VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF."

Transcriptie

1 VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT, Louis HAERINCK, Eddy BENOIT, schepenen; Frans DERUYTERE, Robert VANHEERWEGHE, Wim VERMEULEN, Marc BYTTEBIER, Frans KEMSEKE, Christine VAN WONTERGHEM- VANNESTE, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Regine VANWYNSBERGHE- ROORYCK, Toon CALLEWAERT, Ingrid DEROUBAIX, Luk SCHELFHOUT, Tony COURTENS, Valerie VANNESTE en Rudy TERRIJN, raadsleden; Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris. Schepen Carl De Donder en raadslid Patrick Vanrobays zijn voor deze zitting verontschuldigd. G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 92 De raad was conform artikel 20 van het Gemeentedecreet samengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad voor de afhandeling van volgende agenda: 1. Jaarrekening goedkeuring 2. Afbraak zwembad - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 3. Oude Heerweg - vestiging erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang 4. Nieuwe straatnaam tussen Waregemstraat en Ketsersstraat - definitieve beslissing 5. Geringe exploitatie - uitgaven - terbeschikkingstelling van provisies aan personeelsleden - voorwaarden 6. Aankoop en installatie van een backup en recovery systeem - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 7. Cvba Mijn Huis - statuten - aanpassing - goedkeuring 8. Grafconcessies voortijdige beëindiging - goedkeuring 9. Voetweg 47 - vestiging toegangsrecht 10. Financieel beheerder - rapportering 4 de kwartaal en 2 de semester Kerkfabriek Sint-Anna - rekening Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk (IMOG) - algemene vergadering van 15 mei 2012 a) mandaat

2 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 93 b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 13. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) - algemene vergadering van 15 mei 2012 a) mandaat b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 14. Intercommunale Leiedal - algemene vergadering van 22 mei 2012 a) mandaat b) aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 15. GASELWEST - algemene vergadering van 22 juni mandaat - vaststelling 16. Lager onderwijs - schoolraad - vervanging - bekrachtiging 17. Vragen gesteld door raadsleden Punt te behandelen in geheime zitting 18. HIZ - ontslag Vooraleer aanvang wordt genomen met de afhandeling van de agenda stelt VLAAMS BELANG raadslid Courtens dat er op 30 mei 2012 algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding is, waarvoor de gemeenteraad het mandaat dient vast te stellen en een vertegenwoordiger dient aan te duiden. Hij merkt op dat dit punt niet voorkomt op de agenda van huidige zitting, omdat de gemeente waarschijnlijk nog geen uitnodiging voor voormelde vergadering heeft gekregen, maar de volgende gemeenteraadszitting pas op 31 mei 2012 plaatsvindt. Hij vraagt hoe daarmee zal worden omgegaan en of de gemeenteraadszitting van mei bijvoorbeeld een week vervroegd kan worden. De gemeentesecretaris repliceert dat de gemeente in dit kader nog geen enkel stuk ontvangen heeft. De voorzitter voegt er aan toe dat men thans moeilijk een punt kan agenderen als er geen stukken voorhanden zijn. VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt dit te begrijpen, maar merkt op dat men ook moeilijk een vertegenwoordiger die niet gemandateerd is naar de algemene vergadering kan sturen. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, stelt dat, indien mogelijk, de gemeenteraad van mei een week vervroegd kan worden. De voorzitter repliceert dat men daartoe eerst de agenda s dient af te stemmen. Hij merkt vervolgens op dat er voor de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding wellicht geen vaste gemeentelijke vertegenwoordiger is. Schepen Haerinck vraagt of het college van burgemeester en schepenen een vertegenwoordiger mag aanduiden. De gemeentesecretaris antwoordt dat dat mogelijk is bij hoogdringendheid. VLAAMS BELANG raadslid Courtens repliceert dat op die manier de gemeenteraad opnieuw buitenspel wordt gezet. Hij merkt op dat de aanstelling van een vertegenwoordiger door de gemeenteraad thans misschien enkel pro forma is, maar hij stelt dat, als er een vertegenwoordiger wordt aangeduid, hij toch wel nog zou willen kunnen een extra punt indienen om de aangeduide vertegenwoordiger op de vergadering een bepaalde houding te laten aannemen. De voorzitter stelt voor dit punt te bekijken en het raadslid daarvan op de hoogte te houden.

3 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 94 VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt niet te kunnen toelaten dat de gemeenteraad geen vertegenwoordiger met een bepaalde opdracht zou kunnen aanduiden en evenmin dat een vertegenwoordiger zonder mandaat naar de vergadering zou worden gestuurd. De voorzitter repliceert dat zal gekeken worden om eventueel de gemeenteraadszitting van 31 mei 2012 te verplaatsen, aangezien hij persoonlijk van mening is dat dit de beste oplossing is. De voorzitter opent de zitting om uur. Daarop volgt de afhandeling van de agenda. 1. Jaarrekening 2011 goedkeuring De gemeenteontvanger, de heer Arne Desmet, licht dit punt toe. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe stelt dat zijn fractie de jaarrekening 2011 zal goedkeuren omdat het een neutrale weergave van de cijfers is. Hij merkt op dat de ontvanger en zijn medewerksters gezorgd hebben voor een juiste en nauwkeurige weergave van de cijfers en zij niet het gevoerde beleid bepalen. Hij stelt dat het werkstuk er keurig uitziet en zijn fractie nota heeft genomen van een paar verduidelijkingen gegeven door de ontvanger, meer bepaald dat het de vierde opeenvolgende keer is dat er een nadelig saldo is, dat de vastleggingen met 3,7 procent gestegen zijn terwijl de inkomsten maar met 3,2 procent gestegen zijn, dat de leninglast gestegen is, dat de autofinancieringsmarge slechts 12,9 procent is en dat het netto-werkkapitaal negatief is. Hij besluit dat dit een aantal zaken zijn waarmee men rekening kan houden bij de bespreking van het budget VLAAMS BELANG raadslid Courtens stelt dat de jaarrekening 2011 aangeeft dat een aantal zaken niet meer kloppen en er dringend structurele maatregelen zullen moeten genomen worden om een failliet te vermijden. Hij vervolgt dat de jaarrekening 2011 aangeeft dat het geld op is en meer nog, dat er eigenlijk middelen te kort zijn om de schulden te kunnen betalen. Hij vraagt hoe het zo ver is kunnen komen. Hij stelt dat zijn partij daar gedurende de huidige legislatuur zowel tijdens de financiële commissies als tijdens de gemeenteraadszittingen jaar na jaar op gehamerd heeft. Hij vervolgt dat de gemeenteontvangers het bestuur ook jaar na jaar, in alle onafhankelijkheid, gewezen hebben op een aantal pijnpunten. Op basis van de voorliggende jaarrekening 2011 besluit hij dat het gemeentebestuur daar echter niet of nauwelijks oor heeft naar gehad. Hij stelt dat het bestuur natuurlijk makkelijk een aantal externe factoren kan aanhalen waarom het thans allemaal zo slecht gaat, maar hij is van mening dat dit slechts voor een heel klein deeltje de oorzaak is van het Deerlijks financieel debacle. Hij oppert dat een goede huisvader altijd zorgt voor een bepaalde reserve voor als het eens minder gaat, maar hij stelt al enige tijd te moeten vaststellen dat Deerlijk geen appeltje meer heeft voor grote of zelfs kleine dorst. Hij verwijst vervolgens naar een onderzoek van het Deerlijks financieel beleid door een professor van de VUB dat onlangs in een bepaalde krant verscheen waarbij Deerlijk een resultaat van 6 op 10 behaalde. Hij merkt op dat dat gewoon een voldoende is, maar dit voor de voorzitter blijkbaar voldoende was om fier in de krant te poseren. Hij stelt echter dat hij in plaats van de voorzitter niet fier zou zijn op wat voorligt, aangezien de gemeente grandioos gebuisd is voor het gevoerde financieel beleid. Hij haalt ten eerste aan dat de gemeente in het onderzoek 1,5 op 2 of 75 procent kreeg voor personeelskosten, hoewel de professor opmerkt dat Deerlijk op het gebied van personeelskosten in een kritische zone zit. Hij is bijgevolg van mening dat een resultaat van 0,5 of 1 op 2 eerder op zijn plaats is. Hij vervolgt dat de gemeente betreffende de OCMW bijdrage 1 op 1 krijgt. Hij is van mening dat dat zeker overdreven is, aangezien ieder gemeenteraadslid weet dat de bijdrage aan het OCMW helemaal niet onder controle is. Hij merkt evenwel op dat de onderzoeker zich maar kan baseren op officiële cijfers en daarin de verborgen blanco cheque die het gemeentebestuur aan het OCMW beloofd heeft niet terug te vinden is. Hij oppert dat betreffende de OCMW

4 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 95 bijdrage een resultaat van 0 of 0,5 op 1 eerder op zijn plaats zou zijn. Vervolgens geeft hij mee dat Deerlijk voor fiscaliteit 1 op 3 krijgt, wat neerkomt op een dikke buis. Hij stelt dat dit alles te maken heeft met de hoge percentages voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing. Hij merkt op dat het nogal een geluk is dat de professor niet weet dat die tarieven in 2013 of 2014 met meer dan 10 procent zullen stijgen en dat het afgelopen jaar tal van nieuwe belastingen of retributies of verhogingen van bestaande belastingen of retributies werden ingevoerd, aangezien het resultaat in dat geval wellicht 0 of 0,5 op 3 zou geweest zijn. Hij vervolgt dat volgens de professor de dalende schuldgraad een pluspunt is, waarvoor de gemeente een bescheiden resultaat van 2,5 op 4 kreeg en dat de professor op het einde van het onderzoek concludeert dat men de schuld verder moet blijven afbouwen en men erop moet toezien dat deze trend zich verder zet. Hij stelt dat de voorzitter er in zijn commentaar op het onderzoek snel bij was om het positieve punt te benadrukken en hij citeert hem als volgt: Dat Deerlijk zijn schulden onder controle heeft, levert de gemeente aardig wat punten op. en De schuldgraad valt in Deerlijk mee. Het gemeentebestuur is erin geslaagd de schulden de jongste jaren wat naar beneden te halen. Hij merkt op dat de voorzitter eigenlijk wel beter wist en op dat moment aan het liegen was. Hij geeft mee dat hij enkele cijfers en grafieken nader heeft bekeken en heeft kunnen constateren dat de schuldgraad vanaf 2007 tot 2009 gedaald is, maar vanaf dan opnieuw jaar na jaar en niet weinig gestegen is. Hij stelt dat de professor dus blijkbaar heeft moeten werken met de cijfers tot 2009 of met verkeerde cijfers en hij oppert dat als de voorzitter, met kennis van de juiste cijfers, durft te verkondigen blij te zijn dat de schulden onder controle zijn, dit puur boerenbedrog is. Hij geeft mee het bestuur voor dit onderdeel, niettegenstaande de leugens, een resultaat van 1 op 4 te geven. Hij besluit het bestuur een dikke buis, in het beste geval een resultaat van 3 op 10, te geven voor het financieel beleid en hij is van mening dat de Deerlijkse belastingbetaler beter verdient. Hij oppert dat het bestuur boven zijn stand heeft geleefd en de cijfers deze stelling alleen maar bevestigen. Hij vraagt vervolgens welke zaken de meerderheid in haar verkiezingsfoldertjes zonder rode wangen werkelijk aan de Deerlijknaar zal kunnen beloven. Hij stelt dat men in alle eerlijkheid één belofte zal kunnen doen, meer bepaald het doorvoeren van een substantiële verhoging van de belastingen gedurende de volgende jaren, maar hij is van mening dat men dat waarschijnlijk niet in de foldertjes zal zetten. Hij besluit dat de jaarrekening 2011 technisch correct is, maar dat hij niet akkoord is met de gang van zaken op financieel vlak en hij bijgevolg de jaarrekening niet zal goedkeuren. De voorzitter repliceert even te hebben gedacht dat het raadslid een andere agenda had, aangezien hij het constant over een krantenartikel had. Hij stelt niet de gewoonte te hebben er krantenartikels bij te betrekken, maar geeft mee dat hij wel heel fier in de krant stond, aangezien hij van mening is dat het bestuur een resultaat van 8 op 10 verdiende. Hij stelt ten slotte dat het raadslid de professor eens zal moeten contacteren. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, geeft mee zich bij de stemming over dit punt te zullen onthouden, niet omdat de jaarrekening niet klopt, maar omdat er uitgaven in voorkomen waarmee hij niet akkoord is. Hij oppert dat het vragen van de stemming over alle artikels afzonderlijk misschien wel mogelijk is, maar hij wenst de raad dat te besparen. Hij stelt dat de situatie er niet goed uitziet en dat structurele maatregelen zich verder opdringen. Hij merkt op dat de meerderheid geluk heeft gehad dat het zwembad in 2011 kon gesloten worden en vooral dat de eigenaars van de gronden van het nieuwe sportcomplex koppig zijn en in 2011 hun grond niet hebben verkocht, aangezien het anders een ramp zou geweest zijn. Hij geeft vervolgens mee tijdens de commissie financiën van 18 april 2012 te hebben geïnformeerd naar de ontvangsten van de B.T.W., waarop hem werd gezegd dat dat waarschijnlijk een positief verhaal zou zijn, maar men dit nog eens zou nakijken. Hij merkt evenwel op dat de gemeente in 2011 ongeveer euro B.T.W. betaald heeft. Hij is van mening dat dat niet echt een positief verhaal is en hij vraagt of dat klopt. De voorzitter repliceert dat men het raadslid tijdens de commissie financiën gezegd heeft hem daar antwoord op te geven.

5 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 96 GEMBEL raadslid Byttebier stelt dat hij de jaarrekening 2011 zal goedkeuren, aangezien de rekening de juiste cijfers betreft, maar zijn partij wel waakzaam zal blijven opdat het bestuur niet verder de dieperik in gaat. De voorzitter bedankt ten slotte de gemeenteontvanger en diens team omdat de jaarrekening al in april ter goedkeuring kon worden voorgelegd. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op artikel 43, 2, 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen dat stipuleert dat het vaststellen van de jaarrekening tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; Gelet op artikel 174, 1 van het gemeentedecreet dat stelt dat artikel 148, 3 van overeenkomstige toepassing is; Gelet op het in vorige alinea vermeld gegeven waaruit volgt dat de gemeenteraad stemt over de jaarrekening in haar geheel maar dat elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming kan vragen over één of meer onderdelen van de jaarrekening; Gelet op voorliggende jaarrekening 2011; Overwegende dat: 1. De begrotingsrekening sluit met volgende cijfers: GEWONE DIENST BUITENGEWONE DIENST Netto vastgestelde rechten ,26 euro ,44 euro Vastleggingen ,43 euro ,56 euro Positief begrotingsresultaat Negatief begrotingsresultaat ,83 euro ,12 euro Netto vastgestelde rechten ,26 euro ,44 euro Aanrekeningen ,91 euro ,92 euro Positief boekhoudkundig resultaat ,35 euro ,52 euro Negatief boekhoudkundig resultaat Over te dragen vastleggingen ,52 euro ,64 euro 2. De balans in evenwicht sluit met volgende cijfers: A. Activa Vaste activa - immateriële vaste activa ,00 euro - materiële vaste activa ,00 euro - toegestane investeringssubsidies ,00 euro - subsidiebeloften en toegestane leningen ,00 euro - financiële vaste activa ,00 euro Vlottende activa - vorderingen op ten hoogste 1 jaar ,00 euro

6 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 97 - financiële rekeningen ,00 euro - overlopende rekeningen en wachtrekeningen ,00 euro TOTAAL ,00 euro B. Passiva Eigen vermogen - kapitaal ,00 euro - gekapitaliseerde resultaten ,00 euro - overgedragen resultaten ,00 euro - reserves ,00 euro - verkregen investeringssubisidies ,00 euro Schulden - schulden op meer dan 1 jaar ,00 euro - schulden op ten hoogste 1 jaar ,00 euro - bewerkingen voor derden ,00 euro - overlopende rekeningen en wachtrekeningen 8.678,00 euro TOTAAL ,00 euro 3. De resultatenrekening sluit als volgt: Courante kosten Niet-kaskosten Courante opbrengsten Niet-kasopbrengsten Uitzonderlijke kosten Toevoeging aan de reserves Uitzonderlijke opbrengsten Afname van de reserves Totaal nadelig resultaat van het boekjaar ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro 0,00 euro ,00 euro 0,00 euro ,00 euro 4. De toelichting de volgende elementen bevat: Herwaarderingspercentage gronden: evolutie van de waarde van één opcentiem op de onroerende voorheffing. Herwaarderingspercentage gebouwen: ABEX-index. Ontleding van balans en resultatenrekening en bijhorende mutatie- en detailstaten. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Detail van de min- of meerwaarden bij de realisatie vaste activa. Nodige details van inkomsten van deelnemingen in ondernemingen, van activa, permanente kapitalen, korte termijnschulden, kosten en opbrengsten. BESLUIT: Met 17 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL, sp.a-spirit), 1 neen-stem (VLAAMS BELANG) en 1 onthouding (onafhankelijke) Art De jaarrekening 2011 van de gemeente wordt vastgesteld op de cijfers zoals vermeld in het overwegend gedeelte van huidige beslissing.

7 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 98 Art Huidige beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, Burg 4, 8000 Brugge. 2. Afbraak zwembad - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze GEMBEL raadslid Byttebier stelt voorliggend punt niet te kunnen goedkeuren, aangezien hij er van overtuigd is dat het zwembadgebouw, na het uitvoeren van een studie, zou kunnen hergebruikt worden. Hij verwijst hierbij naar het punt dat hij samen met raadslid Schelfhout, onafhankelijke, in dat kader had toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 29 maart sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe merkt op dat het een prijsstijging van ongeveer euro betreft. Hij stelt dat zijn fractie dat bedrag zou voorzien bij de eerste budgetwijziging en hij vraagt of dat bedrag zal afgenomen worden van een andere post die men al op het oog heeft dan wel of dit nog bekeken moet worden. Schepen van sport Accou antwoordt dat dit nog dient bekeken te worden. Ze geeft mee dat een heel groot gedeelte van de kostprijs de opvulling van de grond betreft. Ze stelt dat men er ook voor zou kunnen opteren niet onmiddellijk tot grondopvulling door de aannemer over te gaan en dit zelf proberen op te lossen, maar ze geeft mee dat men toch een behoorlijke afwerking wil en vandaar onmiddellijk tot grondopvulling zou worden overgegaan. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe merkt op dat euro een heel groot bedrag is en er thans niet veel speelruimte meer is, zodat het geld wellicht zal afgenomen worden van andere posten en hij vraagt zich met enige schrik af van welke posten dit zal zijn. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, geeft mee zich aan te sluiten bij het standpunt van raadslid Byttebier. sp.a-spirit Raadslid Deruytere is van mening dat er in de kelder van het zwembad geen sprake is van echt betonrot, maar het beton er aangevreten is door de gebruikte chemicaliën. Hij verwijst naar hoofdstuk 8 risicoanalyse aanaardingswerken van het veiligheids- en gezondheidsplan en om ongelukken te vermijden pleit hij ervoor dat, vooraleer met het aanaarden van de sleuven begonnen wordt, de vermelde preventieve maatregel, namelijk een voorafgaande chemische analyse van de grond, uitgevoerd wordt. Schepen van sport Accou repliceert dat daarvoor een veiligheidsplan is opgenomen en de naleving daarvan de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator is. sp.a-spirit Raadslid Deruytere stelt dat hij dat als gemeente toch in de gaten zou houden. Hij merkt op dat er op de duur zodanig veel verantwoordelijken zijn en dat uiteindelijk, als er iets gebeurt, de discussie begint over wie zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft. VLAAMS BELANG raadslid Courtens is van mening dat dat de taak van de veiligheidscoördinator is die daarvoor aangenomen is en betaald wordt. Schepen van sport Accou geeft mee dat alles beschreven is in het bestek en de veiligheidscoördinator uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid. sp.a-spirit Raadslid Deruytere stelt nergens in het bestek de rubriek chemische analyse van de grond te hebben gevonden. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, geeft mee dat analyse van de grond wel in het bestek is opgenomen. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat in het algemeen beleidsplan onder de rubriek Veiligheid Veiligheidsgevoel versterken door de optimalisatie van de opvolging van het onderhoud van het openbaar domein als operationele doelstelling is opgenomen;

8 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 99 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2011 houdende aanstelling van het Architectenbureau Luk Derycke, Korte Torhoutstraat 37 te 8900 Ieper als ontwerper voor de afbraak van het zwembad; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2012 om de hoogspanningscabine, die momenteel geïntegreerd is in het gebouw van het zwembad niet te behouden en in samenwerking met Eandis een nieuwe gemengde cabine op een andere locatie te voorzien zodat het gebouw van het zwembad volledig kan gesloopt worden; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat huidige opdracht niet nominatief in het budget 2012 is opgenomen en niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de ontwerper, bvba Architectenbureau Luk Derycke, Korte Torhoutstraat 37 te 8900 Ieper; Gelet op het Veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door Vesebo, Blankenbergse Steenweg 175, 8000 BRUGGE, in onderaanneming voor W&B coördinatiebureau, Roeselaarsestraat 60/2, 8870 Izegem; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw;

9 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 100 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0740 actie 002/002/004/002; Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; BESLUIT: met 17 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL (Wim Vermeulen), sp.a-spirit, VLAAMS BELANG), 2 neen-stemmen (GEMBEL (Marc Byttebier) en onafhankelijke) Art Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Afbraak zwembad, opgesteld door de ontwerper, bvba Architectenbureau Luk Derycke, Korte Torhoutstraat 37 te 8900 Ieper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 euro excl. btw of ,00 euro incl. 21% btw. Art Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Art Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0740 actie 002/002/004/002. Art Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 3. Oude Heerweg - vestiging erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat de gemeente voor het verwezenlijken van rioleringswerken nabij de Oude Heerweg een erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang wenst te bekomen op volgend onroerend goed: - twee are (2 a) grond, gelegen Pladijs of Cottenhoek, nabij Oude Heerweg, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als bouwland, sectie E nummer 263 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vierendertig are dertig centiare (34 a 30 ca); Overwegende dat voornoemd onroerend goed toebehoort aan: - mevrouw DEMEURIE Rachel Maria, geboren te Ingooigem op zeven juli negentienhonderd negenentwintig, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, weduwe van wijlen de heer De Jagere Achiel, voor het vruchtgebruik, en

10 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad mevrouw DE JAGERE Marleen, geboren te Wilrijk op dertig maart negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, in staat van verlengde minderjarigheid verklaard bij vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op negenentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig, vertegenwoordigd door haar moeder, mevrouw Rachel Demeurie, voornoemd, als enige ouder, houder van het ouderlijk gezag, hiertoe gemachtigd bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven op zevenentwintig maart tweeduizend en twaalf, voor de naakte eigendom; Gelet op het schattingsverslag van 20 juli 2011 opgemaakt door het Comité tot Aankoop te Kortrijk; Overwegende dat de vergoeding voor het vestigen van de erfdienstbaarheid bepaald is op vijfhonderd en tien euro (510,00 euro) en dit bedrag valt binnen hetgeen wordt vooropgesteld in voormeld schattingsverslag; Overwegende dat voor de financiering van het vestigen van de erfdienstbaarheid krediet voorzien is op het budget 2012 via budgetsleutel /0200 actie 004/001/001/044; Gelet op artikel 43, 2, 12 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen; Overwegende dat huidige daad van beschikking niet nominatief in het budget 2012 is opgenomen; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2012; Gelet op voorliggend ontwerp van authentieke akte; Overwegende dat de financieel beheerder voor het vestigen van de erfdienstbaarheid op het in de eerste alinea vermelde onroerend goed zijn visum verleende op 5 april 2012 met nummer ; BESLUIT eenparig: Art Door mevrouw DEMEURIE Rachel Maria, geboren te Ingooigem op zeven juli negentienhonderd negenentwintig, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, weduwe van wijlen de heer De Jagere Achiel, voor het vruchtgebruik, en mevrouw DE JAGERE Marleen, geboren te Wilrijk op dertig maart negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd, wonende te 2980 Zoersel, Zonnebloemlaan 28, in staat van verlengde minderjarigheid verklaard bij vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op negenentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig, vertegenwoordigd door haar moeder, mevrouw Rachel Demeurie, voornoemd, als enige ouder, houder van het ouderlijk gezag, hiertoe gemachtigd bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven op zevenentwintig maart tweeduizend en twaalf, voor de naakte eigendom, wordt een erfdienstbaarheid van

11 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 102 ondergrondse inname en van doorgang gevestigd ten gunste van de gemeente op volgend onroerend goed: - twee are (2 a) grond, gelegen Pladijs of Cottenhoek, nabij Oude Heerweg, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als bouwland, sectie E nummer 263 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vierendertig are dertig centiare (34 a 30 ca). Art Het vestigen van de erfdienstbaarheid op het in artikel 1 omschreven onroerend goed geschiedt: - om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor het verwezenlijken van rioleringswerken nabij de Oude Heerweg; - tegen de prijs van vijfhonderd en tien euro (510,00 euro); - en onder de voorwaarden opgesomd in de akte van vestiging van erfdienstbaarheid van ondergrondse inname en van doorgang op onroerend goed. Art Voor de financiering van het vestigen van de erfdienstbaarheid is krediet voorzien op het budget 2012 via budgetsleutel /0200 actie 004/001/001/044. Art Huidige beslissing wordt aan het algemeen toezicht van de hogere overheid onderworpen. Art Drie voor eensluidend verklaarde afschriften van deze beslissing worden overgemaakt aan het Comité tot Aankoop, de heer Marc Van Daele, Engelse Wandeling 2 F 3, 8500 Kortrijk. 4. Nieuwe straatnaam tussen Waregemstraat en Ketsersstraat definitieve beslissing DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op de principebeslissing door de gemeenteraad genomen in zitting van 23 februari 2012 om de her aan te leggen straat tussen de Waregemstraat en de Ketsersstraat Muldersstraat te noemen; Overwegende dat het voornemen tot straatnaambepaling aan een openbaar onderzoek werd onderworpen vanaf 5 maart 2012 tot en met 3 april 2012 waarbij de bewoners en de eigenaars van onroerende goederen gelegen in en langs de betrokken straat alsook de projectontwikkelaar Mijn Huis persoonlijk werden aangeschreven; Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad van 24 maart 2012; Gelet op het proces-verbaal van 4 april 2012 van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen enkel bezwaar noch opmerking werd ingediend; Gelet op het decreet van 28 januari 1977 gewijzigd bij decreet van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; Gelet op artikel 43, 2,10 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om beslissingen te nemen die een wet, decreet of uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt, in casu voor huidige materie artikel 1 van het decreet tot

12 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 103 bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977 en latere wijzigingen; BESLUIT eenparig: Aan de her aan te leggen straat tussen de Waregemstraat en de Ketsersstraat wordt definitief de naam Muldersstraat gegeven. 5. Geringe exploitatie - uitgaven - terbeschikkingstelling van provisies aan personeelsleden - voorwaarden sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe verwijst naar artikel 7 dat bepaalt dat de provisie moet bewaard worden in een voldoende beveiligde omgeving en hij vraagt of die voldoende beveiligde omgeving gekozen wordt door de betrokken persoon zelf dan wel of dat wordt aangeduid door de secretaris of het clusterhoofd. De gemeentesecretaris repliceert dat het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, persoonlijk verantwoordelijk is voor het geld en er voor moet zorgen dat dit op een volgens zijn of haar inzicht veilige plaats bewaard wordt. Ze geeft mee dat de meesten geldkoffertjes hebben en het ook niet de bedoeling is dat aan iedereen een provisie van 250 euro ter beschikking wordt gesteld. Ze stelt dat 250 euro het maximumbedrag betreft en dat wellicht niet meer dan 50 euro ter beschikking gesteld zal worden, aangezien het Gemeentedecreet bepaalt dat het heel uitzonderlijke en sporadische uitgaven moet betreffen. Ze vervolgt dat de klassieke zaken die een dienst nodig heeft, aangekocht worden via een lopende bestelbon in een bepaalde winkel en ze geeft ten slotte mee dat de aanleiding om de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van provisies aan bepaalde personeelsleden te bepalen het feit was dat een artiest in het OC d Iefte s avonds een broodje vroeg en men dit niet kon halen en betalen zonder daarvoor de eigen portefeuille te moeten aanspreken. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe vraagt wat er gebeurt bij een onverwachte langdurige afwezigheid van een personeelslid. De gemeentesecretaris antwoordt dat in dat geval aan andere mensen een provisie ter beschikking zal moeten gesteld worden. sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe is van mening dat het beter zou zijn mocht ofwel de secretaris ofwel de ontvanger op de hoogte zijn van de schuilplaats waar de provisie wordt bewaard. De voorzitter repliceert dat daarmee rekening zal gehouden worden. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat binnen de gemeentelijke organisatie bepaalde gemeentelijke diensten voor de goede werking van hun dienst en in het kader van een goede dienstverlening bepaalde zaken onmiddellijk dienen te betalen en het bijgevolg aangewezen is dat aan bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking wordt gesteld; Gelet op artikel 162, 1 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat de gemeentesecretaris, na advies van de gemeenteontvanger, kan beslissen aan bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking te stellen om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatieuitgaven van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel of onmiddellijk moet worden gedaan voor de goede werking van de dienst; Gelet op artikel 162, 4 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat de gemeenteraad de voorwaarden bepaalt voor de terbeschikkingstelling van provisies;

13 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 104 Gelet op het voorliggend reglement dat de voorwaarden stipuleert waaronder de gemeentesecretaris provisies ter beschikking kan stellen aan bepaalde personeelsleden, waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen en controlemechanismen zijn omschreven; Gelet op het positief advies van de gemeenteontvanger van 10 april 2012; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2012; BESLUIT eenparig: De voorwaarden waaronder de gemeentesecretaris, na advies van de gemeenteontvanger, provisies ter beschikking kan stellen aan bepaalde personeelsleden te bepalen als volgt: ALGEMEEN Art In het kader van dit besluit wordt onder het begrip geringe exploitatie-uitgaven verstaan: de betalingen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur die zonder uitstel of onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de gemeentelijke dienst. Art Om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatie-uitgaven wordt aan nominatief aangeduide personeelsleden een provisie ter beschikking gesteld. Art De aan een nominatief aangeduid personeelslid ter beschikking gestelde provisie kan maximaal 250,00 (tweehonderd vijftig) euro bedragen. Art De provisie kan zowel chartaal, tegen ontvangstbewijs, of giraal, via storting op een daartoe speciaal geopende rekening die nooit een debetsaldo kan vertonen, ter beschikking worden gesteld. Met de op rekening ter beschikking gestelde provisie, kan zowel in contanten, meer bepaald na afhaling van geld, als met bankkaart betaald worden. Art De ter beschikking gestelde provisie mag onder geen enkel beding aangewend worden voor het verrichten van uitgaven die niet aan de gemeente gerelateerd zijn, voor het verrichten van uitgaven die niet zonder uitstel of onmiddellijk moeten gedaan worden voor de goede werking van de gemeentelijke dienst en voor het verrichten van uitgaven voor persoonlijke doeleinden. BEWARING Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer en, wat betreft de chartaal aanwezige provisie, voor de veilige bewaring ervan. Desgevallend is het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld tevens persoonlijk verantwoordelijk voor de veilige bewaring van de bankkaart en de bijhorende geheime code. Het personeelslid zal deze geheime code nooit bewaren samen met de bankkaart. Art De chartaal aanwezige provisie dient bijgehouden te worden in een metalen afsluitbaar geldkoffertje. Buiten de diensturen alsook telkens er geen personeelsleden aan wie een provisie ter beschikking werd gesteld, op de dienst aanwezig zijn, dient de provisie in een voldoende beveiligde omgeving bewaard te worden. Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld dient in te staan voor de veilige bewaring van de sleutel van het geldkoffertje.

14 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 105 VERANTWOORDING Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, dient een sluitende uitgavenstaat bij te houden en alle verrichtingen te registreren. Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, dient voor elke betaling die hij/zij doet een betalingsbewijs voor te leggen. Art Het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, verantwoordt maandelijks zijn uitgaven aan de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger, tenzij in de desbetreffende maand geen uitgaven werden verricht. AANZUIVERING Art De op de provisie gedane uitgaven worden maandelijks op voorlegging van de uitgavenstaat en de erbij horende bewijsstukken opgenomen in de boekhouding van de gemeente volgens de specificaties daartoe verstrekt door de gemeenteontvanger. CONTROLE Art Het hoofd cluster van het personeelslid aan wie een provisie ter beschikking wordt gesteld, controleert minstens maandelijks de aan het personeelslid ter beschikking gestelde provisie en maakt hiervan een verslag op. De gemeenteontvanger en de door hem aangestelden kunnen onaangekondigd de naleving van de onderrichtingen controleren en een onderzoek van de provisie verrichten waaraan de betrokken personeelsleden hun medewerking dienen te verlenen. Controle van de aan het personeelslid ter beschikking gestelde provisie door de gemeenteontvanger vindt minstens jaarlijks plaats. OVERDRACHT Art De ter beschikking gestelde provisie is niet overdraagbaar. TEKORT, VERLIES EN/OF DIEFSTAL Art Het verantwoordelijk personeelslid dient ieder tekort onmiddellijk te melden aan zijn/haar hoofd cluster. Het hoofd cluster kijkt samen met het verantwoordelijk personeelslid de uitgavenstaat na en zoekt de reden van het tekort uit. Daarna worden de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger hiervan onmiddellijk verwittigd via een interne nota samen met de nodige bewijsstukken. Indien de voorgelegde bewijsstukken effectief dit tekort verklaren, wordt het bedrag door de gemeente bijgepast. Voor niet te bewijzen tekorten staat het verantwoordelijke personeelslid zelf in. Art Het verantwoordelijke personeelslid of zijn/haar hoofd cluster dient ieder verlies of iedere diefstal onmiddellijk te melden aan de gemeentesecretaris en aan de gemeenteontvanger en tegelijkertijd aan het college van burgemeester en schepenen. In geval van diefstal moet de lokale politie ook onverwijld verwittigd te worden. Het hoofd cluster stelt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte. Het hoofd cluster maakt onverwijld een collegenota op waarin naast het relaas van het personeelslid ook een voorstel geformuleerd wordt omtrent de aansprakelijkheid van het personeelslid dat instaat voor de bewaring van de gelden. Deze nota bevat eveneens een advies van zowel de gemeentesecretaris als van de gemeenteontvanger.

15 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 106 Bij deze collegenota wordt het proces-verbaal van de politie, het laatste controleverslag van het hoofd cluster en de uitgavenstaat gevoegd. BEËINDIGING Art Als het ter beschikking stellen van een provisie aan een personeelslid beëindigd wordt, stort het personeelslid het bedrag van de hem/haar ter beschikking gestelde provisie terug, in voorkomend geval, verminderd met het bedrag van de uitgaven die hij al regelmatig heeft verricht met de provisie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. Art Huidig reglement is van toepassing op alle nominatief aangeduide personeelsleden aan wie door de gemeentesecretaris provisies ter beschikking worden gesteld. 6. Aankoop en installatie van een backup en recovery systeem - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze spa-spirit Raadslid Vanheerweghe vraagt of het voorgesteld(e) systeem/werkwijze al in andere gemeenten gangbaar is. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat er beslist gemeenten zijn die op die manier werken. Voor onze gemeente wordt dit systeem voorgesteld omwille van het feit dat er nog geen verbinding via glasvezelkabel is tussen het gemeentehuis en een of meerdere gemeentelijke diensten of andere besturen. Mocht deze verbinding er zijn dan zou een back up van de ene dienst/bestuur, in casu het gemeentehuis, kunnen genomen worden op een andere dienst/bestuur. Zo zijn Kortrijk en Zwevegem via glasvezel met elkaar verbonden. spa-spirit Raadslid Vanheerweghe stelt voorkeur te geven aan samenwerking en vraagt of zoiets niet kan gerealiseerd worden met andere gemeenten. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat er nagevraagd werd om een glasvezelnet te huren doch dat dit zeer duur is. Verder informeert spa-spirit raadslid Vanheerweghe of de uitdrukking in the cloud een gangbare term is in deze materie waarop schepen Haerinck bevestigend antwoordt. Raadslid Schelfhout, onafhankelijke, verwijst naar de gemeenteraadszitting van maart 2012 waarin een raamovereenomst met betrekking tot de aankoop van informaticamateriaal/- materieel werd goedgekeurd en vraagt of voorliggend dossier niet via deze weg kan aangeschaft kan worden. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat deze overeenkomst maar ingaat vanaf VLAAMS BELANG raadslid Courtens vraagt zich af waarom niet gewacht wordt om deze overheidsopdracht te plaatsen tot gebruik kan gemaakt worden van de raamovereenkomst. Misschien kan het systeem alsdan goedkoper aangeschaft worden. Hij hoopt dat er intussen toch backups genomen worden. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat op het gemeentehuis van maandag tot donderdag backups worden genomen van de gewijzigde data en op vrijdag een van de totaliteit. Inzake de buitendiensten draait veel van hun software op de servers van het gemeentehuis en gaan zo mee met de backup in het gemeentehuis. Voor de gegevens die lokaal staan heeft hij al van de ICT-verantwoordelijke gehoord dat de buitendiensten van tijd tot tijd moeten herinnerd worden aan de noodzaak tot backup. Verder verwijst VLAAMS BELANG raadslid Courtens naar het lastenboek waarvan hij vindt dat men er alle kanten mee op kan wegens gebrek aan specificaties. Uit het dossier meent hij te weten dat in het gemeentehuis voor het nemen van een backup, gewerkt wordt met externe wellicht mobiele schijven. Hij vraagt zich af of er alsdan geen kopie van de externe schijven kan genomen worden zodat de ICT-verantwoordelijke er een stel kan van meenemen naar huis. Hij is er zich van bewust dat dit een eerder omslachtige werkwijze is doch hierdoor heeft men evenzeer een backup op een andere locatie dan het gemeentehuis.

16 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 107 Tevens verwijst VLAAMS BELANG raadslid Courtens naar het overwegende gedeelte van het ontwerp van raadsbeslissing waarin een van de redenen om tot aanschaf van het voorgestelde systeem over te gaan, is dat er bij een servercrash sneller een oplossing kan geboden worden aan het herstel van de server(s). Hij stelt aan dat de voorliggende aankoop helemaal geen oplossing biedt bij een servercrash. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat er alsdan een nieuwe server zal dienen aangekocht te worden doch dat met het voorgestelde systeem er toch een sneller herstel van de data zal kunnen gebeuren. VLAAMS BELANG raadslid Courtens vindt ook nergens in het lastenboek enige bepaling terug omtrent service level agreement wat inhoudt dat er geen minimum voorwaarden gesteld worden waaraan de hosting provider dient te voldoen, zoals daar zijn eisen in verband met de openingstijden van het datacenter, bandbreedte, het omgaan met de data inzake privacy. Zoals het lastenboek nu voorligt stelt hij de gevraagde dienstverlening ook te kunnen aanbieden vanop het systeem dat hij thuis heeft staan. M.a.w. het lastenboek bevat te veel hiaten om dit dossier te behandelen en hij vraagt om dit punt uit te stellen naar een volgende gemeenteraad. Schepen Haerinck, bevoegd voor ICT, antwoordt dat de geformuleerde opmerkingen nog eens zullen doorgenomen worden met de ICT-verantwoordelijke. Onderstaand punt wordt met eenparigheid van stemmen uitgesteld naar een volgende zitting. DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het nemen van back-ups van data momenteel gebeurt op externe harde schijven in het gemeentehuis; Overwegende dat dit een omslachtige procedure is; Overwegende dat de hoeveelheid data die moet gebackupt worden exponentieel toeneemt ; Overwegende dat er momenteel enkel back-ups genomen wordt binnen één locatie wat bij brand of andere rampen een probleem kan vormen; Overwegende dat het onverwacht uitvallen van een server meer en meer kwalijke gevolgen heeft voor de netwerkgebruikers; Overwegende dat de elektronische diensten naar de burger niet in het gedrang mogen komen; Overwegende dat er momenteel niets voorzien is om bij een servercrash snel een oplossing te bieden aan het herstel van deze server(s); Overwegende dat het voorzien van back-up en serverherstel steeds belangrijker en noodzakelijker wordt; Overwegende dat het noodzakelijk is om te zorgen voor een systeem dat er voor zorgt dat alle data lokaal gebackupt wordt in het gemeentehuis maar ook op een beveiligde externe locatie buiten het gemeentehuis ( in the cloud ); Overwegende dat er op die manier voor 100% garantie is dat de meest recente data beschikbaar blijven bij een crash of een andere ramp in het gemeentehuis; Overwegende dat het noodzakelijk is om te voorzien in een systeem dat bij een servercrash er voor zorgt dat de gecrashte server(s) snel hersteld word(t)en (recovery);

17 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 108 Overwegende dat uit de beschikbare op de markt zijnde systemen om aan backup en recovery te doen, dit in onze situatie de best aangewezen keuze is, rekening houdende met de toekomstvisie van de gemeente op ICT-gebied: Overwegende dat het gemeentebestuur de bedoeling heeft om in de toekomst te investeren in glasvezelverbindingen tussen de verschillende gemeentelijke diensten maar dat dit afhangt van de komende openbare werken; Overwegende dat er niet kan voorspeld worden wanneer deze glasvezelverbindingen een realiteit zullen zijn; Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de huur van deze externe dataruimte voor onbepaalde duur aan te gaan; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.840,00 euro excl. btw of ,40 euro incl. 21% btw, gerekend over 4 jaar; Overwegende dat voor 2012 de éénmalige aankoop van hardware voor 1.800,00 euro excl. 21% btw of 2178,00 euro incl. 21% btw, een éénmalige installatie en configuratie voor 600,00 euro excl. 21% btw of 726,00 euro incl. 21% btw en de huur van dataruimte op een externe locatie aan 155,00 euro excl. 21% btw of 187,55 euro incl. 21% btw per maand bedraagt of voor 7 maanden bedraagt deze huur euro excl. 21% btw of 1312,85 euro incl. 21% btw; Overwegende dat de totale kost voor het jaar 2012 (gerekend voor 7 maanden) op 3.485,00 euro excl. 21% btw of 4.216,85 euro incl. 21% btw wordt geraamd; Overwegende dat voor de volgende jaren enkel nog de maandelijkse huurprijs voor dataruimte op een externe locatie in rekening zal gebracht worden. De raming hiervoor bedraagt 1.860,00 euro excl. 21% btw (= 12 x 155,00 euro excl. btw) of 2.250,60 euro incl. 21% btw per jaar; Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om een systeem aan te kopen dat voorziet in backup van data en snel herstel van serverpannes (recovery); Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43, 2, 11 dat stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of behoort tot het begrip dagelijks bestuur ; Overwegende dat huidige opdracht niet nominatief in het budget 2012 is opgenomen en niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

18 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 109 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht ICT - aankoop en installatie van een backup en recovery systeem een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de ICTambtenaar; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0190 actie 001/006/007/001; BESLUIT: Art Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht ICT - aankoop en installatie van een backup en recovery systeem, opgesteld door de ICT-ambtenaar. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 9.840,00 euro excl. btw of ,40 euro incl. 21% btw, gerekend over 4 jaar. Art Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, op budgetsleutel /0190 actie 001/006/007/ Cvba Mijn Huis - statuten - aanpassing - goedkeuring DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Gelet op de statuten van de cvba Mijn Huis, voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2005; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;

19 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad 110 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, wat betreft vervanging van de modelstatuten; Overwegende dat op basis van voormelde reglementering de cvba Mijn Huis verplicht is om tegen 30 juni 2012 haar statuten in overeenstemming te brengen met de modelstatuten opgelegd door de regelgever; Overwegende dat notaris Torrelle te Harelbeke werd belast met het coördineren van de aanpassing en de conformisering van de statuten; Overwegende dat de raad van bestuur van de cvba Mijn Huis op haar vergadering van 27 maart 2012 de aanpassing van de statuten goedkeurde; Overwegende dat het agentschap Wonen-Vlaanderen op 4 april 2012 de nieuwe statuten goedkeurde; Overwegende dat de aanpassing ondermeer betrekking heeft op het doel van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal en het opstellen van een huishoudelijk reglement evenals alle andere aanpassingen behelst, nodig om de statuten van de cvba Mijn Huis in overeenstemming te brengen met de modelstatuten opgelegd door de regelgever; Overwegende dat deze aanpassing op 29 mei 2012 aan de buitengewone algemene vergadering van de cvba Mijn Huis zal worden voorgelegd; Overwegende dat de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt zoals bepaald in artikel 42 1 van het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2012; BESLUIT eenparig: Art De aanpassing van de statuten van de cvba Mijn Huis, zoals ne varietur aan huidige beslissing gehecht, wordt goedgekeurd. Art Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan cvba Mijn Huis, Marktstraat 80, 8530 Harelbeke. 8. Grafconcessies voortijdige beëindiging - goedkeuring DE RAAD, in openbare zitting vergaderd Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 november 2011 akte nam van de volgende aanvragen tot voortijdige beëindiging van een grafconcessie op het kerkhof van Deerlijk-centrum en besliste deze over te maken voor advies aan de Heemkring Dorp en Toren om te onderzoeken of er graven zijn die op de lijst van de graven met lokaal historisch belang dienden te worden opgenomen: - Blok C rij mid graf 231: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 1948

20 G Gemeenteraad van 26 april 2012 blad Blok A rij 5 graf 48: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 20 februari 1960 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 december 2011 akte nam van het advies van de Heemkring Dorp en Toren, via hun schrijven van 1 december 2011, om geen enkel graf, vermeld in vorige alinea, op te nemen op de lijst van graven met lokaal historisch belang; Overwegende dat gedurende 3 maanden een kennisgeving van deze aanvragen van voortijdige beëindiging bij het graf geplaatst werd; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 april 2012 akte nam van het feit dat er geen enkel bezwaar werd ingediend tegen deze aanvragen van voortijdige beëindiging door eventuele andere belanghebbenden; Overwegende dat de niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande bouwwerken eigendom worden van de gemeente en dat alleen het college van burgemeester en schepenen de bestemming van het aan de gemeente toevallende materiaal regelt; Overwegende dat het voortijdig beëindigen van een concessie niet tot gevolg heeft dat de aanvrager terzake recht heeft op een financiële vergoeding; Overwegende dat er met betrekking tot de voortijdige beëindiging van concessies in de regelgeving geen procedure terug te vinden is maar, teneinde te vermijden dat dergelijke graven verwaarloosd worden, het aangewezen is om een concessie voortijdig te laten beëindigen indien hierom verzocht wordt; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2012 om de aanvragen tot voortijdige beëindiging van de grafconcessies in te willigen; Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Overwegende dat deze materie, conform artikel 43, 2,10 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; BESLUIT eenparig: De volgende grafconcessies op het kerkhof van Deerlijk-centrum worden beëindigd met ingang van heden: - Blok C rij mid graf 231: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 1948; - Blok A rij 5 graf 48: Eeuwigdurende concessie toegekend in college van burgemeester en schepenen van 20 februari Voetweg 47 - vestiging toegangsrecht sp.a-spirit Raadslid Vanheerweghe verwijst naar het attest van 17 april 2012 opgemaakt door het Comité tot Aankoop te Kortrijk waarin voor het verlenen van een toegangsrecht een vergoeding van euro voorgesteld wordt. Hij geeft vervolgens mee dat in het schattingsverslag van 16 juni 2009 opgemaakt door het Comité tot Aankoop te Kortrijk de vergoeding, verschuldigd door de eigenaars van de erven die palen aan de Pladijsstraat,

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie