Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van toepassing op de dienst Belgacom Business Backup Online 1. Definities 1.1 Gegevens: de gegevens die door de Klant worden geselecteerd om te worden bewaard. 1.2 Software: de Software (met inbegrip van de eventuele updates en de documentatie) beschreven in Bijlage 1, die Belgacom aan de Klant in sublicentie geeft. 2. Toepassingsgebied Deze Algemene Voorwaarden, de Bijlagen ervan en de Bestelbon (of desgevallend de elektronische bestelbon die beschikbaar is op het adres zijn enkel van toepassing op de levering door Belgacom van de dienst Business Backup Online (hierna de Dienst genoemd) aan de Klant. Het geheel van deze documenten zal hierna Contract worden genoemd. Door de Dienst te bestellen aanvaardt de Klant expliciet dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en doet hij afstand van zijn eigen algemene en specifieke voorwaarden, zelfs indien deze stipuleren dat zij alleen geldig zijn. 3. Beschrijving van de Dienst Belgacom verbindt zich ertoe aan de Klant de dienst Business Backup Online te leveren, waarmee de Klant dankzij de Software Gegevens kan backupen en toegang heeft tot een kopie van de Gegevens vanaf een beveiligde verwijderde site (Belgacom Netcenter), zoals uitvoeriger beschreven in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden. De Dienst omvat ook helpdeskondersteuning voor de eindgebruikers, zoals beschreven in artikel 8. Meer details over de Dienst Business Backup Online zijn ook beschikbaar op de site 4. Activering van de Dienst Na ontvangst van de bestelling van de Klant stuurt Belgacom de Klant in de daaropvolgende dagen een ter bevestiging van de bestelling. Deze bevestigings- vermeldt het internetadres waar de Software kan worden gedownload en de drie codes die de Klant nodig heeft om de Dienst te activeren. Om de Dienst te activeren, moet de Klant: - vooraf beschikken over een internetaansluiting van Belgacom of een andere toegangsleverancier; - naar het internetadres gaan dat Belgacom hem zal meedelen; - zich registreren met behulp van de registratiecode meegedeeld; - installeer de Software. 5. Duur en opzegging Dit Contract treedt in werking op de datum dat Belgacom de bestelling van de Klant aanvaardt, en dat voor onbepaalde duur. De Klant mag het Contract te allen tijde per aangetekende brief opzeggen, zonder boete en met een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen. Belgacom zal de Dienst deactiveren en de facturatie na het verstrijken van de termijn van 30 kalenderdagen stopzetten. Belgacom mag het Contract te allen tijde opzeggen met een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen, door de Klant daarvan in kennis te stellen via het middel van haar keuze, onder meer via . Iedere partij heeft onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de andere partij eveneens het recht het Contract te beëindigen in geval van aanhoudende en ernstige tekortkoming van de andere partij aan haar verplichtingen, indien deze andere partij 15 dagen na de ingebrekestelling per aangetekende brief volhardt in het niet naleven van haar verbintenis. In geval van een fout van de Klant, met name bij een inbreuk op de licentievoorwaarden (End User License Agreement - EULA) of in geval van handelingen van de Klant die een gevaar vormen voor de infrastructuur of de netwerken van Belgacom of in geval van faillissement of vereffening van de Klant zal het Contract evenwel onmiddellijk beëindigd worden, zonder afbreuk te doen aan het recht van Belgacom op schadevergoeding. 6. Rechten en verplichtingen van de Klant 6.1. De Klant verbindt zich ertoe de End User License Agreement (EULA) te respecteren overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de intellectuele eigendom (art. 6.12) en de Gebruikershandleiding, beschikbaar op De Klant dient Belgacom onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van elke verandering van een van de identificatieelementen, zoals zijn adres of zijn facturatieadres De Klant verbindt zich ertoe de Dienst te gebruiken met inachtneming van de in het Contract uiteengezette voorwaarden en verklaart de gebruiksvoorwaarden van toepassing op het internet te kennen en te aanvaarden De Klant verbindt zich ertoe zijn activeringscodes geheim en vertrouwelijk te houden.

2 6.5. De Dienst omvat niet de nodige internetaansluiting De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de snelle-installatiegids en de werking van de Dienst te kennen De Klant dient zijn firewall aan te passen om uitgaande TCP-poort te openen. Meer details zijn beschikbaar op Licenties, vergunningen en overeenkomsten 6.8. De Klant zal persoonlijk en op zijn eigen kosten verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en behouden van alle licenties, inschrijvingen, vergunningen of goedkeuringen die vereist zijn voor de uitvoering dit Contract. De Klant dient alle vereiste en relevante licenties en alle Onderhoudscontracten te behouden voor de volledige duur van het Contract. Intellectuele eigendom 6.9. Tegen betaling van het overeengekomen bedrag zal de Klant een sublicentie voor het gebruik van de Software (End User Licence Agreement) (EULA) krijgen De Klant mag de aanduidingen van intellectueel eigendom van de Software of van het materiaal van Belgacom of haar leveranciers geenszins verwijderen, wijzigen of verbergen Alle intellectuele-eigendomsrechten verbonden aan de Dienst zijn de exclusieve eigendom van Belgacom of haar leveranciers waar ook ter wereld. De Klant mag op geen enkel belang of eigendom aanspraak maken wat deze intellectuele-eigendomsrechten betreft. De Klant bevestigt hierbij dat hem geen enkele titel werd verleend op deze intellectueleeigendomsrechten en dat hij op geen andere rechten aanspraak kan maken dan die welke uitdrukkelijk worden vermeld in het Contract De Klant verbindt zich ertoe de Software niet te kopiëren, met uitzondering van een back-up, of te wijzigen en bovendien alle specifieke licentievoorwaarden na te leven die hem bij de installatie of het downloaden van de Software, waaronder de End User Licence Agreement (EULA), zullen worden meegedeeld. Van de Klant die beslist deze Software te gebruiken wordt aangenomen dat hij de specifieke licentievoorwaarden die er betrekking op hebben, heeft aanvaard De Klant zal al zijn rechten en titels met betrekking tot de Gegevens die op de servers van Belgacom worden gehost, behouden. Vervulling van de verplichtingen van de Klant Onverminderd haar recht het Contract op te zeggen in overeenstemming met artikel 5 heeft Belgacom het recht het Contract op te schorten, indien de Klant ernstig tekortkomt aan een van zijn verplichtingen krachtens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Onverminderd de andere rechten van Belgacom dient de Klant Belgacom te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip en zonder beperking van de redelijke advocatenhonoraria en kosten opgelopen door Belgacom ingevolge een inbreuk van de Klant op deze Algemene Voorwaarden. Handelsmerken Alle handelsmerken, dienstmerken, commerciële benamingen, logo's of andere woorden of symbolen die naar de Dienst of de commerciële activiteiten van Belgacom in het algemeen verwijzen (hierna de Merken ), zijn en blijven de exclusieve eigendom van Belgacom of haar leveranciers. De Klant mag geen enkele handeling stellen die deze eigendomsrechten in het gedrang brengt en zal geen enkel recht verwerven op de Merken, tenzij anders gestipuleerd in het Contract De Klant mag rechtstreeks noch onrechtstreeks een handelsmerk, dienstmerk, commerciële benaming of ander identiek of gelijkaardig intellectueel of commercieel recht laten registreren, dat/die verwarring zou stichten met de Merken of er een vertaling van zou zijn. 7. Prijs, facturatie en betaling 7.1. De prijs omvat de maandelijkse vergoeding voor de levering van de Dienst. Deze prijs wordt vermeld in de prijslijst van Belgacom die via en op de Bestelbon beschikbaar is. Deze bedragen zijn exclusief btw, andere taksen en kosten. Deze laatste zijn door de Klant verschuldigd en worden door Belgacom toegevoegd aan de facturen De door Belgacom aangerekende bedragen moeten worden betaald binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum, zoals vermeld op de factuur. De betalingen, die de referenties van de factuur moeten vermelden, mogen enkel worden uitgevoerd op het rekeningnummer aangeduid op de factuur Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die wordt berekend tegen de wettelijk rentevoet. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet vereffent binnen vijftien dagen na de verzending van een ingebrekestelling, zal Belgacom het recht hebben de uitvoering van het Contract op te schorten tot het ogenblik van de volledige betaling, of het Contract als ontbonden te beschouwen zonder andere ingebrekestelling en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. In beide gevallen zal Belgacom gerechtigd zijn van de Klant een schadevergoeding te eisen Alle klachten in verband met de aangerekende bedragen moeten Belgacom

3 binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum bereiken. In alle andere gevallen zal de factuur als onherroepelijk en definitief aanvaard worden beschouwd. 8. Helpdesk/Client Help Center Belgacom stelt de Klant van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 18 uur een helpdesk ter beschikking via: het gratis nummer (internationaal (betalend)). Belgacom dient de inspanningen die redelijkerwijs nodig zijn te leveren om de problemen van de Klant op te lossen. Het Client Help Center heeft de volgende verantwoordelijkheden: optreden als uniek aanspreekpunt voor het opstarten van het incident- en veranderingsbeheer; alle incidenten en alle aanvragen voor verandering registreren; instaan voor de dispatching van alle incidenten naar de technische experts van Belgacom; controleren of de aanvragen voor verandering onder dit Contract vallen en eventueel de veranderingsprocedure toepassen; is dat niet het geval, dan dient het Client Help Center de Klant daarover te informeren en hem te vragen contact op te nemen met zijn Belgacom Account Manager om na te gaan welke acties moeten worden ondernomen. Belgacom waarborgt dat de servers 24 uur per dag en 7 dagen per week worden bewaakt. Wanneer een incident (of een nietbeschikbaarheid) wordt gedetecteerd, wordt automatisch een interventie gelanceerd. 9. Aansprakelijkheid en waarborgen 9.1. Belgacom zal het Contract te goeder trouw en volgens de regels van de kunst uitvoeren en waarborgt dat haar personeel over de vereiste competenties beschikt om het Contract op professionele wijze uit te voeren. Belgacom dient alle redelijke inspanningen te leveren om de goede kwaliteit van de Dienst te waarborgen en eventuele defecten zo snel mogelijk te herstellen (met uitsluiting van connectieproblemen met het internet) Belgacom geeft geen waarborgen wat de werking van de Software betreft en wijst alle verantwoordelijkheid af in het kader van het gebruik en de inhoud ervan Belgacom geeft bovendien geen waarborgen wat de foutloze en ononderbroken werking van de Dienst betreft en geeft geen waarborg tegen eventueel misbruik op het internet Belgacom behoudt zich het recht voor de Dienst volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor onderhouds- of verbeteringswerken. Belgacom dient ervoor te zorgen dat de duur ervan wordt beperkt tot het strikte minimum dat nodig is voor het uitvoeren van de werken. 9.5 Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waardeverminderingen, beschadigingen, vergissingen of weglatingen, onderbrekingen, gebreken, diefstallen en vernielingen die door een derde aan het informaticasysteem van de Klant worden toegebracht Ingeval tegen de Klant een gerechtelijke procedure wordt ingespannen met betrekking tot een intellectueel recht verbonden aan de uitvoering van het Contract, dient de Klant Belgacom daar onverwijld van in kennis te stellen en Belgacom toe te laten zich op haar eigen kosten te verdedigen. Belgacom dient de Klant te vrijwaren tegen alle schade en kosten die worden toegekend na afloop van de gerechtelijke procedure, op voorwaarde dat Belgacom als enige controle heeft over de procedure, dat de Klant zijn volledige medewerking verleent en dat de Klant geen enkele actie onderneemt die de positie van Belgacom op enigerlei wijze in gevaar kan brengen of verzwakken Wanneer de Dienst het voorwerp wordt of dreigt te worden van een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op de intellectueleeigendomsrechten, heeft Belgacom het recht: - de Klant toe te staan de Dienst te blijven gebruiken; - en gelijkaardige software ter beschikking te stellen of de Dienst te wijzigen om een einde te maken aan een inbreuk, en dat zonder substantieel verlies van functies of diensten; - als geen van voormelde oplossingen mogelijk is, het Contract te beëindigen en de Klant de kosten met betrekking tot de Diensten terug te betalen Artikel 9.7. is niet van toepassing op de inbreuken die toe te schrijven zijn aan de wijzigingen die aan de Dienst worden aangebracht door andere partijen dan Belgacom, noch op inbreuken voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst in combinatie met andere intellectuele-eigendomsrechten, andere software of materiaal, wanneer dit gebruik aanleiding geeft tot een klacht Artikelen 9.6, 9.7 en 9.8 bepalen de enige verplichtingen uit hoofde van Belgacom betreffende de klachten van derden die gebaseerd zijn op intellectueleeigendomsrechten van derden Niettegenstaande voormelde bepalingen is de aansprakelijkheid van Belgacom in het kader van dit Contract beperkt tot Deze beperking is niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel en overlijden.

4 9.11. Belgacom is in geen geval aansprakelijk tegenover de Klant of een derde voor onvoorziene of indirecte schade, met inbegrip van inzonderheid derving of verlies van inkomsten, commercieel of financieel verlies, verlies van klanten, verlies van informatie, gegevens of programma s De waarborgen van dit artikel gelden enkel indien de Klant Belgacom binnen tien kalenderdagen volgend op de gebeurtenis in kennis heeft gesteld van de aansprakelijkheidsgronden. 10. Vertrouwelijkheid Alle informatie die tussen de Partijen wordt uitgewisseld in het kader van het Contract ( Vertrouwelijke Informatie ), zal worden beschouwd als toebehorend aan de Partij die de informatie meedeelt en als geheim en vertrouwelijk. Alle informatie van gelijk welk type (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, enz.) met betrekking tot de Partijen, hun huidige of toekomstige producten en diensten, hun leveranciers, klanten, werknemers, moeder- of dochterbedrijven moet worden beschouwd als vertrouwelijk De Vertrouwelijke Informatie blijft eigendom van de Partij die ze meedeelt. Het meedelen van Vertrouwelijke Informatie houdt geen overdracht of toekenning in van een licentierecht, een industrieeleigendomsrecht, of een ander intellectueel of industrieel recht De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de Vertrouwelijke Informatie of voor het gebruik ervan door de andere Partij Indien de ontvangende Partij in het kader van een gerechtelijke procedure wettelijk verplicht is de Vertrouwelijke Informatie geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, moet ze de openbaarmakende Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, zodat deze laatste een beschermende maatregel kan vragen of kan afzien van de naleving van de vertrouwelijkheidsverplichting. De ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie in ieder geval slechts openbaar maken indien ze daartoe wettelijk verplicht wordt en ze dient alle nodige voorzorgen te nemen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie in alle vertrouwelijkheid wordt behandeld Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft tot vijf jaar na het einde van het Contract van kracht. 11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens met betrekking tot de Klant worden opgenomen in de databanken van Belgacom, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel met het oog op: - het klantenbeheer (bijvoorbeeld de uitgave, de inning en de controle van de facturen, bij briefwisseling in het kader van de contractuele relatie of in geval van geschillen); - de uitvoering van marktonderzoeken; - de uitvoering van dit Contract. Door middel van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan de klantendienst van Belgacom kan de Klant die zijn identiteit bewijst van Belgacom de mededeling verkrijgen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en, desgevallend, de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. 12. Wijziging van het Contract Belgacom mag te allen tijde de commercialisering van de Dienst stopzetten, de technische kenmerken van de Dienst of deze Algemene Voorwaarden wijzigen en de Klant daarvan via het middel van haar keuze in kennis stellen, inzonderheid via een naar het door de Klant opgegeven adres of via een bericht op In geval van wijziging dient Belgacom erop toe te zien dat het niveau van de Dienst niet daalt. Belgacom verbindt zich ertoe de Klant van een dergelijke wijziging op de hoogte te brengen ten minste 1 maand (kalenderdagen) voor de inwerkingtreding ervan. De Klant heeft deze termijn van 1 maand (kalenderdagen) om de nieuwe voorwaarden te aanvaarden of te verwerpen. Indien de Klant niet reageert, wordt ervan uitgegaan dat hij de wijzigingen aanvaardt. Indien hij de wijzigingen binnen voornoemde termijn schriftelijk verwerpt, zal het Contract zonder boete ten laste van de Klant worden opgezegd. 13. Varia Indien een of meer bepalingen van het Contract nietig, ongeldig of niet-toepasbaar worden verklaard, blijven de andere bepalingen geldig. De Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om de nietig of niettoepasbaar verklaarde bepaling te vervangen door een bepaling die de economische doelstelling van de nietig en niet-toepasbaar verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert De Partijen komen overeen dat, om geldig te zijn, iedere onderlinge mededeling naar de adressen vermeld op de Bestelbon moet worden gestuurd, behoudens schriftelijk meegedeelde adreswijziging door een van de Partijen De Partijen komen overeen dat de informatie inzake de mededelingen, contracten en betalingen die door de Partijen worden geregistreerd op een duurzame en nietwijzigbare drager, bewijskracht hebben tot bewijs van het tegendeel.

5 13.4. De Klant is niet gemachtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgacom. Belgacom mag haar verplichtingen laten uitvoeren door een onderaannemer of haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant Iedere wijziging die aan de Overeenkomst wordt aangebracht, zal het voorwerp uitmaken van een door alle Partijen ondertekend aanhangsel Deze Algemene Voorwaarden zijn een wezenlijk deel van het Contract dat ter zake tussen de Partijen wordt gesloten en legt hun respectieve verplichtingen vast. Het Contract treedt in de plaats van en heeft voorrang op alle andere verbintenissen, akkoorden, onderhandelingen en voorstellen die vroeger tussen de Partijen werden aangegaan De niet-uitoefening door een van de Partijen van haar rechten impliceert geenszins een afstand van deze rechten Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

6 Bijlage 1 Beschrijving van de Dienst Belgacom Business Backup Online 1. De oplossing Business Backup Online De Belgacom Business Backup Online-oplossing is een beveiligde onlinedienst waarmee u de kritieke gegevens op uw pc (desktop of draagbare pc) kunt backupen om ze in geval van nood weer te kunnen ophalen. De gegevens worden geback-upt, terug opgehaald en hersteld via een beveiligde transmissie over het internet naar de servercentra van Belgacom (Belgacom Netcenter), die de klok rond en van gelijk waar door de gebruikers toegankelijk zijn. 1.1 Back-up en herstelling De gebruiker zich registreert en downloadt het programma op de link meegedeeld door Belgacom en: a) installeert het op zijn pc. Hij kan de backup manueel starten of zijn pc zo configureren dat de back-up op een welbepaald ogenblik automatisch gelanceerd wordt; b) het programma scant de harde schijf van de pc en bepaalt welke gegevens naar het Belgacom Data Center moeten worden gestuurd; c) de gegevens worden gecomprimeerd en versleuteld voor ze naar de gedupliceerde datacentra worden gestuurd via een door Belgacom of een andere toegangsleverancier geleverde internetverbinding; d) kan een historisch overzicht van de sessie bekijken; e) bij een herstelling ontvangt de applicatie de bewaarde bestanden en ontcijfert en decomprimeert ze; f) de gegevens kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geback-upt en weer opgehaald; g) kan de optie MyRoam activeren waarmee hij via de beveiligde MyRoam-website, gelijk waar en gelijk wanneer toegang heeft tot zijn bewaarde gegevens. h) Gelieve eraan te denken dat de eerste back-up verschillende uren kan duren en het dus aangeraden is deze s nachts of tijdens het weekend te doen. worden gewist na de annulering van de account: 60 dagen. b) Aantal dagen dat een dossier wordt bewaard nadat het van de pc van de account werd verwijderd: 60 dagen. c) Aantal dagen dat een dossier na zijn uitsluiting van de back-upreeks op de back-up-pc wordt bewaard: 60 dagen. d) De oude versies van de bestanden (buiten de recentste versie) zullen worden afgeschaft als ze meer dan 60 dagen oud zijn of als er meer dan 5 recentere versies bestaan. 1.3 Minimumconfiguratie De Klant dient zijn firewall aan te passen door uitgaande TCP-poort te openen. Pc-vereisten: Processor: Microsoft Windows 2000 Professional: 133MHz of hoger Microsoft Windows XP Home Edition of Windows XP Professional: 233MHz of hoger, 300 MHz of hoger aanbevolen. Microsoft Windows Vista Operating System: 32-bit processor, 800 MHz of hoger, 1 GHz of hoger aanbevolen. Geheugen: 512 MB RAM voor Windows 2000 Professional, XP of Vista. 1 GB of hoger aanbevolen. Operating System : Windows XP Home Edition, Windows XP Home Edition met Service Pack 1, of Windows XP Home Edition met Service Pack 2. Windows XP Professional, Windows XP Professional met Service Pack 1, of Windows XP Professional met Service Pack 2. Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise Web Browser: Internet Explorer 6.0 of recenter 1.2 Bewaren van de gegevens De gegevens van elke gebruiker zullen worden bewaard in het datacentrum volgens de onderstaande regels: a) Aantal dagen voor de back-upgegevens

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006

Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the convenience of our non-dutch-speaking customers. Regardless of this, only the original Dutch-language versions

Nadere informatie