Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform"

Transcriptie

1 BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0

2 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN TOEPASSELIJKHEID GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING TOEGANG TOT HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM GEBRUIK VAN HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM BEPERKINGEN OP GEBRUIK GEHEIMHOUDING ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING WIJZIGINGEN EN BESCHIKBAARHEID OPSCHORTING BEËINDIGING ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACY BELEID... 7 Pagina 1

3 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Algemene Leveringsvoorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden gebruikt door Nederlandse dochterondernemingen van Koninklijke KPN N.V. en gebruikt door Koninklijke KPN N.V. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen, op verzoek, ter beschikking gesteld worden. 2. BouwConnect Communicatie Platform (BCP): een Communicatie Platform waarmee informatie uitgewisseld kan worden tussen geautoriseerde deelnemers. 3. BouwConnect Dienst: het beschikbaar stellen van het BouwConnect Communicatie Platform om informatie over (bouw) projecten te delen tussen daartoe geautoriseerde personen. 4. BouwConnect: het exclusieve samenwerkingsverband tussen De Twee Snoeken BouwConnect B.V. en KPN Corporate Market B.V., gericht op het door-ontwikkelen en exploiteren van een sectorspecifieke oplossing voor de bouw. De feitelijke verplichtingen namens BouwConnect waarvan in deze overeenkomst sprake is, worden aangegaan door KPN Cororate Market B.V. 5. Gebruiker: Bedrijf dat en/of persoon die feitelijk gebruik maakt van het BouwConnect Communicatie Platform. 6. Gebruikersnaam: een naam waarmee, tezamen met een Wachtwoord, toegang wordt verkregen tot het BouwConnect Communicatie Platform. 7. Hulp-applicatie: de software die door de Gebruiker op een computer geïnstalleerd dient te worden om gebruik te kunnen maken van het BCP. 8. Projectbeheerder: een geregistreerde BCP-gebruiker die beheersrechten over een project heeft. In eerste instantie is dit degene die het project aanmaakt en daarmee de bijbehorende betalingsverplichtingen aangaat. Het beheer kan, inclusief de bijbehorende verplichtingen, worden overgedragen aan een andere projectdeelnemer als daartoe overeenstemming bestaat tussen de betrokken partijen. 9. Projectovereenkomst: de overeenkomst die wordt aangegaan bij het aanmaken van een project. 10. Server: een door KPN beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop (web)applicaties, middleware, ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is via het internet. 11. Software: alle aan de gebruiker verschafte software ten behoeve van het gebruik van het Bouw- Connect Communicatie Platform, waarop de gebruiker op grond van deze Gebruikersovereenkomst een gebruiksrecht heeft. 12. Wachtwoord: het wachtwoord dat samen met de Gebruikersnaam toegang geeft tot het Bouw- Connect Communicatie Platform. Pagina 2

4 2. TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze Gebruiksovereenkomst is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake het BouwConnect Communicatie Platform. 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING 3.1 BouwConnect verleent de gebruiker een exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform op diens, of onder diens toezicht staande, apparatuur in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. 3.2 Geregistreerde gebruikers hebben het recht om zelf projecten aan te maken en deze projecten te beheren als Projectbeheerder. Bij het aanmaken van projecten gaat de gebruiker akkoord met de Projectovereenkomst, waarmee hij de beheersrechten over het betreffende project krijgt en de bijbehorende betalingsverplichting aangaat. 3.3 Geregistreerde gebruikers kunnen, op uitnodiging van andere gebruikers deelnemen in projecten die door deze gebruikers vanuit hun rol als projectbeheerder worden beheerd. Aan het deelnemen in die projecten zijn geen kosten verbonden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen Registratie van de gebruiker binnen het Communicatie Platform leidt niet tot enige betalingsverplichting. 3.5 Een betalingsverplichting ontstaat slechts bij aanmaken van een project binnen het BouwConnect Communicatie Platform. De betalingsverplichting wordt gedragen door de Projectbeheerder. In concreto betekent dit dat gebruikers die uitgenodigd worden om aan een project deel te nemen, door hun deelname geen betalingsverplichting aangaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 3.6 Het gebruiksrecht vervalt indien de gebruiker in gebreke blijft bij het naleven van deze overeenkomst. 4. TOEGANG TOT HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM 4.1 Verstrekte Software, Wachtwoorden en Gebruikersnamen zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van Gebruiker. Gebruiker zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Wachtwoorden en Gebruikersnamen ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Wachtwoorden en Gebruikersnamen. BouwConnect kan de Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) naar eigen inzicht wijzigen waarna zij Gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zal stellen. 4.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van het Bouw- Connect Communicatie Platform, gerelateerd aan de aan hem beschikbaar gestelde Software, Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en). BouwConnect is niet aansprakelijk voor schade bij Gebruiker en/of derden die is ontstaan door gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform en de bijbehorende Software, Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en). 4.3 Gebruiker stelt BouwConnect direct op de hoogte indien de Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) onbevoegd worden gebruikt. Als de Gebruiker onbevoegd gebruik weet of vermoedt Pagina 3

5 kan Gebruiker BouwConnect verzoeken de Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) te blokkeren. BouwConnect is gerechtigd te allen tijde Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en) te blokkeren, indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van Wachtwoord(en) en Gebruikersna(a)m(en), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten. 4.4 BouwConnect kan de Software, Gebruikersna(a)m(en) en Wachtwoord(en) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten, indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Algemene Leveringsvoorwaarden en/of deze Gebruiksovereenkomst. Aangegane verplichtingen tot betaling blijven gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan. 5. GEBRUIK VAN HET BOUWCONNECT COMMUNICATIEPLATFORM 5.1 BouwConnect is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform en/of de daarin aangeleverde gegevens 5.2 Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van BouwConnect en/of derden. 5.3 Gebruiker is niet gerechtigd om in de software te (laten) muteren, de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen. 5.4 Indien BouwConnect programmatuur van derden aan Gebruiker ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door BouwConnect aan Gebruiker is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde tussen BouwConnect en Gebruiker. Gebruiker leest en aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Gebruiker en BouwConnect om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt deze gebruiksovereenkomst. 5.5 Voor de toegang tot en het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform dienen eventueel Hulp-applicaties door Gebruiker te worden geïnstalleerd. Op het gebruik van de Hulpapplicaties kunnen (naast de Algemene Leveringsvoorwaarden en deze gebruiksovereenkomst) aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. De geschiktheid voor specifieke doeleinden, functionaliteit of bruikbaarheid van de Hulp-applicaties kunnen niet door BouwConnect worden gegarandeerd. 5.6 Gebruiker staat er bij het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt: a. Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de dienstverlening, (computer)netwerken of (telecommunicatie-)infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform of van aangesloten (rand)apparatuur van Gebruiker, is Gebruiker verplicht de door BouwConnect te geven redelijke instructies op te volgen; b. Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die leiden tot strafbaar of jegens BouwConnect en/of derden onrechtmatig gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform; Pagina 4

6 c. Gebruiker moet ervoor zorgdragen dat de door hem gebruikte hardware en software voldoen aan de door BouwConnect voorgeschreven minimale systeemeisen; d. Gebruiker zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden; e. Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die (de goede werking van) het BouwConnect Communicatie Platform kunnen beschadigen; f. Gebruiker zal geen Wachtwoord(en) of Gebruikersna(a)m(en) misbruiken of de beveiliging van het BouwConnect Communicatie Platform doorbreken en/of trachten te doorbreken; g. Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden; h. Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander; i. Gebruiker zal geen racistisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van het BCP. BouwConnect heeft het recht om dergelijke teksten of materiaal, zonder overleg, te verwijderen; j. Gebruiker zal niet opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in het BouwConnect Communicatie Platform. 5.9 Indien een gebruiker gedurende een periode van 6 maanden geen gebruik heeft gemaakt van het Communicatie Platform, heeft BouwConnect het recht om deze gebruiker uit haar database te verwijderen. Voorafgaand aan deze verwijdering zal de gebruiker een melding, via , ontvangen waarin de voorgenomen verwijdering kenbaar wordt gemaakt. Gebruiker kan, binnen een termijn van 2 kalenderweken, schriftelijk tegen deze voorgenomen verwijdering bezwaar maken. 6. BEPERKINGEN OP GEBRUIK 6.1 Het is een Gebruiker niet toegestaan kopieën van bestanden en de documentatie te maken, anders dan reservekopieën voor eigen gebruik, tenzij dit door de projectbeheerder uitdrukkelijk is toegestaan. 6.2 Het is Gebruiker niet toegestaan binnen het BouwConnect Communicatie Platform geproduceerde bestanden aan derden ter beschikking te stellen, anders dan voor het uitwisselen van informatie binnen een project op het BouwConnect Communicatie Platform, tenzij dit door de projectbeheerder uitdrukkelijk is toegestaan. 6.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om eigendoms- en auteursrechtelijke vermeldingen binnen elektronische bestanden te verwijderen of verminderd zichtbaar te maken. 6.4 Het is de gebruiker niet toegestaan om de toegang tot het BouwConnect Communicatie Platform beschikbaar te stellen aan anderen. 7. GEHEIMHOUDING 7.1 BouwConnect garandeert dat zij uitsluitend de algemene identificerende bedrijfs- en persoonsinformatie beschikbaar stelt ter identificatie van partijen op het BouwConnect Communicatie Platform door BouwConnect zelf en door andere gebruikers van het BouwConnect Communicatie Platform.. Pagina 5

7 7.2 Vanaf het moment dat deelnemers aan een een project deelnemen, kunnen zij beschikken over de binnen het project beschikbare identificerende bedrijfs- persoons- en projectinformatie. 7.3 BouwConnect garandeert dat, behoudens toestemming van de Opdrachtgever, zij de opgeslagen gegevens niet zal publiceren en niet beschikbaar zal stellen aan andere partijen en ook niet zal inzetten voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor algemene gegevens van deelnemende gebruikers zoals: naam, plaatsnaam, bedrijf en rol binnen het bedrijf. 7.4 De aanwezigheid van projecten binnen het BouwConnect Communicatie Platform is uitsluitend zichtbaar voor de tot die projecten door de projectbeheerder toegelaten deelnemers. 8. ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING 8.1 BouwConnect behoudt zich het recht voor het BouwConnect Communicatie Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen / applicaties van BouwConnect. BouwConnect zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en Gebruiker tijdig op de hoogte stellen. BouwConnect zal door tijdelijke buitengebruikstelling van het BouwConnect Communicatie Platform nimmer tot enige schadevergoeding aan Gebruiker gehouden zijn. 8.2 BouwConnect zal zich inspannen om het BCP steeds naar behoren te laten functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging hiervan. BouwConnect geeft echter geen enkele garantie ter zake. Om hoge beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid te waarborgen wordt de data opgeslagen in databases in de veilige Datacenters van KPN. Deze centers voldoen aan de hoogste beveiligingsvoorschriften en zijn o.a. ISO en ISO 9001 gecertificeerd. Binnen deze Datacenters wordt gebruik gemaakt van een Storage en Backup dienst die geheel redundant is uitgevoerd. Data worden gebackupped volgens gestandaardiseerde backup-schema s. Systemen zijn dusdanig ingericht dat, bij een eventuele calamiteit binnen het serverpark, het mogelijk is om data, applicatiesoftware en systeemsoftware snel terug te plaatsen, zodat een eventuele outage-tijd tot een minimum beperkt wordt. 8.3 BouwConnect heeft het recht de dienst in zijn geheel te beëindigen. In dat geval zal BouwConnect de gebruiker daarvan minimaal 6 maanden vooraf op de hoogte stellen en de gebruiker de gelegenheid geven om alle opgeslagen gegevens om niet te backuppen. 9. WIJZIGINGEN EN BESCHIKBAARHEID 9.1 Voor het gebruik en het onderhoud van het BouwConnect Communicatie Platform kan Bouw- Connect nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Bouw- Connect en zijn desbetreffende toeleverancier(s) van ondersteunende dienstverlening ten behoeve van het BouwConnect Communicatie Platform. 9.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de functionaliteit van de door hem gebruikte (rand)apparatuur en software, hulpapplicaties, configuratie en internetverbindingen. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en voor de alle andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van het BouwConnect Communicatie Platform. Pagina 6

8 10. OPSCHORTING 10.1 BouwConnect is gerechtigd om zeven dagen na een aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd de toegang tot het BouwConnect Communicatie Platform voor de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien Gebruiker tekort schiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van de Projectovereenkomst, de Algemene Leveringsvoorwaarden en/of deze Gebruiksovereenkomst. Tijdens een periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling bestaan. 11. BEËINDIGING 11.1 Projectbeheerder kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen door dit aan te geven in het daarvoor bestemde deel van de projectinterface van het BouwConnect Communicatie Platform. Opzegging geldt uitsluitend voor het betreffende project. De opzegtermijn is 1 maand Bij beëindiging van de Projectovereenkomst zal de toegang tot het betreffende project op het BouwConnect Communicatie Platform worden afgesloten voor de Gebruiker. BouwConnect zal, voor het bewaren van ingevoerde data en/of gegevens, eventuele wettelijke bewaartermijnen in acht nemen. Bij beëindiging van de Projectovereenkomst wordt de mogelijkheid geboden om, binnen 30 dagen na beëindiging van de Projectovereenkomst, een backup te verkrijgen van de opgeslagen gegevens. 12. ALGEMENE BEPALINGEN 12.1 Op deze Gebruiksovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze Gebruiksovereenkomst vormt tezamen met de daarin beschreven Projectovereenkomst en de Algemene voorwaarden - de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot het BouwConnect Communicatie Platform Indien enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert wat in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd. 13. PRIVACY BELEID 13.1 BouwConnect verzamelt bepaalde gegevens over haar gebruikers, zoals adressen en namen. Deze gegevens worden gebruikt voor registratie en authenticatie van de gebruiker. Daarnaast kan BouwConnect deze gegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te houden van haar bestaande en nieuwe producten, inclusief speciale aanbiedingen, upgrades en gerelateerde producten. BouwConnect bewaart de verzamelde gegevens voor onbepaalde tijd. Bouw- Connect kan derden inhuren om diensten te verlenen, zoals het bewaren van de gegevens of het gebruik hiervan voor mailings of s. De ingehuurde bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De ter beschikking gestelde gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de door ons geautoriseerde doeleinden. BouwConnect zal deze persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden. Bij gebruik van persoonlijke gegevens zullen de wettelijke bepalingen hiervoor in acht genomen worden. Pagina 7

9 13.2 De BouwConnect websites kunnen links bevatten naar websites die in het bezit van en onderhouden worden door derden. Deze externe websites kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen. BouwConnect is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of privacy-praktijken van derden. Aangeraden wordt om de gebruiksvoorwaarden en privacy regels van externe websites te raadplegen/bestuderen voordat u externe websites voorziet van persoonlijke informatie BouwConnect verstrekt persoonlijke gegevens aan de autoriteiten indien zij hier wettelijk toe wordt verplicht. BouwConnect kan deze gegevens ook verstrekken indien zij oordeelt dat dit nodig is vanuit juridisch oogpunt (bijvoorbeeld in het geval van dagvaarding), of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van haar gebruikers te garanderen. Pagina 8

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST BOUWCONNECT BIBLIOTHEEK

GEBRUIKSOVEREENKOMST BOUWCONNECT BIBLIOTHEEK GEBRUIKSOVEREENKOMST BOUWCONNECT BIBLIOTHEEK 1 BouwConnect is powered by INHOUD 1. BEGRIPSBEPALINGEN 2 2. TOEPASSELIJKHEID 3 3. LICENTIEPARAMETERS 3 4. GEBRUIKSRECHT 3 5. TOEGANG TOT DE BOUWCONNECT BIBLIOTHEEK

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 kpn.com Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst 3 Artikel 3 Toegang tot de dienst 4 Artikel 4

Nadere informatie

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst KPN Secure Mail Gebruikersovereenkomst 1 1. Begrippen De met een hoofdletter aangeduide begrippen in dit document hebben de navolgende betekenis: Dienst: alle hardware- en softwarecomponenten die tezamen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden IT4Speech

Aanvullende Voorwaarden IT4Speech Aanvullende Voorwaarden IT4Speech RedSpeak - Software As A Service November 2014 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3: TOEGANG TOT DE SERVICE ARTIKEL 4: GEBRUIK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WwappZ

Algemene voorwaarden WwappZ Algemene voorwaarden WwappZ Laatste wijziging: 02-07-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WwappZ een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden fsolutions Juli 2014

Algemene Voorwaarden fsolutions Juli 2014 Algemene Voorwaarden fsolutions Juli 2014 1 Inhoud 1 DEFINITIES... 3 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4 OMSCHRIJVING VAN DE DIENST... 4 5 TOEGANG TOT

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media Laatste wijziging: 01-01-2014 Algemene voorwaarden FSP Media 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee FSP Media een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee BrinkMedia Webdesign & Webhosting een

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene voorwaarden ICTaanbieding Laatste wijziging: 23-12-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

1.3 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. Algemene voorwaarden Bouwman ICT-Web 1. Bepalingen 1.1 Tot Bouwman ICT-Web behoren tevens computer-opschonen.nl, computeropschonen.nl en computeronderdelen.nl. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve ook

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebDK een Overeenkomst heeft afgesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW!

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW! Definities De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke Lexima tegen betaling het gebruik

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden KPN Werkplek

Aanvullende voorwaarden KPN Werkplek Aanvullende voorwaarden KPN Werkplek Versie augustus 2016 kpn.com Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen 3 Artikel 3 Medewerking door partijen 3 Artikel 4 Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ARTIKEL 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden van Elephant Road (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: AANVERWANTE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

DEFINITIEF 01-07-2014

DEFINITIEF 01-07-2014 DEFINITIEF 01-07-2014 Algemene voorwaarden Pro-Element B.V. B.V. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Pro-Element B.V. B.V. een Overeenkomst heeft afgesloten of

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 19-mei-2006 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee SteBo Webservices een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Yargon Brouwhuissteeg 1 7241 BK Lochem Nederland KvK: 17213048 Telefoon: 033-460 23 05 Fax: 0573-251774 E-mail: info@yargon.nl Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Karelgeenen.nl is het persoonlijke weblog

Nadere informatie

1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn

1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn Algemene voorwaarden van Soko B.V. Artikel 1: Begripsomschrijvingen 1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Codiga BV.

Algemene Voorwaarden Codiga BV. Algemene Voorwaarden Codiga BV. Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en de Overeenkomst met Codiga BV, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Codiga BV (hierna

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Artikel 1: Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal 1.1 FamilyCards verleent Gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst het niet-exclusieve

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Todio VOF Het bedrijf Todio, eigenaar van alle Todio websites en aanbieder van de dienst. 1.2. Todio Het geheel van alle websites van Todio VOF, de daarbij horende

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WerkplekCloud.nl d.d. 1 januari 2016 Zilverschoonstraat 33 9404JB Assen KvK-nummer: 01178049

Algemene Voorwaarden WerkplekCloud.nl d.d. 1 januari 2016 Zilverschoonstraat 33 9404JB Assen KvK-nummer: 01178049 Algemene Voorwaarden WerkplekCloud.nl d.d. 1 januari 2016 Zilverschoonstraat 33 9404JB Assen KvK-nummer: 01178049 Artikel 1: Definities Applicatie: de programmatuur voor de Dienst, inclusief nieuwe versies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

1.3 De Gebruiker: de persoon of instantie die op de aangegeven wijze de Dienst initieert met het aan de betreffende sim-kaart gekoppelde 06-nummer.

1.3 De Gebruiker: de persoon of instantie die op de aangegeven wijze de Dienst initieert met het aan de betreffende sim-kaart gekoppelde 06-nummer. Door te bellen via de dienst Aangetekend Bellen via 0900-AANGETEKEND (0900-226 43 83 53 63) is het mogelijk om telefoongesprekken op te nemen en op een later tijdstip terug te luisteren. Aan het gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digidentity

Algemene Voorwaarden Digidentity Algemene Voorwaarden Digidentity 1. Definities 1.1. In deze Overeenkomst zijn de volgende, met een hoofdletter aangeduide begrippen als volgt gedefinieerd: 1.2. Algemene voorwaarden: de onderhavige (algemene)

Nadere informatie

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende voorwaarden per 16 mei 2008 Voorwaarden Internet Per 16 mei 2008 artikel 1 definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden 19 oktober 2009 - Versie 1.0 biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Viperhost

Algemene Voorwaarden Viperhost Algemene Voorwaarden Viperhost Artikel Definities: 1. Onder Viperhost wordt verstaan: handelsnaam van JS Webdiensten, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 63314061 2. Onder Klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van BuddyJaap. BuddyJaap geeft iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

1.1 Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Futureweb.be een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Futureweb.be een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Futureweb.be een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder Algemene Voorwaarden

Nadere informatie