Pitch document Techniekpact pilot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pitch document Techniekpact pilot"

Transcriptie

1 Pitch document Techniekpact pilot

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Growing Games en Techniekpact 3 2. Growing Games 3 3. Showcase Teaching & Training 3 4. Doel pilot- game Doel Subdoel 5 5. Pilot- criteria 5 6. Opzet pitch- procedure 5 7. Financiën en verantwoording 6 8. Planning 6 9. Overige zaken Achtergrond informatie Contactgegevens 7 2

3 1. Inleiding Growing Games en Techniekpact Dit pitchdocument is bedoeld om alle deelnemers aan de pitch te voorzien van relevante achtergrondinformatie, zodat gamebedrijven zich goed kunnen voorbereiden op deelname aan de competitie waarvoor het stimuleringsprogramma Growing Games euro (incl. BTW) beschikbaar stelt om een gameconcept, gericht op educatie, verder door te kunnen ontwikkelen. 2. Growing Games Growing Games is een meerjarig stimuleringsprogramma (1 januari juli 2016) om duurzame groei van de Nederlandse applied game sector te bevorderen. Het programma heeft een omvang van bijna vier miljoen euro, opgebracht door de partners en gematcht met enkele overheidssubsidies. De applied game sector is nu nog relatief klein, maar heeft een enorme groeipotentie 1. De Nederlandse gamesindustrie heeft een uitstekende startpositie om bovengemiddeld van die verwachte groei te profiteren: zowel in kwantiteit als kwaliteit kent Nederland reeds veel in applied games gespecialiseerde bedrijven. Ook blijkt echter dat een aantal factoren die groei (kunnen) belemmeren. Growing Games wil die belemmeringen wegnemen en de kansen uitnutten. Om de groeipotentie te benutten dient een sterker en innovatiever ecosysteem in de gamesindustrie ontwikkeld te worden, waarin crossovers met andere industrieën worden ontwikkeld en ondernemerschap wordt geprofessionaliseerd. Dit hoofddoel wordt gerealiseerd door te werken langs twee sporen, waarin verschillende activiteiten worden ontplooid: Crossovers: groei door het aanboren van nieuwe markten Door de inzet van games in andere sectoren en ten behoeve van maatschappelijke uitdagingen, zoals zorg, veiligheid en onderwijs, kan het gamecluster een sterke groei doormaken: Inzet van games in de zorg (Cure & Care): implementatie in de zorg biedt serieuze kansen voor groei. Hiertoe moeten games getransformeerd worden naar behandelingen en dus ook gevalideerd worden; Inzet van games voor educatie (Teaching & Training): de inzet van toegepaste (applied) games, game elementen en spelmechanieken (gamification) kunnen de sleutel zijn tot het verbeteren van human capital; Inzet van games voor veiligheid (Safety & Security): games kunnen een grote rol spelen bij trainingsimulaties in risicovolle en complexe contexten, waardoor effectiever opgetreden kan worden in echte crisissituaties. Growing Games organiseert een aantal activiteiten waardoor de huidige en toekomstige makers en afnemers van applied games in deze drie groeimarkten elkaar beter kunnen vinden; de toegevoegde waarde van dergelijke games aangetoond wordt; en waardoor applied games een structurele plek krijgen in de werkprocessen en diensten van deze sectoren. Het gaat daarbij om hele concrete activiteiten op het vlak van bewustwording, matchmaking, convenanten, onderzoek, scholing en (internationale) promotie. 3. Showcase Teaching & Training Binnen Growing Games laten we meerdere zogenaamde showcases ontwikkelen. De eerste showcase- competitie is medio 2014 gehouden op het gebied van Cure & Care. Nu starten we met de tweede showcase- competitie op het gebied van Teaching & Training. We zijn op zoek naar een pilot voor een game rondom Technologie & Wetenschap voor het primair onderwijs met behulp van playful learning. Opdrachtgever is het Techniekpact via de Economic Board Utrecht. De pilot zal in eerste instantie getest moeten worden op Utrechtse basisscholen, om bij gebleken succes uitgerold te worden in heel Nederland. Pilot basisonderwijs ten behoeve van Techniekpact in de regio Utrecht Voorjaar 2013 hebben bestuurders uit het onderwijs, het bedrijfsleven, van werkgevers, werknemers en de regio's samen met de ministers van OCW, SZW en EZ het Techniekpact ondertekend. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Schatting is dat op termijn jaarlijks extra technici nodig zijn om aan de groeiende 1 Het Franse onderzoeksbureau idate geeft in haar serious games marktonderzoek aan dat de markt voor applied games in 2015 wereldwijd een verwacht volume heeft van 10,2 miljard (in 2010 nog slechts 1,5 miljard wereldwijd). 3

4 behoefte aan technisch personeel te voldoen. Om dat te bereiken zet het Techniekpact in op drie actielijnen naar 2020: Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding; Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan; Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek en mensen met een technische achtergrond die langs de kant staan worden elders in de techniek ingezet. Het Techniekpact hanteert daarbij drie uitgangspunten: Implementatie binnen regio s en sectoren is doorslaggevend voor succes. Het Techniekpact bevat (landelijke) afspraken die regio s en sectoren ondersteunen bij het realiseren van de eigen doelen; Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers is de sleutel voor aantrekkelijk techniekonderwijs dat naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, de sociale partners, het onderwijs (publiek en privaat), werknemers, scholieren en studenten, regio en Rijk leveren ieder hun eigen bijdrage aan het Techniekpact; Techniekonderwijs over de volle breedte vormt het fundament voor een gezonde arbeidsmarkt voor technici. Het pact richt zich op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholing van werkenden. Op basis van bovenstaande heeft de Noordvleugel- regio een eigen roadmap gemaakt, waarbij de regio Utrecht, met de EBU als vertegenwoordiger daarvan, zich heeft opgeworpen om basisschoolleerlingen dusdanig met techniekberoepen en technologie in aanraking te brengen, dat zij meer open zullen staan voor toekomstig techniek- onderwijs en technische beroepen, en meer inzicht krijgen in de belangrijke rol van technologie in hun dagelijkse leven. De opdracht die de regio Utrecht heeft gekregen luidt als volgt: In overleg met de basisscholen in de Noordvleugel zal worden gekeken naar het aanbod en de kwaliteit van ondersteuning en/of producten voor voorlichting van leerlingen en docenten over techniek. De verschillende instrumenten worden beter op elkaar afgestemd en zijn didactisch en kwalitatief van een goed niveau. Serious gaming is daarvan een belangrijk onderdeel; de gamesindustrie in de Noordvleugel zal worden uitgenodigd om mee te werken aan de ontwikkeling van het benodigde lesmateriaal voor de verplichte invoering van techniek op de basisschool door een pilot op te zetten in de Noordvleugel. De EBU heeft het Growing Games- consortium gevraagd om die pilot te realiseren. Enkele partners binnen Growing Games (TNO, DGG, HU, UU) hebben daarom een projectteam gevormd waarmee in december 2013 is gestart met het uitwerken van een plan om een gevalideerde pilotgame over Wetenschap & Technologie voor het primair onderwijs te ontwikkelen. Het centrale doel van het project Gaming in de klas is om een of meerdere van de eindtermen/kerndoelen van het wetenschap & technologie- onderwijs in het primaire onderwijs zo effectief mogelijk te vertalen in een lesvorm, die: 1) Het onderwerp van wetenschap & technologie (W&T) daadwerkelijk interessanter en relevanter maakt voor zowel docenten als leerlingen; 2) De toegevoegde waarde van gaming in het primair onderwijs inzichtelijk maakt. De learnings en de pilotgame zullen verbreed en opgeschaald worden naar nationaal niveau, waar mogelijk mede in het kader van de doorbraaktrajecten ICT in onderwijs. Ook wordt expliciet onderzocht hoe een duurzaam businessmodel voor dergelijke games er uit kan zien. Hiervoor worden ook andere belangrijke stakeholders uit het onderwijsproces bij betrokken, zoals uitgevers en koepelraden. 4. Doel pilot- game De pilot- game moet leerlingen in het basisonderwijs leren werken zoals technici en wetenschappers doen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen al op jonge leeftijd generieke vaardigheden worden aangeleerd, die essentieel zijn in technische en wetenschappelijke beroepen, bijvoorbeeld middels onderzoekend en ontwerpend leren. Door dit op een speelse manier aan te bieden, is het subdoel dat er ook meer interesse aangewakkerd wordt voor techniek en wetenschap bij deze doelgroep. 4

5 4.1 Doel Het doel van de game is leren werken zoals technici en wetenschappers doen door middel van het aanleren van enkele generieke vaardigheden van technici en wetenschappers. 4.2 Subdoel Het subdoel van de game is het vergroten van de interesse in wetenschap en techniek. De game waarnaar we op zoek zijn, zal gezien de beperkte doorlooptijd en budget niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Het belangrijkste is dat er een gameconcept of bestaande game doorontwikkeld wordt, die voldoende rijp is om door leerkrachten en leerlingen in een testversie gespeeld kan worden. Het resultaat van de pilot moet zodanig zijn, dat er aan de hand van een validatiemethode aangetoond is dat het spel goed werkt, leuk is om te spelen, en de gekozen doelgroep de meerwaarde inziet. Op basis van dit succes kunnen betrokken partners makkelijker op zoek gaan naar financiële middelen om de game door te ontwikkelen of te vermarkten. Growing Games kan daar desgewenst ook een actieve rol in spelen. 5. Pilot- criteria De beoordeling en selectie van het winnende gameconcept zal voornamelijk op onderstaande criteria gebaseerd worden. Het concept is een doorontwikkeling van een bestaand prototype of bestaande game. Dit moet te allen tijde aangetoond kunnen worden. Het is namelijk niet haalbaar om in deze korte tijdspanne een compleet nieuwe game te bedenken en ontwikkelen. De vaardigheden en denkwijzen die bij wetenschap en technologie centraal staan, zijn herleidbaar verwerkt in de game. De game is gericht op leerlingen EN docenten uit de bovenbouw (groep 7 en 8) van het primair onderwijs. Het gehele ontwikkel- en iteratieproces dient gedocumenteerd te worden als naslagwerk. Welke vorm daarvoor gekozen wordt is aan de developer. Het kunnen videoregistraties zijn of een online blog, zolang nadien maar terug te halen is welke stappen er zijn genomen en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Er moet aangetoond worden welk effect de game heeft en of hij werkt. De keuze van een validatiemethode is vrij. Bij de oplevering van de pilotgame ligt, naast een werkende game met testresultaten, een uitgewerkt duurzaam business model. De wensen vanuit het werkveld (zie bijlage: output docentenbijeenkomst) zijn waar mogelijk verwerkt in het concept. 6. Opzet pitch- procedure De competitie bestaat uit twee rondes: 1) Het indienen van een papieren pitchdocument 2) Het houden van een presentatie voor een expertjury Ad 1) Paper pitch De expertjury van onafhankelijke personen zal de paper pitches beoordelen. De criteria worden beoordeeld met een 3- puntsschaal 1 = laag beoordeeld 2 = gemiddeld beoordeeld 3 = hoog beoordeeld De toekenning van het aantal punten per criterium is een teambeslissing en de optelling van punten geeft het resultaat welke drie voorstellen doorgaan naar de volgende ronde. We houden ons wel het recht voor om aanvullende vragen te stellen n.a.v. de (paper) pitch. Hiervoor kan een toelichtend gesprek gepland worden, of er kunnen schriftelijke aanvullingen worden gevraagd. Bij een gelijke eindstand van inzenders kan een eventuele samenwerking (wordt er samengewerkt met elkaar aanvullende professionele partijen bv pilot scholen) de doorslag geven. 5

6 We vragen bedrijven hun gameconcept op maximaal 2 A4 te presenteren en per mail uiterlijk 26 februari 2015 in te sturen via De expertjury zal de inzendingen beoordelen en drie bedrijven selecteren om te pitchen op deze opdracht. Ad 2) Pitchpresentatie voor expertjury Per pitchpresentatie wordt maximaal 30 minuten uitgetrokken; hiervan is ca. 10 minuten bestemd voor presentatie, daarna is er ruimte voor vragen. We vragen jullie om tijdens de presentatie aandacht te besteden aan: een korte toelichting op jullie bedrijf. het concept dat je als oplossing ziet voor deze pilot. in te gaan op de planning en ontwerpproces (denk hierbij aan iteratief proces en aantal en type tests). hoe de samenwerking met de testscholen wordt ingevuld. aan te geven of het gepresenteerde concept gerealiseerd kan worden binnen de gestelde randvoorwaarden en op welke wijze. op welke wijze worden de docenten betrokken? welk duurzaam business model hebben jullie in gedachten en waarop deze keuze gebaseerd is? Op basis van deze pitchpresentatie wordt er één bedrijf uitgekozen om de opdracht uit te voeren. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met het expertteam. Er wordt een overeenkomst aangegaan tussen Dutch Game Garden als penvoerder van het Growing Games- programma en het geselecteerde bedrijf of consortium van organisaties. Het is de bedoeling dat de persoon die eindverantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de opdracht, bij de pitch- presentatie aanwezig is. 7. Financiën en verantwoording Voor deze pilot is een bedrag van ,- inclusief BTW beschikbaar. We verwachten daarnaast een eigen bijdrage (in kind of in cash) van minimaal ,- inclusief BTW. Het Growing Games- budget mag besteed worden aan out of pocket kosten en/of uren (met een uurtarief per ingezette medewerker zoals dat daadwerkelijk voor opdrachten wordt gehanteerd). De vergoeding wordt getrancheerd overgemaakt. Er wordt door de ontwikkelaar een urenregistratie bijgehouden, die na afloop ingediend moet worden bij Dutch Game Garden. Het vastleggen van het ontwerpproces geldt tevens als tussentijdse verantwoording van de voortgang. Daarnaast zal tweemaal een voortgangsmeeting worden gepland. Bovenstaande zal in een opdrachtovereenkomst tussen Dutch Game Garden en de winnaar voorafgaand aan de daadwerkelijke start worden vastgelegd. 8. Planning Uiterlijk donderdag 26 februari 2015: Donderdag 5 maart 2015: Donderdag 19 maart 2015: Donderdag 26 maart 2015: Woensdag 1 april 2015: Maandag 2 november 2015: Indiening paper pitch op maximaal 2 A4 Uitslag 3 genomineerden Pitchen voor expertjury Uitslag Start opdracht Oplevering game en einde opdracht 9. Overige zaken Tot slot zijn er nog een aantal zaken van belang. Het IP van het concept blijft eigendom van de gamedeveloper. Growing Games behoudt het recht om over de game te publiceren. 6

7 10. Achtergrond informatie Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en- technologie- in- het- basis- en- speciaal- onderwijs.pdf Website Techniekpact Output docentenbijeenkomst (zie bijlage) 11. Contactgegevens Dutch Game Garden, penvoerder Growing Games Rembert Sierksma Senior Project Manager

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie