Vereniging voor Doven, Slechthorenden en Gebarentaalgebruikers Limburg v.z.w. OPRICHTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging voor Doven, Slechthorenden en Gebarentaalgebruikers Limburg v.z.w. OPRICHTING"

Transcriptie

1 Vereniging voor Doven, Slechthorenden en Gebarentaalgebruikers Limburg v.z.w. Gecoördineerde statuten (zie laatste blz.) OPRICHTING De ondergetekenden, de stichtende Leden: - KINET Laetitia Cécile Olivia, Battelestraat 24, 3806 Velm; - KINET Nicolas Maria Jozef Antonius, Gaarveldstraat 40 bus 2, 3500 Hasselt; - ROMEIJN Maria Gardina, Gaucheretstraat 4 bus 20, 1030 Schaarbeek; zijn overeengekomen op 15 december 2012, om in overeenstemming met de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de vereniging zonder winstoogmerk Vereniging voor Doven, Slechthorenden en Gebarentaalgebruikers Limburg op te richten vanaf 15 december 2012 waarvan de statuten als volgt luiden: STATUTEN I. De vereniging Art.1: Naam De vereniging draagt de naam VERENIGING VOOR DOVEN, SLECHTHORENDEN EN GEBARENTAALGEBRUIKERS LIMBURG, afgekort GEBAPUNT. Art.2: Zetel De zetel van de VZW is gevestigd op 3500 Hasselt, Gaarveldstraat 40 bus 2, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Hasselt. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen de provincie Limburg en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Buitengewone Algemene Vergadering zal de zetelwijziging bekrachtigen in de statuten op haar eerstvolgende vergadering. Art.3: Duur De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Pagina 1 van 10

2 II. Doeleinden en activiteiten Art.4: Doeleinden De vereniging stelt zich tot doel a) sociale, culturele, educatieve en ontspanningscentrum te zijn voor alle doven, slechthorenden, gebarentaalgebruikers en de horenden die belangstelling hebben voor de doven; b) de verbetering van materieel welzijn van alle doven en slechthorenden en het bieden van de woning en de begeleidingen. Art.5: Activiteiten Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer: het organiseren van sociale, culturele, educatieve en recreatieve activiteiten voor alle doven, slechthorenden, gebarentaalgebruikers en de horenden die belangstelling hebben voor doven; subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen; aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenlanden; als vertegenwoordiger optreden ter verdediging van de belangen voor alle doven en slechthorenden. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. De VZW kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. III. Lidmaatschap De vereniging telt Vaste en Toegetreden Leden. Art.6: Lidmaatschap van Vaste en Toegetreden Leden 1. Vaste Leden 1) Er zijn minstens 3 (drie) Vaste Leden. 2) De bovengenoemde oprichters zijn de eerste Vaste Leden. 3) Daarnaast kan iedere natuurlijke of rechtspersonen of organisatie die de doelstellingen van VZW ondersteunt zich kandidaat stellen als Vast Lid; 4) De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling met de motivatie per brief of per mail aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. 5) De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als Vast Lid op haar eerstvolgende vergadering Een eenvoudige meerderheid van alle aanwezige bestuursleden is noodzakelijk voor de aanvaarding van de Vaste Leden. 6) De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat al of dan niet wordt aanvaard als Vast Lid. 7) Alle nieuwe Vaste Leden zijn gehouden aan de ondertekening van het register van de Vaste Leden. Deze ondertekening bevestigt zonder voorbehoud tot de toetreding van de statuten en het huishoudelijk reglement. 8) De Vaste Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in deze statuten worden beschreven. 9) Ze betalen een jaarlijkse bijdrage, met een maximum van 50,00 (vijftig euro), vastgesteld door de Raad van Bestuur. Pagina 2 van 10

3 10) Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de Vaste Leden worden door de Raad van Bestuur in een register ingeschreven binnen de 8 dagen na kennisname van de inwerkingtreding van de beslissing. 2. Toegetreden Leden 1) Elke natuurlijke of rechtspersonen of organisatie die de doelstellingen van VZW ondersteunt, kan bij VZW een aanvraag indienen om Toegetreden Lid te worden. 2) Een kandidaat-lid moet een persoonlijk gegevensformulier invullen en aan een van de bestuurders doorgeven of mailen. 3) Een natuurlijk Toegetreden Lid moet meerderjarig zijn. 4) Een natuurlijk persoon vanaf 16 jaar oud mag Toegetreden Lid worden, mits de schriftelijke toestemming van de ouders of van de voogd. 5) De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat al of dan niet wordt aanvaard als Toegetreden Lid, bij een eerstvolgende Raad van Bestuur. 6) De Toegetreden Leden hebben enkel recht om aan de activiteiten van de VZW deel te nemen. 7) De Toegetreden Leden betalen een jaarlijkse bijdrage, vastgesteld door de Raad van Bestuur: - Natuurlijke personen, met een maximum van 50,00 (vijftig euro); - Rechtspersonen of organisaties, met een maximum van 200,00 (tweehonderd euro). Bovenop dit bedrag moeten de individuele leden van deze Toegetreden Leden eventueel de vereiste bijdrage van een of andere Federatie, waartoe de vzw Gebapunt aangesloten is, betalen. 3. Vaste en Toegetreden Leden Een Vast of Toegetreden Lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging, en kan de betaalde bijdragen niet terugvragen. Art.7: Ontslag van Vaste en Toegetreden Leden 1. Vaste Leden 1) Vaste Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven per gewone brief te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag wordt effectief na ontvangst van dit bericht. 2) Wanneer een Vast Lid afwezig is gedurende 3 (drie) opeenvolgende Algemene Vergaderingen, Gewone en Buitengewone, zelfs met de schriftelijke volmacht, wordt hij beschouwd als ontslagnemend. 3) Wanneer een Vast Lid de ledenbijdrage, in geval dat de bijdrage vastgesteld is, niet betaalt, ondanks 2 (twee) betalingsherinneringen per aangetekend schrijven, wordt hij beschouwd als ontslagnemend. 4) Het lidmaatschap eindigt van rechtswege in geval het Vast Lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld. 2. Toegetreden Leden 1) Toegetreden Leden worden geacht zelf ontslag genomen te hebben wanneer zij de jaarlijkse ledenbijdrage, vastgesteld door de Raad van Bestuur, niet betaalt of niet verlengt. 2) Het lidmaatschap eindigt van rechtswege in geval het Toegetreden Lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld. Pagina 3 van 10

4 Art.8: Uitsluiting van Vaste en Toegetreden Leden 1. Vaste Leden 1) a) Als een Vast Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan deze, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 (één vijfde) van alle Vaste Leden, worden uitgesloten. b) De houding van een Vast Lid dat in strijd is met de samenleving kan aanleiding geven voor uitsluiting, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 (één vijfde) van alle Vaste Leden. c) De procedure is beschreven in het artikel 13 2 punt b1 i. van huidige statuten. 2) Het Vast Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden tijdens de Algemene Vergadering. 3) De beslissing van de eventuele uitsluiting wordt per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan de Vast Lid binnen 10 (tien) werkdagen na het besluit. 2. Toegetreden Leden 1) Als een Toegetreden Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW kunnen door eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur, met de meerderheid van de aanwezige bestuursleden, uitgesloten worden van Lidmaatschap. 2) De houding dat in strijd is met de samenleving geven aanleiding voor hogervermelde uitsluiting. 3) Het Toegetreden Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden tijdens de Raad van Bestuur. 4) De beslissing van de eventuele uitsluiting wordt per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan de Toegetreden Lid binnen 10 (tien) werkdagen na het besluit. IV. Algemene Vergadering Art.9: De Algemene Vergadering 1) De Algemene Vergadering is enkel samengesteld uit de Vaste Leden. 2) Elk Vast Lid heeft 1 (één) stem. 3) De bestuurder dat geen Vast Lid is, heeft geen stemrecht voor de Algemene Vergaderingen. 4) De Vaste Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door de andere Vaste Leden worden vertegenwoordigd. Elke Vast Lid kan maximum 1 (één) volmacht dragen, dat schriftelijk moet overgedragen worden. 5) De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien hij afwezig is, door de oudste in mandaat van de aanwezige bestuurders. Art.10: Waarnemers 1) De Toegetreden Leden mogen ook aanwezig zijn, doch zonder stemrecht en inspraak. 2) De sponsors, de schenkers en de subsidieverstrekkers mogen ook aanwezig zijn, doch zonder stemrecht en inspraak. Art.11: Bevoegdheden van de Vaste Leden De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 1) de wijziging van de statuten; 2) de benoeming en afzetting van de bestuurders; 3) de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend; 4) de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 5) de kwijting van de bestuurders en de commissarissen; 6) de ontbinding van de vereniging; 7) de uitsluiting van een Lid; 8) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 9) alle gevallen waarin de statuten dat vereisen: Pagina 4 van 10

5 i. de goedkeuring van een bijzonder werkingsverslag van de Voorzitter; ii. de goedkeuring van het actieprogramma opgesteld door de Raad van Bestuur; iii. de goedkeuring van de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. Art.12: Algemene Vergaderingen 1. Gewone Algemene Vergadering. a) Er zullen ten minste 2 (twee) Gewone Algemene Vergaderingen gehouden worden waarvan de 1 e (eerste) ten laatste in de maand april en de 2 e (tweede) ten laatste in de maand december moeten gebeuren. b) De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen gehouden worden op een plaats, op de vastgestelde datum en uur, die wordt vermeld in de uitnodiging. c) De uitnodiging wordt minstens 15 (vijftien) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Vaste Leden verstuurd worden per dat het Vast Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Secretaris. d) De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of zijn vervanger in de naam van de Raad van Bestuur, bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd alsook de eventuele bijlagen. e) Op de vergadering wordt een definitief agenda, eventueel aangevuld met de voorstellen volgens de mogelijkheden beschreven in de art.12 3 punt a van deze statuten, voorgesteld. 2. Buitengewone Algemene Vergadering. a) Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of zijn vervanger in de naam van de Raad van Bestuur: i. op verzoek van minstens 1/5 (een vijfde) van alle Vaste Leden; ii. bij een wijziging van de statuten; iii. in geval van de ontbinding van de vzw; iv. in geval van de uitsluiting van een Vast Lid; v. in geval van de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. b) De uitnodiging wordt minstens 15 (vijftien) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering naar alle Vaste Leden verstuurd worden per dat het Vast Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Secretaris. c) De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of zijn vervanger in de naam van de Raad van Bestuur, bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd alsook de eventuele bijlagen. d) Op de vergadering wordt een definitief agenda, eventueel aangevuld met de voorstellen volgens de mogelijkheden beschreven in de art.12 3 punt a van deze statuten, voorgesteld. 3. Beide Algemene Vergaderingen. a) Alle voorstellen, ondertekend door 1/20 e (een twintigste) deel van de Vaste Leden, moeten opgenomen worden in de agenda. Deze voorstellen dienen minstens 3 (drie) werkdagen vóór de aanvang van de Algemene Vergadering toegekomen zijn bij de Secretaris van de Raad van Bestuur. b) Behalve in de gevallen, bepaald door de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, zal in de Gewone Algemene Vergadering na het behandelen van de agenda of op het einde van de vergadering een gedachtenwisselingsmoment houden waar de Vaste Leden voorstellen kunnen indienen naar beslissingsbevoegdheden van de Raad van Bestuur. Pagina 5 van 10

6 c) De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de oudste in mandaat van de aanwezige Bestuurders. d) De Voorzitter wijst een secretaris aan in geval de Secretaris van de Raad van Bestuur afwezig is. e) Van elke Algemene Vergadering wordt de notulen opgemaakt dat: i. binnen 10 (tien) werkdagen aan de Vaste Leden g d worden als voorlopige verslag; ii. op de eerstvolgende Algemene Vergadering de definitieve notulen worden goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de Voorzitter. iii. deze definitieve notulen worden bijgehouden in een speciale notulenmap; iv. uittreksels uit de notulen, bestemd voor derden, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders. Art.13: Quorum en stemming 1. Gewone Algemene Vergadering. a) Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 (de helft) van het aantal Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden bekrachtigt de beslissing. b) In geval dan de status-quo van de stemmen zal de stem van de Voorzitter, of zijn vervanger, doorslaggevend zijn. c) De bestuurder dat geen Vast Lid is, heeft geen stemrecht. d) Indien er niet voldoende Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Gewone Algemene Vergadering samengeroepen te worden, met zelfde agenda, die geldig kan stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. De tweede vergadering mag niet binnen 15 (vijftien) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. En het moet ten laatste binnen dan 21 (eenentwintig) kalenderdagen gebeuren. 2. Buitengewone Algemene Vergadering. a) De wijziging van de statuten en de doeleinden. i. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering dat voldoet aan een quorum van 2/3 (twee derde) van de Vaste Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 (twee derde) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. ii. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een beraadslaging in een vergadering dat voldoet aan een quorum van 2/3 (twee derde) van de Vaste Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 4/5 (vier vijfde) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. iii. Voor de stemming over deze gevallen worden de onthouding van de stem beschouwd als een tegenstem. b) De uitsluiting van een Vast Lid. i. In geval van de uitsluiting van een Vast Lid moet ten minste 1/2 (de helft) van de Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 (twee derde) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. ii. In dit geval wordt de onthouding van de stem beschouwd als een ja-stem. Pagina 6 van 10

7 c) De omzetting van de VZW in een vennootschap met sociaal oogmerk. i. In geval van de omzetting van de VZW in een vennootschap met sociaal oogmerk moet ten minste 1/2 (de helft) van de Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 (twee derde) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. ii. In dit geval wordt de onthouding van de stem beschouwd als een ja-stem. d) De ontbinding van de VZW. i. De ontbinding van de VZW vereist een beraadslaging in een vergadering dat voldoet aan een quorum van 2/3 (twee derde) van de Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 4/5 (vier vijfde) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. ii. Voor de stemming over dit geval wordt de onthouding van de stem beschouwd als een tegenstem. Indien er niet voldoende Vaste Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen te worden, met identieke agenda (met vermelding waarom de eerste Buitengewone Algemene Vergadering niet geldig kon beraadslaagd worden), die geldig kan stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Voor de stemmingen gelden dezelfde vereiste meerderheden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 (vijftien) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. En het moet ten laatste binnen dan 21 (eenentwintig) kalenderdagen gebeuren. De bestuurder dat geen Vast Lid is, heeft geen stemrecht. V. Bestuur en vertegenwoordiging Art.14: Samenstelling Raad van Bestuur 1) De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 (drie) bestuurders, al dan niet Vaste Leden van de VZW. In geval dat de VZW slechts 3 (drie) Vaste Leden heeft, dient een Raad van Bestuur uit 2 (twee) bestuurders te bestaan. Het aantal bestuurders moet in ieder geval lager zijn dan het aantal personen dat Vaste Lid is van de VZW. 2) De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. 3) De bestuurders worden verkozen voor een periode van 4 (vier) jaren en zijn herbenoembaar. 4) De bestuurder dat geen Vast Lid is heeft wel stemrecht tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur. 5) Een bestuurder mag op elk moment per brief aan de Raad van Bestuur zijn ontslag indienen. 6) In geval van overlijden of van ontslagneming van een bestuurder, mag de Raad van Bestuur een plaatsvervanger benoemen. Hij oefent het mandaat uit tot de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering. 7) De Raad van Bestuur wijst onder hun een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester aan, eventueel ook de Coördinator Activiteiten en Webmaster. Alleen in geval dat er minder dan 5 bestuurders zijn, mag eenzelfde bestuurder maximum 2 posten beheren. Pagina 7 van 10

8 8) De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitoefening van het mandaat dat ze ontvangen hebben. 9) De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed. Art.15: Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing 1) De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist. Maar het moet ten minste tweemaandelijks opgeroepen worden. 2) De Raad van Bestuur komt samen na de oproeping van de Voorzitter, alsook op verzoek van 2 (twee) bestuurders of van de dagelijkse bestuurder. 3) De uitnodiging, met de dagorde, van de Raad van Bestuur wordt aan de bestuurders gedaan per mail, ten minste 5 (vijf) werkdagen voor het houden van de vergadering. 4) De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in mandaat van de aanwezige bestuurders. 5) De Voorzitter kiest een secretaris tussen de bestuurders in geval de Secretaris van de Raad van Bestuur afwezig is. 6) De Raad van Bestuur kan beraadslagen indien ten minste 2/3 (twee derde) van de bestuurders aanwezig zijn. Er kan geen volmacht gegeven worden. 7) De beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid genomen. Alleen in geval van de status-quo van de stemmen, is de stem van de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in mandaat van de aanwezige bestuurders, bepalend. 8) De uitnodiging en de dagorde voor de vergadering van de Raad van Bestuur wordt opgesteld door de Secretaris en vooraf goedgekeurd door de Voorzitter. 9) De bestuurders die graag de dringende punten willen bespreken mogen het doen tijdens agendapunt Varia. 10) De beslissingen van de Raad van Bestuur wordt opgetekend in de notulen die worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Van elke vergadering wordt notulen opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de Voorzitter. Deze notulen worden bijgehouden in een notulenmap en bewaard op de zetel van de vereniging. Uittreksels uit de notulen, bestemd voor derden, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders. Art.16: Raad van Bestuur: bevoegdheden 1) De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijk en buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, van bestuur en van beschikking, niets uitgezonderd, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs met beding van dadelijke uitwinning, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, voor alle handels- en bankverrichtingen. 2) De Raad van Bestuur werft aan en ontslaat alle werknemers en personeelsleden van de vereniging. Hij bepaalt hun bezigheid en hun bezoldiging. 3) Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. 4) De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan een gevolmachtigde derde. 5) Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zij, de gezamenlijke handtekening van Voorzitter en Secretaris. Pagina 8 van 10

9 6) De stukken van het dagelijkse bestuur en de ontlastingen aan de Post, worden geldig ondertekend door de Voorzitter of door een daartoe aangeduide bestuurder, of door een gevolmachtigde derde. Art.17: Dagelijks bestuur 1) Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur wordt door Raad van Bestuur opgedragen aan 1 (één) van de bestuurders. 2) De persoon belast met het Dagelijks Bestuur kan niet zonder toestemming van de Raad van Bestuur beslissingen nemen en rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 500,00 (vijfhonderd euro) te boven gaan indien het niet voorzien is in de begroting. Art.18: Aansprakelijkheid van de bestuurders en dagelijks bestuurder 1) De bestuurders en dagelijks bestuurder zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW. 2) Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Zij zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. VI. Begroting en rekeningen Art.19: Financiering 1) De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door ledenbijdragen, subsidies, toelagen, giften, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste welsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. 2) Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. Art.20: Boekhouding 1) Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 2) Elk jaar, ten laatste op 31 maart, moeten de balans en de resultatenrekeningen van het verlopen werkjaar afgesloten worden. Het moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Gewone Algemene Vergadering, ten laatste in de maand april. 3) Elk jaar, ten laatste op 30 november, wordt de begroting voor het volgende boekjaar opgesteld. Ze moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Gewone Algemene Vergadering ten laatste in de maand december. VII. Huishoudelijk reglement Art.21: Opmaking en goedkeuring Het huishoudelijk reglement, opgemaakt en/of gewijzigd, door de Raad van Bestuur, moet ter akkoord voorgelegd worden op de Gewone Algemene Vergadering. VIII. Ontbinding, vereffening, diversen Art.22: Ontbinding, vereffening 1) Over de ontbinding van de vereniging wordt gestemd door de Buitengewone Algemene Vergadering onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald. 2) De vereniging benoemt een of meer vereffenaars en legt hun bevoegdheden vast. 3) In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van de activa, na zuivering van de schulden, dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardige of verwant doel, werkzaam in België. Pagina 9 van 10

10 Art.23: Diversen Voor alles wat niet in de onderhavige statuten bepaald is, verklaren de partijen de wet van 27 juni 1921 en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, dat de V.Z.W. regelt, toe te passen. IX. Overgangsbepalingen Art.24: Boekhoudingsperiode. Het 1 e (eerste) boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 15 december 2012 tot en met 31 december Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Velm, op 15 december 2012 in 3 (drie) originele exemplaren waarvan 2 (twee) bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt. Getekend: Laetitia KINET Nicolas KINET Marie ROMEIJN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Tekst van de gecoördineerde statuten naar aanleiding van de wijzigingen die goedgekeurd werden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van: 1) = Wijziging maatschappelijke zetel. Pagina 10 van 10

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Titel I - De vereniging Artikel 1. Rechtsvorm 1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid,

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN TITEL 1. Naam, zetel, doel, duur. Art 1. Rechtsvorm. De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 Hoofdstuk I Rechtsvorm, naam, zetel en duur Artikel

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw De ondergetekende eerste en stichtende leden hebben op datum van 28 november 2007 unaniem besloten tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten als volgt luiden: I. Benaming,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

STATUTEN. Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR. Artikel 1. 1 De vereniging wordt genoemd vzw Vlierbeekriders'.

STATUTEN. Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR. Artikel 1. 1 De vereniging wordt genoemd vzw Vlierbeekriders'. Statuten van de Vlierbeekriders VZW, neergelegd bij de Griffie van de Kamer van Koophandel op 22 december 2010 en gewijzigd na de Algemene Vergadering van 28 maart 2014 De volgende personen,de oprichters

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L.

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. STATUTEN NAAM - ZETEL - DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VZW. Aertsen Christel Maria Frans, Eugène Demolderlaan 120, 1030 Brussel

STATUTEN VZW. Aertsen Christel Maria Frans, Eugène Demolderlaan 120, 1030 Brussel STATUTEN VZW Ondergetekenden-oprichters, d Ursel Laurent Marie Michel, Coenraetsstraat 44, 1060 Brussel Aertsen Christel Maria Frans, Eugène Demolderlaan 120, 1030 Brussel Hubert Baudouin André J, Biesputstraat

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING TITEL I NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Benaming De vereniging draagt de naam Belgische kleine munsterlandervereniging, verenignig zonder winstoogmerk, afgekort

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12301539* Neergelegd 09-03-2012 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Koninklijke

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw.

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: Verbond Sociale Ondernemingen, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw. VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN vzw Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Ondernemingsnummer: 466.970.965 Identificatienummer: 1369299 STATUTEN De statutaire Algemene Vergadering van Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel Artikel 1. Rechtsvorm De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN SAMEN vzw TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Samen vzw, verder de vereniging genoemd.

STATUTEN SAMEN vzw TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Samen vzw, verder de vereniging genoemd. STATUTEN SAMEN vzw Op 4 maart 2013 aanvaardden de leden van de Algemene Vergadering die samenkwam met een quorum van 2/3 e van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd unaniem een wijziging van de

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Belgian Deaf sport Committee

Belgian Deaf sport Committee Belgian Deaf sport Committee Statuten INHOUD De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414. DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde HOOFDSTUK 1: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.853 De vereniging neemt

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

Ruiterclub De Haan V.Z.W. STATUTEN

Ruiterclub De Haan V.Z.W. STATUTEN Ruiterclub De Haan vzw adres Zeehondstraat 08 8420 Wenduine Ondergetekenden: 1 Buyle Marijke 2 Degroote Filip 3 Demarteau Sophie 4 De Wolf Jutta 5 Ossieur Patrick 6 Van Oyen Randy Ruiterclub De Haan V.Z.W.

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 1 I. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 De vereniging draagt als naam: "Nationaal Jenevermuseum Hasselt. In haar betrekkingen tot derden mag zij ook gebruik

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden «Confrérie des Sacres de la Champagne, afdeling België» Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden - De Heer VANDENABEELE Raoul, - Mevrouw VERLODT Rita, - Mevrouw VANDENABEELE

Nadere informatie

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden.

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden. De leden van de VZW Oudercomité van de Vrije Basisschool Madonna, opgericht op 12/06/2002, hebben in de Bijzonder Algemene vergadering van 08/09/2005 met eenparigheid van stemmen de beslissing genomen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Centrum voor Jeugdtoerisme VZW Bergstraat 16 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer 0409153027 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam Centrum voor Jeugdtoerisme.

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw.

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw. ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB BLANKENBERGE vzw. Vereniging zonder winstoogmerk VZW nr.: 537 070 Ondernemingsnummer: 408 714 646 Gerechtelijk Arrondissement Brugge STATUTEN De ondergetekenden... 1. De heer

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

Statuten GUD vzw d.d. Belgisch Staatsblad 22/12/2006, incl. wijzigingen d.d. Belgisch Staatsblad 08/02/2013

Statuten GUD vzw d.d. Belgisch Staatsblad 22/12/2006, incl. wijzigingen d.d. Belgisch Staatsblad 08/02/2013 STATUTENWIJZIGING DUIKSPORTVERENIGING GENTSE UNIVERSITAIRE DUIKCLUB, VZW Aangesloten bij de Nederlandstalige Liga voor Onderwatersport NELOS, vzw Beslissing van de Algemene Vergadering van 15 november

Nadere informatie

Alumni Letteren Leuven vzw

Alumni Letteren Leuven vzw Titel I Naam, zetel, doel, duur Artikel 01 Alumni Letteren Leuven vzw De vereniging draagt de naam Alumni Letteren Leuven. Artikel 02 De vereniging is gevestigd in het arrondissement Leuven, met huidig

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Tussen ondergetekenden wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming Boembeke.

Tussen ondergetekenden wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming Boembeke. ARTIKEL 1. ORGANISATIE 1.1. Naam Tussen ondergetekenden wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming Boembeke. 1.2. Maatschappelijke zetel De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005 Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs Afgekort : " VVBBC " Maatschappelijke zetel : 3150 Wespelaar, Grote Baan, 167. Nummer van de vereniging : 680783 Ondernemingsnr. 424375097 COORDINATIE VAN

Nadere informatie

Artikel 4 De vereniging en al haar leden gaan de verbintenis aan de statuten en reglementen van de V.B.L. te eerbiedigen.

Artikel 4 De vereniging en al haar leden gaan de verbintenis aan de statuten en reglementen van de V.B.L. te eerbiedigen. STATUTEN - BASKETBAL in MALLE VZW - 2390 Westmalle Op 21 april 2008 verklaren de ondergetekenden bij deze akte, opgemaakt in vier originelen, de statuten van de vereniging BBC Westmalle vzw, opgericht

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40,

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV) Vzw gesticht op 4 décember 1999 Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 Ondernemingsnummer : 443.147.072 Gecoördineerde versie

Nadere informatie

NIEUWE STATUTEN. Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw. Hoogstraat 81 9250 Waasmunster. Ondernemi ngsnumm er : 477906033

NIEUWE STATUTEN. Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw. Hoogstraat 81 9250 Waasmunster. Ondernemi ngsnumm er : 477906033 Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw Hoogstraat 81 9250 Waasmunster Ondernemi ngsnumm er : 477906033 NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van 1410912004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Atletiekstraat 1, 2620 Hemiksem Titel I: NAAM - ZETEL DOEL - DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam Hellvoc Hemiksem-Schelle, Deze naam moet steeds door de

Nadere informatie

Arduinkaai 28 1000 Brussel. Identificatienummer: 9708/77 Ondernemingsnummer: 417579060

Arduinkaai 28 1000 Brussel. Identificatienummer: 9708/77 Ondernemingsnummer: 417579060 Arduinkaai 28 1000 Brussel Identificatienummer: 9708/77 Ondernemingsnummer: 417579060 WIJZIGINGEN STATUTEN OVERLIJDEN ONTSLAG HERKIEZINGEN RAAD VAN BESTUUR Uittreksel uit de notulen van de algemene statutaire

Nadere informatie

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014)

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) Artikel 1 STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) TITEL I - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR De vzw draagt de naam

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie