 oktober 2014 II a) Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op oktober 2014 (besloten zitting) - Ontwerpconclusies 12782/14 CO EUR-PREP 30 b) Follow-up van de Europese Raad van juni Thematisch debat over de prioriteiten op de strategische agenda - Europa van vrijheid, veiligheid en recht 14208/14 CO EUR-PREP 36 JAI 769 POLGEN 138 c) Andere punten in verband met de Raadszitting 33. Betrekkingen met het Europees Parlement (oktober 2014) 14036/14 PE 351 INST 490 POLGEN 137 CODEC Follow-up van de zitting van de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 9/10 oktober Follow-up van de zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken) van 14 oktober Presentatie van de agenda van de zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken) op 7 november Besluit van de Raad tot vaststelling van het door de Europese Unie in het comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot de intrekking van de bezwaren van de Unie tegen het afvoeren van drie instanties van de lijst in bijlage 3 van Japan bij aanhangsel I van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 12861/14 WTO 238 MAP 36 MI /14 gys/zr/dp 6

7 B. DONDERDAG 16 OKTOBER 2014 (10.00 uur) 38. Voorbereiding van de zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken) op 20 oktober 2014 a) Ebola (besloten zitting) b) Oekraïne c) Irak/Syrië/ISIL d) Vredesproces in het Midden-Oosten/Gaza e) Libië - Ontwerpconclusies van de Raad 14237/14 LIBYE 12 COMAG 86 PESC 1051 f) Andere punten in verband met de Raadszitting 39. Ontwerp van gewijzigde begrotingen nr. 3 en nr. 5 bij de algemene begroting 2014 II 14226/14 gys/zr/dp 7

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 8 oktober 2014 Tijd: 10.30 Plaats: 2513e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 18 januari 2017 (OR. en) 5324/1/17 REV 1 OJ CRP2 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 19 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 juni 2016 (OR. en) 10700/1/16 REV 1 OJ CRP2 24 COMIX 487 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 30 juni 2016 Tijd: 11.00 Plaats: 2592e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 mei 2012 (10.05) (OR. en) 9606/1/12 REV 1 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 7 februari 2017 (OR. en) 5974/17 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juli 2015 (OR. fr) 10856/1/15 REV 1 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2551 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum: 16

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2010 (23.10) (OR.fr) 6723/10 OJ/CRP2 8 COMIX 145 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2356e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2356e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2011 (17.03) (OR. en) 7760/1/11 REV 1 OJ/CRP2 10 COMIX 163 HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2356e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur)

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2017 (OR. en) 9727/1/17 REV 1 OJ CRP2 20 COMIX 394 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2630e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2005 (22.11) (OR. en) 14428/05 OJ/CRP2 41 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2119e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (tweede deel)

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2011 (10.11) (OR. fr) 16414/2/11 REV 2 OJ/CRP2 38 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 2 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 1 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 1 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2011 (09.11) (OR. fr) 16414/1/11 REV 1 OJ/CRP2 38 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 1 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 8 december 2014 (OR. en) 16671/14 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2522e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 9, 10 en 11

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9606/12 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) datum: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 2 oktober 2017 (OR. en) 12768/17 OJ CRP2 33 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 4 oktober 2017 Tijd: 10.15 Plaats: 2643e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 14 maart 2017 (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2620e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1984e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 3 februari 2015 (OR. en) 5823/1/15 REV 1 OJ/CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2528e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 VOORLOPIGE AGE DA Vergadering: 2265e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel, woensdag

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 15 november 2016 (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 9 december 2014 (OR. en) 16671/1/14 REV 1 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2522e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 9,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2606e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2624e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 11 september 2015 (OR. fr) 11850/15 PTS A 62 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3407e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Datum: 14 september 2015 Plaats:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2015 (OR. fr) 14792/15 OJ/CRP2 43 COMIX 642 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2566 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2010 (OR. fr) 15685/10 OJ/CRP2 37 COMIX 713 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II.

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II. Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 13120/16 OJ CRP2 33 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2016 (OR. en) 13600/16 OJ CRP2 34 COMIX 690 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2602e zitting van het COMITÉ van PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2003 (08.10) (OR. en) 13260/03 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2024e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en) 9642/16 OJ CRP2 20 COMIX 414 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 1 juni 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2588e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen'

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen' RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, 28 maart 2011 (29.03) (OR. en) 8301/11 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2358e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 20 oktober 2015 (OR. fr) 13180/1/15 REV 1 OJ/CRP2 37 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 21 oktober 2015 Tijd: 9.30 Plaats: 2560e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 september 2007 12698/07 OJ/CRP2 31 COMIX 774 BERICHT VOORLOPIGE AGENDA Aan: 2196e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: woensdag

Nadere informatie

11168/1/17 REV 1 van/sv 1 GIP 1B

11168/1/17 REV 1 van/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 11 juli 2017 (OR. en) 11168/1/17 REV 1 OJ CRP2 26 COMIX 518 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 juli 2017 Tijd: 9.00 Plaats: 2636e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 27 maart 2017 (OR. en) 7708/17 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 29 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2622e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2007 (13.02) (OR. en) 6230/07 OJ/CRP2 6 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2172e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 15236/1/16 REV 1 OJ CRP2 40 COMIX 806 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 7 december 2016 Tijd: 9.00 Plaats: 2608e vergadering van het COMITÉ VAN

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 9 oktober 2017 (OR. en) 13013/17 OJ CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 oktober 2017 Tijd: 10.30 Plaats: 2644e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Nr. 1 Vergadering: 2389e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Nr. 1 Vergadering: 2389e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2011 (12.12) (OR. fr) 18403/1/11 REV 1 OJ/CRP2 43 COMIX 829 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Nr. 1 Vergadering: 2389e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 oktober 2011 (24.10) (OR. fr) 15883/11 OJ/CRP2 36 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2016 (OR. ) 8620/16 OJ CRP2 17 COMIX 337 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 mei 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2585E vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 13 juni 2016 (OR. en) 10238/16 OJ CRP2 22 COMIX 451 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 juni 2016 Tijd: 9.30 Plaats: 2590e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 10178/17 OJ CRP2 22 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 en 15 juni 2017 Tijd: 15.00, 9.00 Plaats: 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) 13908/16 PTS A 84 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 8 november 2016 Plaats: 3495e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2006 (OR. en) 14502/06 PTS A 51 LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de 1888e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA van de 1888e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 september 2000 (20.09) (OR. fr) 11372/00 LIMITE OJ/CRP2 31 (2e deel) VOORLOPIGE AGENDA van de 1888e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2003 (24.06) (OR. en) 10798/03 OJ/CRP 22 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2014e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 mei 2012 (29.05) (OR. en) 10433/12 OJ/CRP2 20 COMIX 328 VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) 14102/16 OJ CRP2 36 COMIX 727 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 november 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2604e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1968e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1968e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2002 (11.06) (OR. fr) 9724/02 OJ/CRP2 23 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1968e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2010 (OR. fr) 12394/10 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 april 2002 (23.04) (OR. fr) 8201/02 OJ/CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1960e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2014 (OR. en) 15304/14 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2518e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 10, 12 en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2076e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (deel 2) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (OR.fr) 16790/1/10 REV 1 OJ/CRP2 41 COMIX 780 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2342e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2343e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2343e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2010 (30.11) (OR. fr) 17181/10 OJ/CRP2 42 COMIX 794 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2343e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2016 (OR. en) 10906/16 OJ CRP2 25 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 7 juli 2016 Tijd: 9.30 Plaats: 2593e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2019 (OR. en) 9612/19 OJ CRP2 20 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) 1. Goedkeuring

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2012 (20.06) (OR. en) 11531/1/12 REV 1 OJ/CRP2 23 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10178/1/17 REV 1 OJ CRP2 22 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 en 15 juni 2017 Tijd: 15.00, 9.00 Plaats: 2632e vergadering van het COMITÉ VAN

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 februari 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 20 februari 2019

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up Raad van de Europese Unie Brussel, 24 juni 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS Europagebouw, Brussel 26 juni 2019 (9.00) 1. van de agenda van

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II) Brussel, 4 februari 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) 1. van de agenda van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2072e zitting van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2019 (OR. en) 11046/19 OJ CRP2 26 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Justus Lipsiusgebouw, Brussel 10 juli 2019 (9.30) Europagebouw,

Nadere informatie

14391/16 VER/mt 1 GIP 1B

14391/16 VER/mt 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 14 november 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: 16 en 18

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 3. Zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken), 13 en 14 mei 2019: voorbereiding

Punten ter bespreking (II) 3. Zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken), 13 en 14 mei 2019: voorbereiding Raad van de Europese Unie Brussel, 3 mei 2019 (OR. en) 9009/19 OJ CRP2 17 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 7 mei 2019 (10.00) 1. Goedkeuring

Nadere informatie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2008 (08.10) (OR. fr) 13758/08 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2245e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juli 2017 (OR. ) 11168/17 OJ CRP2 26 COMIX 518 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 juli 2017 Tijd: 9.00 Plaats: 2636e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2016 (OR. en) 7787/16 OJ CRP2 13 COMIX 273 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 13 april 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2581e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 mei 2011 (11.05) (OR. en) 9909/1/11 REV 1 OJ/CRP2 17 COMIX 305 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag Raad van de Europese Unie Brussel, 5 maart 2019 (OR. en) 7065/1/19 REV 1 OJ CRP2 9 COMIX 138 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 en 8 maart

Nadere informatie

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2017 (OR. en) 13580/1/17 REV 1 OJ CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2646e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 25

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juni 2019 (OR. en) 10110/19 OJ CRP2 22 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 11, 12 en 13 juni 2019 (10.30,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juli 2000 (25.07) (OR. fr) 10600/00 LIMITE OJ/CRP2 28 (2e deel) VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 8 november 2017 (10.00)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 8 november 2017 (10.00) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 november 2017 13975/17 OJ CRP2 37 COMIX 740 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 8 november 2017 (10.00) 1.

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10.

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2001 (23.10) (OR. fr) 13037/01 OJ/CRP 36 VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2008 (OR. en) 9111/08 PTS A 21 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 24 maart 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3528e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: 27 en 28 maart

Nadere informatie

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 juli 2002 (23.07) (OR. en) 11183/02 OJ/CRP2 29 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1974e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (TWEEDE DEEL) Brussel,

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 november 2017 14963/17 OJ CRP2 40 COMIX 796 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 november en 1 december

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 6235/17 PTS A 9 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 17 februari 2017 Plaats: 3518e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken,

Nadere informatie

14966/16 oms/fb 1 GIP 1B

14966/16 oms/fb 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 november 2016 (OR. en) 14966/16 OJ CRP2 39 COMIX 786 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2607e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 juli 2011 (OR. en) 12507/11 PTS A 71 LIJST VA A-PU TE Betreft: 3105e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 december 2003 (03.12) (OR. en) 15460/03 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2032e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10.

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2003 (17.12) (OR. en) 16137/03 OJ/CRP2 45 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel,

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Brussel, 11 juni 2019 (OR. en) 10110/1/19 REV 1 OJ CRP2 22 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 11, 12 en 13 juni 2019 (10.30, 9.45, 10.00) 1.

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2017 (OR. en) 5737/17 OJ CRP1 4 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 1 februari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2614e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 september 2011 (OR. fr) 14093/1/11 REV 1 OJ/CRP2 30 COMIX 563 VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN-

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 17 januari 2017 (OR. en) 5325/17 OJ CRP1 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 20 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Eurpese Unie Brussel, 13 februari 2017 (OR. en) 6234/17 OJ CRP2 6 COMIX 110 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 februari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2616e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 22 mei 2017 (OR. en) 9568/17 OJ CRP2 19 COMIX 376 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 24 mei 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2629e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 3 en 4 juli 2019 (10.00, 9.00)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 3 en 4 juli 2019 (10.00, 9.00) Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 3 en 4 juli 2019 (10.00, 9.00)

Nadere informatie

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 40 ECOFIN 702 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3480e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE EN

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie