VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF."

Transcriptie

1 VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT, Louis HAERINCK, Eddy BENOIT, schepenen; Frans DERUYTERE, Robert VANHEERWEGHE, Wim VERMEULEN, Marc BYTTEBIER, Frans KEMSEKE, Christine VAN WONTERGHEM- VANNESTE, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Regine VANWYNSBERGHE- ROORYCK, Toon CALLEWAERT, Ingrid DEROUBAIX, Luk SCHELFHOUT, Tony COURTENS, Valerie VANNESTE en Rudy TERRIJN, raadsleden; Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris. Schepen Carl De Donder en raadslid Patrick Vanrobays zijn voor deze zitting verontschuldigd. G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 92 De raad was conform artikel 20 van het Gemeentedecreet samengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad voor de afhandeling van volgende agenda: 1. Jaarrekening goedkeuring 2. Afbraak zwembad - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 3. Oude Heerweg - vestiging erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang 4. Nieuwe straatnaam tussen Waregemstraat en Ketsersstraat - definitieve beslissing 5. Geringe exploitatie - uitgaven - terbeschikkingstelling van provisies aan personeelsleden - voorwaarden 6. Aankoop en installatie van een backup en recovery systeem - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 7. Cvba Mijn Huis - statuten - aanpassing - goedkeuring 8. Grafconcessies voortijdige beëindiging - goedkeuring 9. Voetweg 47 - vestiging toegangsrecht 10. Financieel beheerder - rapportering 4 de kwartaal en 2 de semester Kerkfabriek Sint-Anna - rekening Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk (IMOG) - algemene vergadering van 15 mei 2012 a) mandaat

2 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 93 b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 13. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) - algemene vergadering van 15 mei 2012 a) mandaat b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 14. Intercommunale Leiedal - algemene vergadering van 22 mei 2012 a) mandaat b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 15. GASELWEST - algemene vergadering van 22 juni mandaat - vaststelling 16. Lager onderwijs - schoolraad - vervanging - bekrachtiging 17. Vragen gesteld door raadsleden Punt te behandelen in geheime zitting 18. HIZ - ontslag Vooraleer aanvang wordt genomen met de afhandeling van de agenda stelt VLAAMS BELANG raadslid Courtens dat er op 30 mei 2012 algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding is, waarvoor de gemeenteraad het mandaat dient vast te stellen en een vertegenwoordiger dient aan te duiden. Hij merkt op dat dit punt niet voorkomt op de agenda van huidige zitting, omdat de gemeente waarschijnlijk nog geen uitnodiging voor voormelde vergadering heeft gekregen, maar de volgende gemeenteraadszitting pas op 31 mei 2012 plaatsvindt. Hij vraagt hoe daarmee zal worden omgegaan en of de gemeenteraadszitting van mei bijvoorbeeld een week vervroegd kan worden. De gemeentesecretaris repliceert dat de gemeente in dit kader nog geen enkel stuk ontvangen heeft. De voorzitter voegt er aan toe dat men thans moeilijk een punt kan agenderen als er geen stukken voorhanden zijn. VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt dit te begrijpen, maar merkt op dat men ook moeilijk een vertegenwoordiger die niet gemandateerd is naar de algemene vergadering kan sturen. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, stelt dat, indien mogelijk, de gemeenteraad van mei een week vervroegd kan worden. De voorzitter repliceert dat men daartoe eerst de agenda s dient af te stemmen. Hij merkt vervolgens op dat er voor de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding wellicht geen vaste gemeentelijke vertegenwoordiger is. Schepen Haerinck vraagt of het college van burgemeester en schepenen een vertegenwoordiger mag aanduiden. De gemeentesecretaris antwoordt dat dat mogelijk is bij hoogdringendheid. VLAAMS BELANG raadslid Courtens repliceert dat op die manier de gemeenteraad opnieuw buitenspel wordt gezet. Hij merkt op dat de aanstelling van een vertegenwoordiger door de gemeenteraad thans misschien enkel pro forma is, maar hij stelt dat, als er een vertegenwoordiger wordt aangeduid, hij toch wel nog zou willen kunnen een extra punt indienen om de aangeduide vertegenwoordiger op de vergadering een bepaalde houding te laten aannemen. De voorzitter stelt voor dit punt te bekijken en het raadslid daarvan op de hoogte te houden.

3 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 94 VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt niet te kunnen toelaten dat de gemeenteraad geen vertegenwoordiger met een bepaalde opdracht zou kunnen aanduiden en evenmin dat een vertegenwoordiger zonder mandaat naar de vergadering zou worden gestuurd. De voorzitter repliceert dat zal gekeken worden om eventueel de gemeenteraadszitting van 31 mei 2012 te verplaatsen, aangezien hij persoonlijk van mening is dat dit de beste oplossing is. De voorzitter opent de zitting om uur. Daarop volgt de afhandeling van de agenda. 1. Jaarrekening 2011 goedkeuring De gemeenteontvanger, de heer Arne Desmet, licht dit punt toe. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe stelt dat zijn fractie de jaarrekening 2011 zal goedkeuren omdat het een neutrale weergave van de cijfers is. Hij merkt op dat de ontvanger en zijn medewerksters gezorgd hebben voor een juiste en nauwkeurige weergave van de cijfers en zij niet het gevoerde beleid bepalen. Hij stelt dat het werkstuk er keurig uitziet en zijn fractie nota heeft genomen van een paar verduidelijkingen gegeven door de ontvanger, meer bepaald dat het de vierde opeenvolgende keer is dat er een nadelig saldo is, dat de vastleggingen met 3,7 procent gestegen zijn terwijl de inkomsten maar met 3,2 procent gestegen zijn, dat de leninglast gestegen is, dat de autofinancieringsmarge slechts 12,9 procent is en dat het netto-werkkapitaal negatief is. Hij besluit dat dit een aantal zaken zijn waarmee men rekening kan houden bij de bespreking van het budget VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt dat de jaarrekening 2011 aangeeft dat een aantal zaken niet meer kloppen en er dringend structurele maatregelen zullen moeten genomen worden om een failliet te vermijden. Hij vervolgt dat de jaarrekening 2011 aangeeft dat het geld op is en meer nog, dat er eigenlijk middelen te kort zijn om de schulden te kunnen betalen. Hij vraagt hoe het zo ver is kunnen komen. Hij stelt dat zijn partij daar gedurende de huidige legislatuur zowel tijdens de financiële commissies als tijdens de gemeenteraadszittingen jaar na jaar op gehamerd heeft. Hij vervolgt dat de gemeenteontvangers het bestuur ook jaar na jaar, in alle onafhankelijkheid, gewezen hebben op een aantal pijnpunten. Op basis van de voorliggende jaarrekening 2011 besluit hij dat het gemeentebestuur daar echter niet of nauwelijks oor heeft naar gehad. Hij stelt dat het bestuur natuurlijk makkelijk een aantal externe factoren kan aanhalen waarom het thans allemaal zo slecht gaat, maar hij is van mening dat dit slechts voor een heel klein deeltje de oorzaak is van het Deerlijks financieel debacle. Hij oppert dat een goede huisvader altijd zorgt voor een bepaalde reserve voor als het eens minder gaat, maar hij stelt al enige tijd te moeten vaststellen dat Deerlijk geen appeltje meer heeft voor grote of zelfs kleine dorst. Hij verwijst vervolgens naar een onderzoek van het Deerlijks financieel beleid door een professor van de VUB dat onlangs in een bepaalde krant verscheen waarbij Deerlijk een resultaat van 6 op 10 behaalde. Hij merkt op dat dat gewoon een voldoende is, maar dit voor de voorzitter blijkbaar voldoende was om fier in de krant te poseren. Hij stelt echter dat hij in plaats van de voorzitter niet fier zou zijn op wat voorligt, aangezien de gemeente grandioos gebuisd is voor het gevoerde financieel beleid. Hij haalt ten eerste aan dat de gemeente in het onderzoek 1,5 op 2 of 75 procent kreeg voor personeelskosten, hoewel de professor opmerkt dat Deerlijk op het gebied van personeelskosten in een kritische zone zit. Hij is bijgevolg van mening dat een resultaat van 0,5 of 1 op 2 eerder op zijn plaats is. Hij vervolgt dat de gemeente betreffende de OCMW bijdrage 1 op 1 krijgt. Hij is van mening dat dat zeker overdreven is, aangezien ieder gemeenteraadslid weet dat de bijdrage aan het OCMW helemaal niet onder controle is. Hij merkt evenwel op dat de onderzoeker zich maar kan baseren op officiële cijfers en daarin de verborgen blanco cheque die het gemeentebestuur aan het OCMW beloofd heeft niet terug te vinden is. Hij oppert dat betreffende de OCMW

4 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 95 bijdrage een resultaat van 0 of 0,5 op 1 eerder op zijn plaats zou zijn. Vervolgens geeft hij mee dat Deerlijk voor fiscaliteit 1 op 3 krijgt, wat neerkomt op een dikke buis. Hij stelt dat dit alles te maken heeft met de hoge percentages voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing. Hij merkt op dat het nogal een geluk is dat de professor niet weet dat die tarieven in 2013 of 2014 met meer dan 10 procent zullen stijgen en dat het afgelopen jaar tal van nieuwe belastingen of retributies of verhogingen van bestaande belastingen of retributies werden ingevoerd, aangezien het resultaat in dat geval wellicht 0 of 0,5 op 3 zou geweest zijn. Hij vervolgt dat volgens de professor de dalende schuldgraad een pluspunt is, waarvoor de gemeente een bescheiden resultaat van 2,5 op 4 kreeg en dat de professor op het einde van het onderzoek concludeert dat men de schuld verder moet blijven afbouwen en men erop moet toezien dat deze trend zich verder zet. Hij stelt dat de voorzitter er in zijn commentaar op het onderzoek snel bij was om het positieve punt te benadrukken en hij citeert hem als volgt: Dat Deerlijk zijn schulden onder controle heeft, levert de gemeente aardig wat punten op. en De schuldgraad valt in Deerlijk mee. Het gemeentebestuur is erin geslaagd de schulden de jongste jaren wat naar beneden te halen. Hij merkt op dat de voorzitter eigenlijk wel beter wist en op dat moment aan het liegen was. Hij geeft mee dat hij enkele cijfers en grafieken nader heeft bekeken en heeft kunnen constateren dat de schuldgraad vanaf 2007 tot 2009 gedaald is, maar vanaf dan opnieuw jaar na jaar en niet weinig gestegen is. Hij stelt dat de professor dus blijkbaar heeft moeten werken met de cijfers tot 2009 of met verkeerde cijfers en hij oppert dat als de voorzitter, met kennis van de juiste cijfers, durft te verkondigen blij te zijn dat de schulden onder controle zijn, dit puur boerenbedrog is. Hij geeft mee het bestuur voor dit onderdeel, niettegenstaande de leugens, een resultaat van 1 op 4 te geven. Hij besluit het bestuur een dikke buis, in het beste geval een resultaat van 3 op 10, te geven voor het financieel beleid en hij is van mening dat de Deerlijkse belastingbetaler beter verdient. Hij oppert dat het bestuur boven zijn stand heeft geleefd en de cijfers deze stelling alleen maar bevestigen. Hij vraagt vervolgens welke zaken de meerderheid in haar verkiezingsfoldertjes zonder rode wangen werkelijk aan de Deerlijknaar zal kunnen beloven. Hij stelt dat men in alle eerlijkheid één belofte zal kunnen doen, meer bepaald het doorvoeren van een substantiële verhoging van de belastingen gedurende de volgende jaren, maar hij is van mening dat men dat waarschijnlijk niet in de foldertjes zal zetten. Hij besluit dat de jaarrekening 2011 technisch correct is, maar dat hij niet akkoord is met de gang van zaken op financieel vlak en hij bijgevolg de jaarrekening niet zal goedkeuren. De voorzitter repliceert even te hebben gedacht dat het raadslid een andere agenda had, aangezien hij het constant over een krantenartikel had. Hij stelt niet de gewoonte te hebben er krantenartikels bij te betrekken, maar geeft mee dat hij wel heel fier in de krant stond, aangezien hij van mening is dat het bestuur een resultaat van 8 op 10 verdiende. Hij stelt ten slotte dat het raadslid de professor eens zal moeten contacteren. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, geeft mee zich bij de stemming over dit punt te zullen onthouden, niet omdat de jaarrekening niet klopt, maar omdat er uitgaven in voorkomen waarmee hij niet akkoord is. Hij oppert dat het vragen van de stemming over alle artikels afzonderlijk misschien wel mogelijk is, maar hij wenst de raad dat te besparen. Hij stelt dat de situatie er niet goed uitziet en dat structurele maatregelen zich verder opdringen. Hij merkt op dat de meerderheid geluk heeft gehad dat het zwembad in 2011 kon gesloten worden en vooral dat de eigenaars van de gronden van het nieuwe sportcomplex koppig zijn en in 2011 hun grond niet hebben verkocht, aangezien het anders een ramp zou geweest zijn. Hij geeft vervolgens mee tijdens de commissie financiën van 18 april 2012 te hebben geïnformeerd naar de ontvangsten van de B.T.W., waarop hem werd gezegd dat dat waarschijnlijk een positief verhaal zou zijn, maar men dit nog eens zou nakijken. Hij merkt evenwel op dat de gemeente in 2011 ongeveer euro B.T.W. betaald heeft. Hij is van mening dat dat niet echt een positief verhaal is en hij vraagt of dat klopt. De voorzitter repliceert dat men het raadslid tijdens de commissie financiën gezegd heeft hem daar antwoord op te geven.

5 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 96 GEMBEL raadslid Byttebier stelt dat hij de jaarrekening 2011 zal goedkeuren, aangezien de rekening de juiste cijfers betreft, maar zijn partij wel waakzaam zal blijven opdat het bestuur niet verder de dieperik in gaat. De voorzitter bedankt ten slotte de gemeenteontvanger en diens team omdat de jaarrekening al in april ter goedkeuring kon worden voorgelegd. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op artikel 43, 2, 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen dat stipuleert dat het vaststellen van de jaarrekening tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; Gelet op artikel 174, 1 van het gemeentedecreet dat stelt dat artikel 148, 3 van overeenkomstige toepassing is; Gelet op het in vorige alinea vermeld gegeven waaruit volgt dat de gemeenteraad stemt over de jaarrekening in haar geheel maar dat elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming kan vragen over één of meer onderdelen van de jaarrekening; Gelet op voorliggende jaarrekening 2011; Overwegende dat: 1. De begrotingsrekening sluit met volgende cijfers: GEWONE DIENST BUITENGEWONE DIENST Netto vastgestelde rechten ,26 euro ,44 euro Vastleggingen ,43 euro ,56 euro Positief begrotingsresultaat Negatief begrotingsresultaat ,83 euro ,12 euro Netto vastgestelde rechten ,26 euro ,44 euro Aanrekeningen ,91 euro ,92 euro Positief boekhoudkundig resultaat ,35 euro ,52 euro Negatief boekhoudkundig resultaat Over te dragen vastleggingen ,52 euro ,64 euro 2. De balans in evenwicht sluit met volgende cijfers: A. Activa Vaste activa - immateriële vaste activa ,00 euro - materiële vaste activa ,00 euro - toegestane investeringssubsidies ,00 euro - subsidiebeloften en toegestane leningen ,00 euro - financiële vaste activa ,00 euro Vlottende activa - vorderingen op ten hoogste 1 jaar ,00 euro

6 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 97 - financiële rekeningen ,00 euro - overlopende rekeningen en wachtrekeningen ,00 euro TOTAAL ,00 euro B. Passiva Eigen vermogen - kapitaal ,00 euro - gekapitaliseerde resultaten ,00 euro - overgedragen resultaten ,00 euro - reserves ,00 euro - verkregen investeringssubisidies ,00 euro Schulden - schulden op meer dan 1 jaar ,00 euro - schulden op ten hoogste 1 jaar ,00 euro - bewerkingen voor derden ,00 euro - overlopende rekeningen en wachtrekeningen 8.678,00 euro TOTAAL ,00 euro 3. De resultatenrekening sluit als volgt: Courante kosten Niet-kaskosten Courante opbrengsten Niet-kasopbrengsten Uitzonderlijke kosten Toevoeging aan de reserves Uitzonderlijke opbrengsten Afname van de reserves Totaal nadelig resultaat van het boekjaar ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro 0,00 euro ,00 euro 0,00 euro ,00 euro 4. De toelichting de volgende elementen bevat: Herwaarderingspercentage gronden: evolutie van de waarde van één opcentiem op de onroerende voorheffing. Herwaarderingspercentage gebouwen: ABEX-index. Ontleding van balans en resultatenrekening en bijhorende mutatie- en detailstaten. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Detail van de min- of meerwaarden bij de realisatie vaste activa. Nodige details van inkomsten van deelnemingen in ondernemingen, van activa, permanente kapitalen, korte termijnschulden, kosten en opbrengsten. BESLUIT: Met 17 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL, sp.a-spirit), 1 neen-stem (VLAAMS BELANG) en 1 onthouding (onafhankelijke) Art De jaarrekening 2011 van de gemeente wordt vastgesteld op de cijfers zoals vermeld in het overwegend gedeelte van huidige beslissing.

7 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 98 Art Huidige beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, Burg 4, 8000 Brugge. 2. Afbraak zwembad - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze GEMBEL raadslid Byttebier stelt voorliggend punt niet te kunnen goedkeuren, aangezien hij er van overtuigd is dat het zwembadgebouw, na het uitvoeren van een studie, zou kunnen hergebruikt worden. Hij verwijst hierbij naar het punt dat hij samen met raadslid Schelfhout, onafhankelijke, in dat kader had toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 29 maart sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe merkt op dat het een prijsstijging van ongeveer euro betreft. Hij stelt dat zijn fractie dat bedrag zou voorzien bij de eerste budgetwijziging en hij vraagt of dat bedrag zal afgenomen worden van een andere post die men al op het oog heeft dan wel of dit nog bekeken moet worden. Schepen van sport Accou antwoordt dat dit nog dient bekeken te worden. Ze geeft mee dat een heel groot gedeelte van de kostprijs de opvulling van de grond betreft. Ze stelt dat men er ook voor zou kunnen opteren niet onmiddellijk tot grondopvulling door de aannemer over te gaan en dit zelf proberen op te lossen, maar ze geeft mee dat men toch een behoorlijke afwerking wil en vandaar onmiddellijk tot grondopvulling zou worden overgegaan. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe merkt op dat euro een heel groot bedrag is en er thans niet veel speelruimte meer is, zodat het geld wellicht zal afgenomen worden van andere posten en hij vraagt zich met enige schrik af van welke posten dit zal zijn. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, geeft mee zich aan te sluiten bij het standpunt van raadslid Byttebier. sp.a-spirit Raadslid Deruytere is van mening dat er in de kelder van het zwembad geen sprake is van echt betonrot, maar het beton er aangevreten is door de gebruikte chemicaliën. Hij verwijst naar hoofdstuk 8 risicoanalyse aanaardingswerken van het veiligheids- en gezondheidsplan en om ongelukken te vermijden pleit hij ervoor dat, vooraleer met het aanaarden van de sleuven begonnen wordt, de vermelde preventieve maatregel, namelijk een voorafgaande chemische analyse van de grond, uitgevoerd wordt. Schepen van sport Accou repliceert dat daarvoor een veiligheidsplan is opgenomen en de naleving daarvan de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator is. sp.a-spirit Raadslid Deruytere stelt dat hij dat als gemeente toch in de gaten zou houden. Hij merkt op dat er op de duur zodanig veel verantwoordelijken zijn en dat uiteindelijk, als er iets gebeurt, de discussie begint over wie zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft. VLAAMS BELANG raadslid Courtens is van mening dat dat de taak van de veiligheidscoördinator is die daarvoor aangenomen is en betaald wordt. Schepen van sport Accou geeft mee dat alles beschreven is in het bestek en de veiligheidscoördinator uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid. sp.a-spirit Raadslid Deruytere stelt nergens in het bestek de rubriek chemische analyse van de grond te hebben gevonden. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, geeft mee dat analyse van de grond wel in het bestek is opgenomen. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat in het algemeen beleidsplan onder de rubriek Veiligheid Veiligheidsgevoel versterken door de optimalisatie van de opvolging van het onderhoud van het openbaar domein als operationele doelstelling is opgenomen;

8 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 99 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2011 houdende aanstelling van het Architectenbureau Luk Derycke, Korte Torhoutstraat 37 te 8900 Ieper als ontwerper voor de afbraak van het zwembad; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2012 om de hoogspanningscabine, die momenteel geïntegreerd is in het gebouw van het zwembad niet te behouden en in samenwerking met Eandis een nieuwe gemengde cabine op een andere locatie te voorzien zodat het gebouw van het zwembad volledig kan gesloopt worden; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat huidige opdracht niet nominatief in het budget 2012 is opgenomen en niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de ontwerper, bvba Architectenbureau Luk Derycke, Korte Torhoutstraat 37 te 8900 Ieper; Gelet op het Veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door Vesebo, Blankenbergse Steenweg 175, 8000 BRUGGE, in onderaanneming voor W&B coördinatiebureau, Roeselaarsestraat 60/2, 8870 Izegem; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw;

9 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 100 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0740 actie 002/002/004/002; Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; BESLUIT: met 17 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL (Wim Vermeulen), sp.a-spirit, VLAAMS BELANG), 2 neen-stemmen (GEMBEL (Marc Byttebier) en onafhankelijke) Art Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Afbraak zwembad, opgesteld door de ontwerper, bvba Architectenbureau Luk Derycke, Korte Torhoutstraat 37 te 8900 Ieper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw. Art Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Art Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0740 actie 002/002/004/002. Art Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 3. Oude Heerweg - vestiging erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat de gemeente voor het verwezenlijken van rioleringswerken nabij de Oude Heerweg een erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang wenst te bekomen op volgend onroerend goed: - twee are (2 a) grond, gelegen Pladijs of Cottenhoek, nabij Oude Heerweg, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als bouwland, sectie E nummer 263 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vierendertig are dertig centiare (34 a 30 ca); Overwegende dat voornoemd onroerend goed toebehoort aan: - mevrouw DEMEURIE Rachel Maria, geboren te Ingooigem op zeven juli negentienhonderd negenentwintig, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, weduwe van wijlen de heer De Jagere Achiel, voor het vruchtgebruik, en

10 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad mevrouw DE JAGERE Marleen, geboren te Wilrijk op dertig maart negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, in staat van verlengde minderjarigheid verklaard bij vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op negenentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig, vertegenwoordigd door haar moeder, mevrouw Rachel Demeurie, voornoemd, als enige ouder, houder van het ouderlijk gezag, hiertoe gemachtigd bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven op zevenentwintig maart tweeduizend en twaalf, voor de naakte eigendom; Gelet op het schattingsverslag van 20 juli 2011 opgemaakt door het Comité tot Aankoop te Kortrijk; Overwegende dat de vergoeding voor het vestigen van de erfdienstbaarheid bepaald is op vijfhonderd en tien euro (510,00 euro) en dit bedrag valt binnen hetgeen wordt vooropgesteld in voormeld schattingsverslag; Overwegende dat voor de financiering van het vestigen van de erfdienstbaarheid krediet voorzien is op het budget 2012 via budgetsleutel /0200 actie 004/001/001/044; Gelet op artikel 43, 2, 12 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen; Overwegende dat huidige daad van beschikking niet nominatief in het budget 2012 is opgenomen; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2012; Gelet op voorliggend ontwerp van authentieke akte; Overwegende dat de financieel beheerder voor het vestigen van de erfdienstbaarheid op het in de eerste alinea vermelde onroerend goed zijn visum verleende op 5 april 2012 met nummer ; BESLUIT eenparig: Art Door mevrouw DEMEURIE Rachel Maria, geboren te Ingooigem op zeven juli negentienhonderd negenentwintig, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, weduwe van wijlen de heer De Jagere Achiel, voor het vruchtgebruik, en mevrouw DE JAGERE Marleen, geboren te Wilrijk op dertig maart negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, in staat van verlengde minderjarigheid verklaard bij vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op negenentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig, vertegenwoordigd door haar moeder, mevrouw Rachel Demeurie, voornoemd, als enige ouder, houder van het ouderlijk gezag, hiertoe gemachtigd bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven op zevenentwintig maart tweeduizend en twaalf, voor de naakte eigendom, wordt een erfdienstbaarheid van

11 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 102 ondergrondse inname en van doorgang gevestigd ten gunste van de gemeente op volgend onroerend goed: - twee are (2 a) grond, gelegen Pladijs of Cottenhoek, nabij Oude Heerweg, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als bouwland, sectie E nummer 263 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vierendertig are dertig centiare (34 a 30 ca). Art Het vestigen van de erfdienstbaarheid op het in artikel 1 omschreven onroerend goed geschiedt: - om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor het verwezenlijken van rioleringswerken nabij de Oude Heerweg; - tegen de prijs van vijfhonderd en tien euro (510,00 euro); - en onder de voorwaarden opgesomd in de akte van vestiging van erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang op onroerend goed. Art Voor de financiering van het vestigen van de erfdienstbaarheid is krediet voorzien op het budget 2012 via budgetsleutel /0200 actie 004/001/001/044. Art Huidige beslissing wordt aan het algemeen toezicht van de hogere overheid onderworpen. Art Drie voor eensluidend verklaarde afschriften van deze beslissing worden overgemaakt aan het Comité tot Aankoop, de heer Marc Van Daele, Engelse Wandeling 2 F 3, 8500 Kortrijk. 4. Nieuwe straatnaam tussen Waregemstraat en Ketsersstraat definitieve beslissing DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op de principebeslissing door de gemeenteraad genomen in zitting van 23 februari 2012 om de her aan te leggen straat tussen de Waregemstraat en de Ketsersstraat Muldersstraat te noemen; Overwegende dat het voornemen tot straatnaambepaling aan een openbaar onderzoek werd onderworpen vanaf 5 maart 2012 tot en met 3 april 2012 waarbij de bewoners en de eigenaars van onroerende goederen gelegen in en langs de betrokken straat alsook de projectontwikkelaar Mijn Huis persoonlijk werden aangeschreven; Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad van 24 maart 2012; Gelet op het proces-verbaal van 4 april 2012 van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen enkel bezwaar noch opmerking werd ingediend; Gelet op het decreet van 28 januari 1977 gewijzigd bij decreet van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; Gelet op artikel 43, 2,10 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om beslissingen te nemen die een wet, decreet of uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt, in casu voor huidige materie artikel 1 van het decreet tot

12 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 103 bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977 en latere wijzigingen; BESLUIT eenparig: Aan de her aan te leggen straat tussen de Waregemstraat en de Ketsersstraat wordt definitief de naam Muldersstraat gegeven. 5. Geringe exploitatie - uitgaven - terbeschikkingstelling van provisies aan personeelsleden - voorwaarden sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe verwijst naar artikel 7 dat bepaalt dat de provisie moet bewaard worden in een voldoende beveiligde omgeving en hij vraagt of die voldoende beveiligde omgeving gekozen wordt door de betrokken persoon zelf dan wel of dat wordt aangeduid door de secretaris of het clusterhoofd. De gemeentesecretaris repliceert dat het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, persoonlijk verantwoordelijk is voor het geld en er voor moet zorgen dat dit op een volgens zijn of haar inzicht veilige plaats bewaard wordt. Ze geeft mee dat de meesten geldkoffertjes hebben en het ook niet de bedoeling is dat aan iedereen een provisie van 250 euro ter beschikking wordt gesteld. Ze stelt dat 250 euro het maximumbedrag betreft en dat wellicht niet meer dan 50 euro ter beschikking gesteld zal worden, aangezien het Gemeentedecreet bepaalt dat het heel uitzonderlijke en sporadische uitgaven moet betreffen. Ze vervolgt dat de klassieke zaken die een dienst nodig heeft, aangekocht worden via een lopende bestelbon in een bepaalde winkel en ze geeft ten slotte mee dat de aanleiding om de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van provisies aan bepaalde personeelsleden te bepalen het feit was dat een artiest in het OC d Iefte s avonds een broodje vroeg en men dit niet kon halen en betalen zonder daarvoor de eigen portefeuille te moeten aanspreken. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe vraagt wat er gebeurt bij een onverwachte langdurige afwezigheid van een personeelslid. De gemeentesecretaris antwoordt dat in dat geval aan andere mensen een provisie ter beschikking zal moeten gesteld worden. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe is van mening dat het beter zou zijn mocht ofwel de secretaris ofwel de ontvanger op de hoogte zijn van de schuilplaats waar de provisie wordt bewaard. De voorzitter repliceert dat daarmee rekening zal gehouden worden. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat binnen de gemeentelijke organisatie bepaalde gemeentelijke diensten voor de goede werking van hun dienst en in het kader van een goede dienstverlening bepaalde zaken onmiddellijk dienen te betalen en het bijgevolg aangewezen is dat aan bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking wordt gesteld; Gelet op artikel 162, 1 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat de gemeentesecretaris, na advies van de gemeenteontvanger, kan beslissen aan bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking te stellen om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatieuitgaven van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel of onmiddellijk moet worden gedaan voor de goede werking van de dienst; Gelet op artikel 162, 4 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat de gemeenteraad de voorwaarden bepaalt voor de terbeschikkingstelling van provisies;

13 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 104 Gelet op het voorliggend reglement dat de voorwaarden stipuleert waaronder de gemeentesecretaris provisies ter beschikking kan stellen aan bepaalde personeelsleden, waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen en controlemechanismen zijn omschreven; Gelet op het positief advies van de gemeenteontvanger van 10 april 2012; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2012; BESLUIT eenparig: De voorwaarden waaronder de gemeentesecretaris, na advies van de gemeenteontvanger, provisies ter beschikking kan stellen aan bepaalde personeelsleden te bepalen als volgt: ALGEMEEN Art In het kader van dit besluit wordt onder het begrip geringe exploitatie-uitgaven verstaan: de betalingen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur die zonder uitstel of onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de gemeentelijke dienst. Art Om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatie-uitgaven wordt aan nominatief aangeduide personeelsleden een provisie ter beschikking gesteld. Art De aan een nominatief aangeduid personeelslid ter beschikking gestelde provisie kan maximaal 250,00 (tweehonderd vijftig) euro bedragen. Art De provisie kan zowel chartaal, tegen ontvangstbewijs, of giraal, via storting op een daartoe speciaal geopende rekening die nooit een debetsaldo kan vertonen, ter beschikking worden gesteld. Met de op rekening ter beschikking gestelde provisie, kan zowel in contanten, meer bepaald na afhaling van geld, als met bankkaart betaald worden. Art De ter beschikking gestelde provisie mag onder geen enkel beding aangewend worden voor het verrichten van uitgaven die niet aan de gemeente gerelateerd zijn, voor het verrichten van uitgaven die niet zonder uitstel of onmiddellijk moeten gedaan worden voor de goede werking van de gemeentelijke dienst en voor het verrichten van uitgaven voor persoonlijke doeleinden. BEWARING Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer en, wat betreft de chartaal aanwezige provisie, voor de veilige bewaring ervan. Desgevallend is het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld tevens persoonlijk verantwoordelijk voor de veilige bewaring van de bankkaart en de bijhorende geheime code. Het personeelslid zal deze geheime code nooit bewaren samen met de bankkaart. Art De chartaal aanwezige provisie dient bijgehouden te worden in een metalen afsluitbaar geldkoffertje. Buiten de diensturen alsook telkens er geen personeelsleden aan wie een provisie ter beschikking werd gesteld, op de dienst aanwezig zijn, dient de provisie in een voldoende beveiligde omgeving bewaard te worden. Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld dient in te staan voor de veilige bewaring van de sleutel van het geldkoffertje.

14 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 105 VERANTWOORDING Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, dient een sluitende uitgavenstaat bij te houden en alle verrichtingen te registreren. Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, dient voor elke betaling die hij/zij doet een betalingsbewijs voor te leggen. Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, verantwoordt maandelijks zijn uitgaven aan de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger, tenzij in de desbetreffende maand geen uitgaven werden verricht. AANZUIVERING Art De op de provisie gedane uitgaven worden maandelijks op voorlegging van de uitgavenstaat en de erbij horende bewijsstukken opgenomen in de boekhouding van de gemeente volgens de specificaties daartoe verstrekt door de gemeenteontvanger. CONTROLE Art Het hoofd cluster van het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, controleert minstens maandelijks de aan het personeelslid ter beschikking gestelde provisie en maakt hiervan een verslag op. De gemeenteontvanger en de door hem aangestelden kunnen onaangekondigd de naleving van de onderrichtingen controleren en een onderzoek van de provisie verrichten waaraan de betrokken personeelsleden hun medewerking dienen te verlenen. Controle van de aan het personeelslid ter beschikking gestelde provisie door de gemeenteontvanger vindt minstens jaarlijks plaats. OVERDRACHT Art De ter beschikking gestelde provisie is niet overdraagbaar. TEKORT, VERLIES EN/OF DIEFSTAL Art Het verantwoordelijk personeelslid dient ieder tekort onmiddellijk te melden aan zijn/haar hoofd cluster. Het hoofd cluster kijkt samen met het verantwoordelijk personeelslid de uitgavenstaat na en zoekt de reden van het tekort uit. Daarna worden de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger hiervan onmiddellijk verwittigd via een interne nota samen met de nodige bewijsstukken. Indien de voorgelegde bewijsstukken effectief dit tekort verklaren, wordt het bedrag door de gemeente bijgepast. Voor niet te bewijzen tekorten staat het verantwoordelijke personeelslid zelf in. Art Het verantwoordelijke personeelslid of zijn/haar hoofd cluster dient ieder verlies of iedere diefstal onmiddellijk te melden aan de gemeentesecretaris en aan de gemeenteontvanger en tegelijkertijd aan het college van burgemeester en schepenen. In geval van diefstal moet de lokale politie ook onverwijld verwittigd te worden. Het hoofd cluster stelt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte. Het hoofd cluster maakt onverwijld een collegenota op waarin naast het relaas van het personeelslid ook een voorstel geformuleerd wordt omtrent de aansprakelijkheid van het personeelslid dat instaat voor de bewaring van de gelden. Deze nota bevat eveneens een advies van zowel de gemeentesecretaris als van de gemeenteontvanger.

15 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 106 Bij deze collegenota wordt het proces-verbaal van de politie, het laatste controleverslag van het hoofd cluster en de uitgavenstaat gevoegd. BEËINDIGING Art Als het ter beschikking stellen van een provisie aan een personeelslid beëindigd wordt, stort het personeelslid het bedrag van de hem/haar ter beschikking gestelde provisie terug, in voorkomend geval, verminderd met het bedrag van de uitgaven die hij al regelmatig heeft verricht met de provisie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. Art Huidig reglement is van toepassing op alle nominatief aangeduide personeelsleden aan wie door de gemeentesecretaris provisies ter beschikking worden gesteld. 6. Aankoop en installatie van een backup en recovery systeem - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze spa-spirit Raadslid Vanheerweghe vraagt of het voorgesteld(e) systeem/werkwijze al in andere gemeenten gangbaar is. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat er beslist gemeenten zijn die op die manier werken. Voor onze gemeente wordt dit systeem voorgesteld omwille van het feit dat er nog geen verbinding via glasvezelkabel is tussen het gemeentehuis en een of meerdere gemeentelijke diensten of andere besturen. Mocht deze verbinding er zijn dan zou een back up van de ene dienst/bestuur, in casu het gemeentehuis, kunnen genomen worden op een andere dienst/bestuur. Zo zijn Kortrijk en Zwevegem via glasvezel met elkaar verbonden. spa-spirit Raadslid Vanheerweghe stelt voorkeur te geven aan samenwerking en vraagt of zoiets niet kan gerealiseerd worden met andere gemeenten. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat er nagevraagd werd om een glasvezelnet te huren doch dat dit zeer duur is. Verder informeert spa-spirit raadslid Vanheerweghe of de uitdrukking in the cloud een gangbare term is in deze materie waarop schepen Haerinck bevestigend antwoordt. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, verwijst naar de gemeenteraadszitting van maart 2012 waarin een raamovereenomst met betrekking tot de aankoop van informaticamateriaal/- materieel werd goedgekeurd en vraagt of voorliggend dossier niet via deze weg kan aangeschaft kan worden. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat deze overeenkomst maar ingaat vanaf VLAAMS BELANG raadslid Courtens vraagt zich af waarom niet gewacht wordt om deze overheidsopdracht te plaatsen tot gebruik kan gemaakt worden van de raamovereenkomst. Misschien kan het systeem alsdan goedkoper aangeschaft worden. Hij hoopt dat er intussen toch backups genomen worden. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat op het gemeentehuis van maandag tot donderdag backups worden genomen van de gewijzigde data en op vrijdag een van de totaliteit. Inzake de buitendiensten draait veel van hun software op de servers van het gemeentehuis en gaan zo mee met de backup in het gemeentehuis. Voor de gegevens die lokaal staan heeft hij al van de ICT-verantwoordelijke gehoord dat de buitendiensten van tijd tot tijd moeten herinnerd worden aan de noodzaak tot backup. Verder verwijst VLAAMS BELANG raadslid Courtens naar het lastenboek waarvan hij vindt dat men er alle kanten mee op kan wegens gebrek aan specificaties. Uit het dossier meent hij te weten dat in het gemeentehuis voor het nemen van een backup, gewerkt wordt met externe wellicht mobiele schijven. Hij vraagt zich af of er alsdan geen kopie van de externe schijven kan genomen worden zodat de ICT-verantwoordelijke er een stel kan van meenemen naar huis. Hij is er zich van bewust dat dit een eerder omslachtige werkwijze is doch hierdoor heeft men evenzeer een backup op een andere locatie dan het gemeentehuis.

16 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 107 Tevens verwijst VLAAMS BELANG raadslid Courtens naar het overwegende gedeelte van het ontwerp van raadsbeslissing waarin een van de redenen om tot aanschaf van het voorgestelde systeem over te gaan, is dat er bij een servercrash sneller een oplossing kan geboden worden aan het herstel van de server(s). Hij stelt aan dat de voorliggende aankoop helemaal geen oplossing biedt bij een servercrash. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat er alsdan een nieuwe server zal dienen aangekocht te worden doch dat met het voorgestelde systeem er toch een sneller herstel van de data zal kunnen gebeuren. VLAAMS BELANG raadslid Courtens vindt ook nergens in het lastenboek enige bepaling terug omtrent service level agreement wat inhoudt dat er geen minimum voorwaarden gesteld worden waaraan de hosting provider dient te voldoen, zoals daar zijn eisen in verband met de openingstijden van het datacenter, bandbreedte, het omgaan met de data inzake privacy. Zoals het lastenboek nu voorligt stelt hij de gevraagde dienstverlening ook te kunnen aanbieden vanop het systeem dat hij thuis heeft staan. M.a.w. het lastenboek bevat te veel hiaten om dit dossier te behandelen en hij vraagt om dit punt uit te stellen naar een volgende gemeenteraad. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat de geformuleerde opmerkingen nog eens zullen doorgenomen worden met de ICT-verantwoordelijke. Onderstaand punt wordt met eenparigheid van stemmen uitgesteld naar een volgende zitting. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het nemen van back-ups van data momenteel gebeurt op externe harde schijven in het gemeentehuis; Overwegende dat dit een omslachtige procedure is; Overwegende dat de hoeveelheid data die moet gebackupt worden exponentieel toeneemt ; Overwegende dat er momenteel enkel back-ups genomen wordt binnen één locatie wat bij brand of andere rampen een probleem kan vormen; Overwegende dat het onverwacht uitvallen van een server meer en meer kwalijke gevolgen heeft voor de netwerkgebruikers; Overwegende dat de elektronische diensten naar de burger niet in het gedrang mogen komen; Overwegende dat er momenteel niets voorzien is om bij een servercrash snel een oplossing te bieden aan het herstel van deze server(s); Overwegende dat het voorzien van back-up en serverherstel steeds belangrijker en noodzakelijker wordt; Overwegende dat het noodzakelijk is om te zorgen voor een systeem dat er voor zorgt dat alle data lokaal gebackupt wordt in het gemeentehuis maar ook op een beveiligde externe locatie buiten het gemeentehuis ( in the cloud ); Overwegende dat er op die manier voor 100% garantie is dat de meest recente data beschikbaar blijven bij een crash of een andere ramp in het gemeentehuis; Overwegende dat het noodzakelijk is om te voorzien in een systeem dat bij een servercrash er voor zorgt dat de gecrashte server(s) snel hersteld word(t)en (recovery);

17 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 108 Overwegende dat uit de beschikbare op de markt zijnde systemen om aan backup en recovery te doen, dit in onze situatie de best aangewezen keuze is, rekening houdende met de toekomstvisie van de gemeente op ICT-gebied: Overwegende dat het gemeentebestuur de bedoeling heeft om in de toekomst te investeren in glasvezelverbindingen tussen de verschillende gemeentelijke diensten maar dat dit afhangt van de komende openbare werken; Overwegende dat er niet kan voorspeld worden wanneer deze glasvezelverbindingen een realiteit zullen zijn; Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de huur van deze externe dataruimte voor onbepaalde duur aan te gaan; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.840,00 euro excl. btw of ,40 euro incl. 21% btw, gerekend over 4 jaar; Overwegende dat voor 2012 de éénmalige aankoop van hardware voor 1.800,00 euro excl. 21% btw of 2178,00 euro incl. 21% btw, een éénmalige installatie en configuratie voor 600,00 euro excl. 21% btw of 726,00 euro incl. 21% btw en de huur van dataruimte op een externe locatie aan 155,00 euro excl. 21% btw of 187,55 euro incl. 21% btw per maand bedraagt of voor 7 maanden bedraagt deze huur euro excl. 21% btw of 1312,85 euro incl. 21% btw; Overwegende dat de totale kost voor het jaar 2012 (gerekend voor 7 maanden) op 3.485,00 euro excl. 21% btw of 4.216,85 euro incl. 21% btw wordt geraamd; Overwegende dat voor de volgende jaren enkel nog de maandelijkse huurprijs voor dataruimte op een externe locatie in rekening zal gebracht worden. De raming hiervoor bedraagt 1.860,00 euro excl. 21% btw (= 12 x 155,00 euro excl. btw) of 2.250,60 euro incl. 21% btw per jaar; Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om een systeem aan te kopen dat voorziet in backup van data en snel herstel van serverpannes (recovery); Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat huidige opdracht niet nominatief in het budget 2012 is opgenomen en niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

18 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 109 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht ICT - aankoop en installatie van een backup en recovery systeem een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de ICTambtenaar; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0190 actie 001/006/007/001; BESLUIT: Art Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht ICT - aankoop en installatie van een backup en recovery systeem, opgesteld door de ICT-ambtenaar. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 9.840,00 euro excl. btw of ,40 euro incl. 21% btw, gerekend over 4 jaar. Art Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0190 actie 001/006/007/ Cvba Mijn Huis - statuten - aanpassing - goedkeuring DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op de statuten van de cvba Mijn Huis, voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2005; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;

19 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 110 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, wat betreft vervanging van de modelstatuten; Overwegende dat op basis van voormelde reglementering de cvba Mijn Huis verplicht is om tegen 30 juni 2012 haar statuten in overeenstemming te brengen met de modelstatuten opgelegd door de regelgever; Overwegende dat notaris Torrelle te Harelbeke werd belast met het coördineren van de aanpassing en de conformisering van de statuten; Overwegende dat de raad van bestuur van de cvba Mijn Huis op haar vergadering van 27 maart 2012 de aanpassing van de statuten goedkeurde; Overwegende dat het agentschap Wonen-Vlaanderen op 4 april 2012 de nieuwe statuten goedkeurde; Overwegende dat de aanpassing ondermeer betrekking heeft op het doel van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal en het opstellen van een huishoudelijk reglement evenals alle andere aanpassingen behelst, nodig om de statuten van de cvba Mijn Huis in overeenstemming te brengen met de modelstatuten opgelegd door de regelgever; Overwegende dat deze aanpassing op 29 mei 2012 aan de buitengewone algemene vergadering van de cvba Mijn Huis zal worden voorgelegd; Overwegende dat de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt zoals bepaald in artikel 42 1 van het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2012; BESLUIT eenparig: Art De aanpassing van de statuten van de cvba Mijn Huis, zoals ne varietur aan huidige beslissing gehecht, wordt goedgekeurd. Art Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan cvba Mijn Huis, Marktstraat 80, 8530 Harelbeke. 8. Grafconcessies voortijdige beëindiging - goedkeuring DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 november 2011 akte nam van de volgende aanvragen tot voortijdige beëindiging van een grafconcessie op het kerkhof van Deerlijk-centrum en besliste deze over te maken voor advies aan de Heemkring Dorp en Toren om te onderzoeken of er graven zijn die op de lijst van de graven met lokaal historisch belang dienden te worden opgenomen: - Blok C rij mid graf 231: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 1948

20 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad Blok A rij 5 graf 48: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 20 februari 1960 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 december 2011 akte nam van het advies van de Heemkring Dorp en Toren, via hun schrijven van 1 december 2011, om geen enkel graf, vermeld in vorige alinea, op te nemen op de lijst van graven met lokaal historisch belang; Overwegende dat gedurende 3 maanden een kennisgeving van deze aanvragen van voortijdige beëindiging bij het graf geplaatst werd; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 april 2012 akte nam van het feit dat er geen enkel bezwaar werd ingediend tegen deze aanvragen van voortijdige beëindiging door eventuele andere belanghebbenden; Overwegende dat de niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande bouwwerken eigendom worden van de gemeente en dat alleen het college van burgemeester en schepenen de bestemming van het aan de gemeente toevallende materiaal regelt; Overwegende dat het voortijdig beëindigen van een concessie niet tot gevolg heeft dat de aanvrager terzake recht heeft op een financiële vergoeding; Overwegende dat er met betrekking tot de voortijdige beëindiging van concessies in de regelgeving geen procedure terug te vinden is maar, teneinde te vermijden dat dergelijke graven verwaarloosd worden, het aangewezen is om een concessie voortijdig te laten beëindigen indien hierom verzocht wordt; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2012 om de aanvragen tot voortijdige beëindiging van de grafconcessies in te willigen; Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Overwegende dat deze materie, conform artikel 43, 2,10 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; BESLUIT eenparig: De volgende grafconcessies op het kerkhof van Deerlijk-centrum worden beëindigd met ingang van heden: - Blok C rij mid graf 231: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 1948; - Blok A rij 5 graf 48: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 20 februari Voetweg 47 - vestiging toegangsrecht sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe verwijst naar het attest van 17 april 2012 opgemaakt door het Comité tot Aankoop te Kortrijk waarin voor het verlenen van een toegangsrecht een vergoeding van euro voorgesteld wordt. Hij geeft vervolgens mee dat in het schattingsverslag van 16 juni 2009 opgemaakt door het Comité tot Aankoop te Kortrijk de vergoeding, verschuldigd door de eigenaars van de erven die palen aan de Pladijsstraat,

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Stedelijk reglement op het kasbeheer

Stedelijk reglement op het kasbeheer Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen Artikel 1 Toepassingsgebied Stedelijk reglement op het kasbeheer Dit reglement is van toepassing op: - alle stedelijke diensten; - de verenigingen zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJFENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN TIEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJFENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN TIEN VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJFENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN TIEN Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 14 Onderwerp Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie