FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND"

Transcriptie

1 FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H E N G E L O C A R M E L C O L L E G E S A L L A N D, R A A L T E R O C L A N D S T E D E, R A A L T E 2013

2 2

3 Inhoud Inleiding... 5 Training 1 van 8 Introductie... 7 Training 2 van 8 Wat doet bewegen met je? Training 3 van 8 Waarom? (Kritisch denken) Training 4 van 8 Teach eachother! Training 5 van 8 Together we stand! Training 6 van 8 Creatief met fitness! Training 7 van 8 Prepare and beware! Training 8 van 8 Nog meer eindopdracht! Bijlage 1 beoordelingslijst namenlijst Bijlage 2 inspirerende activiteiten

4 4

5 Inleiding In dit boekje is een lessenserie van acht multimovez lessen te lezen. In deze lessen leren leerlingen naast specifieke technieken ook werken aan hun sociale competentie, ook wel life skills genaamd. Sociale competenties maken deel uit van de algemene ontwikkeling van de jongeren. Sociaal competent betekent dat iemand vanuit een individuele inbreng, maar in relatie tot anderen, op adequate wijze in sociale situaties handelt. Verschillende sociale vaardigheden vergemakkelijken de deelname in de samenleving (Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. 2010). In deze lessen wordt ingegaan op zes competenties: zelfvertrouwen, betrokkenheid, inzet, zelfsturing, communicatief handelen en oplossingsgericht handelen. Onder zelfvertrouwen valt zekerheid over eigen kennis, vaardigheid en attitude. Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor autonomie en zelfstandigheid in handelen. Wanneer men zelfvertrouwen heeft kent men de eigen mogelijkheden en beperkingen en durft men een eigen koers te varen. Zelfkennis en zelfrespect liggen ten grondslag aan zelfvertrouwen (Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. 2010). Betrokkenheid is een sociale eigenschap die primair inhoudt dat er een affectieve binding is met anderen. Deze binding is de basis voor het aan- gaan van relaties en houdt tevens het nemen van verantwoordelijkheid in. Uitingen van betrokkenheid zijn respect, loyaliteit en medeleven (Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. 2010). Inzet heeft betrekking op de motivatie en het enthousiasme iets aan te pakken of een probleem op te lossen. Het is de instelling van waaruit taken worden aangepakt. Positieve verwachtingen (optimisme) zijn belangrijk voor een succesvolle persoonlijke ontwikkeling (Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. 2010). Zelfsturing is het richting geven aan de eigen ontwikkeling in wisselwerking met de omgeving. De basis voor zelfsturing is zelfvertrouwen. Adequate zelfsturing blijkt uit het grip hebben op de omgeving, door te kiezen uit mogelijkheden en het nemen van juiste beslissingen. Belangrijk binnen zelfsturing zijn zelfcontrole, inventiviteit, creativiteit en kritisch denken (Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. 2010). Communicatief handelen is de vaardigheid eigen competenties in sociale situaties zo in te zetten dat individuele en sociale doelstellingen bereikt kunnen worden. Een belangrijke basis voor communicatief handelen is empathie, het afstemmen van de eigen gevoelens en reacties op de emoties en het gedrag van anderen. Goed communiceren vraagt om responsief en adaptief gedrag. Communicatief gedrag houdt ook in dat je met sociale spanningen kunt omgaan en dat je van perspectief kunt wisselen door een andere rol aan te nemen (Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. 2010). 5

6 Oplossingsgericht handelen Deze vaardigheid heeft in belangrijke mate betrekking op het omgaan met anderen. Bij oplossingsgericht handelen spelen naast communicatieve aspecten (doelgericht en taakgericht communiceren) ook cognitieve aspecten een rol. Sociale competentie houdt immers probleemoplossend gedrag in, door goed te plannen en organiseren en door gebruik te maken van oplossingsstrategieën. Voor oplossingsgericht handelen is ook het kritisch kunnen reflecteren een belangrijke vaardigheid (Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. 2010). Deze lessenserie is onderdeel van een onderzoek Fit For Life, uitgevoerd op Carmelcollege Salland en ROC landstede. De lessen zijn tot stand gekomen in samenspraak met trainer/docent Rob Temmink en met medewerking van Els Schoorlemmer (Carmelcollege Salland). Bron: Casteren, E., Hilhorst, J. & Ritzen, H. (2010). Resultaten nulmeting en behoefteanalyse. P16/17 6

7 Training 1 van 8 Introductie Opdracht omschrijving Elkaar leren kennen en jezelf leren presenteren, door middel van een goede lichaamshouding en uitstraling. Beginsituatie De meeste leerlingen kennen elkaar niet. Een aantal van hen hebben eerder aan fitness gedaan of fitnessen op dit moment. Dit geldt eveneens voor het bewegen op dansplaten. De beginsituatie met betrekking tot technische vaardigheden loopt uiteen. Leerdoelen Aan het einde van de les hebben de leerlingen met elkaar kennis gemaakt, en hebben zij kennis gemaakt met de begeleiders. Na de les weten de leerlingen hoe de cursus zal verlopen en dat binnen de lessen veel aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden. Deze les staat jezelf presenteren centraal. Ook zullen de leerlingen zelf de apparaten uitproberen. Aan deze Life skills wordt gewerkt: Zelfvertrouwen Betrokkenheid Inzet Zelfsturing Communicatief handelen Oplossingsgericht handelen Lesfase Tijd Leerinhoud Didactische aanpak, organisatie en middelen Inleiding 20 minuten Allereerst is het belangrijk dat de leerlingen weten wat multimovez inhoudt en hoe de cursus zal verlopen. Belangrijk dat aangegeven wordt dat multimovez bestaat uit fitness en dansplaten en dat tijdens deze cursus veel aandacht besteed wordt aan sociale vaardigheden. Benoem de sociale vaardigheden die behandeld gaan worden, zodat de leerlingen bewust zijn van de onderdelen waarin zij zich moeten laten zien. Les 1 en 2 heeft voornamelijk te maken met het leren kennen van elkaar en van de apparaten. Les 3 t/m 6 worden de leerlingen op verschillende manieren op de dansplaten en fitness gebied uitgedaagd. Elke les staan 1 of 2 life skills centraal waaraan de leerlingen gaan werken. Langzaamaan wordt in deze lessen ook toegewerkt naar de twee eindlessen. Les 7 en 8 gaan de leerlingen elkaar een circuit uitleggen en laten uitvoeren. Kennismaken jezelf presenteren Deze eerste les staat het kennismaken met elkaar en met de apparaat centraal. De leerlingen gaan met elkaar kennismaken door te beginnen om voor de groep te staan en iets over henzelf te vertellen: hoe oud ben je, waar woon je, heb je al fitnesservaring, enzovoort. Dit doen ze met een juiste lichaamshouding en uitstraling. De trainer geeft hierin als eerst het juiste en onjuiste voorbeeld (zeker en onzeker) en vraagt aan de leerlingen of zij verschil 7

8 hebben gezien in presentatie. Hierbij geeft de trainer aan dat lichaamshouding en de fysieke positie in de ruimte belangrijk is bij het presenteren van jezelf, om op een duidelijke manier over te komen en te laten zien dat je zelfvertrouwen hebt. Daarna is het de beurt aan de leerlingen om zichzelf te presenteren met een juiste lichaamshouding en uitstraling. Belangrijk: een aantal leerlingen zullen dit nog erg moeilijk vinden. Belangrijk dat zij gestimuleerd worden en complimenten krijgen van de trainer en medeleerlingen, zodat hij/zij zich zekerder van zichzelf kan voelen. Hier wordt voornamelijk gewerkt aan de inzet van de leerlingen. Nadat de leerlingen zichzelf aan elkaar hebben voorgesteld met een goede presentatiehouding, wordt er begonnen met een warming-up door middel van wat basisbewegingen (eventueel op muziek). Kern 60 minuten Het zelf voelen van de apparaten (zelf op onderzoek uit). Evaluatieronde Benaming van de apparaten. Trainer bespreekt doel van de training: elkaar leren kennen, jezelf presenteren en apparaten leren kennen. Deze les mogen de leerlingen zelf de apparaten uitproberen. Trainers lopen hierbij rond. Wat doen de apparaten precies? Wat kun jij aan op deze apparaten? Na een tijdje de apparaten uitgeprobeerd te hebben komt de groep weer bij elkaar in twee kringen, een binnen- en een buitenkring. De binnenkring stelt vragen aan de leerlingen van de buitenkring. Welke apparaten heb je gezien? Wat kun je ermee doen? Heb je deze al eerder gebruikt? Welk apparaat vind je het leukst? Enzovoort. Laat de kring telkens na 1 minuut een stapje opschuiven. Na een aantal keer kan de rol van de kring omgewisseld worden, zodat nu de buitenkring vragen stelt aan de binnenkring. Na deze evaluatie wordt het nog even gezamenlijk besproken. Welke apparaten vonden de leerlingen het leukst? Welke kennen ze al en welke nog niet? Benoem hierbij alle apparaten, zodat zij de benaming van de apparaten leren kennen. Uitleg van 2 apparaten Het zelf voelen van de apparaten. Leg de leerlingen de werking van 2 apparaten uit: hoe stel je ze in? Wat doen ze met je? Wisten de leerlingen dit al? Laat de leerlingen na de uitleg in tweetallen beide apparaten nog even uitproberen. Herhaal deze laatste 2 onderdelen (uitleg van 2 apparaten en het laten uittesten van de apparaten), totdat alle apparaten/onderdelen geweest zijn en de leerlingen weten hoe de apparaten genoemd zijn en hoe 8

9 Afsluiting 20 minuten ze werken. Geef de leerlingen aan dat het belangrijk is om de apparaten/onderdelen bij naam te kennen en de functies te weten van de apparaten/onderdelen. Ter afsluiting worden rek en strekoefeningen gedaan, om de spieren langzaam rust te geven, maar toch de spieren te rekken voor meer lenigheid. Terugblik Terugblik op het doel van deze les: kunnen de leerlingen aangeven of deze is behaald? - Elkaar leren kennen - Jezelf presenteren (fysieke positie in de ruimte) - Kennismaking met de apparaten. Bespreek kort met de leerlingen wat ze tijdens deze multimovez cursus gaan leren en hoe de cursus eruit ziet. Opdracht Checklist hulpmiddelen - Fitness apparatuur/materialen - Dansplaten Beoordelingscriteria: Vraag de leerlingen of ze voor volgende week hun leervraag op papier willen zetten. Wat willen de leerlingen leren tijdens deze cursus van multimovez? Bijlage 1 Aantekening 9

10 Training 2 van 8 Wat doet bewegen met je? Opdracht omschrijving De gevolgen van bewegen en het verschil tussen cardio en krachttraining wordt duidelijk gemaakt. Inzet en betrokkenheid worden gestimuleerd door een oefening op de dansplaten. Leervraag wordt behandeld. Beginsituatie De leerlingen hebben vorige week met elkaar kennis gemaakt. Ook hebben zij geoefend met het presenteren van zichzelf door middel van een goede lichaamshouding en uitstraling. Vorige week hebben de leerlingen naast kennis gemaakt te hebben met elkaar, ook kennis gemaakt met de verschillende apparaten/onderdelen. Ze hebben de opdracht gekregen om hun leervraag voor de sociale vaardigheden binnen multimovez op papier te zetten. Leerdoelen Deze les wordt aandacht besteed aan het verschil tussen cardio en krachttraining. Daarnaast worden de lichamelijke gevolgen van bewegen behandeld. Ook wordt de inzet en betrokkenheid van de leerlingen op de proef gesteld en gestimuleerd, aangezien deze les wordt gestart en geëindigd met een gezamenlijke oefening op de dansplaten. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de leervraag die de leerlingen op papier hebben gezet voor deze les. Aan deze Life skills wordt gewerkt: Zelfvertrouwen Betrokkenheid Inzet o Zelfsturing Communicatief handelen o Oplossingsgericht handelen Lesfase Tijd Leerinhoud Didactische aanpak, organisatie en middelen Inleiding 20 minuten Herhaling vorige les. Voordat deze les begint is het belangrijk om de vorige les nog even te herhalen. Wat hebben we besproken? Wat hebben we geleerd? Bespreek de leervragen die de leerlingen hebben uitgewerkt. Wat willen de leerlingen graag leren van deze cursus op het gebied van Multimovez en op het gebied van sociale vaardigheden? Ter opwarming gaan de leerlingen deze les kennis maken met de dansplaten. Vandaag gaan de leerlingen een beginscore maken, welke ze op het einde nog kunnen verbeteren. Uitleg dansplaten. Allereerst is het belangrijk dat de werking van de dansplaten uitgelegd wordt. De leerlingen dienen goed op het grote scherm mee te kijken en te luisteren naar het ritme van de muziek. Met pijlen op het scherm is aangegeven welke plek door de leerlingen met de voet aangeraakt dient te worden (links, rechts, voor, achter). Het ritme van de muziek is daarbij belangrijk, aangezien de pijlen op het ritme ingedrukt dienen te worden. Bovenaan het scherm staan de vier pijlen naast elkaar. Doordat de pijlen langzaam naar boven gaan, is het gemakkelijk te zien wanneer de toets ingedrukt dient te worden. Wanneer de pijl op de rij pijlen bovenaan 10

11 terechtkomt, dient men te drukken. Er zijn verschillende niveaus, maar er wordt eerst laag begonnen. Start dansplaten. Kern 60 minuten Verschil cardio en krachttraining. Lichamelijke gevolgen van bewegen. Na de uitleg kunnen de leerlingen starten op de dansplaten. Geef de leerlingen aan dat deze score hun beginscore zal zijn, welke zij kunnen verbeteren aan het eind van de cursus. Nadat de leerlingen hebben kennis gemaakt met de dansplaten, wordt het verschil tussen cardio en krachttraining besproken. Ondertussen worden een aantal lichamelijke gevolgen van bewegen besproken. Bij cardio oefeningen zorg je voor een verhoogde hartslag. Cardio oefeningen worden vaak gedaan door mensen die graag willen afvallen. Cardio oefeningen zorgen voor een grotere longcapaciteit, verbeterde hartconditie en bloeddruk. Ook zorgt het ervoor dat je je gelukkiger voelt. Cardio oefeningen maken je gelukkiger, doordat bepaalde bewegingen stofjes in je lichaam aanmaakt waar je gelukkiger van wordt. Krachttraining is weer een hele andere vorm van fitness. Bij krachttraining train je bepaalde spieren of delen van je lichaam, waardoor je daar meer (spier)kracht en/of lenigheid ontwikkelt. Er zijn 3 onderdelen binnen de krachttraining te maken, namelijk: gymnastische oefeningen (lenigheid ontwikkelen), isometrische oefeningen (statisch spierkracht ontwikkelen) en isotone oefeningen (spieren laten samentrekken). Quiz: wat hoort bij cardio en wat hoort bij krachttraining? Het verschil ontdekken tussen cardio en krachttraining. Afsluiting 20 minuten Nabespreking Afsluiting: oefenen op de dansplaten. Opdracht Na deze uitleg kunt u een quiz houden met de leerlingen. Waar denken zij dat de apparaten/onderdelen bij horen? Laat hen dit op papier schrijven en bespreek de quiz samen na. Quiz door de trainers zelf in laten vullen. Laat de leerlingen na de quiz een keuze maken tussen cardio of krachttraining. Laat hen 5 minuten per apparaat/onderdeel werken en daarna wisselen. Invulling door trainer. Bespreek met de leerlingen na of zij ook de effecten hebben gemerkt per categorie. Wat heb je gevoeld? Komen de gevoelens van jouw spieren overeen met de uitleg van de cardio en/of krachttraining? Ter afsluiting gaan de leerlingen nog 1 keer oefenen met de dansplaten. Opdracht voor de volgende les: twee leerlingen worden uitgekozen om de voor de volgende les de warming-up voor te bereiden op het gebied van cardio. Help hen op weg door goed te denken aan een goede opbouw (geen zware oefeningen voor een warming-up). 11

12 Checklist hulpmiddelen - Fitness apparatuur/materialen - Dansplaten Beoordelingscriteria: Bijlage 1 Aantekening 12

13 Training 3 van 8 Waarom? (Kritisch denken) Opdracht omschrijving De leerlingen volgen een voorbeeld circuit. Besproken wordt waar deze oefeningen voor dienen, welke opbrengsten deze oefeningen hebben en hoe ze het beste en veiligste uitgevoerd kunnen worden. Beginsituatie In de vorige twee lessen hebben de leerlingen kennis mogen maken met elkaar en met de apparaten. De verschillen tussen krachttraining en cardio is besproken. De leervragen van de leerlingen zijn besproken en twee leerlingen hebben de opdracht gekregen om een warming-up voor te bereiden op het gebied van cardio. Leerdoelen Deze les gaan de leerlingen een circuit doorlopen om te ontdekken hoe een circuit in zijn werk gaat. Nadat het circuit doorlopen is, worden de onderdelen besproken op onderwerpen als: waarom zou je deze oefening doen? Welke spieren worden getraind bij deze oefening? Deze les draait voornamelijk om het kritisch nadenken over dingen. De koppeling met het kritisch nadenken over het echte leven wordt gemaakt. Tijdens deze les staan de social skills voornamelijk betrokkenheid en inzet centraal. Kritisch kijken naar de onderdelen leven. Aan deze Life skills wordt gewerkt: Zelfvertrouwen Betrokkenheid Inzet o Zelfsturing Communicatief handelen o Oplossingsgericht handelen Lesfase Tijd Leerinhoud Didactische aanpak, organisatie en middelen Inleiding 20 minuten Herhaling Leervragen koppelen aan de lesinhouden Voordat deze les begint is het belangrijk om de stof van de vorige les nog even kort te herhalen. Wat was belangrijk? Wat was ook alweer het verschil tussen cardio en krachttraining? Bespreek ook kort nog even de leervragen. Herinner de leerlingen aan wat ze willen leren en hoe ze dat willen leren. Geef de leerlingen aan dat deze les voornamelijk gelet wordt op de social skills betrokkenheid en inzet. Warming-up lesgeven aan elkaar Kern 60 minuten Voorbeeld circuit doorlopen Circuit kort De warming-up wordt zoals afgesproken in de vorige les gegeven door twee leerlingen. Het betreft een cardio opwarming. Deze twee leerlingen zullen dan al een ervaring opdoen met het lesgeven aan elkaar. Geef deze leerlingen na de warming-up tips en tops op zowel sociale vaardigheden als fitnessgebied. Na de warming-up gaan de leerlingen in groepjes een voorbeeld circuit doorlopen. De leerlingen krijgen alleen een korte instructie. De bedoeling is dat de leerlingen alleen weten wat ze qua beweging bij de circuit onderdelen moeten doen. De leerlingen krijgen meer instructies over de bewegingen en onderdelen nadat ze het gehele circuit doorlopen hebben. Nadat het gehele circuit doorlopen is, worden alle 13

14 nabespreken. Het circuit per onderdeel kritisch bekijken. onderdelen kort besproken. Wat voel je aan je spieren? Waar is deze beweging/dit onderdeel belangrijk voor? Enzovoort. De bedoeling is dat de leerlingen kritisch gaan nadenken over de bewegingen die ze zojuist hebben gedaan. Waarom maak je deze beweging? Wat doet het met je? De leerlingen hebben zojuist het hele circuit namelijk gevolgd, zonder te weten wat de achterliggende gedachte is van deze onderdelen/bewegingen. Geef de leerlingen aan dat dit in het dagelijks leven ook vaak gebeurd, terwijl het belangrijk kan zijn dat er kritisch nagedacht wordt over bepaalde zaken. Geef hier een aantal voorbeelden. De leerlingen gaan dit na een korte bespreking zelf in groepjes onderzoeken. De leerlingen worden gekoppeld aan een onderdeel/beweging. Hier gaan de leerlingen kritisch over nadenken. Wat merk je? Welke spieren beweeg je het meest? Enzovoort. De leerlingen dienen zelf kritisch na te denken over de bewegingen en schrijven dit op papier. Vertel de leerlingen de opdracht voor de volgende les. Deze kunnen de leerlingen vandaag voorbereiden. De leerlingen zijn gekoppeld aan een onderdeel/beweging. De leerlingen dienen voor de volgende les informatie en een uitleg voor het onderdeel te hebben en te geven aan hun medeleerlingen. Informatiekaarten maken over een onderdeel/beweging. Afsluiting 20 minuten Herhaling stof Opdracht Checklist hulpmiddelen - Fitness apparatuur/materialen - Dansplaten - Pen en papier Nadat de opdracht duidelijk is kunnen de leerlingen eventueel informatie opzoeken/inwinnen over het onderdeel/de beweging. Deze informatie gaan de leerlingen gebruiken voor de opdracht voor de volgende les. Vat de les samen en bespreek de doelen van deze les na: - Kritisch denken - Betrokkenheid en inzet - Voorbeeld van een circuit. Wat hebben ze vandaag geleerd? Wat kunnen ze van deze les meenemen naar het echte leven? Bespreek met de leerlingen de opdracht voor de volgende week: - Één onderdeel uitdiepen - Informatie en een duidelijke uitleg voorbereiden. - Het onderdeel uitleggen aan de rest van de groep. Doe als afsluiting een leuk spel, bijvoorbeeld een estafette. Dat verhoogt de betrokkenheid en inzet. Invulling door de trainer. 14

15 Beoordelingscriteria: Bijlage 1 Aantekening 15

16 Training 4 van 8 Teach each other! Opdracht omschrijving De leerlingen gaan deze les een onderdeel aan elkaar uitleggen. Hierbij wordt even weer de stof van les 1 teruggehaald, jezelf presenteren. Deze les staat zelfvertrouwen en jezelf presenteren centraal. Beginsituatie Vorige les hebben de leerlingen gewerkt aan het kritisch denken over de bewegingen/onderdelen van het circuit. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om een onderdeel/beweging uit te diepen en hier informatie over te verzamelen om een goede uitleg te geven aan de medeleerlingen. Deze les gaan de leerlingen deze onderdelen aan elkaar lesgeven. Leerdoelen Deze les staat het lesgeven aan elkaar centraal. Tijdens de vorige les hebben de leerlingen informatie opgezocht over een onderdeel, deze informatie en aanwijzingen gaan de leerlingen aan elkaar lesgeven. Om les te kunnen geven, zijn deze les de life skills zelfvertrouwen en jezelf presenteren belangrijk. Aan deze Life skills wordt gewerkt: Zelfvertrouwen Betrokkenheid Inzet o Zelfsturing Communicatief handelen Oplossingsgericht handelen Lesfase Tijd Leerinhoud Didactische aanpak, organisatie en middelen Inleiding 20 minuten Herhaling Warming-up krachttraining Leerlingen laten voorbereiden Kern 60 minuten Groepscircuit, onderdelen uitleggen aan elkaar Zelfvertrouwen en jezelf presenteren. Tips en tops bespreken Feedback geven en ontvangen Herhaal de vorige les. De vorige les hebben de leerlingen kritisch naar de onderdelen gekeken en hebben ze in groepjes informatie over een onderdeel opgezocht. Vorige les hebben twee leerlingen een cardio warmingup verzorgd. Deze les is een opwarming voor krachttraining gewenst. Hoe warm je je spieren op voor een goede krachttraining? Waar moet je aan denken voordat je begint met een krachttraining? Enzovoort. In te vullen door de trainer. Geef de leerlingen ten slotte nog even tijd om voor te bereiden voor het groepscircuit, waarbij de leerlingen hun onderdeel uitleggen. Herinner hen aan de stof van les 1, jezelf presenteren. Denk daarbij aan een goede, zekere houding. Benoem dat deze les de life skills zelfvertrouwen en jezelf presenteren centraal staat. Laat de leerlingen hun eigen onderdeel uitleggen en voordoen. Telkens nadat een groepje hun onderdeel heeft uitgelegd, bespreekt u samen met de leerlingen tips en tops. De leerlingen leren dan van elkaar en leren te reflecteren op elkaar. Ook leren zij kritiek/feedback ontvangen en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Nadat alle onderdelen door de groepjes uitgelegd zijn, laat u de leerlingen het groepscircuit doorlopen. 16

17 Bespreken van het groepscircuit Afsluiting 20 minuten Herhalen en bespreken van de les Afsluiting rekken en strekken. Checklist hulpmiddelen - Fitness apparatuur/materialen - Dansplaten Aantekening Bespreek het groepscircuit. Hebben de leerlingen nu meer informatie over de onderdelen/bewegingen? Merken ze verschil nu ze meer over de onderdelen/bewegingen weten? Vat de les samen. Zijn de doelen van deze les bereikt? - Zelfvertrouwen - Jezelf presenteren - Onderdeel aan elkaar lesgeven Doe ter afsluiting rek en strek oefeningen. 17

18 Training 5 van 8 Together we stand! Opdracht omschrijving Deze les draait om samenwerking. Er worden groepsspellen uitgevoerd op fitnessgebied, waardoor de leerlingen goed moeten overleggen en samenwerken. Beginsituatie Vorige les hebben de leerlingen elkaar één onderdeel uitgelegd en hebben de leerlingen een groepscircuit doorgelopen. Deze les wordt de nadruk gelegd op samenwerking. Leerdoelen Deze les staat samenwerking en communicatief handelen centraal. Deze les wordt begonnen met een samenwerkingsopdracht door middel van communicatie. Vervolgens ondergaan de leerlingen een bootcamp met veel samenwerkingsopdrachten, waarbij ze ook vaak moeten overleggen. Aan deze Life skills wordt gewerkt: o Zelfvertrouwen Betrokkenheid Inzet o Zelfsturing Communicatief handelen o Oplossingsgericht handelen Lesfase Tijd Leerinhoud Didactische aanpak, organisatie en middelen Inleiding 20 minuten Herhaling van de vorige les Opdracht geblinddoekt samenwerken Waarom is de communicatie belangrijk? Kern 60 minuten Samenwerken tijdens een bootcamp Life skills: communiceren, samenwerken, zelfvertrouwen, betrokkenheid en inzet. Allereerst is het belangrijk om de vorige les te herhalen. Vonden de leerlingen het spannend om een onderdeel/beweging aan de andere leerlingen uit te leggen? Wat hebben ze van de vorige les geleerd? Deze les staat in het teken van samenwerken. De leerlingen maken tweetallen en één van dit tweetal krijgt een blinddoek om. De leerlingen zonder blinddoek proberen de geblinddoekte leerlingen de weg te wijzen over een hindernisbaan (overal liggen obstakels). De bedoeling is dat de leerlingen merken hoe belangrijk een goede communicatie kan zijn. Probeer een aantal groepjes eruit te halen die een goed voorbeeld kunnen geven aan de rest van de groep. Waarom gaat het bij hen zo goed? Wat maakt hun communicatie zo sterk? Deze les gaan de leerlingen een bootcamp volgen, maar dit moeten ze samen in groepjes doen. Hierbij zijn veel verschillende opdrachten waarbij ze als groep iets moeten behalen. Dit lukt alleen wanneer de leerlingen elkaar goed helpen en elkaar motiveren. Deze bootcamp dient ingevuld te worden door de trainer. Een aantal voorbeelden van onderdelen zijn: - Groepsestafette (attributen doorgeven) - In squathouding een bal tussen elkaars ruggen meenemen over een hindernisbaan zonder dat deze bal valt - Een krachttraining opdracht waarbij de 18

19 Afsluiting 20 minuten Nabespreking Koppeling maken van communicatie en doorzettingsvermogen in het echte leven. Afsluiting: gezamenlijke opdracht de cirkel. Checklist hulpmiddelen - Fitness apparatuur/materialen - Dansplaten - Blinddoeken Beoordelingscriteria: Bijlage 1 leerlingen gezamenlijk een doel moeten bereiken - Een bepaalde score halen bij de dansplaten - Enzovoort. Bespreek de bootcamp na. Hoe hebben de teams het gedaan? Wat hebben de leerlingen hiervan geleerd? Maak de uitstap naar communicatie in het echte leven. Wanneer en waarom is communicatie belangrijk in het leven? Waar kan doorzettingsvermogen bij helpen? Maak duidelijk dat een goede communicatie van belang is om goede resultaten te boeken/verder te komen. Geef aan dat dit ook belangrijk is voor de eindopdracht, het circuit. Doe ter afsluiting nog een gezamenlijke opdracht voor de hele groep. Een voorbeeld voor een gezamenlijk spel is de cirkel. Laat de leerlingen in een cirkel staan. Laat hen een kwartslag bijdraaien, zodat de leerlingen allemaal naar de achterkant van de voorganger kijken. Laat de leerlingen naar het midden van de cirkel toelopen totdat ze echt met hun buik tegen de rug van hun voorganger staan. Tel tot drie en laat iedereen tegelijk zitten, zodat de hele cirkel bij elkaar op schoot zit. Wanneer dit goed gaat, tel opnieuw tot drie en laat de leerlingen hun rechtervoet naar voren zetten om zo de cirkel rond te laten gaan. Dit kan veel kracht kosten. Spreek dus af dat wanneer iemand het niet meer houdt, dat iedereen ook weer tegelijk opstaat. Aantekening 19

20 Training 6 van 8 Creatief met fitness! Opdracht omschrijving Deze les draait om creativiteit. Kunnen de leerlingen fitness op een creatieve manier inzetten? Deze les gaan de leerlingen ook vast voorbereiden voor de eindopdracht (circuit). Belangrijk dat de leerlingen deze les nog informatie inwinnen over de onderdelen. Beginsituatie Vorige les hebben de leerlingen een bootcamp gehad waarbij ze veel moesten samenwerken. Goede communicatie stond centraal. Deze les ligt de nadruk op het creatief omgaan met fitness. Leerdoelen Deze les ligt de nadruk op het creatief zijn met fitness en het voorbereiden van de eindopdracht (het circuit). De leerlingen krijgen een extra eis voor de eindopdracht (het circuit). De extra eis is om één onderdeel te bedenken waarbij er creatief omgegaan wordt met een onderdeel. Tijdens deze les wordt deze eis duidelijker gemaakt en worden de leerlingen geconfronteerd met materialen waar de leerlingen creatieve bewegingen mee moeten maken. Hiervoor is de life skill oplossingsgericht erg belangrijk. Ter afsluiting wordt er nog een samenwerkingsspel gedaan waarbij de leerlingen werken aan hun non-verbale communicatie. Aan deze Life skills wordt gewerkt: Zelfvertrouwen Betrokkenheid Inzet Zelfsturing Communicatief handelen Oplossingsgericht handelen Lesfase Tijd Leerinhoud Didactische aanpak, organisatie en middelen Inleiding 20 minuten Herhaling vorige les communiceren Herhaal de vorige les. Bespreek nog even het communiceren. Hebben de leerlingen in het echte leven al gemerkt hoe belangrijk communiceren is? Herinner de leerlingen eraan dat communicatie deze les ook belangrijk is. Deze les staat in het teken van creativiteit. Creatief zijn met fitnessmaterialen Bewegingen nadoen om zo een gevarieerde en creatieve opwarming te creëren. Ter inleiding liggen er een aantal fitnessmaterialen klaar op de grond. Het is aan de leerlingen om daar op een creatieve manier een warming-up mee te bedenken. De leerlingen worden in groepjes ingedeeld en krijgen een voorwerp toegewezen. De leerlingen krijgen even de tijd om hier samen over te overleggen. Na een aantal minuten worden alle bewegingen gedaan. Groepje 1 doet hun beweging voor en alle leerlingen doen de beweging na met het voorwerp. Daarna groepje 2, enzovoort. Geef de leerlingen aan dat het creatief omgaan met een fitnessapparaat/onderdeel een extra opdracht is voor hun eindopdracht. De eisen: - Er moet veel beweging in zitten - Er moet op een andere manier omgegaan worden met het apparaat/onderdeel dan normaal (creatief) 20

21 Kern 60 minuten Informatie inwinnen, circuit voorbereiden Eisen voor de eindopdracht (het circuit) Afsluiting 20 minuten Nabespreken en vragen stellen Afsluiting non-verbale communicatie Opdracht Checklist hulpmiddelen - Fitness apparatuur/materialen - Dansplaten Beoordelingscriteria: Bijlage 1 Aantekening Tijdens de kern van deze les kunnen de leerlingen hun circuit voorbereiden. Als trainers is het belangrijk om de groepjes leerlingen te helpen met de aanvullende informatie over hun eigen bedachte circuit. Voordat de leerlingen hun eigen circuit gaan ontwikkelen is het belangrijk om de regels te weten: - De bewegingen moeten afwisselend zijn - Er dient afwisseling te zitten in spiergroepen - Er dient afwisseling te zijn tussen cardio en krachttrainingsoefeningen - Er dient een samenwerkingsopdracht in te zitten - Één onderdeel dient een creatieve manier gebruikt te worden. Bespreek of de leerlingen zich goed hebben kunnen voorbereiden. Hebben ze alle benodigde informatie? Ter afsluiting kan er nog een samenwerkingsspel gedaan worden. Een voorbeeld daarvan is: op de goede volgorde. De leerlingen doen hun ogen dicht en krijgen een nummer toegefluisterd van de trainer. Wanneer iedereen een nummer heeft mogen de ogen weer open en dienen de leerlingen zonder te praten op de goede volgorde te gaan staan. Hierbij is non-verbale communicatie belangrijk. Hoe kan het dat zonder te praten je toch bij het einddoel komt? Maak de koppeling naar het echte leven. Hoe kan het op volgorde staan sneller? Probeer het na overleg nog een keer om te zien of het dan beter gaat. De opdracht voor de volgende les is om de eindopdracht goed voorbereid te hebben. Overleg met de leerlingen in welke groepjes in les 7 en welke groepjes in les 8 aan de beurt zijn. In het begin van les 7 kunnen de leerlingen nog even overleggen en de laatste hand leggen aan de circuits. 21

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket Competentie SAMENWERKEN Lessenpakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Rode draad... 1 3 Opwarmer... 8 4 Eigen definitie en inschatting van SAMENWERKEN... 8 4.1 Brainstorm... 8 4.2 Eigen inschatting van

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie