Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform"

Transcriptie

1 BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0

2 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN TOEPASSELIJKHEID GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING TOEGANG TOT HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM GEBRUIK VAN HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM BEPERKINGEN OP GEBRUIK GEHEIMHOUDING ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING WIJZIGINGEN EN BESCHIKBAARHEID OPSCHORTING BEËINDIGING ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACY BELEID... 7 Pagina 1

3 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Algemene Leveringsvoorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden gebruikt door Nederlandse dochterondernemingen van Koninklijke KPN N.V. en gebruikt door Koninklijke KPN N.V. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen, op verzoek, ter beschikking gesteld worden. 2. BouwConnect Communicatie Platform (BCP): een Communicatie Platform waarmee informatie uitgewisseld kan worden tussen geautoriseerde deelnemers. 3. BouwConnect Dienst: het beschikbaar stellen van het BouwConnect Communicatie Platform om informatie over (bouw) projecten te delen tussen daartoe geautoriseerde personen. 4. BouwConnect: het exclusieve samenwerkingsverband tussen De Twee Snoeken BouwConnect B.V. en KPN Corporate Market B.V., gericht op het door-ontwikkelen en exploiteren van een sectorspecifieke oplossing voor de bouw. De feitelijke verplichtingen namens BouwConnect waarvan in deze overeenkomst sprake is, worden aangegaan door KPN Cororate Market B.V. 5. Gebruiker: Bedrijf dat en/of persoon die feitelijk gebruik maakt van het BouwConnect Communicatie Platform. 6. Gebruikersnaam: een naam waarmee, tezamen met een Wachtwoord, toegang wordt verkregen tot het BouwConnect Communicatie Platform. 7. Hulp-applicatie: de software die door de Gebruiker op een computer geïnstalleerd dient te worden om gebruik te kunnen maken van het BCP. 8. Projectbeheerder: een geregistreerde BCP-gebruiker die beheersrechten over een project heeft. In eerste instantie is dit degene die het project aanmaakt en daarmee de bijbehorende betalingsverplichtingen aangaat. Het beheer kan, inclusief de bijbehorende verplichtingen, worden overgedragen aan een andere projectdeelnemer als daartoe overeenstemming bestaat tussen de betrokken partijen. 9. Projectovereenkomst: de overeenkomst die wordt aangegaan bij het aanmaken van een project. 10. Server: een door KPN beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop (web)applicaties, middleware, ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is via het internet. 11. Software: alle aan de gebruiker verschafte software ten behoeve van het gebruik van het Bouw- Connect Communicatie Platform, waarop de gebruiker op grond van deze Gebruikersovereenkomst een gebruiksrecht heeft. 12. Wachtwoord: het wachtwoord dat samen met de Gebruikersnaam toegang geeft tot het Bouw- Connect Communicatie Platform. Pagina 2

4 2. TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze Gebruiksovereenkomst is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake het BouwConnect Communicatie Platform. 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING 3.1 BouwConnect verleent de gebruiker een exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform op diens, of onder diens toezicht staande, apparatuur in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. 3.2 Geregistreerde gebruikers hebben het recht om zelf projecten aan te maken en deze projecten te beheren als Projectbeheerder. Bij het aanmaken van projecten gaat de gebruiker akkoord met de Projectovereenkomst, waarmee hij de beheersrechten over het betreffende project krijgt en de bijbehorende betalingsverplichting aangaat. 3.3 Geregistreerde gebruikers kunnen, op uitnodiging van andere gebruikers deelnemen in projecten die door deze gebruikers vanuit hun rol als projectbeheerder worden beheerd. Aan het deelnemen in die projecten zijn geen kosten verbonden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen Registratie van de gebruiker binnen het Communicatie Platform leidt niet tot enige betalingsverplichting. 3.5 Een betalingsverplichting ontstaat slechts bij aanmaken van een project binnen het BouwConnect Communicatie Platform. De betalingsverplichting wordt gedragen door de Projectbeheerder. In concreto betekent dit dat gebruikers die uitgenodigd worden om aan een project deel te nemen, door hun deelname geen betalingsverplichting aangaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 3.6 Het gebruiksrecht vervalt indien de gebruiker in gebreke blijft bij het naleven van deze overeenkomst. 4. TOEGANG TOT HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM 4.1 Verstrekte Software, Wachtwoorden en Gebruikersnamen zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van Gebruiker. Gebruiker zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Wachtwoorden en Gebruikersnamen ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Wachtwoorden en Gebruikersnamen. BouwConnect kan de Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) naar eigen inzicht wijzigen waarna zij Gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zal stellen. 4.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van het Bouw- Connect Communicatie Platform, gerelateerd aan de aan hem beschikbaar gestelde Software, Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en). BouwConnect is niet aansprakelijk voor schade bij Gebruiker en/of derden die is ontstaan door gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform en de bijbehorende Software, Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en). 4.3 Gebruiker stelt BouwConnect direct op de hoogte indien de Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) onbevoegd worden gebruikt. Als de Gebruiker onbevoegd gebruik weet of vermoedt Pagina 3

5 kan Gebruiker BouwConnect verzoeken de Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) te blokkeren. BouwConnect is gerechtigd te allen tijde Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) te blokkeren, indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten. 4.4 BouwConnect kan de Software, Gebruikersna(a)m(en) en Wachtwoord(en) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten, indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Algemene Leveringsvoorwaarden en/of deze Gebruiksovereenkomst. Aangegane verplichtingen tot betaling blijven gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan. 5. GEBRUIK VAN HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM 5.1 BouwConnect is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform en/of de daarin aangeleverde gegevens 5.2 Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van BouwConnect en/of derden. 5.3 Gebruiker is niet gerechtigd om in de software te (laten) muteren, de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen. 5.4 Indien BouwConnect programmatuur van derden aan Gebruiker ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door BouwConnect aan Gebruiker is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde tussen BouwConnect en Gebruiker. Gebruiker leest en aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Gebruiker en BouwConnect om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt deze gebruiksovereenkomst. 5.5 Voor de toegang tot en het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform dienen eventueel Hulp-applicaties door Gebruiker te worden geïnstalleerd. Op het gebruik van de Hulpapplicaties kunnen (naast de Algemene Leveringsvoorwaarden en deze gebruiksovereenkomst) aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. De geschiktheid voor specifieke doeleinden, functionaliteit of bruikbaarheid van de Hulp-applicaties kunnen niet door BouwConnect worden gegarandeerd. 5.6 Gebruiker staat er bij het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt: a. Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de dienstverlening, (computer)netwerken of (telecommunicatie-)infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform of van aangesloten (rand)apparatuur van Gebruiker, is Gebruiker verplicht de door BouwConnect te geven redelijke instructies op te volgen; b. Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die leiden tot strafbaar of jegens BouwConnect en/of derden onrechtmatig gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform; Pagina 4

6 c. Gebruiker moet ervoor zorgdragen dat de door hem gebruikte hardware en software voldoen aan de door BouwConnect voorgeschreven minimale systeemeisen; d. Gebruiker zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden; e. Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die (de goede werking van) het BouwConnect Communicatie Platform kunnen beschadigen; f. Gebruiker zal geen Wachtwoord(en) of Gebruikersna(a)m(en) misbruiken of de beveiliging van het BouwConnect Communicatie Platform doorbreken en/of trachten te doorbreken; g. Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden; h. Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander; i. Gebruiker zal geen racistisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van het BCP. BouwConnect heeft het recht om dergelijke teksten of materiaal, zonder overleg, te verwijderen; j. Gebruiker zal niet opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in het BouwConnect Communicatie Platform. 5.9 Indien een gebruiker gedurende een periode van 6 maanden geen gebruik heeft gemaakt van het Communicatie Platform, heeft BouwConnect het recht om deze gebruiker uit haar database te verwijderen. Voorafgaand aan deze verwijdering zal de gebruiker een melding, via , ontvangen waarin de voorgenomen verwijdering kenbaar wordt gemaakt. Gebruiker kan, binnen een termijn van 2 kalenderweken, schriftelijk tegen deze voorgenomen verwijdering bezwaar maken. 6. BEPERKINGEN OP GEBRUIK 6.1 Het is een Gebruiker niet toegestaan kopieën van bestanden en de documentatie te maken, anders dan reservekopieën voor eigen gebruik, tenzij dit door de projectbeheerder uitdrukkelijk is toegestaan. 6.2 Het is Gebruiker niet toegestaan binnen het BouwConnect Communicatie Platform geproduceerde bestanden aan derden ter beschikking te stellen, anders dan voor het uitwisselen van informatie binnen een project op het BouwConnect Communicatie Platform, tenzij dit door de projectbeheerder uitdrukkelijk is toegestaan. 6.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om eigendoms- en auteursrechtelijke vermeldingen binnen elektronische bestanden te verwijderen of verminderd zichtbaar te maken. 6.4 Het is de gebruiker niet toegestaan om de toegang tot het BouwConnect Communicatie Platform beschikbaar te stellen aan anderen. 7. GEHEIMHOUDING 7.1 BouwConnect garandeert dat zij uitsluitend de algemene identificerende bedrijfs- en persoonsinformatie beschikbaar stelt ter identificatie van partijen op het BouwConnect Communicatie Platform door BouwConnect zelf en door andere gebruikers van het BouwConnect Communicatie Platform.. Pagina 5

7 7.2 Vanaf het moment dat deelnemers aan een een project deelnemen, kunnen zij beschikken over de binnen het project beschikbare identificerende bedrijfs- persoons- en projectinformatie. 7.3 BouwConnect garandeert dat, behoudens toestemming van de Opdrachtgever, zij de opgeslagen gegevens niet zal publiceren en niet beschikbaar zal stellen aan andere partijen en ook niet zal inzetten voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor algemene gegevens van deelnemende gebruikers zoals: naam, plaatsnaam, bedrijf en rol binnen het bedrijf. 7.4 De aanwezigheid van projecten binnen het BouwConnect Communicatie Platform is uitsluitend zichtbaar voor de tot die projecten door de projectbeheerder toegelaten deelnemers. 8. ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING 8.1 BouwConnect behoudt zich het recht voor het BouwConnect Communicatie Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen / applicaties van BouwConnect. BouwConnect zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en Gebruiker tijdig op de hoogte stellen. BouwConnect zal door tijdelijke buitengebruikstelling van het BouwConnect Communicatie Platform nimmer tot enige schadevergoeding aan Gebruiker gehouden zijn. 8.2 BouwConnect zal zich inspannen om het BCP steeds naar behoren te laten functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging hiervan. BouwConnect geeft echter geen enkele garantie ter zake. Om hoge beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid te waarborgen wordt de data opgeslagen in databases in de veilige Datacenters van KPN. Deze centers voldoen aan de hoogste beveiligingsvoorschriften en zijn o.a. ISO en ISO 9001 gecertificeerd. Binnen deze Datacenters wordt gebruik gemaakt van een Storage en Backup dienst die geheel redundant is uitgevoerd. Data worden gebackupped volgens gestandaardiseerde backup-schema s. Systemen zijn dusdanig ingericht dat, bij een eventuele calamiteit binnen het serverpark, het mogelijk is om data, applicatiesoftware en systeemsoftware snel terug te plaatsen, zodat een eventuele outage-tijd tot een minimum beperkt wordt. 8.3 BouwConnect heeft het recht de dienst in zijn geheel te beëindigen. In dat geval zal BouwConnect de gebruiker daarvan minimaal 6 maanden vooraf op de hoogte stellen en de gebruiker de gelegenheid geven om alle opgeslagen gegevens om niet te backuppen. 9. WIJZIGINGEN EN BESCHIKBAARHEID 9.1 Voor het gebruik en het onderhoud van het BouwConnect Communicatie Platform kan Bouw- Connect nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Bouw- Connect en zijn desbetreffende toeleverancier(s) van ondersteunende dienstverlening ten behoeve van het BouwConnect Communicatie Platform. 9.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de functionaliteit van de door hem gebruikte (rand)apparatuur en software, hulpapplicaties, configuratie en internetverbindingen. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en voor de alle andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform. Pagina 6

8 10. OPSCHORTING 10.1 BouwConnect is gerechtigd om zeven dagen na een aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd de toegang tot het BouwConnect Communicatie Platform voor de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien Gebruiker tekort schiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van de Projectovereenkomst, de Algemene Leveringsvoorwaarden en/of deze Gebruiksovereenkomst. Tijdens een periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling bestaan. 11. BEËINDIGING 11.1 Projectbeheerder kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen door dit aan te geven in het daarvoor bestemde deel van de projectinterface van het BouwConnect Communicatie Platform. Opzegging geldt uitsluitend voor het betreffende project. De opzegtermijn is 1 maand Bij beëindiging van de Projectovereenkomst zal de toegang tot het betreffende project op het BouwConnect Communicatie Platform worden afgesloten voor de Gebruiker. BouwConnect zal, voor het bewaren van ingevoerde data en/of gegevens, eventuele wettelijke bewaartermijnen in acht nemen. Bij beëindiging van de Projectovereenkomst wordt de mogelijkheid geboden om, binnen 30 dagen na beëindiging van de Projectovereenkomst, een backup te verkrijgen van de opgeslagen gegevens. 12. ALGEMENE BEPALINGEN 12.1 Op deze Gebruiksovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze Gebruiksovereenkomst vormt tezamen met de daarin beschreven Projectovereenkomst en de Algemene voorwaarden - de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot het BouwConnect Communicatie Platform Indien enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert wat in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd. 13. PRIVACY BELEID 13.1 BouwConnect verzamelt bepaalde gegevens over haar gebruikers, zoals adressen en namen. Deze gegevens worden gebruikt voor registratie en authenticatie van de gebruiker. Daarnaast kan BouwConnect deze gegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te houden van haar bestaande en nieuwe producten, inclusief speciale aanbiedingen, upgrades en gerelateerde producten. BouwConnect bewaart de verzamelde gegevens voor onbepaalde tijd. Bouw- Connect kan derden inhuren om diensten te verlenen, zoals het bewaren van de gegevens of het gebruik hiervan voor mailings of s. De ingehuurde bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De ter beschikking gestelde gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de door ons geautoriseerde doeleinden. BouwConnect zal deze persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden. Bij gebruik van persoonlijke gegevens zullen de wettelijke bepalingen hiervoor in acht genomen worden. Pagina 7

9 13.2 De BouwConnect websites kunnen links bevatten naar websites die in het bezit van en onderhouden worden door derden. Deze externe websites kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen. BouwConnect is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of privacy-praktijken van derden. Aangeraden wordt om de gebruiksvoorwaarden en privacy regels van externe websites te raadplegen/bestuderen voordat u externe websites voorziet van persoonlijke informatie BouwConnect verstrekt persoonlijke gegevens aan de autoriteiten indien zij hier wettelijk toe wordt verplicht. BouwConnect kan deze gegevens ook verstrekken indien zij oordeelt dat dit nodig is vanuit juridisch oogpunt (bijvoorbeeld in het geval van dagvaarding), of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van haar gebruikers te garanderen. Pagina 8

Aanvullende Voorwaarden IT4Speech

Aanvullende Voorwaarden IT4Speech Aanvullende Voorwaarden IT4Speech RedSpeak - Software As A Service November 2014 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3: TOEGANG TOT DE SERVICE ARTIKEL 4: GEBRUIK

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie