Inspectierapport Kindcentrum de Kloostertuin (BSO) Aletta Jacobsweg AM Assen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport Kindcentrum de Kloostertuin (BSO) Aletta Jacobsweg AM Assen"

Transcriptie

1 Inspectierapport Kindcentrum de Kloostertuin (BSO) Aletta Jacobsweg AM Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport:

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 4 Overzicht getoetste inspectie-items... 8 Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 12

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. De toezichthouder van de GGD heeft beoordeeld of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden binnen de eisen van de Wet kinderopvang. Omdat de buitenschoolse opvang gaat verhuizen, konden niet alle kwaliteitseisen worden beoordeeld. De oordelen zijn gebaseerd op: het gesprek met de locatiecoördinator op locatie; observatie op de locatie; documenten die voorafgaand aan de inspectie zijn opgevraagd en aan de toezichthouder zijn toegestuurd. Beschouwing Per 14 december 2018 heeft gemeente Assen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de aanvraag opgenomen voor registratie van buitenschoolse opvang (BSO) Kindcentrum de Kloostertuin. De BSO is momenteel gevestigd in een schoolgebouw in de wijk Kloosterveen, maar zal per 20 februari 2019 verhuizen naar een nabijgelegen nieuw gebouwd complex. In hetzelfde gebouw zal kinderdagverblijf (KDV) Kindcentrum de Kloostertuin zich vestigen. In opdracht van Gemeente Assen heeft de toezichthouder het onderzoek voor registratie uitgevoerd. Aangezien de houder reeds in exploitatie is en dit onderzoek een verhuizing betreft, richt dit onderzoek zich in overleg met de gemeente op specifieke domeinen. Uit de bij de aanvraag ingediende documenten en bij het inspectiebezoek op 14 januari 2019 blijkt voldoende, dat redelijkerwijs aan de wettelijke kwaliteitseisen voldaan zal gaan worden. Uit het onderzoek blijkt, dat de houder naar verwachting verantwoorde buitenschoolse opvang zal gaan aanbieden die zal bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Advies aan College van B&W Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 3 van 12

4 Observaties en bevindingen Registratie, wijzigingen en administratie Inleiding Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de registratie. Tijdens dit onderzoek is gecontroleerd of de houder zijn administratie overzichtelijk en inzichtelijk georganiseerd heeft. Registratie De houder heeft een aanvraag ingediend voor het registreren van de locatie. Op het moment van inspectie is de locatie nog niet in exploitatie. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. Gebruikte bronnen: aanvraagformulier exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang; observatie op locatie 4 van 12

5 Personeel en groepen Inleiding Onder de Wet kinderopvang gelden voorwaarden voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie. Daarnaast gelden eisen voor de opvang in groepen en het aantal beroepskrachten dat ingezet wordt op een groep kinderen. Binnen dit domein zijn zowel de houder en de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Verder is gecontroleerd hoe de houder de groepen in zal delen en hoe er aan de beroepskracht kind ratio (BKR) wordt voldaan. Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang Uit de steekproef, gedaan op 10 oktober 2018, en het daarbij behorende jaarlijkse onderzoek is gebleken dat de medewerkers in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag en zijn gekoppeld aan de houder in het Personenregister kinderopvang (PRK). Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen Uit de steekproef, gedaan op 10 oktober 2018, en het daarbij behorende jaarlijkse onderzoek is gebleken dat de medewerkers in het bezit zijn van een geldig diploma. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. Aantal beroepskrachten De locatiecoördinator beschrijft welke beroepskrachten ingezet worden op de groepen. De inzet van beroepskrachten geschiedt op dezelfde wijze als bij de huidige locatie. De locatiemanager heeft een basisrooster voor personeelsinzet toegestuurd en groepsagenda's waarin het aantal aanwezige kinderen vermeld staat. Op basis van dit personeelsrooster en de groepsagenda ziet de toezichthouder het als aannemelijk dat de houder ook na de verhuizing voldoet aan de beroepskracht-kindratio (BKR). Er wordt voldaan aan de getoetste eisen omtrent de beroepskracht- kind ratio. Stabiliteit van de opvang voor kinderen De opvang vindt plaats in basisgroepen. De locatiecoördinator vertelt tijdens de inspectie dat dezelfde indeling van groepen wordt aangehouden. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Westendorp) Presentielijsten Personeelsrooster steekproef VOG en diploma's ( ) 5 van 12

6 Veiligheid en gezondheid Inleiding Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving worden onder meer voorwaarden gesteld waaruit blijkt dat de houder moet zorgdragen voor kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Het gaat daarbij onder meer over het volgende onderwerp: de houder moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zo veel mogelijk waarborgt. Veiligheids- en gezondheidsbeleid Tijdens de inspectie is gekeken of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft gemaakt, waarin de risico's van de opvanglocatie inzichtelijk worden gemaakt. De houder heeft schriftelijk vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen op de huidige locatie met zich meebrengt. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is nog niet toegespitst op de nieuwe locatie en de locatiespecifieke risico's staan niet beschreven. De locatiecoördinator legt uit dat de beroepskrachten hier actief bij betrokken worden in een bijeenkomst die na de verhuizing zal plaats vinden. Na de verhuizing, wanneer de groepsruimtes volledig zijn ingericht en de beroepskrachten meer inzicht hebben in de risico's op locatie, kan het beleidsdocument geactualiseerd worden. Tijdens de jaarlijkse inspectie zal het veiligheids- en gezondheidsbeleid opnieuw worden getoetst. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Gebruikte bronnen: Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan veiligheid en gezondheid ckc drenthe kinderopvang 2018) Actieplan Veiligheid en Gezondheid de Kloostertuin 6 van 12

7 Accommodatie Inleiding Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting. Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de veiligheid, toegankelijkheid en inrichting van de ruimten. Eisen aan ruimtes De locatie zal gebruik gaan maken van de volgende ruimtes: - de groepsruimte waar de peuters 's ochtends worden opgevangen (56m2): hier zullen de jongste kinderen van 4 tot 6 jaar worden opgevangen. De locatiecoördinator vertelt dat de inrichting van de ruimte het meest zal aansluiten op de leeftijd van deze kinderen; - twee lokalen waar de basisschool gebruik van maakt (59m2); - de pantry tussen beide KDV lokalen (6m2); - het speellokaal (78m2 + 83m2); - de gang/ het leerplein (>100m2): de ruimte is ingericht met computers waar de kinderen gebruik van kunnen maken. De houder heeft een aanvraag gedaan voor registratie in het Landelijk register van 69 kindplaatsen. Er is voldoende ruimte voor 69 kindplaatsen. De kinderen kunnen gebruik maken van de buitenspeelruimte van de school. Er wordt voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot de binnen- en buitenspeelruimte. Gebruikte bronnen: Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Westendorp) Observaties Plattegrond 7 van 12

8 Overzicht getoetste inspectie-items Registratie, wijzigingen en administratie Registratie Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. (art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang. (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief hemzelf. (art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding. Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 Regeling Wet kinderopvang) 8 van 12

9 Aantal beroepskrachten De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken. Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) Stabiliteit van de opvang voor kinderen Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: - indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten; - indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep. De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) Veiligheid en gezondheid Veiligheids- en gezondheidsbeleid De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. (art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 9 van 12

10 Accommodatie Eisen aan ruimtes De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 10 van 12

11 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Kindcentrum de Kloostertuin Website : Vestigingsnummer KvK : Aantal kindplaatsen : 69 Gegevens houder Naam houder : Stichting CKC Drenthe Kinderopvang Adres houder : Postbus 167 Postcode en plaats : 9400AD Assen KvK nummer : Aansluiting geschillencommissie : Ja Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Drenthe Adres : Postbus 144 Postcode en plaats : 9400AC ASSEN Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : M. Dennert Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : Assen Adres : Postbus Postcode en plaats : 9400RA ASSEN Planning Datum inspectie : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststelling inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : van 12

12 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Wij onderschrijven graag de bevindingen van de inspecteur. CKC Drenthe Kinderopvang zal de opvang van de kinderen op deze locatie op professionele en plezierige wijze voortzetten. 12 van 12

Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (BSO) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen

Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (BSO) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (BSO) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 26-03-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr 3 2691 XD 's-gravenzande Registratienummer 808167686 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Club van Belle Fleur Etten-Leur (BSO) Markt CG Etten-Leur Registratienummer

Inspectierapport Club van Belle Fleur Etten-Leur (BSO) Markt CG Etten-Leur Registratienummer Inspectierapport Club van Belle Fleur Etten-Leur (BSO) Markt 98 4875CG Etten-Leur Registratienummer 175056225 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 19-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Het Erf (BSO) Hoogeveenseweg 43a 7933PE Pesse Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Het Erf (BSO) Hoogeveenseweg 43a 7933PE Pesse Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Het Erf (BSO) Hoogeveenseweg 43a 7933PE Pesse Registratienummer 228357123 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen Datum inspectie: 15-03-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat EE Voorburg Registratienummer

Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat EE Voorburg Registratienummer Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat 2 2275 EE Voorburg Registratienummer 336589694 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (BSO) van der Kest Wittensstr 3 2691 XD 's-gravenzande Registratienummer 808167686 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO IKC het Startblok (BSO) Klapstraat CH Westervoort Registratienummer

Inspectierapport BSO IKC het Startblok (BSO) Klapstraat CH Westervoort Registratienummer Inspectierapport BSO IKC het Startblok (BSO) Klapstraat 205 6931CH Westervoort Registratienummer 263677771 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Westervoort

Nadere informatie

Inspectierapport Olles Huis (KDV) Mozartlaan JK 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Olles Huis (KDV) Mozartlaan JK 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Olles Huis (KDV) Mozartlaan 189 2555JK 's-gravenhage Registratienummer 106377462 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 06-09-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport David Dak (BSO) Julialaantje TB Rijswijk Registratienummer

Inspectierapport David Dak (BSO) Julialaantje TB Rijswijk Registratienummer Inspectierapport David Dak (BSO) Julialaantje 24 2283 TB Rijswijk Registratienummer 126391336 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 18-01-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

GGD Inspectierapport. Admiraal Helfrichsingel. Buitenschoolse opvang

GGD Inspectierapport. Admiraal Helfrichsingel. Buitenschoolse opvang GGD Inspectierapport Admiraal Helfrichsingel Buitenschoolse opvang Inspectierapport Up Kinderopvang (BSO) Admiraal Helfrichsingel 20a 2287 BS Rijswijk Registratienummer 154567954 Toezichthouder: GGD Haaglanden

Nadere informatie

Inspectierapport KDV "de Seizoentjes" (KDV) Aprilstraat BL Almere Registratienummer

Inspectierapport KDV de Seizoentjes (KDV) Aprilstraat BL Almere Registratienummer Inspectierapport KDV "de Seizoentjes" (KDV) Aprilstraat 107 1335BL Almere Registratienummer 191260150 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 04-09-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De ZON!newijzer (BSO) Hoflaan CP Wateringen Registratienummer

Inspectierapport De ZON!newijzer (BSO) Hoflaan CP Wateringen Registratienummer Inspectierapport De ZON!newijzer (BSO) Hoflaan 1 2291 CP Wateringen Registratienummer 319895348 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie: 09-05-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport IKC Groene Ring Noord (BSO) Schoolstraat ZP Duiven Registratienummer

Inspectierapport IKC Groene Ring Noord (BSO) Schoolstraat ZP Duiven Registratienummer Inspectierapport IKC Groene Ring Noord (BSO) Schoolstraat 14 6921ZP Duiven Registratienummer 135895686 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Duiven

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (KDV) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (KDV) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum Pittelo (KDV) Amstelstraat 14B 9406 TH Assen Registratienummer 222000144 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 26-03-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Zo aan de Jan van Nassaustraat (BSO) Jan van Nassaustraat BS 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Zo aan de Jan van Nassaustraat (BSO) Jan van Nassaustraat BS 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Zo aan de Jan van Nassaustraat (BSO) Jan van Nassaustraat 115 2596 BS 's-gravenhage Registratienummer 269098768 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Dion Dak (BSO) Roemer Visscherstraat VG 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Dion Dak (BSO) Roemer Visscherstraat VG 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Dion Dak (BSO) Roemer Visscherstraat 110 2533VG 's-gravenhage Registratienummer 186126943 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 02-04-2019

Nadere informatie

Inspectierapport Zo in de Duinpan (BSO) Laan van Poot EA 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Zo in de Duinpan (BSO) Laan van Poot EA 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Zo in de Duinpan (BSO) Laan van Poot 93 2566EA 's-gravenhage Registratienummer 310550257 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 08-07-2019

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sara (KDV) Edisonstraat BD 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sara (KDV) Edisonstraat BD 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Sara (KDV) Edisonstraat 139 2561BD 's-gravenhage Registratienummer 159935465 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 06-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Zo aan de Van der Wyckstraat (BSO) Van der Wyckstraat XB 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Zo aan de Van der Wyckstraat (BSO) Van der Wyckstraat XB 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Zo aan de Van der Wyckstraat (BSO) Van der Wyckstraat 12 2593 XB 's-gravenhage Registratienummer 234005087 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Luuk Dak (BSO) Montessoristraat AC Voorburg Registratienummer

Inspectierapport Luuk Dak (BSO) Montessoristraat AC Voorburg Registratienummer Inspectierapport Luuk Dak (BSO) Montessoristraat 1 2273AC Voorburg Registratienummer 188516761 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie: 15-01-2019

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Fienelien Bezuidenhout B.V. (KDV) Bezuidenhoutseweg AE 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Fienelien Bezuidenhout B.V. (KDV) Bezuidenhoutseweg AE 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Fienelien Bezuidenhout B.V. (KDV) Bezuidenhoutseweg 125 2594 AE 's-gravenhage Registratienummer 227799227 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (BSO) Osloweg VJ 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (BSO) Osloweg VJ 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (BSO) Osloweg 11 2548VJ 's-gravenhage Registratienummer 225463921 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (KDV) Osloweg VJ 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (KDV) Osloweg VJ 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (KDV) Osloweg 11 2548 VJ 's-gravenhage Registratienummer 853446799 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport SNO Barneveld (BSO) Wethouder Rebellaan KA Barneveld Registratienummer

Inspectierapport SNO Barneveld (BSO) Wethouder Rebellaan KA Barneveld Registratienummer Inspectierapport SNO Barneveld (BSO) Wethouder Rebellaan 140 3771KA Barneveld Registratienummer 127832968 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Barneveld

Nadere informatie

Inspectierapport BuitenRijck (BSO) Metelerkampstraat WH Rijswijk Registratienummer

Inspectierapport BuitenRijck (BSO) Metelerkampstraat WH Rijswijk Registratienummer Inspectierapport BuitenRijck (BSO) Metelerkampstraat 105 2286 WH Rijswijk Registratienummer 389515085 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 10-05-2019 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Rakker-pret (BSO) Gansfortstraat 50

Inspectierapport BSO Rakker-pret (BSO) Gansfortstraat 50 Inspectierapport BSO Rakker-pret (BSO) Gansfortstraat 50 3961CR Wijk bij Duurstede Registratienummer 227803632 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Wijk bij Duurstede Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 6135ED Sittard Registratienummer 648441660 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Femke Dak Mgr. Bekkerslaan (BSO) Mgr Bekkerslaan 613b 2286 CZ Rijswijk Registratienummer

Inspectierapport Femke Dak Mgr. Bekkerslaan (BSO) Mgr Bekkerslaan 613b 2286 CZ Rijswijk Registratienummer Inspectierapport Femke Dak Mgr. Bekkerslaan (BSO) Mgr Bekkerslaan 613b 2286 CZ Rijswijk Registratienummer 218204280 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 25-05-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Frank Dak (BSO) Schelpkade KB 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Frank Dak (BSO) Schelpkade KB 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Frank Dak (BSO) Schelpkade 43 45 2514KB 's-gravenhage Registratienummer 960994105 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 11-06-2019 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest 2 9406HH Assen Registratienummer 179754051 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 30-10-2018 Type onderzoek : Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Voetstapjes (KDV) Den Helderstraat SB 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport De Voetstapjes (KDV) Den Helderstraat SB 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport De Voetstapjes (KDV) Den Helderstraat 13 2547 SB 's-gravenhage Registratienummer 121479778 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 06-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kids2Ellens (BSO) Eemstraat RD Haarlem Registratienummer

Inspectierapport Kids2Ellens (BSO) Eemstraat RD Haarlem Registratienummer Inspectierapport Kids2Ellens (BSO) Eemstraat 15 2025RD Haarlem Registratienummer 821481095 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 08-11-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Natureluur De Vlindertuin (BSO) Sint Antoniusstraat GB Heythuysen Registratienummer

Inspectierapport BSO Natureluur De Vlindertuin (BSO) Sint Antoniusstraat GB Heythuysen Registratienummer Inspectierapport BSO Natureluur De Vlindertuin (BSO) Sint Antoniusstraat 45 6093GB Heythuysen Registratienummer 866682764 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Leudal Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Happynest kinderopvang (KDV) Oranjeplein PW 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Happynest kinderopvang (KDV) Oranjeplein PW 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Happynest kinderopvang (KDV) Oranjeplein 143 2515 PW 's-gravenhage Registratienummer 136702466 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 06-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kreukelz BSO Lava (BSO) Lavadijk KZ Roosendaal

Inspectierapport Kreukelz BSO Lava (BSO) Lavadijk KZ Roosendaal Inspectierapport Kreukelz BSO Lava (BSO) Lavadijk 185 4706KZ Roosendaal Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 12-12-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Morgenster (BSO) Akelei KA Kampen Registratienummer

Inspectierapport BSO Morgenster (BSO) Akelei KA Kampen Registratienummer Inspectierapport BSO Morgenster (BSO) Akelei 3 8265KA Kampen Registratienummer 161196147 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 20-11-2018 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Flora (BSO) Baken RP Krimpen aan de Lek

Inspectierapport BSO Flora (BSO) Baken RP Krimpen aan de Lek Inspectierapport BSO Flora (BSO) Baken 19 2931RP Krimpen aan de Lek Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie: 18-10-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport BSO KIO (BSO) Wingerd SC Waddinxveen

Inspectierapport BSO KIO (BSO) Wingerd SC Waddinxveen Inspectierapport BSO KIO (BSO) Wingerd 45 2742SC Waddinxveen Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Waddinxveen Datum inspectie: 12-11-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Boefies (BSO) Claudius Civilisstraat AW Pannerden Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang De Boefies (BSO) Claudius Civilisstraat AW Pannerden Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang De Boefies (BSO) Claudius Civilisstraat 3 6911AW Pannerden Registratienummer 105069176 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Uniek (BSO) Orion 2A 2163AJ Lisse

Inspectierapport Uniek (BSO) Orion 2A 2163AJ Lisse Inspectierapport Uniek (BSO) Orion 2A 2163AJ Lisse Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie: 31-01-2019 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Buitengewoon (BSO) Wilgenhoek DG Valkenburg

Inspectierapport BSO Buitengewoon (BSO) Wilgenhoek DG Valkenburg Inspectierapport BSO Buitengewoon (BSO) Wilgenhoek 1 2235DG Valkenburg Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Katwijk Datum inspectie: 07-02-2019 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Quickers (BSO) Laan van Nieuw-Zuid SE Katwijk Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Quickers (BSO) Laan van Nieuw-Zuid SE Katwijk Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse Opvang De Quickers (BSO) Laan van Nieuw-Zuid 25 2225SE Katwijk Registratienummer 113984856 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Katwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Het Clubhuis (BSO) Weddeloop ST Voorschoten

Inspectierapport BSO Het Clubhuis (BSO) Weddeloop ST Voorschoten Inspectierapport BSO Het Clubhuis (BSO) Weddeloop 2 2253ST Voorschoten Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Voorschoten Datum inspectie: 12-11-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport SamSam (BSO) Hoeflaan 5a 4051EM Ochten Registratienummer

Inspectierapport SamSam (BSO) Hoeflaan 5a 4051EM Ochten Registratienummer Inspectierapport SamSam (BSO) Hoeflaan 5a 4051EM Ochten Registratienummer 392730832 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Neder-Betuwe Datum inspectie: 08-11-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Littlepeople (BSO) Wildheuvel CD Best

Inspectierapport Kinderopvang Littlepeople (BSO) Wildheuvel CD Best Inspectierapport Kinderopvang Littlepeople (BSO) Wildheuvel 15 5685CD Best Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Best Datum inspectie: 03-09-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport De Voetstapjes (KDV) Den Helderstraat SB 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport De Voetstapjes (KDV) Den Helderstraat SB 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport De Voetstapjes (KDV) Den Helderstraat 13 2547 SB 's-gravenhage Registratienummer 121479778 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 08-04-2019

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Klarinet (BSO) Händelstraat AG Lisse Registratienummer

Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Klarinet (BSO) Händelstraat AG Lisse Registratienummer Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Klarinet (BSO) Händelstraat 34 2162AG Lisse Registratienummer 207777500 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie: 09-04-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Het Startblok (KDV) Klapstraat CH Westervoort Registratienummer

Inspectierapport Het Startblok (KDV) Klapstraat CH Westervoort Registratienummer Inspectierapport Het Startblok (KDV) Klapstraat 205 6931CH Westervoort Registratienummer 902292213 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Westervoort

Nadere informatie

Inspectierapport Dagopvang en BSO Westvliet (KDV) Westvlietweg ED 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Dagopvang en BSO Westvliet (KDV) Westvlietweg ED 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Dagopvang en BSO Westvliet (KDV) Westvlietweg 55 2491 ED 's-gravenhage Registratienummer 316242330 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport de Vlinderboom Hillegom (BSO) Abellalaan TZ Hillegom

Inspectierapport de Vlinderboom Hillegom (BSO) Abellalaan TZ Hillegom Inspectierapport de Vlinderboom Hillegom (BSO) Abellalaan 74 2182TZ Hillegom Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Hillegom Datum inspectie: 05-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Zo aan de Riouwstraat (KDV) Riouwstraat HZ 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Zo aan de Riouwstraat (KDV) Riouwstraat HZ 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Zo aan de Riouwstraat (KDV) Riouwstraat 216 2585 HZ 's-gravenhage Registratienummer 175395512 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 11-06-2019

Nadere informatie

Inspectierapport Beach Kids (KDV) Vissershavenstraat DG 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Beach Kids (KDV) Vissershavenstraat DG 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Beach Kids (KDV) Vissershavenstraat 83 2583 DG 's-gravenhage Registratienummer 227168641 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 12-03-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Okido Kinderdagverblijf B.V. (BSO) Obrechtstraat AT Oss Registratienummer

Inspectierapport Okido Kinderdagverblijf B.V. (BSO) Obrechtstraat AT Oss Registratienummer Inspectierapport Okido Kinderdagverblijf B.V. (BSO) Obrechtstraat 1 5344AT Oss Registratienummer 290913603 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum inspectie: 14-08-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Frank Dak (KDV) Schelpkade KB 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Frank Dak (KDV) Schelpkade KB 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Frank Dak (KDV) Schelpkade 43 2514KB 's-gravenhage Registratienummer 375671808 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 11-06-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Talent (KDV) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer

Inspectierapport KDV Het Talent (KDV) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer Inspectierapport KDV Het Talent (KDV) Paganinistraat 1 6904EG Zevenaar Registratienummer 144491825 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Zevenaar

Nadere informatie

Inspectierapport True Colors KDV (KDV) Nieuwe Langendijk VL Delft

Inspectierapport True Colors KDV (KDV) Nieuwe Langendijk VL Delft Inspectierapport True Colors KDV (KDV) Nieuwe Langendijk 46 2611VL Delft Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 16-04-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (KDV) Osloweg VJ 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (KDV) Osloweg VJ 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang De Kleine Aapjes (KDV) Osloweg 11 2548 VJ 's-gravenhage Registratienummer 853446799 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Het Talent (BSO) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer

Inspectierapport BSO Het Talent (BSO) Paganinistraat EG Zevenaar Registratienummer Inspectierapport BSO Het Talent (BSO) Paganinistraat 1 6904EG Zevenaar Registratienummer 228681510 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Zevenaar

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO De Thuisclub (BSO) Achterstraat VM Bennekom Registratienummer

Inspectierapport Sport BSO De Thuisclub (BSO) Achterstraat VM Bennekom Registratienummer Inspectierapport Sport BSO De Thuisclub (BSO) Achterstraat 7 6721VM Bennekom Registratienummer 137314772 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Spoor-Straat (BSO) Spoorstraat TN Schoonhoven

Inspectierapport Villa Spoor-Straat (BSO) Spoorstraat TN Schoonhoven Inspectierapport Villa Spoor-Straat (BSO) Spoorstraat 9 2871TN Schoonhoven Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie: 14-09-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Teddy Kids RBW Station BSO (BSO) Rijnsburgerweg BA Leiden

Inspectierapport Teddy Kids RBW Station BSO (BSO) Rijnsburgerweg BA Leiden Inspectierapport Teddy Kids RBW Station BSO (BSO) Rijnsburgerweg 3 2334BA Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 08-02-2019 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Sport-BSO Valken (BSO) Duyfraklaan SL VALKENBURG ZH Registratienummer

Inspectierapport Sport-BSO Valken (BSO) Duyfraklaan SL VALKENBURG ZH Registratienummer Inspectierapport Sport-BSO Valken (BSO) Duyfraklaan 7 2235SL VALKENBURG ZH Registratienummer 210988253 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Katwijk Datum inspectie: 22-11-2018

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Lea Dasberg (BSO) Markolle PA Zutphen Registratienummer

Inspectierapport BSO Lea Dasberg (BSO) Markolle PA Zutphen Registratienummer Inspectierapport BSO Lea Dasberg (BSO) Markolle 5 7207 PA Zutphen Registratienummer 143611963 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Zutphen Datum inspectie: 09-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport BSO "De Kleine Horizon" (BSO) Mgr Bekkersstraat 1b 2223AP Katwijk Registratienummer

Inspectierapport BSO De Kleine Horizon (BSO) Mgr Bekkersstraat 1b 2223AP Katwijk Registratienummer Inspectierapport BSO "De Kleine Horizon" (BSO) Mgr Bekkersstraat 1b 2223AP Katwijk Registratienummer 848462841 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Katwijk Datum inspectie: 18-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer

Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest HH Assen Registratienummer Inspectierapport Pure-Kids (BSO) Reest 2 9406HH Assen Registratienummer 179754051 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 30-08-2018 Type onderzoek : Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Bommelerwaard (BSO) van Heemstraweg-west PZ Zaltbommel Registratienummer

Inspectierapport Sport BSO Bommelerwaard (BSO) van Heemstraweg-west PZ Zaltbommel Registratienummer Inspectierapport Sport BSO Bommelerwaard (BSO) van Heemstraweg-west 27 5301PZ Zaltbommel Registratienummer 322694097 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Zaltbommel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kids Pleasure (BSO) Tasmanweg PP Hoek van Holland Registratienummer

Inspectierapport Kids Pleasure (BSO) Tasmanweg PP Hoek van Holland Registratienummer Inspectierapport Kids Pleasure (BSO) Tasmanweg 180 3151PP Hoek van Holland Registratienummer 201351882 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 26-11-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Kakel-Bont (BSO) Merellaan AM Schoonhoven Registratienummer

Inspectierapport Villa Kakel-Bont (BSO) Merellaan AM Schoonhoven Registratienummer Inspectierapport Villa Kakel-Bont (BSO) Merellaan 3 2872AM Schoonhoven Registratienummer 225683908 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie: 10-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Small B.V., vestiging - FLuitschiplaan 16 (KDV) Fluitschiplaan ZB 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Small B.V., vestiging - FLuitschiplaan 16 (KDV) Fluitschiplaan ZB 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Small B.V., vestiging - FLuitschiplaan 16 (KDV) Fluitschiplaan 16 2496ZB 's-gravenhage Registratienummer 715354930 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Leistroom (KDV) Hoflaan TA Leiden

Inspectierapport Leistroom (KDV) Hoflaan TA Leiden Inspectierapport Leistroom (KDV) Hoflaan 78 2321TA Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 15-10-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Daan Dak (KDV) Lamgroen XE 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Daan Dak (KDV) Lamgroen XE 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Daan Dak (KDV) Lamgroen 18 2511XE 's-gravenhage Registratienummer 690626514 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 11-06-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Flamingo's (BSO) Hardenberg AM Finsterwolde Registratienummer

Inspectierapport De Flamingo's (BSO) Hardenberg AM Finsterwolde Registratienummer Inspectierapport De Flamingo's (BSO) Hardenberg 8 9684AM Finsterwolde Registratienummer 188228524 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 02-09-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Datum inspectie:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Inspectierapport Stichting Christelijk Kindcentra De Drieslag Prinses Amaliaschool (KDV) Nederwoudseweg 23a 3772TD Barneveld Registratienummer 321140254 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio

Nadere informatie

Inspectierapport BSO 't Kienderbenkske (BSO) Langstraat 6a 5851BE Afferden L Registratienummer

Inspectierapport BSO 't Kienderbenkske (BSO) Langstraat 6a 5851BE Afferden L Registratienummer Inspectierapport BSO 't Kienderbenkske (BSO) Langstraat 6a 5851BE Afferden L Registratienummer 292001083 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Bergen (L) Datum inspectie: 13-11-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Vlietkinderen Plons (KDV) Maanweg AA 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Vlietkinderen Plons (KDV) Maanweg AA 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Vlietkinderen Plons (KDV) Maanweg 20 2516 AA 's-gravenhage Registratienummer 268199826 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 23-08-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Silvester (KDV) Dudokpad CW Leiden

Inspectierapport Kinderdagverblijf Silvester (KDV) Dudokpad CW Leiden Inspectierapport Kinderdagverblijf Silvester (KDV) Dudokpad 1 2321CW Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 11-12-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport KDV 't Turrefke (KDV) Schoolstraat AG Westerbeek

Inspectierapport KDV 't Turrefke (KDV) Schoolstraat AG Westerbeek Inspectierapport KDV 't Turrefke (KDV) Schoolstraat 5 5843AG Westerbeek Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint Anthonis Datum inspectie: 01-02-2019 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Zuidwestertjes (KDV) Marterrade ME 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport De Zuidwestertjes (KDV) Marterrade ME 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport De Zuidwestertjes (KDV) Marterrade 312 2544ME 's-gravenhage Registratienummer 280578519 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 11-06-2019

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Klein Vliegdorp (BSO) Oude Tempellaan JA Soesterberg Registratienummer

Inspectierapport BSO Klein Vliegdorp (BSO) Oude Tempellaan JA Soesterberg Registratienummer Inspectierapport BSO Klein Vliegdorp (BSO) Oude Tempellaan 9 3769JA Soesterberg Registratienummer 727388149 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Soest Datum inspectie: 13-06-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (KDV) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer

Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (KDV) van der Kest Wittensstr XD 's-gravenzande Registratienummer Inspectierapport Van der Kest Wittensstraat (KDV) van der Kest Wittensstr 3 2691XD 's-gravenzande Registratienummer 754000965 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat 13 4735TA Zegge Registratienummer 189943841 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 15-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Kinderopvang BSO de Joseph (BSO) Achterweg GA Lisse Registratienummer

Inspectierapport SKOL Kinderopvang BSO de Joseph (BSO) Achterweg GA Lisse Registratienummer Inspectierapport SKOL Kinderopvang BSO de Joseph (BSO) Achterweg 3 2161GA Lisse Registratienummer 158263716 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie: 19-11-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Plateau kdv Het Schakelveld (KDV) Witterhoofdweg 1D 9405HX Assen Registratienummer

Inspectierapport Plateau kdv Het Schakelveld (KDV) Witterhoofdweg 1D 9405HX Assen Registratienummer Inspectierapport Plateau kdv Het Schakelveld (KDV) Witterhoofdweg 1D 9405HX Assen Registratienummer 679900731 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 07-02-2019 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Just Kiddies De Vlindertuin (BSO) Louise Hardenbergsingel BR Leiden Registratienummer

Inspectierapport Just Kiddies De Vlindertuin (BSO) Louise Hardenbergsingel BR Leiden Registratienummer Inspectierapport Just Kiddies De Vlindertuin (BSO) Louise Hardenbergsingel 2 2331BR Leiden Registratienummer 190066076 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Wee-Play Ursulinenhof (BSO) Harlindestraat DS Echt Registratienummer

Inspectierapport Wee-Play Ursulinenhof (BSO) Harlindestraat DS Echt Registratienummer Inspectierapport Wee-Play Ursulinenhof (BSO) Harlindestraat 10 6101DS Echt Registratienummer 292250630 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Echt-Susteren Datum inspectie: 26-09-2018

Nadere informatie

Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat GW Leiden Registratienummer

Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat GW Leiden Registratienummer Inspectierapport Kweenie (KDV) Trix Terwindtstraat 4 2331GW Leiden Registratienummer 182837051 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 07-09-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn BSO Thorbeckelaan (BSO) Thorbeckelaan DA Assen Registratienummer

Inspectierapport Doomijn BSO Thorbeckelaan (BSO) Thorbeckelaan DA Assen Registratienummer Inspectierapport Doomijn BSO Thorbeckelaan (BSO) Thorbeckelaan 231 9402DA Assen Registratienummer 930555995 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 06-11-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Pastoor Middelkoop (BSO) Meridiaan EK Klazienaveen

Inspectierapport BSO Pastoor Middelkoop (BSO) Meridiaan EK Klazienaveen Inspectierapport BSO Pastoor Middelkoop (BSO) Meridiaan 154 7891EK Klazienaveen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 26-04-2018 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Twenthe-plein GZ Almelo Registratienummer

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Twenthe-plein GZ Almelo Registratienummer Inspectierapport De Apenrots (BSO) Twenthe-plein 3 7607GZ Almelo Registratienummer 151151519 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 26-04-2019 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport Tin Tin (BSO) Dennendal LC Maassluis Registratienummer

Inspectierapport Tin Tin (BSO) Dennendal LC Maassluis Registratienummer Inspectierapport Tin Tin (BSO) Dennendal 147 3142LC Maassluis Registratienummer 310353993 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Maassluis Datum inspectie: 19-03-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Lisa Dak (KDV) Hyacinthweg RE 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Lisa Dak (KDV) Hyacinthweg RE 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Lisa Dak (KDV) Hyacinthweg 1 2565 RE 's-gravenhage Registratienummer 155262257 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 11-06-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Teddy Kids Lorentzkade BSO (BSO) Lorentzkade 15A 2313GB Leiden

Inspectierapport Teddy Kids Lorentzkade BSO (BSO) Lorentzkade 15A 2313GB Leiden Inspectierapport Teddy Kids Lorentzkade BSO (BSO) Lorentzkade 15A 2313GB Leiden Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 31-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterschool De Spiegel (KDV) Van de Spiegelstraat ES 's-gravenhage

Inspectierapport Peuterschool De Spiegel (KDV) Van de Spiegelstraat ES 's-gravenhage Inspectierapport Peuterschool De Spiegel (KDV) Van de Spiegelstraat 23 2518 ES 's-gravenhage Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 05-08-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Paddeltje (BSO) Loefzijde EA Groningen Registratienummer

Inspectierapport Paddeltje (BSO) Loefzijde EA Groningen Registratienummer Inspectierapport Paddeltje (BSO) Loefzijde 4 9733EA Groningen Registratienummer 180190568 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 03-12-2018 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport De Kokmeeuwen (BSO) Grintweg HL Winschoten Registratienummer

Inspectierapport De Kokmeeuwen (BSO) Grintweg HL Winschoten Registratienummer Inspectierapport De Kokmeeuwen (BSO) Grintweg 70 9675HL Winschoten Registratienummer 281476937 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie: 10-09-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Kinderopvang speelschool de Klarinet (KDV) Händelstraat AG Lisse Registratienummer

Inspectierapport SKOL Kinderopvang speelschool de Klarinet (KDV) Händelstraat AG Lisse Registratienummer Inspectierapport SKOL Kinderopvang speelschool de Klarinet (KDV) Händelstraat 34 2162AG Lisse Registratienummer 153989063 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Plons (KDV) Maanweg AA 's-gravenhage Registratienummer

Inspectierapport Plons (KDV) Maanweg AA 's-gravenhage Registratienummer Inspectierapport Plons (KDV) Maanweg 20 2516AA 's-gravenhage Registratienummer 268199826 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 11-06-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Sport Stars Noordwijk (BSO) Duinwetering HM Noordwijk Registratienummer

Inspectierapport SKOL Sport Stars Noordwijk (BSO) Duinwetering HM Noordwijk Registratienummer Inspectierapport SKOL Sport Stars Noordwijk (BSO) Duinwetering 105 2203HM Noordwijk Registratienummer 393785713 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport SportBSO in de Roos (BSO) Commandobaan CL Roosendaal

Inspectierapport SportBSO in de Roos (BSO) Commandobaan CL Roosendaal Inspectierapport SportBSO in de Roos (BSO) Commandobaan 6 4706CL Roosendaal Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Roosendaal Datum inspectie: 05-11-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Club van Belle Fleur Sonate (BSO) Hobodreef XB Etten-Leur

Inspectierapport Club van Belle Fleur Sonate (BSO) Hobodreef XB Etten-Leur Inspectierapport Club van Belle Fleur Sonate (BSO) Hobodreef 5 4876XB Etten-Leur Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 30-07-2018 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie