Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online 1. Definities 1.1 Gegevens: de gegevens die door de Klant worden geselecteerd om te worden bewaard. 1.2 Software: de Software (met inbegrip van de eventuele updates en de documentatie) beschreven in Bijlage 1, die Belgacom aan de Klant in sublicentie geeft. 2. Toepassingsgebied Deze Algemene Voorwaarden, de Bijlagen ervan en de Bestelbon (of desgevallend de elektronische bestelbon die beschikbaar is op het adres zijn enkel van toepassing op de levering door Belgacom van de dienst Business Backup Online (hierna de Dienst genoemd) aan de Klant. Het geheel van deze documenten zal hierna Contract worden genoemd. Door de Dienst te bestellen aanvaardt de Klant expliciet dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en doet hij afstand van zijn eigen algemene en specifieke voorwaarden, zelfs indien deze stipuleren dat zij alleen geldig zijn. 3. Beschrijving van de Dienst Belgacom verbindt zich ertoe aan de Klant de dienst Business Backup Online te leveren, waarmee de Klant dankzij de Software Gegevens kan backupen en toegang heeft tot een kopie van de Gegevens vanaf een beveiligde verwijderde site (Belgacom Netcenter), zoals uitvoeriger beschreven in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden. De Dienst omvat ook helpdeskondersteuning voor de eindgebruikers, zoals beschreven in artikel 8. Meer details over de Dienst Business Backup Online zijn ook beschikbaar op de site 4. Activering van de Dienst Na ontvangst van de bestelling van de Klant stuurt Belgacom de Klant in de daaropvolgende dagen een ter bevestiging van de bestelling. Deze bevestigings- vermeldt het internetadres waar de Software kan worden gedownload en de drie codes die de Klant nodig heeft om de Dienst te activeren. Om de Dienst te activeren, moet de Klant: - vooraf beschikken over een internetaansluiting van Belgacom of een andere toegangsleverancier; - naar het internetadres gaan dat Belgacom hem zal meedelen; - zich registreren met behulp van de registratiecode meegedeeld; - installeer de Software. 5. Duur en opzegging Dit Contract treedt in werking op de datum dat Belgacom de bestelling van de Klant aanvaardt, en dat voor onbepaalde duur. De Klant mag het Contract te allen tijde per aangetekende brief opzeggen, zonder boete en met een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen. Belgacom zal de Dienst deactiveren en de facturatie na het verstrijken van de termijn van 30 kalenderdagen stopzetten. Belgacom mag het Contract te allen tijde opzeggen met een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen, door de Klant daarvan in kennis te stellen via het middel van haar keuze, onder meer via . Iedere partij heeft onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de andere partij eveneens het recht het Contract te beëindigen in geval van aanhoudende en ernstige tekortkoming van de andere partij aan haar verplichtingen, indien deze andere partij 15 dagen na de ingebrekestelling per aangetekende brief volhardt in het niet naleven van haar verbintenis. In geval van een fout van de Klant, met name bij een inbreuk op de licentievoorwaarden (End User License Agreement - EULA) of in geval van handelingen van de Klant die een gevaar vormen voor de infrastructuur of de netwerken van Belgacom of in geval van faillissement of vereffening van de Klant zal het Contract evenwel onmiddellijk beëindigd worden, zonder afbreuk te doen aan het recht van Belgacom op schadevergoeding. 6. Rechten en verplichtingen van de Klant 6.1. De Klant verbindt zich ertoe de End User License Agreement (EULA) te respecteren overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de intellectuele eigendom (art. 6.12) en de Gebruikershandleiding, beschikbaar op De Klant dient Belgacom onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van elke verandering van een van de identificatieelementen, zoals zijn adres of zijn facturatieadres De Klant verbindt zich ertoe de Dienst te gebruiken met inachtneming van de in het Contract uiteengezette voorwaarden en verklaart de gebruiksvoorwaarden van toepassing op het internet te kennen en te aanvaarden De Klant verbindt zich ertoe zijn activeringscodes geheim en vertrouwelijk te houden.

2 6.5. De Dienst omvat niet de nodige internetaansluiting De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de snelle-installatiegids en de werking van de Dienst te kennen De Klant dient zijn firewall aan te passen om uitgaande TCP-poort te openen. Meer details zijn beschikbaar op Licenties, vergunningen en overeenkomsten 6.8. De Klant zal persoonlijk en op zijn eigen kosten verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en behouden van alle licenties, inschrijvingen, vergunningen of goedkeuringen die vereist zijn voor de uitvoering dit Contract. De Klant dient alle vereiste en relevante licenties en alle Onderhoudscontracten te behouden voor de volledige duur van het Contract. Intellectuele eigendom 6.9. Tegen betaling van het overeengekomen bedrag zal de Klant een sublicentie voor het gebruik van de Software (End User Licence Agreement) (EULA) krijgen De Klant mag de aanduidingen van intellectueel eigendom van de Software of van het materiaal van Belgacom of haar leveranciers geenszins verwijderen, wijzigen of verbergen Alle intellectuele-eigendomsrechten verbonden aan de Dienst zijn de exclusieve eigendom van Belgacom of haar leveranciers waar ook ter wereld. De Klant mag op geen enkel belang of eigendom aanspraak maken wat deze intellectuele-eigendomsrechten betreft. De Klant bevestigt hierbij dat hem geen enkele titel werd verleend op deze intellectueleeigendomsrechten en dat hij op geen andere rechten aanspraak kan maken dan die welke uitdrukkelijk worden vermeld in het Contract De Klant verbindt zich ertoe de Software niet te kopiëren, met uitzondering van een back-up, of te wijzigen en bovendien alle specifieke licentievoorwaarden na te leven die hem bij de installatie of het downloaden van de Software, waaronder de End User Licence Agreement (EULA), zullen worden meegedeeld. Van de Klant die beslist deze Software te gebruiken wordt aangenomen dat hij de specifieke licentievoorwaarden die er betrekking op hebben, heeft aanvaard De Klant zal al zijn rechten en titels met betrekking tot de Gegevens die op de servers van Belgacom worden gehost, behouden. Vervulling van de verplichtingen van de Klant Onverminderd haar recht het Contract op te zeggen in overeenstemming met artikel 5 heeft Belgacom het recht het Contract op te schorten, indien de Klant ernstig tekortkomt aan een van zijn verplichtingen krachtens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Onverminderd de andere rechten van Belgacom dient de Klant Belgacom te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip en zonder beperking van de redelijke advocatenhonoraria en kosten opgelopen door Belgacom ingevolge een inbreuk van de Klant op deze Algemene Voorwaarden. Handelsmerken Alle handelsmerken, dienstmerken, commerciële benamingen, logo's of andere woorden of symbolen die naar de Dienst of de commerciële activiteiten van Belgacom in het algemeen verwijzen (hierna de Merken ), zijn en blijven de exclusieve eigendom van Belgacom of haar leveranciers. De Klant mag geen enkele handeling stellen die deze eigendomsrechten in het gedrang brengt en zal geen enkel recht verwerven op de Merken, tenzij anders gestipuleerd in het Contract De Klant mag rechtstreeks noch onrechtstreeks een handelsmerk, dienstmerk, commerciële benaming of ander identiek of gelijkaardig intellectueel of commercieel recht laten registreren, dat/die verwarring zou stichten met de Merken of er een vertaling van zou zijn. 7. Prijs, facturatie en betaling 7.1. De prijs omvat de maandelijkse vergoeding voor de levering van de Dienst. Deze prijs wordt vermeld in de prijslijst van Belgacom die via en op de Bestelbon beschikbaar is. Deze bedragen zijn exclusief btw, andere taksen en kosten. Deze laatste zijn door de Klant verschuldigd en worden door Belgacom toegevoegd aan de facturen De door Belgacom aangerekende bedragen moeten worden betaald binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum, zoals vermeld op de factuur. De betalingen, die de referenties van de factuur moeten vermelden, mogen enkel worden uitgevoerd op het rekeningnummer aangeduid op de factuur Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die wordt berekend tegen de wettelijk rentevoet. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet vereffent binnen vijftien dagen na de verzending van een ingebrekestelling, zal Belgacom het recht hebben de uitvoering van het Contract op te schorten tot het ogenblik van de volledige betaling, of het Contract als ontbonden te beschouwen zonder andere ingebrekestelling en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. In beide gevallen zal Belgacom gerechtigd zijn van de Klant een schadevergoeding te eisen Alle klachten in verband met de aangerekende bedragen moeten Belgacom

3 binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum bereiken. In alle andere gevallen zal de factuur als onherroepelijk en definitief aanvaard worden beschouwd. 8. Helpdesk/Client Help Center Belgacom stelt de Klant van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 18 uur een helpdesk ter beschikking via: het gratis nummer (internationaal (betalend)). Belgacom dient de inspanningen die redelijkerwijs nodig zijn te leveren om de problemen van de Klant op te lossen. Het Client Help Center heeft de volgende verantwoordelijkheden: optreden als uniek aanspreekpunt voor het opstarten van het incident- en veranderingsbeheer; alle incidenten en alle aanvragen voor verandering registreren; instaan voor de dispatching van alle incidenten naar de technische experts van Belgacom; controleren of de aanvragen voor verandering onder dit Contract vallen en eventueel de veranderingsprocedure toepassen; is dat niet het geval, dan dient het Client Help Center de Klant daarover te informeren en hem te vragen contact op te nemen met zijn Belgacom Account Manager om na te gaan welke acties moeten worden ondernomen. Belgacom waarborgt dat de servers 24 uur per dag en 7 dagen per week worden bewaakt. Wanneer een incident (of een nietbeschikbaarheid) wordt gedetecteerd, wordt automatisch een interventie gelanceerd. 9. Aansprakelijkheid en waarborgen 9.1. Belgacom zal het Contract te goeder trouw en volgens de regels van de kunst uitvoeren en waarborgt dat haar personeel over de vereiste competenties beschikt om het Contract op professionele wijze uit te voeren. Belgacom dient alle redelijke inspanningen te leveren om de goede kwaliteit van de Dienst te waarborgen en eventuele defecten zo snel mogelijk te herstellen (met uitsluiting van connectieproblemen met het internet) Belgacom geeft geen waarborgen wat de werking van de Software betreft en wijst alle verantwoordelijkheid af in het kader van het gebruik en de inhoud ervan Belgacom geeft bovendien geen waarborgen wat de foutloze en ononderbroken werking van de Dienst betreft en geeft geen waarborg tegen eventueel misbruik op het internet Belgacom behoudt zich het recht voor de Dienst volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor onderhouds- of verbeteringswerken. Belgacom dient ervoor te zorgen dat de duur ervan wordt beperkt tot het strikte minimum dat nodig is voor het uitvoeren van de werken. 9.5 Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waardeverminderingen, beschadigingen, vergissingen of weglatingen, onderbrekingen, gebreken, diefstallen en vernielingen die door een derde aan het informaticasysteem van de Klant worden toegebracht Ingeval tegen de Klant een gerechtelijke procedure wordt ingespannen met betrekking tot een intellectueel recht verbonden aan de uitvoering van het Contract, dient de Klant Belgacom daar onverwijld van in kennis te stellen en Belgacom toe te laten zich op haar eigen kosten te verdedigen. Belgacom dient de Klant te vrijwaren tegen alle schade en kosten die worden toegekend na afloop van de gerechtelijke procedure, op voorwaarde dat Belgacom als enige controle heeft over de procedure, dat de Klant zijn volledige medewerking verleent en dat de Klant geen enkele actie onderneemt die de positie van Belgacom op enigerlei wijze in gevaar kan brengen of verzwakken Wanneer de Dienst het voorwerp wordt of dreigt te worden van een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op de intellectueleeigendomsrechten, heeft Belgacom het recht: - de Klant toe te staan de Dienst te blijven gebruiken; - en gelijkaardige software ter beschikking te stellen of de Dienst te wijzigen om een einde te maken aan een inbreuk, en dat zonder substantieel verlies van functies of diensten; - als geen van voormelde oplossingen mogelijk is, het Contract te beëindigen en de Klant de kosten met betrekking tot de Diensten terug te betalen Artikel 9.7. is niet van toepassing op de inbreuken die toe te schrijven zijn aan de wijzigingen die aan de Dienst worden aangebracht door andere partijen dan Belgacom, noch op inbreuken voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst in combinatie met andere intellectuele-eigendomsrechten, andere software of materiaal, wanneer dit gebruik aanleiding geeft tot een klacht Artikelen 9.6, 9.7 en 9.8 bepalen de enige verplichtingen uit hoofde van Belgacom betreffende de klachten van derden die gebaseerd zijn op intellectueleeigendomsrechten van derden Niettegenstaande voormelde bepalingen is de aansprakelijkheid van Belgacom in het kader van dit Contract beperkt tot Deze beperking is niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel en overlijden.

4 9.11. Belgacom is in geen geval aansprakelijk tegenover de Klant of een derde voor onvoorziene of indirecte schade, met inbegrip van inzonderheid derving of verlies van inkomsten, commercieel of financieel verlies, verlies van klanten, verlies van informatie, gegevens of programma s De waarborgen van dit artikel gelden enkel indien de Klant Belgacom binnen tien kalenderdagen volgend op de gebeurtenis in kennis heeft gesteld van de aansprakelijkheidsgronden. 10. Vertrouwelijkheid Alle informatie die tussen de Partijen wordt uitgewisseld in het kader van het Contract ( Vertrouwelijke Informatie ), zal worden beschouwd als toebehorend aan de Partij die de informatie meedeelt en als geheim en vertrouwelijk. Alle informatie van gelijk welk type (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, enz.) met betrekking tot de Partijen, hun huidige of toekomstige producten en diensten, hun leveranciers, klanten, werknemers, moeder- of dochterbedrijven moet worden beschouwd als vertrouwelijk De Vertrouwelijke Informatie blijft eigendom van de Partij die ze meedeelt. Het meedelen van Vertrouwelijke Informatie houdt geen overdracht of toekenning in van een licentierecht, een industrieeleigendomsrecht, of een ander intellectueel of industrieel recht De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de Vertrouwelijke Informatie of voor het gebruik ervan door de andere Partij Indien de ontvangende Partij in het kader van een gerechtelijke procedure wettelijk verplicht is de Vertrouwelijke Informatie geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, moet ze de openbaarmakende Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, zodat deze laatste een beschermende maatregel kan vragen of kan afzien van de naleving van de vertrouwelijkheidsverplichting. De ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie in ieder geval slechts openbaar maken indien ze daartoe wettelijk verplicht wordt en ze dient alle nodige voorzorgen te nemen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie in alle vertrouwelijkheid wordt behandeld Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft tot vijf jaar na het einde van het Contract van kracht. 11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens met betrekking tot de Klant worden opgenomen in de databanken van Belgacom, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel met het oog op: - het klantenbeheer (bijvoorbeeld de uitgave, de inning en de controle van de facturen, bij briefwisseling in het kader van de contractuele relatie of in geval van geschillen); - de uitvoering van marktonderzoeken; - de uitvoering van dit Contract. Door middel van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan de klantendienst van Belgacom kan de Klant die zijn identiteit bewijst van Belgacom de mededeling verkrijgen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en, desgevallend, de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. 12. Wijziging van het Contract Belgacom mag te allen tijde de commercialisering van de Dienst stopzetten, de technische kenmerken van de Dienst of deze Algemene Voorwaarden wijzigen en de Klant daarvan via het middel van haar keuze in kennis stellen, inzonderheid via een naar het door de Klant opgegeven adres of via een bericht op In geval van wijziging dient Belgacom erop toe te zien dat het niveau van de Dienst niet daalt. Belgacom verbindt zich ertoe de Klant van een dergelijke wijziging op de hoogte te brengen ten minste 1 maand (kalenderdagen) voor de inwerkingtreding ervan. De Klant heeft deze termijn van 1 maand (kalenderdagen) om de nieuwe voorwaarden te aanvaarden of te verwerpen. Indien de Klant niet reageert, wordt ervan uitgegaan dat hij de wijzigingen aanvaardt. Indien hij de wijzigingen binnen voornoemde termijn schriftelijk verwerpt, zal het Contract zonder boete ten laste van de Klant worden opgezegd. 13. Varia Indien een of meer bepalingen van het Contract nietig, ongeldig of niet-toepasbaar worden verklaard, blijven de andere bepalingen geldig. De Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om de nietig of niettoepasbaar verklaarde bepaling te vervangen door een bepaling die de economische doelstelling van de nietig en niet-toepasbaar verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert De Partijen komen overeen dat, om geldig te zijn, iedere onderlinge mededeling naar de adressen vermeld op de Bestelbon moet worden gestuurd, behoudens schriftelijk meegedeelde adreswijziging door een van de Partijen De Partijen komen overeen dat de informatie inzake de mededelingen, contracten en betalingen die door de Partijen worden geregistreerd op een duurzame en nietwijzigbare drager, bewijskracht hebben tot bewijs van het tegendeel.

5 13.4. De Klant is niet gemachtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgacom. Belgacom mag haar verplichtingen laten uitvoeren door een onderaannemer of haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant Iedere wijziging die aan de Overeenkomst wordt aangebracht, zal het voorwerp uitmaken van een door alle Partijen ondertekend aanhangsel Deze Algemene Voorwaarden zijn een wezenlijk deel van het Contract dat ter zake tussen de Partijen wordt gesloten en legt hun respectieve verplichtingen vast. Het Contract treedt in de plaats van en heeft voorrang op alle andere verbintenissen, akkoorden, onderhandelingen en voorstellen die vroeger tussen de Partijen werden aangegaan De niet-uitoefening door een van de Partijen van haar rechten impliceert geenszins een afstand van deze rechten Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

6 Bijlage 1 Beschrijving van de Dienst Belgacom Business Backup Online 1. De oplossing Business Backup Online De Belgacom Business Backup Online-oplossing is een beveiligde onlinedienst waarmee u de kritieke gegevens op uw pc (desktop of draagbare pc) kunt backupen om ze in geval van nood weer te kunnen ophalen. De gegevens worden geback-upt, terug opgehaald en hersteld via een beveiligde transmissie over het internet naar de servercentra van Belgacom (Belgacom Netcenter), die de klok rond en van gelijk waar door de gebruikers toegankelijk zijn. 1.1 Back-up en herstelling De gebruiker zich registreert en downloadt het programma op de link meegedeeld door Belgacom en: a) installeert het op zijn pc. Hij kan de backup manueel starten of zijn pc zo configureren dat de back-up op een welbepaald ogenblik automatisch gelanceerd wordt; b) het programma scant de harde schijf van de pc en bepaalt welke gegevens naar het Belgacom Data Center moeten worden gestuurd; c) de gegevens worden gecomprimeerd en versleuteld voor ze naar de gedupliceerde datacentra worden gestuurd via een door Belgacom of een andere toegangsleverancier geleverde internetverbinding; d) kan een historisch overzicht van de sessie bekijken; e) bij een herstelling ontvangt de applicatie de bewaarde bestanden en ontcijfert en decomprimeert ze; f) de gegevens kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geback-upt en weer opgehaald; g) kan de optie MyRoam activeren waarmee hij via de beveiligde MyRoam-website, gelijk waar en gelijk wanneer toegang heeft tot zijn bewaarde gegevens. h) Gelieve eraan te denken dat de eerste back-up verschillende uren kan duren en het dus aangeraden is deze s nachts of tijdens het weekend te doen. worden gewist na de annulering van de account: 60 dagen. b) Aantal dagen dat een dossier wordt bewaard nadat het van de pc van de account werd verwijderd: 60 dagen. c) Aantal dagen dat een dossier na zijn uitsluiting van de back-upreeks op de back-up-pc wordt bewaard: 60 dagen. d) De oude versies van de bestanden (buiten de recentste versie) zullen worden afgeschaft als ze meer dan 60 dagen oud zijn of als er meer dan 5 recentere versies bestaan. 1.3 Minimumconfiguratie De Klant dient zijn firewall aan te passen door uitgaande TCP-poort te openen. Pc-vereisten: Processor: Microsoft Windows 2000 Professional: 133MHz of hoger Microsoft Windows XP Home Edition of Windows XP Professional: 233MHz of hoger, 300 MHz of hoger aanbevolen. Microsoft Windows Vista Operating System: 32-bit processor, 800 MHz of hoger, 1 GHz of hoger aanbevolen. Geheugen: 512 MB RAM voor Windows 2000 Professional, XP of Vista. 1 GB of hoger aanbevolen. Operating System : Windows XP Home Edition, Windows XP Home Edition met Service Pack 1, of Windows XP Home Edition met Service Pack 2. Windows XP Professional, Windows XP Professional met Service Pack 1, of Windows XP Professional met Service Pack 2. Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise Web Browser: Internet Explorer 6.0 of recenter 1.2 Bewaren van de gegevens De gegevens van elke gebruiker zullen worden bewaard in het datacentrum volgens de onderstaande regels: a) Aantal dagen voor de back-upgegevens

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign Algemene voorwaarden Leadline Webdesign 1. Definities 1. Leadline Webdesign, hierna te noemen Leadline: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01)

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1. Toepassingsgebied Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1.1. Volgende voorwaarden (hierna genoemd Algemene voorwaarden ) zijn zowel van toepassing op de verkoopovereenkomsten als op de aannemingsovereenkomsten

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1)

Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1) Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie Bijlage 1) Gelieve dit document terug te faxen naar 02 / 205 91 31 of naar uw gebruikelijke contactpersoon binnen Proximus:

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene LicentieVoorwaarden SoftN

Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Artikel 1: Definities 1.1 Leverancier: De naamloze vennootschap Rhea, met maatschappelijke zetel te, Veldkant 33a, ondernemingsnummer 0474.703.647, B.T.W. BE 0474.703.647;

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Aanstelling

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Aanstelling Algemene voorwaarden SwingGroup exploiteert het concept SwingGift waarbij particulieren via internet één of meerdere waardevolle cadeaubonnen kunnen uitkiezen om aan vrienden en familie te schenken. Ook

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234578 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Gebruiksvoorwaarden Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voorwaarden voor het gebruik van deze website DFT Modulco bvba (verder genoemd Modulco) kent het nodige belang toe aan de bescherming

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

WPAbonnement.nl h.o.d.n. OIDUTS, Nood Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven. KvK nummer

WPAbonnement.nl h.o.d.n. OIDUTS, Nood Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven. KvK nummer Algemene voorwaarden WPAbonnement.nl h.o.d.n. OIDUTS, Nood Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven. KvK nummer 65996550. Laatst gewijzigd op 29-09-2016. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Gebruikslicentievoorwaarden First

Gebruikslicentievoorwaarden First Gebruikslicentievoorwaarden First 1. Definities Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 1.1. Jaarrekeningenpakket First: een softwarepakket voor het opstellen van jaarrekeningen,

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/softwareresellingovereenkomst/

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden 1. DEFINITIES Tuts Bart: Tuts Bart is een eenmanszaak, opgericht door Bart Tuts volgens de Belgische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas.

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA.

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging Algemene voorwaarden van de maatschap Zeeuwse Mantelzorgmakelaars, Lindemansweg 14, 4474NJ Kattendijke, vertegenwoordigd door Hellen Slager, Jolanda Bogaert en Ilona Vermare. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie