Effectieve aanpak van risicojongeren. Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectieve aanpak van risicojongeren. Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament"

Transcriptie

1 Effectieve aanpak van risicojongeren Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

2 Nicis institute

3 Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 1

4 ISBN NUR 740 Nicis Institute Laan van N.O. Indië CE Den Haag Postbus LT Den Haag telefoon +31(0) fax +31(0) Nicis Institute, 2011 Auteurs: Marianne van den Anker, Femke Bax en Merel Quekel De samenvatting van Het Kennisfundament (Hoofdstuk 2) is geschreven door dr. Eric Bervoets, Bureau Bervoets/Lokale Zaken, Postbus 2793, 3800 GJ Amersfoort Eind(redactie): Isa Bais, Marjolein Rotteveel en Marianne van den Anker Vormgeving az grafisch serviceburo b.v., Den Haag Drukwerk Oplage 500

5 Effectieve aanpak van risiciojongeren Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 3

6 4 - Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

7 Inhoudsopgave 1 Wat biedt Het Kennisfundament? Hardnekkig maatschappelijk probleem Hoofdbrekens en beleid Verbinding tussen wetenschap en praktijk Maatschappelijke resultaten boeken De Training Kennisfundament Kennis helpt Leeswijzer 12 2 Het Kennisfundament Risicojongeren samengevat Inleiding: wat, waarom en voor wie? Grenzen stellen: rationele keuze, leertheorieën, situationele preventie (I) Risicoreductie: belemmerende en bevorderende factoren (II) Morele ontwikkeling: opvoeding, het geweten (IIIA) Sociale binding: iets te verliezen hebben (IIIB) Marokkaanse en Antilliaanse jongeren: aandachtspunten 21 3 Training Kennisfundament: aanpak van criminele jongeren Van theorie naar praktijk Nicis Institute De Methode 26 4 Toepassingsmogelijkheden en Kennisbehoefte Toepassingsmogelijkheden van Het Kennisfundament Proces van bewustwording Breder aan de slag met Het Kennisfundament: acties, voornemens en suggesties Onderzoeksagenda WODC 38 5 Huidige aanpak en aard van de criminaliteit Kenmerken van de huidige aanpak Kenmerken die Nicis Institute opvielen Reflecties Signalen uit het veld over de aard van criminele overlastgevende Marokkaanse en Antilliaanse (risico)jongeren Slotopmerking: Kennisfundament is neutraal 49 Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 5

8 6 De toekomst Vier steden lopen voorop Stilstaan, terugkijken en vooruitblikken 53 Bijlage 1 Trainers, Projectboard en Team Jeugdfabriek 55 Bijlage 2 Trainingen en Deelnemers 57 Bijlage 3 Effectieve aanpak risicojongeren in drie stappen Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

9 1 Wat biedt Het Kennisfundament? 1.1 Hardnekkig maatschappelijk probleem Jeugdcriminaliteit en de bestrijding ervan heeft de afgelopen jaren sterk in de belangstelling gestaan. Dit is niet ten onrechte. In de periode steeg het aandeel 12- tot 17-jarige aangehouden verdachten van een misdrijf met 32 procent1. De criminaliteit en recidive onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is een hardnekkig probleem. De (geregistreerde) criminaliteit onder in Nederland verblijvende niet-westerse allochtonen is hoger dan onder de gemiddelde Nederlandse bevolking. Dit is in verschillende wetenschappelijke studies aangetoond. Het is dan ook niet al te positief gesteld met de criminaliteit onder niet-westerse allochtonen als we deze vergelijken met die van de autochtone bevolking. In studies waarbij de groep niet-westerse allochtonen verder onderverdeeld wordt naar de afzonderlijke herkomstgroepen, valt de hoge criminaliteit onder Antillianen en Marokkanen vaak op. Jeugdcriminaliteit in het algemeen, en criminaliteit gepleegd door Marokkaanse en Antilliaanse jongeren in het bijzonder, staat al een aantal jaren op de politieke agenda. Aan aandacht geen gebrek: lokale en nationale bestuurders, politici, ambtenaren, medewerkers van veiligheidshuizen, wetenschappers en adviseurs weten daar alles van. Sommige van hen winden zich erover op en dringen aan op urgentie en een effectieve aanpak: Het moet nu afgelopen zijn met die criminaliteit. Anderen reageren laatdunkend: Ach, dat Marokkanen- en Antillianenprobleem wordt zwaar overschat. Weer anderen denken dat het een kwestie van tijd is: Dit duurt een generatie en dan zijn de problemen voorbij. Ondanks dit verschil in beleving is de gevoelde urgentie groot om de bovengenoemde oververtegenwoordiging en hoge recidive van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren terug te dringen. De vraag is hoe we deze jongeren in het gareel kunnen krijgen. En hoe we kunnen zorgen dat jonge kinderen het criminele pad niet gaan bewandelen. 1.2 Hoofdbrekens en beleid Hardnekkige maatschappelijke problemen gaan vaak hand in hand met hoofdbrekens voor diegenen die het probleem willen oplossen. Of het nu bestuurders zijn, partners in het veiligheidshuis of de gezinscoach; zij hebben allemaal de afgelopen jaren wel momenten van succes, maar ook van teleurstelling meegemaakt in de uitvoering van de werkzaamheden. Ondanks verschillen in de mate van overtuiging, of je als individuele professional, gemeente, partner in het veiligheidshuis of bestuurder in staat bent om het criminele en overlastgevende gedrag van jongeren te beïnvloeden, kunnen we wel spreken van een gedeelde ambitie. Die gedeelde ambitie, de maatschappelijke druk en het extra 1 Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode Bevindingen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit Cahier , WODC, Den Haag. Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 7

10 geld dat lokaal en nationaal beschikbaar is gesteld om het tij te keren, hebben geresulteerd in een breed scala aan ideeën, opvattingen en mogelijke aanpakken. Sommige van deze ideeën en opvattingen zijn door gemeenten uitgewerkt in beleidsvisies. De kern van de meeste beleidsvisies van de 22 Marokkanen- en Antillianengemeenten bestaat uit thema s als hard waar nodig en zacht waar mogelijk, een combinatie van (slim) straffen en belonen en van preventief en repressief beleid. Gemeenten vertalen deze thema s in slogans zoals Jeugdcriminaliteit: Grenzen stellen en Kansen bieden of varianten hierop. In de bijbehorende plannen van aanpak kiezen veel gemeenten voor onderling vergelijkbare interventies zoals preventief fouilleren, straatcoaches, gezinscoaches en allerlei vormen van begeleiding en ondersteuning: op school, thuis of in de gevangenis. Ook projecten om sport, spel, dans, muziek en andere vormen van expressie te stimuleren komen veel voor. Maar ook het invoeren van de avondklok, het organiseren van vrijwillige wapeninleveracties of de inzet van mosquitos worden, zij het in beperkte mate, door gemeenten toegepast. Het in veiligheidshuizen samenwerken aan een integrale aanpak staat echter in alle beleidsvisies centraal. Het besef en de noodzaak om het tij te keren heeft dus geresulteerd in een braad scala aan opvattingen, projecten en interventies. Maar doen we nu de goede dingen en doen we de goede dingen op de juiste manier? Kunnen we aannemen dat het werkt en waarom werkt het dan? 1.3 Verbinding tussen wetenschap en praktijk Voor de antwoorden op de bovenstaande vragen kunnen we in de wetenschappelijke literatuur zoeken. Niet van alle partners in de keten kan verwacht worden dat zij toegang hebben tot die informatie en tijd hebben om dat te doen. Daarom heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J), een select gezelschap van wetenschappers aan Nederlandse en Belgische universiteiten2 gevraagd om uit te zoeken wat er bekend is over effectieve aanpakken van jeugdcriminaliteit, waar mogelijk gespecificeerd naar verschillende herkomstgroepen. Deze verzamelde kennis is door het WODC gericht geordend en vastgelegd in een rapport. Dat rapport is Het Kennisfundament genoemd 3. Maar met het verspreiden van een rapport is er nog geen sprake van verbinding tussen wetenschap en praktijk. Daarom is ook goed nagedacht over de wijze van kennisoverdracht in de vorm van training en oefening van beleids- en uitvoeringsprofessionals. In deze trainingen worden regels en voorwaarden genoemd, die moeten helpen bij de aanpak. 2 Lijn 1 Grenzen stellen: Prof. Dr. Geert Vevaeke, buitengewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie en Lic. Evy De Caluwé. Lijn 2 Risicoreductie: Prof. Dr. Maja Dekovic, hoogleraar Universiteit Utrecht, Capaciteitsgroep Kinder- en Jeugdstudies en Dr. Jessica J. Asscher. Lijn 3 Gewetensvorming en Binding: Prof. Dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie, Kim van Oorschouw en Sanne Hillege, Universiteit Maastricht. Aandachtpunten voor preventie van marginalisering van Marokkaanse Jeugd Dr. Trees Pels, Verwey-Jonker Instituut. Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen, Dr. Marjolijn Distelbrink en Dr. Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut. Het rationele keuzemodel en het kennisfundament, Drs. Frank Willemsen, WODC. 3 Het Kennisfundament t.b.v. De Aanpak van Criminele Marokkaanse Jongeren, Eindredactie, D.Brons, N. Hilhorst en F. Willemsen, WODC, ministerie van Justitie, Cahier Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

11 Een van de belangrijkste regels luidt: Voor een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit is het belangrijk dat interventies ingrijpen op factoren die van invloed zijn hierop. Als dit de hoofdregel is, dan is het logisch dat professionals in de praktijk kennis moeten hebben over de factoren die van invloed zijn op jeugdcriminaliteit. Zo kunnen zij beter kiezen welke interventies zij het beste in kunnen zetten. In hoofdstuk 3 gaan we hier dieper op in. Het Kennisfundament: samenwerking WODC en NICIS In 2008 heeft het WODC Het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren gepubliceerd. Kort daarop is dit Kennisfundament aangevuld met Het Kennisfundament Antillianen. Het Kennisfundament biedt een uitgebreid overzicht van wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld op het terrein van gewetensvorming en binding, risico en protectieve factoren, grenzen stellen, bestraffen en belonen. Het is dit fundament waarop de praktijk kan voortbouwen. De toepassingsmogelijkheden van Het Kennisfundament zijn divers. Gemeenten en veiligheidshuizen kunnen met behulp van Het Kennisfundament nagaan of hun (voorgenomen) beleid kans van slagen heeft. Het Kennisfundament is allereerst bruikbaar voor de aanpak van jeugdcriminaliteit in het algemeen. Omdat het WODC ook uitgebreid aandacht besteedt aan specifieke kenmerken van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren die samenhangen met crimineel gedrag, kunnen gemeenten ook het doelgroepenbeleid toetsen. Het Kennisfundament is logisch opgebouwd. Uit het overzicht van theoretische kennis zijn werkzame mechanismen afgeleid. De uitwerking langs herkenbare lijnen aangevuld met (eigenschappen van) effectieve interventies geven, samen met het overkoepelende denkkader, een duidelijke richting. In hoofdstuk 2 geven we de hoofdlijnen van Het Kennisfundament weer. 1.4 Maatschappelijke resultaten boeken Als zelfstandig document kan Het Kennisfundament de samenleving niet veranderen. Wat we met de gepresenteerde kennis doen, maakt wel verschil. Maar welk verschil? Vanaf de totstandkoming van Het Kennisfundament, waartoe voormalig minister van Justitie Piet Hein Donner de opdracht heeft verstrekt, tot en met de huidige bestuursperiode, waarin minister Ernst Hirsch Ballin is opgevolgd door minister Ivo Opstelten, is het doel onveranderd gebleven. Ook minister Opstelten van V en J wil een einde maken aan de oververtegenwoordiging van Marokkanen en Antillianen in de criminaliteitsen recidivecijfers. Dat er sprake is van een hardnekkig maatschappelijk probleem, blijkt uit onderstaande figuur. Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 9

12 Figuur 1. Aantal geregistreerde daders per (Onderzoek en Beleid 2774) Marokkanen Turken Antillianen Surinamers Autochtonen Bovenstaande figuur laat zien dat maatschappelijk resultaat boeken geen eenvoudige taak is. De oververtegenwoordiging is aanzienlijk en hoewel er indicaties zijn dat de jeugdcriminaliteit iets is afgenomen in de afgelopen jaren, blijft de oververtegenwoordiging duidelijk zichtbaar. 1.5 De Training Kennisfundament Het solide en logisch opgebouwde wetenschappelijke overzicht is omvangrijk en het kost tijd om de kennis op te nemen. Het overdragen van kennis, maar ook het (aanzetten tot) het (laten) toepassen van deze kennis vormt de basis voor deze samenwerking. Dat de 22 Marokkanen- en 22 Antillianengemeenten daaraan behoefte hadden, was al vastgesteld door Bureau Beke 5. Het slechts toesturen van Het Kennisfundament aan gemeenten en veiligheidshuizen is onvoldoende om aan de wensen in de praktijk en het doel van het ministerie tegemoet te komen. Er was behoefte aan een andere manier van kennisoverdracht en zo is de Training Kennisfundament tot stand gekomen. Kenmerkend aan de training is dat medewerkers van Nicis Institute dit lokaal verzorgen, samen met speciaal daartoe opgeleide professionals uit de praktijk; de practitioners 6. De deelnemers betalen geen geldelijke bijdrage voor deelname aan de training. De gemeente krijgt bovendien de ruimte om die instanties 4 R.P.W. Jennissen (2009). Criminaliteit, leeftijd en etniciteit, over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen. WODC, O&B 277, Den Haag. 5 Bureau Beke (www.beke.nl) is een adviesbureau. Dit bureau werd en wordt door veel gemeenten ingehuurd om een analyse en beschrijving te maken van de jeugdgroepen. Bureau Beke adviseert en voert onderzoeken uit op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Bureau Beke heeft in veel gemeenten onderzoek gedaan naar jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit. Nicis Institute heeft Bureau Beke om advies gevraagd vanuit hun ervaringen met het overbrengen van kennis en het (laten) toepassen van Het Kennisfundament in de praktijk. Als voorloper op het trainingstraject dat Nicis Institute heeft opgezet, heeft Bureau Beke in een aantal gemeenten de behoefte vanuit de praktijk aangegeven. 6 In Bijlage I treft u een overzicht aan van alle betrokken personen en instanties die bij de overdracht en toepassing van Het Kennisfundament zijn betrokken Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

13 en die personen uit te nodigen waarvan zij weet dat die een cruciale rol vervullen in de (uitvoering en totstandkoming) van beleid. Samen tegen De wetenschappelijke theorie en de praktijk zijn elkaars bondgenoten in het ontwikkelen en uitvoeren van een effectieve aanpak. Zij trekken samen ten strijde tegen jeugdcriminaliteit en probleemgedrag bij jeugdigen. De professionals hebben behoefte aan een theoretische onderbouwing van de aanpak die zij kiezen. Zo kan wetenschappelijk onderzoek antwoord geven op vragen als: Wat zijn de te verwachten effecten als jongeren hun wapens vrijwillig inleveren? Binnen welke setting komt een gezinscoach tot de beste resultaten? Is het verhogen van de pakkans een effectieve basis voor beleid? Andersom geldt dat de wetenschap graag een bijdrage wil leveren aan vragen die bij professionals in de praktijk leven. De wetenschappelijke theorie in het Kennisfundament is goed bruikbaar in de praktijk. In de Training Kennisfundament stellen we als bijproduct een agenda voor de wetenschap op. Dat is een mooi en bruikbaar extra resultaat. De practitioners die in het Train the trainer-programma zijn opgeleid, zijn ambassadeurs geworden. Hun vaste aanwezigheid in het beleidsveld maakt dat zij Het Kennisfundament toepassen en verder verspreiden. Deze vaste waarde is van grote betekenis voor het daadwerkelijk toepassen van de wetenschappelijke kennis in de praktijk. Daarmee kan aan de practitioners zelf een belangrijke waarde toegekend worden. Practitioners Om de praktijk nadrukkelijk onderdeel uit te laten maken van de kennisdisseminatie, om de kennis, ook na het project, binnen de praktijk beschikbaar te houden en om niet vanuit de wetenschap te zenden, is gekozen voor de inzet van practitioners. Zij vormen een aparte doelgroep binnen het project. Practitioners zijn praktijkmensen die het als een mooie aanvulling op hun eigen werk ervaren om kennis op te doen om hun kennis te delen, te verspreiden en toe te (laten) passen. De practitioners zijn geschikt om met een gevarieerde groep professionals te werken en het voor de groep staan, staat hen op het lijf geschreven. Vanzelfsprekend steunt de organisatie van de practitioner, een gemeente of veiligheidshuis, zijn of haar deelname aan dit project. De practitioners hebben de Training Kennisfundament samen met Nicis-medewerkers ontwikkeld en bieden deze samen met Nicis-trainers aan. De Training Kennisfundament beslaat drie dagdelen (ochtend, middag, avond) waarop een optimale verbinding tussen wetenschap en praktijk, een goede mix tussen kennisoverdracht en kennistoepassing en voldoende ruimte voor interactie centraal staan. Het feit dat er practitioners zijn, die Het Kennisfundament in hun denken en handelen hebben geïncorporeerd, vergroot de kans op een effectieve aanpak. 1.6 Kennis helpt Het beoogde maatschappelijke resultaat van de Training Kennisfundament is een afname van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren in de criminaliteit. De reductie van vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid zijn aanpalende doelen. Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 11

14 Het vertalen van Het Kennisfundament naar de praktijk vraagt om een denk- en actieslag die vorm geeft aan de beleidsontwikkeling om zoveel mogelijk evidence based te denken en te werken. De rol van Het Kennisfundament is daarbij onontbeerlijk. 1. Het Kennisfundament is daadwerkelijk een fundament waarop (voort)gebouwd kan worden. 2. Het Kennisfundament is ondersteunend. Het is een handvat voor gemeenten bij het zelf beoordelen en verder ontwikkelen van de aanpak van jeugdcriminaliteit in algemene zin en onder Marokkanen en Antillianen in specifieke zin. 3. Het Kennisfundament biedt een overzicht van theoretische kennis en werkzame mechanismen. 4. Het Kennisfundament is geen formeel toetsingskader waarlangs de verantwoording van subsidies van gemeenten richting het Rijk plaatsvindt. 1.7 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk beschrijven we de hoofdlijnen van Het Kennisfundament. Voor lezers die met Het Kennisfundament bekend zijn, biedt dit hoofdstuk herkenning. Voor geïnteresseerden, die in een oogopslag op hoofdlijnen kennis willen nemen van Het Kennisfundament biedt hoofdstuk 2 uitkomst. In hoofdstuk 3 beschrijven we gedetailleerd welke doelen we met de Training Kennisfundament beogen en hoe we dit in de praktijk realiseren. Dit hoofdstuk is tevens interessant voor organisaties en professionals die geïnteresseerd zijn in verschillende vormen van leren, kennisoverdracht en het verbinden van wetenschap en praktijk. Het grote enthousiasme dat in de praktijk is ontstaan voor het verder overdragen van kennis en het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk, specificeren we nader in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 beschrijven we ook aan welke verdiepende kennis de praktijk behoefte heeft en hoe het WODC daar in kan voorzien. De inzichten die Nicis Institute heeft opgedaan tijdens de trainingen beschrijven we in hoofdstuk 5 vanuit twee invalshoeken. Allereerst vanuit de vraag: Wat zijn (opvallende) kenmerken van de huidige wijze waarop de jeugdcriminaliteit wordt aangepakt? In de tweede plaats vanuit de concrete signalen die in een aantal gemeenten zijn afgegeven over de aard en omvang van de criminaliteit onder Marokkanen en Antillianen. In hoofdstuk 6 van deze publicatie kunt u ten slotte lezen dat een aantal steden Nicis Institute en de Jeugdfabriek opdracht heeft gegeven om de Kennisfundamentaanpak verder in praktijk te brengen. Alleen resultaten tellen en dat geldt ook hier. Met de mystieke vaststelling dat de tekenen voor de toekomst gunstig zijn wordt deze publicatie afgesloten. De intrinsieke betrokkenheid van het ministerie van V en J en het WODC in de personen van Dick Brons en Reinier ter Kuile (ministerie van V en J) en Frans Leeuw en Frank Willemsen (WODC) bij Het Kennisfundament is groot. De Kennisfundamentaanpak is wat betreft Nicis Institute dé manier om wetenschap en praktijk te verbinden Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

15 Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 13

16 14 - Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

17 2 Het Kennisfundament Risicojongeren samengevat 2.1 Inleiding: wat, waarom en voor wie? Jeugdcriminaliteit is een vraagstuk dat de samenleving raakt. In het bijzonder jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst zijn sterk vertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Ook andere allochtone én autochtone jongeren komen veelvuldig in beeld bij politie en justitie. Echter, verhoudingsgewijs is het criminaliteitsprobleem het grootst bij de twee genoemde allochtone groeperingen. In hoofdstuk 1 hebben we de omvang van deze oververtegenwoordiging toegelicht. Hoe de oververtegenwoordiging tot stand komt en wat er aan te doen is, zijn voor beleidsmakers vragen van betekenis. Het gaat om de vraag wat werkt en wat de wetenschap het beleid en de praktijk kan bieden. Wat de wetenschap kan bieden is beschreven in Het Kennisfundament, een omvangrijke overzichtsstudie, waarvan we in dit hoofdstuk een samenvatting geven. Bij het zoeken naar oorzaken van het hoge aandeel jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse herkomst wordt vaak gewezen op sociaal-economische achterstand of op culturele factoren. Het Kennisfundament gaat echter voornamelijk over: meer algemene theorieën (niet op culturele factoren of etnische groepen gericht) die de basis van effectieve interventies vormen; mechanismen die zorgen dat interventies werken in het tegengaan van criminaliteit (en het voorkomen van recidive); contexten waarbinnen mechanismen werkzaam zijn. Op hoofdlijnen zijn er theorieën waarin vooral de crimineel zelf als persoon(lijkheid) centraal staat en er zijn er waarin de nadruk ligt op zijn omgeving: de vriendengroep, de buurt, de bredere samenleving of de cultuur van een individu. Het Kennisfundament onderscheidt de niveaus individu, gezin, bredere leefomgeving en de leeftijdsgenoten. Pas in tweede instantie benoemt Het Kennisfundament aandachtspunten rond jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst. De bredere kennis over oorzaken van criminaliteit is nodig, omdat de samenhang tussen criminaliteit enerzijds en de sociaal-economische achterstand en culturele factoren anderzijds niet veel zegt over oorzaak en gevolg. Verder is ook niet meteen duidelijk of door het beïnvloeden van deze twee kenmerken de criminaliteit bij Marokkaanse en Antilliaanse jeugd daalt. Er zijn weinig evaluatiestudies die specifiek onder deze doelgroep zijn uitgevoerd en uitspraken doen over de effectiviteit van maatregelen. Het Kennisfundament is bedoeld voor beleidsmakers en professionals die zich richten op jeugdcriminaliteit. Het levert echter geen pasklare oplossingen. We hebben te maken met ingewikkelde problematiek, waardoor de kans dat we effectief zijn met enkele eenvoudige oplossingen heel klein is. Wel worden met het fundament bouwstenen aangedragen die kunnen helpen bij de aanpak. Met Het Kennisfundament kunnen beleidsmakers en professionals voorafgaand aan een interventie (een project, een specifieke aanpak) nagaan of deze volgens de onderzoeksliteratuur kans maakt om effectief te zijn. Tijdens en na de interventie kan het fundament een hulpmiddel zijn om de balans op Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 15

18 te maken en te zien hoe de uitvoering verliep en of (gewenste) resultaten (effecten en effectiviteit) zijn bereikt. Een getoetste en valide theorie kan beleidsmakers helpen met de uitgangspunten van beleid, dus ook met de aanpak van (Marokkaanse en Antilliaanse) jeugdproblematiek. Het Kennisfundament staat een doordachte en zoveel mogelijk op theorie gebaseerde beleidsontwikkeling voor. Het Kennisfundament is gegroepeerd rondom de beleidslijnen: grenzen stellen (I); risicoreductie (II); morele ontwikkeling (IIIa); sociale bindingen (IIIb). De beleidslijnen worden aangevuld met een hoofdstuk dat bij uitstek gaat over Marokkaanse jeugd en een hoofdstuk over Antilliaanse jeugd. 2.2 Grenzen stellen: rationele keuze, leertheorieën, situationele preventie (I) Bij deze beleidslijn gaat Het Kennisfundament in op aangrijpingspunten voor gedragsbeïnvloeding vanuit het rationele keuzemodel en presenteert het leertheoretische principes voor het belonen en bestraffen van gedrag. Verder gaat het in op effectevaluaties van bestaande projecten, bijvoorbeeld projecten rond situationele preventie. Volgens Het Kennisfundament is het stellen van duidelijke grenzen belangrijk bij het opgroeien van kinderen en jongeren en van grote betekenis bij het voorkomen en aanpakken van delinquent gedrag. Daarbij wordt de opmerking gemaakt dat dit gedrag toeneemt in de vroege tienerjaren, hoog blijft tijdens de adolescentie en opnieuw daalt vanaf de jongvolwassenheid. Voor grenzen stellen gebruikt het fundament het rationele keuzemodel: een op het individu gerichte, economisch getinte verklaring voor criminaliteit. Het model gaat uit van de mens als rationeel wezen. Het stelt dat een (potentiële) crimineel afwegingen maakt bij het wel of niet plegen van een misdrijf. Hij evalueert de kosten en baten. Er zijn kosten die direct verbonden zijn met betrapping en bestraffing (voorwaardelijke kosten genoemd) en onvoorwaardelijke kosten en baten die hoe dan ook optreden, los van het feit of de dader nu betrapt en bestraft wordt. Het plegen van het misdrijf moet hoe dan ook meer opleveren dan het kost. De buit moet interessant genoeg zijn, er moet een goede afzetmarkt voor zijn en het moet niet te veel moeite kosten om de buit te pakken te krijgen. Dat betekent dat de pakkans niet te hoog mag zijn en ook preventiemaatregelen, bijvoorbeeld cameratoezicht, spelen een rol bij de uiteindelijke beoordeling van de situatie door een (potentiële) crimineel. Kosten zijn ook de maatschappelijke problemen van een strafblad. Bij de baten moeten we bij veel criminelen ook de status betrekken die zij krijgen bij hun peers als het hen is gelukt om een geslaagde inbraak te plegen of iemand een mooie buit afhandig te maken. De rationele keuzen gaan niet alleen over materiële keuzen. Het gevoel wat te verliezen met crimineel gedrag, of juist wat te winnen, kan ook een rol spelen. Op basis van het rationele keuzemodel, kunnen we bekijken hoe we de kosten van crimineel gedrag kunnen vergroten en de opbrengsten kunnen verminderen. De leertheorie biedt aanknopingspunten door inzicht in het belonen en straffen van gedrag. Wat meer wetenschappelijk gesteld gaat de theorie ervan uit dat gedrag van mensen veranderbaar is door hen te conditioneren, dat wil zeggen door positieve of negatieve prikkels toe te dienen. Een straf is een van de kosten van het plegen van mis Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

19 daad en een beloning (ook niet-materieel) is waar de crimineel op hoopt aan de batenzijde van zijn balans. De in Het Kennisfundament aangehaalde leertheorieën gaan ervan uit dat mensen leren doordat zij effectief worden gestraft en beloond. Gewenst gedrag stimuleren kan door iets positiefs te laten volgen op het gedrag, iets negatiefs weg te nemen of te zorgen dat iets negatiefs uitblijft. Ongewenst gedrag ontmoedigen kan door iets negatiefs te laten volgen op het gedrag, iets positiefs weg te nemen of te zorgen dat iets positiefs uitblijft na het gestelde ongewenste gedrag. Het is belangrijk dat beleidsmakers en professionals vooraf duidelijk, ondubbelzinnig en in een taal afgestemd op de doelgroep formuleren en communiceren welk gedrag gewenst en welk gedrag ongewenst is; wat precies de regel is die de jongere niet mag overtreden. Wanneer deze de regel overtreedt, dient zo snel mogelijk gereageerd te worden. De straf na een eerste overtreding dient zwaar genoeg te zijn. Belangrijk is ook dat er bij het belonen en bestraffen rekening wordt gehouden met de leeftijd, de cognitieve en morele ontwikkeling van de betrokkene, de voorgaande ervaringen met beloningen en straffen en de mogelijkheid om te leren uit beloningen en straffen. Verder dient een positieve relatie tussen straffer en gestrafte te worden nagestreefd. Interventies om de onvoorwaardelijke materiële kosten van criminaliteit te vergroten zijn onder andere: moeilijker maken om aan buit te komen (target hardening) door betere sloten op deuren en ramen; bemoeilijken van de toegang tot een bepaald woongebied (street closure); invoeren van een avondklok. Met name de street closure blijkt een veelbelovende methode. Interventies om de onvoorwaardelijke materiële baten te verkleinen zijn onder meer: graveren van (brom)fietsen; gebruik van plofkoffers zodat de winst van een overval meteen verloren gaat; verstoren van criminele markten door bijvoorbeeld controleren van pandjeshuizen. Voor geen van deze interventies is wetenschappelijk bewijs, wat niet meteen betekent dat ze niet effectief zijn. Wel zijn de effecten vooralsnog onbekend. Interventies waarmee we de voorwaardelijke kosten verhogen richten zich bijvoorbeeld op het verhogen van de pakkans door in een school metaaldetectors aan te brengen, maar ook door gericht politietoezicht en politiehandhaving op zogeheten hotspots. Met name voor hotspots-policing is tegenwoordig overtuigend wetenschappelijk bewijs. Bij grenzen stellen horen ook strafrechtelijke interventies. Effectief zijn straffen waarin ook hulpverlening (behandeling) aan de orde is in een justitieel kader. En dan vooral straffen die niet enkel gericht zijn op de jongere zelf, maar ook op zijn omgeving: oudertrainingen, functionele gezinstherapie, multisysteemtherapie, tijdelijke plaatsing in een therapeutisch pleeggezin en tijdelijke plaatsing in een gezinsvervangend tehuis. Niet effectief volgens het Kennisfundament binnen die categorie zijn bijvoorbeeld boot camps ( Lubbers-kampementen ) en regulier reclasseringstoezicht. 2.3 Risicoreductie: belemmerende en bevorderende factoren (II) Bij de beleidslijn risicoreductie staan risicofactoren centraal. Het gaat hierbij om een vergrote kans op antisociaal gedrag. De aanwezigheid van risicofactoren hoeft niet per se tot antisociaal gedrag te leiden. Wel lijkt er een samenhang tussen de tijd die kinderen en jongeren zijn blootgesteld aan Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament - 17

20 risicofactoren, het aantal risicofactoren en de mate van probleemgedrag. In de literatuur wordt door sommige wetenschappers wel een onderscheid gemaakt tussen risicofactoren als criminaliteitsbevorderende factoren en beschermende factoren als criminaliteitsbelemmerende factoren. Denk bij beschermende factoren aan een goede gezondheid, een positief zelfbeeld en positief contact met leeftijdsgenoten. Meestal blijkt dan dat we te maken hebben met twee kanten van dezelfde medaille. Een slecht zelfbeeld is bijvoorbeeld een risicofactor. Daarom wordt toch meestal gesproken van risicofactoren en risicoreductie en wel op het niveau van individu, gezin, leeftijd en brede omgeving. Voorbeelden op elk van die niveaus zijn dan respectievelijk de neiging tot agressief gedrag, een autoritaire opvoedingsstijl, deelnemen aan een criminele jeugdgroep en het wonen in een achterstandbuurt. Op elk van de niveaus kunnen we specifieke interventies benoemen. Op het individuele niveau moeten we onder meer denken aan cognitieve gedragstherapie, een equip training waarmee jongeren wordt geleerd om te gaan met cognitieve denkfouten ( deze maatschappij moet mij niet ), individueel gerichte ambulante begeleiding (bijvoorbeeld Individuele Trajectbegeleiding Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden (ITB-CRIEM) en Halt) en mentoring. Cognitieve therapie laat bij een niet te zware doelgroep positieve resultaten zien en mentoring laat (zeer) bescheiden positieve effecten zien. Op het gezinsniveau zijn er bijvoorbeeld de Parent Management Training (een oudertraining) en de Functional Family Therapy (gezinstherapie). Van beide interventies zijn vanuit de onderzoeksliteratuur positieve effecten bekend. Interventies die zijn gericht op leeftijdsgenoten maken veelal gebruik van groepsprocessen en groepsdynamiek. Dat soort interventies is, zeker in Nederland, niet ruim voor handen. Een bekende uitzondering was de, inmiddels in Nederland vanwege achterblijvende resultaten opgeheven, Glen Mills School. Daar werd getracht om groepsprocessen, die vaak een slechte invloed hebben op jongeren, positief om te buigen zodat de groep bijdraagt aan beter gedrag. Voorlopig lijken volgens Het Kennisfundament individueel gerichte interventies en gezinsinterventies effectiever en veiliger. Juist bij de op groepen gerichte interventies worden negatieve groepsprocessen nog onvoldoende onderkend. In plaats van het tegengaan van samenscholing van risicojongeren, werken dit soort interventies juist initiatieven van jongeren in de hand om plekken te creëren waar zij elkaar zonder toezicht van volwassenen en zonder georganiseerde activiteiten kunnen ontmoeten, zoals hangplekken. Als deze plekken vooral de probleemjongeren aantrekken, dan schieten deze interventies hun doel voorbij Een interventie die zich richt op de bredere omgeving van de jongere is de Multisysteemtherapie (MST). Deze behandeling richt zich speciaal op jongeren die ernstig en gewelddadig probleemgedrag vertonen. Volgens deze theorie is de ontwikkeling van jongeren het gevolg van interacties van de jongere in het gezin, op school, met leeftijdsgenoten en in de buurt. Amerikaans onderzoek toont positieve resultaten aan van de Multisysteemtherapie. In oktober 2007 heeft MST een voorlopige erkenning van de Erkenningscommissie van het ministerie van Justitie gekregen. Bij deze interventies, op alle niveaus, wijst Het Kennisfundament op het belang van onderzoek naar werkzame bestanddelen. Dat geeft antwoord op de vraag waarom en hoe een interventie gericht op risicofactoren werkt. Zo wijzen veel studies naar gezinsgerichte interventies uit dat verandering bij de ouders, met name op het gebied van discipline en toezicht houden op hun kinderen, een belangrijke verklaring is van het succes van dit soort interventies. Op de andere drie niveaus (individu, leeftijdsgenoten en bredere omgeving) is te weinig onderzoeksmateriaal beschikbaar om conclusies te kun Effectieve aanpak van risicojongeren - Achtergrond en toepassing van de Trainingen Kennisfundament

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Een literatuuronderzoek naar effectieve methodieken en praktijken Marian van der Klein Fabian Dekker Augustus 2011 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen De Denktank: Sociale media en problematische jeugdgroepen auteur: Jan Dirk de Jong In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Inhoudsopgave Actieprogramma

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Een verkennende studie Marjolijn Distelbrink Ouafila Essayah Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier Juli 2010 2 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

januari 2009 Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de

januari 2009 Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn januari 2009 Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de publieke werkvloer van de grote stad. Het primaire proces in de relatie

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 Hoofdstuk 2 Interventies Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 De uitgangsvraag van dit hoofdstuk is: Welk type interventie is het meest effectief voor welke leeftijdsgroep?

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie