Natuurschoonwet landgoederen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natuurschoonwet landgoederen"

Transcriptie

1 Natuurschoonwet landgoederen na de wetswijziging per 28 december 2000 De Natuurschoonwet van 1928 geeft aan onroerende zaken die voldoen aan de gestelde rangschikkingscriteria de kwalificatie van Natuurschoonwet landgoed. Deze status vereist dat de eigenaar zijn onroerende zaak als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet (hierna NSW) in stand houdt. Als beloning voor deze instandhouding geniet de eigenaar een aantal fiscale faciliteiten. Vooral ongewenst gebruik was aanleiding om de NSW op een aantal punten te wijzigen, hetgeen met ingang van 28 december 2000 werd geëffectueerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen: de invoering van de bezitseis en de aanscherping van de voorwaarden om gezamenlijk te kunnen rangschikkingen. Daarnaast is het begrip landgoed verruimt met natuurterreinen. Opgemerkt zij dat tot aan de invoering van de wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 de verwachting is medio dit jaar - de oude voorwaarden voor het gezamenlijk rangschikken nog van kracht zijn. Deze wijzigingen zijn met name ingegeven om te bewerkstelligen dat er een betere relatie bestaat tussen de verleende faciliteit en de inspanning van de genieter betreffende de instandhouding van het natuurschoon. Hierna wordt een overzicht gegeven van de rangschikkingsvoorwaarden, met daarbij speciale aandacht voor de wijzigingen bij het gezamenlijk rangschikken van twee eigendommen. Vervolgens worden de fiscale faciliteiten in het kader van NSW-landgoederen behandeld daarbij speciale aandacht bestedend aan de geïntroduceerde bezitseis. Een feit blijft het dat mensen met een voorliefde voor natuurschoon èn met een gezonde belangstelling voor het minimaliseren van de belastingdruk, op hun wenken bediend worden wanneer zij een NSW-landgoed ontwikkelen c.q. verwerven en beheren. Wanneer is er sprake van een nsw-landgoed? In de Natuurschoonwet staat het als volgt omschreven: Een landgoed is een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of ander, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen - voorzover het blijven

2 voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is. De zelfstandige rangschikking; De belangrijkste vereisten waaraan een onroerende zaak moet voldoen om zelfstandig gerangschikt te kunnen worden als NSW-landgoed laten zich als volgt samenvatten: de minimum oppervlakte van een landgoed dient 5 ha te dragen; de onroerende zaak moet een aaneengesloten gebied vormen; volgens de oude wet moest een landgoed ten minste voor 30% bezet zijn met houtopstanden; volstaan kon worden met 20% bos indien ten minste 50% van het terrein uit natuurterreinen bestond; Na de wetswijziging is het ook mogelijk om een landgoed te rangschikken waar geen bos maar wel natuurterreinen aanwezig zijn. Met het bekend worden van de wijziging van het Rangschikkingsbesluit zal duidelijk worden welk minimumpercentage voor natuurterreinen gehanteerd zal worden resp welke terreintypen onder de definitie natuurterrein zullen vallen. het gebruik van de onroerende zaak mag geen inbreuk maken op het natuurschoon; de aanwezige opstallen dienen te passen bij het karakter van het landgoed. landbouwgronden kunnen mits voldoende omzoomd worden gerangschikt. Een belangrijke uitzondering op de minimaal vereiste oppervlakte van 5 ha vormen de historische buitenplaatsen. Indien er namelijk sprake is van een historische buitenplaats dan geldt als minimum een oppervlakte van 1 ha. Daarbij gaat het om een onroerende zaak waarop een buitenplaats is gelegen met een architectonisch daarmee verbonden historische tuin of park, waarvan de eerste aanleg dateert van vóór 1850 en welke tuinaanleg nog herkenbaar aanwezig is en waarop een gebouw met de status van Rijksmonument is gelegen. Gezamenlijk rangschikken onder het nieuwe regime Met ingang van een nog bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip worden de voorwaarden voor het gezamenlijk rangschikken door twee eigenaren aangescherpt. In principe dient elk landgoed resp. eigendom zelfstandig aan alle rangschikkingscriteria te voldoen. Hierop zijn een tweetal uitzonderingen,te weten: De aanleunrangschikking; de eigenaar van een onroerende zaak die kleiner is dan 5 ha, die aan alle overige voorwaarden voldoet, waarop geen opstallen zijn gelegen of uitsluitend rijksmonumenten, en die een aaneengesloten gebied vormt met een NSW gerangschikt landgoed, kan zelfstandig een verzoek om gezamenlijke rangschikking indienen. De medewerking van de buurman is daarbij niet nodig De samenwerkrangschikking; een gezamenlijke rangschikking is ook mogelijk voor twee aaneengesloten onroerende zaken die elk kleiner zijn dan 5 ha maar tezamen minimaal 5 ha en derhalve afgezien van de oppervlaktenorm elk aan alle overige criteria voldoen. Op deze onroerende zaken mogen geen opstallen staan of uitsluitend rijksmonumenten. De verzoeken om een gezamenlijke rangschikking dienen door de beide eigenaren gelijktijdig te worden ingediend. NB: Eigenaar in de zin van de NSW zijn; de vol eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker en rechthebbenden tot een onverdeelde eigendom. Gekonstateerd moet worden dat de situatie waarbij de landgoedeigenaar een onderdeel (grond kleiner dan 5 ha met een opstal erop) van zijn landgoed tijdelijk in erfpacht uit heeft gegeven nog -2-

3 alleen bij wijze van uitzondering onder de NSW gerangschikt zal kunnen blijven. Rangschikking is zoals gezegds nog alleen mogelijk wanneer de in erfpacht uitgegeven grond voor ten minste 30% bestaat uit houtopstanden en de opstal een rijksmonument is. In veel gevallen zal niet worden voldaan aan de genoemde criteria. Daarmee wordt een uit oprecht vermogensbeheer ontwikkelde praktijk welke resulteerde in het optimaliseren van de gewenste instandhouding van het landgoed gefrustreerd. Dat is meer dan zorgelijk aangezien de NSW-status een belangrijke voorwaarde is voor de vorengenoemde instandhouding. Deze situatie vraagt dan ook nadrukkelijk om een reparatie. Overgangsrecht; Onder bepaalde voorwaarden zullen bestaande fiscale claims, ter zake van landgoederen die niet blijken te voldoen aan de nieuwe criteria kunnen komen te vervallen. Opengesteld/niet opengesteld;er zijn twee soorten NSW-landgoederen te onderscheiden, te weten: niet voor het publiek opgestelde landgoederen; geheel of gedeeltelijk voor het publiek opengestelde landgoederen. Openstelling levert de eigenaar enkele extra fiscale faciliteiten op, zie hierna. De ontwikkeling van nieuwe landgoederen; De NSW-status wordt in principe alleen verleend op basis van aanwezige houtopstanden.indiening van een rangschikkingsverzoek wordt evenwel bij wijze van uitzondering gehonoreerd ook al wordt op dat moment nog niet voldaan aan het houtopstand criterium. Een en ander evenwel onder de voorwaarde dat een boominplantplan wordt meegezonden. Op het moment waarop de aanvraag wordt gedaan dient er met de aanlegwerkzaamheden een aanvang te zijn gemaakt. Na een jaar moet het inplantplan zijn gerealiseerd respectievelijk na drie jaar moet de aanplant dan 2 jaar zijn aangeslagen. Opgemerkt zij dat de NSW-status - indien verleend in alle gevallen wordt gehonoreerd met ingang van de datum waarop het NSW-rangschikkingsverzoek wordt ontvangen door LASER te Roermond. Het moge duidelijk zijn dat het de overheid ernst is niet alleen te bewerkstelligen dat natuurschoon behouden blijft maar ook dat dit wordt teruggewonnen mede door middel van de aanleg van nieuwe landgoederen (groenprojekten in de zin van de inkomstenbelasting) De overheid heeft in dit verband bewust gekozen mede voor een privaat- publick samenwerkingsverband, waarbij de feitelijke ontwikkeling van natuurschoon wordt overgelaten aan met name particulieren, daartoe mede in staat gesteld door een aantal fiscale en subsidiefaciliteiten. In geval van het ontwikkelen van particuliere natuur op landbouwgronden kunnen onder bepaalde voorwaarden de navolgende subsidies via Programma beheer worden aangevraagd, te weten: de funktiewijzigingssubsidie (compensatie vermogensverlies naar aanleiding van de omzetting van landbouwgrond in natuur), de inrichtingssubsidie en jaarlijks de beheer/recreatiesubsidie. Wanneer bos wordt aangelegd kunnen binnenkort CO2 rechten worden verkocht een en ander in het kader van de uitgifte van CO2-certificaten. -3-

4 Landgoederen /rijksmonument; Landgoederen welke geheel dan wel op onderdelen gekwalificeerd zijn als rijksmonument, bijvoorbeeld een complex historische buitenplaats, kunnen op basis van deze status zowel voor het onderhoud als restauratie van de daaronder vallende historische tuinen en parken en monumentale gebouwen een beroep doen op een aantal specifieke subsidieregelingen. NSW-landgoed; fiscaal gefacilieerd vermogen. De verkrijging van een nsw-landgoed en de overdrachtsbelasting/kapitaalsbelasting Ter zake van de verkrijging van een NSW-landgoed door een natuurlijk persoon dan wel door een binnen het Rijk gevestigde rechtspersoon, welke naar het oordeel van de minister van Financiën hoofdzakelijk (meer dan 70%) de instandhouding van een of meer landgoederen ten doel heeft, is geen overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd. In geval van een rechtspersoon is voor de vorengenoemde beoordeling door het ministerie met name de statutaire doelstelling bepalend. Voor zover inbreng (storting op aandelen) in een rechtspersoon, zoals hiervoor beschreven, bestaat uit NSW-landgoederen, is ter zake noch overdrachtsbelasting noch kapitaalsbelasting (0,55%) verschuldigd. Opgemerkt zij dat de niet-geheven overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting alsnog verschuldigd zijn wanneer binnen een tijdvak van 25 jaar na de verkrijging of de inbreng het landgoed de NSW status verliest (instandhoudingsverplichting). Ingeval een NSWlandgoed wordt aangekocht voor ƒ 5 miljoen, kan zo onder bepaalde voorwaarden ƒ overdrachtsbelasting worden bespaard en bij inbreng in een BV e.d. ƒ kapitaalsbelasting. Fiscale faciliteiten op grond van het eigendom van een NSW-landgoed Besproken worden hierna de volgende situaties: a de eigenaar is een natuurlijk persoon; b de eigenaar is een rechtspersoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap. Ad a. De eigenaar is een natuurlijk persoon Inkomstenbelasting 2001 (box III); De eigenaar natuurlijk persoon van een NSW-landgoed die ter zake van dit bezit in box III belast wordt, in principe 30 % over 4 % van de gemiddelde waarde van het landgoed verminderd met de gemiddelde schulden, geniet op basis van de NSW-status een vrijstelling voor alle ongebouwde eigendommen. Deze vrijstelling geldt overigens alleen voor de volle eigenaar en dus niet voor de erfpachter dan wel vruchtgebruiker. Deze beperking is volstrekt onbillik, daar waar de blote eigenaar in gezamenlijkheid met de erfpachter danwel vruchtgebruiker staan voor de instandhouding van het NSW-landgoed en gezamenlijk voor de totale waarde in de belastingheffing betrokken worden. Successiewet (schenking/vererving) De schenking van een NSW-landgoed kent de volgende faciliteiten. Er behoeft slechts over de helft van de bestemmingswaarde, te weten: de waarde rekening houdend met de instandhoudings- -4-

5 eis in het kader van de Natuurschoonwet, te worden betaald. Dat wil zeggen over de helft van ca. 80% van de waarde in het economische verkeer. Met dien verstande dat wanneer er sprake is van een opengesteld landgoed de waarde zelfs op nihil kan worden gesteld, zodat ter zake van een dergelijke verkrijging in het geheel geen schenkingsrechten betaald hoeven te worden. In geval tante Henriëtte aan nichtje Jamie Francesca haar NSW-landgoed schenkt met een waarde in het economische verkeer van ƒ 5 miljoen, behoeft er slechts over ca. ƒ 2 miljoen schenkingsrechten te worden betaald. In het geheel geen schenkingsrechten zijn verschuldigd wanneer het gaat om een opengesteld NSW-landgoed. Dezelfde faciliteiten gelden in het geval van een erfrechtelijke verkrijging. Voor een goed begrip merk ik hier op dat in het geval een nichtje erft dan wel geschonken krijgt van haar tante eerstgenoemde wordt geconfronteerd met successierechten/schenkingsrechten variërend tussen de 41 en 68%. Het feit dat het vorengenoemde nichtje een opengesteld NSW-landgoed erft in plaats van een effectenportefeuille resulteert in een besparing van successierechten ter grootte van zo n tweederde deel van de verkregen waarde. De faciliteiten in het kader van de Successiewet resulteren met name in een gedeeltelijk vrije dan wel in het geval van een opengesteld NSW-landgoed geheel vrije overdracht c.q. verkrijging. Ook hier geldt evenwel dat indien binnen een tijdvak van 25 jaar na het overlijden of de schenking het landgoed de NSW-status komt te ontvallen, de successie rechten dan wel schenkingsrechten die buiten invordering zijn gebleven, alsnog worden ingevorderd en wel met rente. Het is dus van essentieel belang om in geval van benutting van de faciliteiten in het kader van de Successiewet, de NSW-status lang genoeg te (doen) continueren en daar ging het de wetgever nu met name om. In geval van verkoop van een NSW-landgoed binnen de vorengenoemde periode van 25 jaar is het derhalve zaak de nieuwe eigenaar te verplichten om de NSW-status in elk geval de periode van 25 jaar te doen continueren. Nieuw in deze is de bezitseis; Nieuw vanaf 28 december 2000 is de zogenaamde bezitseis. Deze houdt in dat van degene die een successie- of schenkingsrechtfaciliteit heeft genoten bij een verkrijging vanaf de vorengenoemde datum - en binnen een termijn van 25 jaren na het overlijden of de schenking het landgoed verkoopt, een gedeelte van de buiten invordering gebleven belasting alsnog wordt ingevorderd (geen rente). De bezitseis heeft de vorm van een aflopende claim. Voor elk jaar dat het landgoed in bezit is bij de belastingplichtige wordt de fiscale claim verminderd met 1/25 ste deel. De Wet waardering onroerende zaken(woz) Bij de waardebepaling van een NSW-landgoed worden de ongebouwde eigendommen op een waarde ad nihil gesteld en de waarde van de gebouwde eigendommen met een woonfunctie op de zogenaamde bestemmingswaarde (circa 80% van de waarde in het economische verkeer). Deze gefacilieerde WOZ-waarde is uitgangspunt voor de navolgende heffingen, te weten: 1 de inkomstenbelasting: 2 box I; voor de bepaling van het netto huurwaardeforfait voor de als eigen woning gebezigde opstal c.a. op een NSW-landgoed. In casu 0,8% van de WOZ-waarde met een maximum van ƒ ; 3 box III; de tweede eigen woning NSW gerangschikt, welke belanghebbende in belangrijke mate ter beschikking staat; 4 de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen, te weten: de gebruikers- en de eigenaarsheffing; 5 de heffing waterschapsomslag gebouw eigendom. -5-

6 Ad b. De situatie waarbij de eigenaar een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV) Voor het positioneren van een NSW-landgoed in een BV wordt niet alleen gekozen omwille van de besparing van overdrachtsbelasting, maar vindt vaak zijn oorzaak in het op deze wijze bijeen willen houden van een landgoed alszodanig. In dat geval vererven namelijk de aandelen van de NSW-landgoed en niet het landgoed zelf, waardoor het gevaar van een versnippering van het landgoed wordt beperkt. Omdat dit laatste ook het streven van de overheid is, heeft laatstgenoemde een en ander wettelijk zo geregeld dat onder bepaalde voorwaarden aandeelhouders van een NSW-landgoed-BV (BV waarvan de werkzaamheden bestaan voor 70% of meer uit de instandhouding en exploitatie van een of meerdere NSW-landgoederen) de faciliteiten op het gebied van de inkomstenbelasting en de successiewet (schenkings- en successierechten) deelachtig zijn. Dat laatste is uitsluitend het geval wanneer er sprake is van een fiscaal transparante vennootschap. Dit is een situatie waarbij de bezittingen en schulden van de vennootschap als die van de aandeelhouders worden beschouwd. In feite wordt er daarbij (uitsluitend) fiscaal door de vennootschap heen gekeken. De voorwaarden voor een dergelijke transparante vennootschap zijn: de werkzaamheden van de BV bestaan voor 70% of meer uit de instandhouding en exploitatie van een of meer NSW-landgoederen; alle aandeelhouders zijn natuurlijke personen; het aantal aandeelhouders bedraagt niet meer dan 20 (onder bepaalde voorwaarden kunnen dit er meer zijn). Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan heeft dat tot gevolg dat de BV transparant is, derhalve geen vennootschapsbelastingplicht en worden de aandeelhouders ter zake van alle bezittingen en schulden van de NSW-BV aangeslagen in de inkomstenbelasting. Fiscaal zijn er dan ook geen aandeelhouders in dat geval. De situatie waarbij er geen sprake is van een transparante BV Ingeval er niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor een transparante BV, is er in principe vennootschapsbelastingplicht voor de BV. Wanneer evenwel sprake is van een BV waarvan de bezittingen voor 70% of meer bestaan uit NSW-landgoederen, de werkzaamheden voor 70% of meer bestaan uit de instandhouding van vorengenoemde landgoederen en waarvan de overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven van een onderneming, is er sprake van een voor de vennootschapsbelasting vrijgestelde vennootschap. Met andere woorden wanneer een BV (niet transparant) bijvoorbeeld een NSW-landgoed bezit met een waarde van ƒ 8 miljoen en een effectenportefeuille van ƒ 2 miljoen, dan is het totale resultaat van deze BV vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Opgemerkt zij dat in dat geval de faciliteiten op het gebied van de Successiewet evenwel niet gelden. -6-

7 Slot De laatste wetswijziging van de NSW, bedoeld om een aantal terecht als ongewenst aangemerkte praktijken te bestrijden, heeft een fikse portie overkill opgeleverd. Zo is de ingevoerde bezitseis van 25 jaar in het kader van de successiewet vrijstelling extreem te noemen. Volstaan had kunnen worden met een ook in de Tweede kamer voorgestelde periode van 10 jaar. Voorts worden thans een aantal situaties m.n. het in erfpacht uitgeven van onderdelen van het landgoed, getroffen door het verlies van de zo essentieële NSW-faciliteiten. Voor de goede orde merk ik hierbij nog op dat deze praktijk overigens niet de aanleiding was om te komen met reparatiewetgeving. Desalniettemin blijft overeind dat de NSW-status voor liefhebbers van natuurschoon interessant gefacilieerd vermogen oplevert. Voor alle duidelijkheid zij nogeens benadrukt dat beleggen in een NSW-landgoed uit oogpunt van economisch rendement in elk geval op korte termijn - ondanks de vorengenoemde faciliteiten en subsidiefaciliteiten - niet direct een aanrader lijkt. Het instandhouden van een NSW-landgoed blijft dan ook een zaak voor echte liefhebbers met een lange adem, zich daarbij gesteund wetend door een aantal wezenlijke fiscale - en susidiefaciliteiten. Op de lange termijn zou evenwel een belegging in een NSW-landgoed zich weleens blijken te hebben ontwikkeld tot een zinvollere belegging dan de huidige als favoriet getipte beleggingen. Wie weet, blijken NSW-landgoederen naast een toekomst ook nog uiteindelijk dé toekomst te hebben. Artikel in Vermogende Particulieren Bulletin mei

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11993 7 juli 2011 Natuurschoonwet 29 juni 2011 Nr. BLKB2011/310M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s/brieven

Nadere informatie

Rangschikking als landgoed

Rangschikking als landgoed Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rangschikking als landgoed Fiscale faciliteiten >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Landgoed als natuurschoon

Landgoed als natuurschoon natuur particulier & instantie Landgoed als natuurschoon Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kunt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet. U krijgt dan

Nadere informatie

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 bijlage(n)

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting ons kenmerk ECGF/U201301598

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

Handleiding Natuurschoonwet 1928

Handleiding Natuurschoonwet 1928 Handleiding Natuurschoonwet 1928 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond... 2 2. De Natuurschoonwet 1928... 3 Fiscale faciliteiten... 3 De aanvragers... 5 3. De voorwaarden voor rangschikking... 6 Achtergrond...

Nadere informatie

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 VIUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum NSW-status landgoederen

Nadere informatie

Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen 1

Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen 1 Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen 1 Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang;

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten voor Natuurschoonwet-landgoederen

Fiscale faciliteiten voor Natuurschoonwet-landgoederen Fiscale faciliteiten voor Natuurschoonwet-landgoederen Masterscriptie fiscaal recht, Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam Mr. W. Verstijnen Mr. E.F. Berkhemer 13 juli 2012 Giel Stomphorst

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen de : VERORDENING OP DE HEFFING

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015

Verordening op de heffing en de invordering van Onroerendezaakbelastingen. Citeertitel Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. 2010-4108 gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16 Inhoudstafel 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1 1.1. Wat is het?... 1 1.1.1. Volle eigendom... 1 1.1.2. Hoe wordt uw vennootschap volle eigenaar?... 1 1.1.3. Wat zijn de belangrijkste regels voor

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 660 Wet van 18 december 1995 tot wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen

Nadere informatie

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting Inleiding In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het Belastingplan 2014 zijn twee maatregelen

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

5 3 8 0 (Tweede Kamer, zitting 1958 1959)

5 3 8 0 (Tweede Kamer, zitting 1958 1959) 5 3 8 0 (Tweede Kamer, zitting 1958 1959) EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL Zitting 1963 1964 Nr. 182 DERDE NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET op de vermogensbelasting 1960. Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS,

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M, Staatscourant

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Zundert 2015 Citeertitel: Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER EN

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende beleidsregels met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK 1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (II ADVISEUR)

FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (II ADVISEUR) FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (II ADVISEUR) Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2023M016/11112011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overdrachtsbelasting 4 Pagina 3. Inkomstenbelasting 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 10 april 2008 Betreft:

Nadere informatie

Brochure. M.C.Verloopweg 78 - Leersum. Vraagprijs 2.450.000,-- k.k.

Brochure. M.C.Verloopweg 78 - Leersum. Vraagprijs 2.450.000,-- k.k. Brochure M.C.Verloopweg 78 - Leersum Vraagprijs 2.450.000,-- k.k. Omschrijving M.C.Verloopweg 78 - Leersum EEN MAGNIFIEK EN EIGENTIJDS LANDGOED MET PARKACHTIGE TUIN EN BOS RONDOM, IN HET HART VAN NEDERLAND,

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Brochure. M.C.Verloopweg 78 - Leersum. Vraagprijs 2.250.000,-- k.k.

Brochure. M.C.Verloopweg 78 - Leersum. Vraagprijs 2.250.000,-- k.k. Brochure M.C.Verloopweg 78 - Leersum Vraagprijs 2.250.000,-- k.k. Omschrijving M.C.Verloopweg 78 - Leersum EEN MAGNIFIEK EN EIGENTIJDS LANDGOED MET PARKACHTIGE TUIN EN BOS RONDOM, IN HET HART VAN NEDERLAND,

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Rangschikking als landgoed Voorwaarden

Rangschikking als landgoed Voorwaarden Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rangschikking als landgoed Voorwaarden >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2009-2010

2 Vergaderjaar 2009-2010 T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2009-2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 14 Landsverordening van de 28 ste maart 2012 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Auteur: - Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Op 4 april is een nieuw besluit uitgevaardigd

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1

Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1 Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1 1 Mazars Belastingadviseurs te Rotterdam, Universiteit Utrecht en Notariskantoor Rompes te Nieuwerkerk aan

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie