Aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen bestemd voor vervoer Rapportage 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen bestemd voor vervoer Rapportage 2011"

Transcriptie

1 Aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen bestemd voor vervoer Rapportage 2011

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Interpretatie van de grafieken Leeswijzer 4 2. De aard van de gebruikte grondstoffen 5 3. De herkomst van de grondstoffen 6 4. Gebruikte duurzaamheidssystemen 7 Bijlage 1: Numerieke weergave van de verschillende figuren 8 Bijlage 2: Begrippenlijst 11 NEa - Rapportage biobrandstoffen

3 1. Inleiding De voorliggende rapportage is opgesteld op grond van de verplichting die aan de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa) wordt opgelegd in artikel van de Wet milieubeheer: 1. De emissieautoriteit maakt ieder jaar een overzicht openbaar, waarin voor bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën van ondernemingen als bedoeld in artikel 12.31, tweede lid, per onderneming de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van de door die onderneming ten behoeve van vervoer aan een ander ter beschikking gestelde, in Nederland te gebruiken, brandstoffen uit hernieuwbare bronnen zijn opgenomen 2. Bij ministeriële regeling (NEa: Regeling hernieuwbare energie vervoer) worden nadere regels gesteld omtrent de inhoud en de wijze van openbaarmaking van het overzicht, bedoeld in het eerste lid. Artikel 21 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer luidt: 1. Als categorieën ondernemingen als bedoeld in artikel 12.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer, worden aangewezen de geregistreerden die biobrandstoffen ten behoeve van wegvoertuigen en mobiele machines op de Nederlandse markt hebben gebracht. 2. Het overzicht, bedoeld in artikel 12.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft betrekking op de biobrandstoffen, bedoeld in het eerste lid, wordt langs elektronische weg bekendgemaakt, en bestaat uit drie overzichten waarin over het laatst verstreken kalenderjaar per geregistreerde van de hoeveelheid ten behoeve van wegvoertuigen en mobiele machines op de Nederlandse markt gebrachte biobrandstoffen wordt vermeld: a. de aard van de verschillende grondstoffen; b. de herkomst van de grondstoffen en c. de gehanteerde duurzaamheidssystemen. Artikel van de Wet milieubeheer en daaruit voortvloeiend artikel 21 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer vloeien voort uit het Amendement Haverkamp. In de toelichting daarvan staat: Dit amendement regelt transparantie op het niveau van de accijnsgoederenplaatshouders (AGP-houders) die fysiek de biobrandstoffen bijmengen. Op grond van bovenstaande bevat de voorliggende rapportage de gegevens over 2011 van 12 geregistreerden, die biobrandstoffen hebben bijgemengd. Het doel van de rapportage is informatie te verstrekken over de grondstoffen die door geregistreerden zijn gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, die zijn bijgemengd, ten behoeve van de uitslag naar de Nederlandse markt. Voorwaarde om een brandstof te mogen kenmerken als een biobrandstof is dat de duurzaamheid is gewaarborgd met een duurzaamheidssysteem. Dit is een vrijwillig (certificerings)systeem dat erkend is door de Europese Commissie of door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geaccepteerd en toeziet op de duurzaamheidseisen die in de Richtlijn hernieuwbare energie vervoer (art. 17) staan geformuleerd. Het jaar 2011 was het eerste jaar, waarover de bedrijven gegevens over de uitgeslagen biobrandstoffen verplicht bij de NEa hebben ingediend. Een van de wettelijke taken van de NEa is het rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheid van biobrandstoffen bestemd voor vervoer per bedrijf dat brandstof levert aan de Nederlandse markt. Deze rapportage is hiervan een weergave. Het is opgesteld op basis van de door de bedrijven ingediende gegevens. Deze gegevens zijn nog niet door de NEa gecontroleerd. NEa - Rapportage biobrandstoffen

4 Toelichting op de gegevens De resultaten voor de naleving van de verplichting van het Besluit en Regeling hernieuwbare energie vervoer zijn gerapporteerd in de rapportage Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging, die de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 3 augustus 2012 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In 2011 hebben 81 geregistreerden een biobrandstoffenbalans ingediend 1. Van de 81 geregistreerden die een biobrandstoffenbalans hebben ingediend, hebben de volgende 12 geregistreerden in hun biobrandstoffenbalans aangegeven biobrandstoffen te hebben gemengd met fossiele brandstoffen met bestemming Nederlandse markt: Allesco Olie B.V. (hierna: Allesco) Argos Douane Service B.V. (hierna: Argos) BP Nederland B.V. (hierna: BP) Den Hartog B.V. (hierna: Den Hartog) Esso Nederland B.V. (hierna: Esso) Gulf Oil Nederland B.V. (hierna: Gulf) Kuwait Petroleum Nederland B.V. (hierna: Kuwait) North Sea Group Netherlands B.V. (hierna: NSG) Salland Olie Maatschappij B.V. (hierna: Salland) Shell Nederland B.V. (hierna: Shell) Smeets en Geelen B.V. (hierna: Smeets en Geelen) Total Nederland N.V. (hierna: Total) 1.1. Interpretatie van de grafieken De percentages in de afzonderlijke staven geven de verdeling voor iedere geregistreerde weer. De hoogte van de staaf geeft geen inzicht in de absolute bijdrage van een geregistreerde aan de markt. Grondstoffen die hebben bijgedragen aan de productie van dubbeltellende biobrandstoffen, zijn in de grafieken opgenomen met de daadwerkelijke energiewaarde, dus niet dubbelgeteld. De waarden die ten grondslag liggen aan de diagrammen zijn in de bijlage van het rapport weergegeven in een drietal tabellen in bijlage Leeswijzer In lijn met de regelgeving is per geregistreerde analoog aan de Engelse Year two RTFO report een overzicht gegeven van de nationaal zeven belangrijkste grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de biobrandstoffen, de negen belangrijkste landen van herkomst van de grondstoffen en de gehanteerde duurzaamheidssystemen. Alle overige landen en grondstoffen worden gerapporteerd onder de noemer overig, analoog aan het Engelse rapportagemodel 2. Hoofdstuk 2 beschrijft de aard van de gerapporteerde grondstoffen per geregistreerde. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer van de landen van herkomst die zijn gerapporteerd door de twaalf geregistreerden en hoofdstuk 4 de gehanteerde duurzaamheidssystemen. In bijlage 1 van het rapport staat in tabellen weergegeven wat de waarden zijn voor het maken van de grafieken. Bijlage 2 geeft de definitie van de termen die gehanteerd zijn in dit rapport. De rapportage bevat informatie over de in 2011 bijgemengde soorten biobrandstoffen, maar die hoeven niet volledig in 2011 te zijn gebruikt voor naleving. Een deel kan namelijk gebruikt worden voor naleving in 2012 door middel van carry-over. 1 Zie Kamerstukken II, nr Artikel 21, Regeling hernieuwbare energie vervoer NEa - Rapportage biobrandstoffen

5 Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 2. De aard van de gebruikte grondstoffen Figuur 1 toont de grondstoffen die gebruikt zijn voor de productie van de biobrandstoffen die zijn bijgemengd door de twaalf geregistreerden. Er zijn in totaal elf verschillende grondstoffen gebruikt voor de productie van de biobrandstoffen ten behoeve van de uitslag op de Nederlandse markt. Voor de zeven meest gebruikte grondstoffen geeft figuur 1 de verdeling weer over de twaalf geregistreerden. In lijn met de RTFO zijn grondstoffen waarvan slechts in zeer kleine hoeveelheden gebruik is gemaakt in een categorie overige grondstoffen ondergebracht. Deze behoren dus niet behorend tot de 7 meest gebruikte grondstoffen. Dit betreft de grondstoffen oliepalm, soja, suikerriet en suikerbiet, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een omvang van ongeveer 2,0%. In de biobrandstoffenbalans 2011 zijn wat betreft de aard van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de biobrandstoffen de categorieën overig en onbekend opgenomen. In een beperkt aantal gevallen hebben bedrijven van deze categorieën gebruik gemaakt. Dit is in deze rapportage ook als zodanig in figuur 1 weergegeven. De bedrijven hebben 4,6% van de totale omvang van de gebruikte grondstoffen als overig en onbekend aangemerkt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Overig Overige grondstoffen UCO / gebruikt frituurvet Tarwe Talg Mais Koolzaad Glycerine Dierlijk vet Figuur 1: Overzicht van de verdeling per betrokken bedrijf van de zeven grondstoffen, die het meest zijn gebruikt voor de productie van biobrandstoffen die worden uitgeslagen naar de Nederlandse markt voor vervoer en mobiele machines. De onderliggende waarden zijn weergegeven in tabel 1 van bijlage 1. NEa - Rapportage biobrandstoffen

6 Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 3. De herkomst van de grondstoffen Figuur 2 geeft het overzicht van uit welke landen de grondstoffen afkomstig zijn die gebruikt zijn voor de productie van de biobrandstoffen. De belangrijkste negen landen zijn opgenomen in deze figuur analoog aan de RTFO. Onder het kopje overige landen zijn de landen geschaard, waarvan slechts zeer kleine hoeveelheden grondstoffen afkomstig zijn. Dit betreft Argentinië, Australië, België, Finland, Indonesië, Italië, Litouwen, Maleisië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië en Zweden. Deze landen dragen in totaal voor 2,5% bij aan de grondstoffen. In de biobrandstoffenbalans 2011 zijn wat betreft de herkomst van de biobrandstoffen de categorieën overig en onbekend opgenomen. De bedrijven hebben wat betreft herkomst ongeveer 3,5% van de totale omvang van de gebruikte grondstoffen als overig en onbekend aangemerkt. Dit is als zodanig in figuur 2 weergegeven. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Overig Overige landen Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Spanje Nederland Hongarije Frankrijk Duitsland Denemarken Brazilië Figuur 2: Overzicht van de verdeling per betrokken bedrijf van de negen landen van herkomst met het grootste aandeel in de grondstoffen die gebruikt zijn voor de productie van de biobrandstoffen, die zijn uitgeslagen naar de Nederlandse markt voor vervoer en mobiele machines. De onderliggende waarden zijn weergegeven in tabel 2 van bijlage 1. NEa - Rapportage biobrandstoffen

7 Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 4. Gebruikte duurzaamheidssystemen Geregistreerden, die biobrandstoffen bijmengen, moesten in 2011 voor het eerst de duurzaamheid van biobrandstoffen aantonen door gebruik te maken van Europees of door Nederland geaccepteerde duurzaamheidssystemen voor biobrandstoffen. Figuur 3 geeft een overzicht van de duurzaamheidssystemen die gehanteerd zijn voor het aantonen van de duurzaamheid van de gerapporteerde biobrandstoffen. In figuur 3 is te zien dat enkele geregistreerden de categorie overig of onbekend hebben gerapporteerd, wat een keuzemogelijkheid was in de biobrandstoffenbalans. Dit kan deels worden verklaard doordat de wet- en regelgeving met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 in werking is getreden en er in de eerste helft van 2011 nog geen Europees erkende of door Nederland geaccepteerde duurzaamheidssystemen beschikbaar waren. De categorieën overig en onbekend hebben betrekking op circa 9,5% van het totale volume bijgemengde biobrandstoffen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onbekend Overig RTRS RSPO REDcert RBSA ISCC ENSUS VPBB 2BSvs Figuur 3: Overzicht van de verdeling per geregistreerde en voor heel Nederland van de acht duurzaamheidssystemen die zijn gebruikt om de duurzaamheid aan te tonen van de biobrandstoffen, die worden uitgeslagen naar de Nederlandse markt voor vervoer en mobiele machines. De precieze waarden zijn weergegeven in tabel 3 in de bijlage 1. NEa - Rapportage biobrandstoffen

8 Bijlage 1: Numerieke weergave van de verschillende figuren Deze bijlage geeft in tabelvorm de waarden weer die zijn gebruikt voor het maken van de grafieken in dit document. Grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van dubbeltellende biobrandstoffen zijn met op basis van de daadwerkelijke energiewaarde (enkeltellend) opgenomen in de tabellen. Tabel 1: Overzicht van de gebruikte grondstoffen voor de productie van de biobrandstoffen, uitgedrukt in percentage per geregistreerde. Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Dierlijk vet ,26% Glycerine ,97% Koolzaad - - 1,23% - 59,04% - Mais - 38,11% 33,69% 100% - 57,98% Talg ,42% - Tarwe - 61,89% 3,17% - - 7,38% UCO / gebruikt frituurvet ,79% ,37% Overige grondstoffen ,13% - 5,11% - Overig 4 100% - 0,68% - 18,43% 2,27% Onbekend - - 0,09% Vervolg Tabel 1 Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total Dierlijk vet ,61% - - Glycerine 17,61% 1,55% Koolzaad 22,84% Mais - 32,93% 25,25% 58,80% - 81,18% Talg - 48,06% Tarwe - 1,66% - 0,58% - 4,05% UCO / gebruikt frituurvet 21,90% 11,78% 51,00% Overige grondstoffen - 4,02% 23,76% Overig Onbekend 37,65% % 14,78% 3 Door de NEa ingedeeld bij overig op grond van RTFO-systematiek 4 Door bedrijven als overig aangemerkt NEa - Rapportage biobrandstoffen

9 Tabel 2: Overzicht van de landen van herkomst van de gebruikte grondstoffen voor de productie van de biobrandstoffen, uitgedrukt in percentage per geregistreerde. Allesco Argos BP Den Hartog Esso Gulf Brazilië - - 0,07% Denemarken - - 0,03% Duitsland ,28% - 76,15% 9,11% Frankrijk - - 2,86% Hongarije - 8,47% 0,58% - - 2,33% Nederland 100% - 31,25% ,53% Spanje Verenigd Koninkrijk - 61,89% 0,73% - - 9,99% Verenigde Staten ,83% 100% - 50,41% Overige landen 5-29,64% 2,38% - 5,35% 2,62% Overig ,23% - Onbekend - - 2,00% - 2,27% - Vervolg Tabel 2 Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total Brazilië - 3,37% Denemarken - 10,57% Duitsland 6,62% 27,65% - 15,11% - - Frankrijk 9,90% 2,70% 49,00% ,17% Hongarije - 0,20% ,59% Nederland 32,89% 14,02% 51,00% 4,20% - - Spanje - 2,88% Verenigd Koninkrijk - 4,63% - 11,11% - - Verenigde Staten - 29,75% - 69,59% - - Overige landen 12,94% 1,83% % 36,46% Overig - 2,39% Onbekend 37,65% ,78% 5 Door bedrijven aangemerkt als overig 6 Door de NEa ingedeeld bij overig op grond van de RTFO systematiek NEa - Rapportage biobrandstoffen

10 Tabel 3: Overzicht van de gehanteerde duurzaamheidssystemen voor de productie van de biobrandstoffen, uitgedrukt in percentage per geregistreerde. Den Allesco Argos BP Hartog Esso Gulf 2BSvs ,49% - VPBB ,96% ENSUS ISCC - 61,89% 87,14% 100% 62,13% 34,86% RBSA - 38,11% REDcert ,27% RSPO ,35% - RTRS ,76% - Overig 100% ,27% 41,91% Onbekend ,86% Vervolg Tabel 3 Kuwait NSG Salland Shell Smeets en Geelen Total 2BSvs DCB - 61,39% 51,00% ENSUS ,58% - - ISCC 62,35% 28,34% 49,00% 99,42% - 100% RBSA - 4,48% % - REDcert RSPO RTRS Overig - 5,79% Onbekend 37,65% NEa - Rapportage biobrandstoffen

11 Bijlage 2: Begrippenlijst Biobrandstoffenbalans VPBB Duurzaamheidssysteem Geregistreerde ISCC Jaarverplichting RBSA REDcert RSPO RTRS 2BSvs Jaarbalans met daarin opgenomen de in- en uitslagen alsmede voorraden van hoeveelheden duurzame biobrandstoffen, en daaraan gekoppelde hernieuwbare energie, die is ingezet op de Nederlandse vervoersmarkt Verificatieprotocol betere biobrandstoffen; het recht op dubbeltelling wordt aangetoond op basis van het Verificatieprotocol dubbeltelling betere biobrandstoffen. Een vrijwillig (certificerings)systeem dat erkend is door de Europese Commissie en toeziet op de duurzaamheidseisen die in de Richtlijn hernieuwbare energie vervoer (art 17) staan geformuleerd. registratieplichtige of degene die vrijwillig een biobrandstoffenbalans heeft ingediend International Sustainability & Carbon Certification; duurzaamheidssysteem De te leveren hoeveelheid hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoersmarkt in GJ. De hoeveelheid is te berekenen als een percentage van de uitgeslagen diesel en benzine voor de Nederlandse vervoersmarkt. RED Bioenergy Sustainability Assurance; duurzaamheidssysteem voor duurzaam geproduceerde biomassa Duurzaamheidssysteem voor duurzaam geproduceerde biomassa Roundtable on Sustainable Palm Oil; duurzaamheidssysteem voor de productie van biobrandstoffen op basis van palmolie Round Table on Responsible Soy; duurzaamheidssysteem voor de productie van biobrandstoffen op basis van sojaolie Biomass biofuel, sustainability voluntary scheme; duurzaamheidssysteem NEa - Rapportage biobrandstoffen

Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Afschrift archief NEa Kees Hoppener Bas Bougie Frits ter Brugge Elke van Thuijl Paraaf Biobrandstoffen Prinses Beatrixlaan 2 Postbus 91503 Den Haag IPC 652 www.emissieautoriteit.nl Naleving jaarverplichting

Nadere informatie

Rapportage hernieuwbare energie 2014

Rapportage hernieuwbare energie 2014 Rapportage hernieuwbare energie 2014 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Nederlandse Emissieautoriteit 5-11-2015 2 44 Samenvatting Bedrijven

Nadere informatie

Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Nederlandse Emissieautoriteit 07-08-2013 Samenvatting Registratieplichtige bedrijven moeten

Nadere informatie

mea Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

mea Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging mea Nederlandse Emissieautoriteit Dutch Emissions Authority Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Nadere informatie

Uitvoering RED NL regelgeving

Uitvoering RED NL regelgeving Uitvoering RED NL regelgeving Hans de Waal Ministerie van Infrastructuur en Milieu Projectdirectie Biobrandstoffen 6-12-2010 Inhoud Richtlijn hernieuwbare energie / onderdeel vervoer Implementatie in NL

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met vaststelling van de jaarverplichting voor 2015 en enkele technische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8235 11 mei 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 2 mei 2011, nr. BJZ2011044006, houdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 834 Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register

Nadere informatie

1 december 2015 Renée Peerboom

1 december 2015 Renée Peerboom Renée Peerboom Jaarafsluiting Energie voor Vervoer Voorlichtingsbijeenkomst Renée Peerboom Inhoud Wet- en regelgeving Energie voor vervoer Verplichtingen Deelnemers Register Energie voor Vervoer Jaarverplichting

Nadere informatie

30 april 2015 Renée Peerboom

30 april 2015 Renée Peerboom Inboeken Workshop Inboeken HEV 30 april 2015 Inhoud Nieuwe uitvoeringssystematiek HEV Inboekers Inboekingen Bijschrijving HBE s Controle Rapportages Tijdlijn inboeken Wettelijk kader Europa Richtlijn hernieuwbare

Nadere informatie

Overgang naar nieuwe uitvoeringssystematiek. Voorlichtingsbijeenkomst NEa 3 december 2014

Overgang naar nieuwe uitvoeringssystematiek. Voorlichtingsbijeenkomst NEa 3 december 2014 Overgang naar nieuwe uitvoeringssystematiek Voorlichtingsbijeenkomst NEa 3 december 2014 Inhoud Jaarafsluiting 2014 Belangrijkste veranderingen Veranderingen deelnemers Verschillen HBE-bioticket Overgang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 460 Besluit van 25 november 2014, houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 834 Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Documentcode: RvA-SAP-I005-NL Versie 4, 4-1-2016

Nadere informatie

houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015) Besluit van houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Stand: september 2015 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI NORD (hierna: ALDI).

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen Afsluitende les Leerlingenhandleiding Alternatieve brandstoffen Inleiding Deze chemie-verdiepingsmodule over alternatieve brandstoffen sluit aan op het Reizende DNA-lab Racen met wc-papier. Doel Het Reizende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 197 Besluit van 18 april 2011, houdende regels omtrent de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen ten behoeve van bepaalde vormen van vervoer

Nadere informatie

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, 30 november 2012 Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport

Nadere informatie

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Eric van den Heuvel 18 maart 2015 Presentatie tijdens het Truck van de Toekomst evenement - Hardenberg Inpakken

Nadere informatie

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme FEM-IT-T/N855 FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep Industriële trucks FEM Een leidraad voor identificatie van nietconforme industriële trucks 11.2010 (NL) - Emissie van uitlaatgassen -

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Milieubeheer Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG www.vrom.nl Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Vragenlijsten inzake het Besluit biobrandstofen

Nadere informatie

Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert

Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert 1 Fossiele grondstoffen worden steeds duurder Petroleumprijs in dollar per vat Hernieuwbare grondstoffen: opbrengst per ha stijgt voortdurend

Nadere informatie

Biomassa: brood of brandstof?

Biomassa: brood of brandstof? RUG3 Biomassa: brood of brandstof? Centrum voor Energie en Milieukunde dr ir Sanderine Nonhebel Dia 1 RUG3 To set the date: * >Insert >Date and Time * At Fixed: fill the date in format mm-dd-yy * >Apply

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze notitie heeft als doel een grove schets te geven van de discussies omtrent de productie van biobrandstoffen en het biobrandstoffenbeleid.

Deze notitie heeft als doel een grove schets te geven van de discussies omtrent de productie van biobrandstoffen en het biobrandstoffenbeleid. Achtergrondnotitie biobrandstoffen Deze notitie heeft als doel een grove schets te geven van de discussies omtrent de productie van biobrandstoffen en het biobrandstoffenbeleid. Inleiding: biobrandstoffen

Nadere informatie

Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) PBL-Notitie Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) Hans Eerens en Harry Wilting December 2013 Publicatienummer 1168 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling. Frank Bergmans

Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling. Frank Bergmans Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling Frank Bergmans Inhoud 1. Productschap MVO 2. Grondstoffen bio-olie 3. Wetgeving 4. Marktontwikkelingen Productschap Margarine, Vetten en Oliën 2 1 Productschap MVO Ketenorganisatie

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Privilege Service Plus.

Privilege Service Plus. Privilege Service Plus. U staat er nooit alleen voor. Uw mobiliteitsgarantie, GRATIS verlengd Altijd klaar om uw mobiliteit te beschermen: Privilege Service en Privilege Service Plus. Instappen, starten,

Nadere informatie

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group Maatschappij, Markt en Meerwaarde Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group VION Food Group Global Profiel Internationaal Food Concern 9 miljard omzet 27.000 werknemers Hoofdkantoor Son

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË Overzicht 1 Hernieuwbare energiebronnen (hierna ook: HE) spelen een belangrijke rol in het kader van het Italiaanse energiesysteem. Ze worden uitvoerig gebruikt om elektriciteit

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Richtlijn hernieuwbare energie (de RED): een overzicht van de stimulering van het gebruik van (betere) biobrandstoffen

Richtlijn hernieuwbare energie (de RED): een overzicht van de stimulering van het gebruik van (betere) biobrandstoffen Richtlijn hernieuwbare energie (de RED): een overzicht van de stimulering van het gebruik van (betere) biobrandstoffen mr. ing. J.M.T. Feld * 1. Inleiding Op 6 april 2009 heeft de Raad van de Europese

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib

Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib 20 november 2012 Jan Willem van Gelder Ilse Zeemeijer Joeri de Wilde Naritaweg 10

Nadere informatie

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 T R A F I E K 2 0 0 8 Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 nv De Scheepvaart Havenstraat 44 3500 Hasselt Tel: 011/ 28.84.00 Fax: 011/ 22.12.77 e-mail: statistiek@descheepvaart.be

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof.

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof. Energielabel auto Personenwagens moeten voorzien zijn van een zogenaamd energielabel. Deze maatregel is ingesteld om de consument de mogelijkheid te geven om op eenvoudige wijze het energieverbruik van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Bijlage Rapportage duurzaamheid Biomassa

Bijlage Rapportage duurzaamheid Biomassa Bijlage Rapportage duurzaamheid Biomassa versie 1.0 april 2012 1 Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij VERTOGAS. Algemeen Begrippen die in de Definitielijst zijn gedefinieerd, hebben

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

AO milieuregels windturbines d.d. 14 december 2010

AO milieuregels windturbines d.d. 14 december 2010 AO milieuregels windturbines d.d. 14 december 2010 Voorzitter, Vandaag voeren wij een bijzondere debat. Later zullen wij hier waarschijnlijk op terug kijken en ons realiseren dat wij vandaag grote stappen

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN 212 Kerncijfers 212 - + 212 Aankomsten % Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1, 3.165.92 5.978.378 6.715,1% 1,89 46,2% 8,6% 54,4% 4.815.717 3.25.599 1. Logisvormen

Nadere informatie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie

Manifest Task Force Duurzame Palmolie Manifest Task Force Duurzame Palmolie Initiatief ter stimulering van het gebruik van RSPO-gecertificeerde palmolie in Nederland November 2010 Rijswijk www.taskforceduurzamepalmolie.nl 1. Ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Feiten & cijfers. Banking for Food. Februari 2015

Feiten & cijfers. Banking for Food. Februari 2015 Feiten & cijfers Banking for Food Februari 2015 Banking for Food: overzicht in feiten & cijfers De Rabobank wil nu en in de toekomst ondernemers in de landbouw en voedselketen ondersteunen en faciliteren

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

3. Analysegegevens digistaat: Vrachten worden gewogen en bemonsterd volgens meststoffenwet en volgens meststoffenwet op de landbouwgrond aangevoerd.

3. Analysegegevens digistaat: Vrachten worden gewogen en bemonsterd volgens meststoffenwet en volgens meststoffenwet op de landbouwgrond aangevoerd. Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Nijkerkerveen, 22 april 2015, Betreft: Aanvraag ontheffing, artikel 10.63 Wet milieubeheer, Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 4.9.2013 A7-0279/186. Amendement. Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 4.9.2013 A7-0279/186. Amendement. Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie 4.9.2013 A7-0279/186 Amendement 186 Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie Verslag A7-0279/2013 Corinne Lepage Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake

Nadere informatie

Biobrandstof, hoe nu verder? Verslag bijeenkomst biobrandstoffen

Biobrandstof, hoe nu verder? Verslag bijeenkomst biobrandstoffen Biobrandstof, hoe nu verder? Verslag bijeenkomst biobrandstoffen Dinsdag 16 mei 2006 Museon Den Haag Bijdragen: Pieter Van Geel (Staatssecretaris Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) Paul

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Laat de beste bloemen bloeien. Aanbevelingen over certificering en rapportage in het kader van de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie

Laat de beste bloemen bloeien. Aanbevelingen over certificering en rapportage in het kader van de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie Laat de beste bloemen bloeien Aanbevelingen over certificering en rapportage in het kader van de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie Aanbevelingen van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

E85 he15 BIODIESEL BIOGAS GROEN GAS WATERSTOF AARDGAS LPG LNG

E85 he15 BIODIESEL BIOGAS GROEN GAS WATERSTOF AARDGAS LPG LNG E85 he15 BIODIESEL BIOGAS GROEN GAS WATERSTOF AARDGAS LPG LNG 26 DUURZAME MOBILITEIT 2009 Change EEN DUURZAMER PALET VAN BRANDSTOFFEN Bij de pomp wordt de brandstof steeds schoner. Door de toevoeging van

Nadere informatie

Juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix

Juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix Juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu Rotterdam, 22 oktober 2014 Juridische en economische

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Vastgestelde tekst per 1 april 2014 Wet belastingen op milieugrondslag HOOFDSTUK IV. AFVALSTOFFENBELASTING AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 22 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

Nadere informatie

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen 28 februari 2014 2 Inleiding De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) verplicht lidstaten om te garanderen dat het aandeel hernieuwbare energie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

De Europese en Gemenebest Ferratum Group Barometer 2015

De Europese en Gemenebest Ferratum Group Barometer 2015 De Europese en Gemenebest Ferratum Group Barometer 2015 pagina 2 Kerstmisuitgaven in verhouding met het besteedbare gezinsinkomen Europese en Gemenebest Kerstmisuitgaven 2015 VERENIGD KONINKRIJK UITGAVEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68 68 88april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 maart 2009, nr. WJZ/9058635, houdende vaststelling

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Athlon Mobility Card Getting started!

Athlon Mobility Card Getting started! Athlon Mobility Card Getting started! Proficiat! Proficiat met uw Athlon Mobility Card. Hier leest u hoe u deze kunt activeren en ten volle kunt benutten. 1. Kies uw wachtwoord en pincode 2. Activatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Definitielijst HG- Certificatensysteem

Definitielijst HG- Certificatensysteem Definitielijst HG- Certificatensysteem versie 2.0 december 2009 1 In de in de Overeenkomst HG-Certificatensysteem hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de betekenis als hieronder beschreven:

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas

Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas Colofon Handboek Duurzaamheidscertificatie van Biogas Versie van November 2013 Deze versie komt in de plaats van: n.v.t. Dit Handboek kwam tot stand in het

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35073 (2013/NN) België Verlaging van het accijnstarief voor duurzame biobrandstoffen ("uitfasering")

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35073 (2013/NN) België Verlaging van het accijnstarief voor duurzame biobrandstoffen (uitfasering) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6712 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.35073 (2013/NN)

Nadere informatie

Inhoud. Duurzaam duurt het langst. Biobrandstoffen. Richard Smokers. Lange termijn duurzame mobiliteit

Inhoud. Duurzaam duurt het langst. Biobrandstoffen. Richard Smokers. Lange termijn duurzame mobiliteit Biobrandstoffen Duurzaam duurt het langst Richard Smokers Symposium KIVI NIRIA Voertuigtechniek en RAI vereniging Zijn biobrandstofauto s ingehaald door de elektrische? AutoRAI, vrijdag 3 Life Cycle Analysis

Nadere informatie

Ethanol aan de pomp: wacht nog maar even

Ethanol aan de pomp: wacht nog maar even Ethanol aan de pomp: wacht nog maar even In februari van dit jaar zorgde een plotselinge sprong in de prijs van tortilla s en taco s voor een storm van protest onder Mexicanen. De prijzen stegen 200% in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie