VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode , Product benaming Minoxidil Standard Handelsnaam Niet toepasselijk Aanbevolen toepassing Alleen geschikt voor onderzoekstoepassingen. Niet geschikt voor gebruik in diagnostische procedures. Fabrikant APPLIED BIOSYSTEMS 7 KINGSLAND GRANGE, WOOLSTON WARRINGTON, CHESHIRE WA1 4SR Telephone: (UK) Fax: Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC: (Internationaal) (Noord-Amerika) 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Gevaarlijk/niet gevaarlijk Chemische naam EINECS-Nr. CAS-Nr Gewicht% Indeling Isopropyl alcohol F;R11 Xi;R36 R67 Ethyl alcohol F;R11 Methyl alcohol F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/25 Voor de volledige tekst van de R-termen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig EU-Richtlijn 1999/45/EG. Indeling F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/25 F - Licht ontvlambaar. T - Vergiftig. Belangrijkste gevaren Licht ontvlambaar. Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Pagina 1 / 8

2 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Algemene aanbevelingen Het onmiddellijk inroepen van medische zorg is noodzakelijk. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. In geval van door brand veroorzaakt letsel:. Onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Blijven spoelen tijdens het vervoer naar het ziekenhuis of medisch centrum. Contact met de ogen Contact met de huid Inslikken Inademing Opmerkingen voor de arts Bescherming van EHBO'ers Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Na de eerste spoeling eventueel contactlenzen verwijderen en doorgaan met spoelen gedurende minstens 15 minuten. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Niet schuren over het aangetaste oppervlak. Onmiddellijk een arts raadplegen. Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water afwassen; alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen. Onmiddellijk een arts of Antigifcentrum raadplegen. Mond spoelen. Veel water drinken. Medisch advies inwinnen, vooraleer braken op te wekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Het onmiddellijk inroepen van medische zorg is noodzakelijk. In de frisse lucht brengen. Als de ademhaling is gestopt kunstmatige ademhaling toedienen. Directe aanraking met de huid vermijden. Gebruik een barrière bij het geven van mond-op-mondbeademing. Ethanol kan het methanolmetabolisme remmen. De symptomen kunnen vertraagd optreden. Symptomatisch behandelen. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Geschikte blusmiddelen Verneveld water. Schuim. Poeder. Kooldioxide (CO2). 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Bijzondere gevaren Ontvlambaar. Gevaar voor ontsteking. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Draag, net als bij elke andere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur en een volledig beschermende uitrusting. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Milieuvoorzorgsmaatregelen Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Reinigingsmethoden Andere informatie Voorkom verder lekken en morsen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd. Het product niet in de riolering laten komen. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Voorkom verspreiding van dampen via riolen, ventilatiesystemen en afgesloten ruimten. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Personeel naar veilige plaatsen evacueren. Omstanders op afstand houden van gemorst materiaal/lekken en bovenwinds laten blijven. Neem gemorst materiaal op met behulp van niet-brandbaar absorptiemateriaal (bijv. zand, aarde, diatomaceous aarde, vermiculiet), doe dit in een afvalcontainer en voer dit af volgens de plaatselijke/nationale regelgeving (zie Sectie 13). Verontreinigd oppervlak grondig reinigen. Na het opruimen, achtergebleven sporen met water wegspoelen. Gebruik waternevel om dampen te verminderen of om dampwolken te weg te leiden. Voor beschermingsmaatregelen zie de lijst in Paragraaf 7 en 8. Pagina 2 / 8

3 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering Opslag Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Alleen gebruiken in een ruimte die is uitgerust met brandveilige apparatuur. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Dampen of spuitnevel niet inademen. De verpakkingen goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Bewaren in vaten, die op de juiste manier zijn geëtiketteerd. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Blootstellingslimieten Chemische naam EU Het Verenigd Koninkrijk Isopropyl alcohol STEL: 1250 mg/m³ TWA: 400 ppm STEL: 500 ppm TWA: 999 mg/m³ Ethyl alcohol Methyl alcohol TWA: 260 mg/m 3 TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m³ TWA: 266 mg/m³ STEL: 333 mg/m³ Frankrijk Spanje Duitsland VLCT: 400 ppm VLCT: 980 mg/m 3 VME: 1900 mg/m 3 VME: 1000 ppm VLCT: 5000 ppm VLCT: 9500 mg/m 3 VME: 200 ppm VME: 260 mg/m 3 VLCT: 1000 ppm VLCT: 1300 mg/m 3 VLA-EC: 500 ppm VLA- EC; 1250 mg/m 3 VLA- EC VLA-ED: 400 ppm VLA- ED; 998 mg/m 3 VLA-ED MAK: 200 ppm MAK: 500 mg/m 3 Ceiling / Peak: 400 ppm Ceiling / Peak: 1000 mg/m 3 TWA: 500 mg/m 3 VLA-ED: 1000 ppm MAK: 960 mg/m 3 VLA-ED; 1910 mg/m 3 MAK: 500 ppm VLA-ED Ceiling / Peak: 1920 mg/m 3 Ceiling / Peak: 1000 ppm TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m 3 MAK: 200 ppm VLA-ED: 200 ppm VLA- MAK: 270 mg/m 3 ED; 266 mg/m 3 VLA-ED Ceiling / Peak: 1080 mg/m 3 Ceiling / Peak: 800 ppm TWA: 270 mg/m 3 Chemische naam Italië Portugal Nederland Finland Denemarken Isopropyl alcohol STEL: 500 ppm TWA: 400 ppm MAC: 250 ppm MAC; 650 mg/m 3 MAC TWA: 500 mg/m 3 STEL: 620 mg/m 3 TWA: 490 mg/m 3 Ethyl alcohol Methyl alcohol TWA: 1000 ppm MAC: 500 ppm MAC; 1000 mg/m 3 MAC STEL: 400 ppm STEL; 520 mg/m 3 STEL MAC: 200 ppm MAC; 260 mg/m 3 MAC TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m 3 STEL: 1300 ppm STEL: 2500 mg/m 3 TWA: 270 mg/m 3 STEL: 330 mg/m 3 TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m 3 TWA: 260 mg/m 3 Pagina 3 / 8

4 Chemische naam Oostenrijk Zwitserland Polen Noorwegen Ierland Isopropyl alcohol TWA: 100 ppm Ethyl alcohol Methyl alcohol STEL: 800 ppm STEL; 2000 mg/m 3 STEL MAK: 200 ppm MAK; 500 mg/m 3 MAK STEL: 400 ppm STEL; 1000 mg/m 3 STEL MAK: 200 ppm MAK; 500 mg/m 3 MAK STEL: 2000 ppm STEL; STEL: 1000 ppm STEL; 3800 mg/m 3 STEL 1920 mg/m 3 STEL MAK: 1000 ppm MAK; MAK: 500 ppm MAK; 1900 mg/m 3 MAK 960 mg/m 3 MAK STEL: 800 ppm STEL; 1040 mg/m 3 STEL MAK: 200 ppm MAK; 260 mg/m 3 MAK Beheersing van beroepsmatige blootstelling STEL: 800 ppm STEL; 1040 mg/m 3 STEL MAK: 200 ppm MAK; 260 mg/m 3 MAK NDSCh: 1200 mg/m 3 NDS: 900 mg/m 3 TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m 3 STEL: 1225 mg/m 3 STEL: 500 ppm NDS: 1900 mg/m 3 TWA: 500 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m 3 NDSCh: 300 mg/m 3 NDS: 100 mg/m 3 TWA: 100 ppm TWA: 260 mg/m 3 STEL: 310 mg/m 3 Technische maatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Adembescherming Oogbescherming Bescherming van de huid en het lichaam Bescherming van de handen Hygiënische maatregelen Beheersing van milieublootstelling Douches, oogwasstations en ventilatiesystemen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen. Gelaatsscherm. Goed gesloten veiligheidsbril. Ondoordringbare kleding. Ondoorlaatbare butylrubber handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Uitrusting, werkplaats en kleding regelmatig reinigen. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product. Geen gegevens beschikbaar 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Voorkomen Vloeistof. Geur Alcohol. Aggregatietoestand Vloeistof. ph Vlampunt <23 C Zelfontbrandingstemperatuur Kookpunt/traject >65 C Smeltpunt/traject Ontvlambaarheidgrenzen in lucht Soortelijk gewicht Oplosbaarheid in water Wateroplosbaar. Oplosbaarheid Ethanol. Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar Dampspanning Dampdichtheid 1.1 Gehalte vluchtige organische bestanddelen (VOC) >= 71.4% Viscositeit 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Pagina 4 / 8

5 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden. Te vermijden omstandigheden Te vermijden substanties Gevaarlijke ontledingsproducten Warmte, vlammen en vonken. Sterke oxidatiemiddelen. Zuren. Basen. Aminen. Brandbare materialen. Halogeen. Geen bij normaal gebruik 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Acute toxiciteit Productinformatie Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Chronische giftigheid Voortplantingstoxiciteit Ontwikkelingstoxiciteit De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen Andere schadelijke effecten Bloed. Centraal zenuwstelsel. Ogen. Maagdarmkanaal. Lever. Voortplantingssysteem. Luchtwegen. Huid. Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Ecotoxiciteit Ecotoxische effecten van componenten van de stof. 12. MILIEU-INFORMATIE Chemische naam Toxiciteit voor algen Toxiciteit voor vissen Microtox Daphnia magna (grote watervlo) Isopropyl alcohol EC50 > 1000 mg/l 72 h EC50 > 1000 mg/l 96 h LC50= mg/l Pimephales promelas 96 h LC50= mg/l Pimephales promelas 96 h LC50= 9640 mg/l Pimephales promelas 96 h EC50 = mg/l 5 min EC50 = mg/l 48 h Ethyl alcohol Methyl alcohol LC50= mg/l Oncorhynchus mykiss 96 h LC50= 14.2 mg/l Pimephales promelas 96 h LC50= mg/l Oncorhynchus mykiss 96 h LC50= mg/l Pimephales promelas 96 h EC50 = mg/l 30 min EC50 = mg/l 5 min EC50 = mg/l 25 min EC50 = mg/l 15 min EC50 = mg/l 5 min EC50 = mg/l 24 h EC50 = 9268 mg/l 48 h Persistentie en afbraak Mogelijke bioaccumulatie Mobiliteit Geen gegevens beschikbaar Het product heeft een laag potentieel voor bioconcentratie. Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Chemische naam log Pow Isopropyl alcohol 0.05 Pagina 5 / 8

6 Chemische naam log Pow Ethyl alcohol Methyl alcohol INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afval van residuen / niet-gebruikte producten Verontreinigde verpakking Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke bepalingen van overheidswege. Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke bepalingen van overheidswege. EWC afvalnr Andere informatie Overeenkomstig de Europese afvalstoffenlijst, de afvalstofnummers zijn niet kenmerkend voor de stof, maar voor de toepassing. Het afvalstofnummer moet worden toegekend door de gebruiker met in achtname van de toepassing waarvoor de stof is gebruikt. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER IMDG/IMO Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. Bijkomend gevaar 6.1 EMS F-E, S-D, Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.(methyl alcohol,ethyl alcohol),3(6.1),pg RID ADR ICAO Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. Classificatiecode FT1 Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.(methyl alcohol,ethyl alcohol),3,,rid ADR/RID-Etiketten Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. Classificatiecode FT1 Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.(methyl alcohol,ethyl alcohol),3,,adr ADR/RID-Etiketten Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.* Bijkomend gevaar 6.1 Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.*(methyl alcohol,ethyl alcohol),3(6.1),,pg IATA Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.* Pagina 6 / 8

7 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Bijkomend gevaar 6.1 ERG Code 3HP,Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.*(methyl alcohol,ethyl alcohol),3(6.1),pg 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig EU-Richtlijn 1999/45/EG. Etikettering Bevat Symbo(o)l(en) Methyl alcohol. F - Licht ontvlambaar. T - Vergiftig. R-zin(nen) R11 - Licht ontvlambaar. R39/23/24/25 - Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. S-zin(nen) S 7 - In goed gesloten verpakking bewaren. S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S35 - Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S36/37 - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Neem 94/33/EC over de bescherming van jonge mensen op de werkplek in acht. Mag niet worden gebruikt door beroepsmatige gebruikers jonger dan 18 jaar, zie Richtlijn 94/33/EC inzake de bescherming van jonge mensen op het werk. Internationale voorraadlijsten Chemische naam EINECS ELINCS TSCA DSL NDSL PICCS ENCS China AICS KECL Isopropyl alcohol Present X - X X X X KE Ethyl alcohol Present X - X X X X KE Methyl alcohol Present X - X X X X KE OVERIGE INFORMATIE Tekst van de R-zinnen die in Sectie 2 worden aangehaald R11 - Licht ontvlambaar. R39/23/24/25 - Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. R23/24/25 - Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Datum van uitgifte Datum van herziening Herzieningsnotitie 01-mei jun-2007 Pagina 7 / 8

8 Vrijwaringclausule De informatie in dit VIB is opgesteld naar best vermogen, en geeft de stand van kennis weer op het moment van publicatie. De gegevens zijn weergegeven als richtlijn voor het veilig hanteren, gebruik, opslag, vervoer en verwijdering van de stof, en kunnen niet worden beschouwd als garantiebewijs of kwaliteitsspecificatie. De vermelde gegevens hebben betrekking op de stof als dusdanig, en zijn mogelijk niet meer geldig wanneer de stof wordt gebruikt samen met andere stoffen, of in processen, tenzij aangegeven in de tekst. Einde van het Veiligheidsinformatieblad Pagina 8 / 8

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23.

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Info voor koudemiddelengebruikers No. 1 Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Geschikte veiligheidshandschoenen behoren tot de basisuitrusting. Een

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foster 100/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Kinderwens, zwanger en stoffen op het werk

Kinderwens, zwanger en stoffen op het werk Kinderwens, zwanger en stoffen op het werk Met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de periode 2003-2007 ondernemers

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Veilig werken met antifoulingverf

Veilig werken met antifoulingverf Veilig werken met antifoulingverf Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Yachting Matters, april 2008 Als leden van de watersport gemeenschap worden wij ons steeds meer bewust van de potentiële invloed

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie