Aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen bestemd voor vervoer Rapportage 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen bestemd voor vervoer Rapportage 2011"

Transcriptie

1 Aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen bestemd voor vervoer Rapportage 2011

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Interpretatie van de grafieken Leeswijzer 4 2. De aard van de gebruikte grondstoffen 5 3. De herkomst van de grondstoffen 6 4. Gebruikte duurzaamheidssystemen 7 Bijlage 1: Numerieke weergave van de verschillende figuren 8 Bijlage 2: Begrippenlijst 11 NEa - Rapportage biobrandstoffen

3 1. Inleiding De voorliggende rapportage is opgesteld op grond van de verplichting die aan de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa) wordt opgelegd in artikel van de Wet milieubeheer: 1. De emissieautoriteit maakt ieder jaar een overzicht openbaar, waarin voor bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën van ondernemingen als bedoeld in artikel 12.31, tweede lid, per onderneming de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van de door die onderneming ten behoeve van vervoer aan een ander ter beschikking gestelde, in Nederland te gebruiken, brandstoffen uit hernieuwbare bronnen zijn opgenomen 2. Bij ministeriële regeling (NEa: Regeling hernieuwbare energie vervoer) worden nadere regels gesteld omtrent de inhoud en de wijze van openbaarmaking van het overzicht, bedoeld in het eerste lid. Artikel 21 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer luidt: 1. Als categorieën ondernemingen als bedoeld in artikel 12.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer, worden aangewezen de geregistreerden die biobrandstoffen ten behoeve van wegvoertuigen en mobiele machines op de Nederlandse markt hebben gebracht. 2. Het overzicht, bedoeld in artikel 12.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft betrekking op de biobrandstoffen, bedoeld in het eerste lid, wordt langs elektronische weg bekendgemaakt, en bestaat uit drie overzichten waarin over het laatst verstreken kalenderjaar per geregistreerde van de hoeveelheid ten behoeve van wegvoertuigen en mobiele machines op de Nederlandse markt gebrachte biobrandstoffen wordt vermeld: a. de aard van de verschillende grondstoffen; b. de herkomst van de grondstoffen en c. de gehanteerde duurzaamheidssystemen. Artikel van de Wet milieubeheer en daaruit voortvloeiend artikel 21 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer vloeien voort uit het Amendement Haverkamp. In de toelichting daarvan staat: Dit amendement regelt transparantie op het niveau van de accijnsgoederenplaatshouders (AGP-houders) die fysiek de biobrandstoffen bijmengen. Op grond van bovenstaande bevat de voorliggende rapportage de gegevens over 2011 van 12 geregistreerden, die biobrandstoffen hebben bijgemengd. Het doel van de rapportage is informatie te verstrekken over de grondstoffen die door geregistreerden zijn gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, die zijn bijgemengd, ten behoeve van de uitslag naar de Nederlandse markt. Voorwaarde om een brandstof te mogen kenmerken als een biobrandstof is dat de duurzaamheid is gewaarborgd met een duurzaamheidssysteem. Dit is een vrijwillig (certificerings)systeem dat erkend is door de Europese Commissie of door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geaccepteerd en toeziet op de duurzaamheidseisen die in de Richtlijn hernieuwbare energie vervoer (art. 17) staan geformuleerd. Het jaar 2011 was het eerste jaar, waarover de bedrijven gegevens over de uitgeslagen biobrandstoffen verplicht bij de NEa hebben ingediend. Een van de wettelijke taken van de NEa is het rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheid van biobrandstoffen bestemd voor vervoer per bedrijf dat brandstof levert aan de Nederlandse markt. Deze rapportage is hiervan een weergave. Het is opgesteld op basis van de door de bedrijven ingediende gegevens. Deze gegevens zijn nog niet door de NEa gecontroleerd. NEa - Rapportage biobrandstoffen

4 Toelichting op de gegevens De resultaten voor de naleving van de verplichting van het Besluit en Regeling hernieuwbare energie vervoer zijn gerapporteerd in de rapportage Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging, die de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 3 augustus 2012 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In 2011 hebben 81 geregistreerden een biobrandstoffenbalans ingediend 1. Van de 81 geregistreerden die een biobrandstoffenbalans hebben ingediend, hebben de volgende 12 geregistreerden in hun biobrandstoffenbalans aangegeven biobrandstoffen te hebben gemengd met fossiele brandstoffen met bestemming Nederlandse markt: Allesco Olie B.V. (hierna: Allesco) Argos Douane Service B.V. (hierna: Argos) BP Nederland B.V. (hierna: BP) Den Hartog B.V. (hierna: Den Hartog) Esso Nederland B.V. (hierna: Esso) Gulf Oil Nederland B.V. (hierna: Gulf) Kuwait Petroleum Nederland B.V. (hierna: Kuwait) North Sea Group Netherlands B.V. (hierna: NSG) Salland Olie Maatschappij B.V. (hierna: Salland) Shell Nederland B.V. (hierna: Shell) Smeets en Geelen B.V. (hierna: Smeets en Geelen) Total Nederland N.V. (hierna: Total) 1.1. Interpretatie van de grafieken De percentages in de afzonderlijke staven geven de verdeling voor iedere geregistreerde weer. De hoogte van de staaf geeft geen inzicht in de absolute bijdrage van een geregistreerde aan de markt. Grondstoffen die hebben bijgedragen aan de productie van dubbeltellende biobrandstoffen, zijn in de grafieken opgenomen met de daadwerkelijke energiewaarde, dus niet dubbelgeteld. De waarden die ten grondslag liggen aan de diagrammen zijn in de bijlage van het rapport weergegeven in een drietal tabellen in bijlage Leeswijzer In lijn met de regelgeving is per geregistreerde analoog aan de Engelse Year two RTFO report een overzicht gegeven van de nationaal zeven belangrijkste grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de biobrandstoffen, de negen belangrijkste landen van herkomst van de grondstoffen en de gehanteerde duurzaamheidssystemen. Alle overige landen en grondstoffen worden gerapporteerd onder de noemer overig, analoog aan het Engelse rapportagemodel 2. Hoofdstuk 2 beschrijft de aard van de gerapporteerde grondstoffen per geregistreerde. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer van de landen van herkomst die zijn gerapporteerd door de twaalf geregistreerden en hoofdstuk 4 de gehanteerde duurzaamheidssystemen. In bijlage 1 van het rapport staat in tabellen weergegeven wat de waarden zijn voor het maken van de grafieken. Bijlage 2 geeft de definitie van de termen die gehanteerd zijn in dit rapport. De rapportage bevat informatie over de in 2011 bijgemengde soorten biobrandstoffen, maar die hoeven niet volledig in 2011 te zijn gebruikt voor naleving. Een deel kan namelijk gebruikt worden voor naleving in 2012 door middel van carry-over. 1 Zie Kamerstukken II, nr Artikel 21, Regeling hernieuwbare energie vervoer NEa - Rapportage biobrandstoffen

5 Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 2. De aard van de gebruikte grondstoffen Figuur 1 toont de grondstoffen die gebruikt zijn voor de productie van de biobrandstoffen die zijn bijgemengd door de twaalf geregistreerden. Er zijn in totaal elf verschillende grondstoffen gebruikt voor de productie van de biobrandstoffen ten behoeve van de uitslag op de Nederlandse markt. Voor de zeven meest gebruikte grondstoffen geeft figuur 1 de verdeling weer over de twaalf geregistreerden. In lijn met de RTFO zijn grondstoffen waarvan slechts in zeer kleine hoeveelheden gebruik is gemaakt in een categorie overige grondstoffen ondergebracht. Deze behoren dus niet behorend tot de 7 meest gebruikte grondstoffen. Dit betreft de grondstoffen oliepalm, soja, suikerriet en suikerbiet, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een omvang van ongeveer 2,0%. In de biobrandstoffenbalans 2011 zijn wat betreft de aard van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de biobrandstoffen de categorieën overig en onbekend opgenomen. In een beperkt aantal gevallen hebben bedrijven van deze categorieën gebruik gemaakt. Dit is in deze rapportage ook als zodanig in figuur 1 weergegeven. De bedrijven hebben 4,6% van de totale omvang van de gebruikte grondstoffen als overig en onbekend aangemerkt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Overig Overige grondstoffen UCO / gebruikt frituurvet Tarwe Talg Mais Koolzaad Glycerine Dierlijk vet Figuur 1: Overzicht van de verdeling per betrokken bedrijf van de zeven grondstoffen, die het meest zijn gebruikt voor de productie van biobrandstoffen die worden uitgeslagen naar de Nederlandse markt voor vervoer en mobiele machines. De onderliggende waarden zijn weergegeven in tabel 1 van bijlage 1. NEa - Rapportage biobrandstoffen

6 Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 3. De herkomst van de grondstoffen Figuur 2 geeft het overzicht van uit welke landen de grondstoffen afkomstig zijn die gebruikt zijn voor de productie van de biobrandstoffen. De belangrijkste negen landen zijn opgenomen in deze figuur analoog aan de RTFO. Onder het kopje overige landen zijn de landen geschaard, waarvan slechts zeer kleine hoeveelheden grondstoffen afkomstig zijn. Dit betreft Argentinië, Australië, België, Finland, Indonesië, Italië, Litouwen, Maleisië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië en Zweden. Deze landen dragen in totaal voor 2,5% bij aan de grondstoffen. In de biobrandstoffenbalans 2011 zijn wat betreft de herkomst van de biobrandstoffen de categorieën overig en onbekend opgenomen. De bedrijven hebben wat betreft herkomst ongeveer 3,5% van de totale omvang van de gebruikte grondstoffen als overig en onbekend aangemerkt. Dit is als zodanig in figuur 2 weergegeven. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Overig Overige landen Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Spanje Nederland Hongarije Frankrijk Duitsland Denemarken Brazilië Figuur 2: Overzicht van de verdeling per betrokken bedrijf van de negen landen van herkomst met het grootste aandeel in de grondstoffen die gebruikt zijn voor de productie van de biobrandstoffen, die zijn uitgeslagen naar de Nederlandse markt voor vervoer en mobiele machines. De onderliggende waarden zijn weergegeven in tabel 2 van bijlage 1. NEa - Rapportage biobrandstoffen

7 Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 4. Gebruikte duurzaamheidssystemen Geregistreerden, die biobrandstoffen bijmengen, moesten in 2011 voor het eerst de duurzaamheid van biobrandstoffen aantonen door gebruik te maken van Europees of door Nederland geaccepteerde duurzaamheidssystemen voor biobrandstoffen. Figuur 3 geeft een overzicht van de duurzaamheidssystemen die gehanteerd zijn voor het aantonen van de duurzaamheid van de gerapporteerde biobrandstoffen. In figuur 3 is te zien dat enkele geregistreerden de categorie overig of onbekend hebben gerapporteerd, wat een keuzemogelijkheid was in de biobrandstoffenbalans. Dit kan deels worden verklaard doordat de wet- en regelgeving met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 in werking is getreden en er in de eerste helft van 2011 nog geen Europees erkende of door Nederland geaccepteerde duurzaamheidssystemen beschikbaar waren. De categorieën overig en onbekend hebben betrekking op circa 9,5% van het totale volume bijgemengde biobrandstoffen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Overig RTRS RSPO REDcert RBSA ISCC ENSUS VPBB 2BSvs Figuur 3: Overzicht van de verdeling per geregistreerde en voor heel Nederland van de acht duurzaamheidssystemen die zijn gebruikt om de duurzaamheid aan te tonen van de biobrandstoffen, die worden uitgeslagen naar de Nederlandse markt voor vervoer en mobiele machines. De precieze waarden zijn weergegeven in tabel 3 in de bijlage 1. NEa - Rapportage biobrandstoffen

8 Bijlage 1: Numerieke weergave van de verschillende figuren Deze bijlage geeft in tabelvorm de waarden weer die zijn gebruikt voor het maken van de grafieken in dit document. Grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van dubbeltellende biobrandstoffen zijn met op basis van de daadwerkelijke energiewaarde (enkeltellend) opgenomen in de tabellen. Tabel 1: Overzicht van de gebruikte grondstoffen voor de productie van de biobrandstoffen, uitgedrukt in percentage per geregistreerde. Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Dierlijk vet ,26% Glycerine ,97% Koolzaad - - 1,23% - 59,04% - Mais - 38,11% 33,69% 100% - 57,98% Talg ,42% - Tarwe - 61,89% 3,17% - - 7,38% UCO / gebruikt frituurvet ,79% ,37% Overige grondstoffen ,13% - 5,11% - Overig 4 100% - 0,68% - 18,43% 2,27% Onbekend - - 0,09% Vervolg Tabel 1 Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total Dierlijk vet ,61% - - Glycerine 17,61% 1,55% Koolzaad 22,84% Mais - 32,93% 25,25% 58,80% - 81,18% Talg - 48,06% Tarwe - 1,66% - 0,58% - 4,05% UCO / gebruikt frituurvet 21,90% 11,78% 51,00% Overige grondstoffen - 4,02% 23,76% Overig Onbekend 37,65% % 14,78% 3 Door de NEa ingedeeld bij overig op grond van RTFO-systematiek 4 Door bedrijven als overig aangemerkt NEa - Rapportage biobrandstoffen

9 Tabel 2: Overzicht van de landen van herkomst van de gebruikte grondstoffen voor de productie van de biobrandstoffen, uitgedrukt in percentage per geregistreerde. Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Brazilië - - 0,07% Denemarken - - 0,03% Duitsland ,28% - 76,15% 9,11% Frankrijk - - 2,86% Hongarije - 8,47% 0,58% - - 2,33% Nederland 100% - 31,25% ,53% Spanje Verenigd Koninkrijk - 61,89% 0,73% - - 9,99% Verenigde Staten ,83% 100% - 50,41% Overige landen 5-29,64% 2,38% - 5,35% 2,62% Overig ,23% - Onbekend - - 2,00% - 2,27% - Vervolg Tabel 2 Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total Brazilië - 3,37% Denemarken - 10,57% Duitsland 6,62% 27,65% - 15,11% - - Frankrijk 9,90% 2,70% 49,00% ,17% Hongarije - 0,20% ,59% Nederland 32,89% 14,02% 51,00% 4,20% - - Spanje - 2,88% Verenigd Koninkrijk - 4,63% - 11,11% - - Verenigde Staten - 29,75% - 69,59% - - Overige landen 12,94% 1,83% % 36,46% Overig - 2,39% Onbekend 37,65% ,78% 5 Door bedrijven aangemerkt als overig 6 Door de NEa ingedeeld bij overig op grond van de RTFO systematiek NEa - Rapportage biobrandstoffen

10 Tabel 3: Overzicht van de gehanteerde duurzaamheidssystemen voor de productie van de biobrandstoffen, uitgedrukt in percentage per geregistreerde. Den Allesco Argos BP Hartog Esso Gulf 2BSvs ,49% - VPBB ,96% ENSUS ISCC - 61,89% 87,14% 100% 62,13% 34,86% RBSA - 38,11% REDcert ,27% RSPO ,35% - RTRS ,76% - Overig 100% ,27% 41,91% Onbekend ,86% Vervolg Tabel 3 Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 2BSvs DCB - 61,39% 51,00% ENSUS ,58% - - ISCC 62,35% 28,34% 49,00% 99,42% - 100% RBSA - 4,48% % - REDcert RSPO RTRS Overig - 5,79% Onbekend 37,65% NEa - Rapportage biobrandstoffen

11 Bijlage 2: Begrippenlijst Biobrandstoffenbalans VPBB Duurzaamheidssysteem Geregistreerde ISCC Jaarverplichting RBSA REDcert RSPO RTRS 2BSvs Jaarbalans met daarin opgenomen de in- en uitslagen alsmede voorraden van hoeveelheden duurzame biobrandstoffen, en daaraan gekoppelde hernieuwbare energie, die is ingezet op de Nederlandse vervoersmarkt Verificatieprotocol betere biobrandstoffen; het recht op dubbeltelling wordt aangetoond op basis van het Verificatieprotocol dubbeltelling betere biobrandstoffen. Een vrijwillig (certificerings)systeem dat erkend is door de Europese Commissie en toeziet op de duurzaamheidseisen die in de Richtlijn hernieuwbare energie vervoer (art 17) staan geformuleerd. registratieplichtige of degene die vrijwillig een biobrandstoffenbalans heeft ingediend International Sustainability & Carbon Certification; duurzaamheidssysteem De te leveren hoeveelheid hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoersmarkt in GJ. De hoeveelheid is te berekenen als een percentage van de uitgeslagen diesel en benzine voor de Nederlandse vervoersmarkt. RED Bioenergy Sustainability Assurance; duurzaamheidssysteem voor duurzaam geproduceerde biomassa Duurzaamheidssysteem voor duurzaam geproduceerde biomassa Roundtable on Sustainable Palm Oil; duurzaamheidssysteem voor de productie van biobrandstoffen op basis van palmolie Round Table on Responsible Soy; duurzaamheidssysteem voor de productie van biobrandstoffen op basis van sojaolie Biomass biofuel, sustainability voluntary scheme; duurzaamheidssysteem NEa - Rapportage biobrandstoffen

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen 2010 Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Juli 2010 2/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Aard van de biobrandstoffen 3 3. Herkomst van de grondstoffen 4 4. Duurzaamheid

Nadere informatie

Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Afschrift archief NEa Kees Hoppener Bas Bougie Frits ter Brugge Elke van Thuijl Paraaf Biobrandstoffen Prinses Beatrixlaan 2 Postbus 91503 Den Haag IPC 652 www.emissieautoriteit.nl Naleving jaarverplichting

Nadere informatie

Rapportage hernieuwbare energie 2014

Rapportage hernieuwbare energie 2014 Rapportage hernieuwbare energie 2014 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Nederlandse Emissieautoriteit 5-11-2015 2 44 Samenvatting Bedrijven

Nadere informatie

Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Nederlandse Emissieautoriteit 07-08-2013 Samenvatting Registratieplichtige bedrijven moeten

Nadere informatie

Rapportage per inboeker 2015

Rapportage per inboeker 2015 Rapportage per inboeker 2015 Aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen bestemd voor vervoer Datum 16 december 2016 Versie 1 Samenvatting De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

mea Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

mea Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging mea Nederlandse Emissieautoriteit Dutch Emissions Authority Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Nadere informatie

Rapportage hernieuwbare energie 2013

Rapportage hernieuwbare energie 2013 Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Nederlandse Emissieautoriteit 16-07-2014 Samenvatting Bedrijven

Nadere informatie

Uitvoering RED NL regelgeving

Uitvoering RED NL regelgeving Uitvoering RED NL regelgeving Hans de Waal Ministerie van Infrastructuur en Milieu Projectdirectie Biobrandstoffen 6-12-2010 Inhoud Richtlijn hernieuwbare energie / onderdeel vervoer Implementatie in NL

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. In de alfabetische opsomming wordt ingevoegd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. In de alfabetische opsomming wordt ingevoegd: Nota van wijziging Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer) Het voorstel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2579 Vragen van het lid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met vaststelling van de jaarverplichting voor 2015 en enkele technische

Nadere informatie

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2016 Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2016 Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2016 Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging Datum 20 juni 2016 Versie 1 Samenvatting Bedrijven hebben in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8235 11 mei 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 2 mei 2011, nr. BJZ2011044006, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 455 Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 834 Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register

Nadere informatie

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2015 Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging

Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2015 Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2015 Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging Datum 15 juli 2016 Versie 1 Samenvatting Bedrijven die brandstoffen

Nadere informatie

1 december 2015 Renée Peerboom

1 december 2015 Renée Peerboom Renée Peerboom Jaarafsluiting Energie voor Vervoer Voorlichtingsbijeenkomst Renée Peerboom Inhoud Wet- en regelgeving Energie voor vervoer Verplichtingen Deelnemers Register Energie voor Vervoer Jaarverplichting

Nadere informatie

Green Deal Groencertificaten

Green Deal Groencertificaten Green Deal Groencertificaten biobased economy energie water bouw grondstoffen klimaat mobiliteit voedsel biodiversiteit Aanleiding groeimarkt voor`kunststoffen, chemicaliën op basis van duurzame biomassa

Nadere informatie

Hernieuwbare waterstof en HBEmarkt

Hernieuwbare waterstof en HBEmarkt Hernieuwbare waterstof en HBEmarkt John van Himbergen Opbouw presentatie Wettelijk kader Systematiek Eisen aan inboeken Wanneer is H 2 hernieuwbaar? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Systematiek

Nadere informatie

30 april 2015 Renée Peerboom

30 april 2015 Renée Peerboom Inboeken Workshop Inboeken HEV 30 april 2015 Inhoud Nieuwe uitvoeringssystematiek HEV Inboekers Inboekingen Bijschrijving HBE s Controle Rapportages Tijdlijn inboeken Wettelijk kader Europa Richtlijn hernieuwbare

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 460 Besluit van 25 november 2014, houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit

Nadere informatie

Overgang naar nieuwe uitvoeringssystematiek. Voorlichtingsbijeenkomst NEa 3 december 2014

Overgang naar nieuwe uitvoeringssystematiek. Voorlichtingsbijeenkomst NEa 3 december 2014 Overgang naar nieuwe uitvoeringssystematiek Voorlichtingsbijeenkomst NEa 3 december 2014 Inhoud Jaarafsluiting 2014 Belangrijkste veranderingen Veranderingen deelnemers Verschillen HBE-bioticket Overgang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 834 Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register

Nadere informatie

Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage vloeibare biomassa Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Datum Versie V1.

Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage vloeibare biomassa Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Datum Versie V1. Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage vloeibare biomassa Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Datum 20-4-2017 Versie V1.0 Colofon Titel Contactpersoon Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Documentcode: RvA-SAP-I005-NL Versie 4, 4-1-2016

Nadere informatie

Jaarafsluiting Energie voor Vervoer

Jaarafsluiting Energie voor Vervoer Jaarafsluiting Energie voor Vervoer Voorlichtingsbijeenkomst Jaap Bousema Inhoud Wettelijk kader Energie voor Vervoer Deelnemers Reikwijdte (brandstoffen en vervoersbestemmingen) Jaarafsluiting HEV Registreren

Nadere informatie

Monsters aan de pomp

Monsters aan de pomp Monsters aan de pomp Oliebedrijven zijn niet transparant over herkomst en duurzaamheid biobrandstoffen Onderzoeksverslag van Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu, mei 2008 De Nederlandse overheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 163 Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 717 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015) Besluit van houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 608 Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 32 357 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG,

Nadere informatie

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Stand: september 2015 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI NORD (hierna: ALDI).

Nadere informatie

Integraal Afwegingskader

Integraal Afwegingskader Integraal Afwegingskader Implementatie ILUC-richtlijn en operationalisering reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit 1. Wat is de aanleiding? In 2015 zijn door de Europese Commissie twee

Nadere informatie

Brandstofkwaliteit NL regelgeving

Brandstofkwaliteit NL regelgeving Brandstofkwaliteit NL regelgeving + Rob Cuelenaere Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Klimaat & Luchtkwaliteit 3-12-2010 Richtlijn 2009/30/EG Omzetting in nationale regelgeving: uiterlijk

Nadere informatie

Nieuwe uitvoeringssystematiek

Nieuwe uitvoeringssystematiek Nieuwe uitvoeringssystematiek Voorlichtingsbijeenkomst NEa 3 december 2014 Opbouw 1. Einddoel en jaarverplichting 2. Uitvoeringssystematiek HBE s 3. Wat betekent dit voor u? 4. Rol van de NEa 5. Conclusie

Nadere informatie

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, 30 november 2012 Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen Afsluitende les Leerlingenhandleiding Alternatieve brandstoffen Inleiding Deze chemie-verdiepingsmodule over alternatieve brandstoffen sluit aan op het Reizende DNA-lab Racen met wc-papier. Doel Het Reizende

Nadere informatie

Handleiding Register Energie voor Vervoer (REV)

Handleiding Register Energie voor Vervoer (REV) Nederlandse Emissieautoriteit Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag IPC 652 t +3170-4568050 info@emissieautoriteit.nl www.emissieautoriteit.nl Handleiding Register Energie voor Vervoer (REV) Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7532 29 april 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 april 2011, nr. BJZ2011043268,

Nadere informatie

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Eric van den Heuvel 18 maart 2015 Presentatie tijdens het Truck van de Toekomst evenement - Hardenberg Inpakken

Nadere informatie

(consultatieversie 8aug16)

(consultatieversie 8aug16) (consultatieversie 8aug16) Wet van (datum) tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 197 Besluit van 18 april 2011, houdende regels omtrent de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen ten behoeve van bepaalde vormen van vervoer

Nadere informatie

Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn

Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn Delft, CE Delft, juni 2017 Publicatienummer: 17.5M61.91 Deze notitie is opgesteld door: Anouk van Grinsven

Nadere informatie

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme FEM-IT-T/N855 FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep Industriële trucks FEM Een leidraad voor identificatie van nietconforme industriële trucks 11.2010 (NL) - Emissie van uitlaatgassen -

Nadere informatie

Handhavingskader hernieuwbare energie in de vervoersector

Handhavingskader hernieuwbare energie in de vervoersector Handhavingskader hernieuwbare energie in de vervoersector In het AO van 26 januari 2011 is de wijziging van de wetgeving omtrent biobrandstoffen aan de orde geweest. Uw Kamer heeft toen verzocht om binnen

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Milieubeheer Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG www.vrom.nl Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Vragenlijsten inzake het Besluit biobrandstofen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Onderscheidende kenmerken van brandstoftypen als alternatief voor diesel

Onderscheidende kenmerken van brandstoftypen als alternatief voor diesel TNO-rapport TNO 2017 R10847 Onderscheidende kenmerken van brandstoftypen als alternatief voor diesel Earth, Life & Social Sciences Anna van Buerenplein 1 2595 DA Den Haag Postbus 96800 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Marktontwikkelingen vloeibare biobrandstoffen

Marktontwikkelingen vloeibare biobrandstoffen Marktontwikkelingen vloeibare biobrandstoffen Inhoud 1. Productschap MVO 2. Producten en toepassingen 3. EU Stimuleringsbeleid biobrandstoffen 4. Productie- en exportcijfers 5. Prijsontwikkelingen 6. Vergroten

Nadere informatie

BIOFUELS: ZIN EN ONZIN

BIOFUELS: ZIN EN ONZIN BIOFUELS: ZIN EN ONZIN KIVI NIRIA 2010 F. Goudriaan and J.E. Naber (BIOFUEL BV) 1 HTU 2005 ONZIN: ONZIN: STOPPEN MET BIOBRANDSTOFFEN Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding

Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Afsluitende module Alternatieve Brandstoffen - Chemie verdieping - Ontwikkeld door dr. T. Klop en ir. J.F. Jacobs Op alle lesmaterialen is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) PBL-Notitie Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) Hans Eerens en Harry Wilting December 2013 Publicatienummer 1168 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Besluit van houdende regels met betrekking tot de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies, ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert

Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert 1 Fossiele grondstoffen worden steeds duurder Petroleumprijs in dollar per vat Hernieuwbare grondstoffen: opbrengst per ha stijgt voortdurend

Nadere informatie

Reactie Platform Duurzame Biobrandstoffen op ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer

Reactie Platform Duurzame Biobrandstoffen op ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer Notitie 22 november 2016 Reactie Platform Duurzame Biobrandstoffen op ontwerpbesluit Hernieuwbare Energie Vervoer Het Platform Duurzame Biobrandstoffen (hierna Het Platform) heeft eerder dit jaar een reactie

Nadere informatie

Biomassa: brood of brandstof?

Biomassa: brood of brandstof? RUG3 Biomassa: brood of brandstof? Centrum voor Energie en Milieukunde dr ir Sanderine Nonhebel Dia 1 RUG3 To set the date: * >Insert >Date and Time * At Fixed: fill the date in format mm-dd-yy * >Apply

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Statistieken Laatste aanpassing Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Dit document bevat informatie over de handel in garanties van oorsprong uitgereikt

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Herziening NEC-richtlijn. LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Herziening NEC-richtlijn. LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Herziening NEC-richtlijn LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Inhoud presentatie Huidige NEC-richtlijn Herziening NEC-richtlijn: motivatie Inhoud herziene NEC-richtlijn: Overzicht

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid juli - december Bij Apple nemen we onze inzet voor de privacy van onze klanten zeer serieus. We werken dan ook ontzettend hard om de veiligste

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging VROM, VW Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Bio-ethanol: nu en in de toekomst

Bio-ethanol: nu en in de toekomst Bio-ethanol: nu en in de toekomst Rob Bakker Business Unit Biobased Products Agrotechnology & Food Innovations Wageningen UR robert.bakker@wur.nl Overzicht Introductie Bioethanol ethanol als brandstof

Nadere informatie

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 T R A F I E K 2 0 0 8 Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 nv De Scheepvaart Havenstraat 44 3500 Hasselt Tel: 011/ 28.84.00 Fax: 011/ 22.12.77 e-mail: statistiek@descheepvaart.be

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne- energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN 212 Kerncijfers 212 - + 212 Aankomsten % Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1, 3.165.92 5.978.378 6.715,1% 1,89 46,2% 8,6% 54,4% 4.815.717 3.25.599 1. Logisvormen

Nadere informatie

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group Maatschappij, Markt en Meerwaarde Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group VION Food Group Global Profiel Internationaal Food Concern 9 miljard omzet 27.000 werknemers Hoofdkantoor Son

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag 34 717 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA

BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA BIJLAGE 3 CONSULTATIE DUURZAAMHEIDEISEN BIOMASSA Werkgroep Beleidsinpassing in opdracht van IPE, VROM en EZ - april 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Consultatie Implementatie Duurzaamheidscriteria Biomassa...3 2 Resultaten...3

Nadere informatie

Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

Besluit Hernieuwbare Energie vervoer Reacties op de internetconsultatie Besluit Hernieuwbare Energie vervoer Openbare internetconsultatie van 8 november tot en met 22 november 2016 Dit ontwerpbesluit vervangt het Besluit hernieuwbare energie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling. Frank Bergmans

Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling. Frank Bergmans Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling Frank Bergmans Inhoud 1. Productschap MVO 2. Grondstoffen bio-olie 3. Wetgeving 4. Marktontwikkelingen Productschap Margarine, Vetten en Oliën 2 1 Productschap MVO Ketenorganisatie

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof.

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof. Energielabel auto Personenwagens moeten voorzien zijn van een zogenaamd energielabel. Deze maatregel is ingesteld om de consument de mogelijkheid te geven om op eenvoudige wijze het energieverbruik van

Nadere informatie

BioMCN: Advanced Sustainable Biofuels BIObased Industry april 2015 Jeroen Koot -CEO

BioMCN: Advanced Sustainable Biofuels BIObased Industry april 2015 Jeroen Koot -CEO BioMCN: Advanced Sustainable Biofuels BIObased Industry 2015 9 april 2015 Jeroen Koot -CEO Content Bio-methanol belangrijke grondstof voor o.a. transport en chemie BioMCN ontwikkelt duurzame en bio-based

Nadere informatie

Deze notitie heeft als doel een grove schets te geven van de discussies omtrent de productie van biobrandstoffen en het biobrandstoffenbeleid.

Deze notitie heeft als doel een grove schets te geven van de discussies omtrent de productie van biobrandstoffen en het biobrandstoffenbeleid. Achtergrondnotitie biobrandstoffen Deze notitie heeft als doel een grove schets te geven van de discussies omtrent de productie van biobrandstoffen en het biobrandstoffenbeleid. Inleiding: biobrandstoffen

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Bijlage Rapportage duurzaamheid Biomassa

Bijlage Rapportage duurzaamheid Biomassa Bijlage Rapportage duurzaamheid Biomassa versie 1.0 april 2012 1 Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij VERTOGAS. Algemeen Begrippen die in de Definitielijst zijn gedefinieerd, hebben

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie