Classics Fine Art Insurance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Classics Fine Art Insurance"

Transcriptie

1

2 Classics Fine Art Insurance Ref CN Een state f the art cntract specifiek gericht p het verzekeren van uw kunstwerken Een dekking van het type Alle Risic behalve, specifiek ntwrpen vr het verzekeren van kunstcllecties, dit via AXA Art, maatschappij die al sinds meer dan 50 jaar gespecialiseerd is in het verzekeren van kunstvrwerpen. In de waarbrg Alle Risic s zijn tevens tevallige breuk alsk de transprtrisic s pgenmen. De kunstwerken zijn verzekerd in aangenmen waarde. Er is een autmatische uitbreiding van de verzekeringsplis vrzien vr nieuwe aanwinsten. AXA ART, marktleider in kunstverzekering, cmbineert meer dan 50 jaar ervaring met het vermgen en de financiële sliditeit van AXA. Op de Belgische markt is de N.V. Jean Verheyen, met een familiale en gepersnaliseerde aanpak dankzij 100 jaar ervaring en vakkennis, de tegewezen nderschrijvingsagent van AXA ART. N.V. Jean Verheyen 2

3 Inhudstafel Inleiding A Alle Risic s Kunstwerken en verzamelbjecten/kstbaarheden p Onderwerp van de waarbrg p Uitbreiding van de waarbrgen p Aanwinsten 2.2. Bruikleen 2.3. Vrwerpen die een paar f een serie vrmen 3.Uitsluitingen p Schaden p Evaluatiebasis 4.2. Recuperatie van gestlen vrwerpen 4.3. Mdaliteiten van de waardebepaling 4.4. Expertise 4.5. Ksten en hnraria van experten 5. Aanbevelingen tijdens de duur van het cntract p Schadegevallen p Uw verplichtingen bij schade 6.2. Onze verplichtingen bij schade B. Algemene bepalingen p Het leven van het cntract p De partijen van de vereenkmst 1.2. Dcumenten die het verzekeringscntract vrmen 1.3. Arbitrage 1.4. In geval van prbleem 1.5. Aanvang 1.6. Duur 1.7. Einde van het cntract 1.8. Bijzndere gevallen 1.9. Briefwisseling Hfdelijkheid 2. De premie p Bescherming van de persnlijke levensfeer p.11. C. Wrdenlijst p.17. 3

4 A Alle Risic s Kunstwerken en verzamelbjecten/ Kstbaarheden 1. Onderwerp van de waarbrg Binnen de limieten van dit cntract en behalve uitsluiting vergeden wij u vr de materiële schaden pgelpen aan de kunstvrwerpen en aan de kstbaarheden p de adressen vermeld in de Bijzndere Vrwaarden, vlgens de lijst bijgevegd aan het cntract f in de Bijzndere Vrwaarden. Het transprt en het tijdelijk verblijf p een ander adres van uw cllectie f een gedeelte ervan is eveneens verzekerd wereldwijd ten belpe van 25% van de verzekerde smmen vr deze categrie van vrwerpen en van per schade binnen de limieten en uitsluitingen van uw cntract (zie 2.1.) Nchtans: 2. Uitbreiding van de waarbrgen is de waarbrg vr juwelen beperkt tt per schadegeval indien de verzekerde juwelen niet dr de verzekerde zijn gedragen f achter slt in een kluis wrden pgebrgen. Indien de vrwerpen zich bevinden bij kunstgalerijen, veilinghuizen, restaurateurs, erkende inlijsters, expediteurs van kunst en duane pslagplaatsen, is de waarbrg slechts verwrven tt maximum 20% van de verzekerde smmen vr deze categrie van vrwerpen Transprt Uw cllectie is verzekerd tijdens het transprt indien dit wrdt uitgeverd dr en nder het tezicht van de verzekerde f een prfessineel gespecialiseerd in kunsttransprt en dr u aangesteld. De vrwerpen achtergelaten in een nbewaakt vertuig en de schaden vrtvleiend uit een gebrek aan cnditinering f verpakking zijn niet gedekt Aanwinsten Bij nieuwe aanwinsten zijn deze autmatisch verzekerd in pgegeven waarde ten belpe van 25% van de verzekerde smmen vr deze categrie van vrwerpen, vr zver de maatschappij verwittigd werd binnen de 90 dagen na de aanwinst en dat de bijpremie vlgend uit deze aanwinsten betaald wrdt Bruikleen Mits uitdrukkelijke bepaling en betaling van de bijpremie kan de bruikleen van kunst- en cllectie vrwerpen aan tentnstellingen verzekerd wrden, met inbegrip van het transprt en het verblijf van deze bjecten tijdens de tentnstelling Vrwerpen die een paar f een serie vrmen In geval van een gedekte schade aan een vrwerp dat deel uitmaakt van een paar, een reeks f een geheel, vergeden wij u: hetzij de verzekerde waarde vr het paar, de reeks f het geheel indien u ns de verblijvende delen die ng intact zijn van het paar, de reeks f het geheel in kwestie vermaakt. hetzij de verzekerde waarde vr het paar, de reeks f het geheel gedeeld dr het aantal vrwerpen 4

5 3. Uitsluitingen Zijn uitgeslten de schaden verrzaakt dr f vrtvleiend uit: cllectieve gewelddaden 2. nucleaire rampen 3. pzettelijk verrzaakt dr de verzekerde en k diefstal en vandalisme dr f met medeplichtigheid van de verzekerde, zijn erfgenamen, vruders f partners/echtgent. 4. de schaden verrzaakt dr huisdieren; 5. eigen gebrek, verbrgen gebrek, neigenlijk gebruik 6. de schaden zals trage xidatie, slijtage, abnrmaal gebrek aan nderhud f vrzrg, geleidelijke beschadiging, schade verrzaakt dr mist, atmsferische vchtigheid f drgte, aanwezigheid van stffen en stm afkmstig van industriële f landbuwactiviteiten, samentrekking, verdamping, rest, crrsie, vervuiling, ersie, besmetting, verrtting, schimmel, ntbinding, verandering van smaak, kleur, textuur, f pmaak, bestaand ngedierte, insecten, knaagdieren f andere dieren, 7. vrtvleiend uit njuiste infrmatica-instructies en prgramma s; 8. Verrzaakt uit het bevriezen, in de vriesperide f in de winter, van het water in de hydraulische installaties f installaties van klimaatregeling, het geval van vermacht uitgeznderd, indien het gebuw niet verwarmd wrdt en indien de installaties niet geledigd werden. Indien het gebuw verhuurd wrdt is de eigenaar verantwrdelijk vr deze verplichtingen vr de duur van de niet-verhuring 9. Verrzaakt dr pstijgend grndwater (stijgend vcht, zijwaarts vcht, ndergrnds waterniveau, brnnen, merassen) 10. nrmale slijtage; blijven wel verzekerd, het verlies f de schade als gevlg van slijtage aan de sluiting, het mntuur f aan elk nderdeel dat testaat het verzekerde vrwerp vast te maken, te dragen, f te bewaren, p vrwaarde dat er jaarlijks een cntrle f nderhud gebeurt bij een juwelier; 11. een schnmaak-, restauratie- f hernieuwingperatie f een schade die er zijn rsprng in vindt; 12. mechanische stringen en/f schade aan een vrwerp f apparaat te wijten aan de werking ervan; 4. Schaden 4.1. Evaluatiebasis Bij ttale schade: Overeengekmen f pgegeven waarde. Indien wij u vergeden vr 100% van de vereengekmen waarde van een vrwerp, behrt dit vrwerp ns te. Bij gedeeltelijke schade wrden de restauratie ksten, vermeerderd met de minwaarde, betaald. Deze laatste wrdt bepaald bij expert na de restauratie. De ttale vergeding kan niet het verzekerde bedrag verschrijden Recuperatie van gestlen vrwerpen Bij recuperatie van alle f een deel van de gestlen vrwerpen, ngeacht het tijdstip, met de Verzekerde dit bij aangetekend schrijven nmiddellijk melden aan de Maatschappij. Indien de vrwerpen wrden gerecupereerd vóór de betaling van de schadevergeding, met de Verzekerde ze pnieuw in zijn bezit nemen en dient de Maatschappij enkel een schadevergeding te betalen die vereenstemt met de eventueel geleden schade en met de ksten die de 5

6 Verzekerde p nuttige wijze f met de testemming van de Maatschappij heeft mgen aangaan m deze vrwerpen te recupereren. Zdra de schadevergeding is betaald, wrdt de Maatschappij echter van rechtswege eigenaar van de gerecupereerde vrwerpen. De Verzekerde kan ze evenwel terug in zijn bezit krijgen, mits terugbetaling van het verschil tussen de ntvangen vergeding en een definitieve vergeding, berekend zals beschreven in de vrige alinea. Om gebruik te kunnen maken van deze mgelijkheid, met de Verzekerde zijn beslissing tt terugname meedelen aan de Maatschappij binnen dertig dagen na de dag waarp hij weet heeft gekregen van de recuperatie Mdaliteiten van de waardebepaling Zdra zich een schadegeval vrdet, met de schade geraamd wrden, zelfs als later blijkt dat de schade niet gedekt is. Dit is een ndzakelijke maatregel die echter niet betekent dat wij de schade autmatisch ten laste zullen nemen. De schade wrdt in de minne bepaald p de dag van het schadegeval en rekening hudend met de specifieke mdaliteiten van de waarbrgen. Indien niet, gebeurt de raming bij expertise 4.4. Expertise In geval van een expertise heeft u de mgelijkheid m een expert af te vaardigen m in verleg met nze deskundige het bedrag van de schade te bepalen. Wrden zij het niet eens, dan wijzen zij een derde expert aan, met wie zij een cllege vrmen dat uitspraak det bij meerderheid van stemmen. Is er geen meerderheid, dan is de mening van de derde deskundige drslaggevend. Laat één van de partijen na een expert aan te stellen f raken de experts van de partijen het niet eens ver de keuze van de derde, dan gebeurt de aanstelling dr de Vrzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van uw wnplaats, p verzek van de meest gerede partij. Hetzelfde geldt wanneer een expert zijn pdracht niet uitvert. De experts zijn vrijgesteld van alle gerechtelijke frmaliteiten Ksten en hnraria van experten De ksten en hnraria van uw expert wrden dr ns ten laste genmen, binnen de perken van het cntract. 5. Aanbevelingen tijdens de duur van het cntract Het is belangrijk dat u de vlgende punten in acht neemt. Gebeurt dit niet, dan zullen we de vergeding weigeren. Tenzij anders vermeld in de Bijzndere Vrwaarden, meten de lkalen waarin de verzekerde vrwerpen zich bevinden, beschermd zijn dr een INCERT erkend alarmsysteem, in gede staat van werking, jaarlijks nagekeken dr een dr de Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende beveiligingsnderneming en via drseining verbnden met een bewakingscentrale. Er wrdt vereengekmen dat in geval van afwezigheid: De waarbrg Diefstal enkel verwrven is indien het alarmsysteem ingeschakeld is en bij gebruik van de beschermingsmiddelen. De sluiting der ramen, kepels, keldergaten en alle andere peningen van de gebuwen met alle middelen waarmee deze daarte uitgerust zijn, steeds verplicht is Indien het systeem niet meer in staat van werking is, verbindt de verzekerde er zich te dadelijk de installateur te verwittigen, teneinde de ndige herstellingen uit te veren en intussen de best mgelijke 6

7 schikkingen te treffen m de bewaking van zijn risic te verzekeren gedurende de panne. Vergeet niet ns p de hgte te brengen van alle wijzigingen die van die aard zijn dat zij een gevelige en blijvende verzwaring van het risic met zich meebrengen. Wij vestigen uw aandacht p het belang van deze verplichting. Bij verzwijging f njuiste mededeling zullen wij naar gelang het geval nze tussenkmst beperken f weigeren vlgens de bepalingen van de wet. Z dient u ns nder meer p de hgte te huden van de wijzigingen betreffende: de ligging van het risic. Vrbeeld: verhuizing. Het gebruik van het gebuw. Vrbeeld: pening van een handelszaak, renvatie van het gebuw. Indien u zich niet hudt aan de beschermings- en beveiligingsmiddelen die u pgelegd zijn dr het cntract, huden wij ns het recht vr u de vergeding te weigeren. 6. Schadegevallen 6.1. Uw verplichtingen bij schade Indien de niet naleving van deze verplichtingen vr ns een nadeel meebrengt, verminderen wij nze prestaties ten belpe van het nadeel dat wij hebben geleden. Wij zullen nze tussenkmst weigeren indien de verplichting niet nageleefd werd met het del ns te misleiden. Bij een schadegeval verbindt u, f in vrkmend geval, de verzekerde, zich tt wat vlgt: In alle gevallen, de gevlgen van de schade vrkmen en beperken: Alle nuttige maatregelen nemen m de gevlgen van de schade te beperken Vermijden m, nndig, de testand van de beschadigde gederen te wijzigen en ns akkrd vragen alvrens restauratie te laten uitveren Zich nthuden van elke erkenning van aansprakelijkheid f van elke belfte van schadelsstelling Geen afstand den van verhaal p de aansprakelijke persnen en de brg znder nze testemming. Bvendien, in geval van diefstal, pging tt diefstal, beschadiging van nrerend ged, vandalisme f kwaad pzet, nmiddellijk klacht indienen bij het gerecht f de plitie Z vlug mgelijk het schadegeval melden en dit ten laatste acht dagen na de schade f nadat hij er kennis van zu kunnen hebben. Ons tezelfdertijd nauwkeurig inlichten ver de mstandigheden, de rzaken en de mvang van de schade, de identiteit van de getuigen en de schadelijders, enz. Meewerken aan de regeling van de schade Ons nverwijld in het bezit stellen van en ns testemming geven vr het verkrijgen van alle nuttige dcumenten en alle ndige inlichtingen vr het gede beheer van het dssier. Daarte dient u, zdra de schade gebeurd is, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen. Onze afgevaardigde f nze expert ntvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken. 7

8 Ons z spedig mgelijk de schadeaangifte, een raming van de schade en van de waarde van de verzekerde gederen sturen met pgave van de identiteit van de andere eigenaars en van uzelf. In geval van een aanslag f arbeidscnflict, z spedig mgelijk alle mgelijke stappen ndernemen bij de bevegde verheden met het g p de vergeding van de schade aan de gederen. In geval van diefstal, ns waarschuwen, zdra de gestlen gederen teruggevnden zijn. Indien de vergeding reeds betaald werd, binnen de 15 dagen kiezen tussen Ofwel de gederen aan ns te laten Ofwel ze terug te nemen tegen terugbetaling van de ntvangen vergeding, nder aftrek van de eventuele restauratieksten Indien de vergeding ng niet betaald werd is deze slechts verschuldigd vr het bedrag van de eventuele herstellingsksten 6.2. Onze verplichtingen bij schade Vanaf het genblik dat de waarbrgen verwrven zijn, en binnen de perken van deze laatste, verbinden wij er ns te, uw dssier te beheren met behartiging van uw belangen en deze van de verzekerde en tevens de verschuldigde vergeding f een eerste schijf van deze laatste te strten binnen de 30 dagen vlgend p de datum waarp wij in het bezit gesteld zijn van alle vr de vergeding vereiste gegevens. Nadat wij U de schade verged hebben, keren wij ns tegen de eventuele aansprakelijke persn m van hem terugbetaling te vrderen van de gestrte vergedingen. Behalve in geval van kwaad pzet zien wij af van alle verhaal p De bledverwanten in neerdalende en pgaande lijn, de partner, de verwanten in rechte lijn, de huisgenten, de gasten en het huispersneel van de verzekerde De dr het cntract aangeduide persnen De verhuurder van de wning van de verzekerde wanneer deze verhaalsafstand bepaald is in het cntract De regies en leveranciers van elektrische strm, gas, water, enz., vr zver de verzekerde afstand heeft meten den van zijn verhaal. Als deze persnen daadwerkelijk gedekt zijn dr een verzekering en binnen de perken van deze verzekering kunnen wij ns verhaal uitefenen. B - Algemene bepalingen Uw cntract wrdt beheerst dr de Belgische wetgeving en meer bepaald dr de wet van 25 juni 1992 p de landverzekeringsvereenkmst en dr zijn verrdeningen. 1. Het leven van het cntract 1.1. De partijen van de vereenkmst U De verzekeringsnemer, met andere wrden mrele f fysische persn die het cntract afsluit. Wij Jean VERHEYEN nv Grensstraat, Brussel Tel: Fax: Handelend vr rekening van AXA Art Versicherung AG Verzekeringsmaatschappij erkend dr de CBFA nder cde

9 1.2. Dcumenten die het verzekeringscntract vrmen Het vrstel f de aanvraag tt verzekering Het bevat alle kenmerken van het risic die u ns mededeelt pdat wij het cntract kunnen afsluiten. De bijzndere vrwaarden en de bijvegsels Zij zijn de weergave van de gepersnaliseerde en aan uw specifieke testand aangepaste verzekeringsvrwaarden en zij vermelden de dekkingen die effectief verleend wrden. De algemene vrwaarden 1.3. Arbitrage Alle geschillen tussen de Maatschappij enerzijds en de Verzekerde anderzijds, andere dan deze betreffende de betaling der premies en bijpremies, zullen vrgelegd wrden aan een scheidsrechter. In geval beide partijen niet akkrd kunnen gaan met de aanwijzing van deze scheidsrechter, zal elke partij een scheidsrechter aanduiden en deze zullen een derde aanwijzen m tezamen met hen uitspraak te den. Indien één van de partijen geen scheidsrechter aanduidt f indien de twee scheidsrechters niet akkrd gaan betreffende de keuze van een derde scheidsrechter binnen de 15 dagen na de uitndiging hierte per aangetekend schrijven, zal de meest gerede partij de eerste en eventueel de twee andere scheidsrechters laten aanduiden dr de Vrzitter van de Handelsrechtbank te Brussel. De scheidsrechter(s) zal (zullen) rdelen vlgens de bepalingen van het recht en zij mgen nder straffe van ngeldigheid, niet afwijken van de vrwaarden van nderhavige plis. Zij zijn ntslagen van de gerechtelijke frmaliteiten. Elk van de partijen zal de hnraria van zijn scheidsrechter dragen. Deze van de eerste f de derde scheidsrechter alsmede alle andere ksten zullen vr de helft gedragen wrden dr elk partij. De arbitrage, na schade, zal gebeuren in geval van verzekering vr rekening van wie het aangaat, met de nderschrijver van het cntract In geval van prbleem Uw verzekeringsmakelaar is een specialist die u zal helpen. Zijn rl bestaat erin u in te lichten ver uw cntract en de prestaties die eruit vrtvleien, en vr u alle stappen bij ns te ndernemen. Hij staat u eveneens ter zijde mcht er tussen u en ns een prbleem rijzen. Indien u vindt dat u niet de beste plssing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsen 35 te 1000 Brussel Tel: +32(0)2/ Fax: +32(0) U kunt zich k altijd tt de rechtbank wenden Aanvang Bij een verzekeringsaanvraag gaat de dekking in, m 0 uur p de dag na die waarp wij het vr ns bestemde exemplaar hebben ntvangen, tenzij een latere datum is vereengekmen. Bij een verzekeringsvrstel gaat de dekking in, p de datum die is vermeld in de bijzndere vrwaarden en vr zver de eerste premie betaald is. 9

10 1.6. Duur De duur van uw cntract is vastgesteld in de bijzndere vrwaarden. Hij kan niet meer bedragen dan 1 jaar. Op elke vervaldag wrdt het cntract stilzwijgend verlengd vr peenvlgende perides van 1 jaar, tenzij u f wij het hebben pgezegd bij een ter pst aangetekende brief, bij deurwaardersexplt f dr afgifte van de brief tegen ntvangstbewijs tenminste 3 maanden vr de jaarlijkse vervaldag Einde van het cntract U kunt het cntract pzeggen In een termijn van 14 dagen vanaf de dag van afsluiting van het cntract f vanaf de dag dat u uw cntract heeft ntvangen, als deze later is. Na een schadegeval: uiterlijk 1 maand na betaling f weigering tt betaling van de vergeding Bij wijziging van de algemene vrwaarden: binnen 30 dagen na tezending van ns bericht van wijziging Bij wijziging van het tarief, tenzij de wijziging vrtvleit uit een algemene aanpassing die is pgelegd dr de bevegde verheden: binnen de 3 maanden na tezending van ns bericht van wijziging van het tarief Bij aanzienlijke en blijvende vermindering van het risic: als wij het niet eens wrden ver het bedrag van de nieuwe premie binnen een termijn van 1 maand na uw aanvraag Wanneer de termijn tussen de datum van de cntractsluiting en de aanvangsdatum van het cntract grter is dan 1 jaar: uiterlijk 3 maanden vr de aanvangsdatum Wanneer wij uw cntract f één dekking van uw cntract pzeggen: u kunt het cntract in zijn geheel pzeggen. Wij kunnen het cntract pzeggen In een termijn van 14 dagen vanaf de dag van afsluiting van het cntract met een pzegtermijjn van 8 dagen. Na een schadegeval: uiterlijk 1 maand na betaling f weigering tt betaling van de vergeding In de gevallen van aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risic: - binnen 1 maand na de dag waarp wij kennis hebben gekregen van de verzwaring, als wij bewijzen dat wij in geen geval het verzwaarde risic zuden hebben verzekerd - binnen 15 dagen, als u niet akkrd gaat met ns vrstel tt wijziging f als u niet binnen de maand p dat vrstel reageert Bij wanbetaling van de premie: nder de dr de wet bepaalde vrwaarden die vrkmen in de gebrekestellingsbrief die wij u zenden Wanneer u één van de dekkingen van uw cntract pzegt: wij kunnen het cntract in zijn geheel pzeggen Bij wijziging van het Belgisch f buitenlands recht, die de mvang van de dekking kan aanpassen Vrm van de pzegging De kennisgeving van de pzegging gebeurt - fwel bij een ter pst aangetekende brief - fwel bij deurwaardersexplt - fwel dr afgifte van de pzeggingsbrief tegen ntvangstbewijs Uitwerking van de pzegging Wanneer u het cntract pzegt heeft de pzegging uitwerking na het verstrijken van 1 maand te rekenen van de dag vlgend p - de afgifte per pst van de aangetekende brief 10

11 - de betekening van het deurwaardersexplt - de datum van het ntvangstbewijs van de afgifte van de pzeggingsbrief Wanneer u het cntract pzegt bij wijziging van de verzekeringsvrwaarden en/f van het tarief, heeft de pzegging uitwerking na het verstrijken van dezelfde termijn, maar ten vregste p de jaarlijkse vervaldag waarp de wijziging in werking had kunnen treden. Wanneer wij het cntract pzeggen, heeft de pzegging uitwerking na het verstrijken van dezelfde termijn, behalve wanneer de wet een krtere termijn testaat. Wij melden u deze termijn in een aangetekende brief die wij u zenden. In geval van pzegging dr een van de partijen na schadegeval, heeft de pzegging uitwerking na aflp van een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de kennisgeving. Deze termijn wrdt p 1 maand gebracht wanneer de verzekerde aan zijn verplichtingen is tekrt gekmen met de bedeling ns te misleiden. Aflp van het cntract van rechtswege Bij verdwijning van het verzekerde belang f van het vrwerp van de verzekering Bijzndere gevallen 1.9. Briefwisseling Hfdelijkheid Overlijden van de verzekeringsnemer De verzekering Wning/Inhud wrdt vergedragen aan de nieuwe huder van het verzekerde belang Deze persnen mgen nchtans het cntract pzeggen per aangetekende brief binnen de 3 maanden en 40 dagen na het verlijden. Ok wij mgen het cntract pzeggen binnen 3 maanden na de dag waarp wij in kennis zijn gesteld van het verlijden. Scheiding f echtscheiding De verzekering Wning/Inhud wrdt verder verleend vr het gebuw en zijn inhud. Hij die een aparte wnplaats kiest, zal deze meten laten verzekeren. Overdracht van het verzekerde nrerend ged Het cntract eindigt van rechtswege 3 maanden na het verlijden van de authentieke akte. Wijziging van tarief Indien wij het tarief wijzigen, passen wij uw cntract aan p de vlgende jaarlijkse vervaldag. Wij brengen u hiervan p de hgte en u kunt het cntract pzeggen zals vrzien nder de titel Einde van het cntract Alle vr ns bestemde crrespndentie wrdt geldig aan nze bedrijfzetels in België verznden. Alle vr u bestemde crrespndentie wrdt geldig verznden aan het adres dat is pgegeven in het cntract f dat ns later zu zijn meegedeeld. De verzekeringsnemers die eenzelfde cntract ndertekenen zijn, ieder vr het geheel, erte gehuden alle verbintenissen die uit het cntract vrtvleien, na te leven. 2. De premie Betaling van de premie Bij afsluiting van het cntract, p elke vervaldag f bij afgifte van nieuwe bijzndere vrwaarden ntvang u een verzek m betaling f een vervaldagbericht. De premie mvat enerzijds het nettbedrag en anderzijds de taksen, de bijdragen en de ksten. Wanbetaling van de premie Wanbetaling van de premie kan zware gevlgen vr u hebben. Het kan u uw dekking verliezen f leiden tt pzegging van uw cntract 11

12 vlgens de bepalingen van de wet. 12

13 3. Bescherming van de persnlijke levenssfeer Verantwrdelijke vr de verwerking Jean Verheyen nv, met maatschappelijke zetel te Grensstraat 17, 1210 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen nder het nummer (hierna Jean Verheyen genemd). Functinaris vr de gegevensbescherming De functinaris vr de gegevensbescherming van Jean Verheyen kan gecntacteerd wrden p de vlgende adressen: per pst: Officer via Jean Verheyen nv - Data Prtectin Grensstraat Brussel Deleinden van de gegevensverwerking en bestemmelingen van de gegevens De persnsgegevens die dr de betrkkene zelf wrden meegedeeld f die p legitieme wijze dr Jean Verheyen wrden ntvangen van ndernemingen van de grep AXA, van ndernemingen die in relatie staan met deze ndernemingen, van de werkgever van de betrkkene f van derden, mgen dr Jean Verheyen verwerkt wrden vr de vlgende deleinden: het beheer van het persnenbestand: Dit zijn verwerkingen die uitgeverd wrden m de databases in het bijznder de identificatiegegevens met betrekking tt alle natuurlijke en rechtspersnen die in relatie staan met Jean Verheyen, samen te stellen en upt-date te huden. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de uitvering van de verzekeringsvereenkmst en vr de naleving van een wettelijke verplichting. het beheer van de verzekeringsvereenkmst: Dit betreft de verwerking die wrdt uitgeverd met het g p de al dan niet geautmatiseerde aanvaarding f weigering van risic s vóór het sluiten van de verzekeringsvereenkmst f bij latere herwerkingen ervan; p de pmaak, bijwerking en beëindiging van de verzekeringsvereenkmst; p de al dan niet geautmatiseerde inning van de nbetaalde premies; p het beheer van de schadegevallen en de regeling van de verzekeringsprestaties. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de uitvering van de verzekeringsvereenkmst en vr de naleving van een wettelijke verplichting. de dienstverlening aan de klanten: Dit betreft verwerkingen die wrden uitgeverd in het kader van de digitale diensten die, bijkmend aan de 13

14 verzekeringsvereenkmst, wrden verleend aan de klanten (bijvrbeeld de ntwikkeling van een digitale klantenzne). Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de uitvering van de verzekeringsvereenkmst en/f van deze bijkmende digitale diensten. het beheer van de relatie tussen Jean Verheyen en de verzekeringstussenpersn: Dit betreft verwerkingen uitgeverd in het kader van de samenwerking tussen Jean Verheyen en de verzekeringstussenpersn. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die bestaan uit de uitvering van de vereenkmsten tussen h Jean Verheyen en de verzekeringstussenpersn. de pspring, preventie en bestrijding van fraude: Dit betreft verwerkingen die wrden uitgeverd m al dan niet p geautmatiseerde wijze verzekeringsfraude p te spren, te vrkmen en te bestrijden. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die bestaan uit de vrijwaring van het technische en financiële evenwicht van het prduct, de tak f de verzekeringsmaatschappij zelf. de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrrisme: Dit betreft verwerkingen die wrden uitgeverd m al dan niet p geautmatiseerde wijze het witwassen van geld en de financiering van terrrisme p te spren, te vrkmen en te bestrijden. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de uitvering van een wettelijke verplichting die Jean Verheyen met naleven. bewaking van de prtefeuille: Dit betreft verwerkingen die uitgeverd wrden m al dan niet p geautmatiseerde wijze het technische en financiële evenwicht van de verzekeringsprtefeuilles te cntrleren en in vrkmend geval te herstellen. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die bestaan uit de vrijwaring f het herstel van het technische en financiële evenwicht van het prduct, de tak f de verzekeringsmaatschappij zelf. statistische studies: Dit betreft verwerkingen uitgeverd dr Jean Verheyen f een derde met het g p statistische studies vr diverse deleinden, zals verkeersveiligheid, preventie van ngevallen thuis, brandpreventie, verbetering van de beheerprcessen van Jean Verheyen, aanvaarding van risic s en tarifering. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die 14

15 bestaan uit het maatschappelijke engagement, het streven naar efficiëntie en de verbetering van de kennis van haar vakgebieden. In de mate dat de mededeling van persnsgegevens ndzakelijk is vr de hiervr pgesmde deleinden, mgen de persnsgegevens meegedeeld wrden aan andere ndernemingen van de AXA Grep en aan ndernemingen en/f persnen die ermee in verbinding staan (advcaten, experts, adviserende artsen, herverzekeraars, medeverzekeraars, verzekeringstussenpersnen, dienstverleners, andere verzekeringsmaatschappijen, vertegenwrdigers, fllw-up bureaus vr tarifering, schaderegelingsbureaus, Datassur). Deze gegevens mgen k meegedeeld wrden aan de cntrleinstanties, aan de bevegde verheidsdiensten en aan elk ander verheids- f privérganisme waarmee Jean Verheyen persnsgegevens kan uitwisselen in vereenstemming met de tepasselijke wetgeving. Gegevensverwerking met het g p direct marketing De persnsgegevens, meegedeeld dr de betrkkene zelf f rechtmatig ntvangen dr Jean Verheyen van ndernemingen van de Grep AXA, van ndernemingen die ermee in verbinding staan f van derden, mgen dr Jean Verheyen verwerkt wrden met het g p direct marketing (cmmerciële acties, gepersnaliseerde reclame, prfilering, kppeling van gegevens, bekendheid, ), m haar kennis van de klanten en prspecten te verbeteren, m deze laatste p de hgte te brengen van haar activiteiten, prducten en diensten, en m cmmerciële aanbiedingen te bezrgen. Om een ptimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persnsgegevens wrden meegedeeld aan ndernemingen en/f aan persnen in hun hedanigheid van nderaannemers f dienstverleners ten gunste van Jean Verheyen en/f de verzekeringstussenpersn. Deze verwerkingen zijn ndzakelijk vr de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen bestaande uit de ntwikkeling van haar ecnmische activiteit. In vrkmend geval kunnen deze verwerkingen gebaseerd zijn p de testemming van de betrkkene. Overdracht van gegevens buiten de Eurpese Unie In geval van verdracht van persnsgegevens naar derden die zich buiten de Eurpese Unie bevinden, hudt Jean Verheyen zich aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn vr dergelijke verdrachten. Jean Verheyen waarbrgt namelijk een adequaat beschermingsniveau vr de aldus vergedragen persnsgegevens, p basis van de dr de Eurpese Cmmissie ingestelde alternatieve mechanismen, zals de standaard cntractuele vrwaarden f k de bindende ndernemingsregels vr de AXA Grep in geval van verdrachten binnen de grep (B.S. 6/10/2014, p ). De betrkkene kan van de dr Jean Verheyen getrffen maatregelen m persnsgegevens te mgen verdragen buiten de Eurpese Unie een kpie verkrijgen dr zijn aanvraag te sturen naar Jean Verheyen p het hierna vermelde adres (paragraaf Cntact pnemen met Jean Verheyen ). Gegevensbewaring Jean Verheyen bewaart de persnsgegevens die verzameld wrden met betrekking tt de verzekeringsvereenkmst tijdens de hele duur van de 15

16 cntractuele relatie f van het beheer van de schadedssiers, met bijwerking ervan telkens de mstandigheden dit vereisen, dit verlengd met de wettelijke bewaartermijn f met de verjaringstermijn m het hfd te kunnen bieden aan een vrdering f eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de cntractuele relatie f na de afsluiting van het schadedssier. Jean Verheyen bewaart de persnsgegevens met betrekking tt geweigerde ffertes f ffertes waaraan Jean Verheyen geen gevlg heeft gegeven tt vijf jaar na de uitgifte van de fferte f de weigering m een cntract af te sluiten. Ndzaak m persnsgegevens mee te delen De persnsgegevens met betrekking tt de betrkkene die Jean Verheyen vraagt m mee te delen, zijn ndzakelijk vr de afsluiting en de uitvering van de verzekeringsvereenkmst. De niet-mededeling van deze gegevens kan de afsluiting f de gede uitvering van de verzekeringsvereenkmst nmgelijk maken. Vertruwelijkheid Jean Verheyen heeft alle vereiste maatregelen getrffen m de vertruwelijkheid van de persnsgegevens te vrijwaren en m zich te wapenen tegen niet-gemachtigde tegang, misbruik, wijziging f wissing van deze gegevens. Jean Verheyen vlgt hierte de standaarden inzake veiligheid en cntinuïteit van de dienstverlening en evalueert regelmatig het veiligheidsniveau van zijn prcessen, systemen en tepassingen, alsk dat van zijn partners. Rechten van de betrkkene De betrkkene heeft het recht: m van Jean Verheyen de bevestiging te krijgen f de hem betreffende persnsgegevens verwerkt f niet verwerkt wrden, en m deze gegevens - indien ze verwerkt wrden - te raadplegen; m zijn persnsgegevens die njuist f nvlledig zijn, te laten rechtzetten en in vrkmend geval te laten aanvullen; m zijn persnsgegevens in bepaalde mstandigheden te laten wissen; m de verwerking van zijn persnsgegevens in bepaalde mstandigheden te laten beperken; m zich, m redenen die verband huden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen een verwerking van de persnsgegevens p basis van de gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen. De verantwrdelijke vr de verwerking verwerkt dan de persnsgegevens niet langer, tenzij hij aantnt dat er rechtmatige en dwingende redenen vr de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrkkene; m zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persnsgegevens met het g p direct marketing, met inbegrip van de prfilering die wrdt verricht met het g p direct marketing; 16

17 m bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend gebaseerd is p een geautmatiseerde verwerking, met inbegrip van prfilering, waaraan vr hem rechtsgevlgen zijn verbnden f die hem aanmerkelijk treft; als deze geautmatiseerde verwerking echter ndzakelijk is vr de afsluiting f de uitvering van een cntract, heeft de persn het recht p een menselijke tussenkmst van Jean Verheyen, m zijn standpunt te uiten en m de beslissing van Jean Verheyen te betwisten; m zijn persnsgegevens die hij aan Jean Verheyen heeft meegedeeld, te ntvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar frmaat; m deze gegevens dr te zenden aan een andere verwerkingsverantwrdelijke, als (i) de verwerking van zijn persnsgegevens gebaseerd is p zijn testemming f ndzakelijk is vr de uitvering van een cntract en (ii) de verwerking gebeurt aan de hand van geautmatiseerde prcessen; en te verkrijgen dat zijn persnsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwrdelijke wrden drgeznden, als dat technisch haalbaar is; m zijn testemming te allen tijde in te trekken, znder afbreuk te den aan de verwerkingen die rechtmatig gebeurden vóór de intrekking ervan, als de verwerking van zijn persnsgegevens gebaseerd is p zijn testemming; Cntact pnemen met Jean Verheyen De betrkkene die zijn rechten wil uitefenen, kan Jean Verheyen cntacteren dr per pst een gedateerde en ndertekende brief te sturen, vergezeld van een rect/vers ftkpie van zijn identiteitskaart, naar het adres: Jean Verheyen NV, Data Prtectin Officer, Grensstraat 17, 1000 Brussel. Jean Verheyen zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk vrziene termijnen. Behudens duidelijk ngegrnde f vermatige aanvragen, zal geen enkele betaling gevrderd wrden vr de verwerking van zijn aanvragen. Klacht indienen Als de betrkkene meent dat Jean Verheyen de reglementering ter zake niet naleeft, wrdt hij verzcht eerst cntact p te nemen met Jean Verheyen. De betrkkene kan k een klacht indienen bij de Autriteit vr de Bescherming van Persnsgegevens p het vlgende adres: Drukpersstraat Brussel Tel Fax De betrkkene kan k klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn wnplaats. 17

18 C - Wrdenlijst Cllectieve gewelddaden Handelswaarde Juwelen Kernngeval Kluis Kstbaarheden Kunstwerken en verzamelbjecten Materiële schade Opgegeven waarde Overeengekmen waarde Orlg, burgerlijke f militaire gewelddaden met cllectieve drijfveer (nverminderd de dekking aanslagen en arbeidscnflicten), peising f bezetting (zals de bezetting dr een legermacht f andere strijders). De prijs van een ged die de verzekerde nrmaal zu krijgen als hij het p de binnenlandse markt te kp stelde Als sieraad dienende vrwerpen van edelmetaal f die één f meer edelstenen bevatten f één f meer natuur- f kweekparels, daarin begrepen de uurwerken. De wijziging van de atmkern f de vrtbrenging van iniserende stralingen. Afgeslten metalen kluis die fwel ingebuwd fwel verankerd is en van minimum weerstandsklasse II vlgens de nrmen EN (50/80RU), tenzij ze minstens 300 kg weegt. Kstbare vrwerpen zals juwelen (uurwerken inbegrepen), pelsen, edele metalen, edelstenen, halfedelstenen en parels die niet ingezet zijn, vr privé gebruik. Verzameling vrwerpen die een eenheid vertnen en gekzen werden m hun schnheid, zeldzaamheid, eigenaardigheid f dcumentatiewaarde zals, schilderijen, pstzegels, wapens, platen, ude en riginele beken, antiek aardewerk en prselein, antiek zilverwerk, kristalwerk, enz. vr privé gebruik met uitsluiting van de kstbaarheden en van de waarden. Het verlies, de vernietiging, de verdwijning f de beschadiging van ieder tastbaar ged. Waarde dr de verzekerde aangegeven. Het bewijs van de effectieve waarde van het vrwerp f van het werk met dr de begunstigde van de vergeding wrden geleverd in geval van schade. Verzekeringswaarde gemeenschappelijk aanvaard dr de verzekerde en dr de maatschappij als de exacte waarde die als basis van de vergeding in geval van schade wrdt gebruikt. Onder vrbehud van echtheid, verbinden wij ns erte deze niet te betwisten. Schadegeval Slijtage Terrrisme f sabtage (daad van) De schadelijke gebeurtenis die leidt tt materiële schade aan de verzekerde gederen alsk tt de tepassing van nze dekking. De waardevermindering van een ged vlgens de uderdm en het slijten ervan. Clandestien gerganiseerde actie met idelgische, plitieke, ecnmische f sciale bedelingen, individueel f dr een grep uitgeverd, waarbij geweld gepleegd wrdt p persnen f gederen vernield wrden hetzij m indruk te maken p het publiek en een klimaat van nveiligheid te scheppen (terrrisme) hetzij m het verkeer f de nrmale werking van een dienst f een nderneming te hinderen (sabtage). 18

19 Vervangingswaar de Verzekerden Vrijstelling Werkelijke waarde De aankpprijs die nrmaal p de binnenlandse markt vr een identiek f gelijkaardig ged met wrden betaald. De vlgende persnen hebben altijd de hedanigheid van verzekerde Uzelf uw samenwnende echtgen()t(e) f samenwnende partner alle bij u inwnende persnen, hiernder begrepen de kinderen die vr hun studie buitenshuis lgeren, nder meer in het kader van taaluitwisselingen f uitwisselingen van studenten Bedrag van de schade dat ten laste van de verzekerde blijft en dat van het bedrag van de schadevergeding wrdt afgetrkken De nieuwwaarde, nder aftrek van de slijtage 19

All Risks. Een All Risks verzekeringscontract voor uw persoonlijke waardevolle voorwerpen

All Risks. Een All Risks verzekeringscontract voor uw persoonlijke waardevolle voorwerpen All Risks Ref. 201805ARN Een All Risks verzekeringscntract vr uw persnlijke waardevlle vrwerpen Juwelen, uurwerken, laptps, bntmantels, jachtwapens, fttestellen, sprt- f andere uitrustingen, al deze persnlijke

Nadere informatie

Bescherming van de persoonsgegevens

Bescherming van de persoonsgegevens Bescherming van de persoonsgegevens De betrokken personen zijn de aangeslotenen en alle fysieke personen waarvan de maatschappij de persoonsgegevens heeft geregistreerd in het kader van de uitvoering van

Nadere informatie

Persoonlijke levenssfeer

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijke levenssfeer Verantwoordelijke voor de verwerking AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Troonplein 1, 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Muziekinstrumenten. Voor de professionele muzikant en amateur

Muziekinstrumenten. Voor de professionele muzikant en amateur 0 Muziekinstrumenten Ref.: MU201805CN Vr de prfessinele muzikant en amateur Deze plis biedt u een Alle Risic dekking aan vr muziekinstrumenten van prfessinele muzikanten en amateurs in België, Eurpa f

Nadere informatie

Persoonlijke levenssfeer

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijke levenssfeer Verantwoordelijke voor de verwerking AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Troonplein 1, 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Persoonlijke levenssfeer

Persoonlijke levenssfeer Persoonlijke levenssfeer Verantwoordelijke voor de verwerking AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Troonplein 1, 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Patrimony Plus. Een state of the art verzekeringscontract voor woningen, kunstcollecties en waardevolle voorwerpen

Patrimony Plus. Een state of the art verzekeringscontract voor woningen, kunstcollecties en waardevolle voorwerpen Patrimny Plus Ref. 490 03 68-05.2018 Een state f the art verzekeringscntract vr wningen, kunstcllecties en waardevlle vrwerpen Patrimny Plus biedt een kwaliteitsvlle, p maat gemaakte dekking aan van het

Nadere informatie

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Wij zijn er van vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persnsgegevens verwerken, den we dat dan k in vereenstemming

Nadere informatie

Privacy Verklaring 23/08/2018

Privacy Verklaring 23/08/2018 Privacy Verklaring 23/08/2018 1.1. Algemeen VZW O2 stelt zich met deze huidige Privacy Verklaring in regel met de Eurpese Verrdening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persnsgegevens

Nadere informatie

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst.

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst. Algemene vrwaarden van Extra Prtectin U hebt zich aangeslten bij de cllectieve verzekeringsvereenkmst nr. 113/B tussen Alpha Credit N.V. en Cardif Assurance Risques Divers N.V. Deze algemene vrwaarden

Nadere informatie

Privacy. 1. Algemene bepalingen

Privacy. 1. Algemene bepalingen Privacy 1. Algemene bepalingen 1.1. ING België nv beschermt de persnlijke levenssfeer van de gebruiker van de ING Merchant Services-diensten en van elke andere betrkken natuurlijke persn, vereenkmstig

Nadere informatie

LAR BUSINESS FISCALE BESCHERMING E-CROWN ALGEMENE VOORWAARDEN. Wij halen uw gelijk

LAR BUSINESS FISCALE BESCHERMING E-CROWN ALGEMENE VOORWAARDEN. Wij halen uw gelijk LAR BUSINESS FISCALE BESCHERMING E-CROWN ALGEMENE VOORWAARDEN Wij halen uw gelijk - 2 - INHOUDSTAFEL LUIK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN LUIK 2 VERBINTENISSEN TEGENOVER DE KLANT LUIK 3 SPECIALE BEPALINGEN

Nadere informatie

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing Allianz ~ Algemene vrwaarden ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontplffing VERZEKERING Objectieve aansprakelijkheid brand / ntplffing Lr> Lr> Q.. Allianz INHOUD Bladz Inhudstafel artikel I Begripsmschrijvingen

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0)

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0) P R I V A C Y P O L I C Y 1. Deze privacy plicy ( Privacy Plicy ) regelt de verwerking van juw persnsgegevens als een nderdeel van juw gebruik van nze Website (de Website ) en de diensten die daarmee verband

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

Classics Fine Art Insurance

Classics Fine Art Insurance Classics Fine Art Insurance Ref 200909CN Een state of the art contract specifiek gericht op het verzekeren van uw kunstwerken Een dekking van het type Alle Risico behalve, specifiek ontworpen voor het

Nadere informatie

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018.

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018. Privacy Ntice Assuralia neemt de bescherming van uw persnlijke gegevens ter harte. Daarm verbindt Assuralia zich erte deze gegevens met bijzndere aandacht te beschermen en te verwerken, in vlledige transparantie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tentoonstellingen

Algemene Voorwaarden Tentoonstellingen Algemene Vrwaarden Tentnstellingen Réf. 201805ECN Een cntract specifiek gericht p het verzekeren van uw kunstwerken en tentnstellingen Jean Verheyen, ervaringsdeskundige p hg niveau vr natinale en internatinale

Nadere informatie

Events. Ref. AV EXP201805

Events. Ref. AV EXP201805 AV Tentnstellingen 2012 Events Ref. AV EXP201805 Events Jean Verheyen, ervaringsdeskundige p hg niveau vr natinale en internatinale events biedt u een waarbrg Alle Risic s behalve aan, met de mgelijkheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN ARTIKEL 60BIS/3, 2, 1 VAN

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B COVER CONSTRUCT

BIJZONDERE VOORWAARDEN B COVER CONSTRUCT BIJZONDERE VOORWAARDEN B COVER CONSTRUCT De algemene vrwaarden Alle Buwplaats Risic s (Editie 2012) zijn van tepassing. Artikel 1 VERZEKERINGSNEMER De buwheer met name de VME, een mede-eigenaar, een huurder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA DE DATUM VAN DE AUTHENTIEKE AKTE VAN SCHENKING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?...

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?... De arbeidsngevallen Inhud Wat is een arbeidsngeval?...2 Wat te den bij een arbeidsngeval?...3 He verlpt de uitbetaling?...4 En vr de leden van SMartBe?...5 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST INSCHAREN

OVEREENKOMST INSCHAREN Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST INSCHAREN Deze vereenkmst wrdt aangegaan dr: Naam:... Adres:... Wnplaats:... Telefnnummer:... E-mail:... en Vefgrund V.O.F., Grsveldweg 32a 7497 NN Bentel mariekeweber@hetnet.nl

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: Privacy statement De website www.staatsen.nl is eigendm van Staatsen Executive Search. Staatsen Executive Search hudt zich aan de wettelijke vrschriften met betrekking tt de bescherming van persnsgegevens,

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

CVO maart Bemiddelingsovereenkomst voor verzekeringsmakelaars

CVO maart Bemiddelingsovereenkomst voor verzekeringsmakelaars 1 CVO19011 26 maart 2019 Bemiddelingsvereenkmst vr verzekeringsmakelaars Sectrale instructies vr de verwerking van persnsgegevens ten beheve van een verwerkingsverantwrdelijke Inleiding De Eurpese Algemene

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 (even nummers) te Leiden Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 te Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van juw persnsgegevens. In

Nadere informatie

WAARBORG TAX SHELTER Algemene Voorwaarden

WAARBORG TAX SHELTER Algemene Voorwaarden WAARBORG TAX SHELTER Algemene Vrwaarden Avenue des Nerviens, 85, b 2, Nerviërslaan Bruxelles 1040 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 inf@vdhc.be www.vdhc.be UW CONTRACT

Nadere informatie

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren" Algemene Voorwaarden. c.. IJ") IJ")

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren Algemene Voorwaarden. c.. IJ) IJ) Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Lichamelijke Ongevallen lij ngeren" IJ") IJ") c.. Allianz @) Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Vrwerp van het cntract Persnen

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE Eenmanszaak Beautysaln Anke is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke de Vries is de cördinatr gegevensbescherming

Nadere informatie

INCOME & ASSIST INCOME & SECURE COLLECTIEVE VERZEKERING IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

INCOME & ASSIST INCOME & SECURE COLLECTIEVE VERZEKERING IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALGEMENE VOORWAARDEN INCOME & ASSIST INCOME & SECURE COLLECTIEVE VERZEKERING IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL DEEL II - ALGEMENE VOORWAARDEN II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

BIJLAGE : PRIVACYCLAUSULE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

BIJLAGE : PRIVACYCLAUSULE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) BIJLAGE : PRIVACYCLAUSULE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) TITEL 1 RECHT OP INFORMATIE 1. In het kader van de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer verwerkt de werkgever gegevens

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om: Privacy plicy WTC De Nieuwenhvespurters (hier bekend als "wij" f "De Nieuwenhvespurters") verzamelt vr een ptimale deelname aan en beleving van nze evenementen persnlijke gegevens van u. We lichten hierbij

Nadere informatie

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing. PRIVACY STATEMENT Versie mei 2018 Imail B.V. (imail) hecht er waarde aan dat uw gegevens p een juiste wijze wrden verwerkt. Wij (imail) gaan daarm met de grtst mgelijke zrgvuldigheid m met persnsgegevens

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vragen wij veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van Drieklank pensienairs meten ervan uit

Nadere informatie

Privacyreglement Praktijk Herstel

Privacyreglement Praktijk Herstel Praktijk Herstel Stevensweg 83 3319 AJ Drdrecht Privacyreglement Praktijk Herstel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverleners, Elly van den Berg-IJmker en The van den Berg

Nadere informatie

Diezerplein CT Zwolle m

Diezerplein CT Zwolle m Algemene vrwaarden vr verlening van diensten dr WeerZin Supervisie & Caching,, 8021 CT Zwlle, ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer 05082961, hierna te nemen: WeerZin Supervisie & Caching.

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Bemiddeling en administratieve sancties

Bemiddeling en administratieve sancties Bemiddeling en administratieve sancties Prf. Dr. Frankie Schram KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Waarm bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties? Plaats van bemiddeling

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

De GDPR in 10 stappen

De GDPR in 10 stappen De GDPR in 10 stappen Stap 4- Vul uw gegevens aan in het Verwerkingsregister 2018 G.T.L. Het is verbden deze dcumenten te vermenigvuldigen f anderzijds te verwerken znder nze testemming. Elke inbreuk zal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA DE DATUM VAN DE AUTHENTIEKE AKTE VAN SCHENKING

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Esther Relfs handelend nder Praktijk Mirte / Mirte Kids / Mirte in Bedrijf,

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Ulla Wlters-Prnk handelend nder Verlies en Ruw Kind en Jngere, Kvk nummer: 67578896, te Gruttstraat

Nadere informatie

EASY BANKING APP: PRECONTRACTUELE INFORMATIE

EASY BANKING APP: PRECONTRACTUELE INFORMATIE EASY BANKING APP: PRECONTRACTUELE INFORMATIE Infrmatie ver BNP Paribas Frtis NV Easy Banking App is een financiële dienst van BNP Paribas Frtis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. PRIVACY POLICY BZB-FEDAFIN 1. Algemeen waarvr dient deze privacy plicy? 1.1 BZB-Fedafin is ervan vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy plicy begt

Nadere informatie

- PRIVACYREGLEMENT -

- PRIVACYREGLEMENT - - PRIVACYREGLEMENT - Wij vinden het belangrijk dat de privacy van nze patiënten ged is gebrgd. Dit privacyreglement beschrijft he wij mgaan met uw persnsgegevens, waarnder uw medische gegevens. Als u vragen

Nadere informatie

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN INHOUD BLZ DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AFDELING 1: UW CONTRACT Artikel 1 Vrwerp van het cntract.... 3 Artikel 2 Verzekerde bedragen en vrijstelling.... 3 Artikel

Nadere informatie

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) VERKLARING Inzake gegevensverwerking klanten Vlgens de Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) Deze verklaring inzake gegevensverwerking is van Schnmaakbedrijf L.J. de Vries B.V., gevestigd te Aalsmeer

Nadere informatie

Volmacht voor aandeelhouder

Volmacht voor aandeelhouder Vlmacht vr aandeelhuder Ondergetekende naam: (indien aandeelhuder een venntschap is) Juridische vrm Adres / maatschappelijke zetel: eigenaar van: venntschapsnaam: aande(e)l(en) van de Venntschap: UNITED

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6 GOA Publiek Privacy statement 1 van 6 Inhudspgave Inleiding... 3 Inhudspgave... 2 1. Persnsgegevens die wij verwerken... 4 2. Bijzndere en/f gevelige persnsgegevens die wij verwerken... 4 3. Met welk del

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN ARTIKEL 60BIS/3, 2, 1 VAN

Nadere informatie

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2 Inhud Leveringsvrwaarden... 2 DEFINITIES... 2 TOEPASSELIJKHEID... 2 AANBIEDING EN ACCEPTATIE... 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 3 DUUR EN BEËINDIGING... 4 LEVERING EN LEVERTIJD... 4 OVERMACHT... 5

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens rganisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwrdigd dr:... Functie vertegenwrdiger:.....

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy van OxHill7

Privacy en Cookie Policy van OxHill7 Privacy en Ckie Plicy van OxHill7 Wij ( OxHill7 ) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van nze websitebezekers en nze klanten. In deze Privacy en Ckie Plicy wrdt u geïnfrmeerd ver de wijze

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

1. Algemeen Relax Divers bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

1. Algemeen Relax Divers bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). PRIVACYVERKLARING PRIVACY VERKLARING van RELAX DIVERS DUIKCLUB BVBA 1. Algemeen Relax Divers bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens (en dat uw privacy wrdt gerespecteerd). In deze

Nadere informatie

De hulpverlener, Mevr. Drs. Lonneke van Elburg handelend onder Kinderpraktijk Samen, Kvk nummer: , te Martenssingel 15, 2806 CL Gouda

De hulpverlener, Mevr. Drs. Lonneke van Elburg handelend onder Kinderpraktijk Samen, Kvk nummer: , te Martenssingel 15, 2806 CL Gouda Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Mevr. Drs. Lnneke van Elburg handelend nder Kinderpraktijk Samen, Kvk nummer: 62267736, te Martenssingel 15,

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Buro Schoolwerk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Buro Schoolwerk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten. Algemene vrwaarden vr verlening van diensten dr Bur Schlwerk,, 7413 AP, Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer 08197183, hierna te nemen: Bur Schlwerk. Artikel 1: Definities In deze

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. U"l U"l

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. Ul Ul Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen U"l U"l c.. Allianz(OO Allianz (ffi) INHOUDSTAFEL Blz. Algemene vrwaarden 11 11 Begripsmschrijvingen 7 HOOFDSTUK I DOEL

Nadere informatie