WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 9240 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER N [C 2010/21012] 10 FEBRUARI Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit ontwerp bevat, enerzijds, de uitvoeringsmaatregelen van de wet van 23 december 2009 tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en, anderzijds, sommige wijzigingen in de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni De maatregelen betreffende de informatie en de motivering zijn van tweeërlei aard : - enerzijds zorgen ze voor de aanpassing van de bepalingen inzake informatie en motivering in de genoemde koninklijke besluiten van 8 januari 1996, 10 januari 1996 en 18 juni 1996, met het oog op de uitvoering van artikel 65/29, tweede zin, van de wet. Volgens deze bepaling kunnen bij koninklijk besluit immers minder strikte regels inzake informatie en motivering worden vastgelegd voor bepaalde soorten opdrachten en voor opdrachten beneden bepaalde bedragen; - anderzijds wijzigen ze de modellen van aankondiging van gegunde opdracht die als bijlage gaan bij voormelde koninklijke besluiten en voegen ze in een nieuwe bijlage het model van aankondiging in dat moet worden gebruikt in geval van vrijwillige transparantie ex ante als bedoeld in de artikelen 3bis van de richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG en 65/18, eerste lid, 1, van de wet. Deze verschillende modellen zijn opgenomen in de verordening (EG) nr. 1150/2009 van de Commissie van 10 november 2009 tot wijziging van de verordening (EG) nr. 1564/2005 wat betreft de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen in het kader van de gunningsprocedures overeenkomstig de richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG. Ze dienen evenwel in de Belgische reglementering te worden ingevoegd zoals dit momenteel het geval is, temeer daar hun toepassing doorgaans niet beperkt blijft tot de opdrachten die onderworpen zijn aan een voorafgaande Europese bekendmaking, maar ze met name toepasselijk zijn op de opdrachten geplaatst via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking die de Europese drempel bereiken. Zoals vermeld in de commentaar van een aantal artikelen van het ontwerp zijn bovendien enkele bijkomende bepalingen opgenomen die preciseringen van de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG overnemen. Inzake de aangebrachte wijzigingen wordt eveneens gewezen op de gelijkschakeling van de modaliteiten ter bevestiging van de aanvragen tot deelneming die per telefax, elektronisch middel of telefoon zijn ingediend voor de opdrachten die niet zijn onderworpen aan een Europese bekendmaking, met deze die gelden voor de opdrachten die daaraan wel onderworpen zijn. De andere wijzigingen aangebracht in de koninklijke besluiten beogen, onder de aanpassingen naar de vorm, de aanpassing van de verwijzingen naar de artikelen betreffende de kwalitatieve selectie. Deze wijzigingen zijn repetitief. Het ontwerp is herzien rekening houdend met de overwegend formele opmerkingen in het advies van de Raad van State, met uitzondering van de volgende punten : - in verband met artikel 5 van het ontwerp valt op te merken dat wel degelijk artikel 14, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 moet worden gewijzigd, omdat het derde lid, 3, van deze bepaling de artikelen 17 tot 20 vermeldt; - in verband met de tweede opmerking over artikel 69 van het ontwerp, betreffende het prijsonderzoek, is het beter te preciseren dat de verantwoordingen schriftelijk moeten gebeuren omdat de aanbestedende dienst op basis daarvan een gemotiveerde beslissing moet nemen over het al dan niet normale karakter van een prijs. SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F [C 2010/21012] 10 FEVRIER Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet contient d une part, les mesures d exécution de la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, d autre part, certaines modifications dans les arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin Les mesures relatives à l information et à la motivation sont de deux ordres : - les unes adaptent les dispositions en matière d information et de motivation dans les arrêtés royaux précités des 8 janvier 1996, 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, afin d exécuter l article 65/29, 2ème phrase, de la loi. Cette disposition permet en effet de fixer par arrêté royal des règles moins contraignantes en matière d information et de motivation pour certains types de marchés et pour des marchés n atteignant pas certains montants; - les autres modifient les modèles d avis d attribution de marchés repris en annexe des arrêtés royaux précités et introduisent dans une annexe nouvelle le modèle d avis à utiliser en cas de transparence ex ante volontaire au sens des articles 3bis des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et 65/18, alinéa1 er,1, de la loi. Ces différents modèles font l objet du règlement (CE) n 1150/2009 de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n 1564/2005 en ce qui concerne les formulaires standard pour la publication d avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE. Il convient cependant de les insérer dans la réglementation belge comme c est le cas actuellement, d autant que leur application ne se limite en général pas aux seuls marchés faisant l objet d une publicité préalable au niveau européen mais s applique notamment aux marchés passés par procédure négociée sans publicité atteignant le seuil européen. Comme le prévoit le commentaire consacré àcertains articles du projet, quelques dispositions complémentaires ont été en outre ajoutées, reprenant des précisions contenues dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Parmi les modifications apportées, il convient également de relever l alignement des modalités deconfirmation des demandes de participation effectuées par télécopie, moyens électroniques ou téléphone pour les marchés non soumis à la publicité européenne sur celles applicables aux marchés qui y sont soumis. Quant aux autres modifications apportées dans les arrêtés royaux, elles ont pour objet, parmi les adaptations formelles, l adaptation des renvois aux articles traitant de la sélection qualitative. Ces modifications sont de nature répétitive. Le projet a été revu en tenant compte des remarques essentiellement formelles reprises par le Conseil d Etat dans son avis, à l exception des points suivants : - à propos de l article 5 du projet, il y a lieu de souligner qu une modification doit bien être apportée à l article 14, 2del arrêté royal du 8 janvier 1996, cette disposition mentionnant en son alinéa 3, 3, les articles 17 à 20; - à propos de la deuxième remarque sur l article 69 du projet, relatif à la vérification des prix, il est préférable de préciser que les justifications doivent être formulées par écrit car c est sur la base de celles-ci que l entité adjudicatrice devra prendre une décision motivée portant sur le caractère normal ou non de tel ou tel prix.

2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 9241 Hoofdstuk 1 bevat de algemene bepalingen. Artikel 1 Dit artikel bepaalt dat het ontwerp met name voorziet in de omzetting van sommige bepalingen van richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. Hiervoor wordt verwezen naar de voormelde commentaar. Het ontwerp verzekert eveneens de omzetting van enkele bepalingen van de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 8 januari Art. 2 Dit artikel brengt twee verbeteringen aan in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. In paragraaf 2, betreffende de gesubsidieerde opdrachten van privaatrechtelijke personen die geen aanbestedende overheden zijn, moet de verwijzing naar klasse 50, groep 502 van de NACE-nomenclatuur in bijlage 1 van de wet, worden geschrapt. De recentere nomenclatuur, zoals ingevoegd in bijlage 1 van de wet bij het koninklijk besluit van 29 september 2009, omvat ook de civieltechnische werken maar kent ze geen specifiek groepsnummer toe. In paragraaf 3 komt de verwijzing naar richtlijn 2004/18/EG in de plaats van die naar richtlijn 93/37/EEG. Art. 3 Er wordt verwezen naar de commentaar bij de eerste verbetering aangebracht bij artikel 2 van het ontwerp. Art. 4 De wijzigingen aangebracht in artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 omvatten het volledige toepassingsgebied van de artikelen over de kwalitatieve selectie inzake werken. Art. 5 De eerste wijziging heeft hetzelfde voorwerp als artikel 4 van het ontwerp. De tweede wijziging heeft tot doel voor de opdrachten die niet zijn onderworpen aan een Europese bekendmaking, dezelfde modaliteiten ter bevestiging van de aanvragen tot deelneming op te nemen als deze die gelden voor de opdrachten die aan de Europese bekendmaking zijn onderworpen en die zijn opgenomen in artikel 6, 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 januari Er wordt verduidelijkt dat indien de aanvraag tot deelneming per telefax of via een elektronisch middel wordt ingediend, met het oog op een juridisch bewijs een schriftelijke bevestiging kan worden geëist. Wat het elektronisch middel betreft, is deze bevestiging evenwel enkel vereist wanneer dat middel niet voldoet aan de voorschriften van artikel 81quater, 1. Een schriftelijke bevestiging is daarentegen verplicht ingeval van een telefonische aanvraag tot deelneming. Art. 6 Naast een aanpassing van de verwijzingen naar de artikelen betreffende de kwalitatieve selectie, brengt artikel 6 een verbetering aan artikel 16, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 aan. Deze verbetering beoogt voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking te verduidelijken dat het aantal gegadigden niet kleiner mag zijn dan drie en dat in elk geval een daadwerkelijke mededinging moet worden gewaarborgd. Uiteraard geldt deze eis enkel voor zover er zich voldoende geschikte kandidaten hebben aangediend naar aanleiding van de bekendgemaakte aankondiging van opdracht. Dit wordt overigens bevestigd door een recent arrest van het Hof van Justitie (HvJ, arrest van 15 oktober 2009, C-138/08, Hochtief en Linde). Art. 7 De verbetering aangebracht in artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 houdt rekening met het feit dat artikel 17 voortaan twee paragrafen bevat. Art. 8 In artikel 20ter van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zijn de woorden «, uitsluitend in passende gevallen,» ingevoegd. Deze verduidelijking heeft tot doel, zoals in de richtlijn 2004/18/EG, te onderstrepen dat de aanbestedende overheid aan de ondernemingen maar een bewijs kan vragen dat zij aan bepaalde normen inzake milieubeheer voldoen, wanneer dit volgens haar is gerechtvaardigd op grond van, bijvoorbeeld, de belangrijkheid van de opdracht en de te respecteren milieuverplichtingen. Art. 9 Dit artikel wijzigt artikel 25 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 om er, op het vlak van motivering en informatie, de uitvoeringsmaatregelen van het artikel 65/29 van de wet in op te nemen en meer bepaald de tweede zin van deze bepaling. Paragraaf 1 van het aldus gewijzigde artikel 25 bepaalt dat de artikelen 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, 1, eerste lid, en 65/9 van de wet niet toepasselijk zijn op de opdrachten, ongeacht de procedure, waarvan de goed te keuren uitgave zonder BTW euro niet overschrijdt. Le chapitre 1 er contient les dispositions générales. Article 1 er Cet article précise que le projet assure notamment la transposition de certaines dispositions de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l amélioration de l efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Il y a lieu de se référer sur ce point au commentaire qui précède. Le projet assure également la transposition de quelques dispositions des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Le chapitre 2 est consacré aux modifications apportées à l arrêté royal du 8 janvier Art. 2 Cet article apporte deux corrections à l article 1 er de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Au paragraphe 2, concernant les marchés subventionnés des personnes de droit privé n ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur, la référence à la classe 50, groupe 502 de la nomenclature NACE visée à l annexe 1 de la loi, doit être supprimée. La nomenclature plus récente, telle qu insérée dans l annexe 1 de la loi par l arrêté royal du 29 septembre 2009, vise également les travaux de génie civil mais ne leur alloue pas un numéro de groupe spécifique. Au paragraphe 3, la référence à la directive 2004/18/CE est substituée à celle de la directive 93/37/CEE. Art. 3 Il est renvoyé au commentaire consacré à la première correction apportée par l article 2 du projet. Art. 4 Les modifications apportées à l article 12 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 ont pour objet de couvrir dans les articles auxquels il est référé l entièreté du champ des articles traitant de la sélection qualitative en matière de travaux. Art. 5 La première modification a le même objet que celle de l article 4 du projet. Quant à la seconde modification, elle a pour but de reprendre, pour les marchés non soumis à la publicité européenne, les mêmes modalités de confirmation des demandes de participation que celles applicables pour les marchés qui sont soumis à la publicité européenne et reprises à l article 6, 3, alinéa 2, de l arrêté royal du 8 janvier Il est précisé qu en cas de demande de participation introduite par télécopieur ou par tout moyen électronique, la confirmation par lettre peut être exigée pour des raisons de preuve juridique. Cependant, cette confirmation ne s impose, pour le moyen électronique, que si celui-ci n est pas conforme aux exigences de l article 81quater, 1 er. Par contre, une confirmation écrite s impose lorsque la demande est effectuée par téléphone. Art. 6 Outre une adaptation du renvoi aux articles relatifs à la sélection qualitative, l article 6 apporte une correction à l article 16, alinéa 5, de l arrêté royal du 8 janvier Cette correction a pour objet de préciser, pour la procédure négociée avec publicité, que le nombre de candidats sélectionnés ne peut être inférieur à trois et qu en tout cas une concurrence suffisante doit être assurée. Cette exigence ne peut évidemment être respectée que pour autant que suffisamment de candidats valables se soient manifestés à la suite de la publication de l avis de marché. C est ce que confirme d ailleurs un arrêt récent de la Cour de Justice (CJCE, arrêt du 15 octobre 2009, C-138/08, Hochtief et Linde). Art. 7 La correction apportée à l article 20 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 vise à tenir compte du fait que l article 17 de cet arrêté est désormais réparti en deux paragraphes. Art. 8 Les mots «,et uniquement dans les cas appropriés,» ont été ajoutés dans l article 20ter de l arrêté royal du 8 janvier Cette précision a pour but de souligner, comme dans la directive 2004/18/CE, que le pouvoir adjudicateur ne doit requérir la preuve que les entreprises se conforment à des règles de gestion environnementales que lorsque cela se justifie selon lui au regard, par exemple, de l importance du marché et des contraintes environnementales à respecter. Art. 9 Cet article modifie l article 25 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d y rependre, en matière de motivation et d information, les mesures d exécution de l article 65/29 de la loi, et plus particulièrement la deuxième phrase de cette disposition. Le paragraphe 1 er de l article 25 ainsi modifié précise que les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, 1 er, alinéa 1 er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés, quelle que soit la procédure, dont la dépense à approuver HTVA ne dépasse pas euros.

3 9242 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Er dient eraan te worden herinnerd dat de artikelen 65/4 en 65/5 respectievelijk betrekking hebben op het bedrag waarbij een gemotiveerde beslissing moet worden opgesteld, alsook op de inhoud ervan. Artikel 65/7 gaat over de informatie en de gelijktijdige mededeling van de gemotiveerde beslissing in de procedures die een eerste selectiefase omvatten of, in de speciale sectoren, ingeval van de invoering en het beheer van een kwalificatiesysteem. Artikel 65/8, 1, eerste lid, bepaalt de inschrijvers die de bestemmelingen zijn van de uittreksels van de beslissing of van de volledige gemotiveerde beslissing, naargelang het geval. Artikel 65/9 handelt over de mededeling van de gemotiveerde beslissing om af te zien van het plaatsen van een opdracht en, in voorkomend geval, om een nieuwe opdracht uit te schrijven. Artikel 25, 2 tot 4, voorziet dientengevolge soepelere regels voor de opdrachten bedoeld in 1. De paragrafen 2 en 3 zijn toepasselijk op de opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave zonder BTW euro niet overschrijdt. Paragraaf 2 bepaalt het ogenblik waarop een gemotiveerde beslissing moet worden opgesteld. Deze paragraaf bepaald ook de wijzen waarop de kandidaten en inschrijvers moeten worden geïnformeerd, alsook de termijn om het verzoek naar de beslissing te doen en de termijn voor de aanbestedende overheid om deze mee te delen. Dezelfde paragraaf bekrachtigt bovendien ook de regel die van toepassing is op de opdrachten die de Europese drempel bereiken, dat wil zeggen de gelijktijdige mededeling van de informatie en de motieven wanneer de aanbestedende overheid de vrijwillige transparantie vooraf toepast in de zin van artikel 65/30, tweede lid, van de wet. Men dient hierbij overigens te bemerken dat niets een aanbestedende overheid verbiedt deze modaliteit toe te passen buiten de hypothese van een vrijwillige toepassing van het voornoemde artikel 65/30. Paragraaf 3 handelt over de informatie en de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing ingeval wordt afgezien van het plaatsen van een opdracht. Paragraaf 4 bepaalt dat de bepalingen van de paragrafen 2 en 3 niet toepasselijk zijn op de opdrachten die tot stand komen met een aangenomen factuur. Art. 10 Dit artikel wijzigt de inhoud van artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 dat momenteel enkele regels bevat wanneer wordt afgezien van de gunning van de opdracht. Deze materie wordt voortaan geregeld bij de artikelen 65/5, 8, 65/6 en 65/9 van de wet. Het nieuwe artikel 26 beoogt bijgevolg de invoeging van de aankondiging in geval van vrijwillige transparantie ex ante als bedoeld in artikel 65/18, eerste lid, 1, van de wet, waarvan het model bijlage 9 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal vormen. Art. 11 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 2, 2. Art. 12 Dit artikel heft het voorlaatste lid van artikel 28 op vermits dit dubbel gebruik vormt met de bepaling van het derde lid van hetzelfde artikel. Art. 13 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 14 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 5 van het ontwerp. Art. 15 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 6 van het ontwerp. Art. 16 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 7 van het ontwerp. Art. 17 Dit artikel wijzigt artikel 51 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 om er, voor de overheidsopdrachten voor leveringen, de uitvoeringsmaatregelen van het nieuwe artikel 69/30, tweede zin, van de wet in op te nemen. Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 9 van het ontwerp. Art. 18 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 10 van het ontwerp. Art. 19 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 2, 2, van het ontwerp, omtrent de verwijzing naar de richtlijn 2004/18/EG. Art. 20 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 21 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 5 van het ontwerp. Art. 22 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 6 van het ontwerp. Art. 23 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 7 van het ontwerp. Art. 24 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 8 van het ontwerp. Il convient de rappeler que les articles 65/4 et 65/5 portent respectivement sur le montant à partir duquel une décision motivée doit être établie ainsi que sur son contenu. L article 65/7 traite de l information et de la communication simultanée deladécision motivée dans les procédures comprenant une première phase de sélection ou, dans les secteurs spéciaux, en cas d établissement et de gestion d un système de qualification. L article 65/8, 1 er, alinéa 1 er,détermine les soumissionnaires qui sont les destinataires des extraits de la décision ou de la décision motivée complète, selon le cas. L article 65/9 traite de la communication de la décision motivée de renonciation à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché. Dès lors, l article 25, 2 à 4, prévoit des règles plus souples pour les marchés visés au 1 er. Les paragraphes 2 et 3 s appliquent aux marchés dont la dépense à approuver HTVA ne dépasse pas euros. Le paragraphe 2 détermine quand une décision motivée doit être établie. Ce paragraphe traite également des modalités d information des candidats et des soumissionnaires, du délai pour effectuer la demande de la décision et le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour la communiquer. Ce même paragraphe consacre en outre la règle également applicable pour les marchés atteignant le seuil européen, c est-à-dire la communication simultanée del information et des motifs lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de la transparence ex ante volontaire au sens de l article 65/30, alinéa 2, de la loi. Il convient d ajouter que rien n interdit à un pouvoir adjudicateur d appliquer par ailleurs cette modalité en dehors de l hypothèse d une application volontaire de l article 65/30 précité. Le paragraphe 3 traite de l information et de la communication de la décision motivée en cas de renonciation à la passation d un marché. Le paragraphe 4 prévoit que les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s appliquent pas aux marchés constatés par simple facture acceptée. Art. 10 Cet article modifie le contenu de l article 26 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, traitant actuellement des dispositions en matière de renonciation à la passation du marché. Cette matière est désormais régie par les articles 65/5, 8, 65/6 et 65/9 de la loi. Le nouvel article 26 introduit dès lors l avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l article 65/18, alinéa1 er,1, de la loi, dont le modèle figurera à l annexe 9 de l arrêté royal du 8 janvier Art. 11 Il est renvoyé au commentaire de l article 2, 2. Art. 12 Cet article supprime l avant-dernier alinéa del article 28, celui-ci faisant double emploi avec la disposition contenue à l alinéa 3 du même article. Art. 13 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 14 Il est renvoyé au commentaire de l article 5 du projet. Art. 15 Il est renvoyé au commentaire de l article 6 du projet. Art. 16 Il est renvoyé au commentaire de l article 7 du projet. Art. 17 Cet article modifie l article 51 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d y reprendre, pour les marchés publics de fournitures, les mesures d exécution de l article 69/30, 2ème phrase. Il est renvoyé au commentaire de l article 9 du projet. Art. 18 Il est renvoyé au commentaire de l article 10 du projet. Art. 19 Il est renvoyé au commentaire de l article 2, 2, du projet, portant sur la référence à la directive 2004/18/CE. Art. 20 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 21 Il est renvoyé au commentaire de l article 5 du projet. Art. 22 Il est renvoyé au commentaire de l article 6 du projet. Art. 23 Il est renvoyé au commentaire de l article 7 du projet. Art. 24 Il est renvoyé au commentaire de l article 8 du projet.

4 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 9243 Art. 25 Dit artikel wijzigt artikel 80 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 om er, voor de overheidsopdrachten voor diensten, de uitvoeringsmaatregelen van het nieuwe artikel 65/29, tweede zin, van de wet in op te nemen. Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 9 van het ontwerp. Art. 26 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 10 van het ontwerp. Art. 27 Zoals artikel 23, 2, van richtlijn 2004/18/EG, herinnert dit artikel eraan dat de technische specificaties de inschrijvers gelijke toegang moeten bieden en niet tot gevolg mogen hebben dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging worden geschapen. Art. 28 Dit artikel zorgt voor een lichte aanpassing van artikel 110 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 dat handelt over het nazicht van de abnormale prijzen, om, zoals in artikel 55, 3, van de richtlijn 2004/18/EG, duidelijk te maken hoe het onderzoek moet gebeuren wanneer de abnormaal lage prijzen voortvloeien uit het verkrijgen van staatsteun. Art. 29 Dit artikel brengt een terminologische wijziging aan in de Nederlandse tekst, waarbij de notie «aannemer» wordt vervangen door de notie «begunstigde». Art. 30 Dit artikel heft het derde lid van artikel 116 op waaruit blijkt dat de gestanddoeningstermijn van rechtswege verlengd wordt met de duur van de wachttermijn bedoeld in artikel 21bis, 2, van de wet. Deze bepaling komt te vervallen. Voormeld artikel 21bis is immers opgeheven bij de wet van 23 december 2009 en artikel 65/8, 2, van de wet regelt deze kwestie voortaan. Art. 31 De wijzigingen aangebracht aan artikel 117 van het koninklijk besluit betreffen de terminologie, althans wat de Nederlandse tekst betreft. Bovendien benadrukt het tweede lid van die bepaling dat wanneer de betekening van de goedkeuring van de offerte per telefax of via andere elektronische middelen gebeurt, de bevestiging per aangetekende brief binnen vijf dagen een geldigheidsvoorwaarde uitmaakt van de betekening. Art. 32 De wijzigingen aangebracht aan artikel 118 van het koninklijk besluit zijn van terminologische aard en betreffen de Nederlandse tekst. Art. 33 Enkele formele en terminologische verbeteringen worden door dit artikel aangebracht. Art. 34 Dit artikel voorziet in de invoering van de aankondiging in geval van vrijwillige transparantie ex ante in de bepalingen betreffende de concessie voor openbare werken. Art. 35 Dit artikel heft verschillende bepalingen op van het koninklijk besluit van 8 januari De in de artikelen 136, 1, 137 en 139 behandelde materie komt voortaan immers aan bod in de nieuwe wettelijke bepalingen inzake verhaalprocedures. Art. 36 en 37 Artikel 36 beoogt de vervanging van bijlage 2, C, betreffende het model van aankondiging van gegunde opdracht. Dit model werd immers lichtjes aangepast op Europees niveau. Artikel 37 beoogt de invoeging van bijlage 9 betreffende het model van aankondiging in geval van vrijwillige transparantie ex ante. De punten m of l van bijlagen 2, c, en 9 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 dienen becommentarieerd te worden. De voormelde punten betreffen het geval waarin de opdracht niet valt onder het toepassingsveld van de richtlijn. Volgens de Europese Commissie houdt deze bepaling geen enkele verplichting in om de informatie opgenomen onder de punten m of l van de aankondigingen van gegunde opdracht bekend te maken, of zelfs de aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf bekend te maken. Het nagestreefde doel bestaat erin overeenkomstig de «beroepsrichtlijnen» toe te laten te zorgen voor de rechtszekerheid door te vermijden dat een gesloten opdracht het voorwerp kan uitmaken van een beroep tot onverbindendverklaring tijdens een termijn van zes maanden na de datum van de sluiting. De bekendmaking van een aankondiging van gegunde opdracht maakt het niet mogelijk om te ontsnappen aan een vordering tot onverbindendverklaring maar is nuttig om de termijn in te korten binnen dewelke een vordering kan worden ingesteld. Dankzij de bekendmaking van een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie ex ante kan de aanbestedende overheid zich beschermen tegen de zwaarste gevolgen die zouden voortvloeien uit een onverbindendverklaring van de overeenkomst. Art. 25 Cet article modifie l article 80 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d y reprendre, pour les marchés publics de services, les mesures d exécution de l article 65/29, deuxième phrase, de la loi. Il est renvoyé au commentaire de l article 9 du projet. Art. 26 Il est renvoyé au commentaire de l article 10 du projet Art. 27 Cet article contient un rappel, comme l article 23, 2, de la directive 2004/18/CE, selon lequel les spécifications techniques doivent permettre l accès égal aux soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l ouverture des marchés publics à la concurrence. Art. 28 Cet article adapte légèrement l article 110 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, en matière de contrôle des prix anormaux afin, comme dans l article 55, 3, de la directive 2004/18/CE, de préciser les modalités devérification lorsque le prix anormalement bas résulte de l obtention d une aide publique. Art. 29 Cet article apporte une modification terminologique au texte néerlandais, la notion de «begunstigde» remplaçant celle de «aannemer». Art. 30 Cet article abroge l alinéa 3del article 116, qui prévoit que le délai d engagement est prolongé de plein droit de la durée dudélai d attente visé àl article 21bis, 2, de la loi. Cette disposition est désormais sans objet, l article 21bis précité ayant été abrogé par la loi du 23 décembre 2009, tandis que l article 65/8, 2, de la loi règle dorénavant cette question. Art. 31 Les modifications apportées à l article 117 de l arrêté royal sont d ordre terminologique, tout au moins pour le texte néerlandais. En outre, l alinéa 2 de cette disposition met l accent sur le fait que lorsque la notification de l approbation de l offre a lieu par télécopieur ou par d autres moyens électroniques, la confirmation dans les cinq jours par lettre recommandée constitue une condition de validité de la notification. Art. 32 Les modifications apportées à l article 118 de l arrêté royal sont d ordre terminologique et concernent le texte néerlandais. Art. 33 Quelques corrections de forme et de terminologie sont apportées par cet article. Art. 34 Cet article introduit l avis en cas de transparence ex ante volontaire dans les dispositions consacrées à la concession de travaux publics. Art. 35 Cet article abroge plusieurs dispositions de l arrêté royal du 8 janvier La matière traitée dans les articles 136, 137 et 139 l est en effet désormais dans les nouvelles dispositions légales en matière de recours. Art. 36 et 37 L article 36 a pour objet de remplacer l annexe 2, C, relative au modèle d avis d attribution de marché. Cemodèle aeneffet été légèrement adapté au niveau européen. L article 37 a pour objet d introduire l annexe 9 relative au modèle d avis en cas de transparence ex ante volontaire. Les points m ou l des annexes 2, c, et 9 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 méritent un commentaire. Les points précités visent l hypothèse dans laquelle le marché ne relève pas du champ d application de la directive. Selon la Commission européenne, cette disposition n emporte aucune obligation de publier l information reprise sous les points m ou l des avis d attribution de marchés, voire de publier l avis de transparence ex ante volontaire. L objectif poursuivi est de permettre, en conformité avec les directives «recours», d assurer la sécurité juridique en évitant qu un marché conclu puisse faire l objet d un recours en déclaration d absence d effets pendant un délai de six mois après la date de sa conclusion. La publication de l avis d attribution de marché ne permettra pas d échapper à un recours en déclaration d absence d effets mais présentera l utilité de réduire le délai endéans lequel un recours pourra être introduit. La publication de l avis en cas de transparence ex ante volontaire permettra au pouvoir adjudicateur de se prémunir contre les conséquences les plus sévères qui résulteraient d une déclaration d absence d effets du contrat.

5 9244 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Hoofdstuk 3 is gewijd aan de wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 10 januari Art. 38 In artikel 1, 2, van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, komt de verwijzing naar richtlijn 2004/17/EG in de plaats van die naar richtlijn 93/38/EEG. Art. 39 en 40 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 41 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 5 van het ontwerp, gewijd aan de tweede daarin opgenomen wijziging. Art. 42 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 43 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 7 van het ontwerp. Art. 44 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 8 van het ontwerp. Art. 45 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 2 van het ontwerp omtrent de wijziging van de verwijzing naar de toepasselijke richtlijn. Art. 46 en 47 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 48 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 5 van het ontwerp, gewijd aan de tweede daarin opgenomen wijziging. Art. 49 en 50 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 51 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 2 van het ontwerp. Art. 52 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 53 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 5 van het ontwerp. Art. 54 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 4 van het ontwerp. Art. 55 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 8 van het ontwerp. Art. 56 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 27 van het ontwerp. Art. 57 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 28 van het ontwerp. Art. 58 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 29 van het ontwerp. Art. 59 Er wordt verwezen naar de eerste wijziging aangebracht door artikel 31 van het ontwerp. Art. 60 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 32 van het ontwerp. Art. 61 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 33 van het ontwerp. Art. 62 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 9 van het ontwerp. Art. 63 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 10 van het ontwerp. Art. 64 Dit artikel heft verschillende bepalingen op van het koninklijk besluit van 10 januari De in de artikelen 113 tot 116 bedoelde verificatieregeling werd immers geschrapt bij richtlijn 2007/66/EG. Hetzelfde geldt voor het in de artikelen 118 tot 121 bedoelde bemiddeling. Ten slotte komt de in artikel 123 behandelde materie voortaan aan bod in de nieuwe wettelijke bepalingen inzake verhaalprocedures. Le chapitre 3 est consacré aux modifications apportées à l arrêté royal du 10 janvier Art. 38 Dans l article 1 er, 2, de l arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des services postaux, la référence à la directive 2004/17/CE est substituée à celle de la directive 93/38/CEE. Art. 39 et 40 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 41 Il est renvoyé au commentaire de l article 5 du projet consacré àla deuxième modification y contenue. Art. 42 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 43 Il est renvoyé au commentaire de l article 7 du projet. Art. 44 Il est renvoyé au commentaire de l article 8 du projet. Art. 45 Il est renvoyé au commentaire de l article 2 du projet, portant sur la modification de la référence à la directive applicable. Art. 46 et 47 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 48 Il est renvoyé au commentaire de l article 5 du projet consacré àla deuxième modification y apportée. Art. 49 et 50 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 51 Il est renvoyé au commentaire de l article 2 du projet. Art. 52 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 53 Il est renvoyé au commentaire de l article 5 du projet. Art. 54 Il est renvoyé au commentaire de l article 4 du projet. Art. 55 Il est renvoyé au commentaire de l article 8 du projet. Art. 56 Il est renvoyé au commentaire de l article 27 du projet. Art. 57 Il est renvoyé au commentaire de l article 28 du projet. Art. 58 Il est renvoyé au commentaire de l article 29 du projet. Art. 59 Il est renvoyé à la première modification apportée par l article 31 du projet. Art. 60 Il est renvoyé au commentaire de l article 32 du projet. Art. 61 Il est renvoyé au commentaire de l article 33 du projet. Art. 62 Il est renvoyé au commentaire de l article 9 du projet. Art. 63 Il est renvoyé au commentaire de l article 10 du projet. Art. 64 Cet article abroge plusieurs dispositions de l arrêté royal du 10 janvier En effet, le mécanisme de l attestation, prévu aux articles 113 à 116, a été supprimé par la directive 2007/66/CE. Il en va de même pour la conciliation, prévue par les articles 118 à 121. Enfin, la matière traitée par l article 123 l est désormais dans les nouvelles dispositions légales en matière de recours.

6 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 9245 Hoofdstuk 4 is gewijd aan de wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 18 juni Art. 65 en 66 Er wordt verwezen naar de commentaar bij de artikelen 36 en 37 van het ontwerp. Art. 67 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 2 van het ontwerp omtrent de wijziging van de verwijzing naar de toepasselijke richtlijn. Art. 68 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 8 van het ontwerp. Art. 69 Dit artikel wijzigt artikel 16 van het koninklijk besluit van 18 juni 1996 om inzake het nazicht van de prijzen, daarin identieke bepalingen op te nemen als die van artikel 98 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996, zoals aangepast door dit ontwerp, en die voorvloeien uit artikel 57 van de richtlijn 2004/17/EG. Art. 70 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 27 van het ontwerp. Art. 71 Dit artikel brengt een verduidelijking aan op het vlak van de informatie die door de aanbestedende diensten moeten worden bewaard betreffende de uitzonderingen die gelden voor de diensten vermeld in bijlage 2, B, van de wet. Art. 72 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 10 van het ontwerp. Art. 73 Er wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 64 van het ontwerp. Art. 74 en 75 Er wordt verwezen naar de commentaar bij de artikelen 36 en 37 van het ontwerp. Art. 76 Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding van de wet van 23 december 2009, alsook van dit besluit. Art. 77 Dit artikel bepaalt dat de Eerste Minister is belast met de uitvoering van het besluit. Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Eerste Minister, Y. LETERME Le chapitre 4 est consacré aux modifications apportées à l arrêté royal du 18 juin Art. 65 et 66 Il est renvoyé au commentaire des articles 36 et 37 du projet. Art. 67 Il est renvoyé au commentaire de l article 2 du projet, portant sur la modification de la référence à la directive applicable. Art. 68 Il est renvoyé au commentaire de l article 8 du projet. Art. 69 Cet article modifie l article 16 de l arrêté royal du 18 juin 1996 afin d y introduire, en matière de contrôle des prix, des dispositions identiques à celles désormais prévues dans l article 98 de l arrêté royal du 10 janvier 1996, tel que modifié par ce projet, et issues de l article 57 de la directive 2004/17/CE. Art. 70 Il est renvoyé au commentaire de l article 27 du projet. Art. 71 Cet article apporte une précision quant aux informations à conserver par les entités adjudicatrices, relatives aux exceptions applicables aux services qui sont mentionnés à l annexe 2, B, de la loi. Art. 72 Il est renvoyé au commentaire de l article 10 du projet. Art. 73 Il est renvoyé au commentaire de l article 64 du projet. Art. 74 et 75 Il est renvoyé au commentaire des articles 36 et 37 du projet. Art. 76 Cet article fixe la date d entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2009, ainsi que du présent arrêté. Art. 77 Cet article précise que le Premier Ministre est chargé de l exécution de l arrêté. J ai l honneur d être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME Advies /1 van 19 januari 2010 van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling Wetgeving, eerste kamer, op 7 januari door de Eerste Minister verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit «tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten», heeft het volgende advies gegeven: Met toepassing van artikel 84, 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 1. Het om advies voorgelegde ontwerp strekt ertoe diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, te wijzigen. De ontworpen wijzigen strekken er vooreerst toe om in de betrokken koninklijke besluiten de maatregelen inzake informatie en motivering in te schrijven ter uitvoering van de wet van 23 december 2009 (1). Daarnaast worden in de betrokken koninklijke besluiten een aantal andere wijzigingen aangebracht waarvan de draagwijdte verscheiden is en wordt weergegeven in het verslag aan de Koning Rechtsgrond voor de ontworpen wijzigingen kan worden gevonden in de bepalingen van de wet van 24 december 1993 die worden vermeld in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp, met dien verstande dat moet worden gewezen op wat volgt Voor de artikelen 10, 18, 26, 34, 63 en 72 van het ontwerp biedt het bij de wet van 23 december 2009 ingevoegde artikel 65/18, eerste lid, 1/, van de wet van 24. december 1993, rechtsgrond. Die bepaling draagt de Koning op om het model vast te stellen van de erin vermelde aankondiging van vrijwillige transparantie ex ante. Avis /1 du 19 janvier 2010 de la section de législation du Conseil d Etat Le Conseil d Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 7 janvier 2010, d une demande d avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d arrêté royal «modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services», a donné l avis suivant: En application de l article 84, 3, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l auteur de l acte, le fondement juridique et l accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Les modifications en projet visent tout d abord à inscrire dans les arrêtés royaux concernés les mesures en matière d information et de motivation en exécution de la loi du 23 décembre 2009 (1). Le projet apporte en outre dans ces arrêtés royaux d autres modifications de portée diverse précisée dans le rapport au Roi Les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 mentionnées au premier alinéa dupréambule du projet, étant entendu qu il convient de signaler ce qui suit L article 65/18, alinéa 1 er, 1/, de la loi du 24 décembre 1993, inséré par la loi du 23 décembre 2009, procure un fondement juridique aux articles 10, 18, 26, 34, 63. et 72 du projet. Cette disposition charge le Roi de fixer le modèle de l avis de transparence ex ante volontaire qui y est mentionné.

7 9246 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2.3. De artikelen 9, 17, 25 en 62 van het ontwerp vinden rechtsgrond in artikel 65/29 van de wet van 24 december 1993, zoals die bepaling eveneens werd ingevoegd bij de wet van 23 december Het voornoemde artikel 65/29 verleent de Koning de bevoegdheid om voor opdrachten die de Europese drempels niet bereiken te voorzien in uitzonderingen inzake gemotiveerde beslissing, informatie en wachttermijn en dit voor bepaalde soorten opdrachten en voor opdrachten beneden bepaalde bedragen Artikel 76, 1/, van het ontwerp vindt rechtsgrond in artikel 7, eerste lid, van de wet van 23 december 2009, dat de Koning opdraagt om de datum van inwerkingtreding te bepalen van de betrokken wet. Onderzoek van de tekst Aanhef 1. Rekening houdend met hetgeen is opgemerkt inzake de rechtsgrond voor het ontwerp, schrijve men aan het einde van het eerste lid van de aanhef: «..., 59, 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 juni 1996, en 65/18 en 65/29, ingevoegd bij de wet van 23 december 2009;». 2. Onmiddellijk na het eerste lid van de aanhef moet een nieuw lid worden ingevoegd, luidende: «Gelet op de wet van 23 december 2009 tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 7, eerste lid;». 3. Volgens de richtlijnen inzake wetgevingstechniek is het niet zinvol om in de aanhef de artikelen te vermelden van de regeling die wordt gewijzigd (2). In het tweede tot het vierde lid van de aanhef van het ontwerp, zoals het om advies is voorgelegd, schrappe men derhalve de vermelding van de te wijzigen artikelen van de betrokken koninklijke besluiten Les articles 9, 17, 25 et 62 du projet trouvent leur fondement juridique dans l article 65/29 de la loi du 24 décembre 1993, telle que cette disposition a également été insérée par la loi du 23 décembre L article 65/29 précité accorde au Roi le pouvoir de prévoir, pour les marchés qui ne dépassent pas les seuils européens, des exceptions en matière de décision motivée, d information et de délai d attente, et ce pour certains types de marchés etdemarchés n atteignant pas certains montants L article 76, 1/, du projet tire son fondement juridique de l article 7, alinéa 1 er, de la loi du 23 décembre 2009 qui autorise le Roi àfixer la date d entrée en vigueur de la loi concernée. Examen du texte Préambule 1. Compte tenu de ce qui a été observé sur le fondement juridique du projet, on écrira à la fin du premier alinéa dupréambule: «... 59, 1 er, remplacé par l arrêté royal du 18 juin 1996, et 65/18 et 65/29, insérés par la loi du 23 décembre 2009;». 2. Immédiatement après le premier alinéa dupréambule, il conviendra d insérer un alinéa nouveau, rédigé comme suit: «Vu la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l article 7, alinéa 1 er ;». 3. Selon les règles de légistique, il n est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l acte que l on entend modifier (2). Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du préambule du projet, tel qu il a été soumis pour avis, on supprimera dès lors la mention des articles à modifier des arrêtés royaux concernés. Artikel 3. Ter wille van een zorgvuldige legistiek dient de te vervangen zinsnede correct te worden weergegeven. In de Nederlandse tekst van artikel 3 van het ontwerp dient derhalve te worden geschreven «... worden de woorden «werkzaamheden die voorkomen in klasse 50, groep 502 van de nomenclatuur bedoeld in» vervangen door de woorden...». De overige bepalingen van het ontwerp dienen, waar nodig, vanuit die optiek aan een bijkomend onderzoek te worden onderworpen. Zo worden bijvoorbeeld in artikel 22, 1/, van het ontwerp de woorden «69 tot 72» vervangen in plaats van de woorden «69 tot 73», en vangt de zinsnede die wordt vervangen onder artikel 67 van het ontwerp aan met het woord «voorzien» en niet met het woord «bepaald». Article 3. Dans un souci de bonne technique législative, le segment à remplacer doit être correctement reproduit. Dans le texte néerlandais de l article 3 du projet, il convient dès lors d écrire «... worden de woorden «werkzaamheden die voorkomen in klasse 50, groep 502 van de nomenclatuur bedoeld in» vervangen door de woorden...». Les autres dispositions du projet seront, si nécessaire, revues dans cette perspective. Ainsi, à l article 22, 1/, du projet, par exemple, il convient de remplacer les mots «69 à 72» et non les mots «69 à 73» et le segment qui est remplacé àl article 67 du projet doit commencer, dans le texte néerlandais, par le mot «voorzien» et non par «bepaald». Artikel 4. Artikel 4 van het ontwerp dient aan te vangen als volgt: «In artikel 12, vijfde lid, 3/, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij..., worden de woorden...». Article 4. L article 4 du projet doit commencer comme suit: «Dans l article 12, alinéa 5, 3/, du même arrêté, inséré par..., les mots...». Artikel 5. In artikel 14, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (3) komt geen verwijzing naar de artikelen «17 tot 20» van dat besluit voor. De wijzigingsbepaling van het voornoemde artikel 14, 2, onder artikel 5, 1/, van het ontwerp is derhalve zonder voorwerp. Article 5. L article 14, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 (3) ne contient pas de référence aux articles «17 à 20» de cet arrêté. La disposition modificative de l article 14, 2, susvisé, inscrite à l article 5, 1/, du projet, est dès lors sans objet. Artikel 6. In de inleidende zin van een wijzigingsbepaling dient melding te worden gemaakt van alle normatieve teksten die nog van kracht zijnde wijzigingen bevatten van de te wijzigen bepaling. Zo moet in de inleidende zin van artikel 6 van het ontwerp ook nog melding worden gemaakt van het wijzigende koninklijk besluit van 29 september Omdat de opsomming van wijzigende teksten in nog andere bepalingen van het ontwerp niet volledig of correct is (4), dan wel niet wordt vermeld (5), verdient het aanbeveling dat de stellers van het ontwerp dit laatste ook op dit punt aan een bijkomend onderzoek onderwerpen. De in dit advies vermelde onvolkomenheden op dat vlak gelden slechts bij wege van voorbeeld. Article 6. La phrase liminaire d une disposition modificative doit mentionner tous les textes normatifs qui contiennent des modifications encore en vigueur de la disposition à modifier. Ainsi, il y a lieu de faire également état de l arrêté royal modificatif du 29 septembre 2009 dans la phrase liminaire de l article 6 du projet. Dès lors que l énumération de textes modificatifs dans d autres dispositions du projet n est pas complète ou correcte (4), ou est omise (5), il est recommandé aux auteurs du projet de réexaminer également ce dernier sur ce point. Les lacunes mentionnées à cet égard dans le présent avis ne le sont qu à titre d exemple.