Didactische vormen bij training en opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Didactische vormen bij training en opleiding"

Transcriptie

1 ? how to... #contact - de menselijke factor in customer service Didactische vormen bij training en opleiding Tips maak leervormen boeiend en afwisselend laat trainees ook van elkaar leren, sommigen zullen slim zijn en anderen ervaren houdt de aansluiting op de praktijk steeds voor ogen bereid iedere didactische vorm goed voor, zodat je niet voor verrassingen komt te staan; denk vooraf na over zaken die het programma kunnen verstoren test interactieve leervormen vooraf bij je collega s of medewerkers, zo krijg je zicht op zwakheden, praktische waarde, opbrengsten en tijdsbesteding geef vooraf bij iedere lesvorm een uitleg over de bedoeling en de tijdsduur zorg er voor dat alle trainees betrokken zijn tijdens ieder moment van het programma, dat houdt iedereen scherp denk vooraf na over leerdoelen; wil je vaardigheden, kennis of attitudes bijbrengen? Zoek daar een goede didactische werkvorm bij pauzeer regelmatig en wissel het verplichte programma af met ontspannende onderdelen (zie tips). Onderstaande didactische vormen worden summier aangestipt. Ze dienen als suggesties en kunnen je op ideeën brengen om het opleidingsprogramma in te richten. 1. Doceren, presenteren Werkwijze: Klassikaal lesgeven. Eenrichtingsverkeer. Afwisselen met andere vormen, zoals stellen van vragen of één van onderstaande vormen, om aandacht vast te houden. Geschikt om kennis over te dragen, geschikt als voorbereiding op één van de andere lesvormen. Maak gebruik van verschillende middelen: voorbeelden, cases, slides, figuren en schema s. Opbrengst: kennisoverdracht, inzicht 2. Uitzoeken en ontdekken Werkwijze: Trainees oplossingen laten zoeken voor een vraagstuk of probleemstelling. Bijvoorbeeld: Trainees constateren tijdens telefoongesprekken, dat in een bepaalde marketingcampagne fouten zijn geslopen. Onder de aangeschreven klanten bevinden zich klanten die niet in de doelgroep thuishoren. Deze klanten zijn boos omdat ze ten onrechte benaderd zijn met een aanbod. Laat trainees onderzoeken hoe ze om 1 van 6

2 moeten gaan met door hen geconstateerde fouten in een marketingcampagne. Welke wegen moeten ze bewandelen in de organisatie? Wat dient er in hun ogen te gebeuren met zowel betrokken klanten als met de opzet en uitvoering van de rest van de campagne? Welke maatregelen moeten worden genomen? Laat resultaten kort presenteren door individuen of groepjes. Opbrengst: Trainees krijgen inzicht in bestaande samenwerkingsverbanden. Leidt tot kennis en inzicht over processen in de organisatie en over (beperkte) mogelijkheden; ook tot inzicht ten aanzien van belang van signalerend vermogen van agents. Alternatief: laat medewerkers de voor- en nadelen en de sterke en zwakke eigenschappen van nieuwe diensten of producten groepsgewijs in kaart brengen, bijvoorbeeld in samenwerking met iemand van de marketingafdeling. Opbrengst: USP s en tegenwerpingen worden in kaart gebracht, inbreng vanuit de agents wordt serieus genomen. 3. Discussie Werkwijze: variërend. Docent/trainer kan discussie uitlokken of ontstane discussie bevorderen en sturen. Houd voor ogen dat er een vraag of probleem beantwoord moet worden. Kan aan de hand van stellingen of open vragen: Gezien de gegeven situatie, wat zouden jullie doen? Hoe gaan we in deze situatie om met de klant? Waartoe zijn agents wel en niet bevoegd en waarom? Sluit af met een samenvatting. Opbrengst: inzicht bij agents over dillema s en vraagstukken waarbij parate kennis moet worden gecombineerd met het inschatten van de context. 4. Rollenspel Werkwijze: Oefening waarbij gehele groep actief betrokken kan worden. Rollen in de vorm van één agent, één klant en rest als observator. Je kunt gebruik maken van vooraf uitgeschreven rollen die u de klant en de agent laat voorbereiden; je kunt gebruik maken van standaard observatieformulieren, waarbij observatoren de effectiviteit van de rollenspeldeelnemers van commentaar voorzien. Een rollenspel kan ook in de vorm van een business game of (softwarematig) simulatiemodel worden gespeeld. Opbrengst: Nodigt uit tot reflectie en discussie, toepassing van opgedane kennis en vaardigheden. Voorbeelden: a) laat agents aan elkaar een voorwerp verkopen: bijvoorbeeld een rekenmachine. Klantrollen onder andere lastig, niet tot koop bereid, kooplustig, kritisch, maar moeilijk over te halen. Agent rol: tracht een order te realiseren. Na afloop ingaan op gebruik van USP s van product of dienst. b) laat agents met elkaar gesprek voeren waarbij ene rol boze klant is die wil opzeggen, en agent rol moet trachten met argumenten de klant te behouden. Na afloop ingaan op herkennen koopsignalen, probleemanalyse, gevraagde/benodigde instrumenten op klant over de streep te trekken. c) luisteroefeningen: laat agents elkaar opdrachten geven met en zonder elkaar te kunnen zien en met en zonder de mogelijkheid om controlevragen te stellen (eenrichtings- en tweerichtingsverkeer) 5. Case voorleggen Werkwijze: situatie uit de praktijk voorleggen aan de groep. Stel een duidelijke vraag (klantvraagstuk of -probleem) die beantwoord moet worden. Sluit af met een samenvatting. Opbrengst: nodigt uit tot discussie, maar ook kan je de leden van de groep laten stemmen: voor of tegen een bepaalde oplossing en vervolgens argumenten uitwisselen. 2 van 6

3 6. Opdrachten verstrekken Werkwijze: Formuleer opdrachten vooraf. Bepaal of je de agents individueel of groepsgewijs aan het werk wil zetten. Kan besloten worden met korte presentaties of schriftelijke beantwoording. Bijvoorbeeld: maak gebruik van het business systeem om een aantal klantgegevens op te zoeken en problemen te analyseren/gegevens te muteren. Of: zoek de procedure op, die beschrijft hoe je een adreswijziging moet doorvoeren en waar je in de communicatie met de klant op moet letten. Opbrengst: afhankelijk van het soort opdracht, inzicht of kennistoepassing, integreren/combineren van kenniselementen. 7. Brainstormen Werkwijze: Poneer een stelling of probleem en gebruik flipover om oplossingen/ideeën uit de groep te noteren. Verzameld materiaal geschikt voor discussie of evaluatie. Opbrengst: attitudes, opvattingen, ideeën. Is goed inzetbaar als aftrap voor een bepaald thema of programmaonderdeel, kan de toon zetten of kaders scheppen. Gebruik de mogelijkheid om samen te vatten. 8. Associatie Werkwijze: Stel een vraag en laat deelnemers vrij associëren. Bijvoorbeeld: Wat is de klant? Je krijgt antwoorden die variëren van die betaalt mijn salaris tot koning en van lastig tot mens. Biedt uitgelezen mogelijkheid om trainees te confronteren met out of the box -denken: begrippen afbakenen of in nieuw perspectief plaatsen. Ideaal voor het afbakenen van containerbegrippen zoals service, klant, klantgerichtheid, communicatie, etc. Opbrengst: attitudes, opvattingen, ideeën. Is goed inzetbaar als aftrap voor een bepaald thema of programmaonderdeel, kan de toon zetten of kaders scheppen. Gebruik de mogelijkheid om samen te vatten. 9. Debat Werkwijze: Laat twee groepen met elkaar in discussie gaan op basis van een stelling of probleembeschrijving. Wijs een gespreksleider en notulist aan. Stel tijdsduur en doelstelling vast en bepaal welk eindresultaat u wilt bereiken. Je kunt ook met een panel werken, waarbij je supervisors in het panel plaatst (of juist agents). Onderwerpen: de positie van de klant, bevoegdheden en het nemen van beslissingen door de agent, de verhouding tussen agent en opdrachtgever. Opbrengst: verkenning van problemen of vraagstukken. Trainees krijgen inzicht in reikwijdte van problemen. Verbreding van de horizon, leren kennen van verschillende standpunten en belangen. 10. Enquête Werkwijze: Stel vooraf een schriftelijke vragenlijst op. Vraag naar opinies over voor uw organisatie relevante begrippen of uitgangspunten. Zie ook associatie. Opbrengst: afhankelijk van wat je vraagt. Je kunt attitudes meten, maar ook klantgerichtheid. 11. (Groeps)opdrachten Werkwijze: Verschillende mogelijkheden: Nauwomschreven opdracht kan bijvoorbeeld zijn: analyseer wat er mis ging in de communicatie met deze klant of zoek uit wanneer bij deze klant de betalingsproblemen ontstonden en wat de oorzaak vermoedelijk is. Praktische oefeningen: bijvoorbeeld analyseer softwareprobleem, los vraagstuk op; evalueer een drietal gepre- 3 van 6

4 senteerde oplossingen en kies de beste; voer een order in het systeem in; muteer gegevens; etc. Oefeningen inbouwen met behulp van e-learning modules of computerbased trainingen. Er is op dit terrein veel standaardmateriaal verkrijgbaar. 12. Interview Werkwijze: Laat trainees elkaar interviewen. Vervolgens presenteren trainees elkaar aan de groep. Dus agent A interviewt agent B, agent A presenteert daarna aan de groep wie agent B is; en andersom. Toepasbaar bij introductie/kennismaking, breekt het ijs, dwingt mensen tot praten. Is ook inzetbaar bij de verkooptraining (verkoop elkaar het product leer en omgaan met tegenwerpingen). Opbrengst: afhankelijk van de inrichting. 13. Samenvatten Werkwijze: Laat iedere dag één van de trainees (dagelijks een ander aanwijzen) een samenvatting geven van hetgeen die dag aan de orde is gekomen. Je kunt zo n samenvatting eventueel sturen door gerichte vragen te stellen: Wat is in uw ogen het belangrijkste wat u geleerd heeft? Hoe moet u taak A, B of C aanpakken? Opbrengst: goede afsluiter, kans om via anderen de aandacht te vestigen op de hoofdzaken/rode draad. 14. (Tussentijdse) test/toets Werkwijze: Bouw toetsmomenten na de verschillende opleidingsonderdelen. Bijvoorbeeld na iedere module of aan het eind van de training. Stel toets vooraf samen en test de werking. Werk met meerkeuzevragen, dat beperkt het correctiewerk. Opbrengst: Een toets bevordert de integratie en beklijving van kennis; ook ontstaat zicht op die punten, waar je als trainer wellicht nogmaals extra aandacht op moet vestigen. Is ook bruikbaar als extra selectiemiddel: indien trainees een eindtoets niet naar tevredenheid maken, kan je overwegen of je de betrokken personen aan het werk wilt zetten. Groepsgewijze bespreking van de toets biedt je de mogelijkheid opvallende of lastige onderwerpen nogmaals toe te lichten. 15. Meeluistersessie Werkwijze: Laat agents in verschillende stadia van de training/opleiding meeluisteren met ervaren agents. Suggestie: om vrijblijvendheid te voorkomen, per meeluistersessie opdrachten formuleren, zoals noteer de vraag van de klant en registreer de gekozen oplossing van de agent, let alleen op systeemgebruik van de agent, of let alleen op de wijze waarop agent vragen stelt. Geef agents concrete opdrachten mee op papier en laat hen de bevindingen noteren. Van belang is om tijdens training terug te komen op deze opdrachten. Opbrengst: je kunt een relatie opbouwen tussen theorie en praktijk. Trainees komen meestal met vragen en opmerkingen terug over hetgeen ze in de praktijk hebben ervaren, die je kunt gebruiken in een programmaonderdeel. 16. Bedrijfsrondleiding Werkwijze: Laat trainees met behulp van een aantal opdrachten een ronde maken door het eigen bedrijf. Kennismaken met verschillende onderdelen, functionarissen en afdelingen. Eventueel besluiten met toets of rondvraag. Van belang: opzetten en uitvoeren in overleg met andere afdelingen. Opbrengst: agents krijgen inzicht in de organisatie, leren gezichten kennen, krijgen beeld van complexiteit. 4 van 6

5 17. Presentaties Werkwijze: Laat vanuit de organisatie een aantal functionarissen van andere, voor jouw afdeling relevante, afdelingen (of externe opdrachtgever) op bezoek komen en een presentatie verzorgen. Kan bij een facilitair contactcenter ook iemand zijn van de opdrachtgever. Uitermate geschikt voor uitleg over marketing, marketingcampagnes, salesacties, personeelszaken, technische ondersteuning, etc. Bereid is samenwerking met de presentator e.e.a. goed voor. Bepaal of je wel of niet discussies toe staat. Opbrengst: verbondenheid cq. relaties tussen contactcenter en andere afdelingen (backoffice, ICT, HR ) kunnen door derden aan de orde worden gesteld. Bevordert het besef van de positie en de rol van het contactcenter. 18. Huiswerk Werkwijze: je geeft deelnemers opdrachten mee, die zij thuis moeten uitvoeren. Dat kan variëren van het droog oefenen van gesprekken met gezinsleden of bekenden, tot het voorbereiden van een opdracht, het doorlezen van materiaal of het uit het hoofd leren van bepaalde delen van productinformatie. Opbrengst: door deelnemers werk mee naar huis te geven, realiseer je een zekere sense of urgency : je benadrukt het belang van kennis en kunde. Ook vergroot je de transfer van opgedane kennis. Je kunt op een later moment (de volgende dag) gebruikmaken van het voordeel dat deelnemers zich hebben ingelezen. Je dient met de deelnemers in zo n geval afspraken te maken over studietijd en privé-tijd. 19. Bezoek aan opdrachtgever Werkwijze: alleen toepasbaar in facilitaire contactcenters. In overleg met de opdrachtgever afleggen van een bedrijfsbezoek. Goed voorbereiden zodat vrijblijvendheid vermeden kan worden. Opbrengst: inzicht in en kennis van de organisatie(cultuur), klanten en producten van de opdrachtgever. Extra trainingstips 1. Gebruik VHF (Very High Frequency) voor de bepaling van didactische vormen: Visual: plaatjes, voorstellingen, logo s, diagrammen, grafieken, foto s, tekeningen, schema s Hearing: woorden, muziek, geluiden, accenten, conversaties Feeling: emoties, geuren, tastzin, pijn. Uit onderzoek blijkt steeds weer, dat een combinatie tussen vocale informatie en andere vormen (voelen of visueel) leidt tot een hogere mate van beklijving van kennis. 2. Opstelling deelnemers/tafels: U-vorm: trainer kan in en rond de U lopen Goed zicht op alle deelnemers Weinig bedreigend voor deelnemers Is formeel, noodzaak tot breken van het ijs Deelnemers aan voorzijde dienen hoofd permanent gedraaid te houden. V-vorm: Goed zicht op alle deelnemers Goed contact tussen trainer en deelnemers Minder formeel 5 van 6

6 Alleen geschikt voor kleinere groepen (neemt veel ruimte in beslag) Klassikale opstelling (in rijen achter elkaar) Effectief ruimtegebruik voor grote groepen Trainer kan door midden lopen Slecht zicht op deelnemers na eerste rij Achterin grotere afstand, nadelig voor betrokkenheid aldaar Wordt met schools geassocieerd 3. Ice brakers (openingen voor trainingsgroepen) 2 goed, 1 fout: deelnemers noemen drie kenmerken van zichzelf, waarvan er twee correct zijn en één foutief. De groep moet raden welk kenmerk fout is. ervaring als klant: laat deelnemers vertellen wat hun beste en meest slechte ervaring is als klant. Maak een lijst van namen en ervaringen en laat de groep via ranking kiezen welke ervaring als meest positief en meest negatief wordt aangewezen. halen en brengen: vraag deelnemers wat ze willen leren en wat ze graag aan anderen zouden willen leren. Betrek dit eerst op het persoonlijke leven en daarna op de training zelf. 4. Breaks Wanneer een trainingsgroep vermoeid is geraakt (concentratie zakt, betrokkenheid neemt af), deel dan resoluut de groep in twee teams en begin met het stellen van vragen (gebruik hiervoor vragenkaartjes uit het Trivial Pursuit-spel). Houd de score eventueel bij of stel een scheidsrechter aan. Deze methode verzet de zinnen en levert meestal energie op. 6 van 6

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers

Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers Workshop voor bureaucratie bestrijden in passend onderwijs Deel 2: verbeteren vanuit de leefwereld handleiding voor trainers Deelnemers

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Vrijwilligers voor OSA Screening en training

Vrijwilligers voor OSA Screening en training Vrijwilligers voor OSA Screening en training Intake vrijwilligers Bij het uitrollen van OSA in een gemeente zijn er vrijwilligers nodig. Zij leiden de gesprekken met de ouders op een neutrale, ondersteunende

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138)

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) instructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) pi.cca10.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket Competentie SAMENWERKEN Lessenpakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Rode draad... 1 3 Opwarmer... 8 4 Eigen definitie en inschatting van SAMENWERKEN... 8 4.1 Brainstorm... 8 4.2 Eigen inschatting van

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Het coachende functioneringsgesprek TFC TrainingsMedia BVT In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia, Velp (Nederland) www.tfc.nl / www.tfc.be Bestelnummer handleiding: 45

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie