TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING"

Transcriptie

1 TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING SVB, november 2011 Het doel van dit document Dit document is een handreiking van SVB aan academische werkgevers om hen te helpen bepalen welke sociale zekerheidswetgeving van toepassing is voor werknemers bij academische werkgevers. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend, het poogt slechts in grote lijnen de toepasselijke wet en regelgeving aan te geven. Inhoudsopgave VERORDENING 1408/ HOOFDREGELS: ÉÉN WERKGEVER... 4 HOOFDREGELS: MEER DAN ÉÉN WERKGEVER... 9 RISICO S BILATERALE VERDRAGEN CASUSSEN CHECKLIST

2 VERORDENING 1408/71 VERORDENING 1408/71 is van toepassing op werknemers en zelfstandigen met de nationaliteit van een land waarop de verordening van toepassing is en op derdelanders. Derdelanders zijn personen die niet de nationaliteit van een EU-Lid-Staat hebben. Zij moeten legaal binnen de EU verblijven. Voor Nederland betekent dit dat zij een geldige verblijfstitel moeten hebben. Wanneer dat zo is worden ze vanaf 1 juni 2003 gelijkgesteld met EUonderdanen. Dit geldt niet voor detachering van derdelanders van en naar respectievelijk Denemarken, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Vreemdelingen die niet de nationaliteit hebben van een EU/EER-land of Zwitserland, alsmede vreemdelingen die de nationaliteit van Bulgarije of Roemenië hebben, en die niet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waarbij arbeid vrij is, hebben een tewerkstellingsvergunning nodig. Voor Bulgaren en Roemenen die op of na de datum van toetreding tot de EU legaal in Nederland werkten en voor een ononderbroken periode van 12 maanden of langer tot de arbeidsmarkt zijn toegelaten geldt een uitzondering: zij hebben na afloop van die periode recht op vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Als ze uit Nederland vertrekken vervalt het recht op vrije toegang bij een eventuele terugkomst. Tot 1 mei 2007 gold de eis van een tewerkstellingsvergunning en de uitzondering zoals hiervoor aangegeven ook voor personen met de nationaliteit van Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Relatie met Denemarken, EER-landen en Zwitserland. De uitbreiding tot derdelanders gaat niet gelden in de relatie met Denemarken, omdat Denemarken EG-Verordening 859/2003 vooralsnog niet heeft overgenomen. De uitbreiding tot derdelanders geldt ook niet in de relatie met de EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland, omdat EG- Verordening 859/2003 niet valt onder de EER-Overeenkomst en de Overeenkomst EU- Zwitserland. Indien een derdelander dus heeft gewoond of gewerkt in Nederland en in Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, dan kan EG-Verordening 1408/71 niet worden toegepast. Maar als een derdelander heeft gewoond of gewerkt in Nederland en een ander EU-land (niet zijnde Denemarken) en daarnaast in Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, dan kan EG-Verordening 1408/71 wel worden toegepast. In die situatie worden echter woon-, werk- of verzekeringstijdvakken in Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland gezien als tijdvakken vervuld in een derde land waarmee bij de toepassing van EG-Verordening 1408/71 geen rekening wordt gehouden. Ook eventuele (soortgelijke) uitkeringen uit die landen worden gezien als utkeringen uit een derde land. Indien een derdelander actueel woont in Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en bijvoorbeeld in Nederland en een ander EU-land werkt of heeft gewoond of gewerkt, dan kan EG-Verordening 1408/71 niet worden toegepast. Dit is niet mogelijk omdat Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland buiten de territoriale werkingssfeer vallen van EG-Verordening 859/2003. Vanaf 1 mei 2010 wordt de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving geregeld in VERORDENING 883/04 2

3 Met de komst van de nieuwe Verordening 883/04 per 1 mei 2010 is het aantal aanwijsregels verminderd en in sommige gevallen vereenvoudigd. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om gelijktijdig in twee verschillende Lidstaten van de Europese Unie sociaal verzekerd te zijn. Verordening 1408/71 en Verordening 883/04 zijn van toepassing op het grondgebied van: België Bulgarije (vanaf ) Cyprus (Griekse deel) (vanaf 1 mei 2004) Duitsland Estland (vanaf 1 mei 2004) Denemarken Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland Italië Letland (vanaf 1 mei 2004) Liechtenstein (vanaf 1 mei 2004) Litouwen (vanaf 1 mei 2004) Luxemburg Malta (vanaf 1 mei 2004) Nederland Noorwegen Oostenrijk Polen (vanaf 1 mei 2004) Portugal Roemenië (vanaf ) Slovenië (vanaf 1 mei 2004) Slowakije (vanaf 1 mei 2004) Spanje Tsjechië (vanaf 1 mei 2004) Verenigd Koninkrijk IJsland Zweden Zwitserland (vanaf 1 juni 2002) Voor Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland zal Vo. 883/04 pas op een later tijdstip dan 1 mei 2010 kunnen worden toegepast. Tot die latere datum zal Vo. 1408/71 bepalend blijven. Bijzonderheden Vanaf juli 1979 zijn bijzondere regels voor ambtenaren opgenomen in de Verordening. Voor de toepassing van de Verordening of een Verdrag wordt iemand alleen als ambtenaar beschouwd als er sprake is van een eenzijdige aanstelling. Medewerkers van een publiekrechtelijke universiteit of universitair medisch centrum die eenzijdig zijn aangesteld zijn dus ambtenaar. Medewerkers van een privaatrechtelijke universiteit of universitair medisch centrum en hogescholen worden voor de toepassing van de Verordening als werknemer beschouwd. Voor de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Tilburg, het VUMC en het UMC St. Radboud betekent dit, dat alleen de regels voor werknemers van toepassing zijn. Bij universiteiten en universitaire medische centra zal men zich altijd moeten afvragen of de betrokkene is aan te merken als werknemer of als ambtenaar, om na te gaan welke regels van toepassing zijn. Let op: Ook bij publiekrechtelijke universiteiten en universitaire medische centra kan iemand een arbeidscontract als werknemer hebben. 3

4 HOOFDREGELS: ÉÉN WERKGEVER Ambtenaren (Artikel 13.2.d /71 en Artikel 11.3.b - 883/04) van toepassing is de wetgeving van het land waar de (publiekrechtelijke) universiteit of het universitair medisch centrum gevestigd is Verordening 1408/71 Artikel 13 lid 2 Onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17: d) is op ambtenaren en met hen gelijkgestelden, de wetgeving van toepassing van de Lid-Staat waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert; Verordening 883/04 Artikel 11 lid 3 Behoudens de artikelen 12 tot en met 16: b) geldt voor ambtenaren de wetgeving van de lidstaat waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert; Voorbeeld 1 of een andere EU-lid-staat in Nederland : Universiteit Groningen Kwalificatie werknemer : Ambtenaar (eenzijdige aanstelling) Werken in Omvang dienstbetrekking Nederland : fulltime Artikel : 13.2.d (1408) / 11.3.b (883) Het woonland en ook het feitelijke werkland is niet van belang. De NL se sv-wetgeving is van toepassing omdat de werkgever (dienst waarbij werkzaam) in Nederland is gevestigd! 4

5 Werknemers (Artikel 13.2.a /71 en Artikel 13.3.a - 883/04) wetgeving van het werkland van toepassing Verordening 1408/71 Artikel 13 lid 2 Onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17: a) is op degene die op het grondgebied van een Lid-Staat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wetgeving van die Staat van toepassing zelfs indien hij op het grondgebied van een andere Lid-Staat woont of indien de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere Lid-Staat; Verordening 883/04 Artikel 11 lid 3 Behoudens de artikelen 12 tot en met 16: a) geldt voor degene die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat, de wetgeving van die lidstaat; Voorbeeld 2 : VU Werken in Kwalificatie Artikel : 13.2.a (1408) / 11.3.a (883) Voorbeeld 3 : Universiteit Maastricht Werken in Kwalificatie (arbeidsovereenkomst, geen ambtelijke aanstelling) Artikel : 13.2.a (1408) / 11.3.a (883) Werknemers die in méér dan één land werken (Artikel 14.2.b /71 en Artikel /04) de wetgeving van het woonland als daar meer dan 8 uur per maand gewerkt (1408/71), de wetgeving van het woonland als substantieel (25% of meer) in het woonland wordt gewerkt (883/04) de wetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd, als niet in het woonland wordt gewerkt (1408/71), als niet substantieel in het woonland wordt gewerkt (883/04) 5

6 Verordening 1408/71 Artikel 14 lid 2 Op degene die op het grondgebied van twee of meer Lid-Staten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen, wordt de toepasselijke wetgeving als volgt vastgesteld: b) op andere personen dan die bedoeld onder a) is van toepassing: i) de wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan zijn wonen, indien zij een deel van hun werkzaamheden op dit grondgebied uitoefenen of indien zij verbonden zijn aan meer dan één onderneming of meer dan één werkgever die hun zetel of domicilie op het grondgebied van verschillende Lid-Staten hebben; ii) de wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij zij werkzaam zijn, zich bevindt, indien zij niet wonen op het grondgebied van een der Staten waar zij hun werkzaamheden uitoefenen. Verordening 883/04 Artikel 13 lid 1 Op degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, is van toepassing: a) de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, indien hij op dit grondgebied een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht of indien hij werkzaam is bij verschillende ondernemingen of werkgevers die hun zetel of domicilie hebben op het grondgebied van verschillende lidstaten, of b) de wetgeving van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is zich bevindt, indien hij geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de lidstaat waar hij woont. Voorbeeld 4 : Universiteit van Amsterdam, diverse EU landen (minimaal 1 dag per maand) (arbeidsovk.) Artikel : 14.2.b woonland (1408) 13.1.b < 25% => werkgeverland (883) Voorbeeld 5 : Noorwegen : Universiteit Tilburg, 1 dag per week thuis in Noorwegen, 4 dagen per week : Noorwegen (1408) / Nederland (883) : Noorwegen (1408) / Nederland (883) Artikel : 14.2.b woonland (1408) 13.1.b < 25% => werkgeverland (883) Voorbeeld 6 Artikel : Duitsland : Hogeschool : Frankrijk en België : nee : 14.2.b (1408) / 13.1.b (883) werkgeverland 6

7 Werknemers die gedetacheerd worden; beperkt in tijdsduur (Artikel 14.1.a /71 en Artikel /04) werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever van tijdelijke aard in een EU-land gedurende maximaal 12 maanden (1408/71), gedurende maximaal 24 maanden (883/04) Voor bilaterale verdragen kunnen andere termijnen gelden Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan blijft de Nederlandse wetgeving van toepassing. Voorwaarden zijn o.a. : het in stand blijven van een band met de uitzendende werkgever; activiteiten van betekenis op het grondgebied van de uitzendende lidstaat door de uitzendende werkgever; werknemer is voorafgaand aan de uitzending in Nederland verplicht sociaal verzekerd. Om dit te beoordelen worden onder andere de volgende criteria getoetst: - is er een arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever - wordt het salaris geheel of gedeeltelijk uitbetaald door de uitzendende werkgever - worden premies afgedragen voor de werknemers- en volksverzekeringen - is er sprake van opname in een pensioenfonds - geldt een terugkeergarantie Verordening 1408/71 Artikel 14 lid 1 Ten aanzien van de toepassing van de in artikel 13, lid 2, onder a), neergelegde regel gelden de volgende uitzonderingen en bijzonderheden: a) Op degene die op grondgebied van een Lid-Staat werkzaamheden in loondienst verricht voor een onderneming waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt op het grondgebied van een andere Lid-Staat teneinde aldaar voor haar rekening arbeid te verrichten, blijft de wetgeving van eerstbedoelde Lid-Staat van toepassing, mits de te verwachten duur van die arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere persoon wiens detachering beëindigd is. Verordening 883/04 Artikel 12 lid 1 Degene die werkzaamheden in loondienst verricht in een lidstaat voor rekening van een werkgever die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze werkgever wordt gedetacheerd om voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, blijft onderworpen aan de wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaamheden niet meer dan 24 maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om een ander te vervangen. Voorbeeld 7 Werken in : EU-lidstaat : Katholieke Pabo Zwolle als werknemer (max. 12/24 maanden) als aan de voorwaarden wordt voldaan Artikel : 14.1.a (1408) / 12.1 (883) 7

8 Werknemers die gedetacheerd worden; meer dan één (of 2) jaar, maar maximaal 5 jaar (Artikel /71 en Artikel /04) Als de tijdelijke werkzaamheden in het buitenland langer dan 1 (of 2) jaar gaan duren kan de SVB met de betreffende buitenlandse instanties een overeenkomst sluiten dat de Nederlandse wetgeving van toepassing blijft. Voorwaarde is dat het buitenland akkoord gaat. Er wordt getoetst aan dezelfde criteria als genoemd bij een detachering die beperkt in tijdsduur is (1408/71 en 883/04). Verordening 1408/71 Artikel 17 Twee of meer Lid-Staten, de bevoegde autoriteiten van deze Staten of de door deze autoriteiten aangewezen instellingen kunnen in onderlinge overeenstemming, in het belang van bepaalde personen of groepen personen, uitzonderingen op de artikelen 13 tot en met 16 vaststellen. Verordening 883/04 Artikel 16 lid 1 Twee of meer lidstaten, de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten of de door deze autoriteiten aangewezen instellingen kunnen in onderlinge overeenstemming in het belang van bepaalde personen of groepen personen, uitzonderingen op de artikelen 11 tot en met 15 vaststellen. Voorbeeld 8 : EU-lidstaat : Christelijke Hogeschool Windesheim Werken in : Oostenrijk als werknemer (3 jaar) als aan de voorwaarden wordt voldaan (na goedkeuring buitenlandse instantie) Artikel : 17 (1408) / 16.1 (883) 8

9 HOOFDREGELS: MEER DAN ÉÉN WERKGEVER Combinatie ambtenaar in bijzonder stelsel in het ene land en werknemer of zelfstandige in het andere land (Artikel 14sexies /71 en Artikel /04) de wetgeving van de lidstaat waarin men verzekerd is in een bijzonder stelsel voor ambtenaren (1408/71), de wetgeving van de lidstaat waar iemand ambtenaar is (883/04) Verordening 1408/71 Artikel 14 sexies Personen die in de ene lidstaat ambtenaar of met hen gelijkgestelden zijn en in een bijzonder stelsel voor ambtenaren verzekerd zijn, en gelijktijdig werknemer en/of zelfstandige zijn op het grondgebied van een of meer andere lidstaten, vallen onder de wetgeving van de lidstaat waar zij verzekerd zijn in een bijzonder stelsel voor ambtenaren. Verordening 883/04 Artikel 13 lid 4 Op degene die werkzaam is als ambtenaar in een lidstaat en al dan niet in loondienst een werkzaamheid verricht in een of meer andere lidstaten is de wetgeving van toepassing van de lidstaat waaronder de dienst ressorteert waarbij hij werkzaam is. Voorbeeld 9 s : VU en Universiteit Leuven Kwalificatie in buitenland : ambtenaar (in bijzonder stelsel) in België in Nederland over wereldinkomen Artikel : 14sexies (1408) / 13.4 (883) Combinatie ambtenaar in het ene land en ambtenaar in bijzonder stelsel in het andere land (Artikel 14septies /71, komt niet voor in 883/04) twee wetgevingen van toepassing (1408/71), wetgeving van het woonland is van toepassing (883/04) (visie SVB) Verordening 1408/71 Artikel 14 septies Personen die gelijktijdig in twee of meer lidstaten als ambtenaar of met hen gelijkgestelden werkzaam zijn en die in ten minste een van deze lidstaten in een bijzonder stelsel voor ambtenaren verzekerd zijn, vallen onder de wetgeving van elk van deze lidstaten. 9

10 Voorbeeld 10 s : UvA en Universiteit Leuven Kwalificatie in buitenland : ambtenaar (in bijzonder stelsel) in België : ambtenaar en België (1408) Nederland (883) en België (1408) Nederland (883) Artikel : 14septies (1408) 13.1.a woonland (883) 10

11 Werknemers die in méér dan één land werken (Artikel 14.2.b /71 en Artikel /04) bij meerdere werkgevers is de wetgeving van het woonland van toepassing (1408/71 en 883/04) in Verordening 1408/71 zijn geen samenloopregels voor ambtenaren (die niet verzekerd zijn in een bijzonder stelsel) en werknemers neergelegd. Ambtenaren worden in dat geval aangemerkt als werknemer Verordening 1408/71 Artikel 14 lid 2 Op degene die op het grondgebied van twee of meer Lid-Staten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen, wordt de toepasselijke wetgeving als volgt vastgesteld: b) op andere personen dan die bedoeld onder a) is van toepassing: i) de wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan zijn wonen, indien zij een deel van hun werkzaamheden op dit grondgebied uitoefenen of indien zij verbonden zijn aan meer dan één onderneming of meer dan één werkgever die hun zetel of domicilie op het grondgebied van verschillende Lid-Staten hebben; ii) de wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij zij werkzaam zijn, zich bevindt, indien zij niet wonen op het grondgebied van een der Staten waar zij hun werkzaamheden uitoefenen. Verordening 883/04 Artikel 13 lid 1 Op degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, is van toepassing: a) de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, indien hij op dit grondgebied een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht of indien hij werkzaam is bij verschillende ondernemingen of werkgevers die hun zetel of domicilie hebben op het grondgebied van verschillende lidstaten, of b) de wetgeving van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is zich bevindt, indien hij geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de lidstaat waar hij woont. Voorbeeld 11 : Luxemburg : VU en Universiteit in Duitsland, Duitsland Kwalificatie in buitenland : Luxemburg : Luxemburg over wereldinkomen Artikel : 14.2.b (1408) / 13.1.a (883) Voorbeeld 12 : Luxemburg : Universiteit Utrecht en Universiteit in Duitsland, Duitsland Kwalificatie in buitenland : ambtenaar = werknemer (1408) : Luxemburg (1408) Nederland (883) : Luxemburg (1408) Nederland (883) Artikel : 14.2.b (1408) 13.4 (883) 11

12 Combinatie van werken als werknemer in het ene land en werken als zelfstandige in een ander land (Artikel 14quater /71 en Artikel /04) Bij gelijktijdig werken als werknemer in het ene land en als zelfstandige in een ander land is in principe de wetgeving van toepassing van het land waar als werknemer wordt gewerkt (1408/71 en 883/04). In Verordening 1408/71 is een uitzondering op die regel mogelijk. Een aantal landen heeft in Verordening 1408/71 laten opnemen dat in die situatie beide wetgevingen van toepassing zijn. België is één van die landen. Deze uitzondering is niet opgenomen in Verordening 883/04! Verordening 1408/71 Artikel 14 quater Op degene die gelijktijdig werkzaamheden in loondienst en werkzaamheden anders dan in loondienst op het grondgebied van verschillende Lid-Staten uitoefent: a) is, onder voorbehoud van het bepaalde onder b), de wetgeving van toepassing van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan hij werkzaamheden in loondienst uitoefent of, wanneer hij dergelijke werkzaamheden op het grondgebied van twee of meer Lid-Staten uitoefent, de wetgeving die wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 14, punt 2 of punt 3; b) zijn in de in bijlage VII genoemde gevallen van toepassing: - de wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan hij werkzaamheden in loondienst uitoefent waarbij, wanneer hij dergelijke werkzaamheden op het grondgebied van twee of meer Lid-Staten uitoefent, deze wetgeving wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 14, punt 2 of punt 3, en - de wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan hij werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent waarbij, wanneer hij dergelijke werkzaamheden op het grondgebied van twee of meer Lid-Staten uitoefent, deze wetgeving wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 14 bis, punt 2, punt 3 of punt 4. Verordening 883/04 Artikel 13 lid 3 Op degene die in verschillende lidstaten werkzaamheden in loondienst en werkzaamheden anders dan in loondienst pleegt te verrichten, is de wetgeving van toepassing van de lidstaat waar hij werkzaamheden in loondienst verricht of, indien hij dergelijke werkzaamheden verricht in twee of meer lidstaten, de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wetgeving. Voorbeeld 13 in Nederland : VU Kwalificatie werknemer : Werknemer Werken in Omvang dienstbetrekking Nederland : 3 dagen per week Duitsland : zelfstandige Kwalificatie : zelfstandige Omvang werkzaamheden Duitsland : 2 dagen per week Werken in : Duitsland over het Nederlandse en het Duitse inkomen Artikel : 14quater.a (1408) en 13.3 (883) 12

13 Voorbeeld 14 in Nederland Kwalificatie werknemer Werken in Omvang dienstbetrekking Nederland België Kwalificatie Omvang werkzaamheden België Werken in Artikel : 14quater.b (1408) 13.3 (883) : VU : Werknemer : 3 dagen per week : zelfstandige : zelfstandige : 2 dagen per week voor de werkzaamheden als werknemer en in België voor de werkzaamheden als zelfstandige (1408) Nederland (883) over het Nederlandse inkomen en in België over het Belgische inkomen (1408) Nederland (883) 13

14 RISICO S Wanneer blijkt dat u voor uw medewerker sociale premies betaalt in een ander land dan het land waar hij sociaal verzekerd is, bestaat er geen recht op uitkering(en) en worden er ook geen pensioenrechten opgebouwd. Wanneer er iets gebeurt met zo n medewerker wordt er dus geen uitkering verstrekt. Het is daarom van het grootste belang dergelijke zaken goed en tijdig te regelen. REPARATIEMOGELIJKHEDEN (Artikel /71 en Artikel /04) Wanneer blijkt dat u voor uw medwerker sociale premies heeft betaald in een ander land dan het land waar hij verzekerd is bestaat in sommige situaties de mogelijkheid om met de autoriteiten van dat andere land een speciale overeenkomst te sluiten. Met zo n overeenkomst kan afgesproken worden dat de in het verleden ten onrechte betaalde premies gelegaliseerd worden door die wetgeving alsnog van toepassing te (laten) verklaren. Dat betekent dat betrokkene alsnog verzekerd is in het land waar al premies zijn betaald. Hierdoor blijft het recht op uitkering(en) bestaan en loopt de opbouw van pensioenrechten ook door. Wel zal per een datum in de toekomst de juiste wetgeving toegepast moeten worden. Ook de premies moeten dan vanaf die datum in het juiste land betaald worden. Aan zo n overeenkomst is geen termijn verbonden. Wanneer zo n situatie zich voordoet is het van groot belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. FORMULIEREN E101/A1 In veel van de hiervoor beschreven situaties kan de SVB op grond van Verordening 1408/71 (nu 883/04) een formulier E101 (nu A1), een zogenaamde verklaring toepasselijke wetgeving afgeven. De werknemer ontvangt het origineel, de werkgever een kopie. De belastingdienst wordt elektronisch geïnformeerd. E101/A1 is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier wordt aangetoond welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier E101/A1. Elk land heeft het formulier in zijn eigen taal. Een E101/A1 heeft wettelijke bewijskracht. AANVRAAGPROCEDURE (E)101 (sinds 1 mei 2010 A1) Aanvraag online via internet (zie Een E101/A1 online aanvragen ) Aanvraagformulier verzenden per post. Het aanvraagformulier kan ook gedownload worden van de website; 14

15 BILATERALE VERDRAGEN Op grond van bilaterale verdragen is de afgifte van een verklaring (101) vaak mogelijk voor de volgende landen: Australië Bosnië-Herzegovina Canada Canada: Quebec Chili Egypte Israël Japan Kaapverdië Kanaaleilanden Kroatië Macedonië Man Marokko Nieuw-Zeeland Montenegro Servië Tunesië Turkije Uruguay Verenigde Staten Zuid Korea Voor Australië, Canada, Israël, Nieuw Zeeland, Verenigde Staten geldt dat de nationaliteit niet van belang is. Wel moet direct voorafgaand sprake zijn van Nederlandse verzekering. WERKEN IN LANDEN WAARMEE GEEN VERDRAG IS GESLOTEN OF ALS EEN VERDRAG NIET VAN TOEPASSING IS In zo n geval wordt de toepasselijke wetgeving op grond van nationale bepalingen beoordeeld. De meeste ambtenaren zijn op grond van de nationale bepalingen bij het werken in het buitenland in Nederland verplicht verzekerd. Als de werknemer in Nederland blijft wonen, blijft hij ook in Nederland verplicht verzekerd. Er ontstaat dan vaak dubbele verzekering, omdat men in principe verzekerd is in het land waar men werkt. Als er geen sprake meer is van verplichte verzekering, kan zonodig een vrijwillige verzekering voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen worden afgesloten. 15

16 CASUSSEN Bij de cassussen is de status van de medewerker (werknemer of ambtenaar) van zeer groot belang. In de voorbeelden is het uitgangspunt dat een medewerker van de Vrije Universiteit in Amsterdam werknemer is en een medewerker van de Universiteit van Amsterdam de status van ambtenaar heeft. N.B. HR moet zich altijd afvragen hoe betrokkene is aangesteld om na te gaan of iemand werknemer of ambtenaar is. Voorbeeld 15 : UvA : Spanje Kwalificatie in buitenland : nvt : nee : ambtenaar Artikel : 13.2.d (1408) / 11.3.b (883) Voorbeeld 16 : Antwerpen in Nederland : UvA in buitenland : Universiteit op grondgebied EU Minimaal 1 dag per maand Kwalificatie buitenland Kwalificatie Nederland : ambtenaar in Nederland (=> werknemer (1408)) Minimaal 1 dag per maand, 38 uur per week (1408) Nederland (883) over wereldinkomen (1408) Nederland over wereldinkomen (883) Artikel : 14.2.b (1408) 13.4 (883) 16

17 Voorbeeld 17 : Antwerpen : UvA en Belgische universiteit Minimaal 1 dag per maand : nee, 6 uur per maand Kwalificatie in buitenland : ambtenaar in bijzonder stelsel in België Minimaal 1 dag per maand, 38 uur per week : ambtenaar en België (1408) België (883) en België (1408) België (883) Artikel : 14septies (1408) 13.1.a (883) situatie niet geregeld in 883, werken in twee landen bij analogie, al dan niet substantieel niet van belang bij 2 werkgevers of art 16 toepassen Voorbeeld 18 : Antwerpen s : VU en Belgische universiteit Minimaal 1 dag per maand, 8 uur per week Kwalificatie in buitenland : ambtenaar in bijzonder stelsel in België Minimaal 1 dag per maand (38 uur per week) over wereldinkomen Artikel : 14sexies (1408) 13.4 (883) bijzonder stelsel niet meer van belang Voorbeeld 19 : Duitsland s : UvA en Duitse universiteit : Duitsland Minimaal 1 dag per maand, 1 dag per week Kwalificatie in buitenland Minimaal 1 dag per maand, 1 dag per week : ambtenaar (=> werknemer) : Duitsland (1408) Nederland (883) : Duitsland over wereldinkomen (1408) Nederland over wereldinkomen (883) Artikel : 14.2.b (1408) 13.4 (883) 17

18 Voorbeeld 20 : VU Gedetacheerd naar : Zwitserland : Zwitserland Artikel : 14.1.a of 17 (1408) X 12.1 of 16.1 (883) zodra 883/04 geldt voor Zw. Voorbeeld 21 : VU Minimaal 1 dag per maand Nationaliteit : Canadees Verblijfsvergunning, voor de duur van de werkzaamheden : nee Artikel : nationale wetgeving (verordening 1408 en 883 zijn nvt) Bij het einde van het contract moet betrokkene terug naar Canada als de verblijfsvergunning verlopen is. Het UWV beoordeelt het recht op ww en de mogelijkheid tot export van een wwuitkering. Als er geen recht bestaat op een uitkering kunnen de afgedragen premies niet worden teruggevorderd. Voorbeeld 22 : UvA : nee : Afrika Artikel : nationale wetgeving (verordening 1408 en 883 zijn nvt) Voorbeeld 23 in Nederland Minimaal 1 dag per maand Artikel : in Panama, gezin blijft in Nederland : VU : nee : nationale wetgeving 18

19 Wanneer een werknemer Nederland verlaat is het belangrijk om een overzicht te vragen tijdvakken AOW. Een aanvraagformulier is van te downloaden. Betrokkene ontvangt dan een overzicht van zijn AOW-verzekeringstijdvakken in een voor beroep vatbare beslissing. 19

20 CHECKLIST KORTE CHECKLIST BIJ DE BEOORDELING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OP EEN WERKNEMER Welke nationaliteit heeft de werknemer (al dan niet nationaliteit EU-lidstaat) Derdelander, geldige verblijfsvergunning Waar is betrokkene sociaal verzekerd geweest Meerdere werkgevers Eenzijdige aanstelling, ambtenaar of werknemer Gaat de werknemer werken in EU-lidstaat, verdragsland of niet Wat is het arbeidspatroon Wordt gedurende een periode van 12 maanden gemiddeld één dag per maand in twee of meer landen gewerkt Wordt gedurende een periode van minder dan 12 maanden onafgebroken in Nederland of een ander land gewerkt Wordt gedurende een periode van meer dan 12 maanden onafgebroken in Nederland of een ander land gewerkt Waar woont of gaat betrokkene wonen Gaat het gezin mee Waar moeten de sociale verzekeringspremies worden afgedragen (E)101/A1 aanvragen Vrijwillige verzekeringen werknemers of volksverzekeringswetten sluiten November 2010 Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen Disclaimer: Hoewel aan deze hand-out de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. De auteurs houden zich aanbevolen voor opmerkingen en suggesties van gebruikers. 20

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

WELKE WETGEVING Bureau voor Belgische Zaken (BBZ)

WELKE WETGEVING Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WELKE WETGEVING Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING 3 SCHEMATISCH OVERZICHT 4 Wonen in Nederland 4 Wonen in België 5 WETTEKSTEN 6 Artikelen 13 tot en met 17 Verordening

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND WETTELIJKE BASIS Europese Verordening 883/2004 die in voege

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Verordening 883/2004: overzicht toepasselijke wetgeving bij wonen of werken in België of Duitsland

Verordening 883/2004: overzicht toepasselijke wetgeving bij wonen of werken in België of Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.25 Verordening 883/2004: overzicht toepasselijke wetgeving bij wonen of werken in België of Duitsland brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken en Bureau voor

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 10 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 10 3 of 10 Inhoudstafel Grensoverschrijdende tewerkstelling Beginselen Geen akkoord Multi- en bilaterale akkoorden Lidstaten van de Europese

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2016 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers 4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers U bent een (zelfstandig) ondernemer of werknemer, die zich niet laat belemmeren door landsgrenzen. In meerdere

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werken in een niet-verdragsland

Werken in een niet-verdragsland uwv.nl werk.nl Werken in een niet-verdragsland Wat u moet weten over uw sociale verzekeringen Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/internationaal.

Nadere informatie

Personeel zoeken in Europa

Personeel zoeken in Europa uwv.nl werk.nl Personeel zoeken in Europa Informatie voor werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers

Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers Personeel zoeken in Europa Informatie voor werkgevers Personeel zoeken in Europa Bent u regelmatig op zoek naar geschikt personeel? Heeft uw organisatie ieder jaar weer een piek in de behoefte aan arbeidskrachten?

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2011

Berekening zorgtoeslag 2011 Berekening zorgtoeslag 2011 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

My Lawyer Info door Monard D Hulst

My Lawyer Info door Monard D Hulst JE T AIME MOI NON PLUS. DE NIEUWE EUROPESE COÖRDINATIEREGELS VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID REVISITED VOOR BEDRIJFSLEIDERS De sociale zekerheid is per Europese lidstaat verschillend geregeld. Om te voorkomen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste

Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen Informatie over het vervallen van het woonplaatsvereiste in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998)

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Vertaling C-189/14-1 Zaak C-189/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 april 2014 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Casusoverzicht voor EURAXESS studie en netwerkdag van 1 december 2011

Casusoverzicht voor EURAXESS studie en netwerkdag van 1 december 2011 1 Casusoverzicht voor EURAXESS studie en netwerkdag van 1 december 2011 Een paar algemene punten over sofinummers: - De uitgiftepunten sofinummers werken uitsluitend op afspraak. Een afspraak kan gemaakt

Nadere informatie