Samenvatting Geschiedenis Kennislijst Amerika

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Geschiedenis Kennislijst Amerika"

Transcriptie

1 Samenvatting Geschiedenis Kennislijst Amerika Samenvatting door een scholier 2336 woorden 14 juni ,1 7 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 3VH: Wat je moet kennen/kunnen voor het proefwerk 'Verenigde Staten' Proefwerkstof: Tekstboekje VS, blz (par. 1 t/m 10) + opdr. 2 t/m 7, 9, 10, 13, 15, 17 t/m 19 + kijkvragen bij video's Go west, young man en De Rassenkwestie. Je moet kennen / kunnen: 1. enkele verschillen opschrijven tussen oorspronkelijke Indiaanse culturen van Noord-Amerika Er waren volken die van de jacht leefden. Zij woonden in wigwams en hadden geen vaste verblijfplaats. Er waren ook volken die van landbouw leefden en wel een vaste verblijfplaats hadden. Als de Sioux Indianen vergaderden zaten alle leiders in een kring om te laten zien dat ze gelijk waren. Andere stammen werden door een enkele leider aangevoerd. 2. enkele overeenkomsten opschrijven tussen al die Indiaanse culturen - De indianen geloofden dat alles in de natuur door goden en geesten werd geregeld - Zij geloofden dat dieren een grote macht bezaten. Vogels konden vliegen, vissen konden onder water leven en beren waren veel sterker. - Indianen droegen vaak de huid of andere delen van dieren, ze dachten daardoor net zo als dat dier te zijn. 3. drie grote Europese landen opschrijven die begonnen met de kolonisatie van Noord-Amerika - Spanje - Frankrijk - Engeland 4. drie redenen opschrijven voor emigratie van Europeanen naar Amerika - het zoeken naar politieke vrijheid - Het zoeken naar de mogelijkheid om de eigen godsdienst te belijden - Het zoeken naar betere bestaansmogelijkheden 5. het verschil uitleggen tussen contractarbeiders en slaven Contractarbeiders kregen na een bepaalde periode vrijheid en een stuk land, slaven krijgen niks 6. uitleggen waarom slavernij vooral voorkwam in de zuidelijke staten (van het oudste VS-gedeelte) De katoenplantages waar ze op werkten waren in het zuiden. 7. het ontstaan van de VS ( ) kort beschrijven In 1775 kwamen de 13 Engelse koloniën in Noord-Amerika in opstand tegen Engeland. Ze riepen onafhankelijkheid uit. Onder leiding van generaal Washington versloegen zij de Engelsen. De vroegere koloniën stonden nu voor de taak om voor hun nieuwe staat een grondwet te maken. Deze kwam in Pagina 1 van 5

2 tot stand. Elke kolonie werd een staat en alle staten bij elkaar een Unie die men de VS noemde. 8. de rolverdeling beschrijven tussen president, Congres en Hooggerechtshof 1. President kan aangenomen wet verbieden (vetorecht) 2. Congres maakt wetten die president uitvoert 3. President benoemt nieuwe rechters in Hooggerechtshof 4. Hooggerechtshof kijkt of besluiten president kloppen met grondwet 5. Hooggerechtshof kijkt of wetten kloppen met grondwet 6. Congres moet benoeming rechters goedkeuren 9. de rolverdeling beschrijven tussen de federale regering en de overheid van de (deel)staten De federale regering is slechts bevoegd op het gebied van de buitenlandse en economische politiek. De regeringen van de afzonderlijke staten regelen zelf: onderwijs, politie, rechtsspraak en verkeer. 10. beschrijven in welke opzichten de grondwet van de VS lange tijd niet echt democratisch was Alleen blanke mannen mochten stemmen Zwarten waren koopwaar en daarom konden ze geen klachten indienen. Iedereen die wilde stemmen moest kunnen lezen en schrijven, heel veel zwarten konden dat niet dus bleven ze weg bij de stembus. 11. uitleggen wat het betekent dat de grondwet heilig was verklaard Hier wordt mee bedoeld dat er geen veranderingen in mochten worden aangebracht. Wel mochten de grondwet worden aangevuld. 12. vier belangrijke amendementen op de grondwet opschrijven - De afschaffing van de slavernij (1865) - Het algemeen kiesrecht voor mannen ( 1870) - Het algemeen kiesrecht voor vrouwen (1920) - De president mag slechts 1 keer worden herkozen (1951) 13. beschrijven op welke manier eens per vier jaar de president van de VS wordt gekozen Eerst kiest elke partij een eigen kandidaat, dit worden de voorverkiezingen genoemd. Wie dit wint wordt als presidentskandidaat aangewezen. Bij de echte verkiezingen heeft iedere staat een aantal kiesmannen. Het totaal aantal kiesmannen is even groot als het aantal vertegenwoordigers in het Congres. De presidentskandidaat die in een staat de meeste stemmen krijgt, krijgt alle kiesmannen van die staat. De verliezer krijgt er geen een. De presidentskandidaat die een meerderheid van het totaal aantal kiesmannen verovert wint de verkiezingen. 14. beschrijven hoe de frontier (vooral) in de negentiende eeuw steeds verder westwaarts schoof - Toen de VS onafhankelijk waren geworden trokken veel Amerikanen naar het westen. - Iedereen kon er wonen en vrij zijn. - Je kon er je eigen godsdienst beoefenen - Door spoorwegverbindingen met het westen verschoof de Frontier sneller. 15. beschrijven welke gevolgen de frontier had voor de Indianen Niemand hield rekening met de Indianen. Ze werden verdreven en er kwamen kleine oorlogjes Ze werden in reservaten geplaatst. 16. drie tegenstellingen beschrijven tussen noordelijke en zuidelijke staten in de VS - In het zuiden werkten slaven. In het noorden was de arbeid vrij, je was niet in bezit van iemand. Het noorden vond dat de slavernij moest worden afgeschaft. Pagina 2 van 5

3 - In het noorden nam de industrie snel toe. De mensen daar wilden daarom dat de VS de industrie zou gaan beschermen. Het zuiden wou dit niet omdat zij geen industrie hadden. Zij ruilden de katoen voor industrieproducten met Engeland. Zij wilden dus geen invoerheffing op buitenlandse industriewaar. - Het hooggerechtshof had bepaald dat zwarten geen burgers waren maar koopwaar en daarom geen klacht konden indienen. De zwarten hadden volgens het Hooggerechtshof ook geen rechten die de blanken verplicht was te respecteren. 17. uitleggen hoe deze tegenstellingen na 1860 tot de Burgeroorlog leidden De kandidaten van de Republikeinse partij won de verkiezingen en de republikeinen besloten de meeste zuidelijke staten van de Unie te scheiden, de noordelijke staten aanvaarden dit niet, dit leidde tot een burgeroorlog 18. uitleggen waarom president Lincoln pas tijdens die oorlog besloot de slavernij geheel af te schaffen. Tijdens de burgeroorlog was het grootste doel van Lincoln het bewaren van de Unie. De oorlog verliep in het noorden niet goed, veel gevlucht slaven konden de noordelijke troepen helpen, Lincoln dacht door ook de zuidelijke slaven de vrijheid te beloven dat zij meer bereid waren om de noordelijke troepen te helpen. De afschaffing van de slavernij tijdens de oorlog was dus meer een militaire maatregel. 19. kort beschrijven hoe de Burgeroorlog ( ) verliep. Tijdens de burgeroorlog hoefde het zuiden zich alleen maar te verdedigen en had de bekwaamste legeraanvoerders, maar het noorden had veel meer inwoners en een groter leger ook had het meer natuurlijke hulpbronnen en een grotere vloot. Op 9 april 1865 gaf het zuiden zich over. 20. uitleggen waarom de moord op Lincoln een ramp was voor de hele VS Lincoln was altijd gematigd, onder leiding van Lincoln had de vereniging van Noord en Zuid-Amerika meer kans gehad, de opvolger van Lincoln lukte het niet om Noord en Zuid te verenigen. 21. beschrijven hoe African Americans na 1865 in de zuidelijke staten tweederangs burgers bleven Veel blanke gingen zwarten verhinderen te stemmen, de zuidelijke staten stelden de eis dat kiezers moesten kunnen lezen en schrijven, zo wisten blanken zwarten van de stembussen te houden. Er werden veel terreurorganisaties opgericht om de zwarten angst aan te jagen. Toen er in het zuiden geen federale troepen meer waren hadden de zwarten nergens meer rechten. 22. uitleggen waarom VS-presidenten slechts met kleine stapjes verbetering brachten in de toestand van de zwarte minderheid Als de presidenten de zwarten in een keer heel veel rechten zouden geven, dan zouden de blanken zich tegen hun politieke programma s verzetten. 23. de verschillen beschrijven in optreden tegen discriminatie van zwarten tussen 1e) Booker T. Washington, 2e) de NAACP en 3e) mannen als Malcolm X en Stokely Carmichae 1e)Washington vond dat zwarten eerst economisch afhankelijk moesten worden en dan pas gelijke rechten moesten krijgen. 2e)NAACP vond dat zwarten eerst gelijke rechten moesten krijgen en dat ze dan pas economisch onafhankelijk konden zijn. 3e) Malcom en Stokely vonden dat de blanke samenleving door en door corrupt was en dat de zwarten zich daarom maar beter in eigen kring konden terugtrekken. 24. beschrijven wat de economische crisis van 1929 in de VS inhield ('conjuncturele dip') In 1929 ging het plotseling heel slecht met de welvaart er werden weinig auto s verkocht en de prijs van aandelen zakte, banken gingen failliet omdat ze geen geld meer konden uitbetalen. Pagina 3 van 5

4 25. de directe oorzaak van de economische crisis beschrijven. Er werden minder producten gekocht maar men ging wel door met produceren van diensten en producten. 26. vier dieperliggende oorzaken van de economische crisis opschrijven Een slechte verdeling van de welvaart Het gaat slecht met de Landbouw Een te groot vertrouwen in de economische ontwikkeling Onvoldoende toezicht op de Banken 27. beschrijven wat de economische depressie van de jaren dertig inhield ('structurele malaise') De crisis werd het begin van een grote economische teruggang. Talloze banken en bedrijven gingen failliet, veel mensen werden werkloos, het inkomen en het salaris daalde en de regering kreeg steeds meer tegenstanders. 28. beschrijven wat Franklin D. Roosevelts New Deal inhield Roosevelt wilde dat alle groepen in de samenleving rekening met elkaar hielden, het bedrijfsleven had teveel invloed gekregen dit ging ten koste van anderen, De regering moest zich niet alleen bezighouden met het bedrijfsleven maar ook met de boeren en arbeiders. 29. uitleggen waarom Roosevelt door sommige Amerikanen als een communist werd beschouwd Roosevelt veranderde samen met de regering heel veel in Amerika de regering deed alles, dit lijkt op het communisme waarbij de regering ook alles beslist. de volgende namen en begrippen: Manhattan: Manhattan is een eiland en één van de vijf stadsdelen van New York. George Washington: de eerste president van de Verenigde Staten. Was ook generaal toen de VS tegen Engeland voor vrijheid vocht. Thomas Jefferson: de derde Amerikaanse president Founding Fathers: de naam die in de VS gebruikt wordt voor de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika. trias politica: het scheiden van de machten binnen een staat. Het houdt in dat de macht over drie gescheiden machten moet verdeeld zijn:de wetgevende macht De uitvoerende macht De rechterlijke macht Senaat: hierin zitten van iedere staat 2 afgevaardigden. Huis van Afgevaardigden: hierin is iedere staat vertegenwoordigd naar het aantal inwoners, hoe meer inwoners een staat hoe meer vertegenwoordigers unie / federatie / bondsstaat: Een vereniging van een aantal staten. confederatie / statenbond: Een bond van verenigde staten. partijconventie: partijbijeenkomst Manifest Destiny: De roeping van de Amerikanen om het gehele westen te veroveren Louisiana: Een van de zuidelijke staten van Amerika. De VS kochten Louisiana in 1803 voor 15 miljoen dollar van Frankrijk. Mississippi: stroomt door veel noordelijke staten en is de op een na langste rivier van de VS. Wilde Westen: Met het Wilde Westen wordt verwezen naar het gebied in de Verenigde Staten ten westen van waar de eerste kolonisten zich vestigden. De frontier schoof steeds verder naar het westen, en hield rond 1890 op te bestaan doordat de Stille Oceaan werd bereikt. Pagina 4 van 5

5 Great Plains: Grote grasvlakten. Frontiermentaliteit: Het westwaarts trekken van Amerikanen met de belofte goud, rijkdom, vrijheid en ruimte te vinden. Pioniers: De mensen die naar het westen trokken. Het gebied waar ze heen trokken noemde men de frontier. Hier bedoelde men het grensgebied tussen het oude en het nieuwe land. In de loop van de geschiedenis zou de frontier steeds verder naar het westen opschuiven. Indianenvraagstuk: Wat de Amerikanen met de Indianen aan moesten en waar de Indianen heen moesten. Abolitionisten: Aanhangers van het abolitionisme. Zij voor de afschaffing van de slavernij. KKK / Ku Klux Klan: Blanke terreurorganisatie om zwarten schrik aan te jagen. De Klan werd in 1865 opgericht. Lynchen Lynchen, is het zonder vorm van proces afmaken van een misdadiger, in dit geval zwarten. Ze worden gegeseld, gebrandmerkt, opgehangen, verbrand, of doodgeschoten Harlem: Een deel van de zwarten trok naar het noorden, ze gingen bij elkaar wonen in een getto. De bekendste getto werd de wijk Harlem in New York. Segregatie: Scheiding van verschillende bevolkingsgroepen. Zo`n groep gaat bij mekaar wonen in een wijk, getto. Martin Luther King: Een belangrijke zwarte leider was Martin Luther King. Hij en zijn aanhangers wilden via geweldloze acties in het zuiden gelijke rechten voor de zwarte bevolking krijgen. Hij werd in 1968 vermoord. JFK / Kennedy: President van Amerika van 1961 tot Hij diende een wetsvoorstel in waarmee hij een einde wilde maken aan de segregatie in het zuiden. Ook beloofde hij de zwarten stemrecht en dat ze beschermd zouden worden. Iets later werd hij vermoord. Lyndon B. Johnson: President van Amerika van Onder hem werden de wetsvoorstellen van JFK aangenomen. Richard M. Nixon: President van Amerika van Onder hem werd de politiek verwaarloosd. Volgens hem was het beter voor de zwarten om hun problemen naar de achtergrond te schuiven. Want als hun problemen te veel aandacht kregen kon dit jaloezie opwekken bij de blanke bevolking. Burgerrechten: bepaalde rechten voor mensen. Zo is iedereen vrij en gelijk. De rechten gelden voor iedereen zonder onderscheid van huidskleur, sekse, geloof. Iedereen is vrij zijn mening te uiten. Kapitalisme: Maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft en men zelf een eigen bestaan kan opbouwen en iedereen eigen bezit heeft. Wall Street: Dit is de plaats in de VS waar de meeste aandelen worden verhandeld. Deze handel vindt plaats in een gebouw aan de straat Wall Street. Herbert Hoover: Republikeinse presidentskandidaat die in 1928 de verkiezingen had gewonnen Inauguratie: Inwijding toen iemand als president word beëdigd. De inaugurele rede is de toespraak die de president houdt als hij is beëdigd. WASP: afkorting voor White Anglo-Saxon Protestant. Als je blank en protestant was kon je in Amerika heel ver komen. Dit soort mensen waren vaak rijk en hadden belangrijke bestuursfuncties (er is bijv. nog nooit een zwarte Amerikaanse president geweest). De Ku Klux Klan bijvoorbeeld bestond voornamelijk uit dat soort mannen; ze voelden zich dan ook De ultieme mens. Pagina 5 van 5

De indianen als 1e bewoners. 2 De komst van de Europeanen. 3 De komst van de Afrikanen. Boekverslag door M woorden 14 juni 2007

De indianen als 1e bewoners. 2 De komst van de Europeanen. 3 De komst van de Afrikanen. Boekverslag door M woorden 14 juni 2007 Boekverslag door M. 1970 woorden 14 juni 2007 6.8 14 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 8 De opkomst van de Verenigde Staten 1 De indianen als 1e bewoners De indianen kwamen van oorsprong uit Azië.

Nadere informatie

5,7. Samenvatting door een scholier 1953 woorden 10 april keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden. 1 De indianen als 1e bewoners.

5,7. Samenvatting door een scholier 1953 woorden 10 april keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden. 1 De indianen als 1e bewoners. Samenvatting door een scholier 1953 woorden 10 april 2002 5,7 161 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1 De indianen als 1e bewoners. -Indianen komen oorspronkelijk uit Azië. -± 25000

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8, De opkomst van de Verenigde Staten

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8, De opkomst van de Verenigde Staten Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8, De opkomst van de Verenigde Staten Samenvatting door een scholier 3382 woorden 13 juni 2005 7,1 95 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden H8 De

Nadere informatie

Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten

Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten 1.2-2.3-3.3 Inleiding Deze opdracht gaat over de ontwikkeling van de burgerrechten. Hierbij staat de status van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis - HOOFDSTUK 11

Samenvatting Geschiedenis - HOOFDSTUK 11 Samenvatting Geschiedenis - HOOFDSTUK 11 1 - DE KOMST VAN INDIANEN, EUROPEANEN EN AFRIKANEN Indianen: 25 000 jaar geleden, over het ijs uit Azië. Verschillende volken (jagen, landbouw) hebben weinig contact

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGDE STATEN

GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGDE STATEN Samenvatting door een scholier 4528 woorden 9 december 2005 5,7 22 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGDE STATEN Aantekeningen uit de les: Beschrijvende ontwikkeling

Nadere informatie

5,7. Werkstuk door een scholier 2162 woorden 23 januari keer beoordeeld. Geschiedenis. Voorwoord

5,7. Werkstuk door een scholier 2162 woorden 23 januari keer beoordeeld. Geschiedenis. Voorwoord Werkstuk Geschiedenis Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen het communistisch systeem in de Sovjet-Unie en het westers parlementairdemocratisch systeem in de VS? Werkstuk door een scholier 2162

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting door M. 804 woorden 17 juni 2013 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Bronnen Samenvatting geschiedenis Hoofdstuk 6 Burgers en stoommachines,

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Amerikaanse Burgeroorlog

Werkstuk Geschiedenis Amerikaanse Burgeroorlog Werkstuk Geschiedenis Amerikaanse Burgeroorlog Werkstuk door een scholier 1675 woorden 11 december 2005 6,2 37 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Onderwerp: De Amerikaanse Burgeroorlog Vraagstelling: Op

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 7, pruiken en revoluties

Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 7, pruiken en revoluties Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 7, pruiken en revoluties Samenvatting door E. 675 woorden 3 jaar geleden 5,4 9 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Tijdvak 7 : Pruiken en Revoluties Rationalisme

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Geschiedenis Amerika en Frankrijk in de tijd van pruiken en revoluties: een overzicht. Een les van: Bor

Geschiedenis Amerika en Frankrijk in de tijd van pruiken en revoluties: een overzicht. Een les van: Bor Geschiedenis Amerika en Frankrijk in de tijd van pruiken en revoluties: een overzicht. Een les van: Bor Terugkijken: Bij de ene revolutie ontstaat een nieuw en onafhankelijk land. Vrijheid is voor de inwoners

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 11

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 11 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 11 Samenvatting door Romiley 6492 woorden 22 oktober 2015 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Par. 1: De komst van Indianen, Europeanen en

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 1030 woorden 18 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis samenvatting H2 1: Wetenschappelijke Revolutie 17 e eeuw Kenmerken: Observeren

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis VS + Ismen

Samenvatting Geschiedenis VS + Ismen Samenvatting Geschiedenis VS + Ismen Samenvatting door een scholier 3876 woorden 25 juni 2007 7,9 15 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Ismen: De belangrijkste veranderen door de Franse evolutie: vorsten

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4: paragraaf

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4: paragraaf Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4: paragraaf 1 + 2 + 3 Samenvatting door een scholier 1324 woorden 7 april 2003 5 44 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis hoofdstuk 4: Kapitalisme en communisme.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5, Mozaïek of Melting Pot

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5, Mozaïek of Melting Pot Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5, Mozaïek of Melting Pot Samenvatting door een scholier 1290 woorden 9 juni 2007 6,7 9 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Pharos Hoofstuk 5 Mozaiek of Melting

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Samenvatting door M. 1255 woorden 6 mei 2015 5,8 23 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Grondwet

Nadere informatie

GESCHIEDENIS SO3 TV

GESCHIEDENIS SO3 TV GESCHIEDENIS SO3 TV 2 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 42 vragen. Bij meerkeuze vragen antwoorden met hoofdletter schrijven. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting door een scholier 1047 woorden 16 maart 2008 5,7 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Democratie en rechtstaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika In het vroegere Amerika woonden Indianenstammen. Columbus ontdekte dit land van de Indianen in 1492. Het waren de Azteken, de Inca s

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 7 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 7 Toetsvragen Tijdvak 7 Toetsvragen 1 In de Tijd van Pruiken en Revoluties hielden kooplieden uit de Republiek zich bezig met de zogenaamde driehoekshandel. Tussen welke gebieden vond deze driehoekshandel plaats? A

Nadere informatie

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES Hoofdstuk 4 PARAGRAAF 4.1 Pruikentijd Standenmaatschappij De verlichting VERVAL EN RIJKDOM In de 17 e eeuw was Nederland het rijkste land ter wereld Van stilstand komt achteruitgang

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door D. 971 woorden 31 mei 2013 5,7 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo 1848 Censuskiesrecht Grondrechten Ministeriele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 3, Welvaart in Amerika en Nederland

Samenvatting Geschiedenis Module 3, Welvaart in Amerika en Nederland Samenvatting Geschiedenis Module 3, Welvaart in Amerika en Nederland Samenvatting door een scholier 583 woorden 8 februari 2005 4,7 21 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Module 3, aantekeningen.

Nadere informatie

Welke woorden komen bij je op als je deze beelden ziet?

Welke woorden komen bij je op als je deze beelden ziet? Welke woorden komen bij je op als je deze beelden ziet? Slavernij in de geschiedenis van Nederland 1 Een niet zo fraai verleden In de loop van de geschiedenis werden mensen vaak misbruikt. Enkele trieste

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1, Verenigde Staten

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1, Verenigde Staten Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1, Verenigde Staten Samenvatting door een scholier 7090 woorden 15 november 2006 5,8 14 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Hoofdstuk 10 Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Antwoorden Geschiedenis Standensamenleving 1789 Frankrijk

Antwoorden Geschiedenis Standensamenleving 1789 Frankrijk Antwoorden Geschiedenis Standensamenleving 1789 Frankrijk Antwoorden door een scholier 927 woorden 22 april 2005 5,5 118 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Gechiedenis, par. 1 Vraag 1: Wat voor samenleving

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenis H2 wetenschappelijke revolutie, verlichting en Franse Revolutie 2tm5 2 De verlichting De samenleving wetenschappelijk

Samenvatting geschiedenis H2 wetenschappelijke revolutie, verlichting en Franse Revolutie 2tm5 2 De verlichting De samenleving wetenschappelijk Samenvatting geschiedenis H2 wetenschappelijke revolutie, verlichting en Franse Revolutie 2tm5 2 De verlichting De samenleving wetenschappelijk De samenleving moest op dezelfde manier worden onderzocht

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 De Romeinen

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 De Romeinen Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 De Ro Samenvatting door S. 1180 woorden 29 maart 2016 6,4 11 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Hoofdstuk 5 De Ro Paragraaf 1 t/m 7 1 Van dorp

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Indianen en blanken

Werkstuk Geschiedenis Indianen en blanken Werkstuk Geschiedenis Indianen en blanken Werkstuk door een scholier 2086 woorden 19 mei 2005 5,7 179 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1. Wanneer ontmoeten de Indianen en blanken elkaar? De Indianen zijn

Nadere informatie

Slaaf krijgt vrijheid (vanaf nu: ex-slaaf) en wordt loonarbeider bij zijn baas (vanaf nu: ex-slavenhouder)

Slaaf krijgt vrijheid (vanaf nu: ex-slaaf) en wordt loonarbeider bij zijn baas (vanaf nu: ex-slavenhouder) Samenvatting door M. 1033 woorden 15 juni 2015 6,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo 7.1 De verlichting Verlichting is het gevolg van de wetenschappelijke revolutie uit hoofdstuk/tijdvak

Nadere informatie

De economische wereldcrisis

De economische wereldcrisis De economische wereldcrisis (9.2) Onderzoeksvraag: Wat waren de oorzaken van de economische wereldcrisis van 1929 en waarom duurde die crisis zo lang? Kenmerkend aspect: De crisis van het wereldkapitalisme.

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw

Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw Werkstuk Geschiedenis Nederland in de 19e eeuw Werkstuk door een scholier 2435 woorden 22 januari 2005 6 108 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inhoud: Hoofdvragen: 1: Wat veranderde er in de 19e Eeuw met

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Van de oogst van hun land en van hun dieren Jagers & boeren Wat

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis De Tweede Wereldoorlog

Samenvatting Geschiedenis De Tweede Wereldoorlog Samenvatting Geschiedenis De Tweede Wereldoorlog Samenvatting door Cas 1253 woorden 2 april 2018 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inleiding. Waarom ik voor dit onderwerp heb gekozen. Ik heb voor dit

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 10

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 10 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 10 Samenvatting door een scholier 4168 woorden 4 augustus 2004 4,8 23 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting Hoofdstuk 10 Geschiedenis

Nadere informatie

Verenigde Staten van Amerika

Verenigde Staten van Amerika Staten en kiesstelsels Verenigde Staten van Amerika In de dossiers op de website van ProDemos wordt vooral aandacht besteed aan de staatsstructuren en kiesstelsels van Europese landen. Maar vanwege het

Nadere informatie

Praktische opdracht Geschiedenis Afrika

Praktische opdracht Geschiedenis Afrika Praktische opdracht Geschiedenis Afrika Praktische-opdracht door een scholier 2206 woorden 11 januari 2007 6,3 74 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo HOOFDVRAAG Wat is mythe en wat is werkelijkheid

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Lisette 1239 woorden 18 april keer beoordeeld. Geschiedenis. Russische Revolutie

7,5. Samenvatting door Lisette 1239 woorden 18 april keer beoordeeld. Geschiedenis. Russische Revolutie Samenvatting door Lisette 1239 woorden 18 april 2017 7,5 7 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Russische Revolutie Meeste mensen zijn boeren/boerinnen in Rusland Ze waren straatarm, ze wisten niks en ze gingen

Nadere informatie

Lyndon B. Johnson Bron 1A Galbraith

Lyndon B. Johnson Bron 1A Galbraith Bron 1A Galbraith Fragment uit het boek De overvloedige maatschappij (1958) door J.K. Galbraith. Galbraith is een van de bekendste economen aller tijden. Of het probleem nu de toenemende bevolking is en

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting door Sven 1427 woorden 12 april 2018 7,7 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Paragraaf 3.1 In de wereld van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting H3+4

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting H3+4 Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting H3+ Samenvatting door een scholier 1611 woorden 26 november 2001 5,5 29 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis stof voor eerste rep (maatschappijleerboek

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Ideaal en werkelijkheid

Samenvatting Geschiedenis Ideaal en werkelijkheid Samenvatting Geschiedenis Ideaal en werkelijk Samenvatting door een scholier 2000 woorden 9 jaar geleden 7,2 21 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sfinx Hoofdstuk 8 - Ideaal en werkelijk (de VS)

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting door R 1705 woorden 4 jaar geleden 7,5 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Samenvatting Hoofdstuk 1 Havo 3 Memo Geschiedenis 1.1 De eerste

Nadere informatie

5,1. Dertien Engelse Koloniën. Een Nieuwe Natie. Het Zelfbeeld Bevestigd. Manifest Destiny En Frontier

5,1. Dertien Engelse Koloniën. Een Nieuwe Natie. Het Zelfbeeld Bevestigd. Manifest Destiny En Frontier Samenvatting door een scholier 1970 woorden 28 november 2005 5,1 11 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1; Amerika, de hoop van de mensheid Dertien Engelse Koloniën Vanwege de Zevenjarige Oorlog (tussen F

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari 2005 5,9 76 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming Democratie bestaat uit 2 basisprincipes: Vrijheid

Nadere informatie

Scriptie Maatschappijleer De democratie

Scriptie Maatschappijleer De democratie Scriptie Maatschappijleer De democratie Scriptie door een scholier 3831 woorden 7 februari 2004 7,5 123 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding Dit werkstuk gaat over de democratie. Ik heb dit onderwerp

Nadere informatie

Trias Politica hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Trias Politica hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61320 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 4: Een natie van immigranten

Samenvatting Geschiedenis Module 4: Een natie van immigranten Samenvatting Geschiedenis Module 4: Een natie van immigranten Samenvatting door een scholier 1602 woorden 8 april 2004 7,9 55 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 1 In Amerika woonden eerst 10 miljoen

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 9: Paragraaf 1 t/m 4

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 9: Paragraaf 1 t/m 4 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 9: Paragraaf 1 t/m 4 Samenvatting door een scholier 789 woorden 5 juni 2012 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Paragraaf 1 18 juni 1914 - Franz Ferdinand

Nadere informatie

TIJDVAK 7 Bepoederde pruiken, bruisende ideeën

TIJDVAK 7 Bepoederde pruiken, bruisende ideeën TIJDVAK 7 Bepoederde pruiken, bruisende ideeën Bepoederde pruiken, bruisende ideeën Tijd van Pruiken en Revoluties 1700-1800 Vroegmoderne Tijd Kenmerkende aspecten Uitbouw van de Europese overheersing,

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4: De Verenigde Staten

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4: De Verenigde Staten Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4: De Verenigde Staten Samenvatting door D. 1268 woorden 18 juni 2013 2 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Hoofdstuk 4. Consumptie, consensus en Koude

Nadere informatie

Industriële Revolutie

Industriële Revolutie SE Tijdvak 1 AVONDMAVO MIDDAGMAVO GESCHIEDENIS 017-018 Industriële Revolutie Deze toets bestaat uit 40 vragen Voor deze SE zijn maximaal 73 punten te behalen Deze SE bestaat uit 6 aantal bladzijden Bekijk

Nadere informatie

7.1. Boekverslag door M woorden 18 juni keer beoordeeld. Geschiedenis

7.1. Boekverslag door M woorden 18 juni keer beoordeeld. Geschiedenis Boekverslag door M. 2388 woorden 18 juni 2003 7.1 103 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inleiding '- Alle bezittingen en zaken behoren tot de blanken toe. De economie moet geheel door de blanken beheerst

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 4

Samenvatting Geschiedenis Module 4 Samenvatting Geschiedenis Module 4 Samenvatting door een scholier 1207 woorden 14 februari 2005 7,4 33 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis module 4 1.1 De indianen - verdeeld over

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting Begrippen

Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting Begrippen Samenvatting Geschiedenis Staatsinrichting Be Samenvatting door een scholier 1664 woorden 17 september 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Staatsinrichting is het bestuur van een staat of land. Thorbecke

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Het mysterie: Moord op Lumumba

Het mysterie: Moord op Lumumba Het mysterie: Moord op Lumumba Lumumba was de eerste premier van onafhankelijk Congo in 1960. Twee weken na zijn aantreden werden Lumumba en zijn regering afgezet tijdens een staatsgreep en werd Lumumba

Nadere informatie

Klas 2: Revoluties en Slavernij

Klas 2: Revoluties en Slavernij Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Joyce Landman ; Hielke ter Veld; Jonne Lubbi; Joyce Landman 09 september 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62754 Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen Tijdvak 8 Toetsvragen 1 In Nederland was de eerste belangrijke politieke stroming het liberalisme. Welke politieke doelen wilden liberalen bereiken? A Zij wilden een eenheidsstaat met een grondwet en vrijheid

Nadere informatie

S.O. 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2014-2015

S.O. 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2014-2015 S.O. 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2014-2015 Dit S.O. bestaat uit 41 vragen. Je schrijft met een blauwe of zwarte pen. Schrijf netjes en duidelijk. Indien bij een vraag een verklaring wordt gevraagd en de verklaring

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2

Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2 Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2 Samenvatting door een scholier 568 woorden 9 juni 2016 7,3 15 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Kapitalisme-Communisme: Kapitalisme: West -landen:

Nadere informatie

Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel

Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel Korte omschrijving Tijdens deze werkvorm spelen leerlingen kwartet, waarbij de kaarten over historische ontwikkelingen en veranderingen van ons parlementaire

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

Verslag Geschiedenis Tijdvakkendossier tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen

Verslag Geschiedenis Tijdvakkendossier tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen Verslag Geschiedenis Tijdvakkendossier tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen Verslag door Lotte 1570 woorden 19 juni 2017 3 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Tijdvak: Tijd van Grieken

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Klas 2: Revoluties en Slavernij

Klas 2: Revoluties en Slavernij Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Joyce Landman ; ; 09 September 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62754 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie gelijkheid voor iedereen

Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie gelijkheid voor iedereen Samenvatting Geschiedenis 51 een nieuw koninkrijk - 52 liberale revolutie 1848-53 gelijkheid voor iedereen Samenvatting door een scholier 2412 woorden 8 mei 2010 6,4 20 keer beoordeeld Vak Geschiedenis

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3: de Franse Revolutie (Nemo)

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3: de Franse Revolutie (Nemo) Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3: de Franse Revolutie (Nemo) Samenvatting door een scholier 1416 woorden 15 jaar geleden 6,3 124 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 3: de Franse Revolutie.

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend.

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend. Een wapenstilstand is niet hetzelfde als een vrede. Daarover gaan de landen vanaf januari 1919 in het paleis van versailles bij parijs lang over praten... In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting door N. 1500 woorden 11 februari 2015 5,4 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats tijd van pruiken en revoluties 1800-1900 1667 Suriname

Nadere informatie

Amerika. Inleiding. Inhoud. Geschiedenis

Amerika. Inleiding. Inhoud. Geschiedenis Amerika Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Amerika omdat ik er geboren ben en ik het een mooie staat vind met een interessante geschiedenis. Verder staat Amerika ook om veel dingen bekend, zoals het

Nadere informatie

2.Mijn onderwerp is beperkt in tijd en ruimte omdat ik alleen de hoogte punten neem uit het leven van Martin Luther King.

2.Mijn onderwerp is beperkt in tijd en ruimte omdat ik alleen de hoogte punten neem uit het leven van Martin Luther King. Scriptie door een scholier 2724 woorden 18 november 2001 5,8 188 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1) Mijn onderwerp is Martin Luther King. Mijn onderwerp voldoet aan de 3 criteria, want 1.Er is voldoende

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Samenvatting door een scholier 1659 woorden 4 maart 2002 5,4 22 keer beoordeeld Vak Geschiedenis De drie fasen van een revolutie: 1.De bestaande regering wordt verdreven

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 Samenvatting door een scholier 1669 woorden 17 januari 2005 5,6 10 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 3: de Franse Revolutie. Paragraaf 1: het oude Koninkrijk.

Nadere informatie

De dag dat Lincoln besloot om de slavernij af te schaffen

De dag dat Lincoln besloot om de slavernij af te schaffen De dag dat Lincoln besloot om de slavernij af te schaffen Honderdvijftig jaar geleden, op 22 juli 1862, vond de beslissende wending plaats in de Amerikaanse Burgeroorlog. Die dag presenteerde president

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting door een scholier 410 woorden 3 februari 2004 5,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Aantekeningen Hoofdstuk 2 Politieke

Nadere informatie

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de)

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) Turken in Kreuzberg Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) 1 OPDRACHT 1 Waarom werd de Berlijnse muur opgericht? Na de 2 e Wereldoorlog werd Duitsland in 2 gedeeltes opgesplitst, te weten West-Duitsland

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door Anna 961 woorden 23 november keer beoordeeld. Geschiedenis GESCHIEDENIS 3 VWO HOOFDSTUK 1: OORLOG EN CRISIS

6,4. Samenvatting door Anna 961 woorden 23 november keer beoordeeld. Geschiedenis GESCHIEDENIS 3 VWO HOOFDSTUK 1: OORLOG EN CRISIS Samenvatting door Anna 961 woorden 23 november 2016 6,4 21 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo GESCHIEDENIS 3 VWO HOOFDSTUK 1: OORLOG EN CRISIS Paragraaf 1: DE EERSTE WERELDOORLOG De Eerste Wereldoorlog

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari 2005 7 334 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1 Wat is een revolutie? Een grote verandering in de samenleving in een korte

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 5

Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting door een scholier 1332 woorden 26 maart 2006 10 1 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis module 5 Hoofdstuk 1 1918, Troelstra wilde een revolutie

Nadere informatie

Praktische opdracht Geschiedenis Korea Oorlog

Praktische opdracht Geschiedenis Korea Oorlog Praktische opdracht Geschiedenis Korea Oorlog Praktische-opdracht door een scholier 1407 woorden 1 februari 2003 4,5 118 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Opdracht 1: Wat zijn volgens jouw de oorzaken van

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders Vroege Middeleeuwen. Tijd van jagers en boeren Prehistorie. - 3000 v C 500-1000

Tijd van monniken en ridders Vroege Middeleeuwen. Tijd van jagers en boeren Prehistorie. - 3000 v C 500-1000 jagers en boeren Prehistorie - 3000 v C monniken en ridders Vroege Middeleeuwen 500-1000 Grieken en Romeinen Oudheid -3000 v C - 500 n C steden en staten - Hoge en Late Middeleeuwen 1000 1500 ontdekkers

Nadere informatie

Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat

Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat 7.1 Onze democratie Tekst 1: Wie is de baas in Nederland? Nederland is een democratie. Dat betekent: de bevolking is de baas. Maar je kunt niet 16,7 miljoen bazen

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting door een scholier 990 woorden 24 februari 2018 4,2 7 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Geschiedenis samenvatting hoofdstuk 3 + kenmerkende

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis De Amerikaanse Burgeroorlog

Werkstuk Geschiedenis De Amerikaanse Burgeroorlog Werkstuk Geschiedenis De Amerikaanse Burgeroorlog Werkstuk door een scholier 5417 woorden 17 oktober 2004 7 133 keer beoordeeld Vak Geschiedenis De Amerikaanse Burgeroorlog Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 &2: De Verenigde Staten

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 &2: De Verenigde Staten Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 &2: De Verenigde Staten Samenvatting door D. 1904 woorden 18 juni 2013 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks De Verenigde Staten en hun federale overheid

Nadere informatie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie Geschiedenis van Suriname 1667-1683: Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie 581-1795: De Republiek In de 17e en 18e eeuw spraken we nog niet van één Nederland maar, van de Republiek der

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1 35 Oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1. De Tweede Wereldoorlog dankt zijn naam aan: a. Het aantal landen dat erbij betrokken was b. Het feit dat de oorlog in meerdere werelddelen werd uitgevochten

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Romeinen, Het Romeinse Rijk

Samenvatting Geschiedenis Romeinen, Het Romeinse Rijk Samenvatting Geschiedenis Romeinen, Het Romeinse Rijk Samenvatting door een scholier 1951 woorden 29 januari 2006 6,3 340 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Het Romeinse Rijk. 1)

Nadere informatie

Spreekbeurt Geschiedenis tweede wereldoorlog

Spreekbeurt Geschiedenis tweede wereldoorlog Spreekbeurt Geschiedenis tweede wereldoorlog Spreekbeurt door een scholier 1325 woorden 15 mei 2009 5,3 43 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1. Begin van de tweede wereldoorlog De tweede wereldoorlog duurde

Nadere informatie