deelgenomen: (hierna de site ).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site )."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Tetris nieuw 20-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf uur op 5 februari 2015 tot uur op 31 maart 2015 een wedstrijd met de naam "Tetris nieuw 20- biljet" (hierna "de wedstrijd"), waaraan uitsluitend via deze website kan worden deelgenomen: (hierna de site ). Overwegende: Havas Media France, een publieke vennootschap met een aandelenkapitaal van , genoteerd in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer , gevestigd aan 2 bis rue Godefroy, Puteaux, Frankrijk, zal optreden als technisch provider voor de wedstrijd (hierna Havas Media France of de provider ). ARTIKEL 2 AKKOORD GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN Deelname aan de wedstrijd betekent dat de deelnemer (hierna "de deelnemer") akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Een deelnemer die een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden schendt zal van de wedstrijd worden uitgesloten. ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder meerderjarig natuurlijk rechtspersoon in een land in de Europese Unie 1 met: - toegang tot het internet; - een adres. Medewerkers van de ECB en van de provider die rechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de wedstrijd, alsmede nauwe familieleden 1 De landen die deel uitmaken van de Europese Unie zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Tetris & 1985~2015 Tetris Holding, gebruikt met toestemming. 1

2 (echtgeno(o)t(e), partner, directe voorouders en afstammelingen, broers en zusters), is het niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit en postadres en/of e- mailadres. Een valse identiteit en/of vals adres en/of vals adres of verkeerde gegevens resulteren dienovereenkomstig in een ongeldigverklaring van de deelname en enige wedstrijdwinsten. ARTIKEL 4 - BEGINSELEN VAN DE WEDSTRIJD Om aan de wedstrijd deel te kunnen nemen dient de deelnemer: - naar de site te gaan; - alle vier echtheidskenmerken van het nieuwe 20-biljet te ontdekken door Tetris (hierna de wedstrijd ) te spelen. - het registratieformulier in te vullen en zijn/haar score op te slaan. Het registratieformulier bevat de volledige naam van de deelnemer, een gebruikersnaam, zijn/haar adres, het land van vestiging en de bevestiging van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en met het verwerken van persoonsgegevens. Alleen de hoogste score van elke deelnemer zal voor de wedstrijd meetellen. Na de sluitingsdatum van 31 maart 2015 zullen 100 nieuwe 10-bankbiljetten in acryl worden toegekend zoals vermeld in Artikel 5. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, accepteren de deelnemers dat uitsluitend de in de computersystemen en bestanden van de provider opgeslagen informatie van doorslaggevende juridische betekenis is ten aanzien van de deelname en het aanwijzen van de winnaars. ARTIKEL 5 - AANWIJZING VAN WINNAARS Na de sluitingsdatum van 31 maart 2015 zullen honderd (100) prijzen worden toegekend aan de deelnemers die de hoogste cumulatieve score in de wedstrijd hebben geregistreerd. Indien meer dan honderd (100) deelnemers dezelfde hoogste cumulatieve score hebben, zal er onder deze deelnemers een trekking worden gehouden door Maître Crussard, gerechtsbeambte, wiens kantoor is gevestigd aan 16 rue du Pont Neuf in Parijs in Frankrijk, om zo te bepalen aan wie de prijzen dienen te worden toegekend. De prijs wordt omschreven in Artikel 6 hieronder. Tetris & 1985~2015 Tetris Holding, gebruikt met toestemming. 2

3 De deelnemers die in aanmerking komen voor een prijs worden hierover per geïnformeerd, en zij moeten, binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum waarop de e- mail waarin de winnaar wordt geïnformeerd is verzonden, de provider hun postadres toesturen in de link die daartoe wordt verstrekt in de waarin de winnaar wordt geïnformeerd, en zij dienen daarbij een elektronische kopie van hun identiteitsbewijs of paspoort bij te sluiten. De ECB en de provider verifiëren dat de deelnemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs. Na deze verificatie worden de deelnemers die aan alle in deze algemene voorwaarden vastgelegde voorwaarden voldoen definitief aangewezen als winnaars (hierna "de winnaars"). Deelnemers die niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden vastgelegde voorwaarden om in aanmerking te komen, worden gediskwalificeerd. De ECB en de provider kunnen niet verantwoordelijk worden geacht in het geval dat met de winnaars geen contact per kan worden gelegd. Het niet binnen de hierboven gespecificeerde termijn geven van een antwoord door de winnaars op de waarin zij van hun winnen op de hoogte worden gesteld, maakt de toekenning van de prijs ongeldig. Alleen al door het accepteren van de prijs machtigt elke winnaar de ECB en de provider tot gebruikmaking van de persoonlijke gegevens die gedurende zijn/haar deelname aan de wedstrijd zijn verstrekt om de prijs te verzenden, zonder dat dat dit gebruik op enigerlei wijze aanleiding geeft tot enige rechten of beloning anders dan de prijs. ARTIKEL 6 - BESCHRIJVING VAN DE PRIJS De honderd (100) winnaars die overeenkomstig Artikel 5 hierboven zijn bepaald, winnen elk een nieuw 10-bankbiljet in acryl, met een individuele waarde van 20. Elke winnaar kan slechts één prijs winnen. De ECB behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een prijs van gelijke waarde, zonder dat in dit opzicht enige vordering kan worden ingediend. De prijzen worden geaccepteerd zoals zij in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Zij kunnen niet worden ingewisseld of teruggegeven, noch wordt er enige financiële compensatie of een financieel equivalent voor gegeven. Indien de winnaars de prijs niet willen of indien zij er geen bezit van kunnen nemen, hebben zij geen recht op enige compensatie. In dat geval zal de prijs niet worden uitgereikt en worden behouden door de ECB. ARTIKEL 7 - BEZORGING VAN DE PRIJS Tetris & 1985~2015 Tetris Holding, gebruikt met toestemming. 3

4 Elke prijs zal aan de winnaar worden toegezonden op het adres dat aan de provider is verstrekt, binnen een periode van ongeveer twee (2) maanden vanaf de datum waarop het postadres aan de provider is verstrekt. Prijzen die niet kunnen worden bezorgd of die aan de ECB worden teruggezonden ten gevolge van een onvolledig of onjuist door de winnaar verstrekt adres kunnen door deze niet worden weergekregen en blijven eigendom van de ECB, zonder dat de ECB daarbij verantwoordelijk kan worden gehouden. Op soortgelijke wijze kan een niet bij het postkantoor opgehaalde prijs niet door de winnaar worden weergekregen en blijft deze eigendom van de ECB. In het algemeen kan de ECB niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, diefstal of verlies gedurende de verzending en bezorging van de prijs. Bovendien aanvaardt de ECB geen verantwoordelijkheid voor enig incident of ongeluk dat zich zou kunnen voordoen tijdens het gebruik van een prijs. ARTIKEL 8 REGISTRATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden op de site gratis beschikbaar gesteld aan de deelnemers via de link "Wedstrijdvoorwaarden". Deze algemene voorwaarden worden geregistreerd bij Maître Crussard, de in Artikel 5 genoemde rechtsbeambte. De ECB behoudt zich het recht voor gedurende de wedstrijd deze algemene voorwaarden te wijzigen ten gevolge van veranderingen aan de site en de werking daarvan. ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID Indien enige persoon een verbinding met de site tot stand brengt of aan de wedstrijd meedoet is zulks uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemers. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het nemen van alle benodigde maatregelen ter bescherming van zijn/haar gegevens en/of op computerapparatuur van de deelnemer opgeslagen software tegen mogelijke aanvallen. Wedstrijddeelname veronderstelt kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name met betrekking tot technische prestaties, reactiecontroletijd, informatieaanvraag of -verzending, onderbrekingsrisico's, verbindingsrisico's, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen misbruik en het besmettingsrisico door op het internet verspreide virussen. Deelnemers verplichten zich alle geldende wet- en regelgeving na te leven. De ECB en de provider aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig misbruik of enige incidenten met Tetris & 1985~2015 Tetris Holding, gebruikt met toestemming. 4

5 betrekking tot de computer van een deelnemer of, in het geval van niet goed functioneren, voor internetverbindingsmethodes en/of het internet zelf (onderbreking, vernietiging, gebrekkige verzending, etc.), welke kunnen leiden tot problemen met de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of beheer van de wedstrijd. Evenmin kunnen de ECB en de provider aansprakelijk gesteld worden voor enige materiële of immateriële schade die is toegebracht aan de deelnemers, hun computeruitrusting en de daarin opgeslagen gegevens of enige directe of indirecte gevolgen daarvan, waaronder hun persoonlijke, beroeps- of zakelijke activiteiten. De provider spant zich tot het uiterste in toegang tot de wedstrijd via de site te allen tijde mogelijk te maken, zonder daartoe in enige mate verplicht te zijn. De provider kan te allen tijde de toegang tot de site en/of de wedstrijd opschorten, met name om technische redenen, updates of onderhoud. De ECB en de provider zijn geenszins verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen daarvan. De ECB kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er in enigerlei vorm fraude heeft plaatsgevonden, inclusief met behulp van elektronische middelen, ofwel tijdens deelname aan de wedstrijd ofwel bij de bepaling van de winnaar(s). De ECB behoudt zich in dat geval het recht voor een prijs niet toe te kennen aan een ieder die wordt verdacht van frauduleus gedrag en/of juridische maatregelen te nemen tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke fraude. De ECB aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid jegens deelnemers voor enige gepleegde fraude. ARTIKEL 10 - FORCE MAJEURE De ECB en de provider zijn niet aansprakelijk indien de wedstrijd wordt geannuleerd als gevolg van force majeure of fraude. De ECB behoudt zich het recht voor de wedstrijd op enig moment te beëindigen zonder een immateriële of financiële schadevergoeding voor de deelnemers. ARTIKEL 11 - PERSOONSGEGEVENS Het rechtstreeks van de deelnemers verzamelen van de in Artikel 4 en 5 genoemde persoonsgegevens door de ECB en de provider geldt als deelnamevoorwaarde. Persoonsgegevens worden voor de in Artikel 4 en 5 genoemde doeleinden gebruikt. Daarnaast dienen de deelnemers zich te realiseren dat hun gebruikersnaam en land van vestiging zullen worden getoond in de uitslaglijst van de wedstrijd en in de lijst van winnaars die op de websites van de ECB (www.ecb.europa.eu en zullen worden gepubliceerd. Tetris & 1985~2015 Tetris Holding, gebruikt met toestemming. 5

6 De ECB en de provider spannen zich tot het uiterste in niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen en passen te dien einde fysieke, elektronische en beheerprocedures toe voor de bescherming en beveiliging van de verzamelde informatie. De deelnemers hebben recht op toegang tot de door de ECB en de provider verwerkte gegevens op grond van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De maximale opslagperiode van deze gegevens is zes (6) maanden na het einde van de wedstrijd, waarna de gegevens worden vernietigd. Deelnemers hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, recht op correctie van onnauwkeurigheden of onvolledige persoonsgegevens en het recht hun gegevens te vernietigen waarvoor zij contact op moeten nemen met de provider. Voor alle andere verzoeken kunnen deelnemers contact opnemen met de ECB. Deelnemers kunnen eventuele klachten indienen bij de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming. Contactgegevens bij de ECB: Olivier Radelet Afdeling Outreach DG Communicatie Europese Centrale Bank Sonnemannstrasse Frankfurt am Main Duitsland Telefoonnummer: Contactgegevens bij de provider: Tetris & 1985~2015 Tetris Holding, gebruikt met toestemming. 6

7 General data processors Laurent Lé Havas Media 29/30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Frankrijk Telefoonnummer: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE Telefoonnummer: ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT Deze wedstrijd wordt beheerst door Duits recht. In alle gevallen waarin niet is voorzien door deze voorwaarden neemt de ECB een beslissing, die finaal is. Indien zich enig geschil voordoet naar aanleiding van deze wedstrijd, wordt getracht dit in der minne op te lossen. Indien geen minnelijke regeling kan worden getroffen, wordt de zaak verwezen naar de bevoegde instanties. Alle vorderingen moeten binnen twee maanden na de sluitingsdatum van de wedstrijd ingediend worden. Tetris & 1985~2015 Tetris Holding, gebruikt met toestemming. 7

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis: www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER DEFINITIES: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten All-By-One. All-By-One: vertegenwoordigd door Brigitte Ryckaert, zaakvoerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie