Artikel 1 : Internationaal kader

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 : Internationaal kader"

Transcriptie

1 Interuniversitaire overeenkomst tussen Université catholique de Louvain en Katholieke Universiteit Leuven, betreffende de organisatie van duale masterprogramma s van 120 ECTS credits voor opleidingen in de ingenieurswetenschappen Artikel 1 : Internationaal kader In het kader van het lidmaatschap van de Faculté des Sciences Appliquées van de Université catholique de Louvain (UCL) en van Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) van het CLUSTER-netwerk hebben beide besloten tot de organisatie van duale masterprogramma s in overeenstemming met de principes van de CLUSTER-diploma s. Artikel 2 : Wettelijk kader In overeenstemming met artikel 29, 2 van het decreet van 31 maart 2004 van de Communauté française de Belgique dat het hoger onderwijs bepaalt, zijn integratie in de Europese Hoger Onderwijs Ruimte bevordert en de universiteiten herfinancieert, In overeenstemming met de wettelijke teksten die het onderwijs van de Katholieke Universiteit Leuven regelen, komen de ondertekenende instellingen overeen om «Dual Master Programs» van 120 ECTS credits, in de ingenieurswetenschappen in te richten vanaf het academisch jaar Artikel 3 : Betrokken programma's De disciplines binnen de ingenieurswetenschappen waarvoor duale masterprogramma s zullen worden ingericht, worden nader bepaald in de aanhangsels van deze overeenkomst. De gedetailleerde programma's - zoals eensgezind uitgewerkt en goedgekeurd door de overheden van de ondertekenende instellingen, worden beschreven in de bijlagen van deze aanhangsels. Deze bijlagen en aanhangsels worden beschouwd als integraal deel uitmakend van deze overeenkomst. Artikel 4: Verdeling van kosten en inkomsten De ondertekenende instellingen streven naar een globaal evenwicht tussen beide partijen van de belasting die de inrichting van deze duale masterprogramma s met zich mee zal brengen, voor de duur van de overeenkomst. Elke instelling behoudt de inkomsten verkregen in overeenstemming met de toelating, inschrijving en diploma procedures die bepaald worden door haar subsidiërende overheid. Artikel 5 : Selectie, inschrijving en inschrijvingsgeld In de loop van het derde bachelorjaar zullen de studenten van UCL en KULeuven uitgenodigd worden om hun kandidatuur voor het programma in te dienen, in de instelling waar zij op dat ogenblik ingeschreven zijn. Voor beide masterjaren worden zij aan diezelfde instelling op de reguliere manier ingeschreven en betalen daar het gangbare inschrijvingsgeld. Daarenboven zullen zij ieder masterjaar aan de tweede instelling het inschrijvingsgeld op de rol betalen. Studenten die hun bachelor in geen van beide universiteiten hebben gevolgd, maar die er zich wel inschrijven voor de master, mogen deelnemen aan dit programma. Hun kandidatuur moet ten laatste op 15 oktober van het eerste masterjaar ingediend zijn. De selectie wordt door iedere instelling uitgevoerd in overeenstemming met de academische criteria, zoals deze bepaald worden door de specifieke programmacommissies beschreven in artikel 6. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.1

2 Artikel 6 : Instellingen en voorschriften Het programma wordt samen beheerd in overeenstemming met de wetten en de reglementen die van kracht zijn in beide instellingen. Een stuurgroep zal worden opgericht, samengesteld uit de decanen van beide faculteiten en twee personen door hen aangeduid, om te waken over een goed verloop van de overeenkomst. Voor elk specifiek programma, uitgewerkt in een aanhangsel van dit akkoord, zal een specifieke programmacommissie worden opgericht, bestaande uit minstens twee personen per instelling. De leden van de programmacommissies vertegenwoordigen de commissies die, aan de respectievelijke instelling, belast zijn met het beheer van de masterprogramma's. De stuurgroep en de specifieke programmacommissies zullen tenminste één keer per jaar vergaderen. Artikel 7 : Diploma In overeenstemming met de principes van de CLUSTER- masterdiploma s zal de student op het einde van de opleiding een diploma van beide partnerinstellingen krijgen, mits aan de bijzondere voorwaarden - bepaald in artikel 8 - is voldaan. Deze diploma's worden uitgereikt door iedere instelling volgens de gangbare regels en procedures. Op het diploma dat uitgereikt wordt door Université catholique de Louvain zal er een verwijzing opgenomen worden naar onderliggende samenwerkingsovereenkomst en zal het andere diploma, afgegeven in het kader van deze overeenkomst, vermeld worden. De minimale vermeldingen, zoals bepaald door de regering van de Communauté française de Belgique, zullen op het diploma vermeld zijn in het Frans. De titel toegekend door Katholieke Universiteit Leuven zal vermeld zijn in de oorspronkelijke taal. Op het diploma dat uitgereikt wordt door Katholieke Universiteit Leuven zal er geen verwijzing opgenomen worden naar onderliggende samenwerkingsovereenkomst. De minimale vermeldingen, zoals bepaald door de regering van de Vlaamse Gemeenschap van België, zullen op het diploma vermeld zijn in het Nederlands. De details van het programma afgelegd aan Université catholique de Louvain, zullen vermeld worden in het diplomasupplement. Artikel 8 : Bijzondere voorwaarden De specifieke programmacommissies (art. 5) keuren jaarlijks de individuele programma's van de studenten van beide instellingen goed. Het programma van de studenten bedraagt tenminste 120 ECTS credits, waarvan tenminste 50 ECTS credits aan iedere instelling worden behaald. Voor elke student, die deelneemt aan een duaal masterprogramma, zullen in de jury van de masterproef beide partnerinstellingen vertegenwoordigd worden minstens door één lid. Beide partnerinstellingen verbinden zich ertoe om jaarlijks de resultaten van de examens, die afgelegd werden aan die instelling, door te geven aan de partnerinstelling en de resultaten van de examens, die afgelegd werden aan de partnerinstelling volledig te erkennen. Nadat een student het volledige duale masterprogramma heeft doorlopen, zal gecontroleerd worden of deze daadwerkelijk aan de vereiste voorwaarden voldaan heeft om de titel te behalen. In overeenstemming met de regels die gelden aan beide partnerinstellingen zal door de examencommissie een graad van verdienste toegekend worden. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.2

3 Artikel 9 : Academische verantwoordelijken De academische verantwoordelijken van de overeenkomst in beide partnerinstellingen zijn, ex officio, de decanen van de Faculté des sciences appliquées van UCL en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van KULeuven. Artikel 10 : Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst wordt voor de vijf jaar afgesloten. Ze kan hernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van vijf academische jaren, na evaluatie door de academische overheden van ieder instelling. Hiervoor neemt de stuurgroep kennis van de verslagen van de specifieke programmacommissies, die belast zijn met de programma's beschreven in de aanhangsels van dit samenwerkingsakkoord. Elke instelling kan de overeenkomst beëindigen op voorwaarde dat dit gebeurt vóór de laatste dag van de maand december voorafgaand aan het academisch jaar voor hetwelk één van beide partijen afziet van haar deelname aan het programma. In geen geval zal de beëindiging van de overeenkomst ten nadele zijn van studenten betrokken in dit programma. Opgesteld te Louvain-la-Neuve en Leuven in vier oorspronkelijke exemplaren, waarvan twee in het Frans en twee in het Nederlands. Datum : Prof. Bernard Coulie Rector van L université catholique de Louvain Prof. Marc Vervenne Rector van de Katholieke universiteit Leuven Prof. Jean Didier Legat Decaan van de École Polytechnique de Louvain (UCL) Prof. Ludo Froyen Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KULeuven UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.3

4 Aanhangsel 1: Duaal masterprogramma voor Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées en Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken. In overeenstemming met het artikel 3 van de overeenkomst, ondertekend tussen Université catholique de Louvain en Katholieke Universiteit Leuven, betreffende de organisatie van «Dual Master Programs» van 120 ECTS credits voor opleidingen in de ingenieurswetenschappen, wordt besloten om een duaal masterprogramma van 120 credits in te richten. De titel van de opleiding is in het Frans «Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées» en in het Nederlands «Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken». Opgesteld te Louvain-la-Neuve en Leuven in vier oorspronkelijke exemplaren, waarvan twee in het Frans en twee in het Nederlands. Datum : Prof. Jean Didier Legat Decaan van de École Polytechnique de Louvain (UCL) Prof. Ludo Froyen Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van KULeuven. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.4

5 Bijlage aan aanhangsel nummer 1 van de interuniversitaire overeenkomst tussen Université catholique de Louvain en Katholieke Universiteit Leuven, betreffende de organisatie van dual masterprogramma s van 120 ECTS credits voor opleidingen in de ingenieurswetenschappen: «Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées» en «Master in de Ingenieurswetenschappen : Wiskundige Ingenieurstechnieken». 1. Programmacommissie De commissieleden van het specifieke programma voorzien in het artikel 6 van de overeenkomst zijn: - Prof. François Glineur (UCL) - Prof. Paul Van Dooren (UCL) - Prof. Dirk Roose (K.U.Leuven) - Prof. Joos Vandewalle (K.U.Leuven) 2. Gedetailleerd programma Door Université catholique de Louvain voorgestelde deel: De opleidingsonderdelen opgenomen in de opleiding Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées : zie de programmagids op Door Katholieke Universiteit Leuven voorgestelde deel: De opleidingsonderdelen opgenomen in de opleiding Master in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken : zie de programmagids op (faculteit ingenieurswetenschappen) 3. Bijzondere regels Toelatingsvoorwaarden Studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken aan K.U.Leuven of voor de opleiding Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées aan UCL worden toegelaten tot de het duaal Master-programma. Programma a) Kernopleiding : minimum 48 ECTS studiepunten De kernopleiding (minimum 48 studiepunten) van het programma wordt voor iedere student vastgelegd door de programmacommissie, rekening houdend met de vooropleiding van de student, met als doel dat de student voldoende kennis heeft van de onderwerpen die aan bod komen in de verplichte opleidingsonderdelen van de beide programma s ( Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken en Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées ). b) Masterproef en verwante activiteiten: ECTS studiepunten De omvang, het aantal ECTS studiepunten en de praktische organisatie van de masterproef wordt bepaald door de instelling waar de student het (grootste deel van) de masterproef afwerkt. Aan UCL geldt de masterproef voor 28 ECTS studiepunten; aan K.U.Leuven wordt de masterproef, die geldt voor 24 studiepunten, aangevuld met een andere activiteit, nl. H03E5A (Gevallenstudies : wiskundige ingenieurstechnieken, 3 ECTS studiepunten). In oveeenstemming met artikel 8 van de overeenkomst, zullen in de jury van de masterproef beide partnerinstellingen vertegenwoordigd worden minstens door één lid, en bij voorkeur zal de masterproef begeleid worden door promotoren uit beide instellingen. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.5

6 c) Keuzedeel profielen/options: 30 ECTS studiepunten De student kiest voor (minimum) 30 studiepunten opleidingsonderdelen uit de profielen in de opleiding Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken (industriële procescontrole, datamining, beeldverwerking, scientific computing en simulatie, cryptografie) de Cours et séminaires recommandés uit de options in de opleiding «Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées» (optimisation et recherche opérationnelle, automatique et systèmes dynamiques, mathématiques discrètes et informatique, modélisation et simulation des phénomènes physiques, économie et économétrie, mathématiques financières, statistiques, génie biomédical, gestion, création de petites et moyennes entreprises, traitement de l'information et du signal) d) Vrije keuze Het programma van de student wordt verder aangevuld tot minimum 120 studiepunten volgens de regels van beide programma s. 4. Varia Vier voorbeeldtrajecten, gebaseerd op de programmagids , zijn als hieronder toegevoegd: 1. student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure / mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL (UCL KUL UCL); 2. student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure / mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven (UCL UCL KUL); 3. student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven (KUL UCL KUL) 4. student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL (KUL KUL - UCL) Opgesteld te Louvain-la-Neuve en Leuven in vier oorspronkelijke exemplaren, waarvan twee in het Frans en twee in het Nederlands. Datum: Prof. François Glineur Vertegenwoordiger van de programmacommissie Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées, UCL. Prof. Dirk Roose Vertegenwoordiger van de Permanente Onderwijscommissie van Master in de Ingenieurswetenschappen : Wiskundige Ingenieurstechnieken, KULeuven. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.6

7 Aanvulling: Voorbeeldtrajecten KULeuven UCL KULeuven of UCL 1. UCL KUL UCL Code ECTS Vaknaam H01M8A 6 Systeemtheorie en regeltechniek H03D7A 6 Numerieke simulatie van differentiaalvergelijkingen H03D9A 6 Niet-lineaire systemen H03E1A 6 Systeemidentificatie en modellering H03E3A 6 Optimalisatie H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software INMA Théorie des matrices INMA Modélisation stochastique INMA Automatique : théorie et mise en œuvre INMA Travail de fin d'études 30 Keuzedeel profielen/options 11 Vrije keuze (student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure of mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL) 2. UCL UCL KUL Code ECTS Vaknaam INMA Automatique linéaire INMA Analyse numérique : approximation, interpolation, intégration INMA Modélisation et analyse des systèmes dynamiques INMA Théorie des matrices INMA Modélisation stochastique INMA Modèles et méthodes d'optimisation II INMA Identification des systèmes H03E8A 6 Computergestuurde regeltechniek H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software H03E5A 3 Gevallenstudies: wiskundige ingenieurstechnieken H03H9A 24 Masterproef 30 Keuzedeel profielen/options 16 Vrije keuze (student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure of mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven) UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.7

8 3. KUL UCL KUL Code ECTS Vaknaam INMA Automatique linéaire INMA Analyse numérique : approximation, interpolation, intégration INMA Modélisation et analyse des systèmes dynamiques INMA Théorie des matrices FSAB Mathématiques 3 INMA Modélisation stochastique INMA Modèles et méthodes d'optimisation II INMA Identification des systèmes H03E8A 6 Computergestuurde regeltechniek H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software H03E5A 3 Gevallenstudies: wiskundige ingenieurstechnieken H03H9A 24 Masterproef 30 Keuzedeel profielen/options 11 Vrije keuze (student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven) 4. KUL KUL UCL Code ECTS Vaknaam H03D7A 6 Numerieke simulatie van differentiaalvergelijkingen H03D9A 6 Niet-lineaire systemen H03E1A 6 Systeemidentificatie en modellering H03E3A 6 Optimalisatie H03E6A 6 Technische wiskunde H03E8A 6 Computergestuurde regeltechniek H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software INMA Théorie des matrices INMA Modélisation stochastique INMA Travail de fin d'études 30 Keuzedeel profielen/options 10 Vrije keuze (student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL) UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.8

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie